Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Nastává období prosazování čistoty a spravedlnosti do hmoty

Nastává období prosazování čistoty a spravedlnosti do hmoty

Jan Páník Vloženo 16.6.2011
Jan Páník

Karmický systém prochází v dnešní době zásadními změnami

Duchovní komunikace s karmou ze 4.4.2011: 

Karma: „Spojení je v pořádku a mělo by se stále zlepšovat. Tím, jak se pročisťují energie, měla by také veškerá komunikace s jakýmikoliv Silami Světla fungovat lépe. Naopak jakékoliv pokusy o magické ovlivňování budou stále více ztrácet na účinnosti. To je jeden z hlavních bodů současného vývoje. Propagována a podporována je výhradně cesta čistého vzestupu. Jsi vnímavá bytost a jistě tuto skutečnost také pociťuješ. Energie jdoucí z čistých duchovních sfér do hmoty jsou mnohem silnější než dříve. Proto také napojení na čisté duchovní sféry bude fungovat stále lépe, což hlavně budeš cítit při komunikaci. Měl bys být schopen velmi čisté a přesné komunikace. Záleží to však především na tvém zaujetí pro tuto činnost. Stále si musíš uvědomovat, že máš velký dar a neměl bys jím mrhat. Snaž se o přenos informací pokud možno každý den. Nyní totiž nastává velmi důležité období vývoje Země a všech bytostí, které na ní žijí. NDC se stále výrazněji hlásí o slovo a je pouze otázkou času, kdy se jí to zcela podaří. Má totiž velmi silnou podporu ze strany Sil Světla.

Ty jsi však především bývalý rytíř karmy, který je zrozen ve hmotě. Máš vazby na další bytosti, které jsou ve tvém okolí. Měl bys sbírat informace, protože je mnoho věcí, které by ti měly být v komunikaci předány. Potřebuješ tyto informace, abys mohl dále pokračovat ve své cestě. Jsi již natolik vyspělou duchovní bytostí, že jsi schopen tyto důležité informace přijmout sám ve své komunikaci. Tyto věci jsou určeny přímo pro tebe a tvým prostřednictvím by se měly dostat na světlo světa. Proto na tebe duchovní Síly Světla znovu apelují, abys věnoval čistému přenosu více času a prostoru. Momentálně je to jeden z tvých důležitých úkolů.

Tvoří se nové karmické uspořádání

V tomto období se také tvoří nové karmické uspořádání. Karma by měla být postupně schopna účinnějšího zasahování do hmoty. Celý karmický systém nyní prochází zásadními změnami, které by se měly začít dříve či později projevovat. Jsi jedním z pracovníků, kteří dříve karmickou instituci zakládali, a tudíž by ses také nyní měl svým dílem podílet na jejím fungování. Je to jedna z nejhlavnějších a nejdůležitějších věcí, které musí NDC zvládnout. Karma musí fungovat naprosto přesně, nesmí být nikým a ničím ovlivňována a musí být také naprosto spravedlivá.

Ty jsi jedním z těch, kteří v minulosti zakládali tento systém a máš s tím tudíž mnoho zkušeností. Máš v sobě také chyby, kterých jste se dopustili a všechny tyto zkušenosti, ať už dobré nebo špatné, mohou být něčím užitečné. Začni si již konečně naplno uvědomovat svou důležitou roli v celém procesu. Svět musí začít fungovat na zcela jiných karmických principech než dříve. Spousta věcí se musí opravit a znovu obnovit.

V tomto období probíhá velké soupeření s magií, která na tomto světě učinila mnoho špatného. Byla schopna ovlivňovat také karmu, což není zcela jistě v pořádku. Mnoho bytostí díky magii získalo určitou beztrestnost, pohybovaly se mimo zákony nebo je zcela bez trestu porušovaly. Tomuto by mělo nové uspořádání zabránit. Nejprve se však musí naprosto otupit jakákoliv moc magie a všech jejích odvětví.

Působením magie celý karmický systém hodně trpěl, protože se zde měřilo různými metry. Jedny bytosti byly tvrdě trestány za nepříliš závažné chyby a některé mohly naopak ničit, ubližovat a manipulovat, aniž by jim hrozil jakýkoliv postih.

Všem se zkrátka musí měřit stejně. A především bytosti na těch nejvyšších místech musí mít tu nejvyšší a nejčistší etiku. To je jeden z hlavních cílů nového uspořádání. Měla by zkrátka fungovat spravedlivá spravedlnost. Toto slovo je nyní ve hmotném světě hodně překrouceno. Mnoho lidí již na spravedlnost zkrátka nevěří, protože jejich životní zkušenosti s ní nejsou vždy dobré.

