Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 59A. Odkaz magie pro dnešní dobu

59A. Odkaz magie pro dnešní dobu

Jiří Novák Vloženo 26.3.2013
Jiří Novák

Temné vlivy, se kterými je nuceno zápolit lidstvo. Karmické čištění od vlivů magie. Podstata magie zůstává stejná. Používání magie světelnými bytostmi vedlo k jejich postupnému zatemnění. Magie jako tvořivý systém měla jednu zásadní nevýhodu. Pracovala na principu živlů, manipulovala s živlovými energiemi. To se sice ukázalo jako vhodný klíč k ovládnutí, nahrazení, suplování sil Přírody. Ale nestalo se to klíčem k dosažení úplné kontroly nad vývojem na Zemi a k získání trvalé převahy nad temnými silami. Magie přitáhla do každého pokusu o světelnou evoluci katastrofy a zkázu. Zajistit světelné duchovní vedení světa je možné pouze na bázi bioenergií. Historie prokazuje, že dobré úmysly k dosažení světelné evoluce nestačí. Magie je dnes především ovládání jednoho druhým. Vědeckotechnický pokrok ještě není světelnou evolucí. Cesta každého člověka ke Světlu vede přes rozloučení se s magií.

První Velikonoce po průchodu kritickým rokem 2012

Blíží se letošní Velikonoce 2013. První Velikonoce po překročení kritického roku 2012. O významu Velikonoc bylo více v článku 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc. V kalendáři pohyblivé Velikonoce připadají na první neděli po prvním jarním úplňku po prvním jarním dnu. A v letošním roce k tomu dochází hodně brzy, ještě na konci března. Protože první úplněk po nástupu jara je 27.3.2013.

Zejména v posledních letech Velikonoce přinášely razantní očistné energie. Takové energie mohou posloužit buď k završení určité etapy vývoje, nebo k zahájení něčeho úplně nového. Případně k obojímu najednou. Očistná síla Velikonoc nepochází od události ukřižování Ježíše Krista, ale je především vzedmutím očistných sil Planety a Přírody proti všemu, co na tuto Planetu nepatří, co narušuje vývoj, co v daném období vyvolává největší rozepře. Nebo co je v dané chvíli tím nejkritičtějším uzlem, který je potřeba rozvázat, aby se vývoj mohl konečně zase pohnout dopředu.

Temné vlivy, se kterými je nuceno zápolit lidstvo

Doslal jsem impuls právě „v předvečer“ Velikonoc připomenout, s jakými temnými vlivy postupně zápolí lidé, kteří našli cestu ke stabilnímu světelnému vzestupu. Kteří dokázali přijmout za své myšlenky důkladné soustavné duchovní práce na sobě. A kteří udělali vše pro to, aby se stali součástí Nové duchovní cesty dnešního lidstva.

Především šlo nejprve o nepříznivý vliv magie ve všech možných jejích základních podobách. Více o tom bude v tomto prvním textu.

Dále šlo o odolávání tlaku Černého bratrstva, které je výsledkem trvalého používání magie v minulosti Země. Připomenutí Černého bratrstva a jeho moci bude věnováno následující pokračování 59B. Rozšiřování temné nákazy Černého bratrstva na Zemi.

A na počátku roku 2013 se ukázalo, že nad magií, i nad Černým bratrstvem ční ještě jeden nebo více temných systémů, jejichž drtivou temnou sílu je nezbytné na cestě světelného vzestupu překonat. A postupně jim vzít možnost i nadále aktivně ovlivňovat vývoj světa. O tom bude více v části 59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy.

Karmické čištění od vlivů magie

Od samého vstupu na vzestupnou světelnou cestu se každý člověk postupně karmicky čistil a mnozí stále ještě čistí od vlivů a pozůstatků magie. Čistí se z toho, že jako bytosti buď zcela běžné, nebo naopak významné pro chod světa, byli kýmsi magicky ovládáni, energeticky zneužíváni, nebo jen směřováni určitým směrem. Čistí se také z toho, že sami magii používali. Čistí se i z toho, že jako začínající nebo pokročilí mágové byli ovládáni a manipulováni silnější magií. Čistí se z toho, že jako mágové na mimořádně vysoké úrovni přitáhli svými neetickými činy temné ovládnutí přímo do svého nitra.

Kolikrát jsem vnímal učedníky magie, kteří byli od samého počátku ovládáni mistrem, který je vedl buď přímo ve hmotě, nebo skrytým působením z duchovních sfér. Vznešeně se tomu říkalo, že žák je nejprve na okraji aury mistra a po dosažení určité pokročilosti jej mistr zařadí do své aury. Vypadalo to jako obrovský úspěch, mimořádně těsné světelné vedení spojené s odbornou i energetickou pomocí. Netvrdím, že některé z těchto forem vedení nemohly být relativně čisté. To, co vyplouvalo na povrch mnoha bytostí při karmické očistě na světelné cestě, však naznačovalo, že v drtivé většině případů šlo ve skutečnosti o manipulaci, ovládání, zneužívání tvořivé síly učedníka ve prospěch jeho mistra. Více o tom bylo v textu V auře duchovního mistra.

