Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Proč magie nedokáže rozpoznat skutečné principy fungování světa?

Proč magie nedokáže rozpoznat skutečné principy fungování světa?

Marie Mejdrová Vloženo 5.5.2011
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 1.-3.5.2011  

Nejvyšší Karmo, prosím o vyjádření k tomu, jak zakončil pan LK svůj text „Co se to děje? 38 (Pokus o vzkříšení egregora Nové Duchovní Cesty ?)“ z 28.4.2011:
Přeji všem lidem dobré vůle, ale i svým protivníkům, včetně pana Jiřího Nováka a jeho spolupracovníků, aby každému dařilo podle jeho přání a představ, pokud jsou v souladu se Zákony Stvořitele Všeho, s  bezvýhradnou Láskou a Pokorou v Duchu a především v ČINECH!!!“
Jak může něco takového pronést, když je evidentní, že celé věky právě magie zákony Stvoření nerespektuje?

 

Karma: „Poslední texty od LK i reakce jeho příznivců - kolegů v diskusi pod nimi vyjevují mnohé o jejich současném stavu i o jejich způsobu pohledu na svět. Ten je pevně ukotven ve starých kolejích hermetismu, tradicích zasvěcování, magických rituálů a cvičení. Celé Stvoření je nahlíženo podobně jako hra v šachy. Mágové disponující vysokou magií a nejvyššími privilegii si mysleli, že znají všechny zákony a pravidla Stvoření. Že chápou, jak a proč fungují jeho mechanismy. Usuzovali tak z toho, že dokázali řídit procesy transformace hmoty. Zasáhnout do procesů zrození, smrti, oživení a umrtvení. Že dokážou pomocí magie vidět do vnitřku organismů. Vyvolat změny počasí, živelné pohromy. Zasahovat do běhu událostí v minulosti i budoucnosti prostřednictvím cestování v čase. Získávat informace z akašického informačního pole. Hovořit s různými elementály jako zástupci živlů a s dalšími astrálními bytostmi. Být přítomen na více místech najednou. Ovládat myšlení a jednání lidí a dalších bytostí. A mohli bychom pokračovat. To vše jim dávalo iluzi, že rozumějí fungování světa. Domnívali se, že když umějí pravidla a řád dle vlastní vůle využívat, obcházet, že z toho samozřejmě vyplývá, že všechny zákony Stvoření dobře znají.

Na první pohled to vypadá logicky. Jenže tyto znalosti čerpali z odkazu dávných mágů, zasvěcenců. Proto spektrum těchto nauk, včetně souborů praktických zkušeností, odpovídá tomu, co vnímali mágové ze své úrovně nadhledu a zároveň ze svého pohledu prostřednictvím živlů. To znamená optikou nastavenou na sledování živlů a jejich účinků. Mechanismy fungování živlového světa sice prostupují celou planetu a vše na ní žijící, ovšem to ještě neznamená, že tento úhel pohledu na realitu přinese její celkový obraz! Mágové se cvičí ve vzájemném harmonizování a ovládání jednotlivých živlů ve všech jejich formách. Procházejí dlouhou průpravou zaměřenou na tento aspekt reality, světa. Logicky pak mají právě na něj vytříbené detektory. Skrze něj posuzují.

Nepřihlížejí přitom k dalšímu rozhodujícímu aspektu reality, kterým jsou bioenergie. Jejich působení a účinky jdou stranou, nekoncentrují na ně svoji pozornost. Obvykle je vůbec neberou v potaz. Tedy ta hlavní linie hermetismu, která se postupně vyprofilovala během věků jako nejmocnější, nejvlivnější. Jednoduše proto, že udržovala tu nejsilnější (a nejagresivnější) odrůdu magie mající kořeny přes Egypt až v Atlantidě. Tu nejvíce odtrženou od přírody. Právě tato linie a její představitelé obsadili většinovým dílem pozice v lidských Duchovních hierarchiích.

A řídili vývoj tak, aby se ubíral směrem zpět. Ano, zpět. Do „ideálu“, kterým měl být model společnosti po desítky tisíc let v dávném Egyptě (období dnes neuváděné v oficiálním dějepise) a předtím v době největší slávy Atlantidy. A ještě dál zpět postupně do duchovních sfér a „k Bohu“. Zpět do stavu, který zde byl v počátečním stadiu stvoření individualizovaných bytostí (viz. období pobytu v ráji v Bibli). Nebo dokonce zpět až do počátku Stvoření, do prvotního stadia, kdy ještě bylo vše nerozděleno.

Tento způsob uvažování je pochopitelný u lidstva 1. typu, které se vrací dovnitř ke svému astrálnímu duchu a zpět do astrálu, když odhodí na konci života svůj obal z hmotného těla. Ovšem pro člověka 2. typu je tento směr uvažování již naprosto scestný. Zavádí ho mimo možnosti evoluce, které dostal do vínku. Které je jeho úkolem nalézt – za tím účelem byl vytvořen!

 

Vraťme se k tomu živlovému pohledu versus bioenergie. Co třeba keltští druidové, mistři magie, po kterých dodnes nacházíme různé hmotné artