Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 40B. Důležitost postoje vědy k duchovní rovině života

40B. Důležitost postoje vědy k duchovní rovině života

Jiří Novák Vloženo 20.2.2011
Jiří Novák

Rozporný postoj vědy k duchovní rovině života - na jedné straně odpor oficiální vědy vůči všemu duchovnímu, současně tajné vědecké výzkumy duchovních jevů. Navíc jedno z odvětví vědy (astronomie) existenci duchovního pozadí nepřímo prokázalo. Proč oficiální věda odmítá duchovní informace? Potřebuje vůbec věda duchovní rozměr? Kdo se vzdal svého duchovního pozadí, poskytl ho vlastně straně Temna. Vědec odmítající duchovní pozadí ztrácí kontrolu nad využitím svých objevů. Nová věda se musí stát nezávislou na institucích podléhajících temnému vlivu. Jaké jsou důsledky toho, že věda odmítá přijmout duchovní rozměr? Neetické zásahy do běhu života, křížení odlišných forem života, uměle vyšlechtěné nemoci, plánování hromadného očipování lidí. Zneužívání technologií ve vojenství, neoprávněné zásahy do Přírody, nástroje ovládání.

Rozporný postoj vědy k duchovní rovině života

Světová věda by si jistě přála být všeobecně považována za systém, který lidstvu zprostředkuje nalezení pravdy o fungování tohoto světa. Je tady však jeden základní háček. Tento svět, to není pouze hmota, ale je zde i duchovní pozadí. Toto duchovní pozadí je navíc pro celkové fungování světa základní, prioritní.

Postoj vědy jako celku k duchovní rovině života je však velmi rozporný. Oficiální věda až na některá svá dílčí odvětví prozatím existenci tohoto duchovního pozadí odmítá a drtivou většinu informací o duchovní rovině života jednoznačně zavrhuje. Takové informace hodnotí jako výmysly, pověry, nevědecké bláboly. Duchovní pozadí světa však existuje a obsahuje v sobě skutečné příčiny, motivy, pohnutky jevů a událostí probíhajících v našem světě. Věda tak sama sebe staví do pozice toho, kdo sice zkoumá jablko, ale tvrdí, že celé jablko – to je pouze jen ten dobře viditelný povrch, tedy slupka. Že to je vše, a uvnitř jablka už žádné další části nejsou.

Vědecká obec při smetení informací týkajících se duchovního pozadí argumentuje tím, že autor nepředložil žádný důkaz, žádnou fotografii, jediný hodnověrný výpočet. Mnozí vědci dokonce veřejně podporují a sponzorují hnutí skeptiků. Ti vystupují často jako inkvizice, která má za úkol potřít všechny podle nich „nevědecké“ a duchovní názory. A zachránit tak lidstvo před těmito pavědami. Více o tom bude v dalším pokračování 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?.

Proč oficiální věda odmítá duchovní informace?

 Proč se věda staví do pozice tvrdého odpůrce všech informací týkajících se duchovního pozadí světa? Rozhodujícím důvodem je to, že materialisté často mylně ztotožňují duchovní dimenzi světa s náboženstvím. Zejména s křesťanským náboženstvím, které bylo téměř po celé dva tisíce let pod vlivem nejtemnějšího zla na Planetě. A které svoji deformovanou ideologii prosazovalo všemi formami násilí, za cenu tisíců a miliónů zmařených životů. Toto náboženství nese na sobě temné znamení minulosti, desítky válek rozpoutaných ve jménu Boha, stovky a tisíce procesů ve jménu ochrany své deformované ideologie. I v současnosti některá náboženství v sobě nesou rituály a zvyky, které potlačují svobodu člověka, zejména žen. A nutí je vést bolestný život – například postavení žen v některých zemích arabského světa nebo ženská obřízka v některých afrických zemích. Vědci pak logicky reagují na podobný útlak, který provázel jejich předchůdce ve středověku, a kterému podléhají určité skupiny světové populace i dnes. Mylně se však domnívají, že jedině věda dokáže lidstvo od podobného útlaku osvobodit. Možná proto tolik agresivity vůči všemu duchovnímu.

Potřebuje vůbec věda duchovní rozměr?

Možná někoho napadají následující otázky: Proč by věda měla mít duchovní rozměr? Proč by vůbec měla brát v úvahu také duchovní pozadí světa? Proč by tato oblast neměla zůstat doménou esoteriky, duchovna? Zatímco věda by se měla držet svého kopyta, kterého se doposud drží? Odpověď je jednoduchá. V tomto světě nic bez duchovního rozměru, duchovního pozadí, neexistuje. Ať už si to kdokoliv uvědomuje nebo ne. Takže i věda má vždy nutně duchovní rozměr.

Jde jen o to, které straně duchovního spektra daný vědec, systém, instituce, slouží. Zda jeho činnost podporuje rozvoj pravotočivé světelné části duchovního pozadí, tedy dobra. Jestli je jednoznačně zaměřena na prospěch lidstva, na nastartování jeho skutečné duchovní evoluce, na posílení vztahu lidstva k Přírodě. Nebo zda naopak posiluje vývoj levotočivé temné části duchovního světa, tedy zla. Zda jsou jeho vědecké objevy předmětem zájmů úzkých skupin, které jich chtějí využít proti ostatním, proti Přírodě, proti zbytku světa. Pro další nasměrování vývoje lidstva je totiž zásadně důležité, zda vědec, politik naslouchají světelným nebo temným inspiracím z duchovního pozadí.

