Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 70E. Temné zásahy do přípravy a realizace projektu člověka 2. typu I

70E. Temné zásahy do přípravy a realizace projektu člověka 2. typu I

Jiří Novák, Marie Mejdrová Vloženo 27.5.2014
Jiří Novák Marie Mejdrová

Důležitost informací z karmické očisty. Pozor na metody Staré cesty a jejich neoprávněné zásahy do karmických nádrží. Nemůžeme si objednat karmickou očistu na určité téma. Kdy začaly přípravy projektu nového člověka 2. typu? Pro tento nový projekt neexistoval dřívější vzor, který by bylo možné napodobit. Skryté zásahy temných sil situaci ještě více komplikovaly. Ovládání temnými zrůdami při zavádění projektu člověka 2. typu. Cizorodé temné prvky vložené do genetického programu. Vyhledat to nejlepší, co už je vyzkoušené praxí a z toho vycházet. Velmi odvážná myšlenka dát lidem možnost neomezeného duchovního vzestupu. Vážné poškození mechanismu otevírání nových schopností. Pověření k výzkumu genetického programu (GP) mnoha civilizací v Galaxii. Využít dílčí úseky GP některých galaktických civilizací 1. typu. Umělá výbava otevírá nitro světelných bytostí temnému ovládnutí.

Jiří Novák

Důležitost informací z karmické očisty

Informace z minulosti o tom, co se tehdy skutečně dělo v souvislosti s projektem nového lidstva 2. typu, jsou jen obtížně dostupné v kterémkoliv okamžiku, kdy člověk potřebuje něco takového zjistit. Aby to případně mohl použít při zpracování daného tématu. V dávných knihovnách, pokud se nám na některé z nich podaří napojit, obvykle nacházíme jen oficiální vnější verze tehdejších projektů. Hlavní záměry Tvůrců, případně popisy dílčích etap.

Chceme-li se však dobrat ještě k dalším informacím doposud skrytým, obvykle nezbývá než vyčkat na karmickou očistu. A z konkrétních karmických vrstev dnes žijících jednotlivců na vzestupné světelné cestě odkrývat informace o tom, k čemu v minulosti skutečně docházelo v pozadí za oficiálními realizacemi projektů.

Karmická očista týkající se daného tématu se ovšem nespouští na požádání. Na vzestupné světelné cestě se nemůžeme dle libosti přehrabovat v nitru karmických nádrží a získávat odtud dávné informace.

Pozor na metody Staré cesty a jejich neoprávněné zásahy do karmických nádrží

Právě takto se přehrabují v nitru karmických nádrží některé metody Staré duchovní cesty nazývané regrese, hlubinná terapie, nebo jiné procesy jako například hypnóza, holotropní dýchání, případně také použití drog a psychotropních látek. Principem všech těchto prostředků a metod je buď podstata magie, jejíž používání je již v dnešní době nepřijatelné. Nebo umělé navození jiných stavů vědomí pomocí drog a speciálních rituálů.

Lidé se sice během těchto procedur na vyžádání dozvídají informace o své minulosti. Informace, které mohou být i vysoce zajímavé. Mnozí badatelé na tom dokonce založili své výzkumy – například co se děje po fyzické smrti člověka, zmínka o tom je v textu 4. Základní rozdíly duchovního a hmotného pohledu na svět. Nebo naopak umělým přesouváním vědomí do budoucnosti prostřednictvím hypnózy se snažit odhadnout, jak bude vypadat budoucí vývoj, viz články A29. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část VII, 65B. Jak vlastně vypadá zlom ve vývoji? Někdy k tomu tedy dochází z touhy pochopit určité duchovní skutečnosti.

Typické pro tyto procedury je ovšem to, že jak ten, co proceduru vede, tak i její účastník obvykle nejsou na světelném vzestupu a nemají dostatečný duchovní nadhled nad situací. Není zde pak záruka, že získané vjemy jednotlivých událostí či souvislostí budou správně pochopeny, správně vysvětleny. Nebo že budou správně zařazeny do kontextu  historie, tak jak skutečně probíhala.

U běžných jednotlivců dochází k podobným zásahům do vlastní minulosti při hledání skrytých příčin urputných zdravotních problémů, kterých se nemohou zbavit. Ovšem často je základním motivem pro to i pouhá zvědavost. Takový způsob zasahování do karmických nádrží člověka může sice někdy zmírnit nemoc, případně její projevy na nějakou dobu zatlačit, odklidit do pozadí, duchovní následky však mohou být výrazně nepříznivé. Narušení přirozeného karmického podloží a následné znemožnění přirozené karmické očisty. Nebo předčasné vyvolání nekontrolovaného čištění, na které člověk ještě není připraven.

Výsledkem pak mohou být silné problémy hmotné i duchovní, které mohou vyústit až v pocity naprosté bezvýchodnosti a sebevraždu. Navíc, takto zjištěné informace obvykle umožňují nahlédnout na dílčí událost, ale k pochopení celkových souvislostí nebývají dostačující. Podstatná je také skutečnost, že tyto procedury nedávají člověku možnost se z dané situace skutečně plně karmicky vyčistit.

Více o tom bylo naznačeno v textech 3. Jak lze proniknout do duchovního pozadí světa, 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu, 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?, 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit, 55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození.

Nemůžeme si objednat karmickou očistu na určité téma

Pořadí obnažování karmických vrstev k danému tématu a období, kdy k tomu dochází, to vše je nezávislé na požadavcích a chtění jakéhokoliv člověka. Nelze si v určitou dobu objednat karmickou očistu na dané téma. Proto je důležité si prožitky z karmické očisty zapisovat, i když třeba v té době příliš nechápeme souvislosti toho všeho, co se při očistě obnažuje. Můžeme se pak k tomu vrátit později, až bude zpracování daného tématu na pořadu dne.

