Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Rok 2013 přináší nové možnosti a další zásadní změny

Rok 2013 přináší nové možnosti a další zásadní změny

Petra Nováková Vloženo 9.3.2013
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 5.3.2013

Mění se i situace, které byly dlouhou dobu neměnné

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi v tuto chvíli můžete říci nějaké aktuální informace? Co je důležité vědět, jaké jsou nové impulzy. Děkuji. (Duchovní komunikace z 5.3.2013)

 

Příroda: „Mnoho věcí se teď začíná v souvislosti s vývojem měnit. Přicházejí takové impulzy, na které je již hmota připravena a které znamenají značný obrat v celkovém nastavení hmoty a jejích záležitostí. I těch záležitostí, které se zdály být po dlouhou dobu téměř neměnné.

Hmota začíná být pevně formována a tvarována podle světelných energií. Jejich působením se začíná zevnitř měnit. Je vyvíjen tlak, který mění vnitřní stabilitu hmoty tak, aby hmota začala být přístupná změnám. Aby přestala trvat její neprůstřelnost, ale naopak ji nahradila otevřenost novým principům. Aby zásady fungování ve hmotě bylo možné konečně změnit podle nově se tvořících světelných principů v duchovním pozadí tohoto světa.

Na hmotu však bylo potřeba vyvinout dostatečný tlak zvenčí. Právě tento tlak postupně způsobil, že to, co se prozatím zdálo být ve hmotě naoko „v pořádku“, dostalo jasnou zpětnou vazbu. Jasné srovnání se skutečnými výsledky, které to za dosavadní historii přineslo.

Nejprve bylo potřeba prokázat, že dosavadní stav ve hmotě není v pořádku

Právě objektivní zhodnocení minulosti z vysokého duchovního nadhledu na cestě neomezeného světelného vzestupu ukázalo, že dotyčný stav ve hmotě skutečně v pořádku není. To vše narušilo onu neohrozitelnost dosavadního nastavení určitých na první pohled nedotknutelných prvků. A přineslo to jejich rozkolísanost při pohledu zvenčí. A tím i jejich přístupnost a „připravenost“ ke změnám.

A proto v roce 2013 zatím probíhá mnoho zvratů. Řeší se mnoho témat, na které se předtím zdálo být nemyslitelné byť jen pomyslet. Nový rok 2013 otevřel nové příležitosti a tím dal možnost dotknout se i otázek, které zatím musely zůstat uzavřeny. Proto se teď řeší mnoho oblastí. Ale neřeší se již jen z pohledu hmoty, ale právě i z pohledu duchovního pozadí. Protože pro tento svět již jiné objektivní měřítko není.

Proto jste dostali impulz věnovat se tématu vztahů, prezidentské volbě, vitariánství. Ne vše je nutné hned publikovat, např. odstoupení papeže, které také přináší velké změny.

Nové možnosti naznačují, na čem je důležité pracovat

Každý dostáváte znovu mnoho možností, čemu se věnovat, na čem pracovat. Získáváte nové šance, jak lépe vyladit sami sebe, jak docílit pokroku i v dalších oblastech, které jsou pro váš život ve hmotě důležité. Mnoho otázek dostává jasné odpovědi.

Mnohem více záležitostí najednou dostalo příležitost otevřít se a postupně se řešit. Každý z vás je součástí té změny. Každý z vás má šanci se na ní podílet. A dostává k tomu své impulzy. Stále však je potřeba řešit v prvé řadě nesprávné tendence, které se opakovaně objevují ve vašem jednání. Právě v této době dostáváte šanci na změnu prostřednictvím různých událostí.

Práce na sobě stále zůstává na prvním místě

Stále tak pokračujete v budování sebe samých. Stále se učíte novým věcem. Nejprve každý dostává impulzy, jak pracovat hlavně na sobě. A jde hlavně o jeho vlastní úsilí, o část cesty, kterou musí dokázat zvládnout sám. Má jasnou podporu v podobě energií, či impulzů od jiných bytostí, ale vše je na něm.

Předčasně navázané kontakty mohou vést k vychýlení

V takovém období pak je lepší zaměřit se skutečně sám na sebe, najít vlastní stabilitu a zbytečně nevyhledávat další kontakty, které by spíše mohly vést k vychýlení.

