Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 66C. Doprovodné jevy karmické očisty III

66C. Doprovodné jevy karmické očisty III

Jiří Novák Vloženo 26.11.2013
Jiří Novák

Pokračování tématu o karmické očistě v tomto období

Tato třetí část tématu navazuje na články 66A. Doprovodné jevy karmické očisty I, 66B. Doprovodné jevy karmické očisty II. V prvním pokračování tématu jsem se zabýval otázkou, jaké jsou dvě zásadní okolnosti nutné pro sestup Karmy do hmoty. A dále jsem se zabýval otázkami, co naznačují problémy s koleny, problémy s prsty, končetinami, se zuby, zády, srdcem, se žaludkem, střevy, trávením?

Ve druhé části jsem věnoval pozornost klasické medicíně a případům, kdy je nezbytné pomoc medicíny na vzestupné světelné cestě vyhledat. A znovu jsem se vrátil k nepříjemným jevům doprovázejícím „divokou“ karmickou očistu, ke které dochází vlivem vnějších energií a podnětů.

 V tomto třetím pokračování se zaměřím na problémy útoků, které doprovázejí karmickou očistu. Odkud tyto útoky pocházejí, jak a proč vznikají a jaký význam má výše tohoto útoku. A dále se zaměřím na drobné nehody a nepříznivé události na vzestupné světelné cestě. I v tomto článku pokračuji v odpovědích na častěji se vyskytující otázky jednotlivců na vzestupné světelné cestě.

Karmická očista z minulosti bývá často doprovázena útokem

Otázka: Co to znamená, že karmická očista je spojena s útokem? Odkud ten útok vychází? Je to z minulosti nebo ze současnosti? Kdo, jaká bytost, či systém, je v pozadí za tímto útokem?

Odpověď: Při karmických očistách, které pomáhám zprostředkovat lidem na stabilním světelném vzestupu, sdělím například tyto informace. Problémy, které pociťujete, jsou z 80% způsobeny karmickou očistou a z 20% současným útokem. Proč ten útok, odkud se vzal? A jaký význam má výše tohoto útoku, když je například méně než 10%? Nebo naopak když je větší a podílí se na celkových energiích problému třeba 20%, nebo dokonce 50%? Co z toho běžně doprovází karmickou očistu? A naopak co už není běžné a naznačuje to, že člověk v karmické očistě v současnosti znovu opakuje chyby z minulosti?

Odkud pochází útok, který doprovází karmickou očistu?

V minulém pokračování jsem již jednou v souvislosti s obtížemi při „divokém“ karmickém čištění uvedl následující informace:

Pokud se člověku na světelné vzestupné cestě obnaží karmické vrstvy z minulosti, ve kterých byl ovládán, zneužíván, vysáván jinou bytostí či temným systémem, obvykle se tytéž vrstvy automaticky vlivem energetické rezonance vytlačí na povrch i u toho, kdo byl tehdy tím, kdo ovládal. Nebo kdo zde ve hmotě zastupuje temný systém, který byl tehdy v pozadí za ovládáním. Protože v tomto světě jsou dnes zrozeni jak ti, kteří byli opakovaně ovládáni, tak také zástupci druhé strany – ti, kteří ovládali. Ti, kteří zastupují, uzemňují ve hmotě temnou strukturu, která byla v pozadí za tímto ovládáním.

Minulý souboj, který tehdy v minulosti proběhl jednoznačně ve prospěch tehdejších agresorů, se tak opakuje. Především se vám tento problém obnaží v podobě energií a karmických vrstev. A navíc můžete mít ve své blízkosti člověka, který vás tehdy v minulosti ovládal a i v tomto životě má podobné tendence. Toto opakování dává jednotlivým aktérům šanci, aby změnili své postoje. A nahradili je novými, čistějšími, z pohledu světelné evoluce více harmonickými.

Proč tento útok doprovázející karmickou očistu vzniká?

Pokud však člověk, který mne v minulosti ovládal, neprochází touto karmickou očistou vědomě, často není schopen se obnažené magie z minulosti vzdát, ale naopak ji znovu na nevědomé úrovni přijme za svou. Navíc jeho bytost na nevědomé úrovni zaregistruje, že tam někde se objevil člověk, který byl pro něho v minulosti pohodlným zdrojem energie. Opět se na něj na nevědomé úrovni napojí, aby se dávné magické ovládání obnovilo v plné míře.

Přitom energetické propojení těchto dvou bytostí proběhne snadno, protože tam v danou chvíli existuje energetická rezonance, soulad duchovních energií, přes aktivní obnažené karmické vrstvy. Není k tomu potřeba žádné vědomé úsilí toho, kdo tehdy v minulosti vysával. Jeho nitro, které on nemá pod kontrolou, reaguje v této situaci zcela samostatně. A toto opětné energetické propojení obou bytostí, jehož cílem je obnovit dávné vysávání, představuje duchovní energetický útok v přítomném čase.

Takže k útokům při karmické očistě dochází v situaci, kdy ten, co mne v minulosti ovládal, neusiluje v tomto životě vědomě a správným způsobem o změnu svých návyků. Nedopracoval se tedy zatím k vědomé karmické očistě. A pokud se mu v rámci „divoké“ karmické očisty obnažila možnost ovládat mne z minulosti, znovu se této možnosti chopí a snaží se ji útokem v přítomném čase naplno využít.

Toto útočení se netýká pouze jednotlivců materialistického zaměření, kteří zcela odmítají existenci duchovního pozadí světa. Toto se mnohdy týká i těch, kteří se sice slovně přihlašují ke světelné cestě, ale jsou plně v zajetí některých metod Staré duchovní cesty, které naopak světelný vzestup blokují. A to především magie ve všech možných podobách.

Intenzitu útoku může zvýšit to, že člověk udělal chybu

Otázka: Jaký význam má výše útoku, který doprovází karmickou očistu?

Odpověď: Pro úplnost dodávám, že pokud ten, kdo byl v minulosti agresorem, je také na světelném vzestupu a vědomě se čistí, k útoku by nemělo dojít, měl by být nulový. Pokud však ten člověk není na světelném vzestupu, k útoku obvykle dochází zcela automaticky. Pokud je síla útoku do 10% z celkového objemu nepříznivých energií, je to v pořádku. Čistící se člověk neudělal žádnou chybu.

Pokud však je útok 20%, nebo dokonce například 50%, naznačuje to dvě možnosti. Zaprvé, že při čištění není vše v pořádku. Ovládaný člověk se například i nadále chová k agresorovi podřídivě. Nebo jej ovládají pocity lítosti a smutku nad tím, že vztah s tímto člověkem se hroutí. Nebo jej vnitřně uchvátily myšlenky beznadějnosti této cesty, bezvýchodnosti vlastní životní situace, atd.

