Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů

6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů

Jiří Novák Vloženo 5.2.2010
Jiří Novák

Dobro a zlo jsou dva objektivně existující vylučující se protiklady podpořené odlišnými typy nosných energií – pravotočivé a levotočivé bioenergie. Protiklady, které vzájemně soupeří o svůj vliv na svět a na žijící bytosti v něm. Zlo nepochází z našeho světa, ale ve skutečnosti sestupovalo shora dolů. Svojí činností zde ve hmotě jsme my lidé zlo nevytvořili, jenom jsme svým neetickým jednáním vytvořili dobré podmínky, aby zlo proniklo rezonancí shora dolů do další nižší úrovně. Do našeho hmotného světa totiž sestupovaly bytosti, které už jednou nebo i vícekrát neuspěly v souboji se zlem ve svém prostředí. A otisky svého neúspěchu, otisky prohry s temnem, si přinesly v podobě karmických vrstev sobě. Pomoci si dnes můžeme jedině sami. Potřebujeme se však dostat na cestu duchovního vzestupu.

Oddělení pravotočivé a levotočivé bioenergie

    V minulém pokračování jsem vysvětlil, že oddělením dvojice protikladných energií, pravotočivé bioenergie a levotočivé bioenergie, z původní bioenergie přímého vlákna došlo k neočekávaným jevům. Destrukční a tvořivý pól se oddělily a přestaly se vzájemně kontrolovat a vyvažovat. Podstatné však je, že k tomuto oddělení došlo tam kdesi nahoře ve vyšších duchovních světech, a ne až tady dole ve hmotě. A tak se stalo, že během věků se vytvořily dvě svébytné a samostatné duchovní síly, které začaly spolu soupeřit. Jedna byla tvořena pravotočivými bioenergiemi a představovala původní tvořivý, aktivní pól. Druhá, kterou tvořily bioenergie levotočivé, zastupovala pól rozkladný, ničivý. Připomínám, že obě energie nemohly mezi sebou soupeřit přímo, protože jako dvě odlišné hladiny energie spolu nereagovaly a navzájem se míjely. Mohly soupeřit pouze skrze stvořené celky pod sebou v další nižší úrovni tvoření. Jedna chtěla vytvořit nový svět pod sebou, druhá zase měla tendenci tento svět rozkládat, ničit nebo ovládnout. Postupem doby se tento konflikt oddělených pólů tvořivé síly převedl do podoby, kterou známe dnes: dobro proti zlu, světlo proti temnotě.
 

Protiklad dobra a zla není ideologií, ani pouhým hodnocením

    Někteří autoři prezentují názor, že absolutní dobro a absolutní zlo jsou kategorie pouze v rámci určité ideologie. A že pokud se dostaneme mimo rámec jakýchkoliv ideologií, absolutní dobro ani zlo neexistují. Podle nich to, zda se jedná o dobro či zlo, je vždy hodnocení určitého člověka a nikoliv objektivně existující skutečnost. V tomto příspěvku chci naopak zdůraznit, že dobro a zlo jsou dva objektivně existující nesmiřitelné vylučující se protiklady podpořené odlišnými typy nosných energií – pravotočivé a levotočivé bioenergie. Protiklady, které vzájemně soupeří o svůj vliv na svět a na žijící bytosti v něm. K účinkům obou těchto bioenergií na člověka se vrátím v dalších pokračováních.

    Pro úplnost dodávám, že v tomto světě existují i jiné typy protikladných vztahů. Protiklady, které se doplňují a místo soupeření je naopak potřeba dosáhnout jejich vyladění do vzájemné vyváženosti a jednoty. Například hmotná část bytosti, duchovní část bytosti. Nebo protiklad láska k sobě, láska k druhým. A pak jsou tady protiklady, póly, které se pravidelně střídají, např. den a noc, příliv a odliv. Ani jejich cílem není žádné soupeření. Lidé však tyto typy protikladů vzájemně zaměňují a míchají. Například tvrdí, že dobro a zlo se pravidelně střídají ve vládě nad světem.
 