Podstata magie zůstává stejná

Kolikrát jsem vnímal původně světelnou bytost, anděla či duchovního mistra, který sestoupil do hmoty s nejvyššími umělými privilegii, s umělou magickou tvořivou silou. A který se s dobrými úmysly snažil ve hmotě zasahovat tak, jak považoval za správné.

Jenže podstata magie je stále stejná. Ve skutečnosti jde o určitou formu umělého násilí na dalších bytostech a na Přírodě.

Člověk mág se domnívá, že na takové zásahy má právo. Že právě pro takové zásahy je vybaven. Že právě proto mu byla propůjčena tato tvořivá síla. Možná to tak zpočátku na nižší hladině vnitřní čistoty skutečně vypadalo. Pomáhám s dobrým úmyslem, je to tedy správné. Jsem podporován světelnými silami, které mne do hmoty seslaly. Takové uvažování je však velmi ošidné a skutečné pravdě je mnohdy velmi vzdáleno. Zkušenost z historie civilizace na Zemi, zejména z období dávné Atlantidy a Egypta hovoří zcela jednoznačně, viz články O úpadku a katastrofách Atlantidy, Dnešní magie se čím dál více podobá umělému náboženství, Proč magie nedokáže rozpoznat skutečné principy fungování světa?

Naznačují to i příběhy z karmické očisty uveřejněné v textu 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi týkající se vedení lidských bytostí ve hmotě duchovními mistry shora (člověk na okraji zájmů mistra, člověk v auře mistra). I samostatný příběh V auře duchovního mistra věnovaný této problematice. Více o omylech Duchovních hierarchií v období dávné egyptské civilizace je možné najít v článcích 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 55C. Nadzemská posmrtná úroveň a její úloha v novém vývoji. A více o tom, jak i dnešní aktivní mágové nesprávně chápou vývoj našeho světa a úlohu magie, je v textu 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou.

Hodnocení etiky činů se na cestě světelného vzestupu zásadně mění

Když budete stoupat na vzestupné světelné cestě, vaše vnitřní hodnocení etiky činů se bude postupně a dosti podstatně měnit. Začnete napřed s tím, že budete pomáhat každému, o kom si budete myslet, že takovou pomoc potřebuje. Můžete si dokonce na začátku myslet, že cesta Světla je určena zejména k pomáhání druhým. Později jen letmým náhledem zjistíte příčinu problémů druhého člověka, ale přicházející impuls Vás bude jednoznačně varovat, abyste do toho člověka nezasahovali. Že na to nemáte právo a ani to není v tuto chvíli vhodné a účelné.

A ještě později už se vystříháte jakéhokoliv zkoumání druhých bytostí, pokud Vás o to samy nepožádaly. Nebudete každého na potkání svojí energií snímat, abyste jej dokázali alespoň odhadnout. Prostě už budete jasně vnitřně vnímat, že i to je neetické. A budete si hlídat především svoji cestu. Už budete vědět, že i pouhé zkoumání druhého člověka je již energetickým zásahem do jeho energií.

Podrobně jsou tyto otázky etiky používání svého duchovního vnímání rozebrány i s příklady neoprávněného a nevyžádaného zkoumání ze strany mága v článku 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů. Nejde tady o impulsy přijímané světelnou intuicí. Například jemné upozornění na to, že tato osoba má tendence energeticky zneužívat své okolí. Abych byl při kontaktu s ní obezřetný. Nemám tím ani na mysli přirozený zájem o druhého, který je v nouzi a požádá mne o pomoc.

Jde o to, aby člověk nepoužíval své duchovní vnímání k sebeprosazování. Aby se egoisticky blýsknul tím, co všechno o druhé bytosti dokáže vnímat (jak to bylo právě názorně ukázáno v citovaném článku). Nebo aby egoisticky zkoumal, energeticky osahával druhé na potkání. Jen pro uspokojení zvědavosti své bytosti. Nebo dokonce pro usnadnění svého parazitování na dalších bytostech. Nebo jen jako prostředek provokování, nátlaku, agrese. Snahu vytvářet chaos, nesoulad, energetický tlak.

