Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 45D. Proč právě Nová duchovní cesta? IV

45D. Proč právě Nová duchovní cesta? IV

Jiří Novák Vloženo 30.6.2011
Jiří Novák

Vyladění 95 % vůči optimu představuje nejen téměř dokonalé fungování systému hlavních čaker člověka, ale také současně mimořádný stupeň kvality hmotné výživy. Obojího zároveň lze dosáhnout jen při určitém stupni poznání dostupného lidstvu v daném historickém období ve hmotě i v duchovních sférách. To však ještě neplatilo v době životů Buddhy a Ježíše. Až teprve dnešní doba poskytla poprvé v historii reálnou možnost otevření cesty neomezeného duchovního vzestupu pro lidstvo 2. typu. NDC není cestou pro nepevné, nerozhodnuté, váhající. NDC je cestou pro člověka vytrvalého, pevného ve svém rozhodnutí a ve své touze stát se plnohodnotnou součástí planety Země a pozemské Přírody. Jaké jsou možnosti duchovní komunikace na NDC? Jaké výhody poskytuje pohled na svět na bázi bioenergií typický pro NDC? Proč naopak živlový pohled magie pravdu zamlžuje a činí ji nedostupnou?

Kdy se člověk stává součástí Přírody?

Tento text je pokračováním článku 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III, ve kterém jsem vysvětlil, kdy se člověk stává součástí Přírody.

Klíčem k dosažení souladu s Přírodou je překročení hranice stabilního vnitřního vyladění a otevřenosti vůči přírodním zdrojům 95 % vůči svému optimu. Přičemž jednu třetinu váhy tohoto čísla tvoří otevřenost vůči zdrojům hmotné výživy a dvě třetiny otevřenost vůči příjmu bioenergií. Dosáhnout tohoto stupně vyladění vůči Přírodě lze pouze a výhradně sledováním energetické kvality své každodenní výživy a každodenní péčí o své čakry. Právě tato cesta sledování kvality své výživy a každodenního posilování činnosti svých čaker je jediná účinná a spolehlivě fungující možnost směřující k dosažení dostatečné vnitřní harmonie.

A proč je tak důležité stát se svojí vnitřní harmonií plnohodnotnou součástí Přírody? Nebo se alespoň k této úrovni harmonie maximálně přiblížit? Protože jedině tak má člověk šanci pochopit principy fungování tohoto světa. Jinak nemá šanci se v tomto světě správně orientovat.

Ve dvou závěrečných částech tématu se více zaměřím na to, jaké nové poznání se takovému člověku, který dosáhl plnohodnotného souladu s Přírodou, otevírá.

Počátky práce na svém světelném vzestupu

V předchozí části jsem ještě připomněl, že drtivá většina dnešní pozemské populace funguje s vnitřním vyladěním nižším než 60 %, jak jsem vysvětlil v článku 33C. Osm stupňů energetického fungování člověka. Zatímco nad 60 % funguje pouze zhruba každý sedmnáctý člověk a nad 70 % dokonce podle Přírody každý dvěstěpadesátý člověk.

A uvedl jsem, že většina těch, co začnou aktivně pracovat na svém světelném vzestupu, se po jednom až dvou měsících soustavné práce na své výživě a čakrách obvykle dostane na úroveň vyladění nad 70%. K bodu otevření NDC je sice ještě daleko, ale podstatné jsou změny, které se postupně s člověkem začínají odehrávat. Je nastartován vzestup, vnitřní vyladění se zlepšuje, frekvence vnitřní bioenergie se zvyšuje. Takový člověk mnohdy sám na sobě vnímá zvyšování vnitřní citlivosti. Někteří začínají vnímat proudění energií.

Postupné otevírání se informacím Přírody

Dosažení hladiny vnitřního vyladění a otevřenosti vůči přírodním zdrojům nad 70 % optima již znamená otevřené přijímání všudypřítomných informací Přírody ve většině oblastí lidského prožívání. A tyto informace začnou postupně člověka směrovat dále. Začne přijímat nové zásadní myšlenky v pohledu na duchovní pozadí světa. Pozná sám na sobě, že jeho nitro začíná rezonovat s jiným typem informací, než byly ty, které přijímal dříve. Začne vyhledávat jiné webové stránky. Začne i sám do jisté míry vnímat a zkušenostmi si potvrzovat, co jeho cestě prospívá a co jej naopak brzdí.

Takový člověk se sice ještě nestal dosaženým vnitřním vyladěním plnohodnotnou součástí Přírody. Ale důležité je, že nastoupil správnou cestu, která jej k tomuto cíli může dovést, pokud vytrvá ve svém každodenním úsilí.