Protiklad dobra a zla pochází z vyšších duchovních světů nad námi

    V těchto svých článcích budu mimo jiné postupně vyvracet mnohé z nesprávných duchovních tezí, které jsou celé věky v našem světě opisovány a zdůrazňovány. Jednou z těchto tezí je názor, že zlo vzniklo až tady dole ve hmotě, zatímco nahoře v duchovních světech nad námi, kde sídlí Stvořitelé, andělé a duchovní mistři, je vše čisté a dokonalé. V tomto pokračování vysvětlím, že ve skutečnosti zlo sestupovalo shora dolů. Svojí činností zde ve hmotě jsme my lidé zlo nevytvořili, jenom jsme svým neetickým jednáním vytvořili dobré podmínky, aby zlo proniklo rezonancí shora dolů do další nižší úrovně.
 

Soupeření dobra a zla se přeneslo na individualizované bytosti

    Cílem tvořivé síly bylo konečně najít skrze nový stvořený svět a podmínky v něm vytvořené způsob, jak dostat rozkladný pól pod kontrolu. A naopak cílem destrukční síly bylo konečně vše rozložit, zneužít, ovládnout, jakýkoliv světelný řád zničit. Velké anorganické přírodní celky, jak je známe dnes – planety, galaxie, vesmíry a jiné podobné světy, však byly ve svém fungování příliš pomalé a loudavé na nějaký boj. Boj se postupně během věků přesunul na novou úroveň, kterou v našem světě nazýváme organická. Na drobné bytosti osídlující tyto velké celky, kterým se obvykle říká sféry. Těmito bytostmi se stávali individualizovaní Stvořitelé, andělé a lidé. Oni se stali pěšáky v tomto stále nerozhodnutelném souboji světla a temnoty, čistého tvoření a čisté destrukce.
 

Dolů sestupovaly bytosti, které již v boji se zlem neuspěly

    Světlo se snažilo rychle vybudovat nový svět pod sebou a najít v něm způsob, jak jej ochránit od všude pronikající destrukce, rozkladu a zmaru. Jenže před zlem a jeho nosnou levotočivou energií nebylo úniku. Do světa dolů totiž sestupovaly bytosti, které už jednou nebo i vícekrát neuspěly v souboji se zlem ve svém prostředí. Dostaly novou příležitost o úroveň níže. Ale otisky svého neúspěchu, otisky prohry s temnem, měly v sobě. Dnes tomu říkáme karmické vrstvy. Stačilo pak dělat i docela malé neetické přehmaty, aby zlo skrze ně vystoupilo ven a dostalo se tak i do nově budovaného světa. Historie se opakovala stále znovu a znovu. Zkoušely se všechny možnosti, všechny možné odlišné varianty při vytváření nového světa o úroveň níže. Situace s proniknutím energií zla do nového světa se však stále opakovala.

    Naše zkušenosti z karmické očisty totiž ukazují, že znovuprobuzení zla a jeho přenesení ze světa vyššího dolů podporovaly i mnohé činnosti, které jsou dodnes považovány za běžné, normální, nebo dokonce výhodné pro světelnou evoluci. Například genetické manipulace plodin, umělá léčba nemocí, jakákoliv magie, ovládání energií vůlí a podobně. Výčet a popis činností, které přitahují temné energie, je velmi rozsáhlý. Přitom je však mimořádně důležité vědět, čím vším přitahujeme my lidé do života temné levotočivé energie. Proto také tomuto tématu budu věnovat samostatné pokračování. Vraťme se však k dnešnímu tématu. Ještě je potřeba vysvětlit několik důležitých okolností.
 

Možnost konstruktivních zásahů ve stvořeném světě

    Každý sestup dolů do nového světa znamenal určité snížení frekvence, čistoty a harmonie nosné energie, ze které byl svět a bytosti v něm vytvořeny. Stvořený celek nikdy nemohl být lepší a čistější, než jeho Tvůrce sám. To je jeden z důležitých principů nové tvorby. Po jisté období měly tvořivé síly nad světem možnost pozitivně konstruktivně ovlivnit vývoj dole ve světě. Přenosem tvůrčích impulsů, přenosem nových podporujících energií, energetickou podporou správných směrů. Ale také trestáním za chyby, což bylo to nejméně vhodné. Nebo i sestupem dalších bytostí dolů, které měly nové poznatky, aby byly schopny reagovat na novou situaci přímo dole ve světě.