Také se mi dříve stávalo, že při potkání určitého člověka jsem informace o něm dostával jakoby automaticky. Později jsem si však uvědomil, že to není automatické. Že to probíhá s mým tichým souhlasem, protože mne to zajímá. Když jsem si toto uvědomil, odmítl jsem, aby mi takové informace nadále přicházely, dokud se na ně v oprávněných situacích cíleně nezeptám. A už se to pak skutečně dále nedělo.

Vždy si ve sporných situacích snažte uvědomit, že byste neměli dělat vůči druhým to, co nechcete, aby oni dělali vám. Chcete snad, aby vás potkávající člověk rentgenoval, zkoumal, co máte pod šaty, jaké vlastnosti skrývá vaše nitro, zda jdete světelnou cestou nebo temnou? Chcete snad, aby se někdo sám od sebe začal vměšovat do záležitostí vašeho života, aniž byste jej o to požádali?

Používání magie světelnými bytostmi vedlo k jejich postupnému zatemnění

Platí to pochopitelně i obráceně. I u těch, kteří jsou v pádu ze Světla, se podstatně mění jejich vnitřní chápání etiky činů. Ti, co zpočátku v dobré víře pomáhali umělou tvořivou silou, se svými činy mnohdy dopouštěli určitého násilí, neoprávněné manipulace. Například neoprávněných zásahů do karmických vrstev druhé bytosti i do jejího karmického plánu (kolik dnešních léčitelů toto dělá při magických procedurách regresních terapií apod.). V důsledku toho se tyto s dobrým úmyslem pomáhající bytosti postupně stále více zatemňovaly. Namísto světelného pokračování začaly padat ze Světla směrem k Temnu. Ruku v ruce s jejich pádem postupně klesala i jejich etika.

To, co by dříve nikdy neudělali, najednou začali považovat za normální a běžné. Činy, u kterých dříve bedlivě posuzovali vhodnost a právo něco takového vykonat, postupně začali provádět bez mrknutí oka zcela automaticky. Čím více padali, tím odvážnější byli ve využívání své umělé tvořivé síly a privilegií k dalším a dalším činům, které již se světelnou cestu neměly mnoho společného. Jejich počáteční pomoc se postupně měnila na manipulaci s bytostmi, na jejich ovládání a násilné směrování k určitým cílům.

Původní obezřetné magické činy se postupně měnily na činy jednoznačně nevhodné, násilné, neetické. Duchovní cesta těchto původně světelných bytostí se měnila na temnou stezku. A také další jednotlivce, na které svojí magií tito lidé působili, už skrytě tlačili směrem k Temnu. I když stále halasně mluvili o cestě Světla. I když i nadále považovali sebe za novátory a průkopníky světelné cesty.

A nejen magie, ale také všechna umělá privilegia, umělé schopnosti, umělá výbava, uměle vytvořené pozice duchovní moci, které nejdou přísně ruku v ruce se zvyšující se vnitřní světelnou čistotou bytosti. To vše představuje cestu pádu k temné straně světa, cestu do pekel. Ať už tyto umělé prostředky souvisí s magií, jak tomu obvykle bývalo, nebo ne.

Někteří, co v tomto životě našli skutečnou cestu ke Světlu, se z této nepříznivé minulosti spojené s magií, umělými privilegii, umělou výbavou, umělými schopnostmi, karmicky čistí. Většina dalších však pokračuje v krkolomném pádu doprovázeném výmysly o tom, co všechno vede člověka na světelnou cestu. A co to vůbec světelná cesta je.

Určující pro směr dalšího vývoje lidstva jsou bioenergie

Magie jako tvořivý systém měla jednu zásadní nevýhodu. Pracovala na principu živlů, manipulovala s živlovými energiemi, dívala se na svět pohledem přes živlové energie. To se sice ukázalo jako vhodný klíč k ovládnutí, nahrazení, suplování sil Přírody. Ale nestalo se to klíčem k pochopení toho, jak tento svět a bytosti v něm skutečně fungují. Nestalo se to ani klíčem k dosažení úplné kontroly nad vývojem na Zemi a k získání trvalé převahy nad temnými silami. Vysvětlím proč.

Vyjdu z informací, které jsem uvedl v článku A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie:

Právě bioenergie tvoří energetickou hladinu s rozhodujícím významem pro dnešního člověka 2. typu. Protože jedině na bázi bioenergií lze správně rozpoznat skutečný účel, užitečnost věcí i záměrů i jejich energetickou a současně tím i etickou čistotu. Pouze z pohledu bioenergií lze správně zvolit směr dalšího vývoje. Je to z toho důvodu, že bioenergie má organizující vliv na hmotu. Právě bioenergie jsou proto určující pro další vývoj světa.