Dosažení hranice Nové duchovní cesty je už pouze otázkou sledování duchovních impulsů a jejich uvádění v život. A především přesnosti přijímání a realizování doporučení pro světelný vzestup. Zkušenosti prokazují, že bez naprostého otevření se informacím Přírody, Planety a morfických polí se člověk k této hranici nemůže dostat.

A jestliže jeho příjem vnějších informací prozatím není stoprocentní, na pomoc má naše webové stránky, které odpovídají na řadu otázek týkajících se duchovní praxe na světelné vzestupné cestě. Jakákoliv dílčí nedůvěra v Přírodu a v takto předávané informace, však brání člověku jít dále, jak naznačil text 43D. Nevyužití příležitosti může vést k nepříznivé změně situace.

Jaká byla situace v době životů Buddhy a Ježíše?

Vyladění 95 % vůči optimu představuje nejen téměř dokonalé fungování systému hlavních čaker člověka, ale také současně mimořádný stupeň kvality hmotné výživy. Obojího zároveň lze dosáhnout jen při určitém stupni poznání dostupného lidstvu v daném historickém období ve hmotě i v duchovních sférách.

K téměř optimálnímu fungování čaker má mimořádně čistý člověk šanci dopracovat se vlastním úsilím prakticky v každém období historie. Více problematické je však dosažení mimořádného stupně kvality hmotné výživy. Protože k tomu jednoduše nebyly v některých obdobích dávné minulosti dostatečně příhodné podmínky, ani odpovídající stupeň poznání lidstva v této oblasti.

Vysvětlím to na příkladě Buddhy a Ježíše. Buddha se podle Přírody v dobách své nejvyšší čistoty dopracoval k vnitřnímu vyladění kolem 85 %, zatímco vyladění jeho čaker bylo na úrovni 92%. Ježíš před zasvěcením a přijmutím magie dosáhl podle Přírody vnitřního vyladění 89 % a vyladěnosti čaker dokonce 97%. Zatímco umělé magické schopnosti propůjčené jeho bytosti jej později stáhly dolů na úroveň 78 %.

Oběma proto bránila v dosažení vyšší vnitřní otevřenosti vůči Přírodě a přírodním zdrojům především kvalita hmotné výživy. A u Ježíše šlo navíc po přijmutí zasvěcení o stahující vliv propůjčené vysoké magie. Buddha a Ježíš se jednoduše stravovali tak, jak bylo v jejich době obvyklé. Neměli k dispozici jiné informace. A co je důležité, takové informace nebyly v té době dostupné ani v duchovním pozadí světa. Měli tedy velmi malou šanci na to, aby v té době pochopili, jak je důležité sledovat energetickou kvalitu hmotné výživy a soustředit se zejména na syrovou stravu. Naděje na dosažení vnitřního vyladění nad 95 %, a tím i otevření NDC v jejich době, proto byla prakticky nepatrná, téměř nulová.

V dnešní době je úroveň poznání lidstva týkající se hmotné výživy mnohem dále. Řada badatelů dokázala rozpoznat důležitost bioenergií v potravě a mimořádný význam syrové bezmasé stravy – odkazy byly uvedeny v článku 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I. Takže stačilo dát pouze informace dohromady a naděje na otevření Nové duchovní cesty se v tomto věku oproti obdobím životů Buddhy či Ježíše mnohonásobně zvýšila. Možnost nalezení nové cesty pro lidstvo se až teprve v dnešním věku stala naprosto reálnou.

Znovu proto zdůrazňuji, že vše nebylo a není jen v kvalitě bytostí, které v daném období přijaly úkol změnit vývoj ve hmotě. Důležitý a často rozhodující byl a je i celkový stupeň poznání lidstva dostupný jednak ve hmotě a jednak i v duchovním pozadí světa. Tímto stupněm poznání teď nemyslím všeobecně prosazované většinové hmotné či duchovní postoje, ale zejména jakékoliv dílčí nové znalosti schopné přispět ke změně vývoje.

První závěr:

AŽ TEPRVE DNEŠNÍ DOBA A CELKOVÝ STUPEŇ POZNÁNÍ LIDSTVA VE HMOTĚ I V DUCHOVNÍM POZADÍ SVĚTA POSKYTLY POPRVÉ V HISTORII REÁLNOU MOŽNOST OTEVŘENÍ CESTY NEOMEZENÉHO DUCHOVNÍHO VZESTUPU PRO LIDSTVO 2. TYPU.

Dosažení hranice 95 % vyladění vyžaduje jednoznačnost postojů

Přestože dnešní podmínky jsou příznivé k otevření NDC pro každého člověka, ani za této situace však nejde o samozřejmou záležitost. Je důležité si uvědomit, že hranice 95 % vnitřního vyladění vůči optimu představuje velmi zásadní požadavek. Který nelze splnit s pochybnostmi.