A právě takto se dnes vracíme k informacím z karmické očisty na jaře 2008, které se týkaly vysazování lidstva 2. typu na Zemi, a také konkrétně jeho genetického programu a neoprávněných zásahů do něj. Tehdy jsme ty informace mohli pouze zapsat a udělat vše pro to, aby se daný problém karmicky rozvázal. Teď v době, kdy zpracováváme dané téma, se k těmto informacím můžeme vrátit a vše pak zapadne do kontextu zpracování tématu.

Podstatné na karmické očistě je to, že informace o určitém období z minulosti se často neobnažují v té časové následnosti, jak tehdejší události probíhaly. Někdy se vynořují právě v obráceném pořadí. Začne se těmi posledními událostmi a postupně se ve vrstvách dostáváme dál a dál do minulosti.

Často však dochází k obnažování vrstev na přeskáčku. Rozhoduje o tom více skutečností. Například výše nahromaděné nepříznivé karmy. Tato karmická „tíže“ způsobuje, že karmicky nejtěžší přehmaty zapadly v karmické nádrži až dospodu pro dané období. A při karmické očistě se pak obnažují naposledy. Navíc je karmická očista regulována karmickou institucí tak, aby se obnažovaly pouze vrstvy, na které už jsou k dispozici světelné bioenergie dostatečně vysokých frekvencí. Obnažování vrstev napomáhá také určitá rezonance v rámci NDC – výsledkem pak je, že totéž téma se čistí najednou u více osob nacházejících se na cestě světelného vzestupu.

V tomto článku, i ve druhé části 70F. Temné zásahy do přípravy a realizace projektu člověka 2. typu II, uvedeme řadu konkrétních příkladů karmických očist z jara 2008, při kterých vycházely najevo zcela nové informace o postupné realizaci projektu člověka 2. typu v duchovních sférách nad hmotou i v samotné hmotě planety Země. Tyto informace z karmické očisty jsou doprovázeny vysvětlujícími duchovními komunikacemi jednak z tehdejší doby jara 2008, jednak ze současnosti. Příklady karmických očist jsou řazeny v tom pořadí, jak k nim postupně chronologicky docházelo.


Marie Mejdrová

Kdy začaly přípravy projektu nového člověka 2. typu?

MM:  Přírodo, prosím, co mi můžeš sdělit ohledně vývoje genetického programu člověka 2. typu a jeho aktuálního stavu? Kdo všechno do toho procesu zasahoval? Jaký je výhled, apod.? Děkuji. (Duchovní komunikace z 25. – 26.1. a 4.2.2014)

Příroda: „Ze série vašich karmických očist před několika roky víte, že projekt člověka 2. typu se odvíjel po velice dlouhou dobu, dosti bolestně, s mnoha karamboly až absurditami, také nepochopeními a nedorozuměními.  Sledován Temnými silami, jak jinak. Doprovázen zradami v řadách sil Světla a dokonce i některými rušivými zásahy ze strany Sil Světla vedoucích zde tehdy vývoj. Z očist vyplynulo, že přípravy projektu člověka 2. typu začaly minimálně již před 350.000 lety. Přitom samotné nastartování tohoto projektu probíhalo až někdy v období před 120.000 lety. A definitivní zlom mezi érou lidstva 1. typu a 2. typu na Zemi nastal až po dovršení pádu Atlantidy, když zmizela pod hladinou Atlantiku prakticky i poslední z jejích částí, před zhruba 12.000 lety.“

Pro tento nový projekt neexistoval dřívější vzor, který by bylo možné napodobit

MM:  To je obrovsky dlouhý časový úsek. Proč to trvalo tak dlouho?

Příroda: „Každý zcela nový projekt, který nemá ještě nikde precedens, dřívější vzor, a to nejen na Zemi, ale dokonce ani v celém Stvoření, zabere logicky dlouhou fázi přípravy. Zvlášť když má takovou zásadní důležitost jako tento. Vždyť ta samotná idea, myšlenka byla zcela nová. Nikde nevyzkoušená.

Bylo nutné nejprve vyvinout koncept – jaké charakteristiky bude nový člověk mít, jaké minimální požadavky musí bezpodmínečně splňovat. Čím ho obdařit a čím naopak ne. Jakým způsobem vytvořit jeho genetický program, kde se inspirovat, na co navázat, co vzít jako základ, co zkombinovat. Jak bude utvořen systém duchovního a fyzického těla, jaké budou hybné síly jeho vývoje. Na jakých typech energií bude fungovat, jak bude zajištěna jeho motivace duchovně růst ve Světle apod. Brát přitom v úvahu zkušenosti z různých druhů civilizací 1. typu v celém tomto Vesmíru.

Dále, původní představa je jedna věc a zjištění toho, jak ji zrealizovat, věc druhá. Během vytváření detailů projektu se objevily cestou i zcela nečekané a nepředvídané problémy a překážky.

Následovala fáze zkoušení jednotlivých prototypů nového člověka. Nejprve v chráněném prostředí „laboratoře“ a poté „natvrdo“ v tehdejším světě, včetně nejproblémovějších oblastí na planetě Zemi.  Tyto jednotlivé fáze zkoušení doprovázelo průběžné vyhodnocování a úpravy projektu na optimální tvar. Posledním krokem bylo rozmnožení a rozmístění nejlepší varianty člověka, nejprve ve vytipovaných oblastech, apod.

Skryté zásahy temných sil situaci ještě více komplikovaly

Již toto vše bylo nesmírně komplikované. Ovšem tou největší komplikací byly samozřejmě skryté zásahy Temných sil, které si pochopitelně nemohly nechat něco takového ujít. Vždyť šlo o projekt, který měl vybudovat nové lidstvo, schopné nejen odolat organizovanému Zlu, ale také schopné najít neomezený světelný vzestup, trvalou světelnou evoluci. Což znamená smrtelné nebezpečí pro Temnou stranu světa.

