Pravčická brána

56H. Hadí síla a orgasmus

Jiří Novák Vloženo 29.12.2012
Jiří Novák

Indické tradice: přesnější duchovní informace spojené s dokonalými temnými vlivy. Až duchovní nadhled z pozice NDC umožnil rozlišit věci příznivé pro Světlo. I v případě hadí síly potřebujeme odmítnout vše, co odporuje světelným principům. Stále ještě existují dvě cesty k vyšší duchovní pokročilosti. Co je to hadí síla a kde se nachází její řídící centrum? Dvě základní poslání hadí síly. Přirozené uvolňování zlomků hadí síly. Přirozené probuzení centra hadí síly. Nebezpečí předčasného probuzení hadí síly. Příklad nevhodného probuzení hadí síly. Povaha hadí síly podle Staré duchovní cesty. Stará cesta doporučuje umělé probuzení hadí síly, to však ke světelné cestě nevede. Ani aktivace 4. a 7. čakry nezajistí etické využívání metod duchovní práce. Jakým způsobem je vyvoláván sexuální orgasmus? Uvolnění hadí síly při orgasmu. Rozpor mezi užitečností sexu a jeho následky v podobě plození dalších a dalších dětí.

Indické tradice spojují hadí sílu s temnými vlivy

Hadí síla bývá též označována slovem Kundalini. Toto slovo pochází z indického sanskrtu a vyjadřuje kruhovou energii. Už tato skutečnost naznačuje, že dostupná nauka o Kundalini je spojena s indickými tradicemi. Hadí síla samozřejmě nevznikla jako důsledek indických tradic, indických duchovních škol. Hadí síla je výbavou člověka 2. typu, která mu byla dána Tvůrci. A jak naznačím na konkrétním příkladě, s hadí silou bylo experimentováno již v dávné Atlantidě.

Podstatné však je, že většina dnes ve světě rozšiřovaných duchovních teorií o tom, co je to hadí síla, jak funguje, k čemu slouží, jak ji probudit, jak ji podřídit naší vůli, pochází z indických tradic. A jako pro všechna ostatní učení, náboženství, metody, postupy, tedy pro vše, co je spojeno s indickými duchovními vlivy, je i pro tyto teorie o hadí síle typické to samé. Popisují na jedné straně nesmírně čisté možnosti a příležitosti. Ale to vše bývá nenápadně propojeno s pečlivě ukrytými temnými vlivy, temnými nástrahami, temnými lákadly, temnými účinky, které na těchto původně čistých příležitostech nenápadně parazitují.

Jak to vše rozplést, aby nám hadí síla neškodila? Podobně jako škodí na skryté úrovni temné vlivy v duchovním pozadí hinduismu a buddhismu, jak se přesvědčili ti, co vstoupili na vzestupnou světelnou cestu. A podobně jako škodí a škodily vlivy některých indických duchovních mistrů, jak jsem naznačil zhodnocením jednoho z koncertů v této době již zemřelého indického mistra Sri Chinmoye v Pražské sportovní hale (asi v roce 2004), viz článek 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody.

Proč právě indické tradice jsou tolik postiženy temnými vlivy?

Proč právě indické duchovní tradice jsou tolik postiženy temnými vlivy? Drtivá katastrofa v určité oblasti Planety zastaví a na čas umrtví další hmotný vývoj v této oblasti. A to především proto, že jakékoliv písemné i další doklady i ústní tradice o předcházejícím vývoji v tomto místě jsou zničeny. Vývoj zde musí začít znovu jakoby od nuly, a proto také obvykle na mnohem nižší úrovni duchovní vyspělosti a čistoty. Na katastrofu přitom doplácejí obě strany – strana Světla i strana Temna.

 

Oblast dnešní Indie a jejího okolí se v tomto směru vymyká. Jde totiž o jedno z míst na Zemi, kde vývoj nebyl drasticky přerušen drtivou katastrofou, jako tomu bylo například v dávné Atlantidě. Proto zde vývoj jak strany Světla, tak také Temnoty pokračoval v období pádu Atlantidy dál a dosáhl mnohem vyšší úrovně duchovní vyspělosti. Což v tuto chvíli chápu jako široký informační rozhled, poměrně detailní přehled o dávné minulosti i daleko přesnější informace o způsobu fungování duchovního pozadí světa.

 

Například v článku 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo jsem vysvětlil, že právě z oblasti Indie pocházejí informace o dávných válkách mezi bohy a démony, mezi Silami Světla a Silami Temnoty, Sury a Asury. Přitom tyto války náleží spíše k tradicím dávné Atlantidy. V těchto válkách byly používány mimořádně ničivé zbraně hromadného ničení a jejich pozůstatkem jsou rozsáhlé pouště v mnoha oblastech Planety, které nahradily kdysi kvetoucí a úrodná území. Ivo Wiesner druhou a třetí z těchto válek datuje do období zhruba před 20 - 25 tisíci lety. Scény z těchto válek a ohromující ničivost použitých zbraní popisují právě indické eposy Mahábhárata a Rámajánam. V nich jsou detailně popisovány ničivé bomby, řiditelné kulové blesky, které předváděli naši předkové před tisíci lety. Výsledkem jsou ruiny dávných měst pokryté nataveným sklovitým povrchem a dávno zarostlé vegetací džunglí. Viz Ivo Wiesner v knize Předpeklí ráje, str. 185.

