Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 16. Magie z pohledu historie

16. Magie z pohledu historie

Jiří Novák Vloženo 18.3.2010
Jiří Novák

Magie byla v minulosti běžnou výbavou Stvořitelů, andělů a lidstva 1. typu. Sloužila jako prostředek k získání vyššího duchovního vědění i jako nástroj vzdorování pozemskému zlu. Chybami, přehmaty a zradami světelných bytostí se však magie stala i nástrojem temné strany světa. Magie jako tvořivý nástroj selhala všude tam, kam dokázala proniknout a vedla z dlouhodobého pohledu k úpadku. Magie byla používána bezhlavě, byly nechtěně i vědomě překračovány limity, zákony Přírody a Stvoření. Po celou dobu etika lidí a dalších bytostí nedokázala zabránit jejímu opakovanému zneužívání. Na předchozím vrcholu Platónského roku před dvanácti tisíci lety došlo ke zkáze dávné Atlantidy a k ukončení období fyzické existence vysoce rozvinutých pozemských civilizací 1. typu - dávné Atlantidy, Lemurie, Hyperborei. Dnes na dalším vrcholu Platónského roku se potřebujeme definitivně zbavit i zbytků původní tvořivé výbavy lidstva 1. typu. To znamená i magie a schopnosti cvičením svého vědomí a vůle získat nadvládu nad ostatními. Strana světla magii potřebovala do té doby, než najde jiný eticky čistější prostředek, kterým bude schopná vzdorovat temnu. A k tomu došlo na konci 20. století otevřením cesty čistého duchovního vzestupu. Magie tak ztratila další opodstatnění své existence.

Magie jako dávná věda

    V tomto prvním článku o magii se podívám na magii jako na určitý celek, metodu, systém. A na její místo v dávné minulosti i v historii novodobé lidské civilizace. V dalším bezprostředně následujícím článku pak podrobně porovnám posuzování světa z pohledu čistého duchovního vzestupu s magickým pohledem na svět. A vysvětlím důsledky, které magický pohled přináší pro člověka mága a pro jeho vztah k Přírodě.

    Za magii nepovažujeme pouhé kouzelnictví, eskamotérství, triky. Nepřijímáme ani laický pohled, podle kterého život sám je magie. Který vyhlašuje, že magií je každá lidská činnost. Že i pouhá změna myšlenky je magie. Že magie je normální proces žití, pohybu, rytmu. Že mentální magií je i pouhé čtení určitého textu. Takový názor si jednoduše plete magii s běžnou lidskou aktivitou. Každý takový názor odvádí pozornost od skutečného významu magie. A zastírá tak důvod, proč je v dnešní době potřeba otázku existence magie řešit.

    Magie především představuje dávnou vědu, dávný vědecký a praktický systém, který umožňoval ovládání sebe sama i Přírody. Každá věda však může sloužit jak dobru, tak také zlu. A jen duchovní a etická úroveň jedince rozhodne o tom, v jakém smyslu a za jakým účelem bude svých magických schopností využívat. Po celé období dnešní civilizace byla magie tajnou vědou, protože v rukou nezasvěcených by se mohla stát nebezpečným nástrojem. Byla považována za vědu všech věd, protože se učí znát a prakticky upotřebit veškeré univerzální zákony.
 

Magie jako nástroj vzdorování pozemskému zlu

    Magie skutečně měla své opodstatnění v historii soudobé civilizace. Protože magii využívaly síly temna, musely si magii jako tvůrčí schopnost uchovat i síly světla, aby dokázaly pozemskému zlu přiměřeně vzdorovat. Aby měly odpovídající nástroj na to, jak udržovat temnou sféru světa v patřičné vzdálenosti. A to do té doby, než najdou nástroj čistější a zároveň silnější. A přitom takový, aby jej síly temna nemohly za žádných okolností zneužít. My, co jdeme cestou čistého vzestupu, vnímáme, že taková doba nastala právě teď, v období na přelomu tisíciletí a Věků – viz komunikace Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo.

    Nicméně v minulosti by nebylo možné bez magie destrukčním temným silám dlouhé věky čelit. Proto mágové nejednou v minulosti prováděli násilné magické zásahy vůči jiným bytostem i vůči Přírodě. V příštím pokračování vysvětlím, že magie svojí metodou ovládání živlových energií vlastně zasahuje do aparátu samotných Tvůrců civilizací i samotné Přírody. V tomto směru si pak položme následující otázku. Je z etického a duchovního či evolučního pohledu správné, aby člověk zrozený na Planetě takové zásahy prováděl? Je vhodné, aby se člověk mág stavěl do pozice samotného Tvůrce? Nebo do pozice dokonalé bytosti nad Přírodou?

    Je jediná situace, kdy magický zásah může být eticky správný. Pokud je takový zásah proveden v zájmu evoluce nikoliv jednotlivce, ale celého lidstva nebo dokonce Vesmíru. A jestliže není k dispozici jiná eticky čistější možnost, než násilný zásah umělé magie. A když současně nastává zlomová situace historie, kdy řešení nelze odkládat. Za takové situace je však nezbytné, aby magický zásah byl proveden nikoliv proti Přírodě, ale naopak ve spolupráci s Přírodou a jejími tvořivými silami.
 

Také příprava nastartování Nové duchovní cesty je spojena s magií

    Ano, taková situace nastala právě v dubnu roku 1999 těsně před koncem tisíciletí. Po celý nový letopočet totiž existovaly na Planetě temné duchovní síly označované jako Černé bratrstvo, které dlouhodobě usilovaly o převzetí vlády nad světem a všemi živými bytostmi. Považuji za důležité v tuto chvíli připomenout základní informace o Černém bratrstvu.

    Strana Světla po tisíce let vyznávala tezi, že „další katastrofa neznamená konec, ale je to příležitost k dalšímu novému začátku“. Temné síly působily jak přímo ve hmotné rovině, tak také z duchovních sfér. Ale protizásah světelných sil ve hmotě měl vždy největší efekt. Řízenou katastrofou se silám Světla vždy podařilo Temno na určitou dobu zastavit, potlačit, výrazně oslabit.

    Tato skutečnost však přestala platit v novém letopočtu. Předvoj temných sil dokázal trvale opustit svá fyzická těla a vytvořit nehmotné duchovní síly Temna – Černé bratrstvo. Ty se staly protiváhou duchovních sil Světla - „Bílého bratrstva“, které již existovaly a fungovaly dlouhé tisíce let v oblasti Země a Sluneční soustavy. Organizované zlo tak dosáhlo vyššího stupně své dokonalosti. Už nemohlo být zastaveno další fyzickou apokalypsou Země, naopak stalo se vůči ní imunní. Síly zla tímto vývojem dosáhly obrovské výhody. Získaly další nový nástroj, jak ovládat pozemskou populaci přes jiné zrozené bytosti.
 

Černý bratr jako neviditelný jezdec ovládající zrozeného člověka

    Černý bratr se jako temný neviditelný jezdec posadil na záda člověka a začal jej skrytě řídit. Černý bratr se napojil dvojicí energetických vláken dovnitř bytosti člověka a účinně jej podněcoval ke způsobu myšlení, mluvení a konání, které produkovalo co nejvíce negativní energie. Temná energie černého bratra tak stála v pozadí za skutečným chováním člověka.

    Později však Černé bratrstvo našlo nové účinnější a mnohem těsnější formy napojení, jak jsem vnímal při karmické očistě řady bytostí. Kdy byl nehmotný černý bratr prakticky přilepen na záda hmotného člověka jakoby suchým zipem na několika místech od nohou až po hlavu. Výsledek pak byl naprosto jednoznačný. Už ne pouhé ovlivňování a směrování určitým směrem, ale zcela dokonalé a stoprocentní nahrazení duchovního pozadí člověka.