Jedním z tvých hlavních úkolů zde je vždy stát na straně čistoty a spravedlnosti. Dávej si však velký pozor. Celá karmická instituce, včetně bytostí, které v ní fungovaly, byly velmi dlouhou dobu pod skrytým ovládáním temných sil či magie. Také ty jsi tudíž těmito věcmi „nakažen“. Může to být výhoda, pokud to budeš mít pod kontrolou. Musíš někde hluboko v sobě najít ty nejčistší možné principy, které do tebe byly vloženy. Jako jeden ze zakladatelů karmického systému je v sobě jistě máš. To by měl být jeden z hlavních bodů tvé komunikace. Musíš jít až do hloubky své vlastní bytosti a odtud vytahovat ty nejčistší možné informace.

Je potřeba obnovit čistotu a spravedlnost

Je to již velmi dávno, co tvoje bytost nebyla pod vlivem někoho nebo něčeho. Většinu své existence jsi byl pod nějakým vlivem, ať již přímým nebo skrytým. Teprve nyní se tvoje bytost stává naprosto volnou a svobodnou. Již hodně dlouho tomu tak nebylo. Proto je velmi důležité, aby ses svojí bytosti a svému vnitřnímu já dostatečně věnoval.

Cvičení, odstraňování zlozvyků, harmonizace, to jsou velmi důležité věci. Tvoje bytost musí najít opět svoji ztracenou sílu a zároveň svobodu. Opět se probouzí ke svému plnému životu. Potřebuješ se nyní ještě více stabilizovat a najít svoji cestu. Až doposud jsi mohl mít pocit, že něco není u tebe úplně v pořádku. Uvědom si tu velkou a zásadní změnu, kterou prochází tvoje bytost. Musíš být nyní velmi opatrný a obezřetný. Snaž se jít po dokonale čisté cestě. Síly Světla ti budou pomáhat a dávat ti ty správné impulsy.“


 

Nastává období prosazování čistých principů do hmoty

Duchovní komunikace z 12.4.2011: 

Nejvyšší karma:  „Energie jsou stále čistější a průraznější, stále více jsou ve hmotném světě účinné a hmatatelné. Ty jsi ve svém životě překonal několik opravdu zlomových okamžiků, neměl jsi to jednoduché, ale to neměl nikdo na NDC. Nyní nastává období, ve kterém by bytosti, které jsou již delší dobu na NDC, měli začít „sklízet plody“ své dosavadní práce. NDC je skutečně obrovsky důležitá, našla způsob jak bojovat proti temným silám a jak v tomto boji také vítězit. Zkrátka bytosti, které kráčejí po čisté cestě, mají nyní v tomto světě zelenou. Dříve tomu tak nebylo a výhod se dostávalo spíše těm, kteří lhali, kradli a kamuflovali. Dnes se situace obrací. Je důležité, že jste vytrvali, i když to někdy vypadalo zle. Ukázali jste, že lidé mají v sobě obrovskou vnitřní sílu na překonávání překážek a dokážou zlu vzdorovat.

Nyní nastává období, kdy se musí začít prosazovat čisté principy do hmotného světa. Je třeba o nich mluvit a ukazovat dalším lidem cestu. Hmota bude ještě tvrdým oříškem, ale můžete počítat s neomezenou podporou duchovních Sil Světla. Jsou to již bytosti Přírody, Planety Země, Vesmíru, které za vámi na této cestě stojí. Jsou to skutečně silné energie, které vás podporují. Takže je potřeba definitivně odhodit všechny obavy a strach. Nemáte se čeho obávat. Máte podporu a ochranu mnoha sfér a světů nad vámi.“


 

Co je pro mne nyní důležité? Jaké jsou nyní mé hlavní úkoly? 

Nejvyšší karma:  „Tvé úkoly jsou pro toto období stále stejné. To znamená, že velmi důležitá je duchovní práce na sobě. Hlavně komunikace a pokračování vnitřního čištění. Je třeba v tobě ještě dočistit nějaké zbytky špatných návyků, které jsi získal v době, kdy jsi byl pod silnými temnými vlivy. Jsou hluboko v tobě a musíš je ze sebe dostat. Vnitřní očista ti v tom může hodně pomoci. Takže v tomto období se věnuj hlavně poctivé práci na svém duchovním těle. Samozřejmostí by mělo být také pravidelné cvičení a dobrá strava.

