Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 46. Respektovat a být respektován

46. Respektovat a být respektován

Jiří Novák, Hana Nováková, Ivana Zámečníková Vloženo 14.6.2011
Jiří Novák Ivana Zámečníková Hana Nováková

Minulost i dnešní současnost lidské civilizace je prosycena ovládáním, manipulací a zneužíváním všeho druhu. Těmito neetickými činnostmi však nebyly a nejsou typické pouze temné bytosti. Manipulace, lži, skryté i otevřené metody ovládání se dokonce staly oficiální platformou i těch, co o sobě říkali a i dnes říkají, že bojují za Světlo. Dnes, v období na počátku 21. století, je důležité, aby se lidé zabývali problémem správného vymezení hranic vůči druhým lidem, vůči Přírodě a světu. Automaticky v tomto směru působí vědomá péče o základy své bytosti - vyhledávání čistého životního prostředí, sledování kvality své hmotné výživy a pravidelná optimalizace činnosti svých čaker každodenním cvičením Pěti Tibeťanů. A pokud chce v tomto směru člověk udělat ještě něco navíc, pomoci v nalezení nového způsobu chování k druhým lidem ve své blízkosti může kniha „Respektovat a být respektován“.

Impulsy a okolnosti mne dovedli k tomu, abych mimo pořadí zpracoval a zařadil následující aktuální téma týkající se hranic každého člověka, které je pro dnešní dobu více než aktuální.

Minulost i dnešní současnost lidské civilizace je prosycena ovládáním, manipulací a zneužíváním všeho druhu. Těmito neetickými činnostmi však nebyly a nejsou typické pouze temné bytosti. Manipulace, lži, skryté i otevřené metody ovládání se dokonce staly oficiální platformou i těch, co o sobě říkali a i dnes říkají, že bojují za Světlo. V celém tomto duchu se nesl středověk, kdy už přestávalo být jasné, kdo tady na Zemi zastupuje skutečné Světlo a kdo už mezitím přešel svými postoji, názory a způsoby chování k temnu. A už vůbec nepřehledná je situace v dnešní době. Kdy i mnozí z těch, kteří s „dobrým úmyslem“ a v „dobré víře“ a snaze pomoci druhému člověku, jej ve skutečnosti napojují na temné systémy a jsou tak zprostředkovateli jeho ovládání a zneužívání.

Při vstupu do nového věku je jednou z nejdůležitějších záležitostí jednoznačně vyjasnit, kdo je kdo. Kdo jaké principy ve skutečnosti zastává. Komu jde o skutečnou změnu světa k větší čistotě a celkové spravedlnosti. A komu jde naopak i nadále jen o udržení své moci, svých dosavadních privilegií a mocenských ambicí. Nejde však o pouhá slova, ale především o skutečné způsoby chování jednotlivců. Jednou ze záležitostí, která by měla pomoci vyjasnit postoje jednotlivců je postupné vytváření nového karmického pořádku, jak to bylo naznačeno v článku 39J. Principy nového karmického pořádku. A to nejprve v duchovním pozadí světa a postupně i sestup a prosazení tohoto nového pořádku přímo do hmoty.

Co to pro všechny jednotlivce na Planetě znamená? Každý člověk dnes stojí před důležitým úkolem dokázat si vyladit, vyvážit optimálním způsobem hranice své bytosti. Naučit se, co to znamená nežít na úkor druhých, nemanipulovat, netlačit, nenutit. Ale také dosáhnout toho, aby nenechal druhé žít na úkor sebe. Ať už jde o druhé bytosti nebo také o nejrůznější systémy, které stojí v pozadí používání nejrůznějších umělých metod, rituálů, technik.