    Fungovalo to stejně jako v rodinách, kdy rodiče mají až do určitého období možnost formovat své děti, vštěpovat jim správné zásady, nebo je vhodnými nenápadnými impulsy směrovat na správnou cestu. Lépe než sebevíce důmyslné a dokonalé systémy trestů zde však funguje osobní příklad. Možnost pozitivně ovlivňovat své děti však pro rodiče jednoho dne skončí. Jejich potomci dospějí, vydají se svojí cestou a zcela se vymknou z jakéhokoliv dalšího působení rodičů. Stejně tak i stvořený svět a bytosti v něm jednoho dne dospěly a Tvůrci ztratili možnost dalšího ovlivňování a směrování správným směrem. Lidstvo se vydá svojí vlastní cestou.
 

Je potřeba, aby děti měly možnost dotáhnout to dál než rodiče

    Děti se vydají cestou vlastního vývoje a je přirozené a žádoucí, aby na této vlastní cestě měly možnost překonat své rodiče. Předčit jejich výsledky, dotáhnout to dál. A rodiče by jim v tom neměli bránit. V našem světě se traduje myšlenka, že Stvořitel je dokonalý. A že člověk nikdy nemůže jeho dokonalosti dosáhnout. Ano, tak to skutečně fungovalo celé věky a znamenalo to trvalý pád světů ve Stvoření na nižší a nižší úrovně čistoty, harmonie a frekvence. Obyčejná logika však stačí k pochopení toho, že aby civilizace šla vývojem kupředu, aby duchovně a technicky rostla, děti musí být schopny překonat své rodiče a jít dál. Stejně tak – má-li systém světů ve Stvoření jít vývojem kupředu, pak duchovní děti Tvůrců, tzn. bytosti stvořené o úroveň níže, musí být schopny svým vývojem překonat harmonii a čistotu svých duchovních rodičů, Stvořitelů. Dávné lidstvo na Zemi tuto možnost nemělo. My obyčejní lidé ji však máme. My lidé můžeme svým duchovním vývojem stoupat přes jakékoliv duchovní hranice a prahy. Podrobně o tom budu psát v následujících dvou pokračováních.
 

Možnost a právo zničit své dílo a začít znovu

    Pokud Tvůrci ztratili možnost pozitivního zásahu do fungování stvořeného světa, po jistou dobu jim zůstala ještě další možnost, destrukce stvořeného světa. Pokud se svět dole začal vymykat a zlo získávalo převahu, tvůrčí síly měly právo zrušit, zastavit, zničit svoje dílo a začít znovu. Zničit buď kompletně – celková katastrofa světa a všech bytostí v něm. Nebo zničit částečně – například dílčí katastrofa jedné z civilizací. I tuto možnost destrukce a zničení svého díla však tvůrčí síly jednoho dne ztratily. Stalo se tak v případě, kdy tvořivé síly příliš váhaly a vývoj dole se jim zcela vymknul z rukou. A tím pak ztratily možnost nejen jakéhokoliv pozitivního zásahu směrem dolů, ale i možnost vše včas zničit. To je velmi důležitá okolnost, která platí i pro každého z nás zde dole v našem světě.  Máme-li možnost určitý vývoj pozitivně ovlivnit, je tak zapotřebí učinit včas a neváhat, protože příležitost zásahu pomine. Po určitou dobu pak ještě můžeme celý projekt násilně zastavit a začít znovu. I tato možnost však jednoho dne skončí a celý projekt začne žít svým vlastním životem. A my už s ním nemůžeme cokoliv udělat.
 