Pak ale přijde doba, kdy už bytost zvládla postavit své základy a je připravená jít dál. A přichází pak doba, kdy naopak ke svému dalšímu postupu potřebuje spolupráci s dalšími bytostmi. Další kontakty, které vše mnohonásobně urychlují.

Člověk je katalyzátorem evoluce a při vzájemné spolupráci tak více bytostí urychluje jak vývoj svůj, tak také vývoj celku. Je však potřeba si uvědomit, že i na období nových kontaktů musí být bytost připravena. Je proto potřeba sledovat impulzy a vyčkávat na okamžik, kdy už bude člověk na takovou situaci vnitřně připraven.

Protože pokud člověk sám v rámci své netrpělivosti vyhledává kontakty, na které není třeba ani jedna strana připravena, pak místo, aby se navzájem podpořily, dojde naopak k posílení vzájemného vychýlení, ke stažení sebe navzájem.

Spolupráci nelze vynucovat za každou cenu

I přesto, že světelný vývoj znamená spolupráci, nelze ji vynucovat za každou cenu. Spolupráce představuje vyšší stupeň tvoření, vývoje.  Umožňuje vytvářet nové příležitosti, které pak v důsledku mají výrazně posuvný světelný efekt pro všechny zúčastněné strany.

A na základě otevírání těchto dalších příležitostí se pak nově utváří i situace a události v životech spolupracujících jednotlivců. Kteří touto spoluprácí vytvořily vzájemně propojené jednotky. Výsledkem jsou takové situace a události, které vedou k tvorbě vyšší harmonie. K vytváření většího souladu nejen na duchovní, ale i na hmotné rovině. A to v rámci vyladění bytosti vůči sobě samé, i v rámci vzájemného vyladění spolupracujících bytostí. Vše se tak urychluje. Nová situace však vychází z připravenosti všech těch, kteří jsou k takovým společným krokům vedeni.

Ke každému kontaktu musí dozrát správný čas

Znovu však opakuji. Víme, že světelná cesta se stává určitou záštitou, pomocí pro všechny, kteří ji svou prací na sobě pomáhají rozvíjet. Dává možnost zpracování minulosti, společných vazeb, nebo navázání nové spolupráce s novými úkoly. Neznamená to však, že z toho automaticky vychází jako samozřejmost, že bytosti mají vyhledávat společné kontakty. Nemusí to tak být. Na každý kontakt je potřeba, aby dozrál ten správný čas. Protože každé setkání otevírá něco nového.

Ani tendence být za každou cenu samostatný není správná

Druhým extrémem pak je naopak tendence být za každou cenu samostatný.  Mnoho bytostí si postupně prochází oběma extrémy. Kolísá mezi nimi v různých situacích. Jednou vyhrocuje samostatnost, podruhé zase spolupráci.

Obě tyto možnosti práce, samostatnost nebo spolupráce, nevedou automaticky ke světelné cestě. Toto zabarvení a směr cesty jim dává až lidské konání. Stejně jako může vést přílišná samostatnost k Temnu, může také ta správně uchopená vést k rozvoji ve Světle. Stejně tak spolupráce, pokud není v pravý okamžik, může vést k Temnu i v případě, že se děje mezi světelnými bytostmi.

Na každé setkání světelných bytostí je vymezen správný čas

Každý v sobě nesete různé vazby, různá břemena, o kterých nemáte tušení. Které mohou být nebezpečné pro vás i pro druhé, otevřou-li se v nevhodný čas. Na každé setkání i světelných bytostí je vymezen správný čas.

Pokud však odmítáte přijmout signály a vše se snažíte tlačit podle sebe, pak i takové setkání se světelnou bytostí pro vás může skončit na světelné cestě tragicky, pokud se otevře něco, na co nejste připraveni. Bytost pak není schopná to zpracovat a může následovat pád, ovládnutí vrstvami, minulostí, která se obnaží. Výsledkem je neschopnost bytosti čelit takovému problému, který měl ještě zůstat skryt. Proto nechtějte spěchat za každou cenu.

Pak jsou naopak situace, kdy bytost sice dostává impulzy, ale nechce přijmout změnu, která se hlásí o slovo. Impulzů proto nevyužije a svou cestu si tím prodlouží. Někdy se může stát, že opakovaně v takových příležitostech vyčkává, protože se stále bojí, že ještě není dostatečně připravená. Což může být u někoho na vědomé, u někoho na nevědomé úrovni.

