Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 65D.Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti II

65D.Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti II

Marie Mejdrová, Jiří Novák Vloženo 24.10.2013
Marie Mejdrová Jiří Novák

Další informace z karmické očisty o budování karmické instituce na různých hladinách vývoje. Také dávné temné Karmy mají uzemnění v dnes zrozených bytostech. Využití energií archanděla Gabriela na podporu katolických systémů v českých zemích. Nedostatek pokory ve vysoké duchovní funkci vede k vybujení ega. Ochranná vojska vysokých mágů. Zneužití původně světelných karmických pravomocí vydá bytost Temnotě. Karma ztrácející vnitřní čistotu podléhá zkorumpování. Touha po vůdcovství a absolutní moci urychluje temný pád. Vládnutí tvrdou rukou namísto snahy o vedení a usměrňování. Nepříznivé ovlivnění vlastní karmickou nádrží nahromaděnou za minulé přehmaty. Nádrže odložené karmy zatemňují duchovní sféry nad hmotou. Svět po uměle vytvořené katastrofě. Každá uměle vyvolaná globální katastrofa je zločinem. Odložená karmická energie zůstává v ústraní jako časovaná bomba.

Další informace z karmické očisty o budování Karmy na různých hladinách vývoje

Tento článek, předcházející text 65C. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti I a následující text 65E. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti III doplňují články 65A. Příprava Karmy na převzetí kontroly nad hmotným světem, 65B. Jak vlastně vypadá zlom ve vývoji?, které se zabývaly problematikou převzetí hmotné roviny Země pod kontrolu a pravomoc Nové karmy. V této trojici článků předkládáme paletu informací z karmické očisty Marie Mejdrové a duchovních komunikací k ní z let 2007 až 2012 na téma fungování či spíše nefungování karmické instituce v minulosti – o bytostech, skupinách a silách s karmickými pravomocemi, včetně karmických rytířů, Temných Karem a jejich poskoků a nástrojů, mocných mágů…

Je to místy dosti drsné vyprávění, nicméně poučné. Může posloužit čtenářům jako podklad pro ztrátu iluzí o tom, jak dříve fungovala strana Světla, lidské Duchovní hierarchie, andělé Dhyané. A také kam všude vedly nitky od nejvyšších Temných sil.

Dalším důvodem uveřejnění těchto příběhů je skutečnost, že usnadňují a urychlují karmickou očistu i u dalších jednotlivců na vzestupné světelné cestě. Veřejné uvedení podobných příběhů totiž pomáhá vytlačovat z karmických nádrží a obnažovat na povrch karmické vrstvy s podobným nebo příbuzným obsahem i u nich. Aby potom mohly být tyto vrstvy regulérním způsobem karmicky rozvázány a celá situace tak očištěna. A tím se následně posouvá i celý vývoj. Takže zveřejnění takových příběhů zřetelně zahýbá karmickou očistou v celém komplexu NDC.

Uvedené příklady nejsou nějakými ojedinělými výjimkami. Celá řada bytostí jdoucích po NDC se čistila a čistí z obdobných přehmatů a záležitostí ve své minulosti.  

A naopak lze usoudit, že kdokoliv, kdo má dnes ambice zasahovat veřejně nebo i skrytě do duchovního vývoje Planety a z pohledu Světla je přitom v duchovním pádu, má karmické vrstvy s podobnými vysoce nepříznivými situacemi stále ještě v sobě. A zatím nenašel cestu, jak se začít z těchto svých závažných pochybení v minulosti karmicky čistit. A pokud v této své pozici duchovního pádu a vysokého nezpracovaného karmického zatížení navenek hlásá, že pomáhá lidem ke Světlu, je to pouhá kamufláž. Protože ve skutečnosti i na druhé lidi, na které energeticky působí, přenáší své energie, které stahují člověka do pádu. A takto jim brání dosáhnout skutečné vzestupné světelné cesty.


 

Jiří Novák

Temná Karma jako nástroj v rukou vysokých temných struktur

Karmická očista Marie Mejdrové z 15. 9. 2010: Další nepříznivé obnažené karmické vrstvy. Informace z vrstev naznačují, že MM tehdy byla bytostí mimo hmotný svět, jako duchovní mistr s určitými karmickými pravomocemi. Součástí její práce na určité úrovni lidských Duchovních hierarchií bylo hodnotit etiku činů a vyvozovat z toho určité důsledky. Byla však přitom značně zatemněná a fungovala proto spíše jako temná Karma. Za ní, energeticky napojený na její záda, je temný klon bytosti, která ji tehdy plně ovládala. Jde o jednoho z nejvyšších mágů na Planetě považovaného všeobecně za světelnou bytost. Temné napojení z jejích zad vede dále na rozsáhlý temný systém, kterým tento mág, rovněž v dnešní době zrozený ve hmotě, disponuje.

S tímto mocným systémem v pozadí nutil bytosti, aby dělaly špinavou magickou práci za něj a on zůstal jakoby čistý. Myslel si přitom, že má vše pevně ve svých rukou. Ve skutečnosti i on byl (a je i v dnešní době) plně ovládán tímto systémem a vysokými temnými strukturami za ním. Také on je pouhým nástrojem, loutkou, v rukou vyšší temné síly. Toto ovládnutí jen přenáší na další jednotlivce a takto se podílí na budování a rozšiřování temné struktury, která má ambice ovládat a řídit celou Planetu i lidskou civilizaci na ní.


 

Marie Mejdrová

Také dávné temné Karmy mají uzemnění v dnes zrozených bytostech

Marie Mejdrová: Centrální Karmo Nového vývoje, prosím o bližší informace k mému dnešnímu karmickému čištění. Děkuji. (Duchovní komunikace z 15. 9. 2010)

Centrální Karma Nového vývoje: „Ano, teď řešíme dál, do větší hloubky, různá uzemnění temných Karem a jejich systémy v duchovních sférách. Arogantní styl tohoto mága, pozice nadřazenosti a vševědoucnosti, se kterou v dnešní době mluví a jedná, v tom se dobře odráží to, co po celé věky praktikoval. A tak se sám žene do záhuby. Sám si rozdal svoje karty. Možnost „pomoci“ od tohoto blahosklonného mistra pominula. Ještě i v současnosti mluví jakoby z pozice karmické instituce, která by chtěla jako učitel svého žáka vychovávat, ukázat mu vyšší pravdu, otevřít mu oči. A když se žák odmítne nechat se po dobrém navést na „správnou“ cestu, bude to muset jít po zlém, donucovací metodou (energetického) nátlaku.