Jak tehdy temné síly postupovaly? Skrytou infiltrací tak, aby se dostaly i k těm nejdůvěrnějším informacím, které dostal jen určitý okruh světelných bytostí. Klasické taktiky, přes zrady, úpisy, využití temných pák z minulosti, které Temní měli na tyto bytosti. Kamufláže všeho druhu. Z karmických očist víte, že Temní či vysoce zatemněné bytosti se dostali skrytě například do řad andělů Dhyanů, aniž by je tehdy kdokoliv dokázal rozpoznat, protože pracovali na mnohem vyšších frekvencích bioenergií. Stejně tak se jim podařilo dostat i do týmů, které postupně vytvářely projekt člověka 2. typu.

S tím souvisejí i zásahy z již zatemněné Sféry Stvořitelů Ještěrů a z řad na ně navázaných zatemněných ještěřích a hadích civilizací ve hmotě v tomto Vesmíru i v jiných světech, jak taktéž vyplynulo během karmického čištění. Těm se dařilo ovládnout a zmanipulovat řadu pracovníků vyslaných a zaúkolovaných Silami Světla, aby pracovali na jednotlivých fázích a odvětvích tohoto projektu.“

Která kritická místa při realizaci projektu umožňovala proniknutí temného vlivu?

MM:  Jaké další Temné a zatemněné síly a bytosti do tohoto projektu zasahovaly?

Příroda: „Ve fázích prvních konceptů a příprav byl projekt tajný a věděly o něm pouze skupiny bytostí, které byly „zasvěcené“, které byly přímo pověřené se tímto projektem zabývat. Byla to logická ochrana proti zásahům Temných sil i případným nežádoucím zásahům členů Sil Světla, kteří neměli požadovanou čistotu, nadhled, znalosti a zkušenosti. Zvlášť ve fázi, kdy byl celý projekt načrtnutý jen v hrubých obrysech, byl ještě velmi „křehký“, a i malé nežádoucí zásahy ho mohly zcela zhatit, zablokovat.

Postupně, jak se projekt dostával do fází testování na vybraných národech, civilizacích a územích, a kdy započala širší diskuse o něm, řekněme „připomínkové řízení“, byly a musely být informovány všechny zainteresované příslušné oficiální struktury strany Světla, které měly komunikační spojení s bytostmi a sférami vedoucími vývoj na Zemi.

Zásahy Temných sil započaly již velmi brzo a postupně nabývaly na intenzitě. Čím více bytostí a institucí bylo do projektu zapojeno, tím více se zvyšovaly možnosti infiltrací Temných a ovlivňování temnými energiemi. Je potřeba si uvědomit, že již ani žádná z bytostí a institucí Světla, která celý tento projekt započala realizovat, nebyla bez poskvrny. Byly to bytosti staré, zkušené a také nesoucí již velké karmické břímě z minulosti, o jehož přesné náplni a hloubce nikdo neměl tušení. A tak, i když samotný první impuls k započetí tohoto projektu vzešel od čistých Sil Světla vysoko nad tímto Vesmírem, jeho samotné plánování a realizace podléhaly mnoha chybám a zádrhelům.

Postupně se o projekt začaly zajímat všechny druhy Temných sil, které si uvědomily, o co zde Silám Světla vlastně jde a co by to pro Temno mohlo znamenat. Zaměřily se na všechny možnosti udržování toho, co bylo typické pro výbavu lidstva 1. typu a co zároveň blokovalo nový potenciál lidstva 2. typu.

Nepříznivá role Stvořitelů Ještěrů i ještěrů z jiných světů

Sféra Stvořitelů Ještěrů a další zatemnění ještěři a plazi z jiných světů přitom sehráli hlavní roli v době, kdy se vytvářel genetický program člověka 2. typu. Protože to byla doména, v níž patřili mezi mistry oboru. A zároveň šlo o možnost mít zásadní vliv na to, jak bude nový prototyp člověka fungovat. Geny přece programují veškerou vrozenou hmotnou výbavu a dispozice, fyzické tělo i základní rysy psychiky. Udělují základní možnosti, podmínky jejich otvírání a také určují jejich hranice.

Tento podíl Stvořitelů Ještěrů a Plazů byl skrytý, neoficiální. V té době příslušné Síly Světla již dlouho věděly, že Sféra Stvořitelů Ještěrů je příliš zatemněná na to, aby bylo možné ji do tohoto programu zasvětit a zahrnout ji do jeho projektantů. Byla proto vynechána, obejita, nicméně cestu do něho si stejně našla.

Těžko se dalo něčemu takovému zcela zabránit. Vždyť řada bytostí Světla, které patřily mezi projektanty a realizátory projektu, prošla ve své historii přes tuto sféru nebo přes ještěří světy mimo náš Vesmír. Výsledkem čehož byly karmické vazby, které představovaly skryté vysoké riziko. Navíc, Sféra Stvořitelů Ještěrů byla prostřední ze tří stvořitelských sfér nad tímto Vesmírem a jejich příslušné andělské sbory byly součástí duchovních úrovní Vesmíru.“ 


 

Jiří Novák

Ovládání temnými zrůdami při zavádění projektu člověka 2. typu

Během dubna 2008, přesněji ve dnech  17. – 22.4.2008, se postupně otevřela celá série karmických očist týkající se zavádění projektu člověka 2. typu na Zemi. Tyto očisty se týkaly jednak několika bytostí na NDC a také více dalších bytostí v okolí, kteří v té době patřily k odpůrcům NDC nebo byly dříve na NDC, ale ve své karmické očistě selhaly. Při kontrole čaker u více bytostí na NDC byly zjištěny následující základní informace:

 1. Vnitřní Já bytosti z tehdejší dávné existence je výrazně ztemnělé. Je to patrné i na tom, že bytost v tehdejší identitě má magicky zářivé oči naznačující vysokou úroveň umělé tvořivé síly. To vše nasvědčovalo tomu, že bytost se ve hmotě dopracovala až na mága, který začal zneužívat magii proti světelnému vývoji.
 2. Dále obvykle vzadu na čakrách 5B, 6B, 7B mentální ovládnutí od temné zrůdy. Obvykle šlo o nadpozemské zrůdy z duchovních sfér, jejichž ohromující síla byla posílena tím, že jejich oddělené části jsou v dnešní době zrozeny zde na Zemi v bytostech několika odpůrců vzestupné světelné cesty.
 3. Dole v oblasti kříže na čakrách 1B, 2B, 3B superúpis ohromné temné síly znamenající naprosté zotročení bytosti a její pevné zavázání se pro tehdejší existenci temné straně světa.
 4. Pod tím na čakrách 2B, 3B, 4B původní pověření a propůjčená umělá výbava od andělů Dhyanů. Šlo o prosazování projektu nového člověka 2. typu do hmoty. To vše však bylo překryto, a tím i zcela odsunuto do pozadí, a nahrazeno novým temným úkolem, prostřednictvím superúpisu popsaného výše.

Tyto bytosti byly tehdy seslány do hmoty z pověření andělů Dhyanů, ale po sestupu do hmoty byly skrytě ovládnuty temnými silami, které je chtěly využít ve svůj prospěch. Následující duchovní komunikace naznačují další souvislosti tehdejší situace.

Znovu připomínám, že podstatou superúpisu je to, že bytost dala do zástavy nejen sebe samu, ale i vše další, co jí bylo původními světelnými úkoly kdysi svěřeno. Tedy například vše, co ochraňovala, řídila, čemu vládla – svěřené lidské bytosti, všechny členy svěřeného duchovního hnutí, určité církve, dokonce i celý národ, civilizaci. A současně také třeba svěřené území, kulturní a historické hodnoty, atd. A to tak, aby veškerý užitek z toho všeho plynul na konto Temných sil.

Superúpis byl jako nezničitelný temný duchovní pancíř obvykle umístěn na zádech buď v oblasti kříže, nebo dokonce zahaloval celá záda přes všechny čakry zdola nahoru. A toto znamení skryté temné moci byly bytosti nuceny vléci s sebou nejen v tom daném životě, ale v rámci karmických vrstev i v dalších existencích. Podrobněji byla podstata superúpisu vysvětlena v článku 68B. Sféra Stvořitelů Moudrých draků a její postupný vývoj.


 

Marie Mejdrová

Cizorodé temné prvky vložené do genetického programu

Naše karmické očisty jsou unikátní příležitostí, jak některé věci z historie vynést na světlo. Ukázat, jakým způsobem jsme se postupně k našim aktuálním poznatkům dopracovávali. Že to nejsou pouhé teorie od stolu. Jsou to vlastně historické doklady, jediný nezkreslený otisk historie. Přijde mi velká škoda je nechat zapadlé v prachu na polici, dokud je někdo nevyhodí do sběrny papíru, když trvalo celé věky, než jsme se k tomu my a celý vývoj dopracovali. 

MM: Světelná sféro vedoucí Nový vývoj, prosím o informace o tom, co jsem právě duchovně viděla na konci očistné operace, která se zaměřila na hlubší duchovní očistu situací obnažených v karmických vrstvách vícero bytostí na NDC v posledních dnech – ovládání temnými zrůdami při zavádění projektu člověka 2. typu. Šlo o barevný poloprůhledný živoucí útvar ve formě připomínající medúzu či prvoka, který se vznášel nebo plaval v nějakém tmavém prostředí. Opodál byl další podobný druh v jiných barvách. (Duchovní komunikace z 22.4.2008 )

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Tohle byl obrázek něčeho, jakéhosi samostatného živoucího systému, v genetickém kódu současného člověka. Odkrylo se vám to na závěr očistné operace zaměřené na karmickou očistu situace v dávné minulosti.“

MM: Má to tam být nebo ne?

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Rozhodně ne. Napovídá tomu už to, jak se to vizuálně jeví. V genetickém kódu má všechno svoje jasně dané místo. Jeho fungování se podobá programu v počítači. Nesmírně složitému programu, který je propojen se všemi hmotnými a duchovními složkami bytosti. Mezi nimi a programem neustále probíhá vzájemná výměna informací a zároveň funguje i zpětná vazba. Přenášení informací tam a zpět a korigování fyzických, psychických a duchovních projevů a charakteristik. To vše za plného chodu organismu. Je to jakoby celý vesmír v miniatuře.

Tak jako v počítači, nesmí tam být nikde chaos nebo virus. Něco nezařazeného, parazitujícího nebo agresivního. To by celý genetický program (software) rozhodilo. A hmotný počítač, lidská bytost (hardware), by byly k nepoužití.

Tyto „medúzy“ si tam plavou jakoby nic a hledají si místo, kam by se přimkly. Jako parazit, který s sebou navíc nese jednotky informací. Cizorodých informací, vlastně virů, které původní program naruší. Každý typ „medúzy“ je určen pro jiné strategické místo DNA šroubovice. Hmotně nejsou běžně viditelné, jsou utkané z vláken temné bioenergie, přestože mohou na první pohled vypadat vzhledem ke svým barvám pozitivně.“

Vyhledat to nejlepší, co už je vyzkoušené praxí a z toho vycházet

MM: Světelná sféro vedoucí Nový vývoj, prosím o bližší informace o přípravách a realizaci projektu člověka 2. typu – o případech ovládnutí některých členů pracovního týmu nadpozemskými zrůdami, v období před 350 000  - 120 000 lety, které se za poslední dva týdny objevovalo opakovaně v karmické očistě některých bytostí na NDC. (Duchovní komunikace z 27. – 28.4.2008)

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Už dlouho z karmických očist víte, že do tohoto projektu zasáhly podstatnou měrou tehdejší Temné síly. Nepodařilo se jim naštěstí jeho výsledek úplně anulovat nebo dokonce zvrátit, jako tomu bylo například u mise Ježíše.

Poměry sil v oblasti planety Země tenkrát ještě nebyly tak hrozivě otočené, jako v tomto letopočtu. Síly Světla měly přece jen ještě lepší páky a možnosti. Projekt člověka 2. typu byl velice dlouho připravován, v podstatě od dob, kdy začalo být jasné, že lidé na Zemi včetně sesílaných andělů Dhyanů a bytostí Světla z vyšších sfér, jsou vůči agresivním, houževnatým a záludným silám Temnoty tak málo odolní.

Práce to byla zdlouhavá, bylo nutno vyzkoušet a předvídat spoustu možností a kombinací. Nejprve vyhledat to nejlepší ve Vesmíru, co je už časem prověřené, a z toho vycházet. Nalézt vhodné vzorky genotypů pro nového člověka. Pochopit, v čem spočívá dosavadní problém lidí s jejich odolností vůči strategiím Temných a vymyslet, jak jim s tím pomoci.

Velmi odvážná myšlenka dát lidem možnost neomezeného duchovního vzestupu

Dá se říci, že to byla velice odvážná myšlenka, dát lidem možnost neomezeně duchovně stoupat tak, aby mohli případně převýšit i anděly Dhyany a své otce Stvořitele a pokračovat dál. To mohlo otevírat naprosto nepředvídatelné následky. Od těch, kteří toto navrhli a prosadili, to vyžadovalo pokoru a oddanost vůči světelnému řádu Stvoření. Věrnost původní čisté vizi o tom, jak by svět měl vypadat a podle jakých principů a zákonů by se měl vyvíjet.

Při vašem postupu nahoru jste zakusili, jak moc a jak vysoko byly některé světelné sféry skrytě ovládané Temnými, jak zdeformované a zkostnatělé byly jejich názory. A že se v jejich rozhodování často uplatňovalo vlastní přebujelé ego a strach o ztrátu svojí pozice. Je tedy jasné, že inspirace ke zcela novým, naprosto revolučním detailům projektu člověka 2. typu přišla z velice vysokých sfér Světla.

Pro provedení podobných revolučních změn byl také nejvyšší čas, protože osud lidstva na Zemi byl těsně spjatý s osudem všech úrovní Světla, hmotných i duchovních. Lidé nutně potřebovali schopnost neomezeně stoupat ve Světle, aby se mohli do hloubky karmicky čistit a harmonizovat. Aby byli schopni a odhalovat a porážet Temné. Aby mohli svádět se zástupci Temnoty vítězné bitvy v nejhutnější hmotě a přitom postupně pročišťovat i duchovní sféry nad hmotou.“

(Poznámka JN: O významu naší civilizace je více v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.)

Vměšování temných sil narušovalo projekt a prodlužovalo jeho realizaci

MM: Ovlivnily Temné síly podstatně také to, že trvalo tak dlouho projekt připravit a zrealizovat?

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Veškeré vměšování temných sil opakovaně narušovalo kontinuitu postupného pokračování projektu. Jakmile se zjistilo, že jsou prozrazeny některé údaje, muselo se vše přepracovat, změnit plánované časy a místa, ale třeba i účastníky týmu. Jindy bylo zasaženo do pokusů takovým způsobem, že buď nepřinesly očekávaný výsledek vůbec, nebo došlo k nějaké scestné mutaci, jejíž potomci museli být odstraněni z vývoje. A muselo se začít zase od začátku.

Temné síly věděly, že projekt nového člověka je klíčovou událostí, která by eventuálně mohla zmařit jejich vize budoucnosti. Snažily se proto působit na více frontách zároveň: Zjistit maximum informací o tom, co strana Světla zamýšlí a podniká a co nejvíce jí její plány překazit. Využily k tomu triků všeho druhu, od úpisů, mentálního ovládání, špionáže, vydávání svých zástupců za vyslance Světla až třeba po posílání na Zem s temnými úkoly takových bytostí, které byly dříve spřízněny s nějakým členem týmu Světla a měly s ním silné vazby. Kde nepomáhal úskok, uchylovaly se i k násilí, ale přednost měl samozřejmě dokonale utajený destruktivní vliv. A to se jim dost často dařilo, takže dodnes nevíme přesně, do čeho všeho a jakým způsobem zasáhly.“

Informace o temných zásazích do projektu se dozvídáme až z karmické očisty

MM: Podařilo se už při duchovních očistách týkajících se genetického programu zjistit nějaké zásadní informace o těchto zásazích?

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Sestavování dílčích střípků informací z karmické očisty v jeden celek představuje mravenčí práci. K těm informacím se dostáváme nepřímo podle toho, co vyplyne při duchovní očistě lidí, kteří kráčejí a kráčeli po NDC. K nejtěžší karmě vás i některých odpadlíků bezesporu patří selhání a zrady v souvislosti s tímto přelomovým záchranným a evolučním projektem. V nejhorším případě dokonce vědomá práce pro Temné síly na zmaření projektu.

Byla to vlastně taková dlouhodobá špionážní válka mezi stranou Světla a Temnoty. Šlo o všechno a tomu odpovídaly používané prostředky kamufláže a ochrany informací a působišť. Navíc nesmíme zapomínat, že zároveň probíhaly neustále i pokusy Temných sil o vyšlechtění dokonalých temných bytostí různých typů, nepovolené křížení druhů a genetické manipulace. To byl další pádný důvod pro stranu Světla, aby se snažila postupovat rychle a chránila svoje nashromážděné poznatky a zkušenosti.

Až průběh praxe, kdy už byl člověk 2. typu masověji vysazen do prostředí planety Země, ukázal, které z původně plánovaných charakteristik nového člověka se nepodařilo do jeho fungování prosadit. Jenom v praxi, v reálném životě, bylo totiž možné funkčnost jeho nových charakteristik plně ověřovat. Tady se měl poprat se specifickými podmínkami, které tu panovaly, a proto musel být právě tady odzkoušen. Musel tady i vyrůstat a vypěstovat si tak určité „imunní reakce.“ I přesto, že to znamenalo neustálé ohrožení od Temných a případnou „smrtelnou infekci“.

Vážné poškození mechanismu otevírání nových schopností

Víte, že to hlavní, čeho se Temným podařilo dosáhnout, spočívá v zásadním narušení mechanismu otevírání dalších schopností člověka 2. typu v těsné závislosti na jeho dosažené vnitřní čistotě a harmonii.

