Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka

31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka

Jiří Novák Vloženo 14.6.2010
Jiří Novák

Na konci 20. století došlo k souběhu dvou duchovních akcí plánovaných různými institucemi. Jednak šlo o zásah Přírody, který měl zajistit významnou změnu ve výbavě hlavních čaker pozemského lidstva. A současně o plánovanou akci lidských duchovních hierarchií, které také očekávaly, že na konci 20. století se bude lámat vývoj. Předem ohlašovaný „Druhý příchod Krista“ spojený s katastrofou a evakuací vybrané části lidstva, to vše pod vedením mimozemských civilizací, se nekonal. Naproti tomu změna ve výbavě čaker plánovaná Přírodou se uskutečnila. Výsledkem je, že lidstvo přešlo do nové epochy jiným způsobem, než byl ten, který byl mnoha jasnovidci a proroky celá staletí předem naznačován. Období konce 20. století znamenalo počátek ztráty vlivu lidských Duchovních hierarchií, které tisíce let držely v rukou hlavní otěže vedení lidstva z duchovních sfér. V tomto příznivém období dějin na dalším vrcholu Platónského roku se iniciativy jednoznačně chopila Příroda a nasměrovala lidstvo novým směrem.

Jak lze zajistit vyšší úroveň příjmu bioenergií?

    Základní možností pro zvýšení příjmu bioenergií je nastoupení vnitřního očistného procesu. Postupné odstraňování bloků, stagnujících bioenergií a neharmonií ve své bytosti, nastoupení cesty karmické očisty. To je to zásadní, co může fungovat za každé situace. Tato základní možnost závisí pouze na odhodlání, vůli a soustavnosti duchovní práce člověka na sobě. Vlastnímu příspěvku ke zvýšení příjmu bioenergií se věnuji v tomto seriálu článků průběžně – kvalitní výživa z pohledu bioenergií, péče o své čakry každodenním cvičením Pěti Tibeťanů, nastoupení cesty stabilního duchovního vzestupu.

    Pak je tady druhá možnost, která k nám přichází „shora“ - z vyšších hladin vedení civilizace. A která se objevuje výjimečně čas od času ve zlomových historických obdobích. Kdosi nebo cosi – obvykle Příroda, Planeta, Tvůrci civilizací – zajistí určitým zásahem do vývoje centrální změnu energetické výbavy civilizace. Dnes se budu věnovat především druhé možnosti, která na vůli a úsilí zrozeného člověka závisí jen částečně. Zásahům Přírody, Planety a vyšších tvořivých sil, kterými se mění bioenergetické fungování člověka. Naznačím formu zásahů, jakými k takovým změnám dochází.

    Během celé řady minulých staletí od počátku našeho letopočtu až do roku 1950 nedošlo k žádným výraznějším změnám v energetickém fungování člověka. Nemohla se proto objevit ani výraznější změna v jeho hmotném fungování.

Změna vývoje lidstva od 50. let 20. století

    Po ukončení 2. světové války začala 50. léta a s nimi nastupuje i cosi nového v tomto světě. Zřetelná změna vývoje, zrození dalších, jiných, podle příznaků duchovně vyspělejších bytostí, než byly ty, které se pravidelně rodily na Zemi v uplynulých staletích. Těchto nových bytostí však nebyly pouhé malé skupinky, ale rozsáhlé skupiny čítající desítky tisíc osob. To vše proto, aby přirozeným způsobem došlo k razantní změně ve vývoji člověka na této Planetě. Změně podpořené rozšířením výbavy hlavních čaker pozemského člověka. Existují důkazy nebo alespoň náznaky o tom, že něco se na Zemi od 50. let skutečně začalo dít?

Náznaky potvrzující zrození duchovně vyspělých bytostí

    Člověk, který se snaží prověřovat informace, namítne, že pokud by se ve světě začaly od 50. let rodit desetitisíce mimořádně duchovně vyspělých jedinců z této a dávných civilizací, mělo by se to ve fyzické rovině Planety nějakým způsobem projevit. Doklady a náznaky této skutečnosti skutečně najdeme v řadě knih.

    Jacques Bergier a Louis Pauwels (Jitro kouzelníků, str. 472) uvádějí následující informace: V roce 1956 se dr. J.Ford Thomson, psychiatr školské lékařské služby ve Wolverhamptonu, seznámil s případem sedmiletého chlapce, který znepokojoval rodiče tím, že znal odpovědi na velmi složité astronomické problémy, přestože nečetl žádná astronomická díla. Thomson za podpory dalších vědců i státních orgánů provedl průzkum pěti tisíc dětí z celé Anglie. Po téměř dvouletém úsilí se objevil zřejmý fakt, že došlo k prudkému vzestupu inteligence. Doktor Thomson o tom vypovídá: „Z posledních 90 dětí, mezi sedmi a devíti roky, kterým jsme kladli otázky, mělo 26 inteligenční kvocient 140, což se rovná nebo téměř rovná genialitě.“

    Autoři „Jitra kouzelníků“ uvádějí i další podobné informace: Např. americký vědec Sydney Pressey z Univerzity v Ohiu považoval postupné zrychlení duševních i tělesných schopností v 50. letech po celém světě za tak průkazné, že sestavil plán výuky předčasně vyspělých dětí, schopný podle něj přinést 300 tisíc mimořádně inteligentních jedinců za rok.

    Tento náhlý nárůst duševních i tělesných schopností se nepodařilo přesvědčivě vysvětlit žádnou bezprostřední příčinou ve fyzickém světě. Uvedu jenom některé z předložených hypotéz: Příznivá mutace vyvolaná radioaktivitou po prvním výbuchu atomové bomby, výsledek postupného zdokonalení lidského rodu technikou, nutnost přizpůsobit se radikální změně vnějšího prostředí. Žádný z těchto důvodů však neobstojí. Skutečnou příčinu lze najít pouze v duchovní oblasti.

Kdo řídil proces přeměny lidské civilizace?

    A kdo celý tento proces přeměny lidské civilizace ve skutečnosti řídil? Byly to snad lidské Duchovní hierarchie? Nebo zasáhla nějaká vyšší duchovní síla? Zeptal jsem se přímo, kdo řídil změnu systému hlavních čaker u pozemského lidstva, kdo plánoval vhodná zrození duchovně vyspělých bytostí z dávných civilizací i jiných světů. Odpověděla mi Příroda (Duchovní komunikace ze 4.6.2010):

    „Takovéto typy zásahů nemohou plánovat žádné individualizované bytosti, ani andělé, a už vůbec ne lidské Duchovní hierarchie. Podobné zákroky přísluší pouze a jedině Přírodě. Jde o zásahy do vnitřního fungování bytostí na Planetě. Má-li takový zásah vést jednoznačně ke správnému cíli, musí v jeho pozadí stát Příroda. Protože jedině Příroda zná přesně pochody probíhající uvnitř a ví, kde má trochu ubrat nebo přidat určité ingredience, výbavy, aby se nežádoucí vývoj zlomil žádoucím směrem.

    Postavení lidstva v rámci Přírody je velmi významné. Lidstvo je skutečně tou příměsí, která může rozběhnout evoluci velkého celku správným směrem. Lidstvo na to má výbavu a možnosti. Ale někdy je potřeba ty možnosti upravit, vylepšit, protože situace je celkově nepříznivá. To se právě stalo tady na Zemi. Civilizace 1. typu zanechaly vám lidem 2. typu nepříjemné dědictví – Planetu postiženou temnem, umělé tvořivé systémy typu magie, rozsáhlé ovládání, zneužívání druhých, manipulace s nimi. To vše účinně bránilo duchovnímu probuzení běžného člověka a nastoupení správné duchovní cesty. Duchovní vzestup doposud nikdy nebyl na Planetě reálným a také vůbec vyzkoušeným. Dlouhé období vývoje naznačilo, že je potřeba něco zásadního změnit, aby nové lidstvo mělo šanci se všudypřítomnými temnými energiemi něco udělat a dokázat se vzepřít temným systémům. Proto došlo ke zrození velkých skupin duchovně vyspělých bytostí z dávných civilizací na Planetě i z jiných světů. A jejich prostřednictvím bylo pomocí přirozených mechanismů Přírody zajištěno rozšíření výbavy čaker soudobého člověka.