Na webových stránkách www.novaduchovnicesta.cz jsou dnes zkompletovány a veřejně k dispozici všechny potřebné informace k tomu, aby se každý otevřený jednotlivec dokázal dopracovat k nalezení vlastní vzestupné světelné duchovní cesty. Přesto však je logické, že bez odhodlání a pevného rozhodnutí nelze hranici vyladění 95 % vůči optimu dosáhnout, viz článek 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?

Druhý závěr:

NOVÁ DUCHOVNÍ CESTA NENÍ CESTOU PRO NEPEVNÉ, NEROZHODNUTÉ, VÁHAJÍCÍ. NDC JE CESTOU PRO ČLOVĚKA VYTRVALÉHO, PEVNÉHO VE SVÉM ROZHODNUTÍ A VE SVÉ TOUZE STÁT SE PLNOHODNOTNOU SOUČÁSTÍ PLANETY ZEMĚ A POZEMSKÉ PŘÍRODY.

Překročení bariéry Nové duchovní cesty

Pokud člověk vytrvá a den za dnem dělá přesně to, co je Přírodou prostřednictvím našich stránek doporučováno a navíc se dokázal očistit od všech stahujících vazeb nachytaných v tomto životě, jednoho dne překročí hranici vnitřního vyladění 95 % vůči svému optimu. A nad touto hranicí se dokáže několik dní bez výkyvů stabilizovat, viz článek 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru.

Teprve to otevírá vstup na NDC a otevření do té doby pevné bariéry 12. vnějšího těla, za kterou se mu otevírá možnost dalšího frekvenčního vzestupu. Tento okamžik znamená pro člověka velký zlom v pozitivním smyslu. Na vzestupné cestě se více stabilizuje, začínají se mu otevírat další nové čakry. Vlivem toho se zlepšuje jeho duchovní vnímání, výrazně se stabilizuje jeho duchovní situace, viz článek 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?

Člověk směřuje krok za krokem ke stále dokonalejší vnitřní čistotě. Základní čtyři složky jeho bytosti - vůle, city, intelekt, vědomí - se začínají posouvat ke skutečně rovnovážnému vyladění a k optimálnímu zastoupení každé z nich v bytosti člověka.

Je však důležité si uvědomit, že vzestupná cesta přináší i určitá rizika. Že jednoznačnost postojů člověka je nesmírně důležitá nejen pro samotný vstup na NDC ale i pro veškerý další postup na NDC. Na vzestupné cestě se totiž plně nastartuje přirozená karmická očista. A aby šlo o skutečnou očistu z minulosti a nikoliv o návrat k minulým chybám, případně k minulé tvořivé výbavě, důležité je dobře znát zásady přirozené karmické očisty a postupovat přesně podle nich, jak bylo vysvětleno v článku 39G. Principy přirozené karmické očisty. O karmické očistě i riziku, které s sebou přináší, bude více v následujícím pátém a současně závěrečném pokračování tohoto tématu.

Otevření schopnosti neomezeného duchovního vzestupu přes všechny duchovní prahy

Co je však zásadní a pro člověka zcela nové - překonáním bariéry 12. vnějšího těla se člověku otevírá doposud ukrytá a nepoznaná schopnost neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. Tímto okamžikem člověk 2. typu získává něco navíc, co nikdy předtím lidské bytosti na Zemi neměly možnost využívat. A co neměli ani andělé, Stvořitelé a další duchovní bytosti v duchovních rovinách nad hmotou. Tímto se člověk 2. typu ve hmotě stává zcela jinou bytostí, před kterou se otevírají ohromné možnosti nového poznání, viz článek 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?

Třetí závěr:

VSTUPEM NA NDC SE ČLOVĚKU 2. TYPU OTEVÍRÁ DOPOSUD SKRYTÁ A NEPOZNANÁ SCHOPNOST NEOMEZENÉHO DUCHOVNÍHO VZESTUPU PŘES VŠECHNY BARIÉRY A DUCHOVNÍ PRAHY. SCHOPNOST, KTEROU DO TÉ DOBY NEMĚLA ŽÁDNÁ JINÁ HMOTNÁ ČI DUCHOVNÍ BYTOST ZASAHUJÍCÍ DO VÝVOJE TOHOTO SVĚTA.

Vstup na NDC otevírá novou vyšší rovinu pravdy

Po vstupu na NDC se člověk svým vyladěním skutečně stává součástí Planety a Přírody a to mu přináší podstatné zvýšení jeho duchovní stability na vzestupu i ochrany proti temným vlivům. Začíná se na svět dívat z vyššího nadhledu. Pohledem, kterým se lidé v přecházejících stoletích nikdy neměli možnost na svět podívat. Pohledem, kterým se na svět nemohli podívat ani mistři bývalých Duchovních hierarchií, kteří řídili lidstvo ve hmotě z duchovních sfér.