Indické tradice: přesnější duchovní informace spojené s dokonalými temnými vlivy

Indické tradice proto poskytují relativně nejpřesnější informace o fungování duchovního pozadí světa v té době před desítkami tisíc let, protože strana Světla zde v následném období došla ve vývoji dál. Současně zde však došla ve vývoji dál i Temná strana. A proto jsou tyto na první pohled „lepší“ a „přesnější“ informace skrytě doprovázeny temnými vlivy o mnohem vyšší úrovni temné dokonalosti, než je obvyklé v jiných částech světa. Což přináší na jedné straně mnohem důmyslnější úroveň skrytosti, nenápadnosti, kamufláže ze strany temných systémů. A na druhé straně mnohem účinnější formy temného nátlaku, ovládání, manipulace s lidmi, s Planetou, s Přírodou i s celkovým vývojem.

 

Proto se například náboženství buddhismu pocházející z Indie zdálo duchovně probuzeným lidem v západních zemích mnohem vyspělejší, čistější, pro duchovní cestu vhodnější. Protože na rozdíl třeba od křesťanství otevřeně přijalo realitu reinkarnace a další duchovní prvky. Až nadhled z pozice Nové duchovní cesty dokázal odhalit, že toto na první pohled „čisté“ náboženství je současně spojeno s temnými vlivy o velmi vysoké úrovni dokonalosti. O kterých neměl člověk v rámci Staré duchovní cesty nejmenší tušení. A už vůbec neměl šanci se temného ovládání takto vysoké frekvenční úrovně zbavit.

Například v článku 39G. Principy přirozené karmické očisty jsem v jednom z příběhů karmické očisty naznačil následující dva příklady nepříznivých vlivů pocházejících z indických tradic, které konkrétní člověk nachytal v tomto životě:

Při vyšetření bylo zjištěno několik ovládacích systémů z tohoto života naskládaných na sobě, které toho člověka trvale stahují: temný pancíř přes celá záda od 1. až do 7. roviny čaker (Diamantový buddhismus), který brání vnímání, temný systém na 3. až 5. čakře na zádech, který odsává životní sílu srdce (jóga)…

Až duchovní nadhled z pozice NDC umožnil rozlišit věci příznivé pro Světlo

Právě z  oblasti Indie se například dochovaly i dílčí informace o prvních pokusech v rámci projektu člověka 2. typu. Tyto první pokusy se odehrávaly na bájném ostrově Taprobane, jehož zbytkem je indický kontinent a dále dnešní Ceylon (Republika Srí Lanka). Zde se také nachází Adamova hora s údajnou stopou prvního člověka Adama na Zemi. Více o tom jsem uvedl v článku 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit, ve kterém jsem z karmického pohledu rozebral katastrofu v Indickém oceánu o Vánocích 2004 v podobě desetimetrové ničivé vlny tsunami.

Problémem ovšem je, že projekt lidstva 2. typu nebyl kompletně pochopen nejen přímo na Zemi zrozenými mistry Duchovních hierarchií, ale ani v duchovních sférách nad Zemí, odkud bylo lidstvo duchovně směrováno. A to jak ze strany andělů Dhyanů, tak také později lidskými Duchovními hierarchiemi. Na vině byl nedostatečný duchovní nadhled a nízký frekvenční dosah v rámci Staré duchovní cesty. A navíc skryté manipulativní působení tehdejších temných sil. Více o tom přímo od andělů Dhyanů bylo v článku 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla.

Takže už tehdejší informace o novém lidstvu pocházející právě z oblasti dnešní Indie byly výrazně zkreslené a deformované. A to nejen z důvodu nedostatečného nadhledu Sil Světla, ale také vlivem skrytých temných sil působících na mnohem vyšších frekvencích než v jiných oblastech světa. Právě tyto vlivy dokázaly informace o novém člověku přizpůsobit potřebám temné varianty vývoje, temného vzestupu. Aby poslání nového člověka bylo co nejvíce zamlženo. Aby nový člověk neměl šanci dospět k probuzení svého skutečného poslání.

 

Dlouhé tisíce let to skutečně vycházelo. Až teprve duchovní nadhled z pozice Nové duchovní cesty si dokázal s touto dvojakostí informací poradit. Protože z této úrovně nadhledu je již možné jednoznačně rozlišit, co podporuje světelný vzestup a co je naopak příznivé pro vzestup temné pokročilosti.

 

I v případě hadí síly potřebujeme odmítnout vše, co odporuje světelným principům

I v případě hadí síly, jejíž fungování podrobně popsaly právě indické tradice, musíme být obezřetní. Pomůže nám jediná věc. Dokázat důsledně oddělit vše, co podporuje světelný vzestup, co posiluje světelný základ bytosti člověka. A co naopak podporuje vyšší temnou pokročilost a tím i pád ze Světla směrem k Temnu. Nejhorší na tom je, že Stará duchovní cesta toto rozlišit nedokázala. Proto byly v rámci této cesty propagovány jakékoliv techniky vedoucí k duchovní pokročilosti. Aniž by bylo důsledně rozlišeno, zda tato pokročilost skutečně vede člověka na vzestupnou světelnou cestu. Nebo zda naopak znamená vyšší temnou pokročilost.