Ztráta spojení se světelným duchovním pozadím vede k násilí

V článku 2. Proč je důležité zajímat se o duchovní rovinu života a světa jsem uvedl jeden z následků ztráty spojení se svým duchovním pozadím: „Takže proč to všechno násilí, manipulace, války, ovládání jeden druhého v dnešním světě? Protože drtivá většina lidí ztratila spojení s jemnějšími vrstvami své vlastní bytosti. Zůstal jim pouze pocit vnímání hmotné části sebe sama. A nejenom, že svoji jemnou duchovní část nevnímají. Dokonce tvrdí, že nic takového neexistuje. Učí je to přece mnoho let ve školách. Hustí to do nich sdělovací prostředky ze všech stran.“

Duchovní pozadí má vyšší prioritu než hmota

Zopakujme i další důležitou tezi z článku 2: „Je ještě další dobrý důvod pro to, abychom nepodceňovali skryté vlivy duchovního pozadí světa. Tento svět je totiž koncipován tak, že duchovní pozadí, duchovní struktury, mají vyšší prioritu, než hmotný svět. Duchovní pozadí je určující pro fungování celého světa jako celku i pro fungování jeho dílčích částí, např. člověka, Přírody, počasí apod. Avšak ať chceme nebo nechceme, tuto skutečnost musíme respektovat. Jinak se nám život postupně vymkne z rukou.“

Ani vůle nedokáže vždy překonat vliv duchovního pozadí

„Přestože naše vůle dokáže být silná, je tady ještě něco dalšího v pozadí, co bývá mnohdy silnější. A žádná vůle nám pak nepomůže. To je právě to duchovní pozadí světa, které obsahuje motivy, impulsy, ale také pravé příčiny našeho chování i skryté příčiny událostí, kterými procházíme. Odtud na nás působí neurčité vlivy vymykající se našim běžným smyslům a často i našemu rozumu. Duchovní pozadí světa působí na každého, ať si o něm myslí cokoliv, dokonce i když ten člověk tvrdě popírá jeho existenci.“

Kdo se vzdal svého duchovního pozadí, poskytl ho vlastně straně Temna

Už v článku 3. Jak lze proniknout do duchovního pozadí světa jsem podrobně vysvětlil, kam vede skeptický postoj zásadního odmítání duchovní roviny života a světa: Co když si člověk řekne, že je vlastně lepší o duchovním pozadí světa nic nevědět? Nebo dokonce přijmout zásadový postoj, že nic takového neexistuje? Tím bych přece měl být ochráněn proti temným vlivům, které by odtud mohly na mne působit. Je tomu tak nebo není?

Představte si, že budete mít dům se zahradou. A začnete všude prohlašovat, že ta zahrada není vaše. Že s ní nechcete mít nic společného. Co se asi stane? Za nějaký čas tu opuštěnou zahradu někdo zabere. Určitě to nebude slušný člověk, ten by si nic podobného nedovolil. Podobné to je i s vaším duchovním pozadím, které prokazatelně existuje. A vy tvrdíte, že to není pravda, že to není vaše. Co se asi stane?

Je to tedy přesně naopak. Člověk, který tvrdí, že duchovní rovina života neexistuje, nejen, že se tím automaticky neochránil před působením temných vlivů z duchovního pozadí. Ale právě naopak sám sebe vydal na pospas všemu, co z této roviny skrytě působí. Netuší, že jeho duchovní část se fakticky stala zahradou obdělávanou jinou silou či entitou. A v tomto případě to budou zpravidla síly negativní. Člověk pak ztrácí jakoukoliv kontrolu nad svým životem i možnost hlouběji mu porozumět.

Vědec odmítající duchovní pozadí ztrácí kontrolu nad využitím svých objevů

Takový vědec ztrácí hlavní kontrolu nad tím, kam jeho vědecké bádání směřuje, k čemu všemu budou jeho vědecké objevy využívány, jaké ze dvou stran vesmírné síly slouží, k jakému celkovému cíli se přibližuje. Zda jedná v zájmu lidstva, nebo v zájmu úzké skupiny bytostí, která bude jeho výsledky využívat ve svůj prospěch proti zbytku lidstva. Je jako list, který spadl se stromu a vítr jím smýká z místa na místo. Říká tomu nevyzpytatelný osud, náhoda, štěstí, smůla. Nebo se naopak opájí možností mimořádné příležitosti, závratné kariéry, šance konečně se plně vědecky uplatnit.

Stává se jedincem, kterého skrytě řídí ty síly z duchovního pozadí, které sám neoslovil, a které se přiživují na jeho nevědomosti. A to jsou obvykle nečisté manipulativní síly temné povahy nebo výrazně pokleslé, eticky zdegenerované systémy, které původně patřily ke straně Světla. Jediné, co před sebou vidí, je uznání, sláva, prestiž, moc, bohatství. Zatímco myšlenky na prospěch lidstva jdou u něj v tu chvíli stranou.