Po vstupu na NDC se člověku otevírá možnost přijímání duchovních informací, ke kterým do té doby neměl přístup. Přijímá informace od andělů Dhyanů, Planety Země, Přírody, Slunce, Kosmického vědomí. Informace, které lidská civilizace celé věky předtím nepřijímala, a které nejsou všeobecně známé. Přijímá novou rovinu pravdy o fungování světa, lidmi ve hmotě na Staré duchovní cestě doposud nepřijímanou a proto i nepoznanou.

Začíná konečně plně chápat, jak svět a jeho duchovní pozadí vlastně funguje. Začíná se orientovat v zásadních bodech lidské existence a evoluce lidstva. Z nich jsou podstatné následující otázky, které byly pohledem duchovních mistrů na Staré duchovní cestě výrazně deformovány. A o kterých se zmíním v dalším textu.

Otevření možnosti duchovní komunikace

Potřebujeme se dostat k informacím shora, abychom věděli, kudy máme jít, jaká cesta je pro nás optimální. Z tohoto důvodu je duchovní komunikace nás lidí dole s duchovními světy a bytostmi nahoře, a také s Přírodou kolem nás, klíčem k nalezení správné cesty a správných metod vzestupu.

Běžný člověk se však do tohoto života rodí se zastřeným duchovním vědomím. Možnost získání duchovního vnímání, duchovní komunikace, pak pro něj nepřichází během života automaticky. Jsou v zásadě dvě možnosti, jak možnost duchovní komunikace získat. Zaprvé jako výsledek magických schopností, umělých pravomocí, propůjčených privilegií, ke kterým se v dřívějších fázích tohoto života dopracoval nebo které byly přeneseny či obnoveny z jeho minulých existencí. A zadruhé jako výsledek soustavné duchovní práce na svém světelném vzestupu.

Zde na Zemi je v dnešní době mnoho bytostí, které si do tohoto života přenesly umělé duchovní schopnosti, pravomoce, privilegia. Některé z nich pocházejí od temných sil, jiné od tehdejších sil Světla. Takováto umělá forma spojení však přináší jeden zásadní problém – člověk dole ve hmotě se při ní stává podřízenou bytostí. Nedokáže rozpoznat pravdivost zdroje. Mnohdy ani nedokáže určit, s kým nahoře vlastně duchovně komunikuje. Jestli vůbec jde o skutečnou bytost nebo pouhý jinými lidskými bytostmi utvořený automat.

Komunikace na NDC poskytuje zcela nové možnosti

Opravdovou duchovní komunikací rozumíme navázání takového rozhovoru, který je pro obě zúčastněné strany naprosto rovnoprávný. A to je možné pouze u člověka, který je na stabilní cestě světelného vzestupu. A který je dosahem svého vědomí minimálně na úrovni Věčného Já, tedy na úrovni 9. – 11. vnějšího energetického těla. Pouze a jedině člověk na vzestupu se dokáže svojí vnitřní frekvencí vyrovnat zdroji a pak s tímto zdrojem komunikuje „tváří v tvář“, z očí do očí, viz články 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B Komunikace na Nové duchovní cestě.

Jakmile vstoupíme na Novou duchovní cestu a dostaneme se frekvencí výše nad 12. tělo člověka, otevřou se nám po nějaké době postupného vzestupu další příležitosti pro komunikaci. Můžeme mluvit s bytostí Planety, Sluncem, Galaxií, i Vesmírem neboli Kosmickým vědomím. I se stvořiteli, nejvyššími anděly Dhyany, přírodními anděly (duchy), přírodními bytostmi, různými úrovněmi Přírody, s bytostmi či vědomími z vyšších duchovních světů, se sférami.

Čtvrtý závěr:

POUZE ČLOVĚK NA STABILNÍM VZESTUPU SE DOKÁŽE SVOJÍ VNITŘNÍ FREKVENCÍ VYROVNAT JAKÉMUKOLIV ZDROJI DUCHOVNÍCH INFORMACÍ A TO MU DÁVÁ MOŽNOST KOMUNIKOVAT S TÍMTO ZDROJEM „TVÁŘÍ V TVÁŘ“, AŤ UŽ JDE O ANDĚLSKOU BYTOST, PLANETU ZEMI, PŘÍRODU, SLUNCE, KOSMICKÉ VĚDOMÍ NEBO DOKONCE BYTOSTI Z VYŠŠÍCH SVĚTŮ. JEDINĚ TAKOVÁTO FORMA DUCHOVNÍ KOMUNIKACE POSKYTUJE STEJNÉ PODMÍNKY A ODPOVÍDAJÍCÍ SVOBODU OBĚMA STRANÁM V ROZHOVORU.

