Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě

13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě

Jiří Novák Vloženo 3.3.2010
Jiří Novák

Konzumace zvířecího masa, rozšíření geneticky modifikovaných plodin, ohřívání jídel mikrovlnnou troubou, používání potravin a dalších výrobků uměle obohacených smrtelně jedovatým fluorem. To je čtveřice faktorů, které nejvíce narušují naši bioenergeticky pravotočivou hmotnou lidskou podstatu. Jakoby si sami podřezáváme čistou pravotočivou větev života pod sebou. Věda se znovu vrací k činnostem, které v minulosti vyvolaly katastrofy a pády civilizací. Genetické manipulace, křížení nesourodných forem života, klonování. Doporučování dobrovolné konzumace jedů. Tento dnešní útok na pravotočivou lidskou podstatu je však plíživý, nenápadný. Skrytý pod maskou pomoci lidem, zlepšit jejich životy.

                                                                 

Naše lidská podstata ve hmotě je doposud pravotočivá

    V minulém pokračování jsem naznačil, že naše lidská podstata na planetě Zemi je z pohledu bioenergií pravotočivá, tedy světelná. Tato skutečnost je závazně obsažena v morfických polích planety, které řídí růst nového člověka od okamžiku početí. Temné síly dlouhodobě usilovaly o úplné ovládnutí hmoty a pokoušely se vytvořit novou vlastní rasu – nový typ temného člověka, který by ovládl svět. Melkor v dávné minulosti, ničení existujícího života, klonování a křížení nesourodých forem života, vytváření bojových zrůd, lidozvířat, biorobotů. Jeho nástupce Satan, satanské obětní rituály, zvrhlé orgie, sexuální magie, hromadné znásilňování.

    Církev a ničení všeho pokrokového ve středověku. Upalování kacířů a čarodějnic. Tvrdá likvidace všech odpůrců mocenského přístupu církve a veškeré čisté duchovnosti. Tajné okultní řády zakládané v 19. století a hledající magickou cestu a cestu zasvěcení, jak probudit mocenskou temnou sílu člověka a přivolat skryté zlo. Nacismus 20. století, snaha přivolat temné levotočivé energie. Dokázat se vyladit na úroveň nehmotných temných vládců a spolu s nimi začít řídit svět.

    To všechno byly pokusy ovládnout hmotu a vnutit jí temný způsob fungování. Doposud se to straně temna nepodařilo. Naše pravotočivá lidská podstata je však za dlouhé věky silně zašpiněna temnými energiemi, narušena a poškozena. Na dnešní pokračování jsem slíbil hmotný důkaz, že naše lidská podstata na Zemi je z pohledu bioenergií skutečně pravotočivá. Nejprve je však potřeba vysvětlit další náležitosti. Následující výklad bude vyžadovat určitou prostorovou představivost čtenářů. Začněme však postupně.
 

Pravotočivost a levotočivost ve hmotě na příkladech

    Pravotočivé prostorové spirále odpovídá závit běžného pravotočivého šroubu či vrutu, který se zašroubovává otáčením šroubováku ve směru pohybu hodinových ručiček.

 

    Vruty tohoto typu ve hmotě jednoznačně převažují. Na počítači však uděláme lehce pouhým překlopením i vrut se závitem levotočivým. Jeho závit představuje levotočivou prostorovou spirálu. Takovéto typy závitů se také objevují, ale pouze výjimečně. Například levá šlapka na jízdním kole má levotočivý závit.

 

     Podstatné je, že typ prostorové spirály zůstane zachován, ať se na ni díváme z jakéhokoliv směru, zleva nebo zprava. Klidně si to vyzkoušejte. Pravotočivost prostorové spirály tak není výsledkem směru pohledu, ale odráží vnitřní vlastnosti dané struktury.
 

Dvouvláknová pravotočivá šroubovice DNA

    Dokladem toho, že ve hmotné rovině naší planety jednoznačně převažují pravotočivé šroubovice nad levotočivými, je i známá dvouvláknová pravotočivá šroubovice DNA, která tvoří genetický základ bytosti člověka i dalších živých forem na Zemi.

    Představme si nejprve dvojitý řetězec ve tvaru žebříčku složeného ze dvou přímých vláken, která jsou spojena příčkami (A). Samotná šroubovice vznikne tak, že tento žebříček zkroutíme a stočíme jej do spirály tak, aby spojovací příčky zůstaly zachovány. Pro zlepšení prostorové názornosti dodejme do obrázku pomyslnou volnou střední tyčku, která již není součástí šroubovice, a představme si, že kolem ní původní žebříček zkroutíme a obtočíme. Můžeme přitom kroutit dvěma způsoby. Pokud přidržíme spodní konec žebříčku a ze svého pohledu zdola zkroutíme vzdálenější konec ve směru pohybu hodinových ručiček, dostaneme pravotočivou šroubovici DNA (B), která je v přírodě naší planety běžná. Pokud bychom však vzdálenější konec původního žebříčku zkroutili opačným směrem proti pohybu hodinových ručiček, získali bychom šroubovici levotočivou (C). Ta již není pro hmotný život na planetě Zemi typická, ale přesto se v přírodě vyskytuje.

 

 

    Věda jednoznačně uznává skutečnost, že genetickým základem bytosti člověka je dvouvláknová pravotočivá šroubovice DNA. Nezná však důvod, proč je to právě pravotočivá šroubovice a ne levotočivá. Pokusím se tuto skutečnost vysvětlit z duchovního pohledu.
 