Tvoje schopnost komunikace je skutečně mimořádná a postupně bys měl být schopen naprosto čistého a pravdivého přenosu. Takže se snaž svoji schopnost zdokonalovat. Snaž se o to, abys byl schopen přijímat i náročnější a složitější informace. Je třeba se tomu však věnovat naprosto pravidelně, to je velmi důležité.“


Hmotný svět stále ještě funguje podle starých principů

 

Duchovní komunikace z 13.4.2011: 

Nejvyšší karma:  „Spojení je v pořádku. V tomto období by ti měly postupně přicházet další a další důležité informace. Hlavně se to bude týkat tvé bytosti, tvojí minulosti a také všeho ostatního, co s tím nějak souvisí. Informace, které budeš dostávat, mají velkou váhu a jsou z těch nejčistších možných sfér. Proto si jich važ a snaž se jimi řídit svůj hmotný život.

Především je důležité naprosto přesně pochopit svoji minulost. Čím jsi byl, co byla tvoje úloha a samozřejmě také to, jaké jsi udělal zásadní chyby. Celá tvá historie je v podstatě protkána snahami o vytvoření lepšího a spravedlivějšího světa. Ať už jsi fungoval jako jeden ze zakladatelů karmického systému anebo později jako přímý účastník bojů o spravedlnost. Celý vámi vytvořený systém totiž postupně ztrácel na své účinnosti a tak jste museli sestupovat níže a níže. Až ses nakonec zrodil jako rytíř karmy přímo ve hmotě. Teprve nyní se ti podařilo najít potřebnou cestu k očištění a vyladění celého systému. Je to samozřejmě poslední možný pokus, protože níže to již zkrátka nejde.

Nejprve jsi působil jako jeden z hlavních „řídících“ pracovníků karmického systému a všechno jsi pozoroval shora. Tím jste si chtěli zajistit to, že na vás nebudou působit temné síly, které podle vašeho mínění mohly být pouze mnohem níže. Velmi jste však tuto situaci podcenili a nedokázali jste odolat temným energiím, které se postupně do vaší organizace vkrádaly. To byla hlavní příčina postupného upadání celého systému a také postupné nutnosti sestupování vašich bytostí stále níže a nakonec až do hmoty.

Nyní konečně byla nalezena cesta, jak věci dát opět do pořádku. Bude to však ještě velmi složité, protože fungování karmy ve hmotě není dobré. Díky tvojí bytosti má však systém potřebné uzemnění, a proto by sestup mohl probíhat lépe. Tím jsi pro čistou cestu nyní důležitý. Je potřeba, aby sis však začal naplno uvědomovat tuto svoji důležitost.

Duchovní Síly Světla v tomto období vytrvale pracují na tom, aby mohly být prosazovány čisté principy NDC ve hmotě. Vypadá to tak, že tento proces bude vůbec tím nejsložitějším, protože síla hmotného světa je obrovská. Velmi velké množství lidí na Planetě nežije podle zákonů poctivosti a spravedlnosti, ale mají svoji existenci postavenou na zcela jiných zásadách. Největším problémem dnešního hmotného světa však zůstávají mimořádně mocné skupinky bohatých lidí, kteří se snaží řídit celý svět prostřednictvím svých peněz a své moci. Proto hmotný svět ještě stále odolává příchodu nových principů a také obnovení spravedlnosti. Je však třeba vytrvat ve své práci a naplno pokračovat v tom, co děláte. Je to jediná možná cesta k záchraně tohoto světa.

Lidé na NDC jsou mimořádně důležití. Bez nich by tento svět byl na pokraji zhroucení a katastrofy. Také tvoje úloha v celém tomto procesu má obrovský význam. Jsi jedním z potřebných článků, které musí zapadnout do celé mozaiky, aby se vše podařilo. Pouze si musíš svoji úlohu a důležitost začít naplno uvědomovat. Nyní už není kam couvat, ale naopak musíš začít být více aktivní a prosazovat zásady NDC ve hmotě.“


 

Snažit se zajišťovat informace duchovním přenosem

Duchovní komunikace z 16.4.2011: 

Nejvyšší karma: „Spojení je stále dobré a nic nebrání čistému přenosu informací. Postupně se začínáš „prokousávat“ k tomu, co je pro tebe momentálně důležité. Potřebuješ přenést ještě spoustu informací, především proto, abys přesně pochopil svoji úlohu zde na Planetě Zemi. Našel jsi cestu a nyní již jde pouze o to, dotáhnout věci až do konce. Nebude to jednoduché, protože hmota je obrovsky znečištěná temnými systémy a energiemi. Bytosti jdoucí po NDC by měly být však již natolik silné a odolné, aby dokázaly vnímat a rozpoznat, co je dobré a co nikoli.