Pochybná kvalita magické komunikace

Vícekrát jsme měli možnost se přesvědčit o pochybné kvalitě komunikačního spojení magie. Například mág nemá tušení, co to vlastně je Planeta Země jako živá bytost a domnívá se, že se spojuje s Planetou, když získává impulsy od jakýchsi dílčích živlových složek tohoto světa nebo od figurek uměle dosazených mágy, hierarchiemi, temnými silami. Dobře to dokumentují následující slova z jejich textu „Otevřený dopis Jiřímu Novákovi“ uveřejněnému na Rahuntě 24.4.2011:


"To co jsem uvedl u planety Země, platí pro tzv. Přírodu této planety a jiných úrovní. Pokud není jméno a stanovená funkce, nemá nikdo právo vystupovat jako bezejmenná síla, natož nějaký stupeň Vědomí. To co představuje souhrnně Přírodu, může být sbor entit, které mají přidělené funkce a odpovědnost za přidělené úseky v té časti projevu, které obdržely jako své pracoviště!!! Každá tato bytost = entita, má jméno, titul, seznam mocí a sil, které musí poctivě delegovat před člověkem, který prokáže odpovídající stupeň vnitřního rozvoje. Nikdo tedy nemůže vystupovat za celou planetu krom ducha planety a jeho nadřízený Logos této planety. Ten je hlavním představitelem všeho na dotyčné úrovni, tedy i všech bytostí a entit, které můžeme sloučit do tzv. Přírody. Za Přírodu může hovořit pouze a jen její planetární Logos (u vyšších úrovní odpovídající Logos). Ten samozřejmě má Jméno, síly a moci odpovídající zastávané funkci…"


My mluvíme o skutečných a svobodných bytostech Planety Země a Přírody, se kterými na vzestupné cestě tváří v tvář komunikujeme. Oni hovoří o podřízenosti a nadřízenosti jakýchsi entit, které jsou typické seznamem mocí a sil a zastávanou funkcí. Právě takový přístup je zde ve hmotě typický pro vojenský režim a v duchovních sférách byl obvyklý pro odstupňovanou magickou moc Duchovních hierarchií.

Člověk 2. typu je harmonickou jednotou své hmotné a duchovní části. Člověk ve hmotě má právo mluvit jménem své bytosti. On je tím hlavním velitelem, který rozhoduje, co se s bytostí bude dále dít. A on při tomto svém rozhodování přijímá impulsy svého hmotného těla i neviditelného energetického obalu. Nelze tedy říci, že člověk je totéž, co jeho duch. Nebo že tím, kdo má právo za člověka vystupovat a kdo má pravomoc ho řídit, je duch tohoto člověka. Ani už vůbec není správné a eticky čisté, aby tím, kdo člověka řídí, byla nějaká nastrčená figurka mága, která stojí mocensky nad tímto člověkem a přes svoji auru jej skrytě ovládá.

Magie se naučila obcházet člověka i planetu Zemi jako celistvé bytosti

Naše zkušenosti z karmické očisty u řady lidských bytostí na NDC však jednoznačně dokládají, že právě takto si duchovní mistři – mágové navykli řídit lidské bytosti dole ve hmotě – viz duchovní komunikace Marie Mejdrové V auře duchovního mistra, Temné klony napomáhaly ovládnutí lidstva, andělů i PřírodyNení proto divu, že stejný způsob řízení a vedení si lidské Duchovní hierarchie vytvořily i ve vztahu k obřím přírodním bytostem.

Uvedu typický příklad, který tato slova potvrzuje. V diskusi pod článkem 41A. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu, si dovolil mág jmenovitě diagnostikovat diskutující čtenáře za použití svých magických metod a zveřejňovat výsledky tohoto svého magického pohledu. A to aniž by se jich zeptal, zda s něčím takovým souhlasí. A dokonce se pokoušel nabízet vlastní služby při jejich očistě, případně i osobní setkání. Když jsem se ohradil, že na něco takového nemá právo, reagoval později slovy: (psal jsem o tom již dříve v článku  41B. Další nepřijatelné praktiky mágů):


„Kde berete jistotu, že jsem nepožádal a že mi to nebylo nejen dovoleno Boží Prozřetelností?! Kde berete jistotu, že jsem nebyl požádán přímo Duchem některých jednotlivců, abych předal co jsem napsal?!“


Tato slova mají jednoznačný význam. Mág nepovažuje samotného člověka za svéprávnou bytost, která by mohla mluvit a rozhodovat sama za sebe. Místo, aby se zeptal přímo člověka, zda s jeho záměrem souhlasí, ptá se „nějaké duchovní instituce“ nahoře, případně jiného „něčeho“ uvnitř člověka. Mág tedy nepovažuje člověka za celistvou svéprávnou bytost, se kterou především je nezbytné hovořit. A místo se samotným člověkem pak vyjednává s jeho dílčími částmi a s dalšími magickými rozhodovacími úrovněmi nad člověkem.