    Člověk tak byl zcela odříznut od duchovní složky své bytosti. Byl ovládnut jinou temnou bytostí, která duchovní složku jeho původní bytosti nahradila svojí vlastní temnou energií. Člověk tak ztratil možnost slyšet svůj vnitřní hlas, ztratil své původní motivy jednání, své svědomí a etické cítění, i možnost vnímat své skutečné duchovní Vyšší Já. Jeho novým vnitřním hlasem se stal černý bratr.
 

Ovládnutí církve a světské moci Černým bratrstvem

    Během krátké doby ovládlo Černé bratrstvo světskou moc i křesťanskou církev, o které se tvrdilo, že je pokračovatelem čistého duchovního učení Ježíše Krista. Výsledkem byla rozsáhlá satanizace křesťanské církve počínaje 6. stoletím. Došlo k okleštění původního Ježíšova čistého učení od klíčových duchovních skutečností - např. vyloučení učení o reinkarnaci. A církev se tak stala jednoznačně nástrojem temných sil.

    Téměř nikdo přitom v té době netušil, že v pozadí stojí síly temného zla. Temné postupy církve vytvářely ve středověku atmosféru strachu – církevní inkvizice, upalování údajných čarodějnic, pronásledování každého, kdo se pokusil být hlasatelem nových pokrokových myšlenek, nebo dokonce volal po reformě církve. To vše způsobilo odklon značné části civilizace od skutečných duchovních poznatků. Okleštěné učení církve se stalo argumentačně slabým a nebylo schopné vysvětlit i jednoduché přírodní jevy. Věda a technika si proto zvolila vlastní cestu oddělenou od duchovní sféry.

    Náboženství se stalo překážkou spojování hmotných a duchovních poznatků v jeden celek a způsobilo narůstání odporu vůči všemu, co bylo spojené s nehmotnou duchovní oblastí. Veškeré duchovní poznatky dávných civilizací se tak postupně vytrácely z povědomí současného lidstva a zůstalo pouze překroucené duchovní učení církve, které nedokázalo přispět k vysvětlení fungování přírody, člověka a Vesmíru. Síla zla pozvolně a skrytě narůstala a zlo se připravovalo na rozhodující souboj ve fyzickém světě.
 

Zmínky o Černém bratrstvu v dalších knihách

    O Černém bratrstvu a podstatě temného zla se objevují zmínky jak v ezoterních knihách, tak i v románech, ve kterých byli autoři inspirováni zřejmě vlastním prožitkem přímého dotyku temného zla. Alice A. Bailey (Dopisy o okultní meditaci) uvádí: „Temný bratr, který hodlá fyzické tělo využívat, do něj vstupuje a naváže spojení své duše s fyzickým tělem vlastní šňůrou... Temný bratr neuznává žádnou spřízněnost se svým biologickým rodem, v lidech vidí pouze nástroj pro přiblížení vlastních cílů. K nikomu nechová úctu, každý člověk je pro něj kořist. Vůbec neuvažuje o tom, jaké utrpení může způsobit. Za každých okolností setrvává ve svém záměru, vede-li to k dosažení jeho cíle... Velmi často se temný bratr vydává za posla bohů. Duchovně probuzený člověk však vidí jasně a vyhne se zklamání“.

    Uvedu ještě citaci ze znepokojivého díla „Le Horla“ francouzského romanopisce Guy de Maupassanta (1850 - 1893) převzatou z knihy J.Bergiera a L. Pauwelse (Jitro kouzelníků, str. 482). Citaci, která naznačuje příchod jakéhosi neviditelného ďábla vybaveného ohromnou mocí ovládat vědomí člověka. Mocí, jejíž povahu už dříve odhalili lékaři, když si začali zahrávat s hypnózou: „Teď už vím, tuším. Vláda člověka je skončena. On přišel. Ten, kterého se obávaly primitivní národy ve svém prvotním děsu. Ten, kterého vymýtali znepokojení kněží, kterého kouzelníci vyvolávali za temných nocí, aniž by spatřili jeho zjev... Lékaři objevili povahu jeho moci, dříve než se sám projevil. Pohrávali si s tou zbraní nového Pána nad lidskou duší, která byla zotročena. Nazývali to magnetismem, hypnotismem, sugescí. Viděl jsem je, jak se baví jako neopatrné děti s tou strašlivou mocí! Běda nám! Běda člověku! Přišel on… “
 

Temné bytosti mají svůj vlastní duchovní vzestup

    Síly světla se v novém věku dlouhodobě upínaly k neh­motnému světu, a myslely si, že v duchovním pozadí světa mají jasnou převahu. Ještě v roce 1999 byly na semináři uváděny informace, že temná bytost nemůže překročit třetí ze sedmi stupňů zasvěcení, že duchovní vzestup je pro temné síly uzavřen. Později jsem pochopil, že toto je jen částečná pravda. Když se mi postupně při karmické očistě řady bytostí odkryla existence nehmotných sil Temna – Černého bratrstva, po celé dva tisíce let novodobé historie.

    Temné bytosti sice nemohou stoupat cestou světelného vzestupu, mají však svůj vlastní temný vzestup. Je vhodné si uvědomit, čím se obě tyto varianty duchovního vzestupu odlišují. Poukázkami bytostí Světla na další vzestup je například zbavení se dalšího zlozvyku, nebo třeba vykonání všeobecně prospěšného činu. Naproti tomu kladnými body pro temný vzestup je vykonat naprostý opak. Naučit se další ničivou metodu ovládání, zabránit jiné bytosti ve světelném vzestupu. Nejrazantnější podporou temného vzestupu je pak vykonat hrůzný čin – vraždu, hromadný masakr, zkázu civilizace.
 

Cestu k temné straně světa často otevírala neúmyslná chyba

    Mnohé světelné duchovní bytosti nahoře nad světem udělaly třeba i neúmyslnou chybu, která měla hrozivé následky. Například zavinila zkázu civilizace. Takový anděl nebo duchovní mistr se pak ocitl ve zcela nové situaci. Na světelné straně jej čekalo karmické vyrovnání za tuto chybu. Mohl dokonce okamžitě ztratit svoji funkci a být degradován. Jak těžko se někdy přijímá takový následek.

    Jeho čin mu však skrytě a nenápadně otevíral cestu k temnému vzestupu. Začaly přicházet temné nabídky. Můžeš mít takovou a takovou funkci. Budeš nejvyšším andělem, který se stará o civilizaci. Získáš k tomu ty a ty magické nástroje a privilegia. Stačí uzavřít tuto dohodu. Mnohdy ani nevěděl, že podepisuje dohodu s temnou stranou světa označovanou jako úpis. A byl chycen.

    Konkrétní příklady takových dohod ve hmotě i v duchovním pozadí naznačují, že úpis temným silám měl někdy „věčnou platnost“ a přenášel se i na další existence upsané bytosti. Nebo dokonce i na celý jeho rod a všechny potomky ve hmotné existenci. Někteří se tak stali upsanými na jednu existenci, další na dlouhá období existence. A mnozí se stali trvalými bojovníky temné strany světa.
 

Struktury světelných Duchovních hierarchií byly infikovány temnými mistry

    Na tomtéž semináři nám byly ukázány magicky pořízené podobizny duchovních mistrů z Planetární duchovní hierarchie. A již tehdy jsme jasně vnímali, že někteří z členů tohoto nejvyššího světelného seskupení na Planetě jsou temnými bytostmi, temnými mistry. Jak se vůbec mohlo stát, že temná bytost pronikla nepoznána jako špion do světelných struktur? Za touto skutečností je nepochopení samotné podstaty dobra a zla, to znamená pravotočivých a levotočivých bioenergií, při magickém pohledu na svět. Podrobněji se otázkám magického pohledu na svět budu věnovat v následujícím článku.