Útok může zvýšit také všeobecně vyhrocená karmická situace

Otázka: Může být útok doprovázející karmickou očistu vyšší než 10% i v případě, že jsem neudělal žádnou očividnou chybu?

Odpověď: Druhou možností, kdy dochází k silnějšímu útoku převyšujícímu obvyklý desetiprocentní podíl, je všeobecně vyhrocená karmická situace ve světě. Například probíhající souboj o kontrolu nad světem a vývojem mezi magií a novou spravedlivou karmickou institucí. Nebo extrémní vyhrocení ve vztahu dvou bytostí, například dvou partnerů, nebo dospělých dětí a jejich rodičů.

První strana se zoufale snaží měnit své způsoby chování a znemožnit toto skryté ovládání. Zatímco druhá strana nasazením všech skrytých sil usiluje o to, aby partnera, dospělé děti, ze svého vlivu neztratila. Aby jej konečně plně vnitřně ovládla. Aby takto nepřišla o jednoduchý přísun energie navíc.

Takže v některých případech může útok přesáhnout obvyklých 10%, přestože člověk neudělal při karmické očistě žádnou zásadní chybu. Je to jen náznak silného vyhrocení celé situace. Proto je tak důležité při problematické očistě pravidelně zjišťovat výši momentu světelného vzestupu i výši vztlaku na světelný vzestup. Případně ještě kontrolovat kvalitu výživy a kvalitu cvičení Pěti Tibeťanů. Nebo zjišťovat, jestli ten člověk nedělá ještě něco, co je se světelnou cestou neslučitelné. Na základě toho lze pak rozpoznat, v čem má člověk ještě rezervy. Co je třeba zlepšit, aby se situace zklidnila.

Připomínám, že moment světelného vzestupu naznačuje tendenci vývoje toho člověka. Zlepšuje se jeho situace z pohledu Světla nebo naopak zhoršuje? Naopak vztlak na světelný vzestup odráží, hodnotí každodenní úsilí, každodenní činnost, kterou člověk podporuje svůj světelný vzestup. Nebo kterou naopak světelný vzestup blokuje. Podrobněji je význam těchto ukazatelů vysvětlen v textu U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?.

Příčiny extrémně silných útoků

Otázka: Může být ten útok třeba 80% nebo dokonce ještě více? Je vůbec možné, aby někdo takovou silou začal na mne útočit?

Odpověď: V určitých krajních situacích může nastat i tato možnost. Má to obvykle jeden ze tří následujících možných důvodů.

Zaprvé, člověk se dopustil zásadního prohřešku proti světelné etice a v tu chvíli se na něj napojily a „chytily“ jej temné systémy vysoké úrovně dokonalosti. A takto usilují silným útokem o jeho překlopení do Temna. A o využití jeho dosavadního světelného postavení a dosažené výše světelné frekvence k temným účelům.

Druhým důvodem může být situace, kdy se člověk z důvodu nedostatečné obezřetnosti připletl někam, kde neměl být. Nebo se kontaktoval se systémem, se kterým se kontaktovat neměl. Například při čtení nevhodné knihy, při návštěvě zatemněných webových stránek, dokonce se mohl pokusit vstoupit tam do diskuse a veřejně je kritizovat, při návštěvě nevhodného filmu, návštěvě nevhodného místa, setkání s výrazně zatemněným člověkem, nebo při snaze zasahovat do záležitostí, do kterých mu nic není, atd.

Mohlo pak přitom dojít i k obnažení karmických vrstev, na jejichž zpracování ještě není vhodná situace. Člověk tak vlastní neopatrností vyvolal karmickou očistu, na kterou není připraven. Nebo na kterou není ani strana Světla připravena a nemá doposud na rozvázání takových situací dostatečně silné a účinné prostředky. A v důsledku toho pak přitáhl zvenčí útok drtivé síly, kterému bude jen obtížně čelit.  

Třetí možností je naopak situace, kdy byl člověk přicházejícími světelnými impulsy doveden k tomu, aby na dané místo šel, nebo aby se s určitou bytostí kontaktoval. Protože v zájmu dalšího vývoje bylo důležité, aby on „schytal“ tento útok. Vlastně tam byl vyslán proto, aby takový útok svojí přítomností vyprovokoval. Byl to vlastně jeho duchovní úkol, kterým měl přispět k pročištění určité situace, k omezení moci tohoto temného systému či temné bytosti. Protože tato situace pak dává možnost Silám Světla, aby proti útočícímu systému tvrdě zasáhly. Taková akce je pak přímo řízena Spojenými Silami Světla, aby na to člověk sloužící v tomto případě jako „volavka“ nedoplatil.

Automaticky předkládané zkoušky při karmické očistě

Otázka: Mohu očekávat při probíhající karmické očistě nějaké cílené duchovní zkoušky, kterými mám potvrzovat, že očistou procházím optimálním způsobem?

Odpověď: Při karmické očistě se obvykle nečistí jen vazba na jednu konkrétní další bytost. Ale v jednom bloku se zpravidla seskupí více vrstev s podobnými energiemi ve vztahu k několika bytostem, nebo k téže bytosti v různých minulých identitách. V období probíhající karmické očisty jsou pak obvykle člověku předkládány automaticky zkoušky, ve kterých má možnost své chování vůči minimálně jednomu z těch agresorů měnit. Může jich však být i více najednou (například někdo z práce a současně někdo z rodiny).

Prochází-li dílčími zkouškami správně, karmická očista probíhá plynule bez větších doprovodných problémů. Jak tomu bude ale v případě, kdy naopak zkouškami opakovaně neprochází? Například znovu se nechá v typové situaci druhým člověkem zmanipulovat? Znovu udělá pod tlakem někoho jiného to, co vlastně udělat nechtěl? Znovu nechá druhého na sobě parazitovat? Nebo naopak znovu se chová nadřazeně, snaží se pro sebe získat neoprávněné výhody? Pak se jeho karmická očista zadrhává a je doprovázena silnými nepříznivými projevy, ať už hmotnými, zdravotními či psychickými.

Je důležité vědět, kdo mne tehdy ovládal?

Otázka: Je důležité vědět, kdo konkrétně mne tehdy ovládal?

Odpověď: Obvykle není tato informace zásadní. Zpravidla se totiž jedná o očistu celého bloku karmických vazeb vůči několika různým bytostem, a to jak v tomto životě, tak také v minulosti. Pokud v těchto vrstvách zásadně převažuje vliv jedné bytosti, obvykle ta informace vyjde najevo. Buď čistící se člověk sám pozná, od koho k němu plynou v tomto období tendence manipulovat a ovládat. Nebo je možné to zjistit duchovní komunikací s Karmou za využití informací z obnažených vrstev.