Optická točivost látek

    Běžná věda o pravotočivosti a levotočivosti bioenergie nic neví. Fyzika a chemie však zná jiný typ točivosti, točivost optickou a dokáže ji měřit přístrojem zvaným polarimetr. Podle ní rozlišuje látky na opticky levotočivé, opticky pravotočivé a opticky neaktivní. Kritérium je jednoduché. Nechám touto látkou procházet polarizované světlo s jedinou rovinou kmitů světelných vln. Dívám se proti procházejícímu světlu a sleduji, zda průchodem světla látkou se rovina kmitů stáčí. U opticky pravotočivé látky se rovina kmitů stáčí doprava, to znamená ve směru pohybu hodinových ručiček. A u opticky levotočivých látek naopak doleva proti směru běhu hodin.

    Biologové a chemici zjistili, že opticky levotočivé látky mají jednoznačnou přednost při skladbě většiny živých organismů. Ludvík Souček (Tušení stínu, str. 219) píše: „Hlavním argumentem pro vznik života z jednoho jediného centra… jsou jisté zvláštnosti… především očividná přednost, která je při skladbě živé hmoty bez zřejmých důvodů dávána látkám opticky aktivním, zejména levotočivým. Opticky neaktivní nebo pravotočivé nejsou obvykle asimilovány, nejsou používány jako stavební kameny… Tuto vybíravost živé moty se až dosud nepodařilo uspokojivě vysvětlit.“
 

Pravá a levá konfigurace některých organických látek

    Optickou točivost vykazují obvykle organické látky se složitějším strukturním vzorcem, který není prostorově symetrický, např. aminokyseliny. U mnoha takových látek může mít vzorec dvě různé varianty, buď levou, nebo pravou konfiguraci. Jedna z těchto látek je pak opticky levotočivá, druhá je opticky pravotočivá. Názorně si lze takovou dvojici vzorců představit jako „levou botu“ a „pravou botu“. Oba vzorce jsou tedy stejné až na to, že jeden je symetrickým převrácením druhého, stejně jako tomu je u levé a pravé boty člověka. Známým faktem je, že při syntetické výrobě takové látky jsou obě varianty zastoupeny v přibližně stejném poměru.

    Naproti tomu život na Zemi je velmi vybíravý. Nepřijímá libovolný druh aminokyselin, ale pouze jejich opticky levotočivou formu. Proč asi? To vědci zatím netuší. A vše materialisticky považují za kosmickou náhodu. Přitom odpověď je jednoduchá, ale jen stěží vědci akceptovatelná, podobně jako vznik života zásahem jiné vyšší bytosti.
 

Vztah točivosti bioenergie a optické točivosti

    Základní otázkou je, jak souvisí optická točivost s točivostí bioenergie. Nemůže přece být náhodou, že u živých organismů na planetě převažují pravotočivé bioenergie, současně však lidský organismus dává jednoznačně přednost opticky levotočivým látkám, např. levým formám aminokyselin. Stačí se podívat podrobněji na způsob zavedení optické točivosti. Opticky levotočivé látky stáčejí rovinu polarizovaného světla nalevo, tedy proti směru pohybu hodinových ručiček, dívám se přitom proti přicházejícímu polarizovanému světlu (viz obrázek).

 

    Kdybych se však podíval obráceně, tedy za pohybujícím se světlem, pak bych zjistil, že rovina kmitů polarizovaného světla se naopak otáčí obráceně, tedy ve směru pohybu hodinových ručiček. Podstatné však je, že ať se dívám z kterékoliv strany, kmitající světlo opisuje prostorovou pravotočivou spirálu. Způsob zavedení optické točivosti tak nebyl příliš šťastný. Protože vycházel ze způsobu pozorování a neodrážel vnitřní podstatu jevu. Totiž to, že světlo pronikající opticky levotočivou látkou opisuje pravotočivou spirálu.

    A tím je prozrazeno, že opticky levotočivé látky jsou v souladu se schopností propouštět pravotočivé světelné i bioenergetické spirály. Závěr je tedy následující. Pokud látka vykazuje optickou levotočivost, znamená to, že je naladěna na přijímání a průchod pravotočivé bioenergie. Vykazuje-li optickou pravotočivost, znamená to naopak naladění na levotočivou energii ovládání a zla.
 

Vybíravost pozemského života prokazuje naše pravotočivé světelné naladění

    Takže proč si pozemský život vybírá pro tvorbu svých bílkovin výhradně opticky levotočivé aminokyseliny? Protože je naladěn na pravotočivou bioenergii. Když se totiž podíváme na celou záležitost z duchovního pohledu, nejde již o žádnou náhodu, ale o samotný princip stvoření člověka. V předchozích pokračováních jsem uvedl, že organický život na planetě byl vysazován andělskými bytostmi světla, které tvořily nový život podle Prvního a Druhého plánu Stvořitelů. A využívaly přitom výhradně pravotočivých bioenergií. A to jak pro konstrukci duchovního těla člověka, tak také pro energetické fungování hmotného těla.

    Pozemské lidstvo 1. i 2. typu proto bylo ve hmotě vysazeno jako lidstvo rezonující celou svojí bytostí s pravotočivými bioenergiemi. To je ten pravý důvod, proč si pozemský život vybírá opticky levotočivé formy organických sloučenin. A také naopak. To, že si pozemský život vybírá a asimiluje opticky levotočivé formy organických sloučenin, jednoznačně prokazuje, že je naladěn na přijímání a zpracování pravotočivých bioenergií. A nejde jen o aminokyseliny. Uvedu další dva příklady.
 