 

Tuto skutečnost jsem naposledy připomenul v článku 55G. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti I. Připomeňme si to podrobněji.

Stále ještě existují dvě cesty k vyšší duchovní pokročilosti

Cesty nahoru k vyšší duchovní pokročilosti, k lepšímu duchovnímu vnímání a k získání většího vlivu na fungování světa, jsou stále ještě dvě. Jedna ke Světlu a druhá pryč od Světla směrem k Temnu. Temno však získalo na naší Zemi před koncem 20. století jasně navrch. Průvodním jevem této situace je, že drtivá většina duchovních aktivit, principů, metod, pomůcek, teorií rozšiřovaných na naší Zemi ke smůle všech hledajících podporuje tu druhou nevhodnou možnost – cestu k Temnu pryč ze Světla.

 

Odkazy na řadu textů, ve kterých se touto problematikou zabýváme, jsou uvedeny v článcích U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty, U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?, U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?, U7. Proč vede ke světelnému vzestupu jediná cesta? Nebezpečím temné cesty k vrcholu se speciálně zabýval článek A19. Dokonalá Temnota je skrytá, ale o to více záludná a hůře rozpoznatelná.

Jak zajistit, aby hadí síla neškodila světelné cestě?

Když toto vše bereme v úvahu, jak potom dokážeme zajistit, aby se hadí síla uvnitř naší bytosti nestala prostředkem, kudy do nás pronikne Temno? Abychom dokázali využít hadí sílu výhradně na světelný vzestup? A nikoliv na posílení a zdokonalení temné stezky?

 

Rozpoznat to zase není tak složité. Stačí si plně uvědomit, že typické pro cestu Světla je používání přirozených metod, přirozených životních postupů. Zabývání se tím, co by mělo být pro člověka každodenní přirozeností. Naopak pro temnou stezku jsou typické nejrůznější umělé metody, jak nepřirozeně zdokonalovat a posilovat tu a tu dílčí stránku své bytosti.

 

Například magie je typická posilováním vůle a vědomí člověka. A k tomu všemu magie propaguje dokonalý informační přehled, takže důraz klade i na intelekt. Když si pak uvědomíte, že bytost člověka se skládá ze čtyř dílčích složek - z vůle, intelektu, vědomí a citů (pocitů), viz článek 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce, pak je zřejmé, že k posílení prvních tří složek, vůle, intelektu a vědomí, musí nutně dojít na úkor čtvrtého prvku, tedy citů a pocitů. Právě pro temné bytosti je proto typická až naprostá bezcitnost, jít si za svým cílem bez ohledu na potřeby a práva druhých bytostí, a dokonce i bez ohledu na jejich životy.

Co je to hadí síla a kde se nachází její řídící centrum?

Hadí síla představuje skrytou schopnost bytosti produkovat vlastní zvláštní očistnou energii vysoké frekvence přímo ve svém těle. Dokonce vyšší frekvence, než je běžné vnitřní naladění člověka v té době. Tato energetická síla člověka bývá znázorňována jako spící had svinutý v blízkosti spodního konce páteře. Centrum hadí síly funguje mimo náš vědomý dosah a nachází se na samém dolním konci páteřního kanálu pod první úrovní čaker. Hadí síla existuje u každého člověka. Její řídící energetické centrum však nebývá vždy plně probuzeno a proto po většinu času tato síla odpočívá utlumena.

 

Hadí síla představuje ještěří verzi životní síly. A funguje přitom přesně v duchu životního projevu plazů. Ti představují zdánlivě netečné, mírné a pomalé bytosti, ve kterých je však ukryta obrovská impulsivní síla, která se náhle po určitém impulsu naplno projeví. Celé hodiny bez pohybu leží, aby náhle překvapily svojí mrštností a dokonalou pohyblivostí.

 

Stejně tak i hadí síla člověka pomyslně spí jako had stočený v oblasti dolního konce páteře, aby čas od času náhle vybuchla s ohromnou silou a nekontrolovatelnou intenzitou. Silovým očistným impulsem, který nemá v energetickém fungování člověka obdoby. Každý očistný impuls hadí síly podněcuje duchovní i energetický vzestup člověka a obvykle bývá doprovázen neobvyklými tělesnými zážitky a pocity.

Dvě základní poslání hadí síly

Hadí síla má dvě základní poslání. Zaprvé, zajistit pokračování lidského rodu prostřednictvím lidské sexuality a generativního rozmnožování. Děje se tak spuštěním orgasmu muže, při kterém dojde k výstřiku oplodňujícího semene. A zadruhé, dovést postupně člověka k duchovnímu probuzení, k nastoupení cesty světelného vzestupu. A na takové cestě zajistit jeho dostatečnou stabilitu. Posouvat jej na vyšší hladinu jeho duchovního a případně i hmotného fungování. Aby se s její pomocí člověk jakoby znovuzrodil na dokonalejší úrovni svých vlastností i tvořivých schopností.

 

Hadi svlékají starou kůži a obnovují se tak v nové mladistvé podobě. Symbol hada proto představuje symbol energetického očištění a znovuzrození. Hadí sílu připomíná také Aeskulapova hůl, symbol očistné a samoléčivé síly v člověku. Ta je však v dnešní době používaná především jako symbol všech medicínských a farmaceutických institucí a společností. Soudobá medicína a farmaceutické koncerny však již dávno nejdou cestou přirozeného probouzení a posilování samoléčivých sil lidského organismu. Právě naopak, snaží se potlačovat všechny alternativní způsoby léčby, které se pokoušejí péči o člověka na tuto cestu navrátit.