To, jestli člověk dokázal nepříznivé tendence uvnitř sebe změnit, bude mít obvykle v nejbližší době možnost prokázat tím, že se dostane do podobné typové situace s určitým člověkem. A bude mít za úkol pochopit, že je nutné zareagovat jinak, než to dělal mnohokrát předtím.

O těchto přicházejících zkouškách jsem se již v tomto textu zmínil.

Drobné nehody a nepříznivé události na vzestupné světelné cestě

Otázka: Jak je možné, že se mi i přes veškeré úsilí dějí stále nějaké nehody?

Odpověď: Člověku na vzestupné světelné cestě se mohou dít drobné nehody a nepříznivé události z několika důvodů:

  1. Obnažené karmické vrstvy s nepříznivou energií přitáhnou podobnou energii z okolí.
  2. Karmická reakce nového karmického systému na to, že udělal v tomto období chybu.
  3. Karmická reakce naplánovaná nějakou starou karmickou institucí ještě před počátkem tohoto života na určité konkrétní období tohoto života.
  4. Pozor i na opakované programování vlastního vědomí, které může do života přitáhnout nepříznivé jevy a události.

Na všechny tyto možnosti se podíváme v dalším textu podrobněji.

Pro většinu lidí hrají tyto drobné nehody formu náznaků. Jejich nejčastější poselství je následující: Pozor, buď něco dělám špatně a pak bych měl zjistit, co to je. Nebo mám obnažené karmické vrstvy z minulosti a pak bych měl požádat o pomoc.

Rüdiger Dahlke v knize Nemoc jako symbol, str. 262, o tomto typu náznaků v podobě nehod a úrazů píše:

„Nucené poučení při nevyřešených problémech, přímo a náhle zpochybňuje způsob jednání, resp. nastoupenou cestu nějakého člověka, přerušení toku života, násilné přerušení koleje, do které člověk vjel, náhlé vyburcování, aby se opět pozorněji účastnil života…“

Snažit se převést poselství nehody na vlastní životní situaci

V případě nehody, úrazu je důležité snažit se převést poselství této nehody na vlastní životní situaci. Pochopit, že tento impuls má člověku pomoci uvést svoji dosavadní duchovní cestu do pořádku. Napravit chyby, kterých se dopustil. Otevřít se silám a možnostem, které čekají v pozadí, aby se v jeho životě plně rozvinuly. Jak to však udělat?

Důležité je navázání duchovní komunikace s novou karmickou institucí, na kterou má člověk v tu chvíli dosah – s Osobní Karmou, s Karmou pro hmotný svět nebo s Centrální Karmou Nového vývoje. Především takto by měl člověk zjistit, co se to vlastně děje. Proč ten náznak v podobě nepříznivé události k němu přišel. Jestli se jedná o okamžitou chybu, se kterou se potřebuje vyrovnat sám. Nebo jestli jde naopak o obnažení dalších karmických vrstev, které se doposud nezpracovaly automatickou nebo poloautomatickou očistou. Protože v takovém případě je pak důležité požádat o pomoc jiného člověka.

Problémem ovšem je, že duchovní komunikace některých jedinců, kteří procházejí obdobím silné karmické očisty, přestává být věrohodná. V době, kdy mají na sobě rozbalené nepříznivé karmické vrstvy, se jim někdy do komunikace pletou temné systémy a přisedlé temné bytosti na jejich zádech. Taková komunikace pak může mít podstatně nižší úroveň pravdivosti, než je u toho člověka obvyklé. Člověk by si měl za takové situace jiným způsobem ověřit případné nové návrhy, nové záležitosti, které jsou mu v takové komunikaci doporučovány.

Nepříznivá energie z obnažených karmických vrstev přitahuje podobnou energii

Člověk s rozbalenými nepříznivými karmickými vrstvami, ve kterých byl třeba opakovaně ovládán, vyzařuje tyto energie i navenek kolem sebe. A to může přitáhnout odpovídající nepříznivou akci. Řízne se, bouchne silně do hlavy, zakopne a upadne, způsobí si třeba i drobné zranění. Nebo je někdo druhý na něj agresivní, neoprávněně mu vynadá. Přitom v tom období neudělal žádnou očividnou chybu. Jiné bytosti se sklony k ovládání druhých totiž na nevědomé úrovni vnímají: To je člověk, do kterého si každý kopne. Kopnu si rád také.

Nehody karmického rázu

Jednou z možností nepříznivé události je, že ten člověk udělal na své vzestupné světelné cestě nějakou zásadní chybu. Nebo se naopak dlouhodobě není schopen zbavit určitého vnitřního nepříznivého postoje. Nehoda pak může být náznakem, že něco dělá špatně. Že něco je potřeba v životě změnit.

Koho všeho se může týkat okamžitá odvetná reakce inspirovaná novou karmickou institucí? Především se týká všech jednotlivců, kteří se dokázali dostat na vzestupnou světelnou cestu a dobrovolně se tak vlastně novému karmickému systému podřídili. V některých situacích se však může týkat i jednotlivců mimo vzestupnou světelnou duchovní cestu, kteří hrají významnou roli ve fungování naší společnosti a tohoto světa. Na konkrétním příkladě to bylo ukázáno v prvním článku 66A. Doprovodné jevy karmické očisty I v oddíle Příklad bezprostředního reagování karmické instituce.

Příklad vážného varovného náznaku na životní cestě

Na počátku letošního léta došlo u jedné bytosti jdoucí po NDC k následující varovné události. Osobní auto s poměrně těžkým přívěsem s naloženým nábytkem. Chvilková nepozornost řidiče při řízení (chtěl schovat mobil do tašky). Auto vybočilo ze směru a mířilo do asi půlmetrového příkopu na pravé straně silnice. Spadnout tam by nebyla žádná velká katastrofa, jen škoda na autě. Okamžité strhnutí řízení v posledním možném momentu, přívěs ovšem jedním kolem sjel do příkopu, vymrštil se, narazil na auto z boku i shora. Auto mezitím mířilo mimo silnici na levé straně, tam už ovšem byla stráň se stromy. Vyjet v tomto místě ze silnice už by mohlo být velmi nebezpečné. Znovu strhnutí řízení v poslední chvíli, přívěs však opět jedním kolem sjel mimo silnici. Definitivně se utrhnul z přívěsného kloubu a zůstal stát uprostřed silnice.