Tento mechanismus nebyl nikdy ani řádně odzkoušen. To právě mohla ukázat až praxe. Temní samozřejmě nemohli potřebovat, aby po Zemi chodily čisté nezkorumpovatelné bytosti Světla, které vládnou schopnostmi zasahovat hluboko do struktur hmoty i duchovních sfér. To mělo být vyhrazeno výhradně Temným, aby je strana Světla už nemohla výrazně ohrozit.

Zatím čistící energie doslova vytahují z vašeho genetického programu všechno, co tam nepatří. Temné vlivy, které pronikly v minulosti až sem, do samého jádra bytosti. Ovládání od Temných sil, které vás dokázalo v těch životech jakoby přeprogramovat, udělat z původní světelné bytosti (člověka) v extrémním případě až třeba temnou zrůdu.

Nebo vás temnými energiemi totálně ochromit, zcela rozložit fungování genetického programu, tak jak bylo původním projektem naplánováno. A to například formou mučení, prostřednictvím umělých technik, zbraní, magie, agresivních temných nemocí.

Nejprve je třeba odstranit všechny tyto nánosy temné špíny. Vyplavit a zlikvidovat tyto temné energie a vzorce a uvést vždy do původního stavu ty součásti bytosti člověka, které jimi byly poškozeny. Pak teprve, předpokládáme, se dostaneme k těm cíleným zásahům do samého nitra genetického kódu. Tedy k tomu, co ho ovlivnilo nejhlouběji a ve všeobecné rovině u celého lidstva. Co jej vychýlilo nejen u určité osoby nebo skupiny, která byla vystavena extrémně silným temným vlivům.“


 

Jiří Novák

Pověřené Síly Světla nemají k dispozici žádný bezchybný vzor genetického programu

JN: Ilúvatare, existuje někde původní vzor genetického programu ještě bez temných zásahů, podle kterého by bylo možné dnešní genotyp opravit? Mohl být takový vzor vložen a doposud až do této doby zachován u jedné nebo několika dnes žijících bytostí, které se dostaly na NDC?

Ilúvatar: „Pokud by takový vzor existoval, bylo by po problémech. Jenže to nebylo tak, že napřed byl vytvořen dokonalý projekt a ten se teprve poté přenášel do hmoty. Projekt mimo hmotu nebyl kompletní. Šlo pouze o do určitého stupně rozpracovanou přípravnou variantu. A ta se teprve postupně dotvářela a nadále rozvíjela až při přenášení projektu do hmoty. A již během období těchto dodělávek temní zasahovali.

Takže i první varianty genetického programu, které byly vloženy do prvních bytostí 2. typu, již byly poškozeny zásahy temných sil. V tomto období tedy není k dispozici žádný čistý nepoškozený vzor, který by bylo možné použít.“

Pověření k výzkumu genetického programu mnoha civilizací v Galaxii

Další karmická očista z 11.5.2008 několika bytostí, které byly v té době součástí NDC. Obnažené karmické vrstvy jsou doprovázeny nepříznivými fyzickými a psychickými pocity – bolesti hlavy, pocit mentálního ovládnutí, žaludeční problémy. Při kontrole čaker a duchovních těl byly z energií odkrytých karmických vrstev zjištěny u jedné z těchto bytostí následující základní informace:

 1. Ve vnitřním duchovním centru se šíří špatné, vysoce zatemněné energie. Jde o jakousi invazi dovnitř do tehdejší identity bytosti. Lze rozpoznat několik sotva znatelných cizích bytostí v jiné úrovni energií, které se dovnitř do tehdejší identity dnešního člověka vloupaly. Tyto bytosti byly navíc pod nadvládou jakési zrůdy s ohromnou duchovní silou nacházející se ve vyšších duchovních rovinách.
 2. Vzadu na čakrách 5B, 6B, 7B mentální ovládnutí touto jinou, zřejmě mimozemskou formou života, žijící v jiné rovině reality.
 3. Dole v oblasti kříže superúpis vůči temnému světu ohromné síly překrývající čakry 1B, 2B, 3B.
 4. Pod tím na čakrách 2B, 3B, 4B původní pověření a propůjčená umělá výbava staršího data od andělů Dhyanů, souvislost i s lidským duchovním předvojem na úrovni Galaxie. Pověření k výzkumu a hledání optimálního genetického programu pro nového člověka v rámci naší Galaxie. Hledání těch „nejlepších“ úseků genotypu z mnoha civilizací v Galaxii, kterých by bylo možné použít pro genetický program nového člověka na Zemi. 

Už povaha tohoto úkolu naznačuje, že nešlo o příslušníky některé z civilizací existujících v té době ve hmotě. Šlo o pověřenou skupinu andělů Dhyanů, která zpočátku fungovala v duchovních rovinách nad hmotou. Na této své misi tato skupina sestoupila do nižší duchovní roviny v rámci Vesmíru, aby mohla navázat spojení s tehdejším lidským duchovním předvojem na úrovni Galaxie, předchůdcem institucí lidských duchovních mistrů nazývaných Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, které převzaly duchovní vedení lidstva po pádu Atlantidy. Viz článek 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla.

Aby případně začali spolupracovat s tímto lidským duchovním předvojem. Ale zřejmě právě z tohoto kontaktu na ně přešlo skryté ovládnutí. Podstatné je, že andělé Dhyané nebyli v tom období schopni rozlišovat světelné pravotočivé bioenergie od bioenergií temných levotočivých. Nebyli proto schopni rozpoznat temné vlivy plynoucí na ně z pozadí za určitou lidskou duchovní institucí. Šlo orientačně o období před 270 tisíci lety.

Až v pozdější době sestoupily tyto bytosti do hmotné roviny na planetě Zemi, aby tam svůj úkol dokončily. Ve hmotě pak bylo jejich temné ovládnutí dokonáno. Následující duchovní komunikace naznačují další souvislosti tehdejší situace.