Kdo se alespoň základním způsobem vyzná v problematice čaker, ten ví, že na rozdíl od minulosti jsou již lidé v dnešní době pro tuto změnu postojů k druhým lidem, pro posun k přesnějšímu vymezení svých hranic, dostatečně vybaveni. Slouží k tomu nová čakra 1A, kterou drtivá většina pozemské populace získala v 90. letech 20. století. Právě touto čakrou, pokud je plně otevřena, člověk přijímá impulsy Přírody a informace morfických polí, jaká forma hranic je pro něj optimální. Naopak deformace ve fungování této čakry naznačují, že člověk má v otázce stanovení hranic vnitřní problémy – viz články 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I.

Ke vzniku nové čakry 1A u většiny lidských bytostí na Zemi nedošlo samozřejmě pouhou náhodou. Naopak se to stalo výsledkem úsilí Přírody a Sil Světla vedoucích vývoj, konečně „pohnout“ vývojem lidské civilizace na planetě Zemi. A využít všech možností, které dosavadní vývoj lidské civilizace na Zemi poskytuje. A řízeným přenosem zajistit změnu ve výbavě dnešní civilizace, která usnadní lidem provedení zásadní změny jejich životů, která je v tomto období vysloveně žádoucí. A dokáže je posunout k novému vnímání reality kolem sebe, a zejména i vztahů mezi lidmi. Viz duchovní komunikace Potřeba změny lidských postojů je nyní akutní.

Právě v tomto období na konci 20. století po instalování čakry 1A většině lidských bytostí na Zemi byla otevřena Nová duchovní cesta. Protože vše bylo pro nastartování nového vývoje prostředím a Přírodou doslova připraveno.

Dnes, v období na počátku 21. století, je důležité, aby se lidé zabývali problémem správného vymezení hranic vůči druhým lidem, vůči Přírodě a světu. Automaticky v  tomto směru působí vědomá péče o základy své bytosti, tak jak to bylo popsáno v článku 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I. To znamená vyhledávání čistého životního prostředí, sledování kvality své hmotné výživy z pohledu bioenergií a pravidelná optimalizace činnosti svých čaker každodenním cvičením Pěti Tibeťanů. A pokud chce v tomto směru člověk udělat ještě něco navíc, mám následující doporučení. Již poněkolikáté se ke mně dostal během posledních let impuls týkající se mimořádného významu knihy „Respektovat a být respektován“, která může pomoci v nalezení nového způsobu chování k druhým lidem ve své blízkosti.

V další části této stránky bude uvedena komunikace Ivany Zámečníkové, která byla jedním z impulsů k napsání tohoto textu a další komunikace Hany Novákové, která se snaží principy této knihy již několik let používat přímo ve školní praxi.


 

Ivana Zámečníková

Důležité je učit se nový druh komunikace mezi bytostmi

Prosím Spojené Síly Světla, Karmy a Přírody o komunikaci a sdělení informací, jak se věci mají? Jaká je nynější situace? Na co se zaměřit? (Duchovní komunikace z 19.5.2011).

Příroda: „V tuto chvíli stále dochází k plnému vytěsňování jakýchkoli manipulací nejenom z fyzického světa – tedy z Přírody, lidí a dalších bytostí, ale i z duchovního světa. Mágové jsou nyní jakousi „okleštěnou" skupinou, která má stále méně možností, jak nadále „poškozovat“ a měnit svět. Z jejich strany dochází k silným magickým impulzům, těmi se snaží podrobit si zpět bytosti i území jimi v minulosti spravované. Jde o jakési skutečné „chytání se stébla"  – o pokusy mágů „přežít" a udržet si své výsostné postavení nadřazenosti vůči všem a všemu. A současně si ponechat své tvořivé manipulativní dovednosti, schopnosti a magické praktiky.

Je a bude potřeba i nadále pokračovat ve zbavování se VŠECH nepřirozených dovedností, schopností, utkvělých představ, deformovaných myšlenek a nevhodných komunikací, které lidstvo vracejí a posouvají krok za krokem zpět k již překonanému.