Vše se odehrálo během několika vteřin. Po zastavení auta šok z toho, co všechno se mohlo stát, kdyby auto vyjelo ze silnice a kutálelo se ze stráně dolů. Jaké to vlastně bylo štěstí, že se nikomu nic nestalo. V protisměru v té době nic nejelo. A co je nejpodstatnější, auto i s přívěsem se udrželo na silnici.

Výsledkem byly jen drobné škody na majetku – na přívěsu, na autu i na převáženém nábytku. Nakonec to spravilo pár tisíc korun a několik hodin zbytečného zdržení a vynaložené práce.

Proč k tomu všemu došlo? Bylo by nesprávné, kdyby řidič celou situaci zhodnotil tak, že jen udělal chybu chvilkovou ztrátou pozornosti při řízení. A že už příště nic takového neudělá. Takový náznak vážné nehody má i své duchovní pozadí, které nelze v žádném případě opominout nebo zanedbat. Které je ve svých příčinách původní, prvotní, rozhodující. Zatímco hmotné příčiny jsou pouze prostředkem k dané události. Jsou uskutečněním podmínek k tomu, aby událost proběhla právě takto. Z tohoto pohledu to očividně byl velmi silný nepříznivý signál. Naprosto urgentní varování pro hlavního aktéra nehody, kterým byl řidič auta.

Bylo pak důležité duchovní komunikací zjistit, jaké skryté poselství má tato nehoda pro řidiče. Z této komunikace z Centrální Karmou Nového vývoje z 1.7.2013 vybírám následující:

Centrální Karma Nového vývoje: „Ze strany řidiče neustálá kritika celkové situace, že některé záležitosti jsou stále ještě nedořešené. Proč už to konečně Síly Světla nezařídí. Kritika toho, co dělají druzí, ale ani jedno slovo o tom, jak si on tuto situaci přitáhl sám. A jakými svými postoji tlačí na to, aby taková situace pokračovala i nadále. Protože stále ještě sám nezpracoval téma, které mu bylo vývojem předkládáno. Vychýlené nadřazené postoje z minulosti, které se u něj v problematických situacích stále ještě opakují. Zatímco zkoušky, kdy má příležitost tyto postoje změnit, vlastně ignoruje, neprochází jimi. Ani je jako zkoušky svých postojů nebere. A místo toho je považuje za další nepříznivosti ve svém životě, které už ovšem není schopen dále snášet.

Jeho duchovní cesta získává čím dál více formální nádech. Dělá stále ještě určité činnosti, ale už hlavně proto, aby nevypadl, aby se jeho život úplně nerozpadl. Ale vytratila se původní touha, odvaha a odhodlání jít dál, někam se posunout, od základu změnit svůj život a celé okolí kolem sebe.

Tato nehoda naznačila, že když člověk výrazně uhýbá ze své původní světelné duchovní cesty, situace se může v jediné vteřině zásadně změnit. Zatím to bylo pouze varování, které dopadlo bez velkých destrukcí. Ovšem psychický otřes, který všichni zúčastnění při tom všem prožili, měl zejména řidiče jako hlavního aktéra nehody varovat, že něco s ním není v pořádku.

Pokud člověk zredukuje touhu po celkové pozitivní změně ve světě na touhu po změně svých vlastních osobních podmínek, sebe samého, svého vlastního života, pak se takto k pozitivní změně svého života nedostane. V současné době nelze přehlížet zájem celku, který postupně budujete, a jehož základy jste položili.

Záplavy naznačily, jak snadno se život rodiny zcela vymkne z rukou působením skrytých duchovních a karmických příčin. Není radno provokovat svým chováním. Jakoby tím karmu přivolávat a mít pocit, že mám život pevně ve svých rukou. Mít život ve svých rukou neznamená mít možnost zajistit si ty a ty osobní potřeby a služby, kdykoliv chci. Možnost vynahrazovat si určité projevy nesouladu ve svém životě dalšími a dalšími čistě hmotnými prožitky.

Mít život ve svých rukou znamená jít pevně svojí duchovní cestou. A to z vlastního přesvědčení. Být na této cestě pevný, stabilní, nepodléhat náhlým výbuchům. Neprocházet extrémními výkyvy spojenými s citovými destrukcemi a pocity bezvýchodnosti situace. O tom, že už to dále nesnesu, s destrukčními pocity vůči svým nejbližším, apod.

Duchovní cestou bych neměl jít jen proto, abych něco neztratil, abych nepřišel o bydlení, o pohodlí, případně o partnera/partnerku. Protože takovéto postoje nejsou v určitých fázích životní cesty dostačující. Právě z těchto postojů vznikají destrukce, propady nálad a postojů. Z takových postojů laxnosti k duchovní cestě postupně vyrůstá odmítání chápat přicházející nepříznivé situace jako náznaky ve svém životě. A naopak narůstá vnitřní přesvědčení, že jde o destrukce, o házení klacků pod nohy ze strany světelných systémů. Které dotyčného dlouhodobě vedou za nos. Uvnitř člověka pak postupně narůstá přesvědčení, že nastoupená cesta je špatná, že tímto způsobem nikam nedojde.

Každý výrazný náznak tohoto typu je už varováním. Pokud člověk jeho poselství nevyslyší, přijde postupně jednoho dne náznak ještě silnější. A to už může být obrovská destrukce, doslova částečná nebo úplná osobní katastrofa. Takto funguje duchovní pozadí světa pro bytosti na světelné cestě. Ukolébat se tím, že jsem jen udělal chybu chvilkovou ztrátou pozornosti při řízení, a že už to příště neudělám, není správné. Ušli už jste kus cesty vzhůru a toto už byste měli všichni bez rozdílu plně chápat a také se podle toho v dalším životě zařídit.“

Předem naplánované zákroky minulých karmických systémů

Pak je tady ale ještě druhá možnost související s karmickým vyrovnáním prostřednictvím nepříznivých událostí. Dřívější karmické systémy řešily, plánovaly karmu, v období mezi životy:

Udělal jsi ten a ten vysoce nepříznivý čin. Karmicky bude vyrovnán tím, že pro určité období následujícího života ve hmotě ti bude karmicky naplánována vážná nehoda.

Mnozí pak sestoupili do tohoto života s takto předem naplánovanými nepříznivými událostmi ze strany staré karmické instituce. Tento magický karmický příkaz je uložen kdesi hluboko v jejich nitru. A přestože ta původní karmická instituce už nemá na vývoj v dnešní době vliv, tento příkaz je stále funkční. A až v určitou dobu se plánovaně obnaží na povrch a karmická událost se uskuteční, spustí.