Marie Mejdrová

Už v počátcích zasahovaly do projektu temné síly z vysokých duchovních rovin

V souvislosti s touto karmickou očistou, která se týkala i mne, se mi na ten den zdál sen, že můj byt navštívilo více lidí. Vysvětlovali mi, zdůrazňovali, patrně něco ve smyslu, že mám problém s ledvinami nebo močovým ústrojím nebo v té oblasti těla. Mluvili anglicky. Na konci snu se mi zdálo, že mi telefonuje Jiří Novák, aby mě upozornil, že mám v bytě vetřelce, patrně mimozemšťany, abych našla jejich skrýš a vyčistila si od nich byt. A že je mají doma taky. Viděla jsem jich několik krčit se pod stolem.

Později vyšlo najevo, že tento sen byl obrazným náznakem situace z minulosti, která se mi právě obnažila z karmických vrstev - invaze jiné formy života v mém Vnitřním duchovním centru. A také, že Jiří Novák tu noc skutečně vnímal útoky mimozemské magie.

 

MM: Centrální Karmo, prosím o bližší informace o karmickém čištění mém a několika dalších osob na NDC z 11.5.2008: (Duchovní komunikace z 11. – 13.5.2008)

Centrální Karma: „Tady se obnažilo pozadí akce, která souvisela s počátky projektu člověka 2. typu, s hledáním vhodných sekvencí genetického programu, s nimiž by se dále pracovalo. Je dost šokující, že už v té době do čistoty projektu zasáhlo ovládnutí jeho realizátorů zatím nejsilnější temnou zrůdou, co se doposud v karmických očistách objevila.

Kontakty s jinými formami života jsou vždy rizikové

Jak už jsme se vícekrát dozvěděli z očist, není dobré vydávat se na zkušební naučné výpravy do odlehlých oblastí, kde jsou úplně odlišné formy života, které třeba nejste schopni ani vnímat, natož rozeznat případné temné systémy, které je ovládají. A na které nemáte vypěstovanou „imunitu“, nemáte s nimi žádné předchozí zkušenosti, které by vám pomohly je odhalit a bojovat s nimi. V tomto případě jste nevnímali ani ty vetřelce, ani to napadení. Jejich temná frekvence byla obrovsky vysoká.

Nicméně, tak zněl úkol – prozkoumat různé lidské genetické kódy, které v rámci této Galaxie existují. Jak v závislosti na nich vypadá vývoj oněch civilizací. Jaké jsou zkušenosti v praxi po zavedení určitých sekvencí. A tak se postupně dobrat k závěru, jaká kombinace schopností a možností by byla optimální pro člověka na Zemi. Bylo předem jasné, že se během těchto průzkumů setkáte na svých cestách s různými formami života, z nichž některé pro vás mohou být nebezpečné. Nemluvě ani o těch vysokých Temných, o kterých nikdo z Dhyanů a lidského duchovního předvoje na úrovni Galaxie nic netušil, protože neměli schopnosti, jak jejich přítomnost zaznamenat.“

Přijetí superúpisu otevírá projekt zásahům temných sil

MM: Dá se odhadnout, jak toto ovládnutí ovlivnilo projekt?

Centrální Karma: „Přesně ne. Vaše vnímání tím samozřejmě bylo ovlivněno, takže jste některá fakta neobjevili vůbec a jiná jste vyhodnotili zkresleně. Přijetím superúpisu, i když na nevědomé úrovni, se snížila výrazně vaše čistota a učinilo vás to otevřenými vůči dalším temným vlivům. Během karmické očisty jsme teď mohli odstraňovat všechny související temné bloky a zásahy, které s tím obdobím souvisely, ať už jde o vaše bytosti nebo vaši tehdejší práci.“

MM: Jak tento projekt probíhal? Byli jsme ve hmotě nebo v duchovních sférách? 

Centrální Karma: „Vzhledem k tomu, že jste potřebovali cestovat po Galaxii a neustále spolu vzájemně komunikovat, vyměňovat si informace, byla většina z vás v té existenci v duchovních sférách nad hmotou. Pouze část bytostí v týmu tvořila zázemí ve hmotě. Až později, když už byl průzkum proveden a přijata rozhodnutí, se kterými vzorky pracovat dále na planetě Zemi, přesunulo se těžiště projektu do hutné hmoty na Zemi.“


 

Jiří Novák

Využít dílčí úseky genetických programů některých galaktických civilizací 1. typu

Pokračování karmické očisty z předchozího dne i následující den 12.5.2008. Jedná se o karmickou očistu z období před 280 tisíci lety. Šlo tedy o období v minulosti, které předcházelo období v  karmické očistě den předtím. Opět byly zjištěny podobné zatemněné nánosy jako v předcházejícím detailním popisu: Mentální ovládnutí vzadu na hlavě na čakrách 5B, 6B, 7B, superúpis vzadu dole na bedrech překrývající čakry 1B, 2B, 3B. A pod ním opět pověření andělů Dhyanů v oblasti čaker 2B, 3B, 3B.

V tomto případě bylo úkolem dotvořit genotyp pozemského člověka jako živou knihovnu z galaktických civilizací 1. typu. Úkol tohoto dílčího týmu byl zaměřen zejména na sekvence v genetickém programu týkající se speciálních duchovních schopností.

Některé z bytostí týmu byly mentálně ovládnuty zrůdou z vyšších duchovních rovin nad tímto Vesmírem, svázány superúpisem ohromující síly. Ovládnutí proniklo až do samého nitra jejich bytosti, a to už se pak projevuje jako úplné zotročení bytosti a její plné podřízení skryté temné síle v jejím nitru.

Informace z této karmické očisty naznačují, že při vytváření projektu genotypu pozemského člověka 2. typu se skutečně vycházelo ze zkušeností genotypů mnoha mimozemských civilizací. Něco takového naznačila také kniha Barbary Marciniak Země – Klíče k živé knihovně, která obsahuje informace přenesené od Plejáďanů z budoucnosti. Podle informací v této knize k tomu mělo dojít před miliardami let, takže by se to muselo týkat civilizací 1. typu na Zemi. Navíc je rozdíl v tom, že tito Plejáďané z budoucnosti považovali za genetiky své mimozemské předky. Více o tom již bylo v článku 70C. Genetický program z pohledu historie i současnosti.