Přirozené uvolňování zlomků hadí síly

V běžné situaci, když je ještě hadí síla u člověka neprobuzena, se zlomky této energie uvolňují pouze energetickým impulsem z jiného orgánu fyzického těla člověka. Uvedu dva příklady, kdy k tomu dochází. Prvním z nich je každý sexuální orgasmus, při kterém je na okamžik spící hadí síla aktivována sexuálním centrem člověka a uvolní se řádově její jedna setina. Ještě menší nepatrné kvantum hadí síly (řádově jedna tisícina) se krátkodobě uvolní při každém kýchnutí.

 

Výsledkem uvolnění určitého kvanta hadí síly je vždy spuštění nekontrolovatelného reflexu, který má značnou dynamickou sílu. Například v případě kýchnutí se jedná o čistící reflex, při kterém vycházejí z těla drobné částečky usazené v dýchacích cestách, které brání dýchání. Vypuzovaný vzduch má přitom rychlost kolem 150 kilometrů za hodinu. Lze si pak představit, jak by vypadal prožitek uvolnění veškeré hadí síly najednou pro nepřipraveného člověka.

Přirozené probuzení centra hadí síly

Je-li centrum hadí síly u připraveného člověka probuzeno, čas od času se hadí síla z podnětu Vnitřního duchovního Já řízeně uvolňuje k pozvolnému čištění jeho energetického systému a stoupá páteřním kanálem nahoru až do hlavy. Proniká i do dalších energetických drah a zaplavuje orgány hmotného těla energií. Tento zážitek pak přináší pocit mimořádně příjemného nárůstu energie, které se podobá lehkému déletrvajícímu sexuálnímu vzrušení, které není lokalizováno pouze do oblasti pánve a pohlavních orgánů, ale postupuje po páteři směrem nahoru a postupně zachvacuje celé tělo.

 

JN: Spojené Síly Světla, jak často k takovému zážitku dochází? Jaká duchovní síla jej řídí, inspiruje? (22.12.2012)

 

Příroda: „Pokud u člověka dojde k plnému probuzení centra hadí síly, pak už k podobnému uvolňování řízené vlny hadí síly bude docházet opakovaně. A to vždy podle dané situace, ve které se člověk nachází. Neřídí to již žádná vyšší vnější duchovní síla, ale přímo plně probuzené Vnitřní duchovní Já člověka ve spolupráci s centrem hadí síly. Takový efekt pak trvá obvykle vždy několik minut.

A jak často může k něčemu takovému docházet? Je to zcela individuální – od opakování vždy po několika dnech až po opakování několikrát denně v případě nutnosti. Podstatné je, že člověk s přirozeně plně probuzenou hadí silou bude tuto skutečnost vnímat obvykle jen v několika prvních výskytech. Ale postupně přivykne natolik, že si toho již nebude všímat. A nebude to vůbec vědomě registrovat. Množství hadí síly takto uvolněné je zhruba stejné jako při orgasmu, ale vlastní prožitky člověka se zřetelně liší. Orgasmus lze přirovnat k nekontrolovanému náhlému výbuchu. Člověk to pak vnímá jako okamžitý mimořádně silný extatický prožitek. Naproti tomu v řízeném módu se hadí síla uvolňuje postupně ve vlnách a tomu také odpovídá celkový prožitek člověka. Který se jednak délkou trvání a současně i určitou jemností nedá přirovnat k vjemům při orgasmu.“

Více o tom, jaký je optimální způsob přirozeného probuzení hadí síly, bude v následujícím pokračování 56i. Hadí síla na cestě neomezeného světelného vzestupu.

Nebezpečí předčasného probuzení hadí síly

Pokusy o vědomé uvolnění hadí síly u nepřipraveného člověka jsou nebezpečné, i když návody k tomu neuváženě uvádí řada knih. Podstatné přitom je, že řídící centrum hadí síly obvykle bývá doposud neprobuzeno u nepřipraveného člověka, který nezačal správným způsobem soustavně pracovat na posílení světelných základů své bytosti. A hadí síla se v takovém případě může uvolnit všechna kompletně najednou bez regulující kontroly svého centra.

Můžeme to přirovnat k situaci, kdy člověk neopatrně nadzvedne stavidlo napuštěného rybníka a tlak protékající vody stavidlo vytrhne ze závěsů nebo dokonce dojde k protržení hráze rybníka. V údolí pod rybníkem pak začne postupovat obrovská vlna, jejíž tlaková síla má ničivé následky a může i bourat domy. Voda, která je jinak blahodárnou silou, se za této situace stává ničivým živlem.

 

Stejně tak výsledkem neopatrného umělého pootevření stavidel hadí síly může být její naprosté uvolnění. Výsledkem je obrovský a pro nepřipraveného člověka nepřiměřený a přímo drtivý čistící tlak. Pokud je taková síla vpuštěna do jeho příliš znečištěných energetických drah a čaker, může dojít až k jejich poškození nebo dokonce úplné destrukci. Člověk by v takovém případě za svoji zvědavost zaplatil fyzickým či psychickým zdravím nebo i naprostým rozkladem energetických struktur své bytosti.