I u jednotlivců na cestě světelného vzestupu nelze předem zcela odstínit a neutralizovat toto karmické vyrovnání naplánované starou karmickou institucí. Protože je pečlivě ukryto a na jeho úplné zastavení, když už se spustí, je pozdě. Obvykle však toto vyrovnání proběhne podstatně šetrnějším způsobem, než bylo původně plánováno. Například dojde k dopravní nehodě, která sice na první pohled vypadá hrozivě, ale výsledkem je nakonec jen drobná hmotná škoda bez ublížení na zdraví.

O jedné takové události jsem se kdysi dozvěděl. Dotyčná řídila auto a jela s malým dítětem v sedačce. Nejela příliš rychle a navíc to bylo v rovném úseku. Pak náhle vnímala, jako když jí někdo či něco násilně otáčí volantem. Auto vyletělo ze silnice, převrátilo se dokonce na střechu. Oběma se až na šok nic vážného nestalo, auto však bylo zničeno.

Když se teď s časovým odstupem ptám, co bylo příčinou této nehody, dostávám odpověď: Z 90% šlo o karmickou událost naplánovanou ještě před tímto životem starou karmickou institucí, z 10% šlo o doprovodný útok ze strany temných systémů, které souvisely s jejím ovládáním z minulosti i v tomto životě. Protože však již dotyčná v té době správným způsobem aktivně posilovala světelné základy své bytosti, nehoda pro ni a dítě proběhla šetrným způsobem, výsledkem byly pouze škody na majetku.

Pozor na nepříznivé programování vlastního vědomí

Nehody a nepříznivé události však mohou být také výsledkem určitého nevhodného programování vlastního vědomí, opakovaných nevhodných myšlenek a vnitřních prožitků. Například – ten člověk opakovaně sobě i lidem kolem říká: Moje matka, sestra a další v našem rodu dostali tu a tu nemoc. Určitě ji dostanu také. A říká to tak dlouho, až se to skutečně stane.

Pamatuji si na jiný konkrétní příklad z nedávné doby. Mladý muž mi v případě drobných nehod, jako je menší říznutí, odření apod., vždy napsal: „Měl jsem další úraz.“ Přišlo mi to sice poněkud z jeho strany přehnané, ale detailně jsem na to nereagoval. A on to psal tak dlouho, až jednou skutečně utrpěl vážnější poranění, které by se dalo nazvat úrazem. Pracovní nástroj zajel hluboko do ruky a výsledkem byla rozsáhlá tržná rána. Nutná pak byla okamžitá pomoc v nemocnici a muselo to spravit několik stehů.

Takže pozor na opakované myšlenky, kterými si ve svém vědomí cosi nepříznivého posiluji a upevňuji. Mohl bych pak skutečně přitáhnout něco podobného zvenčí.

Nebo jiný příklad: Člověk opakovaně o sobě říká: Jsem na nic, nic neumím, nic nedokážu, nic se mi nedaří, atd. Tímto vlastně opakovaně ponižuje sám sebe, bere (krade) sám sobě svoji důstojnost a hodnotu. A může se mu pak stát, že přitáhne odpovídající reakci zvenčí. Protože tento typ sebehodnocení z něj vyzařuje i navenek. Neprojde úspěšně konkursem na nové místo, ačkoliv na to schopnosti má. Nedostane tak práci, která by se mu líbila. Nepovede se mu určité dílo, projekt. Nepřijmou jej ke studiu, apod.

Silné náznaky a impulsy hmotného rázu

Důležité je uvědomit si, že přicházející duchovní náznaky nebudou mít vždy nehmotnou duchovní podobu (vnitřní impulsy, urgentní vnitřní pocit, že se něco děje, atd.), ani případně nepříjemné zdravotní projevy (bolesti hlavy, břicha, zad, pocit ovládnuté hlavy, atd.). Některé přicházející náznaky jsou čistě hmotného rázu a týkají se spíše okolí tohoto člověka: rozsvítí světlo a vyhodí pojistky. Něco se neobvyklým způsobem rozbije. Nebo v jeho blízkosti přestává fungovat běžná elektronika – počítače, mobily i jiná zařízení.

Takovéto náznaky mohou přicházet každému. Ale ve zvýšené míře přicházejí zejména těm jednotlivcům na vzestupné světelné cestě, kteří nemají dostatečné duchovní vnímání, ani intuice jim doposud nemusí spolehlivě fungovat, a také nepříjemné zdravotní výchylky jsou u nich neobvyklé.

Účinky koncentrované temné levotočivé bioenergie

Účinky koncentrované temné levotočivé bioenergie na člověka jsem již dříve popsal v článku 9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa:

Vysoká koncentrace negativní levotočivé energie může mít na člověka naprosto zdrcující účinky. Slabší vjemy vyvolávají přirozená místa na povrchu planety, kde vyvěrá levotočivá energie. Člověk zde pociťuje neobvyklou tíseň, neklid, neurčité nepříjemné pocity. Necítí se dobře, hůře se mu dýchá, aniž by k tomu byl reálný důvod. Raději pak z takového místa co nejdříve odejde. Podobným místům se vyhýbá i běžný život, který jinak najdeme v okolní přírodě.

Místa s neobvykle silnými vývěry a zejména zjevení temné bytosti pak mohou vyvolávat silnou úzkost, hrůzu a děs. Projevují se i výpadky orgánů z normálního fungování, naprostou nervovou ochablostí, nebo naopak svalovými křečemi, ztrátou vlastní vůle, výrony krve z nosu, úst i uší. V kritickém případě pak může dojít až k naprostému ochromení klíčových životních orgánů člověka - zástavě srdeční činnosti, velkým dechovým obtížím.

V článku 51B. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva II jsou například uvedeny vnitřní prožitky Mohameda při opakovaných zjeveních božské bytosti.

Výpadky elektroniky při karmické očistě

Podobná situace, jako při zjeveních temné bytosti, nastává, když se člověku obnaží karmické vrstvy s vysoce nepříznivou náplní z minulosti. Temná zrůda přisedlá na jeho zádech, která jej tehdy ovládala (černý bratr, jiná forma života, temný klon žijícího člověka). A navíc je třeba to vše doprovázené okamžitým útokem. Také tato temná energie z obnažených vrstev může vyvolat neobvyklé jevy. Nejen náznaky pocitové nebo zdravotní, ale někdy také výpadky ve fungování elektronických přístrojů, počítačů, počítačových programů, mobilů, apod., neobvyklá chování těchto přístrojů.