Jenže zapomíná, že dnes už nemá karmické pravomoce. Ani nemá pověření k tomu, aby tady vedl vývoj na Planetě směrem ke Světlu. Protože toho jednoduše (už) není schopen. Je skrz naskrz prosáklý temnými zlozvyky, privilegiemi, magií, nadřazeností, velice těžkou karmou.  A nechce to ze sebe smýt, očistit se od té špíny, napravit přehmaty, pomoci novému světelnému vývoji, aby se co nejrychleji prosadil. Odmítl nabízenou pomoc, podanou ruku. Těžko vůbec říci, jestli si ji zasloužil.

Zneužívané karmické pravomoce prohlubovaly temný chaos

Nicméně, každý má dostat poslední šanci. A on s tím, co měl všechno pod palcem, co zná a ví, jaký má vliv ve hmotě, mohl hodně straně Světla pomoci. Ale už jen to, že by se snad měl stát žákem svého bývalého žáka, absolutně nemohl překousnout.

Kdo není otevřený a pokorný, nemůže jít po cestě světelného duchovního vzestupu dál. Velice brzy se zasekne. A pokud nezmění svůj postoj, nejenže nebude moci jít dál, ale bude padat zpět, dolů.

Karmické pravomoci míval ve svých funkcích udělovaných světelnými lidskými Duchovními hierarchiemi vlastně vždycky. A protože se svojí činností a zejména svými magickými zákroky zatemnil, začal postupně skrytě pracovat pro Temné síly. Karmické pravomoce, které potom vykonával, neupevňovaly světelný řád Univerza, ale prohlubovaly temný chaos, nadvládu Temných sil. A aby mohl naoko zůstat u Světla, což mu zajišťovalo relativní pohodlí, uznání a ochranu, své temné pravomoce, privilegia, schopnosti a záměry vykonával také přes „výkonné ředitele.“ To znamená prostřednictvím těch bytostí, které plně skrytě ovládal. A které měly už velké škraloupy z minulosti, a tak byly lehce napadnutelné Temnými silami. Jako právě v tomto případě, z něhož se dnes čistíš ty.“


 

Jiří Novák

Magický systém archanděla Gabriela

V závěru roku 2010 se znovu vícekrát objevil v karmických očistách osobní karmický systém jednoho z archandělů, což byly nejvyšší bytosti v lidské Duchovní hierarchii na úrovni Sluneční soustavy. Jevil se nám jako hrozivý temný mrak nad Zemí, jako živoucí samostatná duchovní struktura, ze které zřetelně vystupoval reliéf obličeje. Informace Centrální Karmy při očistách naznačovaly, že konkrétně jde o magický systém archanděla Gabriela. Který v jiných hmotných existencích vystupoval jako nejvyšší mág v oblasti Země, Sluneční soustavy, apod.

V té době přicházely informace, že tato bytost dlouhé věky držela v rukou všechny páky současného i budoucího vývoje. Příroda naznačovala, že energetické působení jeho osobního magického egregoru je silnější než působení běžných morfických polí Planety, i než působení egregorů křesťanství, medicíny, vojenství (válek a zbraní), chrámů, Duchovních hierarchií, a dokonce i silnější než působení temných egregorů obětních rituálů (viz články 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj, 38D. Obětní rituály a jejich následky.

Využití energií Gabriela na podporu katolických systémů v českých zemích

O jedné záležitosti s energiemi meče archanděla Gabriela a jejich využíváním ve hmotném světě byly uvedeny informace právě v článku 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj, v oddíle nazvaném Magický útok katolické církve po Bílé Hoře. Tam jsem citoval následující informace z článku Ivo Wiesnera Ježíš Kristus – kde je pravda?, časopis Skryté skutečnosti 2/1999, ve kterém popisuje další nečisté magické praktiky katolické církve, používané v období rekatolizace v Čechách po neslavné bitvě na Bílé Hoře v roce 1620:

„V roce 1620 poslal tehdejší papež katolickému císaři Ferdinandu II. magický meč, který měl symbolicky utnout život všem nekatolickým církvím v Čechách. Na jílci meče byla vyryta dvě písmena řecké abecedy alfa a omega, symbolizující počátek a konec. Mezi tyto grafémy byl vložen nápis „AGLA SABAOTH JHWH“. Účinek tohoto mystického meče černé magie byl zřejmý, protože vedle zběsilé rekatolizace přinesl obyvatelům českých zemí nezměrné utrpení a téměř způsobil zánik českého národa.“  Podle zde uvedeného výkladu D. Ž. Bora jde o jakýsi kód: „který má na tento magický meč přenést mocnou sílu meče archanděla Gabriela (v křesťanské mytologii velitel andělských vojsk), aby tak bylo zničeno vše (od počátku do konce), co je nekatolické a tedy heretické učení. Tento magický úder měl tedy směřovat proti všem proudům křesťanství, které popírají katolická dogmata (gnosticismus, husitství, protestantismus a další)… To byl jeden z mnoha ničivých úderů, jimiž byl český národ postižen, a které sledovaly jeho vykořenění a zničení.“

Další informace o vlivu archanděla Gabriela na události ve hmotné rovině Planety byly v textech 51B. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva II (účinky opakovaného zjevení archanděla Gabriela na Mohameda), 50A. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista I (události předcházející narození Ježíše).


Marie Mejdrová 

Nedostatek pokory ve vysoké duchovní funkci vede k vybujení ega

Marie Mejdrová: Centrální Karmo Nového vývoje, co to byl ten Osobní karmický systém archanděla Gabriela, (v jiných existencích nejvyššího mága v oblasti Země, Sluneční soustavy apod.), který se teď objevuje v karmických očistách? Vypadá jako temný mrak s obličejem. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7. – 8.12.2010)

Centrální Karma Nového vývoje: „Jako ostatní archandělé, měl i Gabriel karmické pravomoce. Ovšem neměl jednat vyloženě za sebe, ale za karmickou instituci. A i když měl třeba zodpovědnost v určitém období za planetu Zemi, měl všechna svá rozhodnutí konzultovat s ostatními silami Světla ve hře. Určitě všemi, na kterých závisel osud světelného života na planetě.