    Příroda zná celou svoji minulost, a proto ví, co, jakou výbavu, z jakého období, je potřeba přenést do nové doby, aby se změna přirozeným způsobem prosadila. Takže nová zrození zajistila Příroda, která nazdvihla do určité míry stavidla v duchovních depozitech, kde odpočívají dávné civilizace a jedince s určitým pozitivním duchovním nábojem propustila do zrození v nové době. A také otevřela vstup dalším bytostem z duchovních rovin Vesmíru i z jiných světů. Musel jich být dostatečný a přitom optimální počet, aby změna byla zajištěna. Ale aby na druhé straně zrození jedinci příliš netlačili vývoj nesprávným směrem, opakováním toho, co se již v minulosti neosvědčilo. Sami vidíte, že v tomto bodu se optimálního výsledku nedosáhlo, protože vývoj je v dnešní době stále tlačen k napodobování minulosti, místo aby šel úplně novým směrem, správným pro člověka 2. typu. Navíc, zrození jedinci museli mít dostatečnou duchovní sílu, aby si tu svoji výbavu z minulosti, jejíž přenos do nového věku byl Přírodou podporován, dokázali při vstupu do dnešního hmotného světa podržet. To splněno bylo.“

V krizových situacích bývá Příroda poslední nadějí lidstva

    Ještě jednu poznámku. V běžném období vývoje řídí a směrují civilizaci shora obvyklé duchovní instituce a orgány – Stvořitelé, andělé, karmická instituce, lidské Duchovní hierarchie nebo dokonce duchovní systémy z vyšších světů vysoko nad naším Vesmírem. V krizovém období, kdy hrozí zánik celého světa, však už nic z toho pořádně nefunguje. Karmické čištění mnoha osob potvrdilo, že krize světa dole je hluboce provázána s krizí v duchovních sférách těsně nad světem. Postupné vršení zdánlivě drobných omylů, opomenutí duchovních sil vedoucích vývoj shora, začíná mít katastrofální dopady na vývoj dole ve hmotě. Narůstající množství nezpracované karmy pak vede k postupnému ovládnutí těchto institucí přímo nad světem temnem. A pokud jde o dostatečně čisté vyšší světy, na ty už lidstvo za takové situace dávno ztratilo napojení. A tak jedinou silou, která je schopna v krizovém období něco zásadního změnit, dokud ještě není sama ovládnuta, je Příroda. Příroda bývá poslední nadějí lidstva.

Stovky duchovních mistrů do hmoty

    Všímavý pozorovatel si však ve druhé polovině 20. století všimnul ještě jedné důležité okolnosti. Na očekávání určitého zlomu ve vývoji reagovaly i lidské Duchovní hierarchie tím, že do hmoty sestoupily rovněž stovky duchovních mistrů těchto lidských hierarchií. Z jakého důvodu se tak stalo? Opět uvádím komentář Přírody (Komunikace z 8.6.2010):

    „Nelze říci, že v tomto případě šlo o impulsy od Přírody, protože nikdo z mistrů Duchovních hierarchií na Přírodu napojení neměl. Ve skutečnosti šlo o souběh s jiným plánem. O přípravu na slibovanou akci Druhý příchod Krista naznačenou v Bibli, která se podle inspirativních impulsů od Vesmírných lidí měla odehrát ještě předtím, než uběhnou celé 2 tisíce let od počátku letopočtu a zrození Ježíše. Proto se prakticky všichni ti, kteří zajišťovali v době před dvěma tisíci lety misi Ježíše v Izraeli, znovu zrodili ve hmotě. Odhadem šlo o 500 – 600 bytostí zrozených tentokrát v českých zemích. Tedy v místě, které bylo pro toto období dějin vybráno Duchovními hierarchiemi podle určitých vyšších náznaků za klíčovou oblast, klíčovou zemi. Jako další vyvolený národ, který se má pokusit pozdvihnout otěže světového vývoje.“

S odstupem času už je možné události na konci 20. století zhodnotit

    Konec 20. století - souběh dvou akcí. Zásah Přírody, který má zajistit významnou změnu ve výbavě hlavních čaker pozemského lidstva. A současně plánovaná akce lidských duchovních hierarchií, které také očekávaly, že na konci 20. století dojde k jakési formě dalšího otevřeného střetnutí mezi silami dobra a zla na Planetě. Že jde o období, ve kterém se bude lámat vývoj. Zkušenosti s nástupem nacismu pak naznačily, že nestačí řídit vývoj „shora“, ale že bude nezbytné být ve hmotě přímo u toho. A ze hmoty řídit běh nadcházejících událostí.

    Dnes v roce 2010 si už mohu dovolit zhodnotit události, které proběhly. Avizovaný Druhý příchod Krista spojený s katastrofou a evakuací vybrané části lidstva se nekonal. Naproti tomu změna ve výbavě čaker se uskutečnila. Výsledkem je, že lidstvo přešlo do nové epochy jiným způsobem, než byl ten, který byl mnoha jasnovidci a proroky celá staletí předem naznačován. Příroda k tomu uvedla následující (Komunikace z 8.6.2010):

     „Období konce 20. století znamenalo počátek ztráty vlivu a postupného zániku lidských Duchovních hierarchií, které tisíce let držely v rukou hlavní otěže vedení lidstva z duchovních sfér. V tomto příznivém období dějin na dalším vrcholu Platónského roku se iniciativy jednoznačně chopila Příroda. Právě Příroda se stala tou institucí, která nasměrovala lidstvo novým směrem. Zatímco plány Duchovních hierarchií nebyly realizovány. Další vývoj na Planetě od počátku 21. století probíhá jednoznačně v režii Přírody a vyšších světelných sil z oblasti nad vaším Vesmírem a jeho stvořitelskými úrovněmi.

    Místo očekávaného Druhého příchodu Krista, jedné z dalších akcí silně ovlivňované mimozemskými civilizacemi přítomnými v oblasti Země, došlo k něčemu úplně jinému. Otevřela se Nová duchovní cesta a první lidé z planety Země vstoupili na cestu neomezeného duchovního vzestupu. Stalo se tak poprvé za celou historii našeho světa. To je ta rozhodující událost, která zásadně ovlivnila další běh dějin na Planetě a nasměrovala vývoj úplně jinam, než bylo dlouhou dobu předem očekáváno.

Uspořádání sedmi úrovní hlavních čaker

    Než přejdu k popisu toho, jakým způsobem došlo ke změně ve výbavě čaker člověka, potřebujeme ještě další všeobecné informace o čakrách, které doplňují dosud vydané články 28A. Princip fungování čaker člověka, 28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie? U každého člověka rozlišujeme sedm úrovní hlavních čaker očíslovaných a uspořádaných zdola nahoru. První úroveň čaker se nachází v rovině dolního konce páteře. Druhá úroveň odpovídá dolní části břicha. Třetí úroveň leží těsně nad pupkem v horní části břicha. Čtvrtá úroveň je úrovní srdce. Pátá úroveň se nachází v oblasti krku a štítné žlázy. Šestá v úrovni čela těsně nad kořenem nosu. A poslední sedmá úroveň odpovídá temeni hlavy.

    V každé ze sedmi úrovní má běžný člověk obvykle jednu až dvě hlavní čakry. Ty jsou napojeny na páteřní kanál energií, který je hlavní částí rozvodného systému bioenergií v lidském těle. Jedna čakra v každé úrovni je ro­zevřena směrem dopředu na přední části těla (označená písmenem A), druhá na zadní části těla směřuje naopak dozadu (označená písmenem B). Pojmenování „čakra 2A“ pak bude znamenat čakru ve 2. úrovni s vyústěním dopředu, naopak označení „čakra 2B“ vyjadřuje čakru v téže úrovni s vyústěním dozadu. Zatímco čakry na přední části těla označené písmenem A energeticky podporují vztah k sobě samému, ke svému Já, čakry vzadu označené písmenem B odpovídají zaměření na My, na okolí, Přírodu a vnější svět.

