Pravčická brána

A51. Řím - památky z doby římské říše

Jiří Novák, Petra Nováková Vloženo 11.9.2019
Jiří Novák Petra Nováková

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Návštěva památek z dob římské říše. Karmická očista z období antiky.

Dovolená ve Středomoří

Tento text je pokračováním první části  A50. Vatikán - centrum moci křesťanské církve, ve kterém jsem uvedl okolnosti, které doprovázely naši návštěvu Vatikánu. Další den jsme věnovali návštěvě památek z dávné římské říše – Forum Romanum, Koloseum a návrší Palatin. Nejprve jsme prošli Forum Romanum, odtud pak vystoupili na návrší Palatin.

Když jsem napsal první koncept tohoto textu, začal jsem pochybovat, zda je vůbec důležité, aby i tento druhý článek vyšel na našem webu. Má-li jeho zveřejnění nějaký význam, kvůli kterému stojí za to text dokončit a zveřejnit. A tehdy mi přišla následující duchovní komunikace, když jsem se přímo zeptal, co s tím textem udělat dál. Zda zveřejnit nebo ne.

 

Karmická očista z období antiky

JN: Spojené Síly Světla, co s tím Římem? Mám napsat ke zveřejnění i druhý text, kde budu psát o Foru Romanu a Koloseu? (Duchovní komunikace z 18.8.2019)

Energie ze špičky NDC: „I druhý text o Římě je naprosto zásadní. Vyvolá další kolo karmické očisty, tentokrát z období antiky.“

Wikipedie: 
Antika označuje historické období starověku v oblasti Středomoří, časově ohraničené jednak vznikem archaické řecké civilizace (od 8. století př. n. l.) a jednak počátkem středověku (od 
6. století n. l.), resp. rozpadem římské říše vyvolaným stěhováním národů. Antikou se tedy rozumí především historický vývoj starověkého Řecka a Říma… Na jejich kulturu navazoval a z ní čerpal Západní svět. Antická civilizace během římské expanze silně ovlivnila také přilehlá území Evropy, severní Afriky a Blízkého východu.

Energie ze špičky NDC:Tato minulost vytvořila základy kultury současného světa, zejména naši evropskou kulturu. Toto období se v mnohém považuje za určitý vzor či počátek – vědy, architektury, kultury apod. To, co se dělo tehdy, to se do určité míry odrazilo i v dnešních lidech, tedy i ve vás, co jdete cestou neomezeného světelného vzestupu. Proto je tak zásadní důkladná karmická očista z tohoto období. Protože tím se čistí kulturní základ vaší současné společnosti.

Ano, dílčí karmické očisty z tohoto období jste již zaznamenali. Nebylo jich mnoho, spíše jednotlivé útržky. Protože na pořadu dne byla především očista z dávných období minulosti, ve kterých byly položeny základy pozemské magie. V posledních měsících se karmická očista více zaměřuje také na období relativně dobře dochované minulosti, které zahrnuje období našeho letopočtu a několik stovek let před ním. Čím je toto období typické?

Lidé na jedné straně vyznávali své dávné antické bohy, což byly konkrétní postavy z dávné minulosti, lidé prvního typu disponující pokročilou magickou výbavou. Bohaté vrstvy římské i řecké společnosti se snažily těmto dávným bohům připodobnit. Jenže magie už nebyla na pořadu dne, vzpomínky na magickou moc se dochovaly zejména v legendách, ale praktické učení bylo převážně zapomenuto. Duchovní vnímání a uvědomění upadalo. Lidé byli mnohem více hmotně zaměření. Vládci získávali svoji moc už ne magickou silou, ale především mečem, válkami a mnohdy navíc také různými úskoky, intrikami. Násilí bylo tehdy běžnou součástí života. Dokonce veřejné sledování násilí bylo jednou z forem tehdejšího kulturního vyžití. Sledování bojů gladiátorů na život a na smrt, podobných bojů mezi zvířaty i bojů gladiátorů se zvířaty. Celková etika lidstva stále více upadala. Dnes jako lidé na světelném vzestupu chápete, že kultura by měla vyznávat úplně jiné hodnoty. Ale tyto stopy vyznávání násilí jako určité zábavy stále ještě přetrvávají v mnoha lidech dnešní epochy. Je potřeba se zříci jakéhokoliv násilí jako formy řešení sporů mezi lidmi. A to nejen násilí fyzického, ale i násilí energetického, mentálního nátlaku, a rovněž citového vydírání.

