Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 39G. Principy přirozené karmické očisty

39G. Principy přirozené karmické očisty

Jiří Novák Vloženo 20.1.2011
Jiří Novák

Co je to duchovní vzestup a jaké má výhody? Co se stane při obnažení karmické vrstvy? Existuje možnost karmického čištění po fyzické smrti? Aby se karmický problém mohl vyřešit a rozvázat, potřebujeme se duchovním vzestupem dostat až na tu úroveň, na které se problém stal. Kroky potřebné ke karmické očistě jsou následující: První krok – vyvinout vzestupný vztlak. Druhý krok – zbavit se stahujících vazeb nachytaných v tomto hmotném životě. Třetí krok – naučit se vnímat náznaky a reagovat na ně. Čtvrtý krok - pochopit poselství obnažené karmické vrstvy. Pátý krok - omluva, odpuštění, pokání. Šestý krok – snažit se o nápravu situace. Sedmý krok – zajistit rozpuštění obnažených karmických vrstev. Jak sám napomáhat karmickému čištění? Pro člověka na vzestupu je Karma výchovným nástrojem. Co by mělo být naším nejsilnějším motivem pro vzestup?

Opakování - dva způsoby neutralizace negativní karmy

Již v 1. části 39A. Karma jako duchovní a etický princip jsem vysvětlil, že nahromaděnou negativní karmu lze vyčistit nebo zpracovat dvěma způsoby. Zaprvé, očistou utrpením, kdy sám postupně prožiju všechno to, co jsem způsobil druhým (např. okradeš, budeš okraden, zabiješ, budeš zabit). Takto dostávám šanci pochopit a zažít, co prožívá oběť, které ubližuji. Ale co když jsem zavinil zkázu celé civilizace? Tolik utrpení přece nikdy nemohu sám prožít. Pak zbývá jen druhá možnost – očista karmy duchovním vzestupem.

Co je to duchovní vzestup a jaké má výhody?

Co to vlastně je duchovní vzestup? Duchovní vzestup je jednoznačně měřitelný nárůstem frekvence vnitřní bioenergie, kterou mám v sobě. Právě tato vnitřní bioenergie nejlépe charakterizuje a vyjadřuje, co si myslím, jak se rozhoduji, co říkám, co dělám. Za duchovní vzestup nelze považovat duchovní přehled člověka, jeho sečtělost a dobrou znalost mnoha duchovních teorií. Na vzestupu nemusí být člověk obětavě sloužící druhým nebo člověk veřejně přednášející duchovní teorie, ani autor celé řady ve světě uznávaných duchovních textů. Ani dobré duchovní vnímání člověka neprokazuje vzestup. Dokonce ani probuzené léčitelské schopnosti, ani schopnosti magické nebo jiný způsob mimořádné duchovní tvořivé výbavy – nic z toho není jednoznačným dokladem, že člověk je na vzestupu.

Znovu opakuji: Jediným objektivním kritériem duchovního vzestupu je nárůst frekvence vnitřní bioenergie člověka. Projevem vzestupu ve Světle je mimo jiné to, že karmické vrstvy takového člověka se začínají přirozeně obnažovat, vylézat na povrch, aby mohly být bez utrpení a destrukcí zpracovány. Obnažené vrstvy pak o sobě dávají vědět drobnými i silnějšími náznaky (tlaky, bolesti, nepříznivé pocity), aby si jich dotyčný všiml. Zatím však nemáme přístroje, které by jednoznačně prokázaly vzestup. Vzestup každého člověka dnes dokáže posoudit Příroda a informaci od Přírody může dostat každý člověk, který překročil bariéru 12. vnějšího duchovního těla a dostal se na cestu neomezeného duchovního vzestupu.

Vzestup ve Světle má mnoho důležitých výhod. Člověk na vzestupu si může vlastním úsilím otevřít kvalitní duchovní komunikaci. Může tak zůstávat celý den v napojení na duchovní pozadí a plně chápat povahu událostí a dějů, které kolem něj procházejí. Na vzestupu se člověk začne přirozeně karmicky čistit a začne tak ze sebe dostávat vše škodlivé a nepříznivé, co ho celé věky spoutávalo. Co k němu přitahuje nepříznivé události. Co vyvolává nemoci a nepříjemné zdravotní stavy. Teprve úplné vyvázání se z nepříznivých karmických vazeb dává člověku skutečnou svobodu. Dává mu možnost plně převzít režii svého života a přestat být smýkán nepříznivými událostmi a situacemi, které jsou k němu přitahovány karmickým zatížením z tohoto života i z dávné minulosti.

Očista vzestupem má vždy přednost před očistou utrpením

Duchovní vzestup má vždy přednost před utrpením. Utrpení prožívá člověk pouze proto, že se nechce dostat na vzestup, že o skutečném vzestupu vůbec neuvažuje, protože má jiná měřítka pro „duchovní pokročilost“. Že nepochopil, co to vlastně vzestup je. A tím pádem nedělá pro vzestup dost na to, aby to fungovalo. A to, i když aktivně pracuje na své duchovní cestě. Medituje, věnuje se modlitbám, rozjímání, kontemplaci, snaží se získat jakousi vyšší duchovní pokročilost, duchovní přehled, stát se sečtělým. Jakákoliv z těchto aktivit může člověku přinést vyšší vyrovnanost, pocitově větší stabilitu na duchovní cestě. Nemusí však zajistit duchovní vzestup ve Světle. Jednoduše proto, že nedělá ty správné činnosti, které vzestup ve světle podporují.