    V posledních šedesáti letech lidstvo prožívá období, ve kterém dochází k poměrně rozsáhlým a zásadním změnám v energetickém fungování člověka. Otevírají se nové hlavní čakry, je energeticky podporováno otevírání center mimosmyslového vnímání. Jakým mechanismem k tomu dochází, si řekneme postupně.

Původní energetická výbava současné civilizace

    Soudobá lidská civilizace se začíná formovat po zániku Atlantidy a úpadku dávné egyptské říše v  období posledních dvanácti tisíc let historie lidstva. Zde však nemám na mysli Egypt, o kterém mluví egyptologie, ale dávnou říši označovanou přívlastkem mýtické období. Dnešní civilizace měla původně daleko skromnější energetickou výbavu než dnes - v každé ze sedmi úrovní pouze jedinou hlavní čakru. Čakry v 1. a 7. úrovni směřovaly šikmo dozadu a jsou proto označeny 1B a 7B. Ostatní čakry od druhé do šesté úrovně se nacházely na přední části těla s vyústěním dopředu (čakry 2A - 6A). Takový popis uvádí veškerá starší literatura týkající se čaker a bohužel již neaktuálně tento stav opisují i autoři některých nových knih vydávaných v dnešní době. 

                        

Podpora ega a individualismu

    Původní umístění hlavních čaker na přední části těla od 2. do 6. úrovně a jejich směrování dopředu znamenají jednostranné zaměření lidské bytosti a její energie na vztah ke svému Já a naopak podcenění vztahu ke společnému celku, k My, k Přírodě, k Planetě, k Vesmíru. A tudy také směřoval dosavadní vývoj soudobé civilizace, který byl zaměřen na postupné zdokonalování hmotné osobnosti člověka a naopak přinesl oddělení od hlubšího duchovního poznání. Povyšování ega, budování světské moci, slávy a postavení. Na druhé straně utlačování, ponižování chudých – otrokářství, později nevolnictví, „ždímání“ levné pracovní síly za kapitalismu.

    To všechno byly průvodní jevy jednostranného zaměření jednotlivců na vztah ke svým vlastním Já. Jevy jako ovládání, manipulace, zotročování, zneužívání pokračují až dodnes a lidstvo se jen těžko odnaučuje podobným postojům. Jedni pokračují v ovládání druhých, na které si v minulých existencích za dlouhé tisíce let zvykli a ti další stále ještě dobrovolně a bez většího odporu sklánějí hlavy před nátlakem. Jednotlivé historické postavy, které se veřejně pokoušely tuto skutečnost změnit, byly obvykle zatracovány a tvrdě pronásledovány. Střípky duchovního poznání proto byly přenášeny především prostřednictvím tajných řádů a organizací, jako byli například templáři, rosenkruciáni, zednáři.

Nedostatek vůle pečovat o své zdraví

    V 1. a 7. úrovni bylo naopak lidstvo doposud jednoznačně zaměřeno na vztah k celku, k prostředí a k tehdejšímu duchovnímu vedení lidstva, což byli duchovní mistři a lidské Duchovní hierarchie. První úroveň byla zastoupena čakrou 1B, která vyjadřovala energetické spojení člověka s Planetou a s energiemi hmotného světa. Sedmá úroveň byla doposud reprezentovaná čakrou 7B, která byla zaměřena zejména na energetické propojení člověka s duchovními rovinami Vesmíru a vyššími úrovněmi vědomí. V těchto dvou rovinách byl naopak energeticky oslaben vztah člo­věka k sobě samému.

    V případě první úrovně to vedlo k tomu, že člověk ve více oblastech přesouval otázky základní péče o svoji bytost na jiné bytosti a instituce – o mé zdraví se postará stát a bezplatné zdravotnictví, vzdělání zajistí školství, přežití mi zabezpečí Příroda. Člověk tak ne­měl dostatečnou vůli sám pečovat o své zdraví a o svoji fyzickou stabilitu, zanedbával fyzickou péči o sebe sama a o své základní energetické fungování.

Příčina mučednických misí

    V případě sedmé úrovně byla na první místo vyzdvižena jednostranná podřízenost člověka duchovním mistrům, lidským Duchovním hierarchiím a Bohu. V této oblasti člo­věk jakoby ztrácel svoji individualitu a veškeré úsilí bylo zamě­řeno na absolutní podřízenost člověka vyšším duchovním silám.

    Lidé, kteří dospěli k duchovnímu probuzení, tak byli až příliš jednostranně zaměřeni na duchovní službu lidstvu a často zcela zapomněli na sebe, na nutnost každodenní péče o sebe sama. Na potřebu každodenního zvyšování nebo alespoň udržování své harmonie. Podobné názory převažují dodnes – za cíl duchovní cesty se nepovažuje hledání duchovního vzestupu, tedy to, co je pro vývoj lidstva nejdůležitější. Mnozí mluví o tom, že jsme sem přišli učit se vztahům, učit se lásce, sloužit druhým – téměř nikdo však nemluví o potřebě hledání vzestupu, který jediný může být klíčem ke změně reality. Vzestup prostě dodnes není na pořadu dne – viz článek 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární.

    Populární celá staletí bylo a doposud je sebeobětování, obětavá služba, hrdinství, kdy člověk položí svůj život za pravdu. Výsledkem tohoto postoje jsou zástupy mučedníků, kteří byli někdy svými duchovními rádci mimo hmotu přímo "dot­lačeni" až k sebeobětování, k veřejné popravě – nejčastěji k ukřižování po vzoru Ježíše Krista nebo k upálení. K podrobnějšímu rozboru duchovních a zdravotních následků mučednických misí se vrátím v jiném pokračování.

Potřeba vyvážit příjem bioenergií na všech úrovních čaker

    Ze všech těchto výše uvedených důvodů vyplývá, že bylo nesmírně důležité posílit a lépe vyvážit příjem bioenergií na všech úrovních čaker od první do sedmé. Aby člověk začal ve svém životě brát více v úvahu vztah k celku, k Planetě, Přírodě a Vesmíru. Aby pochopil, že se musí sám více starat o své zdraví. A také aby pochopil, že mučednictví není správnou cestou k nápravě situace. Že jeho individualita je darem, který potřebuje pečlivě chránit. Jak Příroda dokázala takové rozšíření příjmu bioenergií postupně zařídit?

Rozšířený energetický systém Hyperborejců

    Kdysi dávno před stovkami tisíc let existovala na Planetě hyperborejská civilizace. Jednalo se o bytosti s měkkým a pružným tělem, které měly ve srovnání s počáteční fází vývoje dnešní civilizace mnohem efektivněji a dokonaleji fungující energetický systém - například od druhé do šesté úrovně měli vždy dvojici čaker. Jejich harmonické fyzické fungování bylo pro ně po dlouhou dobu samozřejmé a automatické. Obývali kontinent v ideálním podnebním pásmu, jejich energetický systém po dlouhou dobu fungoval nad poměry. Měli výhodnější klimatické podmínky než tehdejší raná Atlantida. Tyto ideální podmínky však postupně ztratili, protože jich nevyužili ke svému komplexnímu hmotně-duchovnímu růstu.

Nadměrné zaměření na duchovní složku bytosti

    Hyperborejci byli příliš zaměřeni na duchovní sféry, přehlíželi a podceňovali fyzickou složku své bytosti a svému spojení s hmotnou rovinou nevěnovali dostatečnou pozornost. A když se původní harmonie postupně vytrácela, najednou začalo vadit, že neměli pevné energetické spojení s Planetou. V té situaci měli Hyperborejci posílit svoji hmotnou složku, která zaostávala za duchovní. Oni však naopak začali směřovat k trvalému odpoutání od hmoty - tedy stejnou cestou, jakou nesprávně doporučuje většina dnešních duchovních směrů.