    Skutečností tak bylo to, že již od 19. století seděli v každém seskupení světelných mistrů nepoznáni a neidentifikováni temní mistři. Jen temné síly v té době věděly, co se skutečně děje. Síly Světla tak postupně ztrácely skutečnou kontrolu nad událostmi, aniž by měly tušení, kdo vlastně drží pevně v rukou otěže dalšího vývoje. Protože na ta místa v Duchovních hierarchiích, která znamenala největší rozhodovací moc, se postupně tlačili ambiciózní a velmi schopní mistři temné strany světa. Směr vývoje lidstva začal být 100 let před rozhodujícím mezníkem na konci tisíciletí jasně předurčen a nasměrován.
 

Masivní reakce sil Světla přichází s velkým zpožděním

    Během 19. století temné síly jištěné podporou shora z duchovních sfér začaly konat přípravy na komplet­ní a definitivní ovládnutí hmotné úrovně (viz článek 9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa). Ve 20. století pak pod­nikly poslední frontální útok na svět v podobě vysoce organizovaného nacismu, řízeného z temné duchovní sféry.

    Síly světla dokázaly masivně reagovat až ve druhé polovině 20. století. Především šlo o přesun desítek tisíc významných bytostí do hmotného světa planety Země – mistrů Duchovních hierarchií, bytostí z duchovních sfér Vesmíru i vyšších duchovních světů, bytostí dávných civilizací na Zemi i zástupců řady mimozemských civilizací z tohoto Vesmíru. Aby tady na planetě Zemi v rozhodující okamžik historie byl přítomen ten nejlepší lidský potenciál pro nalezení nových cest vývoje. Cest, které by ještě dokázaly vyvolat zvrat v dosavadním vývoji, který už zcela viditelně směřoval k vítězství temna.
 

Nová opatření Světla podpořila duchovní vzestup

    Některé z těchto bytostí přinesly lidstvu pro toto období dary pro podporu čištění a duchovního vzestupu. Cvičení Pět Tibeťanů na podporu fungování čaker, speciální bylinnou výživu i informace o důležitosti bioenergií ve výživě člověka. Další skupiny bytostí dávných civilizací svým zrozením vyvolaly podstatnou změnu, rozsáhlou mutaci, v systému hlavních čaker člověka. O těchto záležitostech budu psát podrobně v článcích věnovaných výživě člověka a fungování jeho čaker.

    Velmi důležitým opatřením pak také bylo uvolnění většiny duchovních informací, včetně doposud utajovaných skutečností o magii. Tím, kdo měl znovu veřejně připomenout ve 20. století toto magické poznání lidstvu, a to nejen svým životem, ale i sepsáním knižní trilogie o magii, byl František Bardon. Jeho život je popsán v životopisném románu „Frabato“.

    Tato všechna opatření vyvolala v 70. a 80. letech 20. století podstatný nárůst zájmu lidí o poznatky týkající se duchovního pozadí světa. To svědčilo o tom, že mnoho lidí se začíná v tomto období duchovně probouzet. Do naší republiky však tato vlna přednášek, seminářů, vydávání velkého množství knih s duchovní tématikou, dorazila ze známých důvodů až na počátku 90. let.

    Temno bojovalo proti pokračujícímu duchovnímu vzestupu mnoha lidí na konci 20. století tak, že například vytvářelo temné deštníky nad Prahou a dalšími vybranými duchovními centry. Aby těmito deštníky zabránilo přístupu volné energie do těchto míst. Aby narušovalo nebo úplně znemožňovalo duchovní spojení s vyššími sférami, ke kterému se lidé svým vzestupem dopracovali. Aby tlačilo lidstvo více do hmoty. A zároveň aby v neprobuzených lidech podporovalo negativní myšlenky, negativní pocity a slova všeho druhu. Zejména strach, chaos, všechny formy násilí a manipulace s druhými bytostmi.
 

Očista Planety od Černého bratrstva

    Rozhodujícím bodem zvratu pro souboj dobra a zla na Planetě se stal duben roku 1999. O velikonoční Škaredé středě dne 1.4.1999 byla zlikvidována rozhodující část Černého bratrstva, které v tomto období představovalo klíčový článek organizovaného zla na Planetě. Není teď prostor podrobně popisovat, jak k tomu došlo. Vrátím se k tomu později v článku „Počátky Nové duchovní cesty“. Podstatné na této akci bylo, že šlo o společný magický zásah několika bytostí podporovaný probuzenými silami Přírody a energiemi z vyšších duchovních sfér. Černé bratrstvo jako organizovaný celek přestalo existovat a tím byla odstraněna rozhodující vnitřní hrozba ohrožující evoluci lidstva na Planetě. Souboj mezi dobrem a zlem však zdaleka ještě nebyl dobojován, ani rozhodnut.

    Celý svět si touto akcí oddychl. Mnozí lidé to vnímali a sledovali probouzející se Přírodu. Začali se objevovat živočichové, rostliny a houby, na které jsme téměř zapomněli. Desítky bílých hřibů v létě 2000 místo záplav hřibů žlučníků v minulých letech naznačovaly, že Země pokročila ve své radikální očistě. Nádherné sojky a později i sibiřské kavky objevující se v Praze - i to byl určitý odraz větší frekvenční čistoty našeho životního prostředí. Naopak pokračující očista jiných území - záplavy, krupobití, zemětřesení. Opakovaně se například objevily dříve neobvyklé zimní bouře spojené s hromy a blesky a někdy i padajícím sněhem. Poslední takovou zimní bouři jsme zaregistrovali nad Prahou a v Jablonci v neděli 14.3.2010 kolem 23. hodiny.
 

Použití magie by vždy mělo být až krajní možností

    Použití násilné magie silami Světla však vždy představuje krajní možnost. Jakmile je k dispozici jiná eticky čistější varianta, měla by jí strana Světla jednoznačně dát přednost. V následujících týdnech po tomto magickém zákroku vůči Černému bratrstvu v dubnu 1999 byla odstartována Nová duchovní cesta, která začala postupně krok za krokem budovat nové možnosti, jak eliminovat temné síly na Planetě.

    Vznikala nová situace, nová příležitost postavit se straně Temna bez magie. Naučit se vzdorovat Temnu čistými prostředky, které jsou typické právě a jen pro stranu Světla. Magie začala být po přechodu do nového tisíciletí odsouvána do pozadí, postupně ztrácela svůj původní význam a začala se naopak stávat přítěží, které se lidstvo potřebuje zbavit.
 

Jak se magie dostala do rukou temných sil?

    Dnešní mágové oplývají sebejistotou a jsou ochotni přísahat na to, že vyspělý mág nemůže nikdy selhat. Kdyby tomu tak bylo, pak by se magie nikdy nedostala do rukou temných sil. Proč? Stačí se podívat do dávné historie. Na počátku osídlování planety Země představovala magie tvořivou výbavu pověřených duchovních bytostí Světla, andělů Dhyanů, kteří sestoupili do hmotného světa, aby svět připravili na vysazení lidských civilizací. Magie tak původně byla výbavou světelných bytostí.

    Tehdy prvním a nejvyšším z Dhyanů, kteří sestoupili do hmoty, byl podle dávných legend Melkor (Lucifer) – viz J.R.R. Tolkien: Silmarillion – Mýty a legendy Středozemě a též článek 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu. On byl tím, kdo získal nejvyšší tvořivou výbavu. Byl nejvyšším, prvorozeným, jakoby nejdokonalejším. A přesto on byl prvním na Zemi, kdo svým vývojem vytvořil stranu Temna. Melkor byl tím prvním, kdo zradil, kdo zneužil světelnou magii proti straně Světla. Měl přitom původně podstatně vyšší harmonii a čistotu než kdokoliv z dnešních mágů.

    Na počátku zrady byla pouze touha vytvořit něco vlastního, sám se stát skutečným Tvůrcem. Až později do jeho chování začala pronikat tvrdá arogance, násilí, vyhrožování, ničení. Jak si mohou být dnešní mágové tak sebejistí, že mág nemůže selhat? Na počátku každé takové zrady vůči Světlu byly přece drobné chyby, často pouhé maličkosti ve srovnání s tím, jaké tvrdé manipulativní akce mágové v minulosti skutečně prováděli.
 

Stovky svědectví o zneužití magie proti Světlu

    Mohl bych předat své zkušenosti z karmického čištění řady osob. Stovky svědectví o tom, že magie byla v minulosti opakovaně mnoha mágy zneužita. Přitom se vesměs jednalo o nejvýše postavené bytosti dané světelné duchovní struktury. Jednalo se o bytosti, které by byly ochotny stejně jako dnešní mágové přísahat na to, že vyspělý mág nemůže selhat. Přesto však selhali a s nimi mnozí další. Na dokreslení uvedu jeden příklad z vlastní léčitelské praxe, který se objevil při hlubokém čištění z minulosti. Aby si člověk uvědomil, jak málo na začátku stačí k postupnému propadnutí Temnu.
 

Příklad použití magie v dobré vůli s katastrofálními následky

    „Dávná civilizace před stovkami tisíc let. Matka poslala svoji dceru do společného výchovného zařízení, obdoby internátu či kláštera, v zájmu vyššího poslání sil světla, aby dcera získala lepší duchovní výbavu. Magicky ji přitom v dobré vůli ovlivnila, aby netrpěla steskem po rodině a odloučením od matky, a aby byla v nové škole šťastná. I když to byl dobrý úmysl nebo dokonce uložený úkol v rámci vyššího duchovního poslání, ve skutečnosti šlo o neetické mentální magické násilí na druhém člověku. A násilí vždy přitáhne jiné násilí, pokud nejde o nutnou a přiměřenou ochranu sebe, Planety, civilizace.

    Následovaly pak další drobné přehmaty ze strany matky, kdy magie byla použita s dobrým úmyslem, ale proti svobodné vůli druhých bytostí. Matka tak opakovaně ovládala čistého člověka ve jménu vyššího poslání sil světla. Mnohem později za dlouhé desítky tisíc let přišel karmický dopad. A sama pak byla později jako bytost světla ovládnuta a znásilněna silami zla. V jednom ze svých životů byla jako oběť součástí satanského rituálu, ve kterém do ní síly zla vložily temné programy a temné levotočivé bioenergie. Jako ona chtěla z druhého člověka manipulací udělat nástroj světla, sama byla ovládnuta a byl z ní udělán nástroj temnoty, zářič temných levotočivých bioenergií, který měl pomoci temným silám ovládnout svět. A ona začala magické schopnosti, které měla v sobě, podvědomě zneužívat proti straně Světla.

    Na počátku tedy nebyly hned hrubé chyby. Ale pouze snaha pomoci druhému. Tento příklad dokládá, že ne všechno, co udělá mág z dobré vůle, je správné a čisté. A zároveň tato zkušenost naznačuje, že dlouho a uměle oddalované karmické vyrovnání se nakonec může vrátit v tisícinásobném zesílení. A nepomůže tady nevědomost, ani původně dobrý úmysl.
 

Magie jako tvořivá výbava dávných civilizací

    Nejenom andělé Dhyané, kteří sestoupili do hmotného světa, ale i prvotní lidstvo na planetě Zemi dostalo kdysi dávno dar magie. Tato vysoká magie byla běžnou tvořivou výbavou dávného pozemského lidstva 1. typu a doposud je obvyklou výbavou mimozemských civilizací, které zasahovaly do našeho vývoje ještě v nedávné minulosti.

    Vlivem zla vneseného do evoluce Planety však původní vysoká úroveň harmonie dávného lidstva postupně klesala. A s určitým odstupem pak toto lidstvo ztrácelo i své původní magické schopnosti. Po určitou dobu si je však mohli obnovit formou zasvěcovacích rituálů, ve kterých byla jejich snížená vnitřní harmonie uměle pozdvihnuta na původní úroveň. Takto se vybraní vůdci národů mohli pozvednout nazpět na původní vysokou hladinu harmonie, kterou lidstvo postupně ztratilo. A s tímto umělým posunem vzhůru se zasvěcencům obnovily i původní magické schopnosti.

    Magie tedy byla přirozenou prvotní tvořivou výbavou bohů, polobohů a lidstva 1. typu. Zkušenosti miliónů let dávné historie na naší Planetě však potvrdily, že znalost tvořivé magie nedovedla lidstvo k dlouhodobému vzestupu. Právě naopak, vlivem existujícího zla na Planetě začala být magie v rámci každé civilizace postupně zneužívána ve prospěch sobeckých zájmů jednotlivce nebo úzké skupiny.
 

Magie jako jediná cesta k vyššímu duchovnímu vědění

    Přesto byla magie po dlouhé období lidských dějin považována za jedinou fungující možnost, jak se dostat k vyššímu duchovnímu vědění. Jediným účinným a dostatečně rychlým prostředkem duchovního probuzení člověka na této původní cestě se skutečně stala magie nebo přesněji řečeno bílá magie. A výjimečně i alchymie, pokud člověk dokázal uskutečnit „velké dílo“.

    Většina duchovních bytostí, které ve svém zrození ces­tu k magii nenašly, zůstala zapadlá ve hmotě. A nenalezla cestu k získání jiného přístupu k informacím o duchovním pozadí světa. Jednotlivci vyslaní na Planetu stranou Světla tak dokázali málo ovlivnit vývoj tehdejšího světa na rozdíl od vyslanců temné sféry. Navíc ve většině případů se sous­tředili především na vědecké a technické objevy, místo aby uváděli do souladu hmotnou a duchovní stránku evoluce. Síly zla půso­bily daleko efektivněji a byly lépe organizované, přestože oproti zbytku lidstva početně slabší. Ale silné, odolné, ctižádostivé a s velkou touhou získat celkovou převahu a konečnou nadvládu.
 

Průkopníkem čistého vzestupu byl zpočátku Buddha

    Průkopníkem cesty čistého vzestupu byl zpočátku Buddha. Ale i jeho učení bylo později „posíleno“ magií, vykonáváním magických zázraků. A mnozí z jeho dalších následníků již magii nepokrytě používali. Naproti tomu Ježíš Kristus byl již od počátku svého veřejného působení mágem.

    Události z Ježíšova života jsou již dávnou minulostí a lidé zapomněli. Připomenutí magických schopností Ježíše Krista se z mnoha knih vytratilo. Lidé se po vzoru mnoha textů začali domnívat, že Ježíš byl vzorem především svou bezvýhradnou láskou a službou lidstvu. Ježíš Kristus však byl především mágem nejvyšší kategorie. Dokázal zázračně léčit pouhým dotekem ruky. Jako nejvyšší zasvěcenec předvedl i oživení mrtvého a dokázal měnit strukturu hmoty. Ostatní lidé nedokázali bezvýhradnou láskou a obětavou službou dosáhnout stejných výsledků. Proto učedníci Ježíše Krista nedosahovali stejných úspěchů v léčbě nemocných. Ježíš Kristus byl příkladem, který pro běžného člověka nebylo možné následovat a napodobit.
 

Jaká je nejlepší pojistka pro to, aby magie nebyla zneužita?