Příklad vitamínu C

    Kyselina askorbová představuje další z organických látek, jejichž molekuly se mohou vyskytovat ve dvou různých podobách a výsledkem je pak opticky levotočivá nebo pravotočivá látka. Opticky levotočivá forma kyseliny askorbové bývá označována jako vitamín C. Jedině v této formě je vitamín účinný a takto jej člověk získá nejlépe z pravotočivých bylin. Je to paradox, protože opticky pravotočivá forma kyseliny askorbové, která má jinak stejné vlastnosti, představuje naopak pro člověka neúčinnou a cizorodou látku, kterou potřebuje z těla vyloučit. Může ji přijmout jakékoliv množství a stejně bude trpět nedostatkem vitamínu C. Nebo, jak uvádí Ludvík Souček (Tušení stínu, str. 220) – „Je možno zemřít kurdějemi uprostřed hromad opticky pravotočivé kyseliny askorbové.“  Naopak nadbytečné množství takové cizorodé látky, pokud je člověk přijímá s jídlem, způsobuje její usazování v cévách i na jiných místech. A je pak například jednou ze zásadních příčin tvorby žlučníkových či ledvinových kamenů.
 

Dvě varianty kyseliny mléčné

    Přirozené mléčné kvašení je proces používaný nejen ke kvašení mléka, ale i dalších přírodních potravin, např. rýže, zelí apod. Mléčné kvašení je doprovázeno vznikem kyseliny mléčné, která existuje podobně jako některé aminokyseliny ve dvou variantách. Opticky levotočivá forma kyseliny mléčné přináší člověku pravotočivou bioenergii. Je výsledkem mléčného kvašení pomocí kultur Acidophilus a Bifidus příznivých pro člověka. Obě tyto baktérie osídlují žaludek, střeva, vnitřní sliznice člověka a chrání je od dětství před vysoušením a infekcemi. Jogurty nesoucí tyto kultury byly vyráběny již ve 30. letech 20. století a logicky působily pozitivně na přirozenou střevní flóru člověka.

    Druhá varianta kyseliny mléčné, opticky pravotočivá forma, je neslučitelná se střevní flórou člověka a obsahují ji jogurtové kultury Thermobakterium Bulgaricum, které jsou ve většině běžných jogurtů. Opticky pravotočivá kyselina mléčná přináší do organismu neslučitelné levotočivé bioenergie. Nepodporuje přirozenou střevní flóru, naopak ji ruší, zhoršuje podmínky trávení i snižuje obrannou schopnost sliznic. Tyto údaje jsou výsledkem mnohaletých výzkumů ve světě, které shrnuje Jarmila Průchová (Nové poznatky o výživě 1 a 2, Regenerace, ročník 2000).

    Přesto však tato pro člověka nepříznivá jogurtová kultura, která je známa od počátku 20. století, na dlouhá desetiletí ovládla průmyslový trh s jogurty. Jednoznačně jde o komerční záležitost. Tyto jogurty rychleji kvasí a jsou průmyslově snáze zpracovatelné. I dnes je jich na trhu většina. V pozdějších pokračováních týkajících se výživy vysvětlím, že pravidelná konzumace mléčných výrobků vyvolává odvápňování kostí. Takže ani s konzumací těch správných jogurtů by se to nemělo přehánět.
 

Vyskytují se v přírodě i opačné formy aminokyselin?

    Věda zjistila, že také opačné aminokyseliny naladěné na levotočivé bioenergie se vyskytují jako stavební kameny živých organismů v přírodě. Konkrétně jako součást buněčných blan mnohých baktérií a virů. Znamená to tedy, že tyto miniaturní organismy jsou naladěny na levotočivou bioenergii značící zlo, ovládání, chaos. To podporuje úvahu, že některé baktérie a viry spojené s výskytem nemocí jsou organismy temných sfér. Jejich úkolem je destabilizovat člověka a jiné vyšší organismy, poškozovat a ničit jejich fyzická těla i energetický systém.
 

Geneticky modifikované plodiny

    A víte, co dělá pozemská věda? Víte, co jsou to geneticky modifikované plodiny, zkráceně GM plodiny? Modifikovaná sója, slunečnice, rajčata, řepka a poslední dobou i brambory? To vše oficiálně schvalované Evropskou unií? Nebo ještě neschválená rýže, hrách a další? Vědci geneticky kombinují nepříbuzné biologické druhy. To je technicky možné, protože bakteriální, rostlinné, zvířecí i lidské geny jsou vytvořeny ze stejného materiálu, genetické šroubovice DNA.

    Při genetické manipulaci se pomocí enzymů vystřihnou některé kousky z DNA jedné formy života, např. baktérie, a ty se pak vnášejí do DNA jiného organismu. Proč to věda dělá? Prý v zájmu vyšších výnosů, větší odolnosti proti škůdcům, lepší snášenlivosti proti chemickým postřikům, větší trvanlivosti plodin. A zanáší pak do genotypu obilovin a dalších kulturních plodin genetické sekvence právě z baktérií a virů. A my to jíme.
 

Stáváme se kříženci člověka s baktériemi a viry

    Následující citace jsou z článku Dr. Mae Wan Ho (Může biotechnologie přispět v boji proti světovému hladovění? WM magazín č.6/2002, str. 170). „Zvířecí a lidské buňky si ochotně mohou vypůjčit geneticky manipulovanou konstrukci a genetickou informaci cizích genů často uloží ve vlastním buněčném genomu… Geneticky manipulované konstrukty jsou získávány z genetického materiálu virů a baktérií a navrženy specielně k prorážení mezidruhových bariér a k narušování genomů.“

    Přeloženo do normálního jazyka, bakteriální geny vložené do DNA plodin se s jídlem dostanou do člověka, a přes trávicí ústrojí do buněk i do lidské DNA. Co je tedy největší hrozbou používání GM plodin? Že se bakteriální geny naladěné na levotočivou bioenergii ovládání a zla nenápadně dostávají do lidských buněk, do lidské DNA. Jaký je výsledek? Naše pravotočivá hmotná podstata je postupně a nenápadně přelaďována na levotočivé bioenergie. Takže nejen naše potravinové plodiny, ale i my lidé se konzumací výrobků z těchto plodin stáváme kříženci člověka s baktériemi a viry. Může to být jeden z důvodů, proč lidé jsou čím dál více agresivnější? Že je tady stále více násilí a ovládání? Ano, může, ale zatím to nelze dokázat. Můžeme si jen vybrat, co budeme jíst.
 