Dohled nad zakládáním civilizace na Zemi z pověření Stvořitelů Otců

Další zásadní karmická očista proběhla o několik dní později, 17.5.2008. Jednak šlo o karmickou očistu bytosti, která byla ve své tehdejší identitě pověřena Stvořiteli Otci hlavním dohledem nad zakládáním civilizace na Zemi, a to z doby před zhruba jednou miliardou let.

Tato bytost měla být jakýmsi nejvyšším kontrolním orgánem v duchovní úrovni nejen nad Dhyany, ale i nad Karmou a nad Ilúvatarem, který byl hlavním stavbyvedoucím pro vysazování lidských civilizací ve hmotě. A současně byla vedoucím početného týmu seslaného do hmotné roviny. Vedoucím, který měl prosazovat shora sestupující světelné záměry až dolů do hmoty k tomuto světelnému týmu.

Z obnažených karmických vrstev vyplynuly následující informace o tehdejší identitě tohoto vedoucího pověřeného týmu: Vnitřní Já tvrdě zmasakrované, zmučené, likvidované jinou formou života pocházející z velmi vysokých duchovních úrovní. Oboustranné mentální ovládnutí na celé hlavě a krku, zepředu i zezadu, čakry 7A, B, 6A, B, 5A, B. To ovšem znamená totální zotročení bytosti. Vzadu na kříži, čakry 1B, 2B, 3B, superúpis extrémní temné síly. A pod tím na čakrách 2B, 3B, 4B pověření Stvořitelů Otců. Jako vrchní kontrolní orgán tak tato bytost tehdy podlehla vysokým temným systémům mimořádné výše frekvence temné energie. Byla zkorumpována a svoje pravomoce zneužila ve prospěch Temna.

Během dne se obnažilo obdobné karmické čištění i u bytostí, které byly tehdy členy tohoto týmu ve hmotě a dnes jsou lidmi jdoucími po NDC.

Ten den se čistilo i několik dalších bytostí na NDC, které byly v minulosti součástí zvláštního týmu, který měl pověření od Stvořitelů Moudrých Draků přenášet informace Stvořitelům Otcům.

Čistila se i trojice bytostí na NDC z pověření Stvořitelů Otců osadit Vesmír životem a zajistit pro tento úkol dohled, a to z doby před 1,2 miliardami let.

Další tehdejší okolnosti a souvislosti rozvíjí následující duchovní komunikace.


Marie Mejdrová

Umělá výbava otevírá nitro světelných bytostí temnému ovládnutí

MM: Centrální Karmo, prosím o bližší informace k několika karmickým očistám ze 17.5.2008. (Duchovní komunikace z 18. – 22.5.2008) 

Centrální Karma: „Obdobné kolo čištění už tady jednou proběhlo, když tyto bytosti měly role andělů Dhyanů nebo vyšších. Toto je ale časově předtím a výš. Byli jste to tedy vždy víceméně právě vy, lidé dnes na NDC a někteří odpadlíci z NDC, kteří sestupovali shora z duchovních sfér stále níž v naději, že napraví své minulé chyby.

O prostředí, do kterého jste sestupovali poprvé, nebylo nikdy možné mít perfektní informace. Snažili se vás sice seznámit se situací předem, jak nejpodrobněji to bylo možné, ale ti, kdo vás vysílali, sami neměli dostatek správných informací. A po zrození v nižším světě byla duchovní spojení mezi tím dole a bytostmi nahoře rušená všemi možnými vlivy. Vlastní nedostatečnou čistotou nebo neochotou duchovně komunikovat počínaje a ovládnutím nebo zmasakrováním temnými zrůdami, systémy, formami života konče.

Pozice vedoucího tohoto týmu v  duchovní úrovni mezi Stvořiteli Otci a Ilúvatarem byla tedy mezičlánkem v hierarchii řízení a dozoru. To byla základna, odkud se mělo dbát na udržování spojení přes všechny duchovní úrovně až dolů do hutné hmoty. Jako obvykle ovšem komunikace drhla, ať nahoru ke Stvořitelům Otcům, tak při prostupu dolů.

Byli jste vybaveni umělým posílením duchovní komunikace, tvořivými schopnostmi vycházejícími z magie, umělými privilegii, vysokými karmickými pravomocemi. A to vždy přitahuje pozornost temných systémů vysoké hladiny dokonalosti. A otevírá to nitro světelných bytostí temnému ovládnutí.

Do vašeho jednání se brzy vloudily nejprve drobné chyby, později i zásadní přehmaty. Důležité je uvědomit si, že i malá chyba na vysoké pozici má v průběhu času drtivé následky na svěřené oblasti. A zpětným dopadem samozřejmě i na úroveň, ze které chyba vzešla, i na úrovně nad ní. Navázaly se na vás vysoké Temné síly a ovládly vás. Zneužily vaši světelnou výbavu pro vlastní cíle.

Protože však tyto temné zásahy probíhaly na úrovni frekvencí nedostupných pro tehdejší vedení strany Světla, světelné bytosti i původní světelné duchovní instituce, které je na tyto mise vysílaly, nebyly schopny tyto temné vlivy rozpoznat a uvědomit si je. Proto Temnem ovládané bytosti i nadále pokračovaly v plnění „světelných“ úkolů. A i v dalším období měly důvěru těch, kteří je do této i následujících misí vyslali.

Až teprve teď v tomto období vývoje, po nalezení a nastartování cesty čistého a neomezeného světelného vzestupu, máme možnost rozpoznat, co vše tehdy probíhalo v pozadí pokusů strany Světla působit ve hmotě. 

Toto téma bude pokračovat druhou částí 70F. Temné zásahy do přípravy a realizace projektu člověka 2. typu II.

© Jiří Novák, květen 2014
© Marie Mejdrová, květen 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 150
 • 21
 • 21
 • 19
 • 21

Celkový počet hlasů: 232