 

Podobně jako při pokusu vyzkoušet si jen tak nezávazně alespoň jednou tvrdou drogu. Někteří takový pokus bez následků ustojí. Pro někoho však může být jediná dávka, kterou zkusí, nepřiměřená. A doplatí na to zlomem ve svém zdraví nebo dokonce smrtí. Pro mnohé pak jediné neuvážené vyzkoušení drogy může odstartovat drogovou závislost, která vyvolá postupný rozklad bytosti člověka.

Příklad nevhodného probuzení hadí síly

Vzpomínám si na jeden z příkladů ze své duchovní praxe. Před léty jsem pomáhal mladému muži, který vnímal, že se s ním něco nepříznivého v oblasti energií děje. Protože byl v té době na vzestupné světelné cestě, fungovala u něj tehdy přirozená karmická očista. A jednoho dne se mu obnažily karmické vrstvy doprovázené výraznými nepříjemnými tělesnými pocity. Ze samotných vrstev bylo možné zjistit následující informace:

 

Období dávné Atlantidy, řádově před 50 tisíci lety. Tehdy byl člověkem 2. typu a byl v učení u významného mága. Neustále jej však lákala hadí síla. A přes všechna varování začal sám na sobě experimentovat, jak by tuto sílu alespoň na chvíli jednorázově vyzkoušel. Nebo dokonce probudil, aby mohl postupovat rychleji. Jeho netrpělivost se brzy vymstila. Touto neopatrnou činností došlo jednoho dne k uvolnění jeho kompletní hadí síly. Obrovský náboj hadí síly pronikl jako drtivá potopa do znečištěného páteřního kanálu a dalších energetických drah. A vyrazil ven z těla všemi doposud značně zablokovanými čakrami. Bylo to podobné tomu jako když tlakový hrnec (papiňák) vybouchne, a všechny zátky a bezpečnostní ventily odletí s velkým třeskotem pryč. Výsledkem byl výbuch, který zcela zničil všechny hlavní čakry tohoto člověka. Jeho energetický systém byl tím zcela zdestruován.

Tento člověk se pak na řadu dalších životů stal nedobrovolným sluhou, doslova otrokem příslušného mága. Protože ani sám nebyl schopen samostatné existence. Protože běžný člověk přijímá většinu bioenergií čakrami, které on měl zcela zničené, zůstal tak zcela závislý na pomoci a libovůli dostatečně pokročilého mága. Úplné obnovení čaker bylo tehdy i pro magii problémem. Magie mu však mohla zajistit jiný způsob příjmu energií, třeba i energií jiného druhu. V následujícím období své minulosti pak tento člověk mohl fungovat pouze ve spojení s tímto mágem, kterému sloužil jako otrok.

Nakonec se tento jedinec i v tomto životě vlivem určitých dílčích nedůsledností nedokázal na vzestupné světelné cestě udržet. Zradila ho jeho touha po výjimečnosti, skrytá nevědomá touha po moci a uznání. Jeho potřeba řídit druhé. Neochota podřídit se základním principům světelné cesty, s pokorou přijímat impulsy Světelných sil, které vedly Novou duchovní cestu. Důvěřovat jim a ve svém životě je bezprostředně realizovat.

Svou roli sehrálo i přílišné přeceňování vlastního přebujelého duchovního vnímání, nekritická důvěra v něj. Toto vnímání se mu otevřelo najednou v takřka dokonalé podobě prakticky ze dne na den. A nešlo tak ruku v ruce s jeho postupující očistou. Vlastně se tím naplno otevřely jeho magické dispozice z minulosti – vazby na tehdejší zatemněné Síly Světla i na úpisy od Temných sil. A to vše se pro něj stalo obrovskou přítěží na další světelné cestě. Přesně ve smyslu článku 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?

Měl i závažné nesrovnalosti ve hmotě, v základních otázkách své existence, jako je správná výživa, režim dne, úprava zevnějšku, řádné zaměstnání či studium, zajištění přiměřeného finančního zaopatření, partnerské i sexuální vztahy. To znamená, že měl nedostatečné vyladění spodních úrovní čaker, neměl v pořádku hmotný základ své bytosti. A na tom se dá těžko stavět stabilní světelný vzestup.

To jsou chyby mnoha lidí, kteří na duchovní cestě podceňují hmotnou stránku své existence. Zásadní chyby v této oblasti však způsobí, že se dříve nebo později celý ten pokus vybudovat světelnou duchovní cestu zhroutí. A stavba s nedostatečně stabilními základy spadne. Pravděpodobně šlo u něj i o vliv vlastní zatemněné minulosti u ještěrů, která způsobila určitou nevyrovnanost fungování hadí síly. Ze všech těchto důvodů nakonec nedokázal své těžké karmické čištění z dávné minulosti ustát a jednoho dne z této světelné vzestupné cesty, stejně jako mnozí další, vypadl.

 

Otázkám hmotné stability a jejího podceňování jsem se věnoval v článcích 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?