V článku 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou, jsem uvedl následující:

„Takto postavený model magického vedení světa staví člověka do podoby pouhé loutky v rukou světového systému magie. Loutkař také pomocí provázků hýbá s hlavou, končetinami a trupem loutky. A tím ji pak vlastně má plně ve své moci. A dokáže zajistit, aby se loutka hýbala, jak potřebuje. Není těžké pochopit, že systém magie staví Planetu Zemi i člověka do podobné role loutky, kterou pak mágové chtějí řídit taháním za určité provázky.“

Stejně tak mágové nemluví o skutečné bytosti Planety, která se skládá z hmotné a duchovní části. Místo toho hovoří o entitách uměle dosazených magickou mocí, které mají ve formě určitých poručníků právo vystupovat jménem Planety, Přírody, Karmy. Takto si řídící systémy magie zvykly hovořit jménem obřích přírodních bytostí, které přitom byly zejména vlivem magických zásahů po celé věky udržovány v utlumeném, neprobuzeném, nevědomém stavu.

Dnes je však jiná doba a podobný přístup již nebude ani lidmi na Nové duchovní cestě, ani planetou Zemí a dalšími obřími přírodními bytostmi tolerován.

Andělé Dhyané jsou těmi, kdo od počátku budovali tento svět

Druhým příkladem je skutečnost, že mágové nemají tušení, kdo to vlastně jsou andělé Dhyané. Tedy duchovní bytosti, které jako prodloužené ruce Stvořitelů činily tento svět obyvatelným. O legendární Knize Dhyanů (Kniha Dzyan) se přitom zmiňuje již Helena Petrovna Blavatská. Píše o tom také Ivo Wiesner v knize „Stezka draka“ a další autoři. Takže rozhodně nejde o něco, co si vymysleli lidé na NDC.

Naproti tomu následující diskuse za textem „Otevřený dopis Jiřímu Novákovi“ na Rahuntě naznačuje, jak jsou mágové zcela mimo realitu:


„Datum: 24.04.2011

Vložil: Guyver

Titulek: Re: Re: Nemyslím že by se pan Novák omluvil.

Napíšu, jen co budu mít víc času. Moc by mě zajímalo, kdo jsou ti Dhyani. Mám pocit že to slovo nějak souvisí s džňánou, takže bych je řadil někam k Luciferovi.“


„Datum: 24.04.2011

Vložil: LK pro Guyvera

Titulek: Re: Re: Re: Nemyslím že by se pan Novák omluvil.

Dhyani, by měli být obecně Archandělé, tedy bytosti sluneční vývojové vlny. Jsou to v podstatě následovníci a Zástupy 12-ti Synů Stvořitele Všeho. Zpravidla jsou to jejich děti, potomci. Ano někteří jsou následovníci syna jednoho ze 12-ti Synů Stvořitele Všeho. Proto i někteří z Dhyanů, mohou být ti kteří se snaží a snaží. Hra končí, další kolo již nebude. Pan" Nevážený" však nehovoří ani jedním z nich, pro ně je jen figurka na šachonici, Nýmand který si sám sobě vystačí. Občas přes nižší úrovně dostane impuls, ale jinak je to jen nizká magie, kterou bohužel praktikuje společně se svými nohsledy a nohsledkami.“


Ano jistě, dá se říci, že andělé Dhyané jsou dětmi bytosti zvané Ilúvatár. A ten je zase jakýmsi vyslancem Stvořitele do tohoto světa. A někteří Dhyané, např. Melkor – Lucifer, selhali, odrodili se na temnou cestu. Takže předcházející sdělení obsahuje určité útržky pravdy slepené s polopravdami a nepravdami do jediného magického vyjádření, které již jako celek vypadá naprosto nesmyslně a jehož celková pravdivost je podle Přírody na úrovni 20%. Aby se lidstvo dokázalo očistit, porozumět minulým chybám a dostat se na cestu stabilní světelné evoluce, potřebuje však znát úplný stoprocentní obraz vyšší pravdy. Jak je z tohoto příkladu zjevné, pohled magie na svět mu v tom příliš nepomůže. Takový pohled skutečnou pravdu pouze zastírá, zamlžuje a činí tak nedostupnou.