Na našich stránkách popisujeme, co všechno vede ke vzestupu a co naopak vzestup blokuje. A zdůrazňujeme, že zde nejde o intelektuální výplody našich mozků, ale o praktické zkušenosti prokázané stovkami jedinců, kteří se dostali alespoň po určité období svého života na cestu vzestupu ve Světle. Lidé nás stále zavalují dalšími a dalšími dotazy – co tohle a tohle, postup, metoda, zvláštní potravina, vede to ke vzestupu? Přestává být v našich časových možnostech detailně odpovídat na všechny podobné dotazy. Vysvětlujeme jen, že v situaci nejvyšší nouze (a takto lze dnešní duchovní situaci na Planetě ohodnotit) je třeba dělat to, co je vyzkoušeno, co funguje a neztrácet čas hledáním dalších a dalších způsobů, které by se někomu mohly zdát „příjemnější“.

Ani vzestup ve Světle není jednoduchou procházkou

Ani vzestup ve Světle však není procházkou růžovým sadem. Člověk se na této cestě setkává s největšími chybami, omyly, přehmaty, destrukcemi, které jej v minulosti položily. Tváří v tvář se setkává s nejproblematičtějšími rysy své bytosti, s kritickými vadami svého charakteru. S nevhodnými návyky, zlozvyky, které za celé věky nedokázal překonat. Musí v sobě najít dostatek síly, aby se této minulosti a těchto vychýlených rysů své bytosti konečně dokázal vzdát. Aby si vůbec dokázal tyto problematické rysy přiznat a uvědomit si je. A aby je pak ze sebe vydal a dokázal je překonat. Aby pochopil své dávné omyly a přehmaty. A už více se nechytal dávných privilegií, mimořádných schopností, osobních magických systémů, které se vynoří z hlubin karmických vrstev. Ale byl odhodlán i nadále si udržet čistotu svého vzestupu bez umělých pomůcek a odkudkoliv propůjčených mimořádných schopností mimo pořadí.

Co se stane při obnažení karmické vrstvy?

Ve druhé části tématu 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty jsem vysvětlil, že pokud se obnaží karmická vrstva, pak všechno, cokoliv je v té karmické vrstvě skryto, opět obživne. Například přisedlý duch člověka nebo jiná astrální bytost, temný ovládací systém, který tehdy člověka zničil. Do jisté míry se tak obnoví situace z doby vytvoření karmické události. Podívejme se teď na tuto situaci podrobněji.

Každý člověk má karmickou nádrž, která uchovává všechny důležité informace o minulosti člověka, o průběhu všech jeho dosavadních forem existence v tomto i jiných světech. Je tak obdobou černé skříňky letadla, která zachovává všechny informace o průběhu letu. Pokud jste na vzestupu, pak buď pravidelně den za dnem, nebo pouze čas od času se z karmické nádrže uvolní karmická vrstva nebo celý blok karmických vrstev.

Je-li karmická vrstva ještě uvnitř nádrže, má podobu úsporně zhuštěného, zapakovaného programu, který obsahuje všechny potřebné informace o karmické události v dávné minulosti. Po uvolnění karmické vrstvy mimo nádrž se však tento sbalený program automaticky „rozbalí“ do plné funkčnosti. Ve formě určité scenérie se tak do života obnoví, vyvolá, to, co člověk tehdy prováděl. Jak ubližoval druhým nebo co jej naopak psychicky, emocionálně drtilo nebo úplně zničilo, nepřirozené vazby, smlouvy, úpisy, které navázal. Kompletně se tak obnoví scéna z dávné minulosti – podrobné vyjádření tehdejšího stavu člověka a jeho nejbližšího okolí se vším všudy, i s určitými vnitřními pocity a dalšími doprovodnými jevy. Třeba i s přisedlým duchem nebo otiskem oštěpu, který jej tehdy zabil.

Některé vrstvy či bloky vrstev se však po obnažení nerozbalí, ale zůstávají v podobě pevně uzavřených karmických pecek. Proč k tomu dochází? Je to především ochrana dotyčného člověka i jeho okolí. Některé vrstvy totiž mají extrémně agresivní náplň. Jejich předčasné rozbalení, když pomoc není nablízku, by mohlo během několika hodin vyvolat určitý kolaps člověka – psychicky jej zdestruovat, vyvolat pád ze vzestupné cesty, akutní zdravotní problémy, nebo jej dovést k energetickému útoku na své okolí, na blízké osoby, apod. Proto z ochranných důvodů zůstávají takové vrstvy uzavřené a otevírají se současně s karmickým vyvazováním a jejich rozpouštěním očistnými energiemi. O nich lze získat pouze rámcovou informaci, čeho se týkají, co proběhlo, jaký byl hlavní problém.

Karmické vyvázání probíhá v nižší hutnosti hmoty a energie

Scéna z minulosti se při rozbalení karmické vrstvy objeví v nižší hutnosti energie a hmoty než tehdy, tedy ve slabší podobě. To znamená, že účinek po rozbalení karmické vrstvy nebude tak silný, jako byl tehdy v dávné minulosti. Obnažené energie budou člověku škodit. Budou vyvolávat nepohodu, nepříjemné situace a pocity všeho druhu nebo i silnější zdravotní náznaky. Ale už jej nebudou zcela paralyzovat, už nepůjde o samotný život, jako kdysi. Člověk například nebude mít rozdrcenou ruku, ale pocítí v této ruce nepříjemné pocity, různé stupně bolesti. Místo silného mentálního ovládnutí nasazeného na hlavě v podobě neviditelné „helmy“, které jej tehdy zcela paralyzovalo a přivedlo třeba k bezvědomí, teď bude mít podle úrovně své citlivosti bud běžné nebo silnější bolesti hlavy, nebo dokonce úpornou migrénu.

Protože účelem karmické očisty není za každou cenu těžce trpět, ale na slabších náznacích mít možnost pochopit tehdejší situaci. Aby si člověk dokázal uvědomit, v čem se stala chyba a proč taková situace vůbec vznikla. Důležité je, že při řízeném karmickém vyvazování na světelném vzestupu nejde o život, jak se to naopak někdy může stát při používání nejrůznějších metod magických zásahů do karmických vrstev. V takových případech pak člověk může prožívat dávnou minulost naplno se stejnou intenzitou a hrozí mu úplná destrukce jako tehdy v minulosti – viz příklad v článku 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu? 