Cílem textu bude opět vyvolat karmickou očistu z tohoto období, a to v prvé řadě u jednotlivců na cestě stabilního světelného vzestupu. Má-li současné lidstvo vyčistit základní stavební kameny své kultury, pak se nejdříve duchovní předvoj lidstva potřebuje vyčistit z tohoto období antiky. A dostat ze sebe všechny formy neetického působení na druhé lidi. Vyčistit se z tohoto oblouznění násilím jako formy bojů o moc, o společenské postavení, o vyřešení sporů mezi lidmi, rodinami, národy, společenskými vrstvami. A rovněž se vyčistit i od jiných forem nátlaku na druhého. Snahy přivlastnit si člověka, jak to činí mnohé dnešní náboženské či duchovní směry. Vynutit si lásku druhého člověka, dotlačit ho k partnerskému vztahu, citově jej vydírat, energeticky na něm parazitovat.

Použila jsem zde pojem duchovní předvoj lidstva pro všechny ty, kteří se stali součástí cesty neomezeného světelného vzestupu. Protože jsou to právě oni, kdo v dnešní době určují směr, kterým se bude dále ubírat duchovní cesta lidstva.“

 

Forum Romanum

Cituji z Wikipedie ze strany: https://cs.wikipedia.org/wiki/Forum_Romanum

Forum Romanum bylo v dobách antického Říma centrem veřejného dění ve městě i v říši. Je to zhruba obdélné náměstí o rozměrech asi 130x60 m mezi pahorky Kapitola Palatin, kterým prochází hlavní římská cesta Via Sacra, spojující pahorek Kapitol s Koloseem. Konaly se zde slavnosti, triumfální průvody, soudy, volby, politická shromáždění i trhy. Kolem původního tržiště v období od 7. století př. n. l. do konce západořímské říše (476) postupně vzniklo množství veřejných budov (bazilik), chrámů, vítězných oblouků a veřejných řečnišť (rostra). V současné době je to velká oblast zbytků staveb a archeologických vykopávek, nepřehledně nakupených v mnoha vrstvách.

Forum Romanum


Uvnitř Fora Romana
 

Forum Romanum z návrší Palatin

 

Palatin

Podle:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Palatin_(%C5%98%C3%ADm)

Palatin nebo Palatinus je pahorek, na němž bylo podle pověsti založeno město Řím. Leží ve středu historického města, mezi Koloseem, Forum Romanum a Circus Maximus. Patří mezi "sedm pahorků" na nichž historické město leželo a je nejblíže k jeho středu. Stálo na něm mnoho velkolepých budov hlavně z císařské doby. Dnes je to oblast zřícenin a archeologických vykopávek…

Podle pověsti, kterou zapsal Titus Livius, byla poblíž vlčí jeskyně, kde pastýř Faustulus nalezl dvojčata Romula a Rema. Faustulus bydlel na Palatinu, kde je jeho žena vychovala. V jeskyni se ve starověku konal pravidelný kult, který obstarávali zvláštní kněží (lupercalové) s největším svátkem Lupercalií.

Nedávné vykopávky zde objevily jeskyni a pozůstatky lidských sídel z doby bronzové. Na Palatinu bydlela řada významných lidí už v době republiky (Catullus, Crassus, Cicero). Později si na Palatinu vybudoval velkolepé sídlo císař Augustus, jeho manželka a další císařové, zde stál také „zlatý dům“ císaře Nerona, Apollónův chrám s knihovnou aj. Roku 2007 zde archeologové objevili kruhový podzemní prostor s kupolovitou klenbou, zdobenou mozaikami. Z názvu Palatinus se odvozuje slovo palác.

Trosky paláců na návrší Palatin
(foto Petra Nováková)

 

Jaké byly moje první pocity při návštěvě těchto masově vyhledávaných památek?