    To, čeho si dostatečně nevážíš a o co přiměřeně nepečuješ, však můžeš jednoho dne ztratit. Přišel zlom podnebí a jejich kontinent se začal přesouvat do polárního pásu. Výsledkem pak bylo postupující zalednění a věčný sníh. Hyperborejci tak najednou ztratili to, co pro ně bylo až příliš samozřejmé - pevnou půdu pod nohama. A byli nuceni bojovat o holou existenci. Byly to však pouze dílčí skupiny, které emigrovaly na jih a staly se základem nových národů v rámci atlantské civilizace. Většina Hyperborejců se však smířila s trvalým odchodem do duchovních sfér, protože takový osud stejně považovali za hlavní cíl evoluce člověka.

Zdvojení čaker jako pozitivní mutace lidstva

    Barbara Ann Brennan v roce 1987 (Ruce světla) a v její knize citovaný John Pierrakos (několik výzkumných prací v 70. letech), již zaznamenali u druhé až šesté roviny čaker také druhé vyústění v zadní části těla směrem dozadu. Uvádějí tedy již dvanáct hlavních čaker proti původním sedmi. Kdy a jakým způsobem došlo ke zvětšení počtu hlavních čaker?

    V 50. a 60. letech se postupně vytvořila i zadní vyústění čaker od druhé do šesté úrovně u lidstva na celé Planetě. Důvod je následující. Od 50. let se na Planetě, zejména v oblasti severských zemí - Skandinávie a Islandu, zrodily desítky tisíc příslušníků dávné hyperborejské rasy, které toto rozšíření čaker měly ve své výbavě. Každá takto velká skupina může zřetelně ovlivnit vývoj současné civilizace a to se také skutečně stalo. Protože jich byl dostatečný počet, jejich hromadné zrození postupně vyvolalo změnu v morfických a morfogenetických vývojových polích současného lidstva. Tedy v polích, které řídí a regulují vývoj a fyzický růst každého člověka. Pojem morfické pole zavedl Rupert Sheldrake (Tao Přírody). Kniha se v anglickém originálu nazývá „Rebirth of Nature“, tedy Znovuzrození Přírody.

                     

    Po zrození určitého kritického počtu osob s touto rozšířenou výbavou se tato změna ukotvila jako trvalá, protože znamenala pozitivní přínos pro evoluci lidstva. Muselo se však jednat o duchovně „silné“ a vyspělé bytosti, které si dokázaly podržet své původní vybavení čakrami i v dalších zrozeních navzdory existujícím morfickým polím, která už takovou výbavu nepodporovala.

    Nové čakry se pak začaly automaticky tvořit podle nově vytvořených vzorů i u dalších narozených osob a stejná změna se navíc začala přenášet i na osoby žijící. Postupně během několika let se tím uskutečnila pozitivní energetická mutace současné civilizace.

Důsledky zdvojení hlavních čaker

    Dnes má takto zdvojené hlavní čakry drtivá většina populace na Planetě. Každý člověk tak získal zvýšený přísun energií i duchovních informací, které tyto energie přinášejí. Přímým důsledkem toho je nebývalý celosvětový zájem o duchovní informace v několika posledních desetiletích 20. století. Zvětšený počet čaker vytváří automaticky jednodušší cestu k rozšířenému vědomí a zřetelně tím usnadňuje duchovní probouzení. Tímto Hyperborejci naplnili své poslání pro dnešní dobu.

    Nové hlavní čakry na zadní části těla a jejich směrování dozadu přinášejí energetické posílení vztahu každého člověka k celku. Zdůrazňují tedy jednotu člověka s člověkem, jednotu člověka s lidskou civilizací na Planetě, jednotu člověka s Přírodou. Člověk tak získal předpoklady pro to, aby přestal sledovat výhradně vztah ke svému Já a skončil s jednoznačným rozvíjením svého hmotného ega. Naopak aby začal směřovat k postupnému vyladění protikladných pólů: vztahu k sobě a vztahu k ostatnímu světu, lásky k sobě a lásky k ostatním, lásky k sobě a lásky k Přírodě i Vesmíru. A tato energetická změna naznačuje, co se děje a i nadále bude dít s lidstvem v období přechodu ke 3. tisíciletí, které je označováno jako Věk Vodnáře.

Potřeba posílení energetického spojení s Planetou

    Převzít na dlouhou dobu energetický systém Hyperborejců by však mohlo být nebezpečné pro nasměrování další evoluce. Tato energetická výbava sice napomáhá duchovnímu probuzení, po určité době však podporuje odklon od hmotné roviny. Není proto náhodou, že většina duchovních směrů 20. století považovala a doposud považuje za cíl evoluce člověka postupný odchod z hmotné roviny a přesun do nehmotných či polohmotných duchovních sfér.

    Soudobé lidstvo se tak před koncem 2. tisíciletí dostalo na podobnou křižovatku své historie jako kdysi Hyperborejci. Ti tehdy nevolili správně a museli proto opustit historickou scénu. Co však bude s dnešním lidstvem? Aby se podobný výsledek neopakoval i u současné civilizace, bylo třeba posílit energetické spojení s hmotnou Planetou, nejlépe zdvojením čakry v první úrovni, která toto spojení zajišťuje. A to se také stalo.

Zdvojení čakry v 1. úrovni

    Včas, aby se duchovní špičky příliš neodklonily od spojení s hmotou, přichází během 90. let další pozitivní energetická mutace lidstva, která spočívá ve vzniku další hlavní čakry 1A v první úrovni směřující šikmo dopředu, a to u většiny populace na Planetě. Ke zdvojení první čakry dochází obdobným způsobem jako u ostatních hlavních čaker. Příroda k tomu dodává následující informace (Komunikace ze 4.6.2010): „V případě čakry 1A je situace složitější. Tuto výbavu v minulosti neměla žádná existující civilizace na Zemi. Proto bylo potřeba přivést jiné bytosti z odlišných světů, z jiných vesmírů. Šlo o bytosti pocházející z vyšších světů, kde taková čakra byla běžnou. O bytosti, které si takovou čakru dokázaly udržet ve své výbavě i poté, co se přemístily na Zemi. K dosažení potřebného efektu stačil v tomto případě menší počet bytostí, řádově tisíce. Protože jejich duchovní síla byla vyšší ve srovnání s bytostmi dávných civilizací na Zemi. Přesto přenos výbavy na lidstvo nebyl stoprocentní. Dnes stále ještě zhruba 1-2 % pozemšťanů tuto čakru 1A nemá.“

                     

Důsledky zdvojení čakry v 1. úrovni

    Vznik druhé čakry na první úrovni přináší zvýšení stability člověka ve hmotném světě a posílení jeho energetické odolnosti. Podporuje jeho energetické spojení s Přírodou, Planetou a hmotným světem. Znamená posílení vůle k zachování fyzického života, ke zlepšení a postupnému upevnění zdraví. Člověk se stává lépe ukotveným ve hmotném světě a má předpoklady pro přesnější vymezení hranic své individuality a jejich udržování. Aby bylo jasné, co jsem Já a o čem mám nejen právo, ale dokonce i povinnost rozhodovat a nečekat, co za mne udělá někdo jiný. Ať už by to měl být druhý člověk, společnost či samotná Příroda Planety. Co tedy plně patří do sféry mé zodpovědnosti. Zde se v prvé řadě jedná o oblast vědomé péče o sebe, o své zdraví a energetické fungování. Právě tuto oblast člověk doposud velmi zanedbával a rád přenášel zodpovědnost na druhé nebo na centrální léčebné systémy. Nebo šel až do krajního extrému, kdy nechal druhé bytosti žít na úkor sebe.

    Čakra 1A umožňuje také lépe rozpoznat, co už nejsem Já a do čeho naopak nemám právo zasahovat. Ani rozhodovat za druhé, případně se je snažit jakýmkoliv násilným způsobem ovlivňovat. Abych neměl tendence žít na úkor druhých lidí. Abych neubližoval druhým a abych při uspokojování svých potřeb neomezoval jejich svobodu a nenarušoval hranice jejich bytosti.