Důležité je správně rozpoznat povahu přicházejících impulsů

Ve všech zmíněných případech je proto potřeba uvědomit si, jaké impulzy mi přicházejí. Zda takové, které dávají najevo, že bytost je na změnu připravená a je potřeba, aby udělala další krok. Nebo naopak impulzy nepřicházejí nebo mají dokonce podobu spíše varovnou, blokující. A naznačují, že bytost se snaží vše spíše uspíšit.

Není jednoduché sám určit, co je pro bytost správné. Není to ani možné bez vyššího nadhledu, který vám mohou poskytnout světelné síly. Bytosti nikdy nebudou vidět do budoucnosti. Není to správné a z hlediska vývoje přirozené. Takové věci už tu byly a ke světelnému vývoji nevedly. Vyvolaly většinou kalkulaci, vypočítavost. A jejich využití sledovaly temné síly více než světelné, které v takových vyhrocených situacích již většinou neměly možnosti zásahu.

Světelné sféry dávají impulsy ve správný čas

Světelné sféry vám dávají impulzy vždy ve správný okamžik tak, abyste nebyli blokováni svými předsudky, a kráčeli jste stále vpřed. Protože z pozice své vlastní bytosti, svým rozumem či egem, stěží dokážete určit, která volba vám přinese vlastní vnitřní změnu natolik silnou, aby vám zajistila možnost jít dopředu, posouvat se k vyšším hladinám harmonie. K vyšším hladinám harmonie obsažené ve vlastní bytosti, v prostředí okolo vás i v příležitostech, které váš hmotný život utváří.  O tom už jste dříve dostali informace.

Někdy, pokud se snažíte svůj život držet příliš ve svých rukách, docílíte pravého opaku. Tedy, že se vám život vymkne. Je potřeba vyladit vlastní úsilí vkládané do světelné cesty a potřebu vnímání, naslouchání. Být si vědom toho, jak důležité je nechat se vést světelnými impulzy, které pro vás nastavují ty nejpřijatelnější situace. Přijmutí vyšších impulzů a jejich uvedení do života pak teprve přinese kýžený výsledek ve vývoji bytosti. A to na duchovní i hmotné rovině.

Protože jedině pak je bytost připravená jít dál. Když se změna v energetické podobě promítne i do změny hmotné. Do chování, přemýšlení, jednání. A to samé naopak. Kdy hmotnou prací (cvičení, očista, komunikace) bytost dosáhne možnosti očistit se a posunout i po stránce duchovní a zpracovávat další vazby, souvislosti v duchovní rovině dané bytosti.

Jste duchovně-hmotné bytosti

Nejste ani pouze hmotné, ani pouze duchovní bytosti. Jste duchovně-hmotné bytosti. A to znamená stejnou zásadu využívat v každé maličkosti, v každém dílčím rozhodnutí, kterými bytost prochází. Neustále mít na mysli hmotné i duchovní hledisko. Stále tyto dvě polohy a jejich vzájemné vnímání vylaďovat tak, aby ani jedna z těchto dvou složek nebyla opomíjena.

Protože vnímání obojího v jednom celku dává každé maličkosti zcela jiný rozměr. Který nikdy nemůže být dosažen jednostranným pohledem, prožitkem. Neochuzujte sami sebe o takové zážitky, o propojení celé své bytosti v jediný celek. Protože jinak budete vše vnímat pouze na polovic. A poloviční harmonie, ta už se možná ani za harmonii pokládat nedá. I přesto, že většina hmotných bytostí ji pokládá za dokonalou. A to i přesto, že po hmotné stránce vám každý dosvědčí, jak velký je rozdíl vnímat svět pouze jedním okem, jedním uchem… Vše je pak zkreslené.

A princip duchovní a hmotné složky života je úplně stejný. Jen je ještě málo těch bytostí, které si to uvědomují. Každý v sobě ukrýváte mnoho předpokladů, možností, schopností. Nemohou však být otevřeny, pokud na ně není bytost připravená. A připravenost vlastní bytosti leží pouze ve vašich rukách. Záleží na vás, zda ji posunete vpřed a připravenost tak zvýšíte. Nebo zůstane stále na stejné rovině, nedáte své připravenosti možnost se rozvinout, naopak její míru můžete i snížit.

© Petra Nováková, březen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 156
  • 16
  • 15
  • 12
  • 16

Celkový počet hlasů: 215