Možnost dalšího sestupu dolů a nového začátku už neexistuje

    Podle opakovaných sdělení z duchovních sfér došlo snižování frekvencí a s ním spojené zahušťování hmoty až k vytvoření našeho Vesmíru. Ten představuje svět, který je nejníže na žebříčku světů. A kolik je světů nad námi? Při našem duchovním vzestupu jsme počítali až do milionů světů a dál už toto číslo přestalo mít význam. Každopádně je systém světů v celku, který bývá označován jako Stvoření, ohromný. K samotné struktuře Stvoření se případně vrátím až v jiném pokračování. Co je však podstatné? Hmota, která nás obklopuje zde na planetě Zemi, dospěla až do stupně, který už nelze dále zhutňovat. My lidé už nemůžeme být dále zhušťováni, protože pak bychom se stali jinou formou života, stojícími nehybnými menhiry, jejichž evoluce je příliš pomalá. Takže již nelze udělat další pokus. Znovu sestoupit ze světa, který je ovládán zlem, o další úroveň níže a pokusit se o další nový začátek. Zbývá tedy jediné. Rozhodující a závěrečná partie souboje mezi tvořením a destrukcí se musí odehrát ZDE, v tomto světě. A my lidé, co tady žijeme, jsme těmi aktéry, kteří tento boj musí vybojovat. Neexistuje už další možnost nového začátku.
 

Náš svět už nemůže ovlivnit nebo zachránit nikdo shora

    Navíc tento Vesmír dospěl. Stvořitelé a andělé, kteří zde vytvářeli lidské civilizace, už ztratili jakoukoliv konstruktivní možnost přímým zásahem vývoj zde dole ve hmotě ovlivnit, nasměrovat správným směrem. Přišli už i o možnost zničit svět a začít znovu, jak se v minulosti už stalo. Náš svět žije samostatným vývojem, do kterého už žádná duchovní síla shora nemá možnost zasáhnout. Už si nelze dělat iluze, že nějaký „Bůh“ nás shora včas zachrání, zruší vše špatné a podpoří to dobré. Duchovní sféry nám mohou už pouze poradit z výše svého duchovního nadhledu, například připomenout minulé chyby, kterých jsme se již dopustili, varovat před určitými činnostmi, vysvětlovat důležitost karmické očisty, předkládat vize nového vývoje. Předpokladem k tomu však je, že my lidé s nimi dokážeme navázat komunikační spojení. Nebo jsme alespoň schopni přijímat impulsy shora ve formě intuice nebo inspirace.

    Kolik lidí na Zemi však dokáže navázat s duchovními silami světla oboustranné komunikační spojení? Jaké procento lidí dokáže řídit své životy podle impulsů z intuice a z duchovní komunikace a nenechá se ovládat čistě hmotnými tlaky? A kolik je naopak těch, kteří jsou svými materialistickými postoji zcela odříznuti od vlivů duchovního pozadí? Náš svět se podobá vlaku, který se řítí bez strojvůdce šílenou rychlostí po slepé koleji, a jedině my pasažéři v tomto vlaku jsme těmi, kdo ještě mohou dokázat vlak včas zastavit a odklonit na jinou kolej vedoucí k novému vývoji. K vývoji bez veřejných lží, bez manipulace s námi lidmi, bez ovládání jednoho druhým. K vytvoření světa bez násilí a válek. My lidé zde dole jsme zůstali těmi, kteří svojí činností a svými postoji rozhodnou o tom, jaká bude budoucnost našeho světa. Žádné zázračné pomoci shora se již nedočkáme. My sami se musíme vložit do tohoto boje a přestat se tvářit, že se nás to netýká. Je to i náš karmický úkol, se kterým každý z nás sestoupil do tohoto světa. Musíme převzít zodpovědnost za své minulé chyby, napravit je. Pochopit, kde, jak a proč jsme chybovali. A zasloužit si tak lepší budoucnost. Tu nám nikdo darovat nemůže.
 