Zásadní výhodou je to, že hmotné tělo do jisté míry redukuje, zeslabuje účinek obnažených karmických vrstev. Platí pak přímá úměra – čím hrubší, hutnější je hmota, ve které se bytost nachází, tím účinnější a bezpečnější je karmická očista. Na základě zkušeností jsme totiž zjistili, že mnohem větší destrukce a náhlé zvraty vyvolává karmická očista mimozemských bytostí nacházejících se v nižších úrovních hutnosti hmoty – viz příklad Arkturianů uvedený v článku 37E. Transformace Arkturianů do nové podoby. Totéž bylo zjevně patrné i na příkladu andělů Dhyanů a Rytířů Karmy, když získali možnost vzestupu ve Světle a začalo u nich přirozené karmické čištění.

Existuje možnost karmického čištění po fyzické smrti?

Probíhá karmické čištění, když dnešní pozemský člověk 2. typu překročí práh fyzické smrti a v podobě astrálního ducha se dostane do posmrtné sféry? Zásadně ne! Karmické tělo je zapakované a nelze s ním pracovat. Člověk je mimo evoluci. Mimo hmotu nemá možnost vzestupu a karmického čištění. Co naopak říkala Stará duchovní cesta? Že nejvyšší forma evoluce probíhá, až když člověk opustí hmotu a dostane se do sféry ducha. Toto je jeden z těch nesmyslů, které nejvíce zdeformovaly duchovní vývoj lidstva na Planetě.

V praxi jsem se však vícekrát setkal s následující výjimkou. Pokud to vývoj světa vyžaduje, Příroda a Karma mohou zprostředkovat karmickou očistu člověka po jeho fyzické smrti skrze žijícího člověka, na kterého se dočasně naváže. Což obvykle bývá někdo z příbuzných či blízkých spolupracovníků. A to ještě předtím, než bude odveden do oddělené posmrtné sféry. Konkrétní situaci tohoto typu jsem uvedl v článku 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla v příběhu „Magický zásah do mumifikace velekněze“. Záměrem nového vývoje však je, aby všechny podobné výjimky byly postupně eliminovány. Aby se lidé vyčistili ve hmotě, kde pro to mají ty nejlepší podmínky. Takže i tato popsaná možnost je pouze dočasná pro určité přechodné období, kdy starý řád světa ještě úplně nezanikl, a nový ještě není dostatečně stabilizován.

Typický příklad z karmické očisty

Člověk byl v jedné z minulých reinkarnací napaden temným útokem, který jej obalil do temného energetického obalu, až byl z toho úplně paralyzován, ovládnut, a takto zemřel. A vše se uložilo do karmického těla. Teď tento temný obal znovu vylezl ven a začne člověka opět drtit. Má nepříjemné pocity v různých částech těla. Podle umístění orgánů, částí těla s nepříznivými pocity, i na základě duchovní komunikace a dalších vjemů, například v podobě snů, vizí, představ, lze rozpoznat, co tento náznak znamená. Tentokrát mu však nejde o život, díky odolnosti hrubé hmoty, ze které je naše hmotné tělo vytvořeno. Aby se tato vylezlá karmická vrstva mohla rozpustit, člověk se potřebuje dozvědět základní informace, co tehdy udělal za chybu, a důrazně se omluvit za tyto chyby. Např. byl příliš sebejistý, nepožádal včas o pomoc, nebo nenaslouchal varování vyšších sfér a nereagoval včas. Podcenil útok. Nebo tento útočný systém sám dříve vytvořil a jednoho dne se mu to vrátilo zpátky a ovládlo jej to.

Shrnutí – kroky potřebné ke karmické očistě

Karmická očista a postupné odříznutí se od energetických vazeb, které člověka stahují, to jsou základní věci, které nezbytně nutně potřebuje nastartovat každý člověk zrozený na této Planetě. Minulost má velkou energetickou sílu, která člověka stahuje zpět. Která jej nutí opakovat minulé přehmaty. Která jej ovládá tlakem minulých vazeb, kterým podléhal. Která k němu přitahuje další podobné nepříznivé záležitosti a jevy. Je jediná cesta, jak se toho zbavit. Dostat minulost v podobě karmických vrstev a nepříznivých vazeb ze sebe pryč.

Aby se člověk mohl vnitřně vyvázat z nepříznivých vazeb, které jej stahují, aby se začal karmicky čistit, musí k tomu být dostatečně připravena jeho vnitřní situace. To je to, co člověk může sám ovlivnit. Druhým předpokladem je, že musí být k dispozici dostatečná energetická síla na vyvázání se z vrstev, na neutralizování vlivu vrstev a jejich úplné rozpuštění. To už ponechme vyšším duchovním a karmickým silám. Ty dokážou kontrolovat a směrovat karmickou očistu člověka tím způsobem, že v dané chvíli se obnažují pouze ty vrstvy, na jejichž zpracování je k dispozici dostatečná energetická síla. Úkolem člověka v takových situacích je včas vyhledat správnou pomoc.

Shrňme teď v následujících bodech, co všechno je potřeba postupně udělat k zahájení karmické očisty a k úspěšnému rozvázání karmického problému, který se vynoří z hloubi naší karmické nádrže.