    Magie znamená převahu jedněch nad druhými. A každá nepřirozená převaha vždy vede k nadřazenosti. Magie je darem, který umožňuje vlastní vůlí a vlastním vědomím manipulovat se životem a smrtí, manipulovat s druhými bytostmi a Přírodou. A také manipulovat se sebou samým. Chceme-li pokročit na své duchovní cestě, potřebujeme se zbavit nejen egoismu, ale i všech metod manipulace s druhými bytostmi. Ať už se s druhými pokoušíme manipulovat v dobrém či ve zlém. Potřebujeme se proto důkladně očistit od všech pozůstatků magie.

    Magické schopnosti tak vždy znamenají nebezpečí. Pro mága nebezpečí, že se zaplete tím, že bude manipulovat s druhými bytostmi, i když třeba v dobré vůli. A pro ostatní nebezpečí, že někdo jiný má nad nimi převahu a může s nimi proti jejich vůli manipulovat, může je i zcela ovládnout.

    Nejlepší pojistkou pro to, aby mág svých magických schopností nemohl v současném světě zneužít, je, že je vůbec nebude mít. Že každý bude mít pouze tvořivé schopnosti odpovídající úrovni jeho skutečné vnitřní harmonie.

    Také proto se budou muset všichni mágové dříve či později používání těchto neoprávněných výhod vzdát, aby mohli ve své evoluci pokračovat. Rostoucí harmonie vnějšího prostředí, samotná Příroda a stále jemnější fungování zákona karmy je k tomuto posunu přirozeně donutí.
 

Mnohé magické zásahy v minulosti vedly k těžkému karmickému zatížení

    Právě magickými manipulacemi, předáváním technologií a magických technik mimo pořadí, ovládáním tvořivých schopností, které překračují vnitřní hladinu duchovní čistoty a etiky, se na naší Planetě karmicky na dlouhé věky uvázaly mnohé bytosti z jiných světů. Přišly sem s pocitem, že jdou pomáhat. Používaly však magických metod a technik, které sem na planetu Zemi do vývoje nepatřily. Zatížily se pak těžkými karmickými situacemi a zůstaly dlouhé věky vázány na naší Planetě.

    Předcházející slova potvrzují následující úryvky z vlastního příběhu Barbary Kubešové („Sfinga“, Skryté skutečnosti 29-31/2001,2002), který má počátek kdesi v dávné Atlantidě či Egyptě před více než dvanácti tisíci lety: „V každém z životů v tomto řetězci jsem umírala jako velmi mladá dívka, zřídkakdy žena. Umírala jsem různými typy rituálních obřadů... Kde to všechno začalo? Proč jsem musela projít tak těžkou karmou?... Vstoupila jsem do doby mnohem dávnější... zjištění, že v tomto životě nejsem z lidské rasy. Byla jsem v prostoru, kde bylo velmi mnoho stejných bytostí. Těla byla neurčitá, více energetická než hmotná. Prožívala jsem samozřejmý pocit dokonalé jednoty s ostat­ními i vědomí vlastní jedinečné identity... Bylo nás celkem hod­ně, kteří se rozhodli lidem na Zemi pomoci. Abychom mohli komuni­kovat s lidmi, museli jsme si vytvořit těla... Protože život na Zemi byl pro většinu z nás příliš těžký, postupně se velká část našich entit vracela... Kromě komunikace s panovníkem jsem se za­bývala tvorbou zvláštních krystalů, které byly specificky důleži­té pro využívání energie. Tyto krystaly jsem pomáhala materiali­zovat...“ 

    A dál se odvíjí příběh bytosti, která chtěla pomoci li­dem. Blížila se katastrofa - možná, že k ní sama přispěla používáním magie a předá­váním technologií, na které ještě lidstvo nebylo připraveno. A využíváním energií Přírody způsobem, který pro tu dobu nebyl určen. Sna­žila se pomoci, přitom však neoprávněně, prostřednictvím svých magických schopností, zasahovala do evoluce jiné civilizace. A především učila pozemskou civilizaci neoprávněně manipulovat s energiemi Přírody pomocí magicky vytvořených krystalů. Z dalších dávných textů je známo, že takto získaná energie byla využívána také k ovládání jiných národů.

    Karma je však neúprosná - co zaseješ, to sklidíš. Sama svojí bytostí proto přitáhla jiný neoprávněný zásah vůči vlastní osobě – jako poradce samotného panovníka byla zavraž­děna. Její magické zásahy do evoluce pozemského lidstva vedly k tomu, že dodnes zůstala na dlouhé tisíce let karmicky vázána na naši Planetu - nemohla ji opustit a vrátit se domů. V mnoha následujících životech pak sama prožívala obrovské utrpení a opakované násilné smrti během magických rituálů. Během této doby se stala trvalou součástí pozemské civilizace a její vazby na původní domovský svět kdesi daleko ve Vesmíru už dávno vyprchaly.
 

Příroda představuje nejdokonaleji fungující organismus

    Nikoliv bytost mága, ale přece Příroda v tomto světě představuje nejdokonalejší systém, nejlépe fungující organismus. Pokud my lidé pomůžeme Přírodě udržet si základní čistotu a svobodu, pak harmonizační sílu Přírody nelze dostatečně nahradit zásahem jakékoliv jiné bytosti z tohoto hmotného světa i mimo něj. Už vůbec nelze připustit, aby se někteří lidé na Planetě stavěli do pozice těch, kteří stojí nad Přírodou. Kteří mají právo násilně zasahovat do běhu Přírody ve jménu jakýchsi uměle vytvořených duchovních institucí.

    Právě v této pozici stojí vůči Přírodě každý pokročilý mág. Už z toho je jasné, co Příroda především potřebuje, aby mohla svobodně plnit svoji funkci. Potřebuje se zbavit zatěžující magie, která stále visí nad Přírodou jako Damoklův meč, který by byl znovu schopen si Přírodu podrobit a zbavit ji svobody.
 

V nadcházejícím Věku Vodnáře již nebude místo pro magii

    Na předchozím vrcholu Platónského roku před přibližně dvanácti tisíci lety došlo k definitivní zkáze dávné Atlantidy a k ukončení období fyzické existence vysoce rozvinutých pozemských civilizací 1. typu - dávné Atlantidy, Lemurie, Hyperborei. Bohové a polobohové ve hmotném světě tak byli definitivně nahrazeni obyčejnými lidmi.

    Dnes na dalším vrcholu Platónského roku se potřebujeme definitivně zbavit i zbytků původní tvořivé výbavy lidstva 1. typu. A do této oblasti patří i magie a tím i schopnost cvičením svého vědomí a vůle získat nadvládu nad ostatními. Přitom lze dnes naopak sledovat nebývalý zájem o literaturu týkající se magie, na druhé straně však i problémy s tím spojené, se kterými se potýkají vydavatelé podobných knih a adepti těchto tajných učení. Nezřídka jsou proto v poslední době zaznamenávány případy, kdy adepti magie či jiných tajných procedur a rituálů skončí s fyzickými zdravotními problémy nebo s narušenou psychikou.
 

Etika mágů nedokázala v minulosti zabránit opakovanému zneužívání magie

    Ano, v tomto světě stále ještě existují mágové a tvrdí, jak dobře jim magie funguje. Další noví adepti magie však budou mít čím dál větší problémy naučit se magickému ovládání živlů. To však nevadí, protože my všichni na Planetě jako lidé 2. typu máme dnes vnitřní předpoklady k tomu, abychom na své cestě duchovního vzestupu dospěli k nesmírným tvořivým schopnostem jiným způsobem.