 

A ještě jeden příklad z jiné oblasti, který jsem sám zažil v době, když jsem jako student bydlel ve školním roce 1968/69 na jedné z pražských studentských kolejí. Tehdy jsem společně s další trojicí spolužáků bydlel hned vedle kuchyňky. Jednoho dne si dal kdosi ohřát na plynový vařič neotevřenou hovězí konzervu. Výsledek byl katastrofální. Ohromující rána, výbuch. Běžel jsem se podívat, co se stalo. Součásti vařiče byly rozmetány po místnosti. A větší část stropu nad vařičem i části přilehlých stěn byly jemně ohozeny drobnou drtí z hovězího masa. To vše proto, že plechový obal konzervy nakonec neunesl přetlak uvnitř.  Podstatné je, že při neopatrném zasahování do neprobuzené hadí síly se může stát něco podobného. Tentokrát však tím, co bude zničeno, jsou energetické dráhy člověka a jeho čakry.

Povaha hadí síly podle Staré duchovní cesty

Vybírám několik zásadních myšlenek, které se často opisují na webových stránkách zabývajících se duchovní problematikou podle Staré duchovní cesty:

„Při normálním tělesném a duševním stavu jednotlivce jsou funkce Hadí síly ztlumeny až k minimu a nemohou být ovlivněny jeho vůlí. Avšak soustavným cvičením tělesným i duševním lze Hadí sílu probudit a povzbudit ji, aby stoupala do vyšších čaker. Čím výše Hadí síla vystoupí, tím větších schopností člověk nabude, neboť Hadí síla dráždí čakry, do nichž vstoupí, ke zvýšené činnosti.“

„Síla kundalíní je energie natolik mocná, že s ní musíme zacházet velice opatrně a DOVOLIT jí do sebe vstoupit, nedopustit, aby nás ovládla ona. Z historie i z osobních zpovědí hledajících lidí známe případy, kdy je „vzestup hadí síly spálil a oni zešíleli“.“

 „Hadí síla, Kundaliní, je prostředek, nástroj, jímž ten, kdo ji zdárně probudí, může ovládat a kontrolovat tělesné funkce, řízené jinak výhradně vegetativním, autonomním nervstvem. Normální smrtelníci Hadí sílu neovládají. Probuzením Hadí síly jednotlivec ovládne svůj vegetativní nervový systém a je schopen ho podle své vůle řídit.“

„Výsledkem probuzení Hadí síly je ovládnutí těla, životních pochodů a myšlení. Tyto metody nesmírně zvyšují odolnost, pasivní stránku tělesné síly, a vedou dokonce k ovládnutí tělesných ústrojí řízených vegetativním systémem.“

„Hadí síla je pro neznalého a nepřipraveného stejně nebezpečná jako elektřina.“

„Vzestup této energie je provázen pocity tepla. Všechny buňky těla se obracejí jedním směrem. Celé tělo se stává nabitou baterií či akumulátorem. Tuto sílu přirovnáváme k elektřině o vysokém napětí. Jakmile tato stoupající energie dospěje k hrdlu, nemůže už člověk mluvit a slyšet o ničem jiném než o JÁ JSEM.“

„Když se probouzí Kundalini, pak pozitivní i negativní vlastnosti osoby se zvětšují do velmi vysokého stupně. Kundalini energie je jako hnojivo. Ať byla zaseta jakákoliv semena, bude stimulován jejich růst. Takže bez ohledu na to, jakou sadbu v sobě člověk má, ať už dobrou nebo špatnou, vše se zvětší. To je důvod, proč člověk na duchovní cestě zažívá při probouzení Kundalini intenzivní vnitřní bitvy.

„V Indii je počet vrstev Kundalini, které již byly probuzeny, symbolizován počtem kober vznášejících se nad hlavou jogína… Sedm kober symbolizuje velmi pokročilé duše, velké duchovní učitele. V Číně, je mudrc, u kterého se plně probudila energie Kundalini a zvládl to, znázorňován jako osoba, která vstoje jede na drakovi. To je důvod, proč některé obrazy vyjadřují bodhisattvu Kwan Yin tímto způsobem. V Egyptě je probuzení Kundalini energie, která se dostala až do centra hlavy, symbolizováno hadem na pokrývce hlavy faraona.“ 

 

Ze všech těchto tezí vyplývá, že teorie Staré duchovní cesty jsou si dobře vědomy existence hadí síly a mají o její povaze základní dostatečně přesné informace. Vědí, že ve většině běžných případů je tato síla utlumena. A zároveň varují, že její nevhodné a předčasné probuzení může pro nepřipraveného člověka přinést značné destrukce. Protože probuzená hadí síla, a tím i původní sexuální energie, posiluje zároveň jak to dobré, tak také to špatné v člověku (více o tom bylo již v pokračování 56F. Tantra vede člověka k nepřirozenému využívání sexuality. To vše je správné a není potřeba proti tomu nic namítat.