Jedině z tohoto důvodu vědci vymysleli ničivé bomby, ovládací systémy všeho druhu, psychotronické a chemické zbraně. Protože jednoznačně podlehli temné inspiraci z duchovního pozadí svého života. Někteří by chtěli s takovou činností třeba i skoncovat, ale jsou skrytě nuceni temnou silou, které se nerovnoprávným závazkem a přijmutím mimořádných výhod zavázali. Která na nich parazituje, a které nedokážou odolat. Rozjetý vlak jejich života svěřující k Temnu už nelze zastavit. A této závislosti nakonec někteří obětují celý svůj život, svoje zdraví, vztahy, rodinu.

Historie jednoznačně potvrzuje, kam věda ignorující duchovní rozměr světa dokáže směřovat. Co všechno ve prospěch někoho, něčeho, dokáže vytvořit. Jako důsledek toho, že odmítne-li kdokoliv své duchovní pozadí, umožňuje ho převzít temným systémům, které pak na něj odtud skrytě působí. K popisu mnoha konkrétních příkladů a situací se vrátím v závěrečné části tohoto článku.

Na jedné straně odpor vědy vůči všemu duchovnímu

Ano, současná vědecká obec je velmi pevná, kompaktní. Najde-li se vědec, který začne prosazovat své nové výsledky odporující všeobecně uznávaným názorům, nemá na růžích ustláno. Často přichází o finanční podporu své další vědecké práce, někdy i o své zaměstnání. „Cesta k nové, vyšší vědě je obtížná. Nositelé revolučních myšlenek jsou často tvrdě kritizováni, zesměšňováni, vylučováni z řad vědeckých institucí, odřezáváni od finanční podpory.“ (James Redfield, Michael Murphy, Sylvia Timbers: Bůh a vyvíjející se Vesmír, str. 115).

Současná věda tvrdě drží všeobecně uznávaný trend. A místo podpory nových revolučních myšlenek naopak proti autorům vynálezů příliš vybočujících z uznávané linie veřejně bojuje. Například v roce 2001 se v prostorách České akademie věd konal 10. evropský kongres skeptiků, odpůrců všeho nevědeckého a duchovního. To je jedna strana mince. Kolik asi finančních prostředků plynulo z kapes nás daňových poplatníků na tuto zpátečnickou akci? Přitom žádné odvětví vědy nemá patent na rozum a bezchybnost, jak dokládá situace v současné astronomii.

Na druhé straně tajné vědecké výzkumy duchovních jevů

Jaká je druhá strana mince v postoji vědy k duchovnímu pozadí života? Tajné vědecké výzkumy duchovních jevů ve většině zemí světa. Snaha o popsání, pochopení, ovládnutí nebo dokonce umělé vyvolání těchto jevů. Snaha o ovládání či alespoň ovlivňování duchovního pozadí světa technickými vědeckými přístroji. Tedy oblast známou pod názvem psychotronika. Výzkumy směřující k využití těchto jevů a skutečností ve vojenství, špionáži, při kontrole a ovládání populace.

Tady už nejde o žádnou nevědomost z pohledu výběru, jakou stranu vesmírné duchovní síly na sebe nechám působit. Tady jde zřetelně o vědomé přihlášení se k temnému duchovnímu pozadí. O vědomé čerpání inspirativních myšlenek, energetické a mocenské podpory i ochrany od této temné části vesmírného pozadí. O získání privilegií formou úpisů, závazků vůči temným, které člověku přinášejí mimořádnou tvůrčí sílu, možnost obcházet vesmírný řád Univerza, získání imunity vůči světelné Karmě.

O tajných výzkumech v USA píše ve svých knihách například Ivo Wiesner (Děti moudrých draků, Stezka draka, Tajné mocnosti proti stezce draka, Gambit mahátmů, Do ráje projdeš peklem). Cestování časem, přemísťování válečných plavidel na jiná místa hyperprostorem, nehmotná astrální špionáž. Tajné výzkumy probíhající mimo kontrolu prezidentů, vlád, parlamentů. A financované často z nepříliš etických zdrojů, například skrytě řízeným prodejem drog apod. Co bylo a je cílem těchto výzkumů, které neoficiálně a skrytě probíhaly a probíhají prakticky po celém světě? Byla to snad skutečná evoluce člověka, pomoc druhým? Rozhodně ne. V těchto výzkumech jednoznačně šlo o dosažení převahy a výhody nad ostatními, jedné skupiny nad zbytkem lidstva.

Tajné výzkumy u nás v době komunismu

Tajné výzkumy probíhaly i u nás v době komunismu a jsou spojeny se jménem profesora Františka Kahudy, který byl ministrem školství (od r. 1956 školství a kultury) v letech 1954 – 1963. A v letech 1956 -1959 byl předsedou Jednoty československých matematiků a fyziků. V jeho životopise se uvádí (viz www.osobnosti.zivotopis.cz): „Jako koníček pěstoval okultní vědy, založil Psychoenergetickou společnost. Mezi vědci se proslavil různými představami, které prosazoval i do škol, například svojí teorií mentionů, částic myšlení. Skeptici s oblibou citují jeho výrok: Mentiony existují, protože dosud nikdo nedokázal opak.“

S psychotronikou jsou spojeny i další osobnosti české minulosti - Karel Drbal, Zdeněk Rejdák, autoři knihy „Perspektivy telepatie“. Tato kniha obsahuje mimo jiné kapitolu „Český výzkum psychotroniky“. Odtud čerpám následující informace. U kolébky psychotroniky v českých zemích nacházíme jednoho z největších vědců své doby, Jana Evangelistu Purkyně (1787 – 1869). Zabýval se magnetickým spánkem (hypnózou), magnetickým viděním. Jako prostředky k nahlížení „přímo na podstatu věcí bez prostřednictví tělesných smyslů, bez omezení prostoru a času, může nahlížet i do budoucna. I vnější věci vidí přímo, jasnovidně, prohlíží obaly i zdi, dokonce i vlastní tělo, nervy, cévy, útroby – zdravé vidí čisté, nezdravé zakalené. Purkyně se domnívá, že je to dáno rozpínavostí ducha, který… je schopen přelétat hranice dané jeho pozemní přirozeností.“ (str. 260). Nebo experimentální činnost badatele, sochaře Břetislava Kafky (1891 – 1967), který založil první laboratoř na systematické zkoumání těchto jevů u nás. Než mu jeho činnost byla v roce 1950 zakázána jako nevědecká. K obratu pak došlo v roce 1967, kdy byla ustavena Koordinační skupina pro výzkum psychotroniky.

Kudy vede cesta k vyššímu poznání?

Jakým způsobem se my jako lidstvo můžeme dostat k vyššímu poznání? Vždy jsou dvě možnosti. Buď se naše tradiční věda otevře a přijme existenci světelného duchovního pozadí světa a začne se vážně zabývat eticky čistými způsoby a metodami, jak je zkoumat. Nebo bude muset vzniknout úplně nová věda, která dokáže přijmout všechny pravdivé výsledky dnešní vědy a doplní je novými duchovními poznatky o fungování duchovního pozadí světa.

Vědci, kteří se rozhodli vybočit z tradiční linie poznávání světa, to v dnešním světě nemají jednoduché. Začnou jim chybět finanční prostředky na další výzkum. Dostávají se do životních nesnází a hledají pak jiné možnosti sponzorování svých výzkumů. Řešením není příklad odpůrců neprokázané Darwinovy evoluční teorie, kteří se sjednotili pod praporem kreacionismu nebo teorie inteligentního plánu. Protože v pozadí za tím vším je jasně viditelná masová finanční podpora ze strany křesťanských kruhů. Tuto situaci jsem již jednou rozebral v článku 36B. Stvořitel, andělé, Kosmická inteligence, mimozemšťané. A znovu zde část z těchto informací připomenu.

Darwinismus versus kreacionismus

Ať chceme nebo nechceme, lidstvo není náhodným produktem evoluce původně neživé hmoty, jak to hlásá Darwinova evoluční teorie. Měli bychom říkat spíše Darwinova hypotéza. Samotní vědci přece chtějí po každém, kdo se zabývá duchovními jevy, přesvědčivý materiální důkaz o každém tvrzení z duchovní oblasti. Sami však Darwinovu „teorii“ nikdy nedokázali. A přesto tuto hypotézu vložili do základu výuky na drtivé většině škol této Planety. Dokonce ji udržovali při životě za cenu podvodů, jak jsem naznačil v článku 4. Základní rozdíly duchovního a hmotného pohledu na svět. Takže i taková může být cesta oficiální vědy.

Jako protipól k jednostranné materiálně zaměřené Darwinově evoluční teorii vznikl kreacionismus, jinak také nazývaný „teorie inteligentního plánu“ – nauka o stvoření člověka vycházející z biblických textů. Ta zase ignoruje prokázané vědecké poznatky a podle ní je historie lidstva stará pouhých několik tisíc let. Podstatné je, že kreacionismus je finančně podporován, dotován, udržován při životě, křesťanskou církví. A to znamená velké duchovní zatížení a značnou deformaci v oblasti správného směru vývoje.

V americkém Seattlu (stát Washington na západním pobřeží USA) byla založena instituce nazvaná „Discovery institute“ (v překladu Institut objevů). Jejím hlavním cílem je přesvědčit co nejvíce lidí, že Darwinova teorie je mylná. V aktivitách tohoto institutu nelze na první pohled rozeznat žádnou křesťanskou propagandu, činnost institutu je však především dotována křesťanskými aktivisty. A cíle institutu, které ředitel Bruce Chapman nijak nezakrývá? „Očekáváme od vědy, že se ztotožní s křesťanstvím, a že vůči němu nebude zaujímat nepřátelský postoj.“ Institut dále předpokládá, že „v budoucnu by měl být vědecký výzkum podřízen církvi, podobně jako tomu bylo ve středověku.“ Je zde zjevná snaha vyvolat dojem, že věda je nespolehlivá, že vědecké přístupy se v průběhu dějin velice často mění, zatímco Bible je něco stálého, na co se můžeme spolehnout. (Zdroj: Bible proti Darwinovi, BBC, ČT 2008). Čtenář jistě chápe, že takový pokus vrátit vědu zpět pod křídla náboženství není tím pravým, co by pozemské lidstvo mělo na cestě hlubšího poznání světa spasit.

Odříznutí od duchovního pozadí umožňuje snazší ovládnutí lidstva

Už vícekrát jsem naznačil, naposledy v článku 38E. Informační pole a duchovní knihovny, jakým způsobem temné síly v minulosti záměrně ničily zdroje poznání, deformovaly informace, předělávaly historii, jak se jim to hodilo. Aby lidstvo nevědělo, čím bylo. Aby si nepamatovalo, že kdysi lidé běžně vnímali duchovní pozadí světa. Aby náhodou lidé nepřišli na to, že i dnes se ke vnímání duchovního pozadí svého života může dopracovat každý běžný člověk správným stylem svého života. Že takové vnímání není pouze pro zasvěcence, mágy, členy tajných společností.

Protože takové lidstvo, které ztratí svoji historii, a které zapomene na duchovní rozměr své existence a bude zcela odříznuto od pravdivých informací dostupných v duchovním pozadí světa, pak snáze ovládnete. Proto také mají temní zájem vytvářet zmanipulované teorie, které znemožní nebo alespoň znesnadní člověku skutečný duchovní vzestup. Aby se náhodou příliš mnoho lidí duchovně neprobudilo. Proto se celá desetiletí dodávaly vysoce toxické, jedovaté fluoridy do pitné vody a dalších potravin. Aby lidstvo bylo snáze ovladatelné, zmanipulovatelné – viz článek 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě.

Také materialismus deformuje informace

Také materialismus jednoznačně patří k systémům, které deformují informace. A které odmítají, znevažují, zesměšňují zkušenosti milionů obyvatel Planety vymykající se koridorům světové vědy. Takže i materialismus jako systém, jako převažující světový názor, je jedním z hlavních manipulátorů s informacemi. Je strukturou, která záměrně zakrývá a ignoruje jakákoliv prokázaná fakta o existenci duchovního pozadí světa a vlivu tohoto pozadí na život člověka a na fungování světa. Mnohé překroucené informace týkající se lidské historie se staly oficiální součástí vědy a celosvětové výuky na školách. Důrazným kladivem vědy proti mnoha duchovním teoriím se stalo celosvětové hnutí skeptiků. Více o zhodnocení činnosti skeptiků bude v dalším pokračování tohoto tématu o vědě 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?

Rovněž duchovní informace jsou zmanipulovány

Manipulace s informacemi v minulosti však zasahovala i do duchovních sfér. Zdeformováno nebylo pouze staré vědění ve hmotě. Úsilí temných sil ovládnout informace a přizpůsobit je svým potřebám proniklo i do duchovního pozadí světa. Proto se všude po celém světě dodnes šíří duchovní informace o metodách, praktikách, učeních, které prokazatelně působí proti duchovnímu vzestupu člověka. Celkový výsledek je takový, že manipulace s duchovními informacemi dosáhla obludných rozměrů. Pravdivost drtivé většiny knih s duchovní problematikou je podle Přírody hluboko pod úrovní 50 %. Mnohé z nich jsou dokonce na úrovni pravdivosti pouhých 10 %. A přesto jsou vehementně doporučovány mnohými duchovními učiteli, léčiteli, i řadou webových stránek, jako skutečná pravda o vývoji. Více jsem o tom napsal v textech 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy, 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?, 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?, 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu.

Nová věda se musí stát nezávislou na institucích podléhajících temnému vlivu

Dokud se nový pokus o vědu nedokáže stát samostatným a finančně nezávislým na institucích s temnou minulostí (a tam křesťanství jistě patří), a také na institucích, systémech podléhajících temnému vlivu, kam zase jednoznačně patří materialismus, pak nemůže přinést skutečný zlom v poznání. Protože jinak by byl neustále vyvíjen tlak na deformaci nové vědy, rozmělňování, revizi, přizpůsobování ideologickým požadavkům toho, kdo vědu finančně podporuje. Ať už by to byla jakákoliv církev, státní materialistická mašinerie nebo soukromé firmy, nadnárodní monopoly,

Tímto rozumím požadavek, aby se vytváření nové vědy stalo natolik přínosným, užitečným pro dnešní lidstvo jako celek i pro životy mnoha konkrétních lidí, že začne přirozeně přitahovat jak drobné finanční prostředky v masovém měřítku, tak i rozsáhlejší investice. Uvedu příklad – často diskutované domácí elektrárny, generátory čerpající volnou energii z vakua (viz řada článků na stránkách WM magazínu). Existuje řada projektů, prototypů, návrhů z rukou amerického badatele Thomase Beardena a dalších. Podle vědců každý takový přístroj odporuje „vědeckým zákonům“ o zachování energie. Jednoho dne s tím však někdo i přes odpor jistých kruhů prorazí na trh. A peníze se začnou pomalu ale jistě přesouvat z kapes naftových magnátů na adresu nové vědy, nových objevů, do rukou výrobců nových užitných přístrojů a předmětů.

Vytvoření nové materiálně duchovní vědy

Má-li se lidstvo probudit z tohoto nepříjemného snu manipulace, ovládání, kamufláže a plánovaného zastírání, který kolem nás stále trvá, bude potřeba vytvořit úplně nové základy poznání. Novou materiálně duchovní vědu, která bude organicky spojovat nejnovější hmotné vědecké poznatky nezatížené materialistickou demagogií s pravdivými duchovními poznatky nezatíženými naopak předsudky Staré duchovní cesty.

S tím, že je potřeba, aby taková nová věda byla nezávislá a nebyla ve svém vývoji tlačena, vývojově směrována, ani jednou ze stran původního sporu. To znamená ani systémy materialistické vědy, ani institucemi náboženství. Jednoduše si taková věda musí na sebe vydělat sama – tím co bude dělat pro druhé, pro Přírodu, pro lidstvo. Těmi finančními prostředky, které začne přirozeným způsobem za svoji činnost přitahovat. Právě to je cílem nezávislých systémů Nové duchovní cesty.