    Zdvojení první čakry je navíc předpokladem pro harmoničtější vyjádření vztahu k druhému pohlaví, k dokonalejšímu vyladění fyzické i citové stránky sexuality. K pochopení duchovního významu sexuality a k překonání obou krajních tendencí, které jsou doposud ve světě obvyklé. Těmi jsou na jedné straně puritánství nebo chápání sexuality jako nečisté (církev), nebo jako přítěže brzdící rychlý duchovní vývoj. Na druhé straně naopak nezodpovědnost, přílišná sexuální nevázanost, oddělení hmotné sexuality od citů.

Probuzení centra vnitřního duchovního citu

    Další akcí plánovanou Přírodou bylo postupné probouzení centra vnitřního duchovního citu v oblasti brzlíku. Tuto výbavu současnému lidstvu přinesly desítky tisíc bytostí z dávné Lemurie, které se zrodily v dnešním světě. Předností obyvatelů Lemurie bylo mimořádně rozvinuté centrum vnitřního duchovního citu. Svoji výhodu však nedokázali využít, protože nepovýšili i ostatní složky bytosti na stejnou úroveň. Byli příliš pasivní, poddajní a ovlivnitelní. Nedokázali tak udržet vývoj vlastní civilizace ve svých rukou. Naopak snadno podléhali vlivu energeticky silnějších bytostí reprezentujících zlo v tehdejší dávné Atlantidě. Příliš ustupovali, až se později pod nátlakem přidali na stranu zla. Civilizace Lemurie je dalším příkladem, že jedna obrovská výhoda v určité oblasti bytosti člověka ještě nezaručuje stabilní evoluci. Důležitější pro evoluci je celková harmonie všech složek bytosti než nadměrné rozvinutí jediné.

    Ještě jednu informaci o brzlíku: Lékařská věda považuje brzlík za důležitou součást imunitního systému dětského organismu - důležitost tohoto orgánu podle lékařů klesá po přechodu k dospělosti a orgán postupně zakrňuje.

    Probuzení centra vnitřního duchovního citu se prozatím týká asi 10 % populace na Zemi, tedy zhruba všech těch, jejichž vyladění příjmu bioenergií a hmotné výživy přesahuje zhruba 65 %. Takovým lidem se začíná zjemňovat a postupně zlepšovat duchovní vnímání. Ale zásadní výsledky se obvykle objeví až poté, kdy toto probuzené duchovní centrum začne být dotováno bioenergiemi z dalších nových hlavních čaker. To však vyžaduje splnění další podmínky, jak vysvětlím v navazujícím pokračování 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?

Některé civilizace z dávné minulosti byly něčím mimořádné

    Každá z civilizací, od které došlo k přenosu dílčí výbavy na dnešního člověka, měla k dispozici cosi mimořádného. Osud všech těchto civilizací však byl podobný. Jejich výhoda nestačila k tomu, aby civilizace našly stabilní cestu duchovního vzestupu. Proto tady již nejsou a jakoby se nad nimi zavřela voda. Tvůrčí síly, které plánovaly výbavu civilizací, obvykle předem nedokázaly odhadnout, jaký bude výsledek. Proto bylo mnoho tvůrčích činů v daleké minulosti prováděno metodou pokusu a omylu. Jedna výbava nepomohla? Zkusily přidat něco nového. A pak zase dalšího.

    Až pohled do historie dokáže zhodnotit, která dílčí výbava byla pro danou civilizaci největším přínosem. A takto je potřeba z pohledu dějin najít všechny takové výhody u civilizací, které z pohledu historie něco znamenaly. A až jednoho dne nastane období účtování minulosti, pak jedině Příroda je schopna dát tyto všechny výhody dohromady, přenést je prostřednictvím zrození vybraných jedinců do nové doby a zajistit jejich otisk do morfických polí Planety. A takto vytvořit pro dnešního člověka optimální fungující celek – tu nejlepší energetickou výbavu z pohledu dlouhé historie. Aby novodobé lidstvo získalo tímto způsobem maximální možnou podporu. Která bude současně nezbytnou pomocí, aby lidstvo ještě mělo vůbec nějakou šanci vzepřít se stále narůstajícímu ovládání a dokázat zlomit směr vývoje směřující jednoznačně na temnou stranu.

    Mnohé informace naznačují, že právě v období konce 20. století a tím i 2. tisíciletí novodobé historie mělo dojít k zúčtování veškeré minulosti. Buď by se v tomto kritickém období dějin využilo všeho toho, co nám minulost poskytla, aby lidstvo konečně našlo cestu stabilního vzestupu. Nebo mohl nastat definitivní konec vývoje tohoto světa, jak prorokovali někteří jasnovidci. Jak to dopadlo, už víme. Dobrá věc se podařila a cesta neomezeného stabilního vzestupu byla objevena. Bytosti, které jdou po této cestě, získávají další energetické výhody navíc – další rozšíření soustavy hlavních čaker. O tom bude více v následujícím textu 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?

© Jiří Novák, červen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 307
  • 33
  • 27
  • 24
  • 34

Celkový počet hlasů: 425


Diskusní téma: 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka

Datum 16.06.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Odpověď agresivnímu diskutujícímu

Útočné, opovržlivé a arogantní příspěvky naplněné destruktivní energií vymazávám a budu je vymazávat i nadále. Tolik k důvodům, proč tu Vaše čtyři příspěvky u tohoto a dalších textů nejsou.
Logikou a rozumem opravdu čakry nepojmete, a už vůbec ne tak unikátní změnu, která se odehrává jednou za tisíce let. Doporučil bych naučit se diagnostikovat čakry a pak se každý sám může přesvědčit, kolik lidí na Planetě má dnes čakru 1A. Logické polemizování o tom má nulovou vypovídací hodnotu.

Datum 17.06.2010

Vložil Jiří

Titulek Re: Odpověď agresivnímu diskutujícímu

Dobře, je to Váš web, tak si moje příspěvky mažte, potom však nechápu, co je smyslem diskuze pod články. Vystupujete s hodně odvážnými tvrzeními, bouráte stará paradigmata, tak se nedivte, že s Vámi nemusí hned každý souhlasit. Dal jsem si tu práci si přečíst všechny Vaše články, proč bych to podle Vás dělal? Není mým cílem na Vás útočit, přestože to tak možná pociťujete. Hold nevýhoda elektronické komunikace. Asi nepatřím mezi tu skupinu lidí, co se rozhodla vše nekriticky příjimat. Ovšem ani zatracovat! Spíše by se o těchto věcech mělo více diskutovat a ne odmítat jakýkoli nesouhlas. Můžete mi prosím vysvětlit, co agresivního a neetického jste shledal u tohoto příspěvku? Mám dojem, že se berete moc vážně a ztrácíte smysl pro humor, což rozhodně není dobře. A to humor spíše v náznaku, ale i ten patrně považujete za vysmívaní, což ale není pravda. Copak nechápete, že i těmito příspěvky si čtenář tříbí názor? Tato Vaše cenzura nemá nejmenší opodstatnění, ledaže byste chtěl zabránit, aby si názorově nevyhraněný čitatel nemyslel náhodou něco jiného než Vy. A na závěr: měl byste být vděčný za skeptiky a ne je od sebe odhánět. Naopak hledat další cesty jak přesvědčit i ty méně důvěřivé. Osobně si myslím, že Vaše myšlenky zde význam mají, ale všude je potřeba neustále prověřovat. Nekritické příjímaní čehokoli je vždy nebezpečné! Jeden americký vědec kdysi prohlásil:"Když se věda či náboženství stanou jistými, stanou se rizikem." Ano, i věda nemá patent na rozum a pracuje s nějakou teoríí jen tak dlouho, dokud nebude vyvrácena, ale to jistě víte. Určitý korektiv rozumu je nutný. Pokud Vás uráží i tento příspěvek, pak asi není co dodávat. Smažte si jej, ale ohradit jsem se musel.