    Magie je tvořivý nástroj, který z určitého směru pohledu může vypadat jako velice užitečný. Uvedu dva příklady, abych naznačil, jak ošidné je takové uvažování. První z příkladů jsem uvedl v článku 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu:

    „Andělé Dhyané... pro svoji magickou tvorbu používali žezla (dordže), která se později objevila na Zemi i ve hmotné podobě. Těžko si dnes dokážeme představit ohromnou magickou sílu, kdy jedním mávnutím žezla vyroste les na pusté planině. Nebo jedním pohybem se zpustošený les obnoví a zazelená novou zdravou energií.“

    A teď druhý příklad z filmu „Mumie“: „Jediným magickým příkazem povstane z obyčejného pouštního písku armáda zrůd, kostlivců, zabijáků, která dokáže s převahou likvidovat vše živé.“  Tentýž nástroj tak může být použit buď k dobrému cíli, nebo naopak k účelu naprosto zvrácenému. Magii proto nelze hodnotit jen jako neutrální nástroj. Ale je potřeba přihlédnout ke všem možnostem jejího používání.
 

Magie představuje skutečnou hru s ohněm

    Thomas Bearden („Interview“, WM magazín 20/2003) napsal: „Nástroj je vždy bez morálky, sám o sobě nemá žádnou etiku a v zásadě není dobrý ani špatný. Avšak dobré nebo špatné mohou být úmysly jeho uživatelů. Takový nástroj vždy může být použit jedním z obou způsobů - k dosažení užitečného nebo špatného cíle. Je to vždy ruka svírající nůž, která je vedena morální či amorální myšlenkou, ne samotný nůž. Tentýž řezný nástroj může použít chirurg k léčebnému zákroku, nebo vrah k zabíjení. Amorálnost od morálky odlišuje jen lidský úmysl.“

    Ve srovnání s obyčejným nástrojem však magie představuje ohromnou tvořivou sílu. Sílu, která dokáže ovládnout a zničit celé civilizace, sílu, která může dokonce zničit Planetu i Vesmír. Na rozdíl od běžného nože představuje magie skutečnou hru s ohněm. V kritických obdobích dávné historie zneužívaná magie skutečně vedla k úpadkům civilizací a jejich zničení, jak dokládá příklad dávné Atlantidy. Protože tehdejší etika bytostí používajících magii nedokázala zabránit jejímu možnému zneužití. A stejné nebo dokonce ještě větší riziko používání magie přetrvává i v dnešní době.

    Riziko je o to větší, že člověk ovládnutý temnými silami začíná fungovat nevědomě. Může na příkaz temné strany útočit energiemi, magií, na jiné bytosti, aniž by o tom vědomě věděl. Jako ovládnutý může vykonat čin, se kterým by na vědomé úrovni nikdy nesouhlasil. I takových příkladů je z karmické očisty dost. Kdy ovládnutý člověk, který byl původně světelnou bytostí, se nevědomě stává nástrojem temných sil. Nástrojem jejich násilí a agrese vůči druhým. Nebo dokonce nástrojem likvidace jiných bytostí.
 

Krok vymýcení všech odrůd magie na Planetě je nezbytný

    Chce-li lidstvo jako celek i každý jednotlivec zvlášť postoupit do nového Věku duchovní evoluce, potřebujeme se magie jako způsobu fungování definitivně vzdát. Jak by bylo jednoduché přestat ji používat a ona sama by postupně vymizela z lidské současnosti a stala se pouhými vzpomínkami na dávnou minulost, na předcházející tisíciletí.

    Dnešní realita však naznačuje něco zcela jiného. Obhájci magie nejsou a nebudou ochotni se své převahy nad druhými bytostmi i nad jinými formami života vědomě a dobrovolně vzdát. Příroda proto sama už několik let usiluje o to, co je pro další vývoj nezbytně nutné a co lidstvo samo zatím není schopné plně pochopit. Proto od období přelomu tisíciletí a věků magie začíná vypadávat z morfických polí lidstva.

    Například Helena Šeblová již před jedenácti lety napsala následující slova: „Věk ryb byl nazýván érou „Železného věku“, kdy vládl pevnou rukou mužský princip… V této éře se rozvíjelo racionální myšlení na úkor citu… Nacházíme se v přechodné době… Končí éra „Železného věku, kdy vládl mužský princip a nastupuje éra Zlatého věku Vodnáře, která přináší lidstvu produchovnění a vládu ženského principu… „Mág, i když vzývá Boha, je zvyklý pracovat silou na základě vlastního úsudku a chtění… Do konce éry Železného věku byla naše magie přirozeným vývojovým stupněm poznání lidstva. Pro toho, kdo chce postoupit do Zlatého věku lidstva s touto Planetou, nastává čas rozloučit se s magií… To znamená vzdát se magie, vzdát se této moci…“ - viz Helena Šeblová (Bude konec světa? Skryté skutečnosti 2/1999, str. 9).

    „Magie již nebude fungovat, protože je vyškrtnuta z akašických záznamů naší Planety. Tvůrčím principem bude láska a zázraky lásky bude konat ten, kdo se očistí od náznaků silového myšlení a chtění i cítění… Toto je vrchol stromu našeho poznání i života…“ - viz Helena Šeblová (Přechodné období starého a nového věku, Skryté skutečnosti 3/1999, str.2).

    A ještě jedna citace z dnešní doby. Jiří Mašek, šéfredaktor webových stránek Osud.cz v článku  Vždy, když se střetnou ega, ostatní mají příležitost zůstat neutrální a nakonec zatleskat, píše: „Mágové mají tendenci… znásilňovat realitu a prosadit svou vůli stůj co stůj. Jinak řečeno, zbavit Vesmír, nebo ostatní lidi, svobody, nebo svobodné vůle ve svůj prospěch. Je to tak lákavé a snadné... a já děkuji i svým strážným andělům, jak těm nahoře, tak těm inkarnovaným zde, že mne důrazně varovali před podobným počínáním a hlídali mé první nejisté krůčky na poli duchovním.“
 

Máme k dispozici tisíce let času na změnu?

    Proces změny morfických polí však není jednoduchou záležitostí několika dnů. V minulosti často trval i dlouhé tisíce let. Příkladem je postupné nahrazení lidstva 1. typu na Planetě lidstvem 2. typu. Dnes však nemáme čas diskutovat tisíce let o tom, jestli magie ANO nebo NE. Nová duchovní cesta běží na Planetě již 11 let a za tuto dobu zapustila pevně své kořeny. Výsledkem je radikální očista Přírody a duchovního pozadí světa, která po celou tuto dobu přináší své výsledky. Příroda se výrazně posílila a je schopna začít používat i své vlastní způsoby očisty.

    Na nás lidech teď je, jestli dáme přednost klidné, postupné, ale radikální očistě od všeho přežitého. Očistě, kterou neponese na svých bedrech pár desítek či stovek jedinců. Ale do které se začnou zapojovat další skupiny lidí. Nebo jestli ponecháme volnou ruku Přírodě, aby si náhlými očistnými akcemi v podobě zemětřesení a dalších dílčích katastrof dokázala zjednat nápravu sama a dostatečně rychle. Právě tak, jak to začínáme vnímat v dnešním světě. V období, kdy narůstá počet těchto dílčích katastrof – zemětřesení na Haiti, v Chile, v Turecku, výbuchy sopek, záplavy, požáry, a kdy ničivé tsunami narážejí na osídlená pobřeží.
 

Mágové si nevšimli, že nadcházející Věk Vodnáře přináší jiné možnosti

    Mágové si myslí, že výlučnost magie jako metody získání vyššího vědění trvá dodnes. Proto tvrdě vystupují proti náznakům, že by magie měla z tohoto světa postupně zmizet. Možná mají pocit, že takové myšlenky o ukončení magie jdou proti samotné podstatě duchovního vývoje člověka. Mohou mít ještě dnes dojem, že bez magie nelze do duchovního pozadí světa proniknout. Že bez magie nelze porozumět principům duchovního fungování tohoto světa. Zároveň však bez skrupulí naznačují, že tvořivá síla magie je jen pro ty mimořádně čisté, vyvolené. Mohou mít pocit, že mág prochází při svém výcviku na jednotlivých stupních zasvěcení takovými zkouškami, že bez čistoty se nikam nemůže dostat.