Třetí strana mince – poznatky soudobé astronomie

A ještě je tady třetí strana mince v postoji vědy k duchovnímu pozadí světa. Věda doposud oficiálně odmítá existenci duchovního pozadí světa a přitom jedno z odvětví vědy existenci tohoto pozadí prokázalo. A prokázalo ji vědeckými metodami a vědeckými důkazy. Ano, jedná se o astronomii. V 90. letech 20. století astronomové prokázali existenci jakési jiné hmoty či energie, která je neviditelná a současnými vědeckými přístroji nezjistitelná. Ale bez jejích soudržných účinků by jednoduše galaxie a další vesmírné celky nedržely pohromadě. Více o tom bude v dalším pokračování 40F. Startuje celosvětová věda k novým břehům?

Ohromný rozmach vědy přináší pozitivní i negativní jevy

V posledních letech zaznamenáváme ohromný pokrok v řadě odvětví vědy. Mluví se doslova o kvantové revoluci, o počítačové a biotechnologické revoluci. To jsou jen tři z řady oblastí, které zaznamenávají nejbouřlivější vědeckotechnický vzestup. Díky nim získáváme ve 21. století technologie, o kterých jsme si zatím mohli nechat jen zdát. Více o tom bude v pokračování 40F. Startuje světová věda k novým břehům?

Samotný vědeckotechnický vzestup však mnohdy bývá v přímém rozporu s duchovním vzestupem lidstva, o kterém podrobně píšeme na těchto webových stránkách. Na jedné straně vědecké objevy zjednodušují a ulehčují lidem život – stále dokonalejší výrobní postupy, vybavení domácnosti, počítačová technika, digitalizace fotografií.

To je ta pozitivní stránka vědy, ani ta však není zcela jednoznačná. Protože pokud se člověk nechá technikou příliš ovládnout, příliš ji vpustí do svého života, přináší to neúnosné zrychlení životního tempa, a tím i negativní působení na zdravotní stav. A pro někoho až závislost na technice, mobilech, počítačích. Lidé nemají možnost ani na chvíli uniknout z tohoto shonu, posedět v Přírodě, zažít krátkou chvíli relaxace. Protože mobily a počítače je všude dostihnou. Navíc reklamy tlačí člověka k tomu, aby si pořídil lepší a dokonalejší přístroj nové generace. Aby na to měl, musí zase více a intenzivněji pracovat. Z mnoha lidí tak technika udělala stresované a utahané otroky.

A pak je tady to vysloveně negativní, co věda přináší. A to je cokoliv, co umožňuje jedněm ještě dokonaleji ovládat druhé. Co umožňuje lidem ještě více ovládat Přírodu a zároveň se z ní jako člověk vydělovat. Vše to, co ještě více tlačí na další a další duchovní propad lidstva – degeneraci lidské etiky, morálky, lidského těla. Všechny pochybné pokusy, které mají nepříznivý dopad na kvalitu vzduchu, potravin, na životní prostředí, na přirozené pochody na Planetě, v Přírodě. Ještě více dokonale zpracovaných potravin, zázračnějších léků. To vše přináší další razantnější oddělování člověka od Přírody i od duchovního pozadí sebe samého a celého světa.

Jaké jsou důsledky toho, že věda odmítá přijmout duchovní rozměr?

Proč je lidstvo na Planetě v duchovním pádu? I to je, kromě dalších faktorů popsaných v článku 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, do jisté míry výsledek vlivu vědy – způsobů výroby potravin, pěstování užitkových plodin, používání umělých pomůcek na všechno možné, co člověk dříve dokázal dělat sám, zneužívání vědeckých objevů proti lidem, vývoje dalších ničivějších zbrojních technologií, atd.

Pokud věda funguje bez vědomého duchovního rozměru, směr jejího vývoje je určován především temnými inspiracemi. Nové technické objevy se proto v prvé řadě využívají především ve vojenství, ve vývoji nových zbraní, nových systémů ovládání a manipulace. To vše tlačí další evoluci lidstva k ještě hlubšímu duchovnímu pádu. K další duchovní degeneraci. K ještě zřetelnějšímu oddělování člověka od Přírody. A tím pádem k dalším a dalším katastrofám. Každá taková katastrofa vlastně představuje událost, kdy se Příroda a Vesmír jako celek potřebují zbavit další vychýlené lidské civilizace, která ve svém vývoji zcela selhala a znovu začíná ohrožovat svět. Je jediná cesta, kudy z toho ven: Celý náš další vývoj a také věda, která je jeho nezbytnou součástí, musí nutně získat vědomý světelný duchovní rozměr. Jinudy cesta nevede.

Na několika příkladech z minulosti teď naznačím, co všechno věda za tisíciletí vývoje lidem přinesla, pokud ztratila vědomý duchovní a etický rozměr a začala sloužit něčemu jinému, než světelné evoluci lidstva. Na dalších příkladech pak ukážu, že i soudobá věda neváhá zanášet do vývoje dnešního světa znovu to samé, co je pro nás postrachem z minulosti. Jen to činí poněkud jiným způsobem - více skrytým, méně nápadným. Tím se však neetičnost podobných výzkumů i objevů nezakryje.