První krok – vyvinout vzestupný vztlak

Základním předpokladem pro to, aby člověk mohl vzít svůj život do vlastních rukou, je začít aktivně pracovat na dosažení duchovního vzestupu. Vyvíjet dostatečný vzestupný vztlak, aby poté, co se mu obnaží karmická vrstva, byl vnitřně připraven na vyvázání se z problému. Aby přijetím situace obsažené ve vrstvách naopak nezapadl zpátky tam, kde byl předtím. Protože systém, od kterého se člověk potřebuje odpoutat, i obnažené karmické vrstvy, kterých se člověk potřebuje zbavit, budou vždy vyvíjet účinný tlak na obnovení minulosti. Obnovit minulost je vždy snazší než tuto minulost překonat, než překročit svůj stín a nastoupit jinou čistější cestu. Proto se lidem, kteří na sobě nepracují správně, minulost neustále obnovuje. Stále znovu a znovu opakují stejné chyby. Kterých se dopustili jako Stvořitelé, pak jako andělé, ve hmotě jako privilegovaní vládci či mágové v Atlantidě. A i v  dnešním světě jako vysoce postavení státní úředníci místo nápravy chyb opakují stále totéž. Bez správné vlastní práce na sobě nemůže být jakýkoliv pokus o vyvázání se z minulosti dostatečně účinný.

Co je tou správnou činností, která vyvíjí vzestupný vztlak, která podněcuje duchovní vzestup? Nejdůležitější je kvalitní hmotná výživa, každodenní cvičení Pěti Tibeťanů a vědomé vyhýbání se činnostem, vazbám, bytostem, pomůckám, které můj vzestup brzdí či blokují.

Další důležitá záležitost: Každý člověk, který udělá vstřícný krok, dostane se na stabilní duchovní vzestup a překročí 2. duchovní práh, 8. energetické tělo, získá automaticky duchovního průvodce. Dříve takovými průvodci byli andělé, dnes je jím osobní karmická instituce, osobní Karma, která člověka na vzestupu doprovází. A ví o něm vše potřebné.

Bez práce na sobě nejsou koláče

Lidé se na mne obracejí, abych je například vyvázal z určitého zasvěcení nebo ze zásahu magie, po kterém se jejich stav zhoršil. Dříve jsem se snažil pomáhat každému a mnohokrát jsem narazil. Lidé si mysleli, že vše odpracuji za ně. Jenže k vydolování zasvěcení z karmických vrstev je nezbytné, aby ten člověk začal pracovat na svém vzestupu. Jedině pak se dokáže od podobného zasvěcení po energetickém zákroku účinně odpoutat. Jinak by se totéž znovu velmi rychle obnovilo.

Zrovna v těchto dnech jsem od jedné žadatelky o rozvázání zasvěcení po mém vysvětlení, co potřebuje začít dělat, dostal doslova tuto odpověď (uvádím ji v původním tvaru i s překlepy): „Jedním dechem říkáte o škodlivosti systému a druhým mě dáváte podmínku, že aby jste mi pomohl, musím přijmout Váš systém... Což nechci, mám své vlastní způsoby a činosti, které mi vyhovují...“

Ponechal jsem tuto reakci bez odpovědi. Já si nechám „svůj vzestup“, a paní si zase ponechá vazbu na Reiki. Po takové odpovědi je jasné, že zase tak moc o rozvázání zasvěcení nestojí. Nejdůležitější pro ni je udržet si své určité životní standardy a návyky. Takový případ není ojedinělý. Lidé chtějí pomoci a stanovují si podmínky. Já to vnímám právě naopak. Chce-li někdo účinně pomoci, on je tím, kdo musí přijmout podmínky, jinak pomoc nemůže být účinná. Už jsem to jednou podrobně rozebral v textu Komu mohou a komu nemohou systémy NDC pomoci. Nelze mávnutím ruky vše uvést do pořádku, pokud člověk nezmění sám sebe. Dokud nezačne pracovat na odstranění skutečné příčiny svých problémů.

Druhý krok – zbavit se stahujících vazeb z tohoto života

Pokud člověk začal správným způsobem aktivně pracovat na dosažení svého vzestupu, zhruba po měsíci se ukáže, jestli je tato činnost dostatečná na to, aby mu zajistila potřebný vzestup. Někomu vlastní práce na sobě stačí na to, aby se dostal na vzestup a nastartovala se mu postupná karmická očista. Někdo však i přesto pokračuje v poklesu, ve stagnaci, protože má v sobě vazby z tohoto aktuálního zrození, které jej stahují.

Třeba v dobré víře, že si tím pomůže, absolvoval v tomto životě různá zasvěcení do duchovních systémů, přijal zákroky léčitelů či mágů, studoval určitou literaturu, často energeticky ovlivněnou, používal doporučované umělé pomůcky na duchovní cestě. Cokoliv z toho jej mohlo pevně připoutat a trvale jej to stahuje dolů ze Světla směrem ke straně Temna.

Může se dokonce stát, že aktivní prací na sobě se vynoří na povrch další stahující vazby, které už mezitím zapadly do vrstev a přestaly na člověka aktivně působit. Místo vzestupu se pád ještě více prohloubil, nepříznivé náznaky a pocity se mohly zesílit. Nejde však o nic hrozivého, jen o běžné zakutnění problémů a vazeb u člověka, který začal aktivně pracovat na změně své životní cesty. Taková situace potvrzuje, že se člověk sám z těchto vazeb nevyvlékne, a že potřebuje vyhledat odbornou pomoc.

Pokud již člověk aktivně pracuje na svém vzestupu, nepříznivé vazby z tohoto života je možné identifikovat, odhalit a případnou očistou zrušit, rozpustit. Toto je první bod, kdy člověk, kterému vzestup i přes správnou práci na sobě nefunguje, potřebuje pomoc druhého. Vyšetřit stav čaker, případně objevit bloky, zasvěcení, vazby na temné systémy, nachytané v tomto životě, které vzestupu brání. A tyto vazby poté rozpustit, karmicky rozvázat.