Tvé pocity o vhodnosti předání informací o knize „Respektovat a být respektován“ od autorů Kopřivových a spol. jsou aktuální a správné. Tato kniha může pomoci komukoli, kdo hledá způsob přirozené, kvalitní komunikace. Jde o jakýsi chybějící „článek" k uskutečnění a plnému vědomému používání a prožívání kvalitní, morální (etické) komunikace – bez stop manipulace. A to nejen mezi dospělými, ale rovněž a především mezi dospělými a dětmi. Jde o praktickou, VELMI UŽITEČNOU knihu, která určitým způsobem navazuje na poselství knihy Jamese Redfielda: Celestinské proroctví. James Redfield v této knize nastínil, jakým způsobem se vyhnout energetickým manipulacím a vlastním deformovaným postojům. Kniha „Respektovat a být respektován“ navíc přináší informace, jak respektovat druhé i sám sebe – bez energetických, fyzických a verbálních manipulací.

Autoři se zde zmiňují o přirozené (etické) komunikaci s dětmi. O takové komunikaci, která bude podporovat jejich samostatný vývoj, duchovní růst, přirozenou samostatnost a zdravé sebevědomí. A to bez jakéhokoliv boje o energie, například v rodině. Totéž platí i mezi dospělými.

 Je na čase, aby se s touto knihou o komunikaci „Respektovat a být respektován“ seznámilo co nejvíce lidí. A začalo tento druh komunikace vědomě přenášet a praktikovat ve vlastním životě. Způsobu jednání a komunikace, popsaného v této knize, se dá používat (a je vhodné používat) i v komunikacích s jinými bytostmi – nejenom mezi lidmi, ale např. i se zvířaty a dalšími formami života. Tedy respektovat nejen sebe, druhé, ale rovněž i další bytosti – včetně zvířat.

V tomto směru jde o jedinečnou knihu, ve které je MNOHO cenných informací, které mohou pomoci k plnému rozvinutí komunikačních schopností správným směrem pro všechny hledající bytosti. Jakým způsobem jednat, aby se přitom neubližovalo, zbytečně neomezovalo, nemanipulovalo s druhými (jeden ze základních pilířů NDC). Umožnit tak obnovení přirozené harmonie a spolupráce mezi lidmi navzájem, i mezi lidmi a dalšími bytostmi.

Jde ovšem pouze o studijní materiál. A zůstává na každém člověku, jak s těmito informacemi naloží. Zda je zahrne do svého každodenního běžného života. Nebo zda bude i nadále postaru, ač třeba i „nevědomě", ubližovat ostatním, a tím potlačovat svoji nebo jejich výjimečnost a jedinečnost. A současně bránit plnému rozvinutí své bytosti i jejich bytostí směrem ke Světlu.“     Děkuji. 


 

Hana Nováková

Principy etiky a respektu k druhým patří do společnosti lidí

Přírodo, Karmo, Síly Světla, můžete se vyjádřit ohledně knihy „Respektovat a být respektován“? Ohledně principů, které propaguje a spojitosti či souvislosti s Novou duchovní cestou, jejími požadavky a principy? Je dobré se tímto směrem ve výchově a vzdělání nasměrovat, vydat? (Duchovní komunikace ze 2.6.2011).

 

Karma: „Sama již několik let vnímáš, že je potřeba přistupovat s respektem k sobě i ke svému okolí, tedy k druhým lidem, dětem, žákům. Že cesta nerespektování druhých, jejich potřeb, okolností, které na ně působí a dalších vlivů, které ovlivňují jejich konání, jednání, je cestou nadřazenosti, touhy ovládat, mít moc, převahu nad tím druhým. Sama ve své praxi můžeš pozorovat důsledky takového přístupu k ostatním lidem, dětem, rodičům, kolegům a dalším lidem ve svém okolí. Nerespektování okolností, příčin, důvodů, proč se druhý chová agresivně, nepřístupně, nadřazeně, pasivně, prostě jinak, než byste si přáli, očekávali, vás vede k dalším nepochopením a mocenským přístupům vůči jiným lidem.