Před vámi teď stojí obtížný úkol, ale máte velkou podporu. Za vámi stojí spousta čistých duchovních sfér a světů. Neobávejte se a jděte do toho naplno. To se týká také tebe. Máš v sobě ukrytý neskutečný potenciál, pouze jej musíš naplno probudit. Všechno je to pouze o chtění, pracovitosti, poctivosti a vůli. Pokračuj v cestě, ale věnuj více času duchovní práci. Máš důležitý úkol, ale musíš o něm spoustu věcí vědět. Potom se vyhneš tomu, že budeš dělat chyby. Jsi již dostatečně vyspělá duchovní bytost a měl bys být schopen si většinu informací zajistit sám. Důležité pak hlavně je, aby tyto informace byly tebou přijímány jako skutečná pravda. Musíš zkrátka důvěřovat svým přenosům, nepochybovat o tom, co ti přijde. Nemáš jediný důvod těmto informacím nevěřit. Mnohokrát ses přesvědčil, že jsou pravdivé. Je třeba zkrátka pouze uvěřit a mít potřebnou odvahu pustit se do důležitých úkolů.“


 

Je důležité neztratit napojení na čisté duchovní síly

Duchovní komunikace s Přírodou z 21.4.2011:

Příroda: „Příroda s tebou potřebuje nutně hovořit, protože pro tebe má spoustu důležitých věcí. Musíš si začít naplno uvědomovat svoji roli a úlohu.

Nyní už to není pouze o tom, že se „vezeš“, ale bylo by záhodno začít produkovat větší aktivitu. Zatím je to pro tebe jako nějaká příležitostná práce, ale měl bys začít pracovat „na plný úvazek“. Jsi příliš důležitý na to, abys pouze seděl a čekal, jak se věci vyvinou. Potřebuješ být více aktivní, protože to je potřebné vzhledem k situaci, která nastává. Bude zkrátka zapotřebí úsilí všech bytostí jdoucích po NDC.

Každá bytost ve hmotě, která bude otevřeně a naplno bojovat za pravdu a čistotu, bude mít obrovský význam. Vypadá to tak, že rok 2012 bude skutečně zlomovým, tak jak to bylo předpovězeno v mnoha knihách či filmech. Nyní už je směr vývoje naprosto jasný a zřetelný, Síly Světla jsou stále silnější. Ty musíš být připraven ve správný okamžik udělat správné věci.

I nadále bude docházet k mnoha zlomovým událostem, protože čistá duchovní síla bude stále více zasahovat hmotný svět. Proudící energie jsou již nyní mnohem silnější než dříve a lidé s dobrým vnímáním to jistě pociťují. Díky tomu je také komunikace mnohem snazší a to jistě také ty cítíš. Ty jsi byl schopen komunikace i za mnohem složitějších situací a nyní by to pro tebe mělo být mnohem snazší. Vzhledem k tomu, že energie jsou stále čistější, tak i přenosy informací by měly být jasnější, zřetelnější a přesnější.

Pro tebe jsou také důležité informace z minulosti. Potřebuješ je zjistit a přenést, protože jsou pro tebe zásadní z pohledu tvého duchovního úkolu zde na Zemi. Snaž se proto tyto informace získávat. Já jsem pro tebe jedním z mnoha dobrých zdrojů. Jsem schopna ti předat naprosto přesná data z minulosti a díky tomu se ti může spousta věcí vyjasnit. Některé z důležitých informací už jsi dokázal přenést, ale je to pouze zlomek toho, co ještě můžeš dostat.