Jenže jeho ego a zatemněnost ho dovedly k tomu, že nechápal svoji pozici s pokorou – jako službu lidem, Stvořitelům, Vesmíru, straně Světla. Pojal ji jako mocenskou pozici. Jako post, který mu byl doživotně, na věky, určen a on si může vyhledat, vymyslet a vytvořit jakékoli nástroje, které k jejímu vykonávání potřebuje. Lépe řečeno, o kterých si on myslí, že je potřebuje. Ještě navíc se vymknul kontrole ze strany Sil Světla včetně Přírody. A jako všechny ostatní bytosti a instituce na straně Světla, ani on tehdy neznal a neměl k dispozici páky na pravidelnou efektivní očistu, na vzestup ve Světle. Navíc měl propůjčenou vysokou magii a privilegia i speciální výbavu. Je nasnadě, že z takového konceptu nic dobrého vzejít nemohlo.“


 

Ochranná vojska vysokých mágů

Marie Mejdrová: Sféro odpovědná za nový vývoj, prosím o informaci o aktuální situaci – čištění polotemných Strážců Karmy, Strážce „Svatého“ apod. Děkuji. (Duchovní komunikace z 18. 5. 2011)

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Institucí a bytostí, které měly v minulosti na starosti karmické vyrovnání, výchovu, usměrňování, varování, ale i vyložené tresty, bylo spousta. Různé v různých obdobích, s různými pravomocemi, dosahem a možnostmi. Některé byly, dá se říct, samozvané. Většinu někdo zřídil a dal jim k tomu příslušné pravomoce, privilegia, mocenské nástroje.

Další věc je, že mocní mágové si zřídili vlastní „ochranky“. Takováto vojska nebo „policejní oddíly“, které chránily tyto mágy, se staraly o to, aby na jejich pány nedopadly výsledky jejich činů, aby je nikdo nenapadl, neuzmul jim nic z toho, co si nespravedlivě nashromáždili. Tyto ochranky nemusely být samozřejmě jen živé bytosti, ale i bioroboti nebo roboti. Třeba i duchové a další bytosti z astrální roviny. Princip je vlastně stejný jako žoldnéřské vojsko nebo najatá bezpečnostní služba ve hmotě.

A když se určité vlivné bytosti nezmohly na nic tak okatého a nákladného jako je vlastní ochranka, tak alespoň energeticky zkorumpovaly lákavými úpisy ty, kteří měli dohled nad dodržováním pořádku a spravedlnosti na starosti. Nebo se je rovnou snažily přetáhnout na svoji stranu.

I umělé instituce a majestáty mohly mít takové ochranky. Nemusely si je vytvářet samy, ale postarali se o to ti, kteří je zřídili.

To, co se teď v poslední době objevilo, byli různí strážci nejvyššího místního mága, zbytky patřící ke strukturám lidských Duchovních hierarchií a Vesmírných lidí a k tomu, co tyto instituce vytvořily. A také ochranky mágů podobně silných nebo vyšších.

(Kdyby v minulosti fungovala vždy karmická instituce tak, jak měla nebo pokud by situaci měla v rukou přímo automatická Karma, žádných velkých škod by se mágové a jejich strážci ani nestačili dopustit. Nestačili by si nashromáždit velké jmění, výbavu, moc nad rozsáhlými územími a mnoha bytostmi.)

Zneužívání odložené karmické energie jako silového nástroje temných sil

Zneškodňování a využívání karmické energie – její odesílání do úkrytů, převádění na jiné bytosti, magické rozmělňování a další úpravy a velice časté přeměňování na další nástroje činnosti Temných sil – to vše patřilo k okruhu činnosti těchto polotemných Strážců Karmy a strážců jistých zatemněných bytostí s karmickými pravomocemi.

Toto vše mohlo vyjít najevo až díky tomu, že se dostatečný počet bytostí dnes zrozených ve hmotě na Zemi dokázal karmicky vyčistit z vazeb s těmito mágy na potřebnou úroveň.“


 

Jiří Novák

Poddajný poslušný otrok temných systémů

Další karmické vrstvy z minulosti, obnažené 22.11.2008: V nich byla MM zatemněnou bytostí. Temná energie 100 % a temná síla pouze 10 %.  Přestože byla kompletně zatemněná, měla minimální vlastní moc, nepatrnou magickou sílu. Fungovala jako dokonale poddajný poslušný otrok, sluha. Ovládalo ji nehmotné temné monstrum – bytost X se svojí skupinou. Toto karmické čištění bylo spojeno i se současným útokem bytosti, kterou jsme zde označili jako X, a která je dnes také zrozena ve hmotě. Je osobou z blízkosti MM. Tehdy v minulosti měla tato bytost pravomoce Karmy.

Ze situace v rozbalených karmických vrstvách v nejbližším okolí MM bylo možné vyčíst, že i její tehdejší prostředí, ve kterém žila, bylo dokonale zatemněné. V její těsné blízkosti se duchovně zdržovala bytost X – probíhalo tam zasedání temné rady vedené touto bytostí. V pozadí byl patrný jakýsi sklad energií napěchovaný ukradenými a plně zneužitými bytostmi, který byl zdrojem jejich moci a temné tvořivé síly. Tento sklad patřil zřejmě nadřazené vyšší temné síle.


 

Marie Mejdrová

Pod plnou kontrolou nehmotné temné bytosti

Marie Mejdrová: Moje Osobní Karmo nebo vyšší Karmo na NDC, prosím o informace k současným duchovním útokům bytosti zrozené v tomto světě - pana X a jeho skupiny - na systémy Nové duchovní cesty. V té skupině jsou jeho temní poskoci, členové tajné rady na duchovní úrovni a systémy z duchovního pozadí za squattery. Zároveň prosím o bližší informace k mému dnešnímu karmickému čištění. (Duchovní komunikace z 22. - 23.11.2008)

(Poznámka: squatter je osoba přebývající v cizích opuštěných domech bez placení nájemného.)