Například jsem byl svědkem toho, že SMS zpráva od jednoho člověka s žádostí o pomoc ten den nepřišla. V následujících třech dnech mi však od něj samovolně přišlo postupně kolem 35 prázdných SMS zpráv. Sám jsem opakovaně zažil, když při snaze odpovědět na zatemněné emailové zprávy se běžné programy v mém počítači začaly chovat neobvykle – samovolné duplikování částí textů, zdvojování řádků, samovolné vypínání nebo i zapínání počítače. Někteří dokonce zažili samovolné vypínání či zapínání i jiných přístrojů. Přicházejí mi například SMS zprávy podobné této: „Dnes mi nefunguje technika kolem mne.“ Opakovaně mne pak někteří žádají také o očistu jejich počítačů a mobilů.

Proč někdy dochází při karmické očistě jen k minimální úlevě?

Dotaz: Proč někdy po zpracování a rozvázání karmických vrstev vnímám úlevu jen krátce? A často během jedné či dvou hodin, nebo přes noc, se situace zase zhorší a opět vnímám jakési skryté ovládání? Je to běžné, obvyklé, že se den za dnem karmicky čistím?

Odpověď: Pokud člověk optimálním způsobem posiluje pravidelnou každodenní činností světelné základy své bytosti, karmická očista může nabývat vysoké obrátky. A prakticky vzápětí po zpracování jednoho bloku karmických vrstev se může obnažit blok další.

V současné době je velký tlak na to, aby se co největší počet bytostí na vzestupné světelné cestě karmicky očistil do určité úrovně, kdy už bez problémů ustojí vstup nové instituce Karmy do hmoty. Proto mnohým z těch, kteří soustavně posilují svoji světelnou cestu, vylézají bloky karmických vrstev den za dnem. Není to nic výjimečného.

A co stane, když ti lidé nepožádají každý takový den, kdy se něco děje, o pomoc při zpracování těch vrstev, které proudící očistné energie automaticky nezpracují? Většina jednotlivců na vzestupné světelné cestě totiž v takové situaci vnímá, že se jim sice ulevilo, ale něco přece jen například na zádech zůstalo. Po žádosti o pomoc adresované Spojeným Silám Světla a doprovázené vlastními omluvami, pokáním a vzdáváním se dávné umělé výbavy obvykle přichází alespoň dílčí úleva. Ale ke kompletnímu karmickému zpracování karmických vrstev s velmi nepříznivou náplní někdy (na počátku vzestupné světelné cesty velmi často) z různých důvodů dojít nemůže.

Jedním z důvodů je skutečnost, že člověk potřebuje alespoň rámcově vědět, čeho se problém v tomto bloku vrstev týká. Jestli on ubližoval druhým, zdali měl k dispozici umělou výbavu, nebo jestli spíše on byl tím podřídivým, který přijímal ovládání druhých. Případně jakou konkrétní chybu udělal. Dalším důvodem je to, že člověk sám není schopen přijmout světelné energie tak vysoké úrovně frekvence a čistoty, které by dokázaly kompletní karmické rozvázání vrstev zajistit. Potřebuje pak prostředníka s vyšší vnitřní čistotou, který pro něj příjem těchto energií zprostředkuje.

Obnažený blok karmických vrstev je důležité co nejdříve rozvázat a zpracovat

Do té doby, než se obnažený blok karmických vrstev kompletně zpracuje a karmicky rozváže, je bráněno dalšímu bloku, aby se obnažil. Přitom však tlak na obnažení dalších bloků může být silný. K čemu pak dochází? Je to jako v případě obchodu, kde si majitel na chvíli odběhne a na dveře pověsí ceduli „Přijdu hned“. Mezitím se před obchodem začne tvořit fronta těch, kteří čekají. Podobná situace nastává při silné karmické očistě, pokud se vrstvy průběžně nezpracovávají. Těsně pod povrchem vzniká fronta dalších bloků karmických vrstev, které jsou připraveny k obnažení, ale nemají na to prostor a podmínky. Nepříznivé vyzařování těchto vrstev však už na toho člověka působí. Celková situace daného člověka se může začít postupně zhoršovat (výraznější nepříznivé zdravotní pocity, silnější pocity skrytého ovládání, atd.).

Bloky připravených karmických vrstev přitom nelze spojit, aby se více připravených bloků obnažilo najednou. Automatická karmická očista člověka je řízena Silami Světla takovým způsobem, aby se vždy obnažil právě a jen natolik rozsáhlý blok karmických vrstev s podobným obsahem, pro jehož rozvázání má člověk dostatečnou vnitřní sílu.

Stále se tedy vyvažuje optimální kompromis mezi potřebou, aby očista probíhala co nejrychleji a mezi možnostmi člověka, které svými vnitřními postoji, svým vztlakem na světelný vzestup má. Pokud by se najednou obnažil příliš velký blok vrstev, člověka by mohlo nadměrné množství temných energií příliš vychýlit. Přestal by být schopen vydávat dávnou magickou duchovní výbavu, přestal by zvládat vnášení průběžných změn do svého života, atd. Nepříznivé energie a dávná magická výbava by jej mohly chytit a tlačit do pádu, jak jsem naznačil v jednom z příkladů v minulém pokračování.

U některých jedinců, kteří příliš brzy zatoužili po úplné samostatnosti, ale nebyli na to doposud připraveni, jsem zjistil například následující. Dlouho se neozývali, protože se domnívali, že karmickou očistu zvládnou sami. Bývá totiž běžné, že nepříznivé pocity doprovázející vynoření bloku karmických vrstev za určitou dobu odezní. Může to být za půl dne, někdy však také za pouhou hodinu. Člověk se pak může domnívat, že se karmické vrstvy zpracovaly samy.

Takto postupuje den za dnem a ozve se s prosbou o pomoc až třeba za 10 dnů, místo druhý den, když už se jeho situace začíná výrazně horšit. A on sám začíná mít dojem, že se s ním děje něco nepříznivého. Například už má několik dnů vytrvalé bolesti hlavy, nebo jej silně bolí či brní ruce, apod. Kontrolou pak například zjistím následující. Že má na sobě už 9 dnů nezpracované obnažené karmické vrstvy. V důsledku toho jeho vnitřní harmonie zřetelně poklesla o několik úrovní, světelný vzestup se výrazně zpomalil. Začíná mu hrozit vypadnutí ze vzestupné cesty. A navíc se těsně pod povrchem nahromadilo dalších třeba 7 bloků vrstev, které urgentně čekají na zpracování.

Taková situace ovšem nastane pouze tehdy, když se člověk ozve s prosbou o pomoc ještě relativně včas. Ozve-li se až třeba za měsíc po obnažení vrstev nebo ještě později, obvykle je již vlivem obnažených nezpracovaných vrstev v duchovním pádu a dokonce se může nacházet pokleslou úrovní svého vnitřního vyladění pod hranicí nezbytnou k udržení se na Nové duchovní cestě. Karmická očista se u toho člověka zastavila, obnažené vrstvy opět zapadly dovnitř a staly se spícími.