Stará cesta však doporučuje na probuzení hadí síly umělé duchovní postupy

Cituji další teze na internetu, které jsou v mírně pozměněných podobách vícekrát opakovány na různých webových stránkách:

„K probuzení hadí síly slouží nejrůznější techniky a metody - regrese, jógové pozice, pravidelné a řízené dýchání, stahování a stlačování různých vnitřních orgánů, vědomé čištění čaker pomocí meditačních cvičení a vizualizace, rytmické dýchání, různé formy meditace, kontemplace, atd.“

„Další metodou probuzení Kundalini energie jsou speciální postupy v hathajóze. Pokud se to udělá správně, a řídí příslušným učitelem, tato metoda je relativně bezpečná, ale pomalá. Není to tak rychlé jako v případě, kdy člověk používá pokročilých duchovních technik. Dalším způsobem probuzení Kundalini je pomocí vizualizace a mantry.“

 

Základní informace o povaze hadí síly obvykle bývají v rámci Staré duchovní cesty doplněny doporučováním nejrůznějších umělých metod na probuzení hadí síly. A to už je problém. Protože nikde není řečeno, že pro dnešního člověka taková cesta ke Světlu nevede. Nikde není ani zmínka o tom, že by se hadí síla měla probudit především sama od sebe přirozeným způsobem. Že právě přirozený způsob probuzení hadí síly je jedině správný a za všech okolností bezpečný. A naopak jakákoliv umělá snaha o její dřívější probuzení už není v pořádku. A obvykle končívá chycením bytosti na temnou stezku a v horším případě může dokonce skončit sebedestrukcí, jak naznačil předcházející příklad.

 

A důvody pro takový způsob propagace hadí síly? Stará cesta neznala dostatečně účinné způsoby, jak dosáhnout světelného vzestupu člověka 2. typu. A tak se místo o světelném vzestupu hovořilo spíše o duchovní pokročilosti. A stále se jen navazovalo na to, co se tady omílalo tisíce let. Co bylo pozůstatkem dávných znalostí lidstva 1. typu, zatímco pro nového člověka 2. typu už to většinou neplatí. V platnosti i dnes zůstávají jen některé základní teze – například důležitost vegetariánství, dodržování etické čistoty, atd.

Stará cesta doporučuje umělé probuzení hadí síly, to však ke světelné cestě nevede

Předcházející citace jednoznačně doporučují v rámci Staré duchovní cesty nejrůznější umělé metody a techniky, jak vyvolat probuzení hadí síly. A netají se tím, že tímto způsobem člověk získá další uměle probuzené schopnosti a dokáže sám sebe lépe ovládat. Dokonce že ovládne i vegetativní pochody v lidském organismu, které jinak lidskému vědomí nepodléhají. Nebo je probuzená hadí síla dokonce spojována se schopností astrálního cestování, tedy s duchovními zážitky mimo tělo.

A toto už naprosto jednoznačně zavání metodami magie. Jak získat kontrolu nad svým tělem a běžnými životními pochody. Jistě, člověk se tím stane duchovně pokročilejším. Ale nebude to pokročilost na světelné cestě. Bude to temná pokročilost.

Takže většina teorií Staré cesty doporučuje speciální cvičení, metody, techniky, jak údajně „bezpečně“ hadí sílu probudit. Mají pravdu v tom, že probuzení hadí síly postupným cvičením dovede člověka k tomu, že je schopen ji kontrolovat. Ale už nedokáže ovlivnit, v jakém duchovním směru bude člověka takto uměle probuzená hadí síla tlačit. Opět připomínám základní varování:

 

Cokoliv umělého, nepřirozeného brání člověku nastoupit světelnou cestu a naopak se stává jeho průvodcem a rádcem na cestě Temna.

 

Ani aktivace 4. a 7. čakry nezajistí etické využívání metod duchovní práce

Někteří pokročilí mistři se domnívají, že správné světelné využití hadí síly zajistí tím, že člověk nejprve svojí vnitřní očistou zajistí plnou aktivaci 4. čakry – srdeční a 7. čakry na temeni hlavy – korunní:

„Srdeční čakru a korunní čakru je důležité aktivovat ještě před probuzením energie Kundalini. Tyto dvě čakry jsou nesmírně důležité. Aktivace srdeční čakry zajišťuje, že zvýšené intelektuální schopnosti a posílená vůle budou použity správně a neškodně. Aktivace korunní čakry umožňuje duchovní energii shora z duchovních sfér sestoupit dolů a zajistit, aby probuzení Kundalini proběhlo bezpečně, a aby Kundalini byla touto duchovní energií shora regulována.“

 

Jedinou okolností, a zároveň jednoznačným důkazem, který potvrzuje, že duchovních metod bylo použito v souladu se světelnými principy, je dosažení stabilního světelného duchovního vzestupu. Jak už jsem ale řekl, na Staré cestě ovšem už problémem bylo samotné vymezení pojmu světelný vzestup. Ten byl nahrazován duchovní pokročilostí, a ta přece může být světelná nebo temná, viz článek  56F. Tantra vede člověka k nepřirozenému využívání sexuality .

 

Zkušenosti z karmické očisty mnohokrát potvrdily, že jakékoliv metody magie byly v minulosti opakovaně zneužívány proti světelným principům. Že právě opakované používání magie, i když bylo původně vedeno „dobrými“ úmysly, vedlo k postupující degeneraci strany Světla, k pádům civilizací. Vyspělým mágům nepomohla ani prvotní aktivace čaker, ani etika doporučovaná ve všech základních magických spisech. Magie je totiž svojí podstatou umělou metodou, která s principy světelné práce nemá nic společného. Pro magii jsou naopak typické temné metody duchovní práce. Jakékoliv její používání dovede stranu Světla dříve nebo později do područí temných sil.

 

Více o tom bylo v článcích 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?, 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů, 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou, 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

Jakým způsobem je vyvoláván sexuální orgasmus?