Zbytky obrovských monumentů. Na jedné straně obdiv k architektuře dávných stavitelů. Na druhé straně zašlá sláva okázalé říše. Která měla zásadní problémy s lidskou etikou. Jak naznačuje otroctví, souboje gladiátorů na život a na smrt pro potěchu bohatých občanů. Dobyvačné války, intriky, bratrovražedné úskoky. To vše odvál čas, zkázu dokonaly války a dobyvačné nájezdy. A zbyly jen pouhé trosky obrovských monumentů, okázalého panství. A i ty jednou čas a příroda pohltí. Celkově spíše smutek nad tím, co lidé dávno uměli a stejně jim to nebylo nic platné. Stejně to nepozvedlo čistotu lidského rodu na vyšší morální a etickou úroveň.

Všechna ta místa se zbytky monumentálních staveb, to vše jakoby bez energie. Jako kdyby to bylo vyňato z obvyklých zemských energií. Jen na kopci Palatin, kde jsou zahrady a v nich i stromy se zralými pomeranči, jsem měl lepší pocity. Jakoby oáza ve středu města, místo jako stvořené pro odpočinek.

       

Zahrady na vrcholu Palatin

 

Také racek by si dal svačinu

 

Po krátké přestávce pak sestupujeme ke Koloseu, v jehož popředí je Konstantinův oblouk.
 

Koloseum

Podle: https://cs.wikipedia.org/wiki/Koloseum

Koloseum nebo Římské koloseum, původně Flaviovský amfiteátr, je oválný amfiteátr v centru města Říma. Jde o největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven. Je to jedno z velkých děl římské architektury…

Jeho stavba začala mezi lety 70 a 72 n. l. za římského císaře Vespasiana a byla dokončena v roce 80 n. l. za císaře Tita… Původně bylo schopno pojmout 50 000 sedících diváků a bylo užíváno ke gladiátorským zápasům a veřejným podívaným. Vedle gladiátorských her se zde pořádaly i naumachie (stylizované námořní bitvy), zápasy s divou zvěří, popravy, rekonstrukce známých bitev a dramata založená na klasické mytologii. V raném středověku přestala budova sloužit k zábavě. Později byla využívána k obývání, sněmování, jako pevnost, kamenolom a křesťanská svatyně.

Ačkoliv periodicky se opakující zemětřesení a zloději kamenů z něj učinili zříceninu, dnes se stavba stala skutečným symbolem císařského Říma. Je jednou z nejpopulárnějších turistických atrakcí a stále má úzké vazby k římskokatolické církvi, protože na každý Velký pátek vede papež „Křížovou cestu“ do amfiteátru.

Koloseum v Římě


Konstantinův oblouk

Podle: https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin%C5%AFv_oblouk

Konstantinův oblouk neboli Konstantinův vítězný oblouk je historická památka v Římě. Stojí v blízkosti Kolosea na začátku Via Sacra, kde v dobách starověkého Říma tradičně začínaly slavnostní pochody vítězného velitele při triumfu. Dal jej vystavět římský senát po vítězství císaře Konstantina nad Maxentiem v bitvě u Mulvijského mostu v roce 312 n. l. Jedná se o stavbu z bílého mramoru s třemi průchody…

Konstantinův obloukV podvečer jsem požádal o krátkou očistu těchto míst s prosbou o obnovení původních čistých zemských energií v těch místech.

 

JN: Spojené Síly Světla, jak vnímáte situace v oblasti dalších památek z doby římské říše, které jsme včera navštívili? Jak vnímáte současnou energetickou situaci těchto míst? Změnilo se něco po zprostředkované krátké očistě? (Duchovní komunikace ze 7.6.2019)

Centrální Karma Nového vývoje:Tyto památky jsou dokladem obrovského technologického rozmachu dávné římské říše. A zároveň jsou pamětníky tehdejšího násilí, a to jen pro zábavu bohatých. Tato druhá stránka posouvá tehdejší minulost k obdobím úpadku samotné lidskosti. Úpadkům etiky, ztrátě spojení s přírodou a Vesmírem. Odklon od skutečných duchovních hodnot civilizace k barbarskému vnímání světské moci a slávy.