Datum 18.06.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Re: Odpověď agresivnímu diskutujícímu

Zaprvé - mým cílem není nikoho přesvědčovat. Tyto informace si vyhledá ten, kdo je na ně připraven. Jinak je věcí každého, zda je přijme nebo ne.
Zadruhé - diskusní fórum je zde proto, aby lidé vyjadřovali své názory. Právo vydavatele je vymazat každý příspěvek, který překročil základní meze slušnosti. Příspěvek plný nadřazené všemoudrosti a okázalého ponižování autora opravdu nemohu považovat za humor. Stejně jako Vaši provokaci o splachování mozku do záchodu v jiném příspěvku. K tříbení názorů slouží konstruktivní připomínky a nikoliv destruktivní nahazování opovržlivé energie. Takže zachovejte základní zásady slušnosti a tolerance a nebude důvod Vaše příspěvky vymazávat.
Zatřetí - skeptici z mého pohledu rozhodně nepomáhají vývoji, ale spíše jej brzdí. Moje osobní zkušenosti i zkušenosti z historie jsou naprosto průkazné a mám na toto téma připravený článek. Takže nevím, proč bych měl být vděčný za jejich výsměšné a urážlivé myšlenky.
Začtvrté - to co dělám, opravdu beru velmi vážně. To však nemá nic společného s případným smyslem pro humor. Nepřiměřené výpady postrádající slušnost nejsou podle mne žádným humorem.

Datum 18.06.2010

Vložil Jiří

Titulek Re: Re: Re: Odpověď agresivnímu diskutujícímu

Děkuji, že jste mi dal ještě příležitost se vyjádřit.
Stále ovšem nechápu, komu jsou tyto informace určeny a proč vlastně vznikly. Hned vysvětlím:
1) pokud je většina lidí v duchovním pádu a nekladete si za cíl probouzet i tuto skupinu lidí přijatelnějším způsobem, nemohou jim být Vaše informace užitečné, protože Vám jednoduše nebudou věřit.
2)jestliže je část z nich na duchovním vzestupu, dle Vašich vlastních slov k daným vědomostem dojdou automaticky na základě své zkušenosti, takže již nepotřebují prostředníka. A osobní zkušenost je ostatně několikanásobně cennější než přejímání sebelepších cizích názorů.
3)proč tedy nestačilo, abyste směr pouze naznačil po praktické stránce? "Cvičte 5 tibeťanů, stravujte se tímto způsobem, buďte k sobě hodní a sami časem uvidíte..." Proto jsem v jednom z příspěvků poznamenal, že přemíra duchovních informací z druhé ruky může naopak odradit.
4)Vy sám jste šel cestou pokusu a omylu a došel jste také k cíli, není to tak i pro mnohé přirozenější vývoj než bezvýhradně důvěřovat již hotové filozofii?
5)Slovem "připraven" přijmout Váš postoj s ohledem na předchozí 4 body se pak jedině musí vztahovat na iracionálně založenou osobnost, která nad věcmi moc nedumá a bere jak jsou prezentovány. Takový člověk má "výhodu" z pozice nekritické otevřenosti vůči jiným myšlenkám, avšak "nevýhodu" pokud narazí na falešného guru. Tím nechci naznačit, že je to Váš případ, jen uvádím věci do souvislostí.

Takže znovu se ptám, jakou skupinu lidí tedy chcete Vašimi články oslovit, když vezmete v potaz výše uvedené dedukce?

Určitá skepse je vždy na místě, skeptikové skutečně vývoj brzdit mohou, na druhou stranu však dohlíží nad nekontrolovaným nárůstem dezinformací. Vezměte si např. kontaktéra Ivo Bendu, i on se dušuje nad věrohodností a jediným správným pohledem na svět a přitom jej už snad žádný soudný člověk nemůže brát vážně, vlastně ani Vy. Tím Vás však nechci spolu srovnávat, jedno máte ale společné: zavrhnout všechny předchozí duchovní přístupy a na prázdné místo pak dosadit své tvrzení, které se předkládá bez důkazu a tedy i bez možnosti jakéhokoli ověření.
Souhlasím, v duchovní oblasti to jde asi dost těžko, nicméně Vám odpovím parafrází na jeden výrok:"Čím neuvěřitelnější skutečnost je prezentována, tím zázračnější a silnější musí být argumenty." Ježíš Kristus si byl toho vědom, a k masám mluvil v podobenstvích, a některé pravdy neříkal ani svým učedníkům:"ještě bych Vám měl hodně toho povědět, ale nyní byste to nesnesli." To uvádím na upřesnění myšlenky, že uvolnění příliš velkého kvanta informací o duchovním pozadí světa by mohlo odradit i ty, co by se jinak na duchovní cestu vydali.
Už chápete, co jsem chtěl svými příspěvky naznačit, byť trochu neomaleně? Zejména mě pak zajímá Vaše reakce na bod 2 a následně 3. Děkuji za vysvětlení.

Datum 19.06.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Odpověď čtenáři Jiřímu

Dobrý den Jiří,
korektivní zásahy rozumu v určitých situacích nikdo nepopírá, je to v příslušném článku jasně řečeno. Jde o to, aby celkové vedení bytosti neleželo v rukou rozumu a s ním i ega. Nebo také nízkých pudů a přehnaných emocí. Náhled, který člověk získá prostřednictvím vyšších složek své bytosti – intuice, vnitřní pocit, duchovní komunikace se silami Světla - má mnohem komplexnější záběr. A tedy vypovídá o skutečnosti s mnohem větší přesností. Protože zahrnuje i duchovní pozadí bytosti, světa, které jsou určujícím podkladem pro dění ve hmotě.

Jedna věc je skepse ve smyslu používání rozumu, jak je uvedeno výše. A druhá věc je skeptický náhled na běh tohoto světa tak, jak ho vnímá skupina vědců, kteří se sami označují za „skeptiky.“ Myslím, že se shodneme na tom, že je přínosnější k jakémukoli problému, záležitosti, přistupovat s otevřenou myslí. Neklást si předem do cesty předsudky, zažité způsoby vnímání reality, které působí jako bariéry. To se v minulosti již tolikrát potvrdilo.

Nikdo nestanovuje předem pro koho jsou tyto webové stránky určeny a pro koho ne. Náhody neexistují a když se sem člověk dostane, leží za tím nějaký dobrý důvod. Důvod, který ovlivňuje obě strany - čtenáře i ty, kdo za tímto webem stojí. To, že je člověk již „připraven“ je myšleno ve smyslu postupného vzestupu frekvence vnitřní energie – viz. články 18 a 19. Do určité chvíle nemá svoji vnitřní „anténu“ naladěnou na přijímání určitých frekvencí, a tak jdou prostě mimo něho. Nezachytí je. A když už se ho dotknou, mávne nad nimi rukou jako nad nesmyslem. Nebo ho to dokonce provokuje až k agresivním reakcím, protože to nabourává jeho pojetí světa. A třeba i jeho podvědomé tendence a cíle. O tom, jak se přirozeným, a tím i nejrychlejším, způsobem ladit výše, o tom toho už tady bylo napsáno spousta.

Předávání zkušeností a informací smysl má. A hlavně, patří to k našemu životnímu úkolu. Je to součást našeho karmického vyrovnání. Je to jeden z důvodů, proč jsme se teď a tady narodili. Měli jsme najít fungující a stabilní cestu ven z krize a ukázat ji ostatním. Jistě, osobní zkušenost , zažití si něčeho, bývá nejrychlejší způsob, jak určité principy pochopit. Ale tolik času už jednoduše nemáme. Došli jsme tak daleko, že už jsme vyčerpali v tomhle Stvoření možnosti jít dál stále chaoticky metodou pokusu a omylu. Všichni jsme si v minulých existencích už prošli nesčetnými zkušenostmi, a přesto stále opakujeme ty samé chyby. Tolikrát jsme zažili drastické situace, katastrofy, jejichž stopy leží v našich karmických vrstvách. Ale když se tyto informace, energie a vazby vynoří z hloubi vlastní bytosti člověku, který není na světelném duchovním vzestupu, nedokáže si duchovně zkomunikovat danou záležitost tak, aby ji pochopil a mohl se z toho karmicky vyvázat a s pomocí dostatečně vysokých očistných energií vyčistit, pak je z toho prostě jen další pád po duchovní i hmotné stránce. V tomto světě protkaném skrytým i otevřeným ovládáním, manipulací, dezinformacemi, je těžké hledat vyšší pravdu.