Příklad energetické pomoci s odříznutím vazeb

Příklad (energetická očista z 11.1.2011): Člověk žádající o pomoc v listopadu 2010 – aktivní propagátor jógy. Dotazem na Přírodu jsem zjistil, že jeho moment vzestupu je -40 % vůči optimu. To znamená, že ve Světle klesá, protože vyvíjí veřejné aktivity, které brání řadě lidí, návštěvníků kursů, ve vzestupu. Zatím to však není hrozivé. Doporučil jsem ukončit tyto aktivity a začít aktivně pracovat na svém vzestupu změnou výživy, cvičením Pěti Tibeťanů a vyhýbáním se dalším škodlivým záležitostem. Po měsíci cvičení se znovu ozval. Mezitím veřejné aktivity ukončil. Jeho moment vzestupu se dostal na +10 %. Překonal tedy pád, ale na stabilní vzestup to ještě nestačí. Protože absolvoval kromě jógy ještě řadu dalších aktivit – vazby na magii, magickou cestu v buddhismu, řadu seminářů a školení technik nejrůznější duchovní práce, činnost s magickými kartami, zásahy léčitelů a podobně. Důležité je dokázat si toto všechno uvědomit a přiznat.

Při vyšetření bylo zjištěno několik ovládacích systémů z tohoto života naskládaných na sobě, které toho člověka trvale stahují: temný pancíř přes celá záda od 1. až do 7. roviny čaker (Diamantový buddhismus), který brání vnímání, temný systém na 3. až 5. čakře na zádech, který odsává životní sílu srdce (jóga), překrytí čakry třetího oka na čele, chomout na krku, který blokuje 5. rovinu čaker a brání duchovní komunikaci (vazba na magický systém léčitele). Uvnitř sebe měl několik vetřelců, které nevybíravým násilnickým způsobem zcela ovládaly jeho Vnitřní duchovní Já. Energetickým zákrokem byly tyto obnažené vazby rozpuštěny. Tento člověk je teď na nejlepší cestě dosáhnout stabilního duchovního vzestupu a zahájení karmické očisty.

Při zákroku jsem zjistil, že kromě všeho toho, co zde v tomto životě na sebe nabalil, jde o relativně velmi čistou bytost, přírodního anděla stromového typu, jehož sférou působnosti byl Amazonský prales, jakési pomyslné plíce této Planety. Jaké hlavní chyby se v minulosti dopustil? Nedostatečná obezřetnost, neschopnost ochránit sebe i svěřené území od zásahů magie. I v tomto životě opakoval stejnou chybu a nejprve na sebe přitáhl celou řadu magických vazeb. Dokázal se však včas vzpamatovat a nastoupit cestu vzestupu. Léčbou bytosti pak automaticky dochází i k očištění oblasti, za kterou jako anděl odpovídal.

Po dvou dnech se tento člověk ozývá, vnímá nepříznivé pocity v oblasti břicha a zad a prosí o kontrolu situace. Zjišťuji další blok obnažených karmických vrstev, další temný pancíř přes celá záda napojený na systém jógy. Vše je opět očištěno a vyvázáno. Během dalších pěti dnů tento člověk účinnou prací na sobě překonal hranici 95 % vyladění a otevřel se mu vzestup nad úroveň 12. energetického těla. Celkový výsledek byl v tomto případě opravdu mimořádný a neobvyklý. I to se může výjimečně stát, nelze to však považovat za typickou situaci. Předpokladem je však plná důvěra v informace na našich stránkách a optimální rozhodnutí v pravou chvíli.

Třetí krok – naučit se vnímat náznaky a reagovat na ně

Jakmile člověk udělá výše popsané první dva kroky potřebné k nastartování vzestupu, je důležité, aby se naučil vnímat náznaky duchovních a karmických sil. Aby je nepodceňoval, nepřehlížel. Naopak aby na ně dokázal včas reagovat. Jinak se totiž může stát, že slabší náznaky postupně nahradí silnější výzvy až drtivá varování. Nebo že jeho duchovní vzestupná cesta skončí dřív, než se pořádně rozběhla. Nastartováním vzestupu člověk získává osobního průvodce v podobě osobní Karmy. A ta jej začne upozorňovat na drobné chyby a přehmaty, aby jej naučila vyvarovat se chyb velkých. Jde o první formu náznaků – jejich prostřednictvím se Karma pro člověka na vzestupu stává výchovným nástrojem a přestává být nástrojem odplaty za minulé prohřešky.

Druhá forma náznaků je neméně důležitá. Člověk je takto upozorňován, že se mu obnažil další blok vlastních karmických vrstev. Pokud však člověk nezajistí jejich zpracování, mohou se stát dvě věci. Už jsem vysvětlil, že obnažením karmické vrstvy se jakoby obnovuje minulost. Jestliže člověk nemá vůli vyvázat se, může se naopak stát, že tuto minulost přijme, a to, co se obnažilo, začne nevědomě aktivně využívat. Například obnažil se mu vlastní magický systém z minulosti a on teď pomocí této magie začne neetickým způsobem čerpat energii od lidí ve svém okolí. Nebo nastane druhá možnost, že nezpracovaná vrstva se pod tlakem dalších událostí opět zatlačí dovnitř.

Náznaky karmických a duchovních sil

Jak rozpoznat oba typy náznaků? Jak poznám, kdy se mi obnažily karmické vrstvy a kdy jsem naopak udělal drobnou chybu? Na to neexistuje žádná jednoduchá a jednoznačná rada. Základem je zvykat si na duchovní komunikaci a začít ji brát jako jednou z každodenních běžných aktivit na duchovní cestě. A naučit se krok za krokem pomocí vnitřních pocitů i duchovní komunikace náznaky správně rozpoznávat.