Soustavná karmická očista nemůže probíhat, je-li člověk v duchovním pádu

Jiří Novák: Centrální Karmo Nového vývoje, mám následující dotaz. Mnozí jedinci mi píšou, jak dlouho už pracují na své karmické očistě. Někteří se dokonce domnívají, jakého pokroku již dosáhli a sami sebe tak považují na duchovní cestě za pokročilé. Popisují, v čem všem se už ve svém životě posunuli a připisují to své soustavné práci na karmické očistě. Když se však zeptám Přírody na jejich duchovní situaci, pak zjistím, že jsou zatím ještě v duchovním pádu. Je za této situace možné, aby u nich v důsledku určité cílené práce na sobě probíhala soustavná karmická očista? A to i za situace, kdy zatím ještě nejsou na světelném vzestupu?

Centrální Karma Nového vývoje: „Zásadní chybou je, že řada obyvatel vaší Planety se domnívá, že jakákoliv soustavná duchovní práce vede automaticky k dosažení duchovního vzestupu, duchovní pokročilosti a k nastartování karmické očisty. To je jeden ze základních omylů, které zde rozšířily mnohé teorie Staré duchovní cesty. Ve skutečnosti k podpoře světelného vzestupu vede duchovní úsilí jen ve správném směru, ale o tom je toho na vašich stránkách již napsáno dost. Také tam čtenář najde řadu informací o tom, jak mnohé z doporučovaných teorií a metod Staré duchovní cesty vedou člověka k pádu.

K nastartování soustavné karmické očisty je důležité dosažení dostatečně rychlého světelného vzestupu. Což ve vaší situaci znamená dokázat se zbavit, vnitřně ze sebe dostat, drtivou většinu stahujících metod Staré duchovní cesty, které člověk na sebe dobrovolně v tomto životě doposud navázal.

Aby měl člověk šanci nastartovat si soustavnou karmickou očistu, potřebuje začít správným způsobem den za dnem pracovat na své duchovní cestě (každodenní cvičení Pěti Tibeťanů, sledování výživy z pohledu bioenergií, zbavování se škodlivých záležitostí). Ani to však ještě zpočátku nestačí. Na této cestě potřebuje nejprve dosáhnout konkrétních výsledků, které se projeví dostatečnou výší dosaženého momentu světelného vzestupu. Soustavná karmická očista se spouští až zhruba na úrovni momentu vzestupu 50% vůči osobnímu optimu tohoto člověka.

V situaci pádu soustavná karmická očista probíhat nemůže. Jenom občas může docházet vlivem tlaku vnějších energií k „divoké“ karmické očistě. To, že člověk na sobě správným způsobem pracuje, mu dává větší šanci dokázat se zbavit staré výbavy obsažené v takto vytlačených karmických vrstvách.“

Co se děje s člověkem, který sice správným způsobem pracuje na světelném vzestupu, ale zatím je ještě v duchovním pádu?

Jiří Novák: Co tedy ve skutečnosti s těmito lidmi probíhá, když mají dojem i podle toho, co se s nimi děje, že se jim už karmická očista nastartovala? K čemu tedy u nich začíná docházet, když začali soustavným způsobem posilovat světelné základy své bytosti, ale zatím jsou stále ještě v pádu směrem k temné straně?

Centrální Karma Nového vývoje: „Jak už ses sám mnohokrát přesvědčil, člověk nacházející se v duchovním pádu má obvykle na svých zádech několik vrstev vysávacích struktur. Začne-li na sobě správným způsobem soustavně pracovat, pak například cvičení Pěti Tibeťanů uvádí tyto vrstvy do pohybu. Jako když víříte zakalenou vodu v nádobě, kde bylo původně to špinavé a husté pevně usazeno na dně. Teď se to vše začíná promíchávat, temné struktury se začínají uvádět do násilného pohybu, ztrácejí tím svoji původní stabilitu a začínají se tomu bránit.

Pokud je životní změna spojena se zásadní změnou ve výživě, například s přechodem k vegetariánství a ke zvýšené konzumaci syrové rostlinné stravy a syrových plodů, pak zvýšené množství čistých bioenergií vysoké frekvence v této stravě vyvolá zvýšenou fyzickou i duchovní detoxikaci. I s tímto vlivem by člověk měl počítat.

Vlivem toho všeho může docházet k určitým změnám v životě člověka. Zatím ještě nejde o soustavnou karmickou očistu, ale spíše jde o snahu vytlačit vysávací a ovládací struktury ze své bytosti (ze svých zad, srdce, hlavy, pohlavních orgánů, břicha, apod.). Jde tak o počáteční vzepření se vysávacím systémům. Pokud toto duchovní úsilí člověk doprovází i odpovídajícími změnami ve svém hmotném rozhodování a jednání, může být v odstranění slabších z těchto vazeb skutečně úspěšný. Takže skutečně může mít pocit, že se jeho situace v některých směrech postupně zlepšuje. O karmickou očistu však přitom nejde.

Karmické vrstvy jsou u člověka běžně uloženy v jeho karmické nádrži a energie v nich jsou spící. Jednotlivé karmické vrstvy nebo celé bloky vrstev se obnaží, až když je člověk na dostatečně rychlém světelném vzestupu, nebo někdy i tlakem vnějších energií. Něco jiného jsou však funkční vysávací struktury, temné klony žijících osob nebo parazitující nehmotné bytosti (např. duch zemřelého člověka nebo jiná astrální bytost), které jsou přisedlé k bytosti člověka. A které mu trvale nebo nárazově několikrát za den odebírají určité energie. Právě tyto struktury a přisedlé nehmotné bytosti s nepříznivými energiemi dokážou udržovat člověka v trvalém duchovním pádu. A pokud se člověk chce dostat na světelný vzestup, potřebuje se všech těchto aktivních vysávacích struktur zbavit. Správným způsobem nastoupená duchovní cesta a pozitivní zásadní změny ve výživě mu v tom pomáhají.“

Tíživá situace některých jednotlivců na cestě světelného vzestupu

Další otázka: Jak je možné, že někteří lidé se na světelné cestě dostávají do zdravotně velmi nepříznivé situace? Proč jim Síly Světla nejdou více na ruku? Proč jim nějak nepomohou?

Odpověď: Ano, situaci některých jednotlivců na vzestupné světelné cestě vnímám jako tíživou. Například opakovaně přicházející skryté hlasy odkudsi zevnitř, které komentují jejich jednání. Které je tlačí k určitým nevhodným aktivitám. Nebo jejich konání zesměšňují, doslova se jim vysmívají. U jiných narůstající vyhrocující se zdravotní problém, který je potřeba řešit operací. Nebo vyhrocené parazitování plynoucí k nim ze vztahů s nejbližšími – rodiči, vlastními dětmi, životními partnery, apod.