Centrální Karma Nového vývoje: „Jako i v řadě jiných existencí, o kterých víme z předchozích karmických očist, udělal si z tebe X i tady svého ovládnutého poskoka. V podstatě zneužitou bytost, která sloužila k dosažení jeho cílů, k uspokojování jeho temných potřeb. Ten poměr temné síly a temných energií znamená obrovskou nevyváženost tvého tehdejšího vztahu s ním. Byla jsi plně pod jeho kontrolou, v jeho moci. Nedovolil ti rozrůst se víc. Temné energie, které byly vlastní tvému vnitřnímu duchovnímu Já, a kterými disponovalo, měly relativně nízké frekvence. A právě ta hloubka tvého ovládnutí a momentální fáze všeobecného čištění na NDC, vynesly nyní tyto karmické vrstvy na povrch.

Jinými slovy, i když jsi byla tehdy uvnitř úplně temná, nemohla jsi růst nad určitou hranici temných schopností a pravomocí. Ta hranice byla určená právě ze strany X tak, abys ho nemohla přerůst. Abys zůstala bezpečně v jeho moci, jako jeho věrný poskok. Jenom s takovou vlastní temnou silou, která mu umožní vykonávat všechny úkoly, které po něm pán žádá a která ho zároveň dostatečně uspokojí.

Jak vidno, ke spokojenosti ti při takové míře ovládnutí stačilo málo. A úkoly jsi dostávala jen takové, které ti nezavdaly příčinu k touze vymanit se z otroctví nebo dokonce přemoci svého pána. Natož ke schopnosti si tyto touhy splnit. Při tomto poměru sil, a tedy frekvencí levotočivých energií, by to vzápětí odhalil a usadil tě hned zpět na tvoje místo nebo ještě níž. A s trestem navrch.

Zneužití původně světelných karmických pravomocí vydá bytost Temnotě

X měl tehdy karmické pravomoci. To znamená, že zradil Síly Světla, své původní světelné pověření. Měl pocit, jak je chytrý, dokonalý. Jak má o všem přehled. Nabubřelo mu ego. A začala se mu líbit moc, to potěšení manipulovat s druhými. Ta možnost rozhodovat o jejich osudu. (Nechám je jít dál cestou, kterou jdou, nebo je zastavím a budu je směrovat jinam, nebo jim dám trest? A jaký trest?…)  Přestal se starat o vlastní čistotu a namísto toho vymýšlel strategie, jak usměrňovat druhé. Jak s nimi pohybovat po svém „bojovém poli“.

Takové přehmaty a zvrácené vnitřní touhy samozřejmě přitáhly pozornost Temných sil. Věděly, že když bude na jejich straně, mohou ho, s jeho pravomocemi a schopnostmi je prosadit, využít ke svým cílům. Udělat z něho temnou karmickou sílu. Vlastně trestajícího démona, kterému nebude ležet na srdci výchova a blaho jemu svěřených subjektů. Ale který bude jednat jako ovládaná loutka v zájmu Temných sil. A takto bude šikanovat a likvidovat bytosti se světelným zaměřením a směřováním.

Karma ztrácející vnitřní čistotu podléhá zkorumpování

Vedle toho běžel paralelně druhý vliv. A tím je vždy u karmické síly nebezpečí korupce. Je nasnadě, že jakmile Karma přestane být dostatečně čistá, začne posuzovat a rozhodovat nespravedlivě. Chybí jí přitom moudrost, která je výsledkem vnitřní čistoty a vyššího vhledu, tedy dosahu na vyšší pravdu. Anebo naopak, nejdříve se dopustí nějakého drobného přehlédnutí, nedůslednosti, nedostatku obezřetnosti, podcenění situace. Nadržování někomu, protože je jí sympatický, nebo protože o své vůli chce, aby nějaký proces běžel určitým směrem. Tím se postupně celý vývoj zvrtne a dotyčná karmická síla se i se svou svěřenou oblastí překlápí do Temna. Dostane se do područí Temných sil.

Touha po vůdcovství a absolutní moci urychluje temný pád

X často toužil být vůdcem, mít absolutní moc, směrovat druhé podle vlastních představ. Logicky kolem sebe tedy vytvářel různé skupiny. Vlastně skupiny obdivovatelů a následovníků, na které bylo ovšem nahlíženo vůdcem shora. Krystalizoval zde jasný pocit nadřazenosti, který ty vztahy křivil, vůdce zatemňoval a z následovníků a přátel dělal postupně zneužívané sluhy až otroky. U X, stejně jako u tebe, často hrála důležitou roli touha po uznání, respektu, slávě, společenských postech až mocenských pozicích. Z titulu vyšší pozice se napáchané škody dále násobily.

I v současné době si X kolem sebe už nějakou dobu buduje skupinky obdivovatelů, následovníků, pomocníků. Vlastně od té doby, co se začal zajímat intenzivně o duchovní záležitosti. Nejdříve chtěl radit a pomáhat a zvrhávalo se to do manipulací, neoprávněných zásahů, ovlivňování s prvky duchovního násilí.

Od jisté doby se snaží najít si zástupnou „rodinu“ mezi spolužáky, kolegy a kamarády. Ale i mezi lidmi v prekérních životních situacích, kteří se mu připletli do cesty a kterým chtěl radit, pomáhat a ochraňovat je. A tím si je podvědomě získal do svých služeb. Zavázal si je jako svoji duchovní i hmotnou oporu a podporu. Což se mu daří už kvůli tomu, že jde o nevyzrálé jedince ve složitých situacích a že má nad nimi velkou převahu temné moci -  energetické frekvence. A také protože spolu mají již vzájemné karmické vazby z minulosti. Zároveň se dokonale odřízl od pomoci a impulsů ze strany Světla, komunikačně, a tím i energeticky.“


 

Jiří Novák

Vládnutí tvrdou rukou namísto snahy o vedení a usměrňování

Další obnažené karmické vrstvy z minulosti: MM byla andělem Dhyanem nad hmotným světem. Anděl měl pravomoce Karmy, byl však zcela temný, jednalo se o vlastní vnitřní Temnotu. Své svěřence dole ve hmotě nechával být a pak je za jejich chyby tvrdě trestal. Byl napojen na něco Temného obludného nahoře nad ním.