Zvýšená toxicita potravin a prostředí

    Podle Wikipedie, otevřené encyklopedie, u nás schválená GM kukuřice obsahuje část genetické sekvence bakterie. To způsobuje, že v této plodině se vytváří Bt-toxin, který je jedovatý pro určité druhy hmyzu. A tím tyto škůdce odpuzuje. Dr. Mae Wan Ho o tom říká: „Bakteriální Bt-toxiny, vložené do mnoha plodin, jsou zhoubou užitečných a ohrožených druhů… Plodiny obsahující Bt povzbuzují vývoj nových druhů vysoce odolného škodlivého hmyzu… Geneticky manipulovaná sója vyžaduje použití dvou až pěti násobku herbicidů.“

    Jinými slovy, tyto plodiny mohou být více chemicky postřikovány, protože jsou proti tomu odolné. Vykazují pak vyšší procento chemických látek v sobě a my to konzumujeme. Zvýšená toxicita těchto plodin vyvolává výraznější reakce imunitního systému, nárůst rakoviny i alergií všeho druhu. Také to je dnešní realita. A netýká se to pouze nás, ale i jiných užitečných druhů života, které začínají postupně mizet. A my Češi se opravdu činíme. I když jsme malou zemí, podle organizace Greenpeace byl v roce 2008 výměr půdy oseté GM plodinami v Česku druhý nejvyšší v Evropské unii po Španělsku.

    Genetické manipulace se používají stále více. Uvedu ještě několik dalších příkladů. Geneticky modifikované růstové hormony, používané u zvířat chovaných na maso. Přestože podle studií zvyšují riziko rakoviny prsu a prostaty, jsou v některých zemích využívány. Nebo běžně využívané geneticky modifikované baktérie používané při srážení mléka na sýr.
 

Absurdní nové formy života

    Ještě několik kuriózních příkladů – genetická modifikace rajčete, při které byl rajčatům dodán genetický materiál z ryb. Cílem bylo vytvořit rajče, které by se dalo úspěšně zmrazit, stejně jako ryby. Nebo podle Jiřího Wojnara (Vědci objevili záhadnou DNK v sojových bobech, gewo.cz, 2001) „chtějí do tabáku vsadit gen ze zadečku světlušky, aby cigarety v noci světélkovaly a kuřáci je mohli pohodlně najít na nočním stolku…“ Vtip nebo spíš současná realita? Nebo prasata vyvinutá vědci v Číně, která za tmy zeleně fosforeskují – dodáním genů ze svítící medúzy (viz ideje.cz).

    Kam až je věda odhodlána jít? Zahrávání si s geny živých bytostí, kombinování genetických materiálů dokonce i rostlin a živočichů. Vytváření nových forem života. Člověk povýšený na samotného Tvůrce života. To přece tady na Zemi není poprvé. V minulém pokračování jsem naznačil, co dělaly temné síly v minulosti. To samé, geneticky křížily a klonovaly. Lidstvo se tak dnes znovu vrací ke všem metodám, které tvořily hlavní arzenál temných sil na planetě při pokusech o vyšlechtění temné rasy člověka.

    Ekologicky smýšlející jednotlivci si plně uvědomují, jakou hrozbou pro lidstvo a životní prostředí je používání GM plodin. Naopak většina vědců, kteří obhajují výsledky své práce, suverénně prohlašuje, že GM plodiny neohrožují lidské zdraví, nebo alespoň „pravděpodobně neohrožují lidské zdraví“.
 

Poslední vývoj v oblasti GM plodin

    Cílem aktivit mezinárodní organizace ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications), založené a financované biotechnologickým průmyslem, je propagace GM plodin coby řešení problémů světové chudoby a hladu. Skutečností ovšem zůstává, že GM plodiny se neosvědčily ani na polích, ani na trhu a jejich pěstování představuje riziko pro životní prostředí i živobytí samotných zemědělců.

    Oficiální údaje Evropské unie uvádějí, že evropští zemědělci v roce 2009 pěstovali ve srovnání s rokem 2008 o 11 % méně GM plodin. Navíc v tomto období Německo a Lucembursko uplatnily bezpečnostní doložku zakazující pěstování GM kukuřice na svém území. Přidaly se tak k Rakousku, Francii, Řecku a Maďarsku, které se pro zákaz GM kukuřice vyslovily již dříve.

    Hlavním důvodem tohoto poklesu, jenž je ještě výraznější v Rumunsku, v České republice a na Slovensku (22-55 % pokles ploch osetých GM plodinami), jsou vyšší ceny GM osiva a nedostatečný zájem o GM potraviny, kvůli kterému nemají zemědělci na trhu pro svou GM produkci odbyt. Svou roli hrají též povinná pravidla koexistence a oddělení GM produkce od ostatní (vypěstované konvenčním nebo ekologickým způsobem), jejichž účelem je zabránit kontaminaci sousedních polí a potravin.