Neetické zásahy do běhu života

Na počátku lidstva bylo nemyslitelné křížit odlišné druhy bytostí. Genetika byla ponechána samotným Tvůrcům lidských civilizací a lidské bytosti si nedovolovaly do něčeho tak posvátného zasahovat. A pokud s tím temné síly na Planetě později začaly, vždy to mělo katastrofální následky. Právě temné síly v minulosti stály v pozadí za vytvářením nelidských umělých forem života. Doklady o tom najdeme v mnoha informačních pramenech. Filmové ságy Pán prstenů natočené podle stejnojmenných románů Johna R. R. Tolkiena jsou velmi názornou ukázkou toho, co se zde na Zemi ve skutečnosti dělo. Jaké zrůdné umělé formy života zde byly vytvářeny. Nejde přitom o pohádky vzniklé z autorovy fantazie, ale o odraz prastarých mýtů, legend dochovaných v nejrůznějším podání. I o intuitivní přenosy z dávných dob, z vlastní minulosti, kdy sám byl u toho, zažil to na vlastní kůži.

Co všechno už dokonalé biotechnologie bez duchovního rozměru dokázaly v tomto světě vytvořit? Zrůdné kompozitní bytosti s inteligencí člověka a fyzickou silou zvířete před desítkami tisíc let i dříve. Již v článku 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět, jsem se zmínil o bojových monstrech s mimořádnou silou a odolností, které temné síly v minulosti vyvinuly. Podle dochovaných výkladů amerického jasnovidce Edgara Cayce (kniha „Tajemství Atlantidy“) se tato monstra natolik rozmnožila, že začala terorizovat lidstvo na celé Planetě. Zde se uvádí (str. 57): „mnoho výkladů se zmiňuje o téže události, o setkání národů,… aby lidé zbavili zem obrovských zvířat… použili ničivé síly ke zničení zvířecího života, který v jiných zemích všechno zpustošil… zmiňují se letecké lodě a smrtící laserové paprsky.“ A to v době před přibližně 50 tisíci lety. Podle určitých hypotéz měla být čínská zeď a obdobná zeď postavená napříč Andami ochranou proti průniku těchto obřích zvířat na území obývaná lidmi.

Zásahem vědy v minulosti vznikaly i zcela umělé temné formy života, leviatani, jejichž původ a princip fungování jsem podrobně vysvětlil v článku 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj. Nebo jiné formy kompozitních bytostí, biorobotů, umělých robotů s lidskými orgány, o jejichž existenci v minulosti jsme se přesvědčili z mnoha případů karmické očisty, viz článek 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

Jistě, toto všechno jsou sice informační zdroje, které oficiální věda neuznává. Jde snad o pouhé sci-fi? Nikoliv, tyto informace poměrně detailně vystihují dávnou realitu. Protože pro člověka, který uznává existenci duchovního pozadí světa, jsou takové zdroje dostatečně průkazné a výší své pravdivosti stojí mnohem výše, než jednostranný „vědecký“ pohled do minulosti. Což jednoznačně potvrzuje i samotná Příroda, prostředí, které má na rozdíl od lidské civilizace mnohem „lepší“ a trvalejší paměť.

Další „vymoženosti“ biotechnologií

Podívejme se na uměle vyšlechtěné nemoci, jejichž cílem bylo drasticky snížit celkový stav pozemské populace, vyřešit tak problém přelidnění. Ať už to zde vytvořili a rozšířili sami pozemšťané, nebo jde o import z oblastí mimo tuto Zemi. Například zfilmovaná románová vize spisovatele Michaela Crightona „Kmen Andromeda“. Je jedno, pod jakým jménem budeme o takové nemoci psát. Dnes tu přece máme skutečné zákeřné viry AIDS, ebola a další záležitosti, o jejichž původu bylo již tolik napsáno. Podle vědy pouhá náhoda, vrtoch Přírody. Jasné náznaky však svědčí o vědomém záměru někoho, kdo zasahuje do vývoje světa.

A co mimozemské implantáty, čipy hmotné, polohmotné či nehmotné povahy. Miliony unesených, násilně vyšetřovaných, očipovaných, viz článek 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi. Také to je naše realita nedávné minulosti. A pozemské vlády? Nacházejí v tom vhodný motiv k plánování hromadného očipování lidí. Nejprve zločinců a potom i všech ostatních. Zdůrazňují, jaké všechny výhody to bude mít. Z pohledu vládnoucích garnitur by to mělo jednu zásadní výhodu – dokonalou kontrolu obyvatelstva, dokonalý přehled o každém jedinci: co dělá, kde se právě nachází, nebo dokonce i jaké má úmysly.

A dnešní křížení odlišných forem života?

A co dělá dnešní věda? Inspirace z minulosti vedou vědce k tomu, aby vkládali části genů jedné formy života do genů zcela jiného druhu, viz článek 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě.  Světélkující prasata, ale také geneticky modifikované potravinářské plodiny. Do kterých vědci vnášejí genetický materiál baktérií. Aby plodiny lépe vypadaly, byly barevnější, odolnější, výnosnější, aby je bylo možné častěji a více postřikovat jedovatými postřiky. A důsledek toho všeho? Člověk přestává být geneticky „čistým“ živočišným druhem. Stává se křížencem původního člověka s baktériemi a nenápadně přejímá mnohé projevy a životní postoje baktérií: Žít na úkor čehokoliv, vše si přepočítávat ve svůj vlastní prospěch. Nehledět na zkázu, kterou tím kolem sebe vytváří.