Dvě možné varianty budoucího vývoje

    Jaké jsou možné varianty výsledku? První možnost je, že zvítězí světlo. Lidé, kteří jsou ovládáni a zneužíváni se dokáží vymknout rostoucí manipulaci. Naopak všechny bytosti a síly ve hmotě, které mají tendence manipulovat, ovládat, ničit, zabíjet, vraždit, bránit přirozenému vývoji, se dostanou pod kontrolu sil světla a ztratí moc a vládu nad planetou a nad lidstvem. Konečně najdou čisté uplatnění všechny přínosné vynálezy. Lidstvo začne využívat technologie na využití volné energie. Rozdělování energií přestane být v rukou nejbohatších jednotlivců, institucí, koncernů. A ti všichni tak začnou přicházet o jeden z rozhodujících finančních zdrojů. A stejně tak začnou přicházet i o další důležité finanční zdroje – válečný a zbrojní průmysl, rozšiřování drog. Lidstvo postupně získá i možnosti cestování Vesmírem na velké vzdálenosti prostřednictvím hyperprostoru. Tak, jak to využívají mnohé vesmírné civilizace. A tak dále. To je ta první pozitivní varianta.

    Pak je tady druhá varianta. Vítězství manipulace, ovládání, zla a destrukce. Vytvoření dokonalého matrixu. O kterém známe mnoho z natočených filmů Matrix 1 – 3. Zdánlivě spokojený život, ve skutečnosti však dokonalé skryté ovládání. Kdy úzká nejtemnější část lidstva podporovaná temnými silami z duchovního pozadí bude ovládat všechny ostatní. A bude je zneužívat jako levnou pracovní sílu, jako pouhé otroky nebo dokonce jako zdroje energie. Dokonalý matrix však není konečným stavem. Za této situace by zřejmě destrukce pokračovala dál a postupně by došlo k anihilaci našeho světa. Například výbuch jedné z hvězd v kritickém místě by odstartoval anihilační proces, při kterém by došlo ke spálení celého Vesmíru. A to by vyvolalo postupnou anihilaci všech světů nad námi. Prostě by shořel celý les a všechny stromy v něm. Zanikl by systém světů. Zbylo by spáleniště, trosky vybudovaných světů. To je přece konečný cíl oddělené destrukční síly, která se postupně přeměnila na zlo. To by bylo vyvrcholení celého procesu – od hromadění drobných chyb, přes větší chyby, ohromné přehmaty, chaos, katastrofy až k úplné destrukci. To by byl výsledek nerespektování světelného řádu systému světů. Možná, že pár sebevrahů, lidí v nesnesitelných životních podmínkách, trpících nelidským ovládáním, nemocemi, si přeje, aby tento svět konečně zanikl. Já si to nepřeju. A své řádky směřuji především k lidem, kteří mají stejné mínění.
 

Náš Vesmír je v pořadí druhý

    Mimochodem, na svých přednáškách v Kulturním domě Vltavská jsem na základě přijatých informací hovořil o tom, že tento Vesmír je v pořadí druhý. První Vesmír měl trvání necelé 3 miliardy let. Zlo v něm získalo velmi rychle navrch. A Tvůrci jej dokázali zničit, ještě než se jim vše úplně vymklo z rukou. A zkusili nový pokus, nový začátek. A teď je tady druhý Vesmír, další pokus. Jaký je stav našeho Vesmíru? Podle vědců trvá již 13,7 miliardy let. Došli jsme tedy nesrovnatelně dále než první Vesmír a stále existujeme. Znamená to, že stále ještě máme šanci na zvrat. Pořád ještě nejsme úplně ovládnuti.
 

Sestupy Stvořitelů a andělů do našeho světa

    Jak už jsem řekl, Tvůrcům nad námi se vývoj tohoto světa již dávno vymknul z rukou. Už nemohou pomoci. A nemohou Vesmír ani zničit a pokusit se začít znovu. Jediné co mohli udělat, bylo sestoupit dolů do tohoto světa. Zrodit se zde jako člověk a snažit se jej z této pozice ovlivnit. Ano, mnozí z nás jsme těmi Stvořiteli a anděly shora, kteří měli a doposud mají zodpovědnost za fungování tohoto světa. Selhali jsme však a proto jsme teď tady dole ve světě, abychom zachránili, co se dá.