Jakou formu mají karmické a duchovní náznaky? Především platí to, že tyto náznaky jdou podle váhy činu postupně od těch nejjemnějších až po silnější nebo dokonce drastické. Od zabolení břicha, odření lokte, zakopnutí a naražení kolena až po chronickou nemoc nebo vyhrocenou osobní situaci – vykradení auta, ztráta zaměstnání, majetku, partnera. Jde o náznaky, že něco není v pořádku. Že je potřeba cosi duchovně nebo i hmotně řešit. Změnit styl života, rozvázat starou karmu, změnit přístup k duchovní stránce života a světa, k sobě, k partnerovi.

Náznak je potřeba duchovně zpracovat. Zjistit, co se děje, co takový náznak znamená. To znamená – pochopit, proč se událost stala, co to naznačuje, v čem je chyba, co je potřeba změnit, jak je to naléhavé, zvládnu to sám, anebo mám požádat o kvalifikovanou pomoc? Obnažil se mi blok karmických vrstev, nebo je to náznak, že něco dělám špatně? Kolik lidí dokáže takto zpracovat náznaky?

Co je potřeba udělat, když máme pocit, že se něco děje? Že bez zjevné příčiny má člověk nepříjemné pocity? Důležité je naslouchat své intuici, místo abych naslouchal svému rozumu a egu, jak to běžně dělá většina lidí. Snažit se zjistit, odhadnout, co mi naznačují mé vnitřní pocity. Ještě lepší je zeptat se přímo vlastní duchovní komunikací osobní Karmy nebo Přírody. A když mi ani jedno z toho nefunguje, nezbývá nic jiného, než požádat o pomoc druhého člověka, který to dokáže.

Čtvrtý krok - pochopit poselství obnažené karmické vrstvy

Pokud jde o obnažené karmické vrstvy, je potřeba zjistit, jakou povahu tyto vrstvy z minulosti mají. Ubližoval jsem sám druhým? Nebo jsem naopak byl tím, který si nechal ubližovat? Jaké dlouhodobé následky toto mé chování vyvolalo až po současnost? Pro uskutečnění rozvázání, zpracování a neutralizování karmy je potřeba v prvé řadě pochopit tehdejší přehmat. Jaká byla v minulosti situace, co se vlastně stalo, proč se to stalo. Co mělo být jinak, aby k události nedošlo. Jaké z toho vyplývá poselství pro moji dnešní situaci. Nemám náhodou tendenci v podobné situaci opakovat stejnou chybu? Opět platí totéž. Nejsem-li sám schopen poselství obnažené karmické vrstvy pochopit, potřebuji kvalifikovanou pomoc zvenčí od někoho druhého, kdo má lepší duchovní vnímání a je na dostatečně rychlém a stabilním vzestupu.

Pátý krok - omluva, odpuštění, pokání

Dejme tomu, že nyní jsem situaci pochopil. Ano, v minulosti jsem udělal chyby. A dokonce mám tendence podobné chyby opakovat i v tomto životě. Konečně jsem tu situaci pochopil a už vím, co je správné. Jak rád bych se z toho konečně vyvázal. Co je pak potřeba udělat dále? Důležité je omluvit se, požádat za odpuštění, projevit dostatečnou a upřímnou lítost, pokoru, snahu o pokání. A také odpustit druhým, kteří mne případně do té situace dostali, kteří mne zmanipulovali. Zbavit se nenávisti, touhy po odplatě ve smyslu pomsty „oko za oko, zub za zub“. Myšlenky na pomstu nejen, že vyvolávají psychickou nepohodu a problémy v lidských vztazích, ale současně také brzdí očistu a duchovní vzestup. Uvědomit si, že pracuji na svém karmickém vyvázání, ne na vyvazování druhých lidí. Že nejsem soudce, který je tu od toho, aby trestal další. Vyvazuji si svůj přehmat a oni si zase jednoho dne budou vyvazovat ten jejich. Nepotřebuji žádná nenávistná pouta na druhé lidi. Naopak usiluji o to, abych všechny takové nepříznivé vazby karmicky vyvázal, změnil do neutrální polohy, kdy už nikdo nic druhému nedluží. Záležitosti druhých nechám na Karmě. To se mne přece netýká.

Nejdůležitější přitom není, jakými slovy své pokání člověk vyjadřuje, ale co přitom prožívá. Omluva, pokora, lítost a odpuštění druhým otevírá dveře karmické očistě.

Šestý krok – snažit se o nápravu situace

Při karmickém vyvazování člověk potřebuje pomoc především ze dvou důvodů. Zaprvé, u velkých přehmatů je též důležité zajistit odstranění nebo alespoň zmírnění následků činu. To však běžný člověk sám obvykle nedokáže a v této situaci potřebuje pomoc léčitele, který je na dostatečném vzestupu, a který má duchovní oprávnění k takové činnosti. Takový léčitel pak společně s pomocí člověku může navíc léčit například poškozenou Přírodu, planetu, hvězdu. Nebo celou poškozenou civilizaci a za pomoci andělů Dhyanů je jim třeba přidělena náhradní planeta, kde se mohou zrodit, když tady na Zemi už není místo, nebo když jejich planeta byla zničena. A takto se jim dává šance opětovného návratu do evoluce.

Důležité je uvědomit si, že čím dříve pochopíte svoji chybu a čím dříve se budete snažit se omluvou z ní vyvázat, tím menší následky se do té doby stihnou stát. V článku 39A. Karma jako duchovní a etický princip jsem vysvětlil, proč se karmické následky mohou vracet zesílené: Je to proto, že určitá nepříznivá událost, nevhodný čin, může spustit celý řetěz následných příčin a důsledků. Jedna jediná příčina na počátku má pak za následek celý řetěz nepříjemných následků. Je mimořádně důležité se po svém nevhodném činu omluvit a karmicky vyvázat co nejdříve, dokud vytvořený řetěz příčin a následků nedosáhne obludného rozměru. Rychlá omluva dokáže situaci srovnat okamžitě a dělá doslova „zázraky“. Pozdní omluva už někdy není dost silná na nápravu všech zřetězených škod. Jakmile si tedy uvědomím, že jsem udělal chybu, je důležité neváhat, netaktizovat, ale omluvit se co nejdříve.