Toto byla obvyklá chyba andělů Dhyanů, že nedostatečně uplatňovali možnost pozitivních zásahů do fungování civilizace dole ve hmotě. Možnost jemného usměrňování, posílání impulsů, pomocí kterých by civilizaci postupně dovedli na optimální duchovní cestu. Místo toho často až příliš dlouho vyčkávali, váhali. Říkali si například, že by lidé dole ve hmotě měli přijít na chyby sami. Jindy neměli to srdce zasáhnout dostatečně přísně, protože byli lidem příliš blízko – cítili se jako jejich bratři či rodiče, protože založili kdysi zdejší civilizaci. Atd.

Postupně se jim tak celý vývoj ve hmotě zcela vymknul z rukou, a možnost jakýchkoliv zásahů do hmoty pak zcela ztratili. Někteří si poté po určitou dobu pomáhali navázáním spolupráce s temnými silami vyšší úrovně a přijmutím silnější temné magie. Více o těchto a dalších základních chybách z období vedení civilizací anděly Dhyany bylo v článcích 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti, 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla.


Marie Mejdrová

Zatemněnost vede k vybujení ega, a to má vlastní představy o vládnutí

Marie Mejdrová: Centrální Karmo Nového vývoje, prosím o bližší informace o mém dnešním karmickém čištění: Děkuji. (Duchovní komunikace z 5. 12. 2009)

Centrální Karma Nového vývoje: „Tento anděl Dhyan měl silné schopnosti zásahů do hmoty a také pravomoce je provádět. Myslela sis, že můžeš podle svého uvážení dělat jakékoli zásahy v civilizaci pod tebou. Chápala jsi svoji zodpovědnost a pravomoc úplně pokrouceně. Namísto snahy o vedení, rady, usměrňování, si tvoje vybubřelé ego prosazovalo svoje představy o vládnutí. O ovládání tvrdou rukou, bez soucitu, porozumění a moudrosti.

Pracovala jsi na tom samostatně na své úrovni a měla různé podřízené anděly a další bytosti, které ti pomáhaly tyto činnosti vykonávat. Tvoje schopnosti se opíraly o silnou magii a dobře zakamuflované temné energie. Proto tě další andělé Dhyané té doby jako Temného neodhalili. I když někteří nesouhlasili s tvými metodami a zásadami.

To napojení nahoru znamenalo kompletní ovládnutí Temným systémem vzešlým z karmických nádrží. Ty vznikly v důsledku temných a vychýlených činností tvých a dalších andělů Dhyanů. Tak šlo o řetězec velice závažných chyb, které plodily další. A narůstající množství hrubých omylů postupně zauzlovalo vývoj.

Ztráta důvěry v duchovní vedení vede k rozšiřování temných metod a postupů

Když lidé ztratí důvěru ve spravedlnost a moudrost duchovního vedení nad nimi, jak se mu mají chtít podřídit? Jak si k němu mají vybudovat přirozený respekt? Když nefunguje spravedlivý řád, proč by si také nehledali cestičky, jak si zjednodušit svoje povinnosti nebo je úplně obejít? Jak zakrývat vlastní neschopnost a nedostatek vhledu nemilosrdným a povýšeným zacházením s druhými?

Ono je přece mnohem snadnější a rychlejší moralizovat, kárat druhé, hrát si na dokonalého, chytrého a silného, namísto usilovné a trpělivé práce na vlastním světelném duchovním vzestupu, který jediný umožní jednat s druhými moudře a spravedlivě. Temné způsoby a metody jsou snadnější, líbivější a zdánlivě rychlejší. Výsledkem je ale nakonec vždy zklamání, utrpení působené sobě a mnohým kolem. Jenže dokud bylo možné karmické následky odkládat anebo přebít magií, kdo byl schopen si je s pravými příčinami jasně propojit?“ 


 

Jiří Novák

Nepříznivé ovlivnění vlastní karmickou nádrží nahromaděnou za minulé přehmaty

Další obnažené karmické vrstvy z dávné minulosti: MM byla duchovním mistrem nad hmotou, zcela zatemněná, s vlastní Temnotou. Mistr tvrdě do hmoty prosazoval mučednictví. Vzadu na bedrech měl úpis v podobě temné struktury, která byla napojena na jeho vlastní temnou karmickou nádrž, a možná i na nádrže celého seskupení lidské Duchovní hierarchie z dřívějších dob. Tyto energie jej ovládaly.

Také tato karmická očista potvrzuje některé z hlavních nešvarů, které byly typické pro vedení lidské civilizace ve hmotě duchovními mistry mimo hmotu, tedy zástupci lidských Duchovních hierarchií – viz texty 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva I, Vlastní mučednická mise v 11. století.


 

Marie Mejdrová

Postupné zatemňování mistrů lidských Duchovních hierarchií

Marie Mejdrová: Centrální Karmo nového vývoje, prosím o bližší informace o mém dnešním karmickém čištění. (Duchovní komunikace z 6. – 7. 12. 2009)

Centrální Karma Nového vývoje: „Je to jistá obdoba toho, co se obnažilo včera. Další z duchovních mistrů v lidské Duchovní hierarchii, který byl zcela temný. Tu Temnotu si přinesl už ze života ve hmotě. Nahoře v duchovních sférách si ji ještě posílil. Zvedlo se mu tam opět o kus ego, a protože měl značné možnosti, jak dole ovlivnit vývoj, lépe řečeno myšlení lidí, začal toho co nejvíce využívat.

Dělal obrovské chyby na základě svého velice omezeného vzhledu do fungování vývoje. Vytvořil tak velkou karmickou nádrž odložené negativní karmické energie. Vloupaly se do něj vyšší a vyšší temné energie a síly. A navíc ho ovládla i temná energie z té nádrže a dalších podobných nádrží od kolegů z hierarchie.“

Dohoda s temnými zbavit se nepříznivé nahromaděné karmické energie

Marie Mejdrová: Co ten úpis?