A co je ještě podstatné, toto silně deformované stanovisko mága k situaci je navíc doplněné, jak jinak, výsměchem směrem k autorům jiných, rozuměj nemagických názorů. A když už netušíte, s kým vlastně ten druhý hovoří, tak je jednoduché směrem k němu napsat:


„Závěr tohoto krátkého vysvětlení spočívá v tom, že si pan JN a další spolupracovníci vymysleli objekty komunikace, které neexistují a když tak s úplně jinou právní subjektivitou ve Stvoření. Je to stejné, jako kdybychom volali na nějakou firmu nebo ministerstvo a místo abychom chtěli se spojit nebo si smluvit schůzky k jednání s odpovědnou osobou jako představitelem určité konkrétní funkce, tak bychom volali a spojovali se s nekonkrétním názvem firmy nebo ministerstvem.“


Takže jsme si vlastně podle mágů vymysleli anděly Dhyany, i planetu Zemi, Slunce, Vesmír. Zatímco oni mají své Logose, se kterými hovoří. Mágové jsou ovšem na omylu. Planeta Země, Příroda, andělé Dhyané - to nejsou nekonkrétní názvy jakýchsi firem nebo ministerstev. Jsou to naopak zcela konkrétní, přesné a historicky používané názvy bytostí, které jsou tady od počátku naší Planety. Jen magie měla vždy potřebu na místo konkrétních bytostí nastrčit poručníka, kterému magie propůjčila právo tu danou bytost zastupovat. Tento způsob vedení světa a lidské civilizace však již v uplynulých letech na počátku 3. tisíciletí nenávratně skončil.

Pátý závěr:

VŠICHNI LIDÉ KRÁČEJÍCÍ PO NOVÉ DUCHOVNÍ CESTĚ A STEJNĚ TAK PLANETA ZEMĚ, POZEMSKÁ PŘÍRODA A DALŠÍ OBŘÍ PŘÍRODNÍ BYTOSTI JSOU PLNĚ PROBUZENÝMI BYTOSTMI, KTERÉ JSOU SI VĚDOMY SAMY SEBE. SÍLA SVĚTELNÉHO VZESTUPU DALA VŠEM TĚMTO BYTOSTEM MOŽNOST A PRÁVO HOVOŘIT SAMY ZA SEBE. A NAVÍC I DOSTATEČNOU SÍLU ODMÍTNOUT, ABY ZA NĚ NADÁLE HOVOŘILI PORUČNÍCI, DOSAZENÍ NAD NĚ DŘÍVĚJŠÍM SYSTÉMEM MAGICKÉ MOCI.

Dochází k zásadní změně pohledu na svět

Jaký je zásadní rozdíl mezi pohledem magie a Staré duchovní cesty na svět na bázi živlů a mezi pohledem Nové duchovní cesty, cesty jednoty s Přírodou, která sleduje svět prostřednictvím bioenergií? O tom byly články 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, a také duchovní komunikace Marie Mejdrové Proč magie nedokáže rozpoznat skutečné principy fungování světa?

Důležité je pochopit rozdílné úlohy, které v tomto světě hrají bioenergie a energie živlové. Stručně je na tomto místě zopakuji:

Duchovní pozadí má v tomto světě prvotní úlohu před hmotou. Přitom základním typem energií pro vytváření duchovního pozadí světa byly právě různé druhy bioenergií. Základní částečky bioenergií mají tvar vláken či strun. A právě z vláken bioenergií jsou utkány prvotní energetické matrice, které jsou vzorem pro hmotné tvary, struktury a principy.

Na druhé straně živlové energie vyjadřovaly pouze různorodost vnitřních poměrů ve hmotě. Tedy různorodost náplně tvarů stanovených duchovním pozadím. Živlové energie jsou proto základními stavebními kameny těch součástí našeho světa, které jsou až druhotné.

Naopak vlákna bioenergií tvoří základní matrice, v rámci kterých se následně formuje hmota. Takto vlákna bioenergií vytvářejí vše, co je v našem světě prvotní. Existenci, povahu a účinky bioenergií proto nelze ignorovat, tak jak to dělá magie, chceme-li chápat fungování světa i nás samých. Právě pohled na svět na bázi bioenergií nám jedině umožňuje rozpoznat prvotní principy fungování tohoto světa.

Magie jako hlavní metoda dosavadní Staré duchovní cesty popisuje svět především pomocí živlů. Tím sice dokáže popsat změny ve hmotě, případně neharmonie ve hmotném fungování, nedokáže však již přesně popsat prvotní příčiny v duchovních matricích, které těmto změnám předcházely. A opět ten samý rys, který je pro mágy typický. Místo aby se zamysleli nad tím, proč my to vnímáme zcela jinak, dokážou se jen vysmívat nad „naší vymyšlenou teorií lidstva 2. typu“.