Dnešní lidská společnost na tom není o mnoho lépe. Otevřené otroctví je nahrazeno skrytým ovládáním, skrytým parazitováním institucí a mnoha privilegovaných jednotlivců na mlčícím davu. Bez zásadních změn v přístupu politiků k funkcím to už dál nepůjde. Veřejně se odhalují neetické činy, probíhá boj o spravedlnost, o nezávislost soudů. Na každou zásadní změnu se však potřebují seskupit všechny potřebné podmínky a možnosti. Cílem duchovně podporované změny není a nemůže být další vyhrocení rozporů mezi dvěma a více různými přístupy k životu, spravedlnosti, etice. Cílem je odhalení zásadních porušení etiky, odhalení manipulativních praktik určitých kruhů, rozpoznání a pochopení situace většinou populace a nakonec i sjednocení národa, národů do jediného pozitivního směru. Který bude cílit k vyšší spravedlnosti, k rovnosti příležitostí pro všechny, k chápání politiky jako skutečné služby lidu. K zamezení obohacování se jedinců na úkor druhých. Ke znemožnění zneužívání politických funkcí pro navyšování bohatství apod. Blíží se období zásadních změn a bude podstatné, aby tyto změny byly dotaženy do konce.“

 

JN: Spojené Síly Světla, jak vypadá dnešní situace na místě Forum Romanum? (Duchovní komunikace z 8.6.2019)

Příroda:V tomto místě vznikla nová zemská čakra přijímající kosmické energie a vysílající je po určité transformaci do širokého okolí. A to proto, aby tyto energie pomáhaly čistit dávnou minulost, nánosy násilí ležící na těchto místech. To vše přispěje k tomu, aby se lidé po návštěvě těchto míst cítili povzneseni. Aby místo tíhy minulosti vnímali pozitivní energie života a budoucnosti. Některým návštěvníkům ovšem mohou tyto světelné energie naopak aktivovat čištění nepříznivých karmických vrstev z minulosti.“

 

JN: Spojené Síly Světla, co dále dodat k Římskému koloseu? Jaký význam pro dnešní svět tato památka má? (Duchovní komunikace z 18.8.2019)

Centrální Karma Nového vývoje: „V Koloseu se přece neodehrávaly pouze kruté boje gladiátorů. Probíhaly zde i více pozitivní jiné kulturní akce. Tato stavba proto s sebou nenese pouze energie krutosti a násilí. Ale i energie více pozitivní starověké kultury. Je potřeba ji brát jako komplex reprezentující tehdejší dobu. V té době bylo přirozenou součástí kulturního vyžití i to násilí. Takový byl tehdejší svět, tak se bavila vládnoucí třída. To je realita minulosti, kterou je důležité si stále uvědomovat. Protože váš dnešní svět z této kultury vzešel a navázal na její tradice. A jak už to tak bývá, převzal nejen pozitivní prvky, ale i to negativní. Krutost a násilí člověka proti člověku, člověka proti zvířeti i mezi zvířaty navzájem. A to jen pro zábavu druhých. Toto násilí je dodnes ve vás a projevuje se například ve formě moderního boxu. Ten připomíná souboje starověkých gladiátorů, i když tady nejde o boj na život a na smrt, jako tomu bylo v minulosti.

Energie Kolosea tak vyzařují informace, že součástí tehdejší kultury bylo i násilí. Prohlídka Kolosea proto není totéž jako pobývat v harmonické přírodě. I proto náhodné okolnosti uskupily situaci tak, abyste se do Kolosea nedostali, i když jste měli zaplacený lístek. Nebylo důležité ani vhodné, abyste pobývali v chaotických energiích uvnitř této stavby.
Součástí karmické očisty, která bude vyvolána tímto textem, bude i určité vyčištění prostředí uvnitř Kolosea.