Centrální Karma Nového vývoje: „Je zvláštním druhem úpisu, kdy ses dohodla s vyššími Temnými silami, že ti magií svážou, zablokují, tebou vytvořenou negativní karmu tak, aby na tebe nedopadla. Byla to vědomá dohoda. Nicméně, sama sobě sis ji vykládala poněkud jinak. Nepokládala jsi je za Temné. Zablokování jsi považovala za naprosto legitimní krok v případě někoho, kdo dosáhl „osvícení“, a tudíž je plně dočištěn. Myslela sis, že ses té karmy zbavila navždy. Že se prostě zneutralizuje a zmizí.“

Mučednictví ve hmotě přitahovalo mimořádnou pozornost mas

Marie Mejdrová: Proč jsem tak vehementně prosazovala mučednictví?

Centrální Karma Nového vývoje: „Jednak jsi ten celý koncept vnímala naprosto pokrouceně, protože jsi neměla napojení na vyšší pravdu a byla jsi ovlivněna zakamuflovanou propagandou Temných sil. Pojímala jsi mučednictví jako zkoušku charakteru a pevnosti, zkoušku ohněm.

Ohlas, který mučedníci budili ve hmotě, byl srovnatelný snad jedině s tím, když někdo konal veřejně zázraky. Šlo vlastně o to, dosáhnout co největšího efektu – veřejného představení, ve smyslu show. Tak, aby prezentované ideje – náboženské, filozofické, kulturní, sociologické, vědecké – přitáhly co největší pozornost. A tím i co nejvíce ovcí a roznašečů pro Temné systémy, které mučednictví skrytě podporovaly. Sama jsi to předtím zažila ve hmotě a myslela sis, že to je účinná cesta, jak prosadit tehdejší hlásané filozofie Sil Světla.“


 

Jiří Novák

Narůstající nádrže odložené karmy zatemňují duchovní sféry nad hmotou

Další obnažené karmické vrstvy z dávné minulosti: MM byla andělem Dhyanem nad světem s velkými pravomocemi. Tehdejší vyzařování její bytosti bylo následující – temná energie 100 % a temná síla 100 %. To naznačovalo rozsáhlé zatemnění a navíc nejvyšší karmickou sílu k dispozici.

Taková kombinace bývá nejhorší. Protože bytost to vede k extrémnímu vybujení vlastního ega, k obrovskému nárůstu nadřazenosti a pocitu absolutní moci nad ostatními. Nelze se pak divit, že tento anděl vedl civilizaci k válkám, bojům, masakrům. A že z toho měl určitou energii, která jeho pozici nadále posilovala. Za ním byla patrná nahromaděná karmická nádrž v podobě karmické hory. Navíc se zrůdou, která toto extrémně temné území spravovala.


 

Marie Mejdrová

Velké pravomoce a umělá výbava na bázi magie vedou k rychlé aktivaci ega

Marie Mejdrová:  Centrální Karmo Nového vývoje, prosím o bližší informace o mém včerejším karmickém čištění. (Duchovní komunikace z 26. - 27. 1. 2010)

Centrální Karma Nového vývoje: „Jak vidno z čištění kdysi i teď, v roli anděla Dhyana jsi často kapitálně neobstála. Byly ti svěřeny funkce, pro které jsi neměla ten základní nejdůležitější předpoklad – dostatečnou vnitřní čistotu a čisté světelné návyky.

Přitáhla jsi s sebou vždy obrovské břímě svojí negativní karmy nejtěžšího kalibru z minulosti, aniž by to kdo ze zúčastněných stran, včetně tebe samotné, tušil. Těžko pak obstát v roli, kdy dostaneš téměř vládu nad určitou civilizací a planetou, velké pravomoce a mocenskou výbavu na bázi silné magie. Ego a temné impulsy zevnitř se rychle zaktivují a pád do Temnoty následuje střemhlav. Pokud ovšem bytost není temná již od samého počátku daného života.“

Podpora vzájemných konfliktů je skrytou snahou zajistit si přísun energie pro sebe

Marie Mejdrová: Jak mi to vůbec mohlo nějakou dobu projít, vždyť vést civilizaci k válkám, bojům a masakrům je jasně a otevřeně temné?

Centrální Karma Nového vývoje: „To ano, ale šlo o to také vidět a prokázat, že to má přímou spojitost s tebou. Navíc, některé války a boje se mohou zdát (nejprve) na první pohled jako spravedlivě vedené, s čistou motivací. (Vzpomeňme třeba křižácké války z pohledu tehdejší západní křesťanské civilizace. Nebo některé války vedené v posledních desetiletích v Asii.) A pravda je patrná pouze z vyššího nadhledu.

Nebo to mohlo být chápáno tak, že i přes veškerou snahu anděla, se nedaří vést zkažené lidstvo k něčemu dobrému. A také je samozřejmě třeba, aby jemu nadřazené bytosti a síly Světla byly dostatečně čisté a pracovaly vědomě i podvědomě pro Světlo. Jinak těžko rozpoznávají a reagují na temné činy, motivace, pozadí.

Tvoje někdy agresivní povaha se zde nechala lehce strhnout právě do této varianty temného působení. Pokud kdokoli vede druhé k rozbrojům, agresivitě, dokonce válkám a masakrům, znamená to, že z toho chce mít nějaký přísun pro sebe. A tím je právě vygenerovaná negativní energie, která mu umožňuje temný vzestup. Vyšší temné schopnosti, postup na žebříčku temné hierarchie, tedy větší moc. A třeba i větší uznání, když jde o oficiální otevřený postup. (Něco jiného jsou spravedlivé války na obranu strany Světla proti Temným silám, ale to nebyl tento případ.)“


 

Jiří Novák

Zdivočelý anděl, který zcela podlehl Temnotě

Tentokrát bez doprovodné duchovní komunikace uvádíme ještě jedno další karmické čištění MM na obdobné téma z 29. 1. 2010. Na ukázku toho, co vše se mohlo dít s původně světelnými bytostmi andělů, když v důsledku hromadění dalších a dalších chyb nakonec kompletně podlehly Temnotě:

Z obnažených karmických vrstev bylo možné vyčíst následující. Byla opět andělem Dhyanem nad světem. Šlo však již o anděla, který sféru andělů opustil. Vnímám jej jako „zdivočelého“ anděla, který již není oficiálně pověřen úkolem, naopak jedná na vlastní pěst. Je úplně temný, doslova obalený Temnotou, pod těžkým úpisem. Drtí lidi na Zemi, funguje jednoznačně jako Temná Karma – trestá lidi za maličkosti.