Bioenergie vytvářejí matrice, prvotní vzory toho, co se bude ve vývoji postupně tvořit. Navíc právě na bázi bioenergií byl vytvořen základní protiklad dnešního světa, dobro – zlo, Světlo – Temnota. Protiklad, který je z pohledu celkového vývoje určující. A jedině dostatečným duchovním nadhledem přes bioenergie mimořádně vysokých frekvencí je člověk schopen význam tohoto protikladu pochopit a najít optimální cestu životem, která jej dovede na vzestupnou světelnou cestu.

Více o informacích, které poskytuje pohled na svět z hlediska bioenergií, je uvedeno například v článcích  9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa, 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě, 27. Vitální, životní a informační bioenergie, 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze , 55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy, 55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození  , atd.

Živlový pohled magie nedokáže trvale udržet Zlo pod kontrolou

Živlové energie, které jsou pohledem magie, představují naproti tomu rozklad původní akaši na čtyři strany, čtyři tváře, čtyři oddělené tvůrčí síly původní reality podle svých charakteristických vlastností – země, voda, vzduch a oheň. Živlové energie jsou pohledem do tvůrčí dílny samotné Přírody. Pohledem do příměsí, ze kterých Příroda vytváří různé druhy a struktury hmoty a zajišťuje jejich zcela odlišné vlastnosti – hrubost a jemnost, tvrdost a měkkost, pružnost a neohebnost, průhlednost a neprůhlednost. Ze kterých vytváří čtyři základní skupenství hmoty – plazma, pevná látka, kapalina a plyn. V člověku se tento živlový pohled projevuje ve čtyřech složkách vytvářejících jeho temperament, celkovou povahu a psychiku – vědomí, vůle, city a intelekt. (Podrobněji viz články 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly, 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů, 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie.)

Živlový přístup, který používala magie, se však nedostal a ani nemohl dostat nad protiklad dobro – zlo. Magie se nedokázala dostat nad různé formy Zla, aby jako metoda, kterou dobrovolně přijala za svou strana Světla, dokázala udržet Zlo pod kontrolou. Magie ani nedokázala jednoznačně odlišit Zlo od Dobra.

Opakované používání magie postupně dovedlo mágy i celé lidstvo na temnou stezku

Právě naopak. Mágové mají tendence bagatelizovat pokusy o důrazné oddělení a rozlišení Dobra od Zla. To všechno vedlo k tomu, že někteří dnešní mágové jsou již jednoznačně na temné stezce a dosáhli v tomto směrování mimořádné pokročilosti. A přitom i nadále hovoří o své světelné cestě, nebo dokonce o tom, že zde na Zemi stále ještě vedou světelný vývoj.

Dosavadní historie však jednoznačně prokázala, že magie nemůže být dlouhodobě úspěšná ve vedení světelného vývoje. Statisíce a miliony let dávné historie jednoznačně prokázaly, že pod magickým vedením lidstvo postupně a nezadržitelně padalo do stále většího duchovního marastu. Že soustavná dlouhodobě fungující světelná cesta nebyla pod magickým vedením nikdy nalezena. Krátká období prosperity pod vedením magie byla vždy nahrazena krutým pádem na další dno.

Jak vlastně vznikla magie?

Jak je to možné? V článku A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie jsem vysvětlil, jak vlastně původně vznikala magie.

Pokud světelné systémy či bytosti chtěly získat vyšší umělou tvořivou sílu, než byla taková, která by odpovídala jejich vnitřní čistotě, musely vědomě nebo nevědomě použít určité procento temné energie. Protože světelné energie nemohou uměle navýšit tvořivou sílu nad vnitřní čistotu bytostí, není to totiž eticky správné.

Takže používání jakékoliv magie, umělých privilegií, umělých schopností, bylo od samého počátku spojeno s vpuštěním určitého množství temných energií do světelného vývoje. A to mělo určité následky.

Magie inspiruje k soupeření a k dalšímu umělému navyšování tvořivé síly

Temná energie inspirovala každého k dalšímu umělému zvyšování své tvořivé síly. Vnesla do strany Světla potřebu soupeření, přání být lepší než druhý, něčím zvláštním vyniknout, co druzí nedokážou. To vše posilovalo ego – touhu sama sebe vyvyšovat nad ostatní. Každý chtěl vytvořit něco lepšího a dokonalejšího než ten druhý.

Světelné bytosti a struktury začaly být inspirovány k vytváření dalších ještě silnějších umělých magických systémů. Nikoliv tedy ke hledání možností a metod typických pro Světlo, jako například světelného vzestupu. Ale k umělému zvyšování tvořivé síly, k vytváření umělých schopností, pravomocí, privilegií, což bylo naopak typické pro Temno.