    "Navzdory silné propagaci GM plodin ze strany biotechnologického průmyslu se stále zřetelněji ukazuje, že se tu jedná o zcela nevydařený experiment. GM plodiny selhávají jak na polích, tak na trhu", řekla Magdalena Klimovičová, vědecká poradkyně Greenpeace ČR. Greenpeace tímto vyzývá vlády k tomu, aby následovaly příkladu Indie, která před dvěma týdny vyhlásila moratorium na pěstování GM lilku, první GM zeleniny vůbec, a vyhlásily zákaz pěstování všech GM plodin na svém území. Tyto aktuální údaje byly převzaty z textu „Evropští zemědělci upouštějí od geneticky modifikovaných plodin“ (www.czechfreepress.cz).
 

Co nám škodí ještě více než konzumace GM potravin?

    Konzumování výrobků z geneticky modifikovaných plodin ještě není tím nejhorším. V běžných výrobcích je totiž povinnost označovat, že výrobek pochází z GM plodin. Takže si můžeme vybrat. Většina GM plodin je však pěstována jako krmivo pro dobytek. A do nás se pak tyto útržky cizích genů dostávají přes maso, sýry, mléčné výrobky, a v nepatrném stopovém množství také do chleba, pečiva všeho druhu, cukrovinek. U těchto výrobků už není označeno, zda kráva byla krmena GM plodinami. Tady už si nemůžeme jednoduše vybrat, co je více škodlivé. Jenže kdybychom toto všechno vynechali, už by nám toho k jídlu moc nezbylo. Proto je důležité postupovat metodou hlavních článků. Okamžitě začít s eliminací toho, co je zásadní. Co je jednoznačně nejškodlivější. A tím ostatním se nedestruovat.
 

Konzumace zvířecího masa nejvíce narušuje naši hmotnou světelnou podstatu

    Jednoznačně nejvíce ohrožuje naši hmotnou pravotočivou světelnou podstatu konzumace zvířecího masa. Proč? Žádné zvíře nedokáže zpracovat neorganické chemické látky a škodlivé odpady do organické podoby. Každé zvířecí maso se tak stává odkladištěm všeho, co bytost zvířete nedokázala během svého života zpracovat. A člověk toto „smetiště“ i pro něj nepřirozených a nezpracovatelných látek sám dobrovolně konzumuje. Co všechno takové maso obsahuje? Podle Pamplony Roger (Vychutnej život): „Škodlivě působí především umělá krmiva, růstové hormony, antibiotika, sedativa proti stresu a řada dalších umělých chemických látek, kterými se chovatelé snaží potlačit a zmírnit četné choroby, kterými zvířata trpí.“

    Christian Opitz (Výživa pro člověka a Zemi, str. 24) k tomu dodává: „Kdo ví, že krmení pro slepičí nosnice obsahuje vedle cementu, rybí moučky, antibiotik a jiných medikamentů i rozemleté kuřecí mrtvoly.“ A kdo ví, že dokonce i býložravci jsou krmeni masokostní moučkou vyrobenou z uhynulých zvířat. Jsou tady i další důvody, o kterých bude více v pokračováních věnovaných výživě. Právo člověka zabíjet? Nebo energie stresu a utrpení ve zvířecím mase.
 

Nepříznivé důsledky ohřívání mikrovlnami

    A pak je tady třetí záležitost, která narušuje naši hmotnou pravotočivou podstatu. Velmi rozšířené, pohodlné ohřívání potravin v mikrovlnné troubě. Řadu podrobností o škodlivosti mikrovlnné trouby uvádí na základě zahraničních zdrojů Jiří Wojnar („Radiační trouby“, WM magazín 1/2001). Při násilných pohybech molekul dochází k poškození buněčných blan a ke znetvoření celé původní vnitřní struktury potraviny. Pozměněné a poškozené molekuly se v mnohonásobně vyšší míře než u běžného vaření stávají pro lidský organismus cizorodými látkami. Klinické studie v Německu, ve Švýcarsku i v SSSR prokázaly, že konzumace jediného jídla připraveného v mikrovlnce vyvolá okamžité chorobné změny v krvi - stoupne hladina bílých krvinek, naopak se sníží hladina hemoglobinu.

    Švýcarský výzkum dospěl k závěru, že „konzumace potravin připravovaných v mikrovlnné troubě vede k okamžitým chorobným reakcím imunitního systému... nálezy v krvi zkoušených osob po požití potravin připravených v mikrovlnné troubě vykazují chorobné změny, na rozdíl od ostatních variant přípravy jídla.“ Německý výzkum probíhal již ve 40. letech, sovětský pak v 50. a 60. letech. V bývalém SSSR bylo už v roce 1976 zakázáno používat k vaření mikrovln. Sověti tehdy vydali mezinárodní varování o zdravotním riziku mikrovln. Dnes však vědci suverénně tvrdí, že žádná škodlivost prokázána nebyla. Jak lehce se zapomíná.
 

Proč se jedovatý fluor stal prostředkem denní spotřeby?

    A konečně čtvrtá záležitost narušující pravotočivou podstatu naší bytosti – umělé fluorování vody a dalších potravin i jiných výrobků. Fluoridové soli se normálně používají k leptání skla, k výrobě jedu na krysy, prášku proti švábům. Fluor je totiž prudce jedovatá látka. Jeho soli, fluoridy, jsou při srovnatelné dávce dvaapůlkrát jedovatější než arzen. Už pouhých 0,3 gramů spolehlivě zabije dospělého člověka a 0,1 gramů malé dítě. Což je množství odpovídající jedné zubní pastě obohacené fluorem.

     Chápete to? Většina lidí si čistí zuby pastou, jejíž jedno balení stačí spolehlivě k usmrcení malého člověka. Proč to dělají? Prý to zamezuje výskytu zubního kazu. Ve skutečnosti však fluoridy pouze zpomalují vývin zubů, na tvorbu zubního kazu však vliv nemají.