Minulost je velmi poučná, hlavně pro tebe má naprosto zásadní význam. Chyby, kterých ses dříve dopustil, již v tomto životě nesmíš opakovat. Hlavně je důležité, abys byl v pravidelném kontaktu s duchovními Silami Světla a všechna zásadní rozhodnutí konzultoval. Nesmíš ztratit napojení na čisté duchovní síly. Začni zkrátka brát věci více vážně, protože ony skutečně vážné jsou. Jedná se o budoucnost světa lidí. Důležité je, že jste našli cestu. Ty zásadní kroky vás však ještě teprve čekají a bude to ještě tuhý boj. Hmotný svět je velmi znečištěn a nebude jednoduché jej nasměrovat správným směrem.“


 

Důslednost, poctivost, zodpovědnost a jednoznačnost

Duchovní komunikace z 28.4.2011): 

Osobní karma: „Napojení je v pořádku. Informace jsou pro tebe samozřejmě hodně důležité, ale zároveň nesmíš zapomínat pracovat na sobě ve hmotné rovině. Máš v sobě skutečně ještě nějaké zbytky nedobrých vzorců a měl bys v tomto směru na sobě zapracovat. Především se to týká tvých tendencí věci přehlížet a neřešit je až do detailu. Musíš se naučit pracovat důsledně a nezlehčovat si to. Uvědom si, že jako zástupce karmických sil na Planetě, máš velkou zodpovědnost a právě určitá lehkomyslnost by mohla spoustu věcí pokazit.

Důslednost, poctivost, zodpovědnost a jednoznačnost. To jsou hlavní body, se kterými musíš pracovat. Snaž se o vylaďování, harmonizaci své bytosti a více pracuj s energiemi, vnímej je, ale snaž se všechno dotahovat do konce. Nenechávej nic otevřené, ale každou záležitost se snaž vyřešit až do toho nejmenšího detailu. To je ve tvé práci důležité a podstatné.“


 

Nastává zásadní období vývoje světa

Duchovní komunikace z 30.4.2011: 

Příroda: „Spojení je v pořádku. Příroda, jako velmi čistá bytost, má nyní dobré podmínky pro informační podporu všem bytostem jdoucím po světelné cestě. To se týká také tebe. Informace, které můžeš získat, jsou pro tebe moc důležité. Mám mnoho věcí, které bych ti chtěla předat a prosím tě o to, abys byl častěji se mnou ve spojení. Máme k sobě velmi blízko…

Skutečně nyní nastává moc důležité období vývoje světa a bude potřeba zapnout všechny síly, které jsou ve hmotě, aby se tato operace podařila co nejdříve. Potřebuješ si začít uvědomovat opravdu s plnou zodpovědností svoji úlohu zde na Planetě. Zatím ještě existuje několik otazníků kolem tvé bytosti, ale dobrou a častou komunikací s duchovními silami světla můžeš spoustu věcí objasnit. A to nejen sobě, ale také dalším bytostem na NDC. Jsi v této době dobře vyladěný a tvá schopnost komunikovat je na velmi dobré úrovni. Proto vůbec neváhej, odhoď poslední zbytek obav a nedůvěry.

Měl by ses postupně stát také daleko „silnější“ bytostí. A to především ve smyslu tvých vnitřních postojů, vytrvalosti a důslednosti. Stále máš v sobě ještě nějaké zbytky lehkovážnosti a nedůslednosti, které se v minulosti ukázaly být jednou z příčin chyb na tvojí straně. Svými vědomými hmotnými postoji je potřeba v sobě tyto „nedostatky“ z tvé bytosti odstranit.

Naučit se jednat co nejvíce na základě intuice

Snaž se také více jednat na základě své intuice. Energie, které na tento svět proudí, jsou stále silnější, a tudíž také intuitivní jednání je stále více posilováno. Snaž se „méně používat hmotné smysly“ a více právě intuici. Je to také svým způsobem trénink. Napojuješ se tak na čisté energie a vlastně tím říkáš, že jsi s těmito energiemi ztotožněn. Příroda, Planeta a Vesmír fungují nyní na „lepších“ principech a naplno podporují všechny bytosti, které jdou čistou cestou. Ve hmotě je tato podpora sice ještě méně patrná, ale také zde se již dají některé její účinky rozpoznat.

Takže rada zní: Odhodit poslední zbytky nedůvěry nebo jakékoliv obavy!! Cesta je nyní jasně dána i tím, že jste dokázali překonat zlomové životní křižovatky. Tím jste získali velkou podporu čistých duchovních sil shora. Duchovní Síly Světla jsou připraveny na neomezenou podporu. Začni tak konečně „fungovat naplno“ a neměj z ničeho strach. Učiň toto rozhodnutí a hlavně se snaž jej naplňovat svým jednáním a svými postoji na hmotné úrovni. Tím všechno utvrdíš a projdeš potřebnými zkouškami.“

© Jan Páník, červen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 151
  • 23
  • 17
  • 15
  • 18

Celkový počet hlasů: 224