Dnes už víme, že i nepatrná část temné energie vybuzuje v bytostech Světla temné návyky, temné zlozvyky, i tendence vyhledávat určité metody práce typické pro Temno. Světlo potřebuje naučit se vzdorovat Temnu zcela jinými metodami, které budou typické pro Světlo. A ne tím, že se naučí běžně používat metody inspirované temnými energiemi a takto vlastně začne soupeřit s Temnem jeho vlastními metodami a praktikami. Vývoj ukázal, že Světlo má proti Temnu šance jedině za předpokladu, že najde své vlastní metody duchovní práce typické právě a jen pro stranu Světla.

Viz též duchovní komunikace Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo.

Magie nikdy nemůže být vhodnou metodou pro boj s Temnem

Magie operuje se živly. Magie má schopnost, sílu a metody na ovládání živlových energií. A to umožňuje manipulovat s běžnými přírodními procesy. Pro svoji skutečnou podstatu však magie není a nemůže nikdy být vhodnou metodou pro boj s Temnem. Vnitřně je totiž magie automaticky spojena s temnými energiemi. A čím více se síla magického systému navyšuje, tím více je používání takové magie zatemněno temnými energiemi. Proto jakékoliv používání magie nahrává temné straně světa. Posiluje celkovou Temnotu, vytlačuje Světlo do čím dál větší defenzívy.

Jak byste mohli s Temnem bojovat prostředkem, který sám z Temna vychází? Jak byste mohli prostřednictvím magie upozorňovat na to, jak je důležité s Temnem bojovat? Magie jako prostředek, který vznikl temnou inspirací, bude vždy skrytě nahrávat Temnu. Právě proto je jednou ze základních metod temné práce to, že se všeobecně vytváří dojem, jako kdyby vše duchovní bylo jednotné. Jako kdyby žádné skutečné Temno neexistovalo. Jako kdyby jakýkoliv duchovní pokrok byl světelný. A myšlenky o Temnu byly pouze výplodem nedostatečně duchovně vyspělých jednotlivců.

Světlo i Temno jako samostatné principy jsou realitou tohoto světa. A magie jako taková není zcela neutrálním tvořivým systémem. Protože používání magie je od samého počátku spojeno s temným zabarvením. Strana Světla se domnívala, že magii dokáže dát světelné zabarvení, světelnou náplň. Že stačí rozlišení, zda magii použiju s dobrým úmyslem ve prospěch pomoci druhým bytostem a celému vývoji. Nebo naopak přímo ve prospěch egoisticky zaměřených cílů. Historie však prokázala, že toto rozlišení není dostačující. Že i s dobrými úmysly je možné se dopouštět hrubých omylů a přehmatů, které jsou v rozporu se světelnou etikou.

Magie přitáhla do každého pokusu o světelnou evoluci katastrofy a zkázu

Magie tedy měla od samého počátku temné zabarvení. A celkové karmické zatížení magie jako systému zatěžovalo karmicky nejen ty, co s magií očividně škodili. Ale také ty, kteří ji používali původně s dobrým úmyslem pomáhat. Magie samotná se tak stala metodou, způsobem činnosti, který do každého pokusu o světelnou evoluci postupně přitáhl zkázu, katastrofy, zmar.

Vyjádření dnešních vrcholných mágů v útočných reakcích na naše texty jen potvrdilo, že nemají ponětí o skutečném principu fungování a soupeření Dobra a Zla, Světla a Temnoty. Proto se od počátku vysmívali našim novým informacím o pravotočivosti a levotočivosti bioenergií jako o metodě rozlišení Světla od Temna.

Mágové rozlišují jen dobré úmysly od vysloveně egoistických. Mezitím si však při skrytém nárůstu svého zatemnění nevšimli, že jejich původně dobré úmysly byly již dávno nahrazeny vnitřním egoismem, vnitřní touhou po moci.

Viz například články 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?, 41A. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu, 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů, 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie.

Zajistit světelné duchovní vedení světa je možné pouze na bázi pravotočivé bioenergie

Z tohoto všeho vyplývá, že duchovní síla, která je schopna zajistit duchovní vedení tohoto světa, a to buď ke Světlu, nebo k Temnu, potřebuje fungovat na bázi pravotočivé světelné nebo levotočivé temné energie.

A mohou teď nastat dvě základní možnosti. Zaprvé, tato duchovní síla bude otevřeně, nebo skrytě podporovat temné energie. Což je například automaticky dáno i pouze tím, že k dosažení svých cílů použije magii. Výsledkem pak nikdy nebude světelná evoluce, skutečný duchovní vzestup, ale naopak vždy temný pád. A to nezávisle na tom, co si o tom bude ta duchovní síla či bytost myslet, nebo co bude veřejně propagovat.

Druhou možností je podporovat výhradně světelné pravotočivé bioenergie. Automaticky pak k tomuto přístupu musí patřit odmítnutí magie a všech dalších metod duchovní práce, které z magie vycházejí (viz například články U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?). Jedině za tohoto předpokladu lze budovat vzestupnou světelnou cestu.