    Následující informace jsou převzaty z těchto knih: Martin Herzán (Totalitní světovláda) a Harvey a Marilyn Diamond (Fit pro život I a II). Němečtí vědci přišli již za 2. světové války na to, jak jednoduše otupit lidskou aktivitu a učinit člověka poslušným. Dobře k tomu posloužilo přidávání jedovatého fluoru ve správné dávce do vody. Byl to tedy Hitler, kdo poprvé použil fluor jako dokonalou látku k masovému ovládání lidí. Nejprve hromadně v koncentračních táborech, avšak ještě během války rozjel výrobu fluoru ve velkém i pro zásobování civilních zdrojů pitné vody v německé říši.

    Ke konci 2. světové války vyslala vláda USA špičkového odborníka Charlese Perkinse, aby prozkoumal techniky hitlerovského ovládání mysli. Jeho tajná zpráva z roku 1954 byla odtajněna až v roce 1995. Perkins v ní prohlašuje, že fluorid sodný nemá s ochranou zubů nic společného, ale otupuje malou oblast v mozku, která přináší individuální sílu. Tuto část mozku zvolna otravuje a narkotizuje.
 

Vlády mnoha zemí světa se nechaly inspirovat Hitlerem

    Po válce šel celý svět ve stopách Hitlera a začalo se s masovým zaváděním fluoru do zdrojů pitné vody. Celý svět začal náhle investovat obrovské sumy do propagandy o prospěšnosti jedovatého fluoru, do údajného boje proti zubnímu kazu. Mnozí vědci proti tomu neúspěšně protestovali. Například doktor Dean Burke, bývalý hlavní biochemik v Národním ústavu pro rakovinu, na základě vědeckých výzkumů prohlásil veřejně v r. 1985: „Nyní jsme měli čas podívat se fluorizaci a vidět její účinky na lidské zdraví a víme, že to je zabiják. Každá instituce, která podporuje fluorizaci, je vinna masovou vraždou.“  Tyto výzkumy odhalily, že ročně umírá zhruba 50 tisíc Američanů na rakovinu způsobenou pitím fluorované vody.

    Přesto však v 50. letech začalo masové fluorování pitné vody v mnoha zemích světa a v některých oblastech trvá dodnes. Toto fluorování bylo dokonce 22. června 1969 nařízeno všem státům Světovou zdravotnickou organizací. U nás probíhalo fluorování pitné vody od roku 1975. A například v Praze bylo zrušeno až v r. 1995. Místo fluorizace vody Ministerstvo zdravotnictví nyní propaguje potraviny a hygienické potřeby s umělým obsahem jedovatého fluoru - sůl, mouka, mléko, minerální vody, zubní pasty, tablety s fluorem. Pro úplnost dodávám, že fluor je také základní složkou „léků" ovlivňujících myšlení, které se používají zejména v psychiatrii – sedativa k potlačení deprese, uklidňující léky.
 

Důsledky masového rozšiřování jedovatého fluoru

    Kolik je u nás zubních past, co se doposud vychloubají dokonalou fluoridovou ochranou? Dvacet devět z třiceti nebo dokonce čtyřicet devět z padesáti? To je stav na poli ohlupování veřejnosti. Závěr je neradostný. Díky masovému přidávání fluoru do vody se dnes zvýšené množství fluoru vyskytuje ve většině přírodních zdrojů, například hlubinných vodách, zemědělských plodinách apod. Vysoký obsah fluoru je dnes v čajích, džusech a v mnoha dalších nápojích a potravinách. Další závažný problém našeho životního prostředí, který si lidstvo na sebe vymyslelo.

    Varovné výsledky nejnovějších výzkumů dnes již naznačují, že nadměrné užívání fluoru poškozuje zubní sklovinu u dětí. Nadbytečný fluor se ukládá v zubní sklovině a vytváří viditelné skvrny uvnitř skloviny zubu, které postupně zhnědnou a dochází k rozpadu skloviny a jejímu vydrolení. Fluor se ukládá také v kostech a vytváří v nich stejné "skvrny" jako na zubech, což může vést k osteoporóze.

    Reakcí na tato fakta je například dopis Americké asociace stomatologů z 9. 11. 2005 varující své členy, že by do nápojů a jídel určených dětem neměla být přidávána fluorovaná voda, aby nedocházelo k poškození chrupu (Žádné fluoridy dětem, WM magazín č. 59/60, 2006). A můj typ? Znám dvě kvalitní zubní pasty bez fluoru. Napovím, že jedna z nich obsahuje hřebíčkový olej a druhá tea tree olej.
 

Další rizikové faktory pro naši lidskou podstatu

    Konzumace zvířecího masa, rozšíření GM plodin, ohřívání jídel mikrovlnnou troubou, používání potravin a dalších výrobků uměle obohacených smrtelně jedovatým fluorem. To je čtveřice faktorů, které nejvíce narušují naši bioenergeticky pravotočivou hmotnou lidskou podstatu. Dotazem na duchovní pozadí světa jsem zjistil následující srovnatelnou míru závažnosti těchto čtyř záležitostí:

        1. konzumace masa 150,

        2. používání GM plodin 100,

        3. mikrovlnné trouby 85,

        4. fluorování 80.

    Proč maso tak jednoznačně vede? Protože v mase se spojuje více škodlivých vlivů dohromady – GM plodiny, zamoření přírody fluorem, pesticidy, umělými hnojivy a dalšími chemikáliemi vyrobenými člověkem.

    Dnešní pohled byl zaměřen na to, co nám nejvíce škodí hmotně. Dosavadní výčet však zdaleka ještě není úplný. Dalšími faktory jsou nevhodné technologie zpracování potravin, například vymývání určitých složek chemickými látkami. Vystavování se silným umělým zdrojům záření, vysílače, umělé opalování. Konzumace návykových látek, z nichž řada pochází z jinak jedovatých rostlin. Sem patří drogy i mnohé léky. To je další paradox dnešního světa. Na uzdravení bereme jedy. Na udržení při životě bereme jedy. Ale o tom bude více až v pokračováních zabývajících se oblastí výživy.
 