Zneužívání technologií ve vojenství

A co je známo o zneužívání technologií ve vojenství? Je dávno prokázanou skutečností, že každý nový objev získává v prvé řadě zelenou a dostatek finančních prostředků na poli vojenství. Protože poskytuje šanci konečně získat zásadní převahu nad druhými stranami, které soupeří o vliv na svět. To vše vede k dalším a dalším kolům zbrojení. K vytváření nových dokonalejších a ještě ničivějších zbraní. Zatímco ty zbraně, co už všichni kolem sebe máme, by dokázaly zničit svět stokrát, možná tisíckrát.

Ještě to však není dost. A tak se vymýšlejí dokonce „humánní bomby“, které zlikvidují jen přebytečné lidi, zatímco veškerou techniku zachovají pro útočící druhou stranu. Vyvíjejí se psychotronické zbraně umožňující snazší ovládnutí lidského materiálu protivníka. A to vše v tu samou dobu, kdy mnoho lidí na celém světě umírá hladem. Jen si připomeňme, jakým způsobem roznáší největší a podle některých také „nejsvobodnější“ země světa svoje pojetí svobody po celém světě – napalmová likvidace území Vietnamu a Kambodži, uranem obohacené střelivo použité ve válkách v Kuvajtu či na Balkáně. Proč to všechno?

Neoprávněné zásahy do Přírody

Že prý tady máme hrozbu globálního oteplování. To přece není pro vědu problém, snadno si s tím poradíme. Trochu postříkáme atmosféru z výšky dostatečným množství hliníku, barya a dalších příměsí (tzv. „chemtrails“). Tím částečně odstíníme světelné záření a bude rázem po problému. Proč asi jeví světové počasí v posledních letech, a zejména od podzimu 2010, náznaky zřetelného vychýlení, drastického vybočení z obvyklého normálu? Neobvyklé sněhové kalamity, obrovské sněhové bouře, katastrofální záplavy spojené se sesuvy půdy.

Které z lidských zásahů jsou toho skutečnou příčinou? Zničení Přírody v Mexickém zálivu jako daň za rizikové čerpání ropy z mořských hlubin? Nebo postřikování atmosféry a s tím spojené pokusy se zařízením Haarp? Viz článek „Už to zapnuli a už to bohužel funguje… bohužel pro lidi“ ze 7.11.2010 na www.osud.cz: „Zapnuli silný elektrický štít Země, pravděpodobně za pomoci Haarpu… Zdá se, že operace „Země“ je ještě mnohem náročnější, než by se konspirační teoretik domníval. Nasazeny jsou nejen chemtrailsy a Haarp, ale dochází také k posunutí Země a Měsíce, k jejich vytočení. Dělají to elity jenom proto, že se bojí slunečních výbuchů? Dost možná… Jak víme, nasazení Haarpu se často projevuje tak, že zatímco v jednom místě Planety vytvoří nečekanou zimu, v jiném naopak obrovské teplo… Je již v podstatě prokázáno, že pro nasazení Haarpu je třeba řádného pokrytí oblohy těžkými kovy. To je to, co zajišťují chemtrails.“

Je to vlastně jedno, kde přesně se nachází příčina neobvyklého počasí. Podstatné však je, že Planeta a Příroda se bouří, vzpírají se proti všem umělým lidským zásahům podobného typu do Přírody. Dávají nám jednoznačné a výstražné varování: „Přestaňte s podobnými zásahy, dokud je ještě čas.“

Nástroje ovládání

A zapomenout bychom neměli ani na psychotroniku. Na pokus uměle technicky uchopit a využít energie duchovního pozadí světa. Začít je ovládat a využívat k dokonalejšímu kontrolování světa a zejména lidí v něm. Co takhle neviditelné manipulativní energie, které na nás vyzařují nejen reklamy v televizi, ale možná i běžné televizní pořady. Například dabingem lze cokoliv podobného do vysílání uměle dodat, aniž by s tím měl původní tvůrce filmu cokoliv společného. Také toto dokáže věda, která ztratila duchovní rozměr. Citlivý člověk dokáže jasně vnímat některé z těchto nepřirozených umělých vlivů, které na nás proudí z televizního vysílání i z jiných zdrojů. A bude se jim proto snažit co nejvíce vyhýbat.

Toto vše byly dílčí pohledy na tu druhou, odvrácenou tvář světové vědy, v minulosti i dnes. Nepodceňujme tuto negativní rovinu vědy. Je totiž naprosto reálná. I přes veškerý pozitivní užitný význam vědy je právě tato druhá odvrácená tvář ukazatelem směru, kam vlastně lidstvo směřuje a jakou budoucnost si pro sebe vytváří. Znovu se tím potvrzuje zkušenost, že pokud ti, co řídí vývoj společnosti, nejsou na duchovním vzestupu, nemohou být schopni rozlišit, co lidstvu prospívá a co naopak škodí.

© Jiří Novák, únor 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 210
  • 27
  • 23
  • 19
  • 24

Celkový počet hlasů: 303