Veškeré sexuální aktivity člověka probíhají na bázi sexuální energie, jejíž přesuny jsou řízeny ze sexuálního centra. To se nachází v oblasti páteřního kanálu mezi první a druhou úrovní čaker. Pokud se sexuální energie nahromadí určité kritické množství, sexuální centrum zapojí do sexuality další energetickou sílu. Dochází ke spuštění orgasmu, který představuje očistný impuls uvolněný z centra hadí síly.

 

Hromadění sexuální energie je vědomě zvládnutelné a ovlivnitelné. Jakmile však dojde k energetickému spuštění orgasmu, další reakce už probíhají samovolně mimo vědomý dosah člověka. Většinou je již nelze přirozeným způsobem zastavit, maximálně je možné je zpomalit, utlumit nebo zastřít.

A rozhodně není vhodné snažit se začínající orgasmus násilně zastavit tlakem na určitý bod, jak to doporučují ti, kteří se pokoušejí aplikovat učení Tantry na náš západní život, viz článek 56F. Tantra vede člověka k nepřirozenému využívání sexuality.

Uvolnění hadí síly při orgasmu

Zlomek hadí síly uvolněný při orgasmu proniká do celého těla včetně mozku a vyvolává extatické orgasmické pocity a prožitky. Při orgasmu se z centra hadí síly uvolní energie takových frekvencí, které představují příjemnou energetickou vnitřní očistnou sprchu člověka spojenou s prožitkem extáze. Vždy se jedná o frekvence, které jsou o několik stupňů, přesněji o několik oktáv výše, než je současná frekvence jeho vědomí.

 

Přibližně to funguje následujícím způsobem. Například u duchovně neprobuzeného člověka znamená orgasmus prožitek energií frekvence a harmonie odpovídající jeho Vyššímu Já, viz článek 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka. U duchovně probuzeného člověka s vědomím dosahujícím do úrovně Vyššího Já pak orgasmus představuje krátkodobý prožitek harmonie Věčného Já, který jsem v článku 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já označil jako mystický zážitek.

 

Odtud vyplývá, že čím vyšší je hladina vnitřní harmonie člověka, tedy čím více vzrostla jeho vnitřní frekvence, tím je partnerský sexuální zážitek dvou partnerů, kteří k sobě energeticky ladí, intenzivnější a úžasnější. A tím vyšší energetické frekvence přináší. S růstem přirozeného frekvenčního dosahu vědomí člověka se tak zvyšuje i frekvence energie, která se uvolňuje při orgasmu.

 

Při kontrole první verze tohoto článku jsem od kolegů na Nové duchovní cestě dostal následující dotaz: Jak je možné, že si lidské tělo samo vyrobí energii, která přesahuje běžné frekvence, na které je člověk naladěn? Neodporuje to základnímu duchovnímu principu? Z čeho se taková energie vyrobí? Je to výsledkem nějaké energetické dotace zvenčí? A pokud ano, co toto centrum hadí síly v člověku dotuje zvenčí? Na tyto otázky odpovím v následujícím pokračování 56i. Hadí síla na cestě neomezeného světelného vzestupu.

Rozpor mezi užitečností sexu a jeho následky v podobě plození dalších a dalších dětí

Při orgasmu se tak na okamžik prolomí hranice normálního přítomného vědomí a člověk zažije dotek energie vysoké frekvence odpovídající vyšším složkám jeho bytosti, se kterými dosud nemá spojení. Tato energie pak na něj působí jako univerzální léčivý prostředek.

 

Více o tomto pozitivním vlivu sexuality na fungování člověka bylo v předchozím pokračování 56G. Sexuální energie a potřeba jejího uvolňování.

Takže orgasmus má na člověka blahodárný vliv. Sexualita se může prostřednictvím orgasmu stát přirozenou silou, která člověku výrazně pomáhá na jeho duchovní cestě. Jak to však udělat, když dnešní člověk již nechce pět nebo dokonce i deset dětí, jak to bylo běžné v minulých staletích? Když chce využívat příležitosti partnerského sexu v pevném svazku, ale zároveň už na další děti do rodiny není připraven? A přitom umělé prostředky na potlačení plodnosti bývají nevhodné?

Toto je velký rozpor, který má své kořeny v dávné minulosti. Rozpor mezi užitečností sexu pro člověka na jedné straně a jeho následky v podobě plození dalších a dalších dětí na straně druhé. V  pokračování 56J. Vazba ženského plodného cyklu na Měsíc není přirozená, dodatečně zařazeném mimo původní plán, se pokusím vysvětlit, jak to vlastně kdysi Tvůrci se sexualitou zamýšleli. Jak to mělo původně být a co z toho nakonec vzešlo už mimo jejich původní záměry. A proč se nakonec sexualita stala pro lidstvo spíše metlou než tím prostředkem, který by je měl dovést na vzestupnou světelnou cestu.

Příští pokračování 56i. Hadí síla na cestě neomezeného světelného vzestupu se bude zabývat otázkami využití hadí síly pro dosažení stabilního světelného vzestupu. A dále tím, jak se posouvá význam probuzené hadí síly u člověka, který již stabilního světelného vzestupu dosáhl.

© Jiří Novák, prosinec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 293
  • 25
  • 23
  • 21
  • 28

Celkový počet hlasů: 390