Více o tom, co všechno na světelné cestě škodí, bylo v článcích 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne? A také v dalších textech Hromadné skupinové meditace na podporu Planety, Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?, Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?, Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup, A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků, A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky. A v duchovních komunikacích Minulost přináší poučení, nikoli nové způsoby vývoje, Postoj planety Země k učení MCEO, Nelitujte staré výbavy (a zbavte se jí, dokud je čas), Magie jako pozůstatek bývalé moci, slávy a postavení, Magie jako nástroj evoluce již ztratila svou sílu, Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo, Postoj planety Země k magii, Postoj Přírody k magii.

Všechny tyto myšlenky pozemská minulost jednoznačně potvrzuje. Ke správnému nasměrování vývoje nestačilo pro stranu Světla vědomé rozlišení dobrých a egoistických úmyslů. Protože zatemnění mágové a léčitelé mají sice vědomý pocit, že pomáhají. Netuší však, co všechno provádějí na nevědomé úrovni za pomoci temných energií sami se sebou, s druhými bytostmi, s Přírodou, planetou Zemí. Navíc původně světelná bytost, která opakovaně používala magii a dostala se tím do pádu, začala považovat za dobré úmysly i zcela neetické magické zásahy. Ne nadarmo se říká, že i cesta dlážděná dobrými úmysly vede často do pekel.

Poučením může být vývoj galaktického vesmírného seskupení civilizací nazvaného Galaktická konfederace, viz články 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi. Na počátku byl dobrý úmysl dát světelné civilizace dohromady, aby snáze vzdorovaly násilí a Temnu. Aby společně lépe zvládaly nástrahy evoluce. Na konci se z tohoto systému stal režim násilných okupací, vojenského obsazování, násilného vnucování své výrazně vychýlené cesty vývoje jiným civilizacím. Obrovské kamufláže, manipulace s jednotlivci, s celými civilizacemi i s planetami. Právě tak, jak to dovedou nejrůznější typy diktátorských režimů na naší Zemi. Nejen nacismus, ale také například komunismus, viz článek P5. Systém komunismu čerpal svoji sílu z milionů osob, které mu padly za oběť.

Historie prokazuje, že dobré úmysly k dosažení světelné evoluce nestačí

S postupujícím vývojem už dávno přestalo být pravdou, že Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, považující se za instituce pro vedení světelné evoluce, skutečně vedly lidstvo ke Světlu. Tyto instituce sice stále ještě nosily vznešený světelný název. Ale používáním magie se do všech úrovní Duchovních hierarchií postupně dostávalo stále více temných levotočivých bioenergií. Zatemnění nenápadně narůstalo přes 20%, 30%, až dokonce u nejvyšších mocenských stupňů (vesmírná a nadvesmírná úroveň) k definitivní nevratné hodnotě 90% zatemnění.

Viz články 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj.

Světelná evoluce v jejich podání již dávno přešla v pád. Zvlášť poslední dva tisíce let na Zemi i v měřítku Galaxie byly vším jiným než světelnou evolucí. Byly stezkou pádu pozemského i vesmírného lidstva do úplného ovládnutí temnými silami.

Proč nakonec ve vývoji převládly temné bioenergie?

Proč nakonec v duchovním vedení jednotlivých civilizací i galaktického systému nakonec jednoznačně převládly temné bioenergie? Důvody jsou poměrně jednoduché. Principy temné energie umožňují cokoliv. Například využívat nejen svoji vlastní tvořivou sílu, ale třeba také parazitovat na milionech dalších bytostí. Etické principy Světla nic takového neumožňují. I proto je světelná cesta ke vzestupu pomalejší, složitější, obtížnější. Protože každý zde může jet jedině za své a potřebuje v tom být naprosto důsledný.

Naproti tomu temná stezka nabízí zkratky, rychlejší pokrok, mnohdy okamžité výsledky. V situaci, kdy již vývoj zásadně nefunguje, přicházejí právě temné duchovní instituce se zdánlivě velmi rychlým a mimořádně účinným řešením. Proto právě takové návrhy bývají obvykle celospolečensky přijímány. Může to fungovat ještě dost dlouho, než celý systém takto vyčerpá všechny možnosti a začne nenávratně směřovat k zániku.

Z dlouhodobého pohledu je však vždy tato rychlost a účinnost temných metod práce pro stranu Světla jen zdánlivá. Nejrychlejší neetická zkratka ve světelném vývoji se nakonec vždy ukáže jako nejdelší možná oklika ke skutečnému světelnému vzestupu. Protože čím více byly porušeny zákony Přírody, Vesmíru, Karmy, tím složitější a delší nakonec bude náprava. A tím vzdálenější ve skutečnosti bude dosažení toho světelného cíle, který měla daná bytost, instituce, civilizace původně na mysli.