    Většina obyvatel planety však nemá ponětí, proč jsou tady. Z jakého důvodu se zde zrodili a co je jejich úkolem, který si sami předsevzali. Protože doposud nedokázali žít takovým životem, který by je dovedl k duchovnímu probuzení a k pochopení, jak tento svět vlastně funguje. Boj mezi světlem a temnotou však stále není dokončen. My lidé jsme teď těmi, kdo určují vývoj světa. Důležité je, aby si stále více jednotlivců uvědomovalo, proč jsou tady. Protože rozhodující je, co teď děláme a co uděláme. Co je v nás z minulosti, z minulých existencí. Jestli to dokážeme zpracovat a karmicky se očistit z minulých chyb.
 

Situace ve hmotě se zostřuje

    Mnozí teď vnímáme, že situace se opět zostřuje. Pokolikáté už! První světová válka nerozhodla. Ani další pokus temných sil v podobě nacismu a druhé světové války nepřinesl temnu jednoznačné vítězství. V těchto dnech, týdnech, letech, však kulminuje nový pokus temných sil. Pro většinu lidí nenápadný, ale pro ty vnímající dostatečně zřetelný. Útok na naši svobodu. Útok na existenci mnohých z nás. Nezapomínejme, že Tvůrci nahoře už nemohou zasáhnout. My jsme TEĎ a TADY těmi Tvůrci shora. Jedině z této naší pozice obyčejného člověka můžeme něco udělat. Pokud bychom nechali všemu volný průběh, tento svět by nenávratně dospěl k dokonalému matrixu. Takhle vnímám dnešní realitu.

    Blíží se rozhodující zvrat v dějinách tohoto světa. Zvrat k definitivnímu vítězství sil světla, nebo zvrat k temnu, které se zde pokouší postupně instalovat dokonalé skryté ovládání, dokonalý matrix. Co je potřeba udělat? Nejde teď o to, vzít zbraně a jít do ulic stavět barikády. Je však nezbytné, aby se co nejvíce z nás naučilo vnímat nejen hmotný nablýskaný povrch tohoto světa – zářící obaly, tisíce úžasných výrobků hmotné spotřeby. Ale také skutečnou pravdu, která je ukryta v pozadí za hmotou. Naučit se vnímat duchovní rovinu světa a pravdu v ní obsaženou. Svými články vám v tom chci pomoci.

    Stále ještě není dobojováno. Soupeření však den za dnem více směřuje do hmoty. Temné systémy ve hmotě chtějí likvidovat část lidstva, aby si pro sebe zajistili dostatek prostoru i přírodních zdrojů. To vše vyvolává pnutí, které v dnešní době na každém kroku vnímáme a sledujeme. Další a další pokusy o manipulaci občanů, vnucování, znásilňování, špehování, čipování.
 

Nalezení duchovního spojení a duchovního vzestupu je rozhodující

    Při opakovaných sestupech dolů do nižšího světa jsme brzy ztratili duchovní nadhled nebo jsme ho vlastně po narození nikdy neměli. Nevážili jsme si dostatečně duchovní komunikace směrem nahoru do sféry, ze které jsme sestoupili. Nehledali jsme duchovní vzestup a neusilovali o něj. Přitom právě duchovní vzestup, zvyšující se vnitřní čistota a harmonie, dokáže nejlépe udržet nebo znovu probudit duchovní komunikaci. Jenže kdo v tomto světě hledá duchovní vzestup? Drtivá většina se spokojí s hmotným vzestupem, aby se měli dobře. Zvyšování majetku, úrovně vzdělání, postavení, prestiže.  Malá část pak tuší, že existuje něco více než jen hmota. Ti však místo duchovního vzestupu hledají na stovkách seminářů způsoby, jak získat duchovní schopnosti. Jak nahlédnout do duchovního pozadí mimo pořadí. Jak odtud získat informace, které by jim mohly pomoci. Různá zasvěcení, regresní terapie, konstelace, drogy, umělé pomůcky. Kdo z nich však skutečně hledá duchovní vzestup?