Příklad z vlastního života: Při spěchu jsem silně zakopl o výstupek na podlaze. Výsledkem byla silná akutní bolest a pocit vážnějšího zranění (mohlo třeba jít o naštípnutou kost). Nebylo to totiž poprvé, co se mi podobné věci staly a už dokážu odhadnout, kdy jde pouze o chvilkovou bolest, a kdy půjde o vážnější problém. Byl jsem však na cestě vzestupu. Neprodleně jsem začal zkoumat, co jsem nedlouho předtím provedl. Jestli jsem neudělal nějakou chybu. Došlo mi to vzápětí. Byl jsem až příliš agresivní a nepřiměřeně jsem napadl dceru za maličkost. Okamžitě jsem zahájil nápravu situace. Upřímná omluva, pokání, snaha o vyvázání se. Fungovalo to – do druhého dne byl palec v pořádku.

Sedmý krok – zajistit rozpuštění obnažených karmických vrstev

Zadruhé, pro dokončení karmického rozvázání je potřeba rozbalenou karmickou vrstvu zpracovat, rozpustit. Vrátit tak člověka opět do normálního stavu a rozbalené nepříznivé vlivy z minulosti zcela eliminovat. Ale pozor! Zprostředkovat rozpuštění karmické energie lze provést pouze tehdy, máte-li k tomu potřebnou pravomoc. Karmická energie je velmi odolná a pro většinu běžných energií tohoto světa prakticky nezničitelná. I agresivní černá magie dokázala karmickou energii pouze někam odkládat, neuměla se jí však definitivně zbavit. Takže i toto je bod, kdy člověk obvykle potřebuje kvalifikovanou pomoc. Skutečnou pomocí však nejsou různé metody regrese nebo jiných umělých zákroků do karmických vrstev.

Rozpustit karmické vrstvy dokážou pouze energie z vyšších světelných duchovních světů. Energie z tohoto Vesmíru, ani z jeho Stvořitelských sfér, na to nestačí. Důležité je, že ve hmotné rovině Planety je dnes již řada jednotlivců, kteří se dostali na cestu stabilního duchovního vzestupu, překonali bariéru tohoto Vesmíru a svojí duchovní prací přitahují do tohoto světa čisté energie vysoké frekvence z vyšších nehmotných světů.

V situacích zlomů, což je například právě v tomto období, probíhá karmická očista zjednodušeně, protože je potřeba urychleně očistit Planetu. Je-li člověk na vzestupu, karmické vrstvy se uvolňují a vlivem energie prostředí se mnohé z nich samovolně rozpouštějí. V budoucnu by to mělo platit jako standard všude tam, kde bude prostředí dostatečně čisté.

V současné době již samovolná karmická očista funguje u každého člověka na vzestupu po překonání určité počáteční fáze karmického čištění. Zatím to ještě nefunguje od úplného začátku, jakmile člověk teprve začal usilovat o vzestup. Protože většina lidí má dnes na sobě řadu silných vazeb z tohoto života, které účinně brání nastoupení cesty vzestupu a samy od sebe se nerozpouštějí. Člověk v dnešní době ještě potřebuje pomoci s rozjezdem. S postupující celkovou očistou prostředí naší Planety a Přírody by se i toto mělo změnit.

Jak sám napomáhat karmickému čištění?

A jak můžete sami napomáhat vlastnímu karmickému čištění, jste-li na vzestupu? Najít si každý den chvilku, např. večer po cvičení a prosit Spojené síly Světla o léčbu, o karmickou očistu a přitom se omlouvat za všechny své chyby a přehmaty z minulosti. Sami odpouštět druhým a prosit o pomoc těm, kterým bylo ublíženo. Musíte však být na vzestupu, jinak to nebude fungovat. Pokud Vám nepříznivé vazby nachytané v tomto životě brání dostat se na vzestup, budete muset požádat o pomoc.

Jste-li dávný Stvořitel, pak je co čistit. Pár pohřbených civilizací jako Stvořitel, pak další civilizace jako anděl Dhyan a pak třeba ještě zkáza světa jako vůdce ve hmotné Atlantidě. A teď jste tady jako běžný občan a toto vše máte na sobě. A vrstvy se najednou začnou uvolňovat. Začnete mít neočekávané bolesti hlavy, nebo třeba křeče v břiše nebo bolesti nohou. Další zase byli přírodními anděly, jejich úkolem je dokázat se zbavit magie. Jenže oni při hledání správné duchovní cesty v tomto životě na magii opět narazili a znovu se jí nechali ovládnout. Co člověk, to jiný životní příběh. Je už konečně potřeba s těmito nánosy z minulosti něco udělat. Avšak duchovně, ne medicínsky.

Pro člověka na vzestupu je Karma výchovným nástrojem

Je to snad tak těžké, každý večer po zacvičení toto před spaním udělat? Co byste raději? Chcete raději trpět, zúčastňovat se různých katastrof, násilných činů, tragédií? Nebo raději zvolíte soustavnou duchovní práci na sobě? Mít život pod kontrolou a držet si duchovní vzestup, který zajišťuje možnost postupné karmické očisty. Co je pro vás lepší?