Příležitosti návratů ke Světlu

Historie jednotlivců potvrzuje, že i když bytost skončila v určité existenci jako kompletně temná, v následujících existencích dostává znovu a znovu další šanci pokusit se karmicky očistit ze svých přehmatů. A znovu se aktivně navrátit k budování a posilování strany Světla. Ovšem pouze za předpokladu, že její nitro nebylo kompletně ovládnuto temnými energiemi. Že uvnitř bytosti zbyl ještě kousek původní světelné čistoty, třeba ve tvaru světelné životní jiskry, na který může bytost v další existenci navázat, začít jej posilovat, množit, více zviditelňovat.

Často se také stávalo, že část bytosti, která někde uvízla, nebo tam byla záměrně ponechaná duchovními silami v jiném světě, si dokázala uchovat vyšší čistotu. A po opětovném spojení do jedné bytosti se tak zvýšila šance návratu ke Světlu. 

Některým jedincům se v tomto novém životě skutečně podařilo znovu se aktivně navrátit k budování a posilování strany Světla. A dnes pomáhají celému vývoji v prvé řadě tím, že napřed pomohli sami sobě vrátit se ke Světlu a začali se soustavně karmicky čistit ze své minulosti.

Mnoho bytostí opět přešlo na stranu Temna

Další však opět (pokolikáté už?) přešli i v tomto životě na stranu Temna, a znovu v sobě obnovují a posilují Temnotu z minulých existencí. Přestože kolem sebe vytrvale šíří dojem, že pracují pro Planetu, pro Přírodu, pro celý světelný vývoj.

Ve skutečnosti však nenašli cestu k přirozené karmické očistě a rozvázání své minulosti, což teprve by jim cestu ke Světlu mohlo pootevřít (na rozdíl od regresních terapií a dalších podobných umělých zásahů, které očistu dále komplikují). Přestože je příležitost k tomu zřetelně potkala. Nedokázali se však této příležitosti pevně chytit a rozvinout ji často z důvodu odporu svého vybujelého hmotného nebo duchovního ega. Znovu si tak cestu ke Světlu pro celou tuto existenci uzavřeli. O hmotném a duchovním egu bylo více v článku 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?

Nebo se i dočasně na vzestup dostali, ale nebyli schopni se na této cestě trvale udržet z více možných důvodů. Například proto, že nedokázali překonat svoji přehnanou  podřídivost, která v důsledku poškozuje je samotné i jejich okolí. Jindy zase hrubě podcenili srovnání své bytosti v základních hmotných otázkách do zdravého středu. Nebyli dostatečně obezřetní vůči nástrahám Temnoty. Jiní zase přecenili svoje duchovní vnímání, které bylo pozůstatkem magie a úpisů v minulosti (problematičnost takového vnímání byla podrobně rozebrána v článku 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?). Z magie vycházející duchovní vnímání je však vázalo spíše na zatemněné duchovní struktury (lidské Duchovní hierarchie, Vesmírné lidi). Měli pak pocit, že jsou po duchovní stránce dobře informovaní a nebyli ochotni respektovat doporučení světelné Karmy a Přírody. Nevěnovali včas potřebnou pozornost přicházejícím světelným duchovním náznakům. Nedokázali rozpoznat urgentnost takových náznaků, vykládali si je mylně, apod.


Jiří Novák

Svět po uměle vytvořené katastrofě

Další obnažené karmické vrstvy MM z minulosti: Svět po katastrofě, většina života zničena. Zásadním problémem světa před katastrofou bylo soustavné umělé ovládání karmy. Magicky bylo znemožněno, aby se karma přirozeně zpracovávala. Tak dlouho se hromadila a hromadila, až narůstající varovné signály dovedly duchovní síly vedoucí tehdy vývoj k okamžitému zásahu. K násilně vyvolané katastrofě, která měla vyhrocenou situaci uklidnit, stabilizovat, vyřešit. Násilné vytloukání magického klínu dalším, ještě silnějším magickým klínem, však vývoj nespasí.

Tehdejší identita MM měla temnou energii 15 % a temnou sílu 0 %. To znamená, že byla jen částečně zatemněná, bez jakékoliv umělé magie. Byla součástí nějaké skupiny, která dostala za úkol vytvořit nové základy čisté civilizace, ale moc se jim to nepodařilo. V pozadí patrná ohromná stěna z karmické energie za katastrofou. K tomu, aby celá tato situace mohla být karmicky rozvázána, je důležité a přímo zásadní tuto karmu konečně zpracovat a vyčistit.

Uměle vyvolaná katastrofa nedokáže neutralizovat nahromaděnou karmu 

Proč ta karmická energie nebyla katastrofou neutralizována? Zásadním důvodem je to, že šlo o umělou katastrofu seslanou z duchovních sfér (od  duchovních sil, které tehdy vedly vývoj v oblasti Planety). Což je za každé situace vrcholně neetický čin. Tímto činem nebyla nepříznivá karmická energie zlikvidována, zpracována, ale byla pouze přemístěna jinam. Aby takto jako varovná hora čněla nad možností dalšího vývoje. Aby tak pro nový vývoj vytvářela hned od počátku zásadně nepříznivé vlivy.

Určitá skupina lidí byla při plánování katastrofy vybrána, aby přežila. Vůbec se však nepočítalo s tím, že v nově začínajícím světě je především potřeba zajistit karmickou očistu. A to i z toho důvodu, že karmické rozvázání minulých chyb znamená i jejich plné vnitřní pochopení. Pokud však k tomuto pochopení a karmickému rozvázání nedojde, pokud pro něj nebyly světelným vzestupem vytvořeny příznivé předpoklady, bytosti mají tendence opakovat tytéž chyby znovu.

Chybná byla domněnka, že svět se karmicky očistí uměle vytvořenou katastrofou, kdy bude mnoho obyvatel Planety trpět. Mnoho jednotlivců se tímto utrpením skutečně alespoň částečně očistilo. Ale obrovské kvantum karmy tím naopak navázaly na sebe a tím i na celé lidstvo bytosti z duchovních sfér nad hmotou, které katastrofu naplánovaly a dokonaly. Planeta a lidská civilizace si tak touto umělou katastrofou vůbec nepomohly. Damoklův meč nadměrně nahromaděné karmy visel nad Planetou i nadále. Možnost zpracování dávné karmy přichází až teprve teď, kdy se dotyčné bytosti konečně dostávají na stabilní světelný vzestup.