    V tomto článku podávám hodnocení magie z vyššího duchovního nadhledu. Pohled z pozice člověka na Nové duchovní cestě, který se dostal svým vnímáním do oblasti mimo tento Vesmír i nad jeho duchovní a stvořitelské úrovně. A který vnímá magii zcela jiným zrakem. Pohled toho, který v minulých existencích také magii používal. Ale teď pochopil, že přichází jiná doba a s ní i jiné nástroje a možnosti, kterých je potřeba využít. Magie má z dnešního pohledu velmi málo společného se skutečným vnitřním čištěním člověka. Spíše je o ovládání, o schopnosti manipulování, o mimořádné síle vědomí, o vůli schopné překonat běžné vlivy. A také o velkém riziku zneužití těchto mimořádných schopností.
 

Nový věk poskytl novou příležitost proniknutí do duchovního pozadí světa

    Před koncem tisíciletí, na rozhraní věků, se před lidstvem otevřela zcela nová příležitost. Označujeme ji jako Nová duchovní cesta. Ta poskytuje jiné nástroje pro proniknutí do duchovního pozadí světa. Další a zcela nové možnosti pro získání detailních informací o fungování tohoto duchovního pozadí. Máme teď k dispozici jinou nenásilnou formu poznávání duchovního pozadí světa. Poznávání bez manipulace, bez násilí, bez umělých zásahů do Přírody a bytostí.

    Mág by měl vítat, že to z něj snímá břímě udržovat duchovní vývoj někdy i za cenu násilí a manipulace s druhými. Měl by to vnímat jako výrazné ulehčení ve svém dalším životě. Ano, takto by to posuzoval každý člověk, který by byl dostatečně vnitřně čistý a eticky vyspělý. Proč to tak mágové nevnímají? Je jediná možnost. Vnitřní čistota mágů není tak vysoká, aby jasně chápali, že prakticky každým svým magickým zásahem manipulují. Proto vnímají opuštění magie především jako ztrátu. Proto nejvíce vidí skutečnost, že by měli přijít o těžce získané pozice nadřazenosti nad ostatními. Že by měli ztratit umělá privilegia, která si dokázali přenášet ze života do života. Že by ztratili výlučnost svého postavení jako těch bytostí, které nejvíce znají, a které jediné mají právo regulovat duchovní vývoj zde na Zemi. To je však pozice čistého ega.

    Na Nové duchovní cestě máme možnost dostat se v poznání světa mnohem výš a zároveň hlouběji. Vnímat tak vyšší pravdu. To je obrovská výhoda proti magii. Mág se z důvodu svých schopností manipulovat za určitou hranici poznání nedostane. Energie ho jednoduše nepustí frekvenčně výš. A navíc má zkreslený živlový pohled na svět. O těchto otázkách budu podrobněji diskutovat v následujícím článku 17. Magie ANO nebo NE.
 

Příprava Stvořitelů na svět bez magie

    Přípravou na toto dnešní nové období dějin byl nový projekt člověka 2. typu v dávné minulosti. Proč byl stvořen nový člověk s úplně jinými předpoklady vývoje, ve kterých magie už nemá místo? Je jediné možné vysvětlení. Kdosi z vyšších duchovních sfér, kdo k tomu dával impulsy, už v té době věděl, že magie se nepovedla.

    Proto Stvořitelé začali připravovat svět na zcela novou etapu vývoje v daleké budoucnosti, která už má být bez magie. Z toho důvodu byl záměr při stvoření nového člověka zcela opačný ve srovnání s dávným člověkem 1. typu. Nedat mu do rukou žádné tvořivé schopnosti, které by byly v rozporu s jeho etikou a morálkou. Zajistit, aby speciální tvořivé schopnosti lidstvo získalo až po dostatečném duchovním vzestupu, který sám o sobě zajistí zvýšení morálky a etiky jednotlivců. Takže ani z tohoto pohledu není myšlenka o zklamání magie zcela nová.
 

Nové schopnosti člověka 2. typu budou vyplývat z napojení na tvořivé síly Přírody

    Jinými slovy, člověk 2. typu získá mimořádné tvořivé schopnosti až tehdy, kdy na to bude připraven. Kdy budou pro jeho vnitřní etiku nepřípustné jakékoliv způsoby ovládání, zneužívání. Kdy budou pro něj nepřijatelné dokonce i pouhé myšlenky na toto zneužití. Tyto nové tvořivé schopnosti však s magií nebudou mít nic společného. Nepůjde o ovládání živlů, o měnění struktury hmoty. Nepůjde o zasahování do běhu života druhých bytostí. Nepůjde ani o ovládání Přírody. Protože Nová duchovní cesta nepracuje se živly, ale s bioenergiemi. A už v principu své existence má neovládat, nemanipulovat.

    Půjde o nové schopnosti vyplývající z napojení se na tvořivé síly Přírody. Kdy člověk se v důsledku své vnitřní harmonie stane nedílnou součástí Přírody a bude mít tak právo jako jeden z článků Přírody využívat jejích tvořivých sil ve prospěch evoluce sebe nebo druhých bytostí.
 

Tři rozhodující mezníky vývoje nového lidstva

    Aby lidstvo k takovému světu bez magie došlo, musely proběhnout tři zásadní události, tři zlomy. Tím prvním byl projekt nového člověka 2. typu a jeho postupné vysazování na jednotlivé kontinenty. To jsou řádově desítky až stovky tisíc let do minulosti. Druhým mezníkem byl konec vlády lidských civilizací 1. typu, k němuž došlo definitivním pádem Atlantidy před zhruba 12 tisíci lety.

    A tím třetím zlomem je současná doba na rozhraní tisíciletí a Věků. Jde o období, ve kterém se dnešní lidstvo potřebuje definitivně vzdát magie a dalších zbytků tvořivé výbavy lidstva 1. typu, aby konečně mohlo nastoupit cestu své vlastní evoluce, pro kterou má uvnitř sebe skryté možnosti. Zbavit se všech schopností získaných mimo pořadí, které jsou přetrvávajícím pozůstatkem tvořivé výbavy dávných civilizací. Jedině takto si budeme všichni rovni a budeme začínat na téže startovní čáře.
 

Novou příležitost nelze přijmout s pozůstatky staré dávné tvořivé výbavy

    Na základě karmického čištění sebe i druhých bytostí totiž vnímáme, že jakákoliv výbava z minulosti brání novému vzestupu. Energie stojící za Novou duchovní cestou automaticky zabrání využít předností člověka 2. typu každému jednotlivci, který by si chtěl ponechat zbytky tvořivé výbavy lidstva 1. typu.

    Každá odrůda magie, magické žezlo, magické symboly nebo jiné nástroje tvořivé síly – to vše nám brání nastoupit na novou cestu přirozeného vzestupu. To znamená, že to první, co při vstupu na tuto novou cestu potřebujeme udělat, je zbavit se všech pozůstatků minulosti. Ať už jde o jakékoliv umělé tvořivé schopnosti, zvláštní výbavu nebo jakákoliv mocenská privilegia.
 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, březen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 289
  • 32
  • 25
  • 24
  • 23

Celkový počet hlasů: 393


Diskusní téma: 16. Magie z pohledu historie

Datum 19.03.2010

Vložil Dismas

Titulek Jen malá poznámka ke Kristovi

"Ježíš Kristus však byl především mágem nejvyšší kategorie." ANO, Naprostý souhlas ! Jenom nechápu proč to presentujete téměř jako nějaké "odhalení" ? Dále : "Lidé se po vzoru mnoha textů začali domnívat, že Ježíš byl vzorem především svou bezvýhradnou láskou a službou lidstvu." A co takhle : Ježíš prostě byl vzorem především svou bezvýhradnou láskou a službou lidstvu a to celým svým životem ! To nejsou žádné mýty ...
Že JN byl mágem nejvyšší kategorie a zároveň "trpěl" bezvýhradnou láskou a službou lidstvu se NEVYLUČUJE ! Vadit to může pouze církevním dogmatikům a nepřátelům lidstva (zástupcům jiných civilizací), kteří mají zájem o lidstvo pasivní, hloupoučké a bezmocné ...