    A toto vše se neustále opakuje. Další a další sestupy, další nová zrození, a znovu totéž. Znovu ztráta duchovní komunikace. Dokonce někteří, kteří toto spojení nahoru měli, si jej vědomě zablokovali. Aby ti duchovní rodiče shora konečně přestali radit a otravovat. Je to totéž, jako když posloucháte rádio, ale ty rady z něj se vám nelíbí. Tak jej jednoduše vypnete. Ztráta duchovního spojení nahoru do domovské sféry i dalších duchovních úrovní má však vážné následky. Ztrácíte vědomí toho, odkud pocházíte a jaké chyby jste nahoře udělali. Proč jste sestoupili dolů, co máte změnit a na čem především máte pracovat.
 

Duchovní komunikaci jsme nedostali jako samozřejmý dar

    Příště vysvětlím, že na planetě byly postupně vysazovány dva odlišné typy lidských civilizací. Ti první měli otevřené duchovní vědomí, dlouhý věk a nesmírné tvořivé schopnosti. Duchovní komunikace byla pro ně samozřejmostí. Postupně však duchovně upadali a přišli i o tu komunikaci. Protože co je pro někoho samozřejmostí, toho si příliš neváží. Teď jsme tady my, další typ člověka. Krátký věk, zastřené duchovní vědomí a tvůrčí činnost nám jde dost pomalu. S navazováním duchovního spojení nahoru to máme složitější. Protože jsme duchovní komunikaci do vínku nedostali, nezbývá nám, než si ji vypracovat. Mnoho lidí zkouší umělé pomůcky – magie, drogy, různé přístroje na zlepšení spojení. Nejjistější a současně jediný skutečně správný způsob nalezení a obnovení duchovního spojení s duchovními sférami a světy, odkud jsme sestoupili dolů, je nalezení čistého duchovního vzestupu. Tedy zvyšování své vnitřní čistoty a harmonie. Zvyšování frekvence bioenergie, na kterou jsou moje bytost, moje vědomí, mozek, fyzické tělo naladěny.

    Vysvětlím to jednoduchou analogií s rádiovým signálem a vlnovými rozsahy. Představme si dejme tomu, že sféra Stvořitelů je naladěna a vysílá na frekvenci velmi krátkých vln. A my jsme sestupem do tohoto Vesmíru spadli na nižší frekvence odpovídající krátkým vlnám. Proto impulsy shora nemůžeme vnímat, jsme přece naladěni na jiný vlnový rozsah. Začneme-li však na sobě pracovat, budeme-li se čistit, začnou se postupně zvyšovat naše vnitřní frekvence, na které jsme naladěni. A za nějaký čas se nám podaří naše vědomí posunout až do rozsahu velmi krátkých vln. A ejhle! Jednoho dne začneme vnímat impulsy ze sféry Stvořitelů. Není to nic nadpřirozeného. Jde o pouhé vyladění své bytosti, svého těla, svého vědomí, svého přijímače, na frekvenci vysílače, který je nahoře v duchovních světech. Takto přece funguje rádiový přenos. A takto funguje i přenos bioenergetický.
 

Člověk bez duchovního spojení se řídí vlastním rozumem a egem

    Pokud ztratíte duchovní komunikaci nebo si ji nedokážete vypracovat, začnete se běžně řídit vlastním rozumem nebo dokonce egem. Ty nás většinou vedly k maximálnímu zisku, k maximální výhodnosti ve všech oblastech hmotného života - pro sebe, svoji rodinu, svůj národ. A prostředky k dosažení takových výsledků se často stávají ovládání, otevřená i nevědomá manipulace, zastírání pravdy. Ale také zneužívání vlastní tvořivé výbavy, zvláštních schopností, pravomocí. Skryté nebo otevřené smlouvy s temnými, úpisy, zrady světla a svého původního duchovního poslání. Nevím-li, co jsem si předsevzal jako duchovní úkol, pak se tomu snadno zpronevěřím a vůbec mne to nebolí. Protože ani netuším, že něco dělám špatně. A připadám si třeba dokonce jako mimořádně slušný člověk.
 