 

Proč církev rozmísťovala kříže na všech zásadních místech

JN: Uvnitř Kolosea byla před rokem Petra Nováková se svým partnerem. První na co doslova narazili, byl obří kříž. Stál přímo uprostřed vstupní brány z jedné strany. To naznačuje, že křesťanství si „vzalo" Koloseum pod sebe. Naznačuje to i výše uvedená informace z Wikipedie, že každý Velký pátek vede papež „Křížovou cestu“ do amfiteátru.

Jaký význam může mít kříž vztyčený na tomto místě? Proč jsou kříže vztyčeny na mnoha vrcholcích v českých zemích? Mohou čistit prostředí, přinášet do těchto míst čisté světelné energie? Nebo je tím sledováno něco úplně jiného? Stačí si z historického pohledu uvědomit, proč vůbec byly na mnoha místech Evropy a světa vztyčovány kříže.

Následuje její fotografie uvnitř Kolosea:

Aleš Česal, Vladimír Mátl a Otomar Dvořák (Utajené dějiny Čech I, II a III) přišli ve svých knihách s teorií, že „historie je určována mocenským bojem o ovládnutí morfického pole“.  Skutečně, jednou ze sfér dosavadního souboje mezi dobrem a zlem je oblast morfických polí planety. Protože právě aktuální závazná morfická pole naznačují, jak na tom obě strany konfliktu jsou. Jestli lidé přijímají čisté okolní energie přirozeného prostředí. Nebo zda v prostředí převažují zmanipulované energie snažící se člověku vnutit určitý vychýlený náhled na svět a na život. Změnit morfické pole však vyžaduje v prvé řadě získat pře­vahu ve hmotném světě.

Křesťanství se tohoto úkolu chytilo s obrovskou vehemencí a využilo k tomu symbol kříže. V textu 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj  jsem se zabýval pojmem egregor křesťanství. Z tohoto článku vybírám následující informace:

„Asi před dvěma tisíci let zaznamenal svět epochální událost. Narodil se Ježíš, Syn boží. Nikdo netušil,… že se stává zakladatelem jednoho z nejvlivnějších náboženství světa… Existuje jeden druh magie, která se nazývá tvarová a vychází z předpokladu, že každý tvar vysílá určitou energii. Nebo ještě lépe – tvaruje energii, která je všude okolo nás a je neprostupující… S křesťanskou epochou tedy přichází i do Čech zcela nová etapa dějin – doba kříže. Jeho stín dopadá na celou českou zem. Posvátné kameny, tvořící energetickou síť, jsou vyvráceny, na jejich místo je postavena kaple, kostel či chrám. Posvátné háje jsou vykáceny a z míst svatých se mnohdy stávají místa zlá. Křesťanští kněží brojí proti modloslužbě (pohanů) – a sami vytvářejí nové modly.“ (viz Aleš Česal, Otomar Dvořák, Vladimír Mátl, Utajené dějiny Čech I, str. 132).

Symbol kříže ovšem nevymyslelo křesťanství. Kříž je prastarý symbol, který se nese v různých obdobách skoro všemi hlavními dávnými i novodobými náboženstvími. Například Ivo Wiesner (Národ v lénu bohů) píše: „Symbolem všech těchto náboženství byla jistá forma kříže, který byl pojímán ne jako memento víry (křesťanství), ale jako symbol univerzální životní síly proudící z Nejvyšší Bytosti.“ Jde o symbolický průnik Ducha shora (svislé rameno) s hmotou dole (vodorovné rameno). A z tohoto spojení vzniká tvořivá síla, impuls k tvoření, energie změny.

Křesťanství dalo kříži nový smysl. Pověsilo na něj v mukách umírajícího Ježíše, který přinášel lidem vyšší pravdu, Světlo. A tím význam kříže převedlo do jiné polohy. Z tvoření nového života do zkázy, utrpení a smrti, z původní vyšší pravdy do lži a kamufláže, ze Světla do Temnoty.

Kříž se stal během historie našeho letopočtu symbolem mučednictví, symbolem domnělého posílení Pravdy tím, že její představitel se nechá popravit a obětuje svůj život za tuto Pravdu. Kříže rozmisťované na mnoha místech v přírodě vytvořily kontrolované morfické pole, které mělo napomoci skrytému ovládnutí značné části lidstva náboženskou ideologií křesťanství.