Plíživý útok na naši pravotočivou lidskou podstatu

    Jakoby si sami podřezáváme čistou pravotočivou větev života pod sebou. Tím, co děláme a čemu dáváme přednost. Věda se znovu vrací k činnostem, které v minulosti vyvolaly katastrofy a pády civilizací. Genetické manipulace, křížení nesourodných forem života, klonování. Doporučování dobrovolné konzumace jedů. Nepodceňujme tyto faktory. To, co jsem uvedl v minulém pokračování, byly zjevné útoky temných sil na naši lidskou podstatu. Kdy každý vnímal, odkud vane vítr, čemu a komu je potřeba se vzepřít.

    Tento dnešní útok na lidskou podstatu je však plíživý, nenápadný. Skrytý pod maskou pomoci lidem, zlepšit jejich životy. Jeho výsledkem je však trvalé, i když nenápadné, nahlodávání samotné pravotočivé podstaty lidství téměř u celé miliardové populace na Zemi. Všichni víme, že každý takový proces může jednoho dne dosáhnout určité kritické hranice, za kterou již nelze zvrátit ani zastavit. Za kterou dochází k masové změně nahromaděné kvantity v novou kvalitu. K přeměně morfických polí planety a k vytvoření lidské bytosti kompletně fungující na levotočivé bioenergie ovládání a zla. Ano, takto vnímám dnešní realitu.
 

Statistiky o úmrtích v minulosti

    Uvedu pro srovnání několik čísel z nedávné minulosti. Ty nejodvážnější odhady uvádějí, že církevní útlak, inkvizice, války ve jménu Boha, zničily ve středověku 10 miliónů životů od 10. století do dneška, tedy za dobu zhruba 1000 let. Za druhé světové války padlo za oběť fašismu 60 miliónů lidí za dobu 6 let. Celosvětový počet obětí komunismu za 90 let je podle Wikipedie 100 miliónů. Největší intenzitu likvidace lidských životů proto z těchto tří možností zajistil fašismus – odpovídá to v průměru 10 miliónů obětí za rok.

    To jsou obrovská čísla. Když je však přepočítáte na dobu jednoho roku, pak budou malá ve srovnání s počtem mrtvých, kteří rok co rok padnou za oběť dnešnímu nenápadnému narušování naší pravotočivé podstaty, hromadnému ozařování, používání nevhodných technologií, nezdravému stravování, nezdravému zpracování jídel. Kolik umírá ročně lidí v důsledku požívání nevhodných potravin, konzumace masa? Jejichž výsledkem je přecpání cév nadbytečným množstvím tuků, bílkovin a jiných látek, ztráta imunity, nádorové bujení? Podle demografie.info v roce 2005 v Česku tvořila předčasná úmrtí na srdeční, cévní nemoci a rakovinu 75 % všech úmrtí mužů a 80 % všech úmrtí žen. Tedy zhruba tři čtvrtiny všech úmrtí.

    Podle světové statistiky WORLDOMETERS v roce 2009 ve světě zemřelo zhruba 60 miliónů lidí. Spočítejte si tři čtvrtiny z tohoto čísla, a to by mělo odhadem odpovídat počtům zbytečných předčasných úmrtí na rakovinu, infarkty, ucpání cév, a to rok co rok. To je téměř takové, jako kdyby každý rok nenápadně proběhla zrychlená druhá světová válka. Výběru vhodných potravin z pohledu bioenergií budu později věnovat dvě samostatná pokračování.
 


O autorovi:  Jiří Novák je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má za sebou 20 let praxe jako vědec a vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekonomické (doc., RNDr., CSc.). Po dalších devíti letech přípravy na novou životní etapu funguje od r. 2003 jako duchovní učitel a léčitel zabývající se diagnostikou a optimalizací fungování energetického systému a čaker člověka. Pomáhá nasměrovat člověka na novou duchovní cestu. Kromě desítek seminářů měl v  letech 2003 – 2007 celkem 24 veřejných přednášek o duchovní problematice v Kulturním domě Vltavská v Praze 7.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, březen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 805
  • 62
  • 38
  • 34
  • 53

Celkový počet hlasů: 992


Diskusní téma: 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě

Datum 18.07.2010

Vložil Guyver

Titulek Pravo - a levotočivost

Poněkud zde postrádám skutečnost, že není pouze pravotočivost a levotočivost, ale každá má ještě dvě podoby. V případě levotočivosti má zhoubný charakter pouze jedna její forma, druhá je naopak k životu nezbytná, o čemž svědčí skutečnost, že v živých organismech se vyskytují převážně levotočivé molekuly. Levotočivost zde ovšem nemá charakter zla a chaosu; pokud by tomu tak bylo, nebyly by takové organismy vůbec schopny existence a pokud ano, znamenalo by to, že tento svět nestvořil Bůh, ale konkurence.

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Pravo - a levotočivost

Asi jste špatně četl nebo vůbec nečetl tento článek, kde píšu o optické točivosti a o bioenergetické točivosti. Tak jako obvykle je váš příspěvek povrchní a plný vychýlené logiky.

Datum 26.07.2010

Vložil Guyver

Titulek Re: Re: Pravo - a levotočivost

Prostě zacházíte s fakty jak se vám hodí.