V sobě máme ukryty zkušenosti z dřívějších neúspěchů

    Ano, takové zkušenosti z minulých existencí máme mnozí z nás v sobě. My, co jsme tady ve hmotě a opět se tváříme, že nás nic z duchovního pozadí nezajímá. Už tolikrát jsme selhali a máme teď možná poslední příležitost vzchopit se a udělat to, co už jsme měli udělat dávno, ale zatím jsme to nikdy nedokázali. Mezi námi jsou například tisíce bytostí z dávné Atlantidy, které tehdy dovedly civilizaci ke katastrofě, protože zneužívaly magické síly. Ovládání člověka člověkem, národa národem, ovládání a zneužívání přírody a přírodních sil. Dnes mají šanci v podobné situaci se rozhodnout jinak. Přestat parazitovat na přírodě a naopak ji začít respektovat, přestat ovládat další bytosti a začít s nimi naopak spolupracovat. Podívejte se však, co dělají tyto bytosti v nejvyšších státních funkcích. Podporují přírodu? Nebo jdou spíše proti ní? Usilují více o spolupráci nebo o soupeření?

    Lituji, ale drtivá většina těch, co zde dostali novou šanci, dělá přesně to, co dělali tehdy v minulosti a co dovedlo jejich civilizaci ke katastrofě. Oni si to nepamatují. Protože odmítají duchovní pozadí světa. Zákon trhu a okamžitý zisk je pro ně nade vše. Nerespektují přírodu. Nerespektují právo druhých na svobodu a nezávislost. Já a další lidé však vnímáme, kam směřuje takový vývoj. A voláme. Zastavte už konečně to, co děláte. Opakujete znovu přesně to, čím jste tehdy dovedli svět k drtivé katastrofě. Dostali jste šanci nového začátku. Dnes se však jedná o poslední šanci. Potřebujeme zvládnout vývoj TADY a TEĎ. Nemůžeme kalkulovat s tím, že vše se dá opět spláchnout a začít znovu.
 

Je třeba využít novou šanci a neopakovat stejné chyby

    Udělat chybu je běžné. Ale opakovat stejnou chybu několikrát je už velký problém, obrovský průšvih. Konečně se všichni proberme a uvědomme si, že jsme v podobné situaci, jako jednou nebo vícekrát v minulosti. A snažme se dopátrat toho, jak jsme se tehdy rozhodli a jaké to mělo následky. A pokusme se dnes volit lépe. To je přece úkol, kvůli kterému jsme dnes všichni zrozeni na této planetě. Napravit své minulé chyby. Nikdo neříká, že musíme nutně prožívat utrpení. Stačí, když se probereme, uvědomíme si své minulé chyby a v podobné situaci zareagujeme tentokrát jinak. Už ne podle návodu temných sil, ale podle principů světla, světelné evoluce. Tvoření, harmonie, etická i morální čistota a duchovní vzestup místo jednostranného vědeckotechnického pokroku spojeného s ovládáním, manipulací, zastíráním pravdy, rozšiřováním lží, veřejnou podporou lží.
 


O autorovi:  Jiří Novák je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má za sebou 20 let praxe jako vědec a vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekonomické (doc., RNDr., CSc.). Po dalších devíti letech přípravy na novou životní etapu funguje od r. 2003 jako duchovní učitel a léčitel zabývající se diagnostikou a optimalizací fungování energetického systému a čaker člověka. Pomáhá nasměrovat člověka na novou duchovní cestu. Kromě desítek seminářů měl v  letech 2003 – 2007 celkem 24 veřejných přednášek o duchovní problematice v Kulturním domě Vltavská v Praze 7.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, únor 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Oznámkujte prosím jednou známkou od 1 (nejlepší) až po 5 (nejhorší)

  • 399
  • 29
  • 27
  • 25
  • 33

Celkový počet hlasů: 513