K některým věcem musí člověk dojít sám, ale to neznamená, že nemá cestou přijímat impulsy, rady, pomoc od okolí. Kde bych dneska byla, kdybych chtěla všechno objevit, vybojovat, pochopit, zvládnout sama :o) Žijeme společně na jedné lodi a naše osudy spolu souvisí na mnoha úrovních.
 

Datum 19.06.2010

Vložil Jiří

Titulek Re: Odpověď čtenáři Jiřímu

Děkuji za pečlivou odpověď!
Nechci tu v diskuzi ubírat místo ostatním, ale mám ještě jeden dodatek: takže ani proces duchovního vzestupu mi nezajistí poznání celé šíře informací, tak jak jsou zde prezentovány? Pokud se člověk bude opravdu "snažit", jaká je šance že se svým vzestupem dostane až nad 11.-12. tělo ještě za svého života? Panu Novákovi se to očividně podařilo, ale je docela možné, že si svou pozici pracně vydobyl na základě růstu v nespočtu dřívějších inkarnací.
Na závěr jedna docela známá anekdota dvou zenových mnichů, učitele a žáka:

Žák: "Mistře, kdy se mi podaří dosáhnout osvícení?"
Mistr:"Trpělivě medituj 4h denně a výsledek se po čase dostaví, možná už za 10 let"
Žák: "A když budu meditovat 8h, dosáhnu cíle dříve?"
Mistr:"V tom případě ti to potrvá 20 let."
Žák: "Co když budu meditovat celý den a nebudu se rozptylovat žádnou jinou činností?"
Mistr: "Pak nedosáhneš cíle vůbec!"

Takže asi nic se nedá uspěchávat:)

Datum 22.06.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: Re: Odpověď čtenáři Jiřímu

Dobrý den Jiří,
buddhismem jsem se zabývala asi 10 let a dnes už vím, že jeho úroveň nadhledu leží příliš nízko. Proto jeho tvrzení neberu jako směrodatná. Nemá potenciál dovést člověka nad práh 12. duchovního těla. O dalších nástrahách nemluvě !

NDC to však dokáže a Jirka Novák není zdaleka jediný, komu se v tomto životě podařilo tuto 12. úroveň překonat a stoupat výš. Podstatné je, co člověk dělá TEĎ a TADY se svým životem. Jde-li trpělivě správnou cestou na základě impulsů, které dostává od Sil Světla vedoucích nyní vývoj, daří se i největšímu „hříšníkovi“ čistit se z veškerého břímě, které s sebou tahne z minulosti. A naopak i ten s nejlepšími předpoklady se zasekne na prvních větších překážkách, když se na křižovatkách včas a správně nerozhodne a usilovně na sobě nepracuje. Často nemá tu správnou motivaci, drží se vadného žebříčku priorit, nechal se svázat svým egem nebo předsudky či zlozvyky, nemá dostatek důvěry ve vyšší duchovní světelné vedení, není dostatečně obezřetný a přesný. Taková je naše zkušenost.

Ještě mám pocit, že mám říct následující.
Když člověku Síly Světla pošlou impuls a podají mu pomocnou ruku, aby měl šanci očistit se z toho, čím se provinil vůči okolí a sobě a napravit svoje chyby, je záhodno to přijmout s VDĚKEM a POKOROU. VÁŽIT SI TÉ PŘÍLEŽITOSTI. Jenže mnoho lidí si toho ani nevšimne. A nebo když to začnou chápat, neumí to docenit a nevyvinou dostatečné úsilí, aby kráčeli po cestách, po kterých se ho pomocí náznaků snaží vést.

Další věc je nebrat to tak, že na očistu za výhodných podmínek mám automaticky nárok, právo. Člověk netuší, jaké děsivé přehmaty, zlozvyky a tendence v sobě nosí. Co všechno v minulosti způsobil. Není schopen dohlédnout komplexnost situace a všechny uzle, které je třeba cestou rozvázat. Koho a co je třeba cestou potkat. KARMICKÁ INSTITUCE A PŘÍRODA však ano. Proto to musejí být ony, které STANOVUJÍ PROGRAM A PODMÍNKY KARMICKÉ OČISTY A HARMONIZACE, NE TA BYTOST, KTERÁ SE MÁ ČISTIT.

Pokud člověk chytne tuhle výzvu „za pačesy“, dostane se mu odpovědi na všechny otázky, které v sobě nosí. Budou se mu postupně otvírat podle toho, jak se bude čistit, vylaďovat a plnit svůj životní úkol. Přirozeně nemohu dostat odpověď z úrovně pravdy, na jejíž frekvenci jsem se ještě nevyladil.

Ve Vašem případě teď chybí jedna zdánlivá maličkost, abyste se mohl začít hloubkově karmicky čistit, otevřít se plně očistným energiím, pokud byste chtěl. V tomto případě byste musel sám přijít na to, co to je.

Já mám v sobě taky tuhle až nenasytnou zvídavost. Je to dokonce jeden z důvodů, proč jsem se dokázala udržet přes všechny překážky na NDC. Ale není to to hlavní, co mě na ní udrželo. To by v žádném případě nestačilo. A tady bych si dovolila odkázat na výčet otázek, které jsem napsala v odpovědi Vítovi 21.6.10 u mé komunikace o MCEO.

Ještě dodám, že od té doby, co kráčím po NDC, už mě nepřepadají pochyby, že se vždy včas nedozvím vše, co mám a potřebuji vědět. Naopak, funguje to až neuvěřitelně dokonale…..
 

Datum 29.07.2010

Vložil vlasta

Titulek hlasování

právě jsem klikla špatně na 5,ALE JSEM CHTĚLA DÁT 1 !!! omlouvám se,je mi to přínosem,četla jsem až do konce,a ještě kliknu na odkazy.

Datum 01.08.2010

Vložil Pavel77

Titulek deti

Zapadají do toho nějak indigové, křišťálové a smaragdové děti?

Datum 12.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: deti

Jak už jsem napsal v článku 32, to co zde uvádím nemá nic společného s teoriemi indigových dětí, křišťálových dětí, atd. Ano, je doloženo fakty, že od 50.let 20.století se na Zemi něco začalo dít – viz tento článek. Někteří autoři o tom začali rozvíjet teorie indigových dětí, atd. Co je společného těmto teoriím? Vyjde se z určitých pozorovaných faktů a ty se doplní do ucelené teorie rozumovými úvahami, vlastní fantazií, případně i channelingem s bytostmi, které nemají dostatečný nadhled nad situací. Výsledné teorie jsou podle Přírody pravdivé kolem 40 -50 % jako většina ostatního, co souvisí s informacemi Staré duchovní cesty. Tedy jde o část pravdy doplněnou a dále rozvedenou o další údaje, které již skutečné situaci neodpovídají.

Datum 17.08.2010

Vložil Ol. Rofl

Titulek Zdvojení čaker

Tato záležitost není nová, jak zde tvrdíte, ví se o ní však poměrně málo. pokud je v jógické literatuře zmínka o čakrách, uvažuje se vždy jejich umístění na nádí sušumna, probíhající páteří a uvažuje se vyústění dozadu. Na ilustracích ale bývají v pohledu zepředu, což mate. Zcela jistě byla známa "čakra 2A", které se v Japonsku říkalo "hara" a je využívána v orientálních bojových uměních. Čakru, kterou označujete jako 1A, znali tantrici velmi dobře. O čakře 7A se hovoří jako o Sahasráře, kdežto o 7B jako o Bindhu - a bývá uváděna jen některými autory ( Sri Paramhansa Mahašvérananda ). Podle toho co popisuje má Bindhu zcela zásadní význam. Na systém "předních čaker" lze také narazit v různých evropských mystických spisech... inu, nihil novum sub sole.

Datum 17.08.2010

Vložil Oldřich Rofl

Titulek Systém čaker

Zdvojení čaker bylo známo již ve staré Indii, ovšem pracovalo se pouze se "zadními čakrami" na Nádí Sušumna, probíhající páteří. Pouze někteří autoři se zmiňují o čakře 7B, které říkají Bindhu ( Swámí Paramhansa Jogéšvaránanda ). Čakra 2A je známa v asijských bojových uměních jako "Hara" a 1A a 6A zase od nepaměti využívali tantrici. Čili nihil novum sub sole.