Šestý závěr:

POUZE POHLED NA SVĚT NA BÁZI BIOENERGIÍ TYPICKÝ PRO NOVOU DUCHOVNÍ CESTU DÁVÁ MOŽNOST ROZPOZNAT A POCHOPIT SKUTEČNÉ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ DNEŠNÍHO SVĚTA A JEHO DUCHOVNÍHO POZADÍ. ZATÍMCO ŽIVLOVÝ POHLED MAGIE A STARÉ DUCHOVNÍ CESTY JE POHLEDEM DO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA DÁVNÉ MINULOSTI, DÁVNÝCH ZÁSLUH A JIŽ NEPLATNÝCH DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ. TENTO POHLED NAOPAK SKUTEČNOU PRAVDU ZAMLŽUJE A ČINÍ JI NEDOSTUPNOU.

Pochopení rozdílů člověka 1. a 2. typu

Jednou z prvních zásadních záležitostí při pohledu z pozice NDC bylo zaregistrování, poznání a pochopení, že zde na Planetě byly během historie postupně vysazovány lidské civilizace dvojího typu. Které se zásadně liší tím, co ve své výbavě dostaly k dispozici. O tom jsem napsal více v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

Právě toto rozpoznání dvou typů člověka v průběhu historie Země je nezbytné k tomu, abychom si dokázali uvědomit, že my dnešní lidé na Planetě Zemi jsme novým lidstvem 2. typu. Že naše zastřené vnímání není důsledkem pádu, degenerace, z původního lidstva dávné Atlantidy a Egypta. Ale je novým pokusem jak využít lidský potenciál k nalezení skutečného světelného vzestupu. A jako nová varianta vývoje máme k dispozici něco, co předchozí varianty člověka neměly. A rozpoznání této neobyčejné skryté schopnosti ve svém nitru je prvním krokem na cestě k jejímu probuzení.

Magie není schopna rozpoznat odlišnosti člověka 1. a 2. typu

Z pohledu magie mají totiž lidské bytosti 1. i 2. typu stejnou strukturu – hmotné tělo, uvnitř něj astrálního ducha a kolem toho „nějakou“ auru. To je vše. Proto mág nemůže pochopit rozdílnost člověka 1. a 2. typu. Naopak oba zásadně odlišné typy člověka na Planetě jim z jejich magického pohledu připadají naprosto identické. Proto mágové nemohou ani pochopit výlučnost člověka 2. typu. A nemohou vlastní cestou dospět k poznání zvláštní významné schopnosti neomezeného duchovního vzestupu, kterou má člověk 2. typu v sobě ukrytou.

Z jejich pohledu pak naše teze o možnosti neomezeného duchovního vzestupu vypadají jako naprostý nesmysl. Protože magie přece nic takového nepotvrdila. Naopak tato skutečnost, pokud by měla platit, by zásadně narušovala umělé žebříčky magické moci, dokonalosti a duchovní vyspělosti, které tady na Zemi po celé věky fungovaly. A to si přece jen tak nenechají líbit. A proto se pět vysmívají, s čím jsme to zase přišli.

 O tom, jak je takový pohled na svět v dnešní době zhoubný, jsem napsal více v článcích 40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu?, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou.

Sedmý závěr:

PRÁVĚ A JEDINĚ POHLED ČLOVĚKA VYLADĚNÉHO STABILNĚ NAD 95 % OPTIMA, KTERÝ TÍM AUTOMATICKY VSTOUPIL NA NDC, UMOŽNÍ POSTUPNĚ ODHALIT A PŘEKONAT ZÁSADNÍ OMYLY, KTERÝCH SE LIDSTVO BĚHEM SVÉ DOSAVADNÍ HISTORIE OPAKOVANĚ DOPOUŠTĚLO. JEDINĚ TOUTO CESTOU JE MOŽNÉ SE TRVALE ODPOUTAT OD JIŽ PŘEŽITÝCH TEORIÍ A PRINCIPŮ STARÉ DUCHOVNÍ CESTY, KTERÉ JSOU DOPOSUD VŠEOBECNĚ VYDÁVÁNY ZA NEJVYŠŠÍ ROVINU DOSTUPNÉ PRAVDY.

 

Téma bude pokračovat závěrečnou pátou částí 45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V. V poslední části budou uvedeny další možnosti, které Nová duchovní cesta přináší a také určitá rizika vyplývající z nepravidelnosti duchovní práce, nedůslednosti nebo nejednoznačnosti postojů.

© Jiří Novák, červen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 230
  • 24
  • 21
  • 23
  • 26

Celkový počet hlasů: 324