Plánování a magické vytváření uměle vytvořených katastrof ze strany duchovních sil nad hmotou nebo i ve hmotě (mistři lidských Duchovních hierarchií, Vesmírní lidé a další) nebylo na této Planetě a ve Sluneční soustavě žádnou výjimkou. Více o skutečných následcích umělých katastrof, i o plánování uměle vyvolané celoplanetární katastrofy Vesmírnými lidmi na konci 20. století, bylo v textech 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi, Každý magický zákrok je dnes neoprávněný.


 

Marie Mejdrová

Bez dostatečného nadhledu jsou po katastrofě opakovány mnohé stejné chyby

Tomuto karmickému čištění předcházel můj sen: Byla jsem s větší skupinou lidí na nějakém vrchu, na nádvoří nějakého sídla, připomínajícího hrad s kostelem. Díváme se na rozlehlé velkoměsto rozprostírající se pod námi do dáli. Je téměř tma a v dálce vidíme mnohé požáry a výbuchy. Víme, o co jde, že přežijeme a jaký je náš úkol. Cítíme tíži té zodpovědnosti za budoucí vývoj a také velký smutek z toho, co se právě před námi odehrává.

Dále si ještě vybavuji scénu z nového světa, který společně začínáme budovat. Jdeme ve dvojici po cestě a o něčem živě diskutujeme. Jsem to zřejmě já se svým tehdejším partnerem, má sněhobílou košili. Je jaro, vše je prozářené Sluncem, právě míjíme sad bíle kvetoucích ovocných stromů. Jsme naplněni nadějí a optimismem, budovatelským nadšením. Zatím se zdá vše v pořádku, čisté.

 

Marie Mejdrová: Centrální Karmo Nového vývoje, prosím o bližší informace o mém včerejším karmickém čištění. (Duchovní komunikace z 28. 1. 2010)

Centrální Karma Nového vývoje: „Ty a ta skupina jste věděli, že ta katastrofa přijde a že ji budete moci bezpečně přežít. Bylo Vám jasné, že musíte pak konstruktivně pokračovat dál, vybudovat nový život. Jenže jste navázali příliš těsně na to, co jste dělali v minulosti. Znali jste genezi jen některých chyb civilizace, která skončila katastrofou a ještě jen do určité míry. Neměli jste dostatek pravdivých informací a čistých prostředků na to, abyste mohli vybudovat novou civilizaci na skutečně čistých a pevných základech. Ani vy sami jste nebyli dostatečně čistí a nebyli jste na cestě dostatečně rychlého a stabilního světelného duchovního vzestupu. A tak jste sice budovali základy nové civilizace, ale s mnohými starými tezemi v hlavě. A všechno se to pomalu zase začalo sunout špatným směrem, ačkoliv jste se snažili vyvarovat chyb.

Každá uměle vyvolaná globální katastrofa je zločinem

Jak bylo řečeno, ta katastrofa byla uměle seslaná bytostmi ze světelných duchovních sfér, ze zatemněných karmických oddělení, která byla jejich součástí. Tedy přesně naprogramovaná pro dané území a čas, i rozsah a způsob katastrofy byl dán předem. O katastrofě tedy rozhodovala určitá instituce karmy, ale instituce zatemněná, bez dostatečného duchovního nadhledu, a tím i nespravedlivá a naprosto nechápající skutečné následky takového rozhodnutí.

Cílem mělo být spláchnout lidskou civilizaci, ale i většinu dalších živých bytostí a forem života, a tak vymýtit Zlo, které se už nekontrolovaně rozlézalo. Všechny cesty hledání nápravy, které vyzkoušeli, selhaly. Katastrofa se zdála jako nejjednodušší a nejrychlejší řešení. Parazitující Zlo se vyhubí a nahromaděné negativní energie se spálí.

Každá z umělých katastrof ještě více zauzlovala vývoj

Jenže takhle jednoduše to nefunguje. Vidíme teď společně v karmických očistách na NDC, že každá z takových katastrof v minulosti po sobě zanechala spoustu negativních energií a energetických propadů. Ve formě hluboko zasunutých traumat v bytostech, zajatců Planety, bytostí uvězněných v energetických dírách. Vrácení evoluce nazpátek o různý počet odboček, poškození Přírody a Planety – zčásti třeba i nevratné. Navíc Temnota v nějaké formě někde stejně přežila a začala se šířit znovu.

A další komplikací byla odkládaná karmická energie, která byla uměle zadržená, uzavřená, deaktivovaná. Obvykle prostřednictvím magie, nějakých bariér, tajných úložišť na hesla a kódy, mezidimenzních skrýší apod. Tyto energie byly tak uměle ochráněny proti tomu, aby spustily nekontrolovaně kdykoli řetězovou reakci, která by znamenala katastrofu. Místo toho pak Síly Světla tehdy vedoucí vývoj na Zemi spustily katastrofu umělou, v termínech a způsobem, jaký si zvolily.

Odložená karmická energie zůstává v ústraní jako časovaná bomba

Jenže ta odložená karmická energie tam někde na smetišti zůstala jako časovaná bomba, to zaprvé.
A zadruhé tu jde o přehmat, kdy určité bytosti chtěly vlastně spláchnout vlastní živé výtvory, na jejichž bytí, postojích a činnostech měly samy nemalý podíl. Místo toho, aby společně s lidmi ve hmotě našly cestu stabilního světelného duchovního vzestupu a přirozené karmické očisty, což je jediné skutečné řešení.“

(Poznámka: Viz též články 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj a poslední úseky článku 65A. Příprava Karmy na převzetí kontroly nad hmotným světem.)


 

Toto téma bude ještě pokračovat třetí závěrečnou částí 65E. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti III.

© Marie Mejdrová, říjen 2013
© Jiří Novák, říjen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 136
  • 32
  • 21
  • 21
  • 22

Celkový počet hlasů: 232