Datum 24.07.2010

Vložil Guyver

Titulek Ještě technická poznámka:

Kompasy evropského typu ukazují k severu. Při pohledu k severu je zeměkoule levotočivá.
Tradiční čínské kompasy ukazují k jihu. Pro Číňany je tedy zeměkoule pravotočivá. Jak se tedy DOOPRAVDY otáčí? ( tohle by měl skutečný duchovní učitel vědět! )

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Ještě technická poznámka:

Píšu o pravotočivé a levotočivé bioenergii. Opět jste vytrhl slovo z kontextu a uvedl svůj logicky zdůvodněný vývod, který je z pohledu informací na těchto stránkách úplně mimo. Země přece není totéž co bioenergie. A ještě k tomu opět provokujete nemístnými výsměšnými poznámkami.

Datum 12.08.2010

Vložil Jakub Sika

Titulek Orgon Blaster / Clou Buster

Dobry den pane Novak,
dovolte mi pozadat vas o radu: zabyvam se Orgonem a konstrukci zarizeni na jeho generaci. Tam ma byt soucasti spirala kolem krystalu, ruzni konstrukteri doporucuji pravotocivou civku, ale napr. Sherry Srinner - udajny evangelista zidovskeho puvodu zduraznuje, zivka musi byt pouze levotociva, jinak muze pusobit ve prospech sil zla. Mohl byste mi poradit, nebo jak zjistit, ma-li byt civka levo nebo pravotociva?
S pozdravem J. Sika

Datum 15.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Orgon Blaster / Clou Buster

Lituji, pane Sika, ale na NDC nedoporučujeme ani nepropagujeme žádná umělá zařízení na jakoukoliv manipulaci dokonce umělé vytváření bioenergie, pro kterou je též v některých textech používán názor orgon. Vytváření bioenergie je záležitostí Přírody různých úrovní, planet, hvězd, celého Vesmíru. Člověk tuto bioenergii přijímá a neměl by s ní manipulovat svým vědomím a vůlí, ani technickými zařízeními. Možná však máte na mysli přístroj na využití volné bioenergie – podobná zařízení, jaká vytvářel americký vynálezce Thomas Bearden (viz články ve WM magazínu). Ve skutečnosti však žádná bioenergie není volná. Pokud ji člověk chce využívat technickým způsobem, měl by především duchovně komunikovat s jejím tvůrcem či majitelem – tedy s Přírodou, Planetou, Sluncem, Vesmírem. Lidé to rozhodně v minulosti nedělali. Proto byla bioenergie v dávné minulosti mnoha způsoby využívána pro válečné účely a konstrukci ničivých zbraní hromadného ničení (viz Ivo Wiesner:Atlantida – zapomenutá velmoc starověku). Problém je vždy v rozporu mezi technickými možnostmi a duchovní etickou vyspělostí lidstva. Chcete-li na konstrukci umělých zařízení na manipulaci s bioenergií pracovat, mám pro vás jednu zásadní radu. Dostaňte se nejprve na cestu stabilního duchovního vzestupu doporučovanou na těchto stránkách. Poté se naučte duchovně komunikovat s Přírodou, jak to dělá každý z nás, kteří po této cestě kráčíme. A pak se nejprve zeptejte, jestli máte právo na konstrukci takového přístroje pracovat, jestli už přišel čas něco takového vymyslet, uvést do provozu a zveřejnit. A pokud reakce Přírody bude kladná, jistě vám poradí, jaký typ cívky použít.

Datum 17.08.2010

Vložil Jakub Sika

Titulek Re: Re: Orgon Blaster / Cloud Buster

Dekuji za vasi odpoved, rozhodne si ji beru k srdci. Davam Vam za pravdu, ze je to zneuzitelne, dokonce myslim vice, nez co mame dnes. Ovsem temito zarizenimi vytvarime protivahu a jiste zaruky proti tem, kteri tyto energine jiz nyni zneuzivaji - prave ony vojenskopoliticke koncerny. Pokud dokazete timto zarizenim sejmout system HAARP nebo jej podstatne limitovat, je to spravne. Pokud dokazate obnovit rovnovahu ekosystemu tam, kde ji oni znicili, priroda to oceni. Ona ta priroda neni panem, s temito lidmi ona pomalu ale jiste umira a pokud to dovolime, uz nebude mit jak nam cokoli dovolit nebo ne. Jsme ve valce. My na strane prirodni, spolecenske, energeticke a ekonomicke rovnovahy a ti co chteji toto vsechno znicit a postavit nas o krok blize k peklu. Na jinych planetach to dokazali, pozor - to nerni zadny zert! Pokud pouziji revolver na ochranu sve rodiny pred zlocinci, je to rozdil, nez pokud jej pouziji k loupeznemu prepadeni. A to same je to i o techto energiich. Duchovni vzestup ano, ale take to neni vselek - pokud neni doprovazen i technickym a spolecenskym pokrokem (a naopak). Napr. za cca. 3600 let budeme muset vyresit dalsi prulet Nibiru, ktery ma byt podle nekterych jiz fatalni, bez technologie to jiste nepujde. Kdyz se napijete vody ze studanky, priroda jiste nebude protestovat. Ale pokud jiznicite a znecistite, to je neco jineho. I v pripade techto zarizeni priroda reaguje pozitivne. Podporte tyto technologie a jejich spravne pouziti! Dalsim argumenmtem je odpuzeni demonu nizsich urovni, pokud vse nechate na prirode, ta vas sama o sobe neochrani a ne kazdy se stane nositrelem svetla tak silnym, aby si bez Orgonu zde poradil. Dalsi jsou brany do jinych dimenzi, odkud take prichazeji ti, kdo chteji prirodu znicit - s temito technologiemi je mozne je uzavrit. A to nepocitam volnou energii, ktera nyni nahradi spinavou ropu a radiaci. Jedno z nejvykonejsich zarizeni bude prave na Orgonu.