 „Podle některých indicií jsme dospěli k hypotéze, že „křesťanští mágové“… se pokusili vytvořit ambiciózní projekt, který by se dnešními slovy dal popsat jako „středověký duchovní internet“. Jeho základem mělo být kontrolované morfické pole (JN: totéž lze vyjádřit pojmem astrální egregor křesťanství), velice pečlivě oddělené tvarovými zářiči i přísnými zákazy od pole přirozeného, vytvářejícího se dlouhé desítky tisíc let částečně samovolně a částečně lidským úsilím…“ (Utajené dějiny Čech II, str. 6)

Když k tomu dodáme sílu dalších církevních magických rituálů a zvyků, o kterých bylo více v textech 53A. Temné pilíře křesťanství I, 53B. Temné pilíře křesťanství II, je pak pochopitelné, jak si mohla církev na dlouhé stovky let zajistit mocenský monopol na duchovní ovládání lidstva. A vysvětluje to i důvod, proč církev začala rozmisťovat kříže na všech zásadních místech, kde se tvořily lidské dějiny, tedy i v Koloseu. I na všech energeticky silných místech v přírodě. To vše naznačuje, že očista dalších historických památek v Římě bude mít co dělat s další očistou energetických základů křesťanství.

 

Andělský hrad

Vatikán si pro sebe přivlastnil i monumentální kruhovou pevnost nazvanou Andělský hrad, viz následující fotografie.

Z Wikipedie:
Andělský hrad
 (it. Castel Sant'Angelo), původně Hadriánovo mauzoleum, je monumentální kruhová stavba v Římě. Vybudována byla na pravém břehu Tibery mezi lety 135-139, v průběhu věků byla několikrát pobořena, opravena a přebudována. Původně ji nechal vybudovat římský císař Hadrián jakožto rodinné mauzoleum, později sloužila jako papežská pevnost spojená tunelem ve hradbách (únikovou chodbou) s Vatikánem, rezidence a vězení (ve kterém byl například vězněn Giordano Bruno). V současné době v ní sídlí muzeum věnované historii budovy a města Říma. A najdeme tam mimo jiné i výstavu zbraní.

 

JN: Na mostě před andělským hradem mne zaujala květina, která se uchytila na tak nehostinném místě. Jako potvrzení toho, že energie původní přírody člověk definitivně nezničí ani tím největším magickým tlakem:


Závěrečné shrnutí Petry Novákové
 

Řím v sobě ukrývá velké bohatství. Pro nás jsou teď nejdůležitější energetické vazby, které v sobě nese. Vazby na nás současné bytosti. Máme možnost se očistit z dávných dob, dávných chyb, poučit se z historie, kterou Řím nese. Jeho nejcennější bohatství je v poznání, kam až může vést odklon od lidství. Touha po světské moci, nadřazenosti, ovládání. Touha být jediným nad všemi a vše vlastnit, vše mít pod svou mocí, svým vlivem.

Zároveň tím nejcennějším je pochopení, jak lze dávné chyby napravit, postoje srovnat. Přepych, rozkvět, sláva, moc, nic z toho nenahradí sílu spolupráce, spojenectví, pokory, v těsném souladu s přírodou.

Minulost Říma je velmi silná. A jeho vliv v dějinách byl zásadní. Řím dnes může opět hrát velkou úlohu právě možností pročistit se z této minulé karmické zátěže. Řím představoval monumentalitu, sílu ducha. Živoucí město určující v tehdejší době podobu světa. Vše se postupně přetváří a i Řím a bytosti kdysi v něm žijící mohou dostat novou šanci vývoje. I pro ně všechny může přijít nový úsvit. Spojený s omluvou a vděčností za tuto novou příležitost. Řím se jako místo této příležitosti otevírá. Teď přichází čas otevřít se této nové příležitosti i pro lidské bytosti.

© Jiří Novák, září 2019
© Petra Nováková, září 2019
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 138
  • 26
  • 25
  • 21
  • 26

Celkový počet hlasů: 236