Tento bludný kruh lze rozseknout právě tím, že každý si sám u sebe potřebuje uvědomit, jak by chtěl, aby se k němu chovali ti druzí. Každý potřebuje pracovat na sobě, na svých projevech chování, pocitech, přístupu k životu. Uvědomovat si základní pravidla, která je potřeba dodržovat, bez ohledu na to, jak to dělají „ti druzí“. Každý bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, postavení, je zde sám za sebe a zodpovídá za svůj život hmotný i duchovní. Rodiče samozřejmě mají vliv, zodpovědnost za výchovu dětí, do té doby než dospějí. Škola je v tomto směru též nezanedbatelná, protože se věnuje nejen vzdělávání dětí, ale též výchově.

Principy etiky, respektu, vztahů mezi lidmi rozhodně patří do společnosti lidí. Knihu „Respektovat a být respektován“ je nutné dále propagovat, šířit její poselství. Respekt je základem života nejen ve hmotě, odvíjí se od něho nový způsob fungování ve společenství lidí, zvířat a ohledně Přírody vůbec. Bez respektování svého okolí, lidí, Přírody, nezůstane nic. Stará pravda říká: „Vše souvisí se vším“.

Jenom člověk, který je vnímavý, otevřený svým pocitům, dokáže vnímat i pocity druhých lidí. Každý sám jednou dospěje do bodu, kdy si uvědomí, že je něco jinak, než jak si to dosud představoval. Potom začne hledat nové cesty, způsoby jak změnit dosavadní způsob života. V tomto bodě se připravenému člověku dostane do cesty kniha, která ho posune dál, člověk, který pomůže radou nebo cokoli jiného, co ho nasměruje správným směrem.

Nová duchovní cesta a kniha „Respektovat a být respektován“ jsou základními prostředky na cestě ke smysluplnému životu na této Planetě. Není jednoduché se dle těchto pomocníků vydat na novou dráhu v životě, neboť to stojí sebepřemáhání, práci především na sobě, ne chtít měnit ty druhé, ale hlavně sebe. Nepoužívat žádné umělé urychlovače, protekce, výhody pro sebe. Ale naopak dodržovat určité zásady, pravidla, principy, které se týkají slušnosti, etiky, morálky, respektu a podobných pro mnohé z lidí nepopulárních činností.

Jak už bylo vícekrát zmíněno, Nová duchovní cesta není pro každého, ale jen pro ty, kteří jsou připraveni přijmout „jednoduchou“ poctivou přímou cestu, bez privilegií a zkratek. Podobné je to i s knihou „Respektovat a být respektován“.


                   

                    


Několik citací z doporučené knihy

Toto téma uzavíráme několika citacemi z knihy „Respektovat a být respektován“: 

„Mocenský model sděluje: „Přinutím tě dělat, co je správné.“

"Partnerský model sděluje: „Tato věc má tento a tento smysl, takové a takové důsledky. Očekávám, že uděláš to, co je správné.““

Když se někdo chová špatně, nesprávně, nevhodně, často je to proto, že se cítí mizerně a k ničemu.“

„Kvalitní zpětná vazba se vyznačuje tím, že začíná pozitivním popisem nebo informací, a pokud je třeba něco zlepšit a napravit, ukazuje jak.“

„Znakem respektujícího přístupu je, že necháváme na zvážení a rozhodnutí druhé osoby, zda informace využije. U rad či pokynů naopak očekáváme, že se druhá strana zařídí podle nás. Informace rozvíjejí odpovědnost – rady a pokyny poslušnost.“

„1. Máme právo prožívat to, co prožíváme.

2. Když jsme v emocích, jde logika stranou.

3. Emoce jsou „nakažlivé“.

„Uspokojení vyšších potřeb nám přináší radost, estetické zážitky, pocit, že chovat se správně je dobré, pocit začlenění do lidského společenství, do přírody, kosmu, pocit, že život má nějaký smysl.“

© Jiří Novák, červen 2011
© Hana Nováková, červen 2011
© Ivana Zámečníková, červen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).1

  • 269
  • 28
  • 20
  • 26
  • 30

Celkový počet hlasů: 373