Datum 20.03.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Jen malá poznámka ke Kristovi

Myslím, že tady jde o nedorozumění. Neprezentuji skutečnost, že Ježíš Kristus byl mágem jako nové odhalení. Jenom to konstatuji, že o tom vím. Je to i určitá reakce na diskusi v předchozích textech, kde jeden diskutující napsal, že nejvyšší mág byl Stvořitel, a že všichni jsme děti mága. A chtěl tím naznačit, že magie je a zůstane naší přirozeností. Tento článek má přece název "Magie z pohledu historie". Snažím se tak vysvětlit, ža magie tady vždycky byla, ale že to neznamená, že je správné, aby tu byla i nadále. A také se snažím naznačit, že "zázraky", které velké osobnosti v minulosti prováděly, byly především možné pro jejich magické schopnosti, a ne pouze jako důsledek jejich bezvýhradné lásky. Jistě, Ježíš byl vzorem jak svou bezvýhradnou láskou, tak také svými neobvyklými činy - "zázraky". Obojí bylo důležité. Samotná bezvýhradná láska bez možnosti ovlivnit běh věcí a událostí ve světě by však nedokázala oslovit tak velké množství lidí. V tomto směru jsem bral své tvrzení, že Ježíš Kristus byl především mágem nejvyšší kategorie. A vůbec jsem tím neměl v úmyslu jakkoliv snižovat jeho bezvýhradnou lásku a službu. O jeho zasvěcení a zkouškách, kterými procházel, se píše například v knize "Vodnářské evangelium Ježíše Krista.

Datum 20.03.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: Jen malá poznámka ke Kristovi

Magie jako umělá výbava byla jedním z hlavních důvodů, které křesťanství jako projekt sil Světla potopily hned u zrodu. Obdobná věc se stala v případě Buddhy. Na začátku zázraky přitáhnou více stoupenců, ale za jakou cenu ? Magie průraznost projektu a jeho vliv na očistu a prozření lidstva v konečném důsledku nikdy neposílí. Naopak, jako přehmat vůči světelnému řádu zapříčiní napojení na Temné síly vyšší frekvence. Na ty, kteří chtějí ovládat, manipulovat, zneužívat. A ti si pak celé učení skrytě podmaní. Začne sloužit jejich cílům. Dál probíhá pod jejich částečnou nebo úplnou kontrolou. Stalo se to Ježíšovi osobně i učení, které přinesl. Vysoká magie přirozeně přitáhla pozornost vlivných Temných kruhů, které nalezly způsob, jak ji využít pro svoje záměry. Ale to už je téma na samostatný článek.

Datum 19.05.2010

Vložil Anna

Titulek k "Magie z pohledu historieů

K magii - jak píšete, patří i práce se symboly. Jak se dá pohlížet na příklad na symboly reiki a zasvěcovací rituály do technik reiki - kteréhokoli systému ?
Je pravda, že jsem se stala sama obětí zneužití symbolu reiki ( 3. symbol převaděč v čase a prostoru ). Moje příbuzná vážně onemocněla a vědomě používala tento symbol k napojování na můj energetický systém i když věděla že mám zdravotní potíže a měla jsem i po operaci. Poznala jsem to sama, ale ona se potom navíc i prořekla. Jaký zaujmout postoj k těmto léčivým energiím a jejich symbolům... přístup k nim získáme zasvěcovacím rituálem, je pravda že někdo s energií pracuje i bez zasvěcování přirozeným způsobem - mám vyzkoušeno obojí na sobě. Ale otázkou zůstává že k tomuto zasvěcení se dostane každý kdo si seminář zaplatí.Já jsem příbuzné o které píšu zasvěcení do Usuiho systému reiki odmítla udělat - instinktivně jsem se do toho nemohla pustit - ona si kurz udělala jinde ale použila to proti mně ..... Tak tohle se mi začalo honit hlavou po přečtení vašeho článku - děkuji za inspiraci

Datum 28.05.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: k "Magie z pohledu historieů

Jakékoliv umělé systémy, které mají člověku nahradit skutečný čistý duchovní vzestup ve skutečnosti vedou k duchovnímu pádu. Píšu o tom znovu v článku 30. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu. Reiki jsem vícekrát pojmenoval jako jednu z odrůd magie a hodnocení magie z pohledu čisté cesty je jednoznačně odmítavé. A Vy jste si vlastně odpověděla sama, v čem je ten systém špatný. Jednoznačně dobrá věc přece nemůže být zneužita na ovládání a zneužívání druhých. Právě tato možnost je však společná všem odrůdám a typům magie. Strana Světla potřebuje rozvinout úplně jiné metody - viz duchovní komunikace "Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo". Pokud jsem správně pochopil, zasvěcujete reiki. Stalo se mi vícekrát při karmickém čištění druhých osob, že bytost v minulosti vytvořila určitý temný systém na ovládání druhých a manipulaci s nimi a ještě v tom životě, nebo v dalších existencích, byla tímtéž systémem napadena, ovládnuta nebo i zcela zničena, zlikvidována. To je očividný karmický dopad - čím kdo zachází, tím také schází. Budete-li se chtít z možnosti opakování podobných napadení vyvázat, z mého pohledu Vám nezbyde nic jiné, než sama přestat dělat zasvěcování, navíc se celého reiki, propůjčených schopností, privilegií vzdát a všechny stopy Reiki a propůjčené schopnosti ze sebe dostat. V tom už by Vám musel pomoci někdo jiný, kdo tímto systémem není "chycen".

Datum 29.05.2010

Vložil ANNA

Titulek RE

PŘESNĚ TO CO JSTE MI PORADIL - JSEM UŽ DŘÍVE UDĚLALA. DĚKUJI MNOHOKRÁT, MÁTE ÚŽASNÉ STRÁNKY, HODNĚ INFORMACÍ MI ZAPADLO DO MOZAIKY MÝCH VNITŘNÍCH OTÁZEK.

Datum 17.07.2010

Vložil Guyver

Titulek Odsouzení magie

Nová duchovní cesta V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ není magie nebo odrazuje od jejího studia jen proto, aby byli její adepti snáze ovlivnitelní, přičemž ji sama využívá - ovšem neříká jí tak? Magie má různé formy a podoby, člověk ji vykonává vědomě i zcela nevědomě - třeba když někomu přeje "dobrý den". Takže bych s tím zavrhováním byl velice opatrný, protože vnější zavržení magie a její tajné využívání "věrchuškou" je prokazatelné nejen u sekt, ale i u degenerované podoby křesťanství. Správně pochopená a uchopená magie může vzestupu člověka napomoci stejně jako špatně pochopená a uchopená jeho pádu. Tvrdit cokoli jiného by bylo demagogií.

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Odsouzení magie

Historie jednoznačně potvrzuje, že pozemská civilizace se zatím na stabilní vzestup nedostala. A přitom magie je a bylo pořád všude kolem dost. Magie měla již dost času, aby prokázala svoji oprávněnost. Zatím se jí to ale nepodařilo. Takže nechápu, proč ji ještě obhajujete. Pro svoji vlastní moc a slávu? Pro pocit osobní nadřazenosti nad ostatními?