Skryté Temno má navíc navrch ve všech situacích, kdy Světlo a Temno není jednoznačně rozlišeno, kdy obojí je smícháváno dohromady. A podle toho také vypadal celý dosavadní vývoj lidské civilizace na Zemi. Až teprve důkladné rozlišení Dobra od Zla, jednoznačné identifikování světelných a temných principů, světelné pravotočivé a temné levotočivé bioenergie, dává možnost tento dlouhotrvající stav zásadně změnit. Převrátit vývoj lidstva z dlouhodobého temného duchovního úpadku ke světelnému vzestupu, světelné prosperitě.

Magie není jen „vznešené“ dokonalé umění

Důležité je také uvědomit si, že magie, to není pouze vznešené umění, dávný hermetismus, jak o něm hovoří v superlativech mnohé knihy. Magie je také navršení umělé tvořivé síly tím, že se zneužije a nakupí tvořivá síla ohromného počtů ovládnutých bytostí. Právě toto je hlavní podstatou magie. Každá magie svoji umělou tvořivou sílu vždy někde nakrade. Zákon zachování energie je totiž neoblomný a nelze jej obcházet. Lze pouze tvořivou energii za pomoci temných bioenergií uměle nakupit přemístěním z jiných míst, od jiných bytostí, kterým byla neeticky odejmuta.

Více o tom bylo v textech A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie, A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi. Ale to ještě zdaleka není všechno.

Magie je dnes především ovládání jednoho druhým

Magie je také, a v dnešní době především, ovládání jednoho druhým v rodinách, v úzkých pracovních kolektivech. Magie je parazitování jednoho člena rodiny na svém životním partnerovi i vlastních dětech. Magie je tedy i energetické upírství, které má svůj původ právě v dávných magických schopnostech dotyčného.

Především toto všechno je dnes magie. Je to skryté násilí, skryté zasahování do běhu událostí, do běhu přirozených přírodních procesů. Je to skryté přizpůsobování si vývoje a probíhajících jevů ve svůj osobní prospěch nebo ve prospěch nějaké zřetelně vychýlené ideologie. Ve prospěch zájmů duchovní instituce, která již dávno propadla temnému vývoji. A v dnešní době také ve prospěch čistě materiálních hnutí, která používají prostředky magie výhradně na nevědomé úrovni.

Magii v této podobě nebude žádný soudný člověk obhajovat. I mágové se budou tvářit, že oni s tímto násilím nemají nic společného. A přitom právě ti oponenti obhajující umění magie, kteří se snažili naše stránky nátlakem zastavit, byli při karmickém čištění řady bytostí na cestě neomezeného světelného vzestupu usvědčeni z parazitování na obrovských počtech obyvatel této Planety.

Zeptal jsem se Přírody na počty těch, kteří otevřeně nebo skrytě reprezentují magii. Dostal jsem následující výsledky. Aktivních mágů, hlásících se veřejně k umění „světelné“ magie, především dřívějších duchovních mistrů, andělů či přírodních andělů, může být na naší Planetě podle Přírody řádově několik tisíc, maximálně desítky tisíc. Dále těch, kteří s jasným egoistickým cílem vědomě zneužívají magii ve svůj osobní prospěch nebo v prospěch jakési zatemněné hmotné či duchovní instituce může být o jeden řád více, maximálně stovky tisíc. Naproti tomu lidí, kteří nevědomě zneužívají skryté magické schopnosti k parazitování na druhých bytostech v okolí je kolem 20 – 25 % dnešní populace na Zemi, tedy kolem dvou miliard osob.

Takže magie jako vědomě používané dávné „vznešené“ umění duchovního předvoje lidstva je už dílem relativně malého počtu jedinců. Těch, co si stále hrají na zasvěcené a připravené, kteří vyčnívají nad ostatní úrovní své duchovní pokročilosti. A kteří si osobují právo zasahovat do celkového vývoje na Zemi. Ať už podle jejich mínění ve světelném nebo temném směru. Dávná magie se však dnes masově projevuje především ve všech možných nevědomých podobách zneužívání jednoho člověka druhým. V získávání výhod a převahy nad druhými. Ve vyhlazování si dokonalé cestičky k vyšší společenské a politické moci. Ve vázání na sebe dalších a dalších bytostí, jejichž tvořivou sílu jsou připraveni zneužívat.