Pro lidi ignorující duchovní pozadí svého života a světa, nebo neusilující o vlastní trvalý vzestup, je Karma nástrojem trestu, odplaty za minulé činy. Je nástrojem tragédií a nepříjemných drastických událostí. Pro lidi na vzestupu je Karma naopak výchovným nástrojem. Dává jim náznaky, co je správné, co není správné. Vede je v životě tak, aby dělali co nejméně chyb. Dává jim možnost pochopit povahu svých přehmatů v minulosti. Dává jim možnost pochopit a průběžně odstraňovat malé chyby, aby nedocházelo k jejich hromadění a přetváření ve velké chyby. Dává jim tak šanci vyhýbat se katastrofám. Je to tak jednoduché a jasné, co je pro koho lepší a přesto. Když se zeptám Přírody, kolik lidí na planetě Zemi je na stabilním vzestupu alespoň na úrovni 50 % vůči optimu, dostanu odpověď, že to je sotva několik stovek proti téměř sedmi miliardám světové populace. Ano, je to velmi málo. Ještě méně, než by očekával i ten největší pesimista. O to naléhavější je nutnost s tím už konečně něco udělat, něco zásadního ve vývoji Planety a civilizace změnit.

Dnes jsou jiné podmínky než za Atlantidy

Určitý člověk má karmu z doby Atlantidy? V té době ovšem jeho vědomí bylo na úrovni 9. těla. To však znamená, že aby se z toho mohl karmicky vyčistit, musí v tomto životě vzestupem překročit 2. duchovní práh, 8. energetické tělo, a proniknout vědomím do sféry věčného Já. Tedy to, co dokázal například Buddha. Říkalo se tomu dosáhnout osvícení.

Aby mohlo dojít k regulérnímu, eticky čistému a trvalému způsobu rozvázání karmy a nepříznivých vazeb z minulosti, člověk se musí jakoby tváří v tvář potkat se svým činem. Potřebuje být nejméně na stejné hladině vnitřní energie. Jinak si nedokáže plně uvědomit situaci, ve které se tehdy nacházel a vědomě pochopit, co udělal špatně a co by měl udělat teď. V čem je hlavní problém a co ten problém řeší.

Nebo jinak řečeno – aby se karmický problém mohl vyřešit a rozvázat, potřebujeme se duchovním vzestupem dostat až na tu úroveň, na které se problém stal. Například rozvázat problém ve sféře Dhyanů lze pouze v případě, že člověk, který je zrozeným Dhyanem, se dostane na Novou duchovní cestu a překročí bariéru svého 12. těla. Protože sféra andělů Dhyanů je a vždy byla vysoko nad úrovní dvanácti energetických těl člověka.

Jak se lidstvo dostalo až na samotné dno?

V době Atlantidy byli lidé svojí duchovní úrovní a vnitřní čistotou mnohem výše než teď. Svojí vnitřní úrovní byli na úrovni Věčného Já. Ani tehdy však vzestup nebyl na pořadu dne. Naopak krok za krokem ztráceli etiku činů a duchovně padali dolů. Své vysoké tvořivé schopnosti si udržovali formou zasvěcování a vytváření umělých tvořivých systémů, které dnes označujeme magie. Opakované používání magie však mělo za následek obrovské problémy.

Až teprve praxe potvrdila, že magické systémy jsou z dlouhodobého pohledu zkázou. Protože lidé, Příroda, Planeta, Vesmír i celá strana Světla – to všechno používáním magie klesalo a klesalo. Až všichni ti, co patřili mezi duchovně pokročilé, spadli na úroveň Vyššího Já, tedy na 5. až 7. energetické tělo. A většina civilizace se dostala svým vědomím ještě níže, na úroveň 1. až 4. energetického těla, a zůstává trvale zapadnuta do čistě hmotného myšlení a prožívání.

Dnes už je situace jinak nastavená. Na počátku máme zastřené duchovní vnímání – to ovšem znamená, že žijeme výhradně hmotou. Nic jiného než hmotnou rovinu života obvykle nevnímáme. A většina pozemšťanů se z tohoto uchvácení hmotou nedokáže za celý život vymanit. Nemají k tomu dostatečně silný motiv. Přitom ke změně vývoje světa potřebujeme především pochopit fungování duchovního pozadí světa takové, jaké skutečně je. Jak z toho ven?

Co potřebujeme k pochopení fungování světa?

Ke správnému pochopení fungování světa je potřebný světelný vzestup, ne temný. Jen si vzpomeňme na zrůdnou temnou vizi nacistů a jejich představy o fungování duchovního pozadí světa. Také představy všech dnešních bytostí, duchovních učitelů, provozovatelů řady webových stránek, co jsou ve světelném pádu, o způsobu fungování dnešního světa a dalším nasměrování vývoje, jsou zkreslené, nereálné, iluzorní. Lidstvo jako celek se potřebuje začít čistit, zlepšovat etiku svých činů. Jenom to nás dostane na světelný vzestup. A další zdokonalování se v magii, umělých pomůckách, metodách, postupech a v magickém pohledu na svět? To už tady bylo v 19. století a psal jsem o tom v článku 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět.

Co by mělo být naším nejsilnějším motivem pro vzestup? Touha pochopit fungování světa. Přání vzepřít se otevřenému i skrytému ovládání, které v tomto světě většinu lidí drtí. Požadavek porozumět svému životu, proč ty a ty události v něm přicházejí a jaký mají význam. Touha pochopit, proč jsme se tady na té Planetě zrodili. Odkud pocházíme, kam má směřovat naše další cesta.

Lidstvo od nepaměti hledalo způsoby, jak karmické náznaky zakrýt, odklidit a vytvořit dojem, jako kdyby se nic nedělo. Pomocníkem v tom byly magické systémy všeho druhu, mezi něž patří i soudobá medicína. Jenže, trvalé odkládání karmy se nevyplácí. Jednoho dne nahromaděná karma přeroste kritickou mez a začne se něco vážného dít – s jednotlivcem, územím, národem, civilizací, Planetou. Nastane pomyslný výbuch, nehoda, zkáza, další katastrofa. Více o tom bude v dalším pokračování 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit.

© Jiří Novák, leden 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 360
  • 36
  • 32
  • 32
  • 33

Celkový počet hlasů: 493