Datum 17.08.2010

Vložil Ol. Rofl

Titulek "Nové" čakry

V jógické literatuře jsou uváděny většinou pouze čakry na Nádí Sušumna, která probíhá páteří a jsou zoprazovány při pohledu zepředu, takže vzniká dojem, že vyúsťují v přední části těla. Například čakra 7A je uváděna jako Sahasrára, kdežto 7B jako Bindhu - ale ne všemi autory ( Sri Paramhansa Jogéšvaránanda ).

Datum 18.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: "Nové" čakry

Jak je patrné, pro vás je pravdou to, co jste vyčetl z knih. Pro mne je naproti tomu pravdou to, o čem jsem se sám přesvědčil praktickou duchovní činností a co jsem si potvrdil duchovní komunikací s bytostmi či systémy s dostatečně vysokým nadhledem. Duchovní cesta totiž není o rozvíjení intelektu, o vzdělanosti, o informačním rozhledu, o rozumování o duchovních záležitostech. Je o praktické cestě. Je o tom, jak poznat skutečnou realitu duchovního pozadí dnešního světa. Tyto stránky nejsou o přežvýkávání informací z tisíců vydaných knih, ale jsou o nové cestě, o nových informacích, které popisují duchovní pozadí světa takové, jaké dnes skutečně je. A navíc jsou o praktické činnosti, která běžného člověka může dovést na cestu stabilního duchovního vzestupu. Na cestu, na které se každý sám může přesvědčit o to, jaká je skutečná realita kolem nás. Nejsou o žádném teoretizování a rozebírání načtených informací.
Teď k vašim připomínkám. Trvám na tom, že to, o čem píšu, je nová záležitost, pokud jde o běžnou výbavu civilizace, tedy o takovou výbavu, která je potvrzena podporou v morfických polích, a která se automaticky přenáší na každého zrozeného člověka. Nikde jsem netvrdil, že další čakry neexistovaly v minulosti, nebo že je nemůže mít úzký okruh jedinců zabývající se určitou specifickou činností. Přesvědčil jsem se o tom, že mnoho knih nepíše o současné výbavě člověka, ale píše o tom, co bylo kdysi v dávné minulosti. Také jsem jako vy narazil na knihy vycházející z indických tradic, které uvádějí hlavní čakry na místech, kde v dnešní době u běžného člověka prokazatelně nejsou. A na jejich místě jsou ve skutečnosti buď vedlejší čakry nebo vůbec nic. Jednoduše si to potvrdím tím, že si to změřím u dostatečně širokého vzorku lidí. Takže ohánět se informacemi načtenými z knih nemusí být vždy to pravé.
Je známo z minulosti, že pokud vývoj civilizace jde směrem, pro který nejsou určité hlavní čakry důležité, pak tyto čakry postupně zdegenerují – to znamená buď se změní na menší vedlejší čakry nebo úplně vymizí. Je chybou mnoha vydaných knih, že právě takovéto vedlejší čakry dnes stále ještě vydávají za hlavní.
Další věc – není nic nového pod Sluncem, že pokud člověk, skupina lidí, koná pravidelně určitý systém činností, cvičení energetického rázu, že jim mohou vzniknout nové hlavní čakry na místech, kde běžný člověk nemá žádnou čakru nebo tam má pouze čakru vedlejší. Například léčitel přenášející léčebnou energii rukama se dopracuje k tomu, že místo běžných vedlejších čaker na dlaních mu vzniknou po určité době čakry hlavní. Nebo vícekrát jsem při karmické očistě osob z minulosti vnímal situaci, kdy u adeptů magie byla nadměrně rozvinutá čakra 6A na místě třetího oka používána na vysílání smrtících energetických paprsků nebo na řízení ničivých zbraní na dálku. Podobně mohly vzniknout navíc hlavní čakry adeptům bojových umění nebo adeptům tantry – i to je běžné a nevyvrací to informace uvedené v tomto článku.
 

Datum 18.08.2010

Vložil Ol. Rofl

Titulek Vývoj systému čaker

Skutečnost že se čakry otvírají dopředu i dozadu není objevem NDC, ale je obecně známa - viz odkaz: https://www.realpowercoaching.com/images/chakrasdrawing.jpg

Datum 18.08.2010

Vložil Ol. Rofl

Titulek Zadní čakry

To, že se čakry otvírají dopředu i dozadu není nic nového a je to známo již dlouho i mimo NDC, jak ukazuje tento obrázek : https://reikiservices.cfsites.org/files/chakras_sitting_front_and_back.jpg

Datum 19.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Zadní čakry

Nikde jsem nenapsal, že čakry vpředu a vzadu od 2. do 6. úrovně jsou objevem NDC. Naopak jsem napsal, že o tom psala již léčitelka Barbara Ann Brennan v knize Ruce Světla, původní vydání v USA v roce 1985. Napsal jsem však, že v minulých stoletích tomu tak nebylo. Pokud jde o váš přístup, tak jak je vidět, manipulujete slovy, jak se vám to právě hodí. Obrázky, na které odkazujete, jsou zhruba ty samé jako z knihy Ruce světla, tedy s jedinou čakrou v 1. i 7. rovině. Takže nic nového tím neprokazujete. Navíc – nikde nepíšete: vnímal jsem, potvrdil jsem si měřením, prokázal jsem na základě zkušenosti při vyšetření mnoha lidí. Píšete jen - vyčetl jsem, tam to píšou, atd. Polemizujete výhradně na základě načtených informací, které jsou mnohdy nevěrohodné a navíc často opisovány knihu od knihy. Já naopak vycházím z vlastního vnímání, z praktických zkušeností při práci s čakrami a s komunikací s duchovními systémy, na které nemají autoři knih Staré duchovní cesty napojení. Popisuji svět takový, jaký skutečně teď je a jaký byl v minulosti a nikoliv to, o čem píší v knihách. Znovu opakuji – tyto stránky nejsou o přežvykování informací uvedených v desítkách vydaných knih. Snažíte se mít poslední slovo a za každou cenu vyvracet informace na těchto stránkách. Já nemám potřebu s vámi diskutovat, ale jako provozovatel stránek mám povinnost reagovat na kritiku bez věcných argumentů, tedy na kritiku pro kritiku, pro vyjádření odporu. Vzali jsme už na vědomí, že s těmito informacemi nesouhlasíte. Nemusíte nás o tom přesvědčovat dalšími podobnými příspěvky.

Datum 19.08.2010

Vložil Ol. Rofl

Titulek Počet čaker

Aniž bych chtěl nějak zpochybňovat, rád bych uvedl věc na pravou míru: To, čemu se na NDC říká "čakry A" je v Indii odedávna známo jako "kšétry" - zde je pramen: https://www.divinerevelation.org/chakras-kshetram.jpg Nejedná se tedy o nic nového.

Datum 19.08.2010

Vložil Ol. Rofl

Titulek Zvýšení počtu čaker

Pane Nováku, nerad bych Vám bral iluzi - ale to, co označujete jako "čakry A" je v Indii odedávna známo jako "kšetry", kdežto čakry se otvírají směrem dozadu. Zde je k tomu odkaz: https://www.divinerevelation.org/chakras-kshetram.jpg

Datum 20.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Zvýšení počtu čaker

Asi jste nepochopil, že na těchto stránkách nemůžete mít poslední slovo – to je vždy právo vydavatele. Chcete-li být neomezeným pánem nějakých stránek, založte si vlastní. Je zajímavé, že vám nevadí, že už mezi těmi několika odkazy, které jste zde postupně uvedl, jsou zásadní rozpory. Jak je vidět, při vašem vlastním intelektuálním shromažďování informací rozpory nevadí. Proč je tedy hledáte na těchto stránkách, když zde navíc nejsou. Pokud vás ty naše informace tak provokují, tak je jednoduše nečtěte. Není nic jednoduššího.