Vědeckotechnický pokrok ještě není světelnou evolucí

Avšak pozor, tato civilizace je stále ještě převážně hmotně zaměřena a vydává postupující vědeckotechnický pokrok za jednoznačný příznak úspěšnosti pozemské evoluce. Ano, takto se to může jevit z pohledu dnešního lidstva, když oficiálně nepřiznáme, že před námi tady byla Atlantida a další vysoce technicky rozvinuté civilizace. A že místo nich tady před námi byla doba kamenná, neandrtálci, před nimi opice, další savci a celý ten žebříček postupného vývoje druhů podle Darwinova nepravdivého předpokladu. Předpokladu, který byl k naší smůle přijat vědou za základní vědeckou pravdu o naší minulosti a našem lidském původu. Více o neudržitelnosti Darwinovy teorie jsem uvedl v článku 4. Základní rozdíly duchovního a hmotného pohledu na svět.

Z takto výrazně deformovaného a skutečné realitě neodpovídajícího pohledu je dnešní společnost vydávána za vrchol lidské civilizace na Zemi. Takový pohled je však falešný a odporující historické pravdě.

Považovat i nadále magii za hodnotné dávné učení je v dnešní době přežitek

Magie se během věků stala nedílnou součástí historie lidské civilizace. Pokud stále ještě někdo dnes považuje magii za dávné umění naznačující duchovní pokročilost mága, dostal se již mimo reálný pohled na tento svět. Především magie totiž přispěla k duchovnímu úpadku, ve kterém se dnešní lidstvo jako celek nachází.

Není jiné cesty ke světlejším zítřkům, než vzdát se magie, dokázat se z jejího používání i z jejího ovládání karmicky vyčistit. A zbavit magie i naši Planetu, Přírodu, a také všechny lidské zvyky a pozůstatky lidské činnosti z minulosti: Stavby, metody, způsoby uvažování, způsoby stravování, způsoby péče o svoji bytost, formy kontaktu s Přírodou a Planetou. Způsoby jednání s druhými lidmi, způsoby života v rodinách i pracovních kolektivech. A například také způsoby, jak se ucházet a usilovat o prezidentskou funkci v naší zemi i jinde, viz text  A33. Celonárodní volba prezidenta v roce 2013 – část III.

Více o tom všem je například v textech Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou?, 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 11. Uvolnit nebo nadále tajit informace o duchovním pozadí světa?, 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 55H. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti II, P7. Obelisk Kleopatřina jehla v Londýně, Magické záměry vnesené do struktur starých chrámů, A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody.

Cesta každého člověka ke Světlu vede přes rozloučení se s magií

Kdysi před stovkami tisíc let byl nastartován nový vývoj Druhým plánem Stvořitelů. Nový člověk 2. typu byl vybaven zcela novou schopností neomezeného duchovního vzestupu přes všechny možné duchovní úrovně a prahy. Zpočátku to mohlo vypadat tak, že otevření a nastartování této skryté schopnosti nebude problémem. Magie a temné energie rozšířené na Planetě, v Přírodě i v lidech, však tomuto projevení nové evoluční schopnosti lidstva dlouhé desítky tisíc let spolehlivě bránily.

Až teprve v dnešní době byly jasně identifikovány principy, metody, postupy, které světelné evoluci jednoznačně škodí. Teprve tyto informace ukazují, že ke Světlu nevede mnoho cest, mnoho nejrůznějších metod, mnoho duchovních postupů, jak se mnozí stále ještě domnívají. Že je rozdíl pouze v tom, že někdo půjde pomalu a druhý rychleji. Ve skutečnosti drtivá většina metod dodnes veřejně doporučovaných pro cestu Světla je naopak podporou temné evoluce. Toto je nové poznání, se kterým se každý člověk potřebuje vnitřně ztotožnit, pokud se skutečně chce dostat na vzestupnou světelnou cestu.

Pokud se člověk v dnešní době nevzdá vnitřně používání magie, zvláštních umělých schopností a privilegií, nebude schopen se vzepřít ani působení magie na sebe. Nebude schopen se vypořádat s vysáváním ze strany blízkých bytostí. Nebude schopen se vyčistit ani od případné souvislosti s ovládáním ze strany Černého bratrstva a dalších temných systémů.

Cesta ke karmickému vyčištění z nejrůznějších forem ovládání a parazitování na vlastní bytosti vede pouze přes první krok. A tím je především vzdát se veškerých pozůstatků magie v sobě. Vzdát se všech pozůstatků umělých schopností, umělých privilegií, umělé tvořivé síly, umělého duchovního vnímání v sobě. Jedině přes tento první krok vede v dnešní době cesta kteréhokoliv člověka ke Světlu. Naopak pokud člověk není ochoten začít na tomto prvním kroku pracovat, na cestu Světla se už v dnešní době nemůže dostat.

© Jiří Novák, březen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 181
  • 26
  • 19
  • 20
  • 19

Celkový počet hlasů: 265