U těchto jedinců zkoumám jejich světelný vzestup a vztlak, ptám se na kvalitu jejich výživy a účinnost cvičení Pěti Tibeťanů, aby se prověřilo, jestli dělají nějakou skrytou zásadní chybu nebo nikoliv. U některých tíživá situace pokračuje, přestože ukazatele jejich světelného vzestupu jsou v pořádku. V takovém případě zkouším zjistit situaci duchovní komunikací. Opakovaně se ptám, jak by bylo možné lidem se závažnými problémy pomoci. Přicházející odpověď bývá podobná:

Žádný závažný problém nepřichází náhodou

Jiří Novák: Centrální Karmo Nového vývoje, někteří jednotlivci na vzestupné světelné cestě se dostali do problematické životní či zdravotní situace. Jak je možné jim pomoci? (Duchovní komunikace z 12.11.2013)

Centrální Karma Nového vývoje: „Je to jejich zkouška, jejich karma, kterou si nahromadili. Nemohou to mít lehké, když už v minulosti i v tomto životě tolikrát selhali při správném výběru směru své životní cesty. Teď v tomto období potřebují prokázat rozhodnost, vytrvalost v cestě za Světlem. Bez kompromisů a podléhání temným pokynům, temným impulsům, temným lákadlům.

Někteří se potřebují naučit ignorovat skryté temné hlasy, které k nim odkudsi přicházejí. Postupně je vytěsnit ze svého života. Vnitřně se jim se vší rozhodností vzepřít. Nenechat se jimi ovlivnit nebo dokonce řídit či ovládnout. Není jiná cesta. To vše jsou pozůstatky jejich vysoce nepříznivé vlastní minulosti v jiných životech, jiných světech.

A případné použití léků? Léky je jen dočasně utlumí. Mohou jim na čas pomoci překonat kritické období utlumením, zeslabením přicházejících nepříznivých energetických vlivů. Nejde však o řešení příčin této situace, nejde o řešení pro celý život. Jde jen o určité odložení problému, jeho případné dočasné zmírnění. Skutečné řešení problémů však zůstává na nich. Vyřešit nepříznivou situaci uvnitř své bytosti potřebují oni sami cestou vytrvalosti a důslednosti.

Jiní potřebují konečně naplno pochopit, že od některých nejbližších příbuzných, životních partnerů, známých, k nim trvale proudí snaha o ovládání, parazitování. Není pak jiná cesta, než zásadně změnit svůj způsob chování i svoji původní otevřenost a důvěřivost vůči těmto lidem.

Další jsou zase vedeni k tomu, aby využili služeb medicíny. Aby pochopili, že zákrok medicíny je v tomto směru pro světelný vzestup mnohem méně zatěžující než pokusy řešit situaci těmi alternativními způsoby léčby, které otevřeně nebo skrytě používají magii.

Nevypadnout ze vzestupné světelné cesty

Tím nejdůležitějším v tomto období je pro ně pokračovat dál ve vzestupné světelné cestě. Nenechat se z této cesty vyhodit přijímáním nevhodných impulsů, konáním nevhodných aktivit, přijímáním rozhodnutí, které jejich další cestu ke Světlu zásadním způsobem blokují. Nenechat se přicházejícími událostmi vnitřně rozložit.

Vykonávat dál základní činnosti, které posilují světelný základ jejich bytostí – pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů, úsilí o přijímání stravy optimální z pohledu hmotného složení i doprovodných bioenergií, vyhýbání se záležitostem, které světelný vzestup blokují, pravidelné pokání, omluvy, odpuštění, pravidelné požádání Spojených Sil Světla o energetickou pomoc. Pravidelná duchovní komunikace, vyvážený denní režim, pravidelný pobyt v přírodě. Sledování duchovních náznaků a včasná reakce na ně. Například pokud se člověku obnažily karmické vrstvy s problematickou náplní, které se pouhou prosbou Spojeným Silám Světla nemohou plně dočistit a karmicky rozvázat, včas požádat o pomoc oprávněného člověka. A pokud některým lidem zdravotní situace na určité období například zabránila v pokračování cvičení nebo dalších činností, co nejdříve se k těmto činnostem alespoň v náznacích navrátit.

(Poznámka: V článcích série Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? jsem se těmito otázkami posilování světelných základů své bytosti zabýval podrobně. Viz například texty U2. Co udělat, pokud chce člověk pomoci světelnému vývoji na Zemi?, U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu?, U15. O úrovni vnímání pravdy rozhoduje vnitřní čistota člověka.)

Udržovat optimální vyváženost mezi hmotnou a duchovní složkou své bytosti

Pro cestu Světla zůstává i nadále zásadní udržování optimální vyváženosti, optimálního vzájemného vztahu mezi hmotnou a duchovní složkou své bytosti. Pokud člověk dokázal tuto rovnováhu blížící se optimu vytvořit, pak v případě nouze dokáže jedna složka bytosti pomoci druhé.

Například v případě psychického či duchovního vychýlení, deprese, zavalení svého nitra negativními myšlenkami, pomůže zdravá výživa, okamžitá konzumace čistého syrového ovoce, zeleniny, ořechů a semen. A třeba i cvičení Pěti Tibeťanů navíc.

 A naopak v případě závažných zdravotních problémů pomůže situaci kromě vhodné výživy, cvičení apod. překonat také zvýšení čistě duchovních činností – omluvy, pokání, pravidelné kontakty s texty vyzařujícími čisté světelné energie, pravidelné napojování se na světelné energie, pravidelná žádost o pomoc adresovaná Spojeným Silám Světla.

(Poznámka: Způsob a forma, jak prosbu o pomoc formulovat a jak se na čisté světelné energie napojit, jsou uvedeny na webové stránce Jak požádat o energie z duchovních sfér?)

Základním heslem, které provází nejen toto dnešní období, ale i celých uplynulých 15 let historie Nové duchovní cesty a jejího vzniku je a zůstává

VYDRŽET, VYTRVAT NA VZESTUPNÉ SVĚTELNÉ CESTĚ,

JÍT KROK ZA KROKEM DÁL.“


 

Ve čtvrté části tohoto tématu 66D. Doprovodné jevy karmické očisty IV předám slovo Věře Talandové a jejím duchovním komunikacím, které se týkají problematiky závažné karmické očisty v tomto období.

© Jiří Novák, listopad 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 192
  • 22
  • 21
  • 21
  • 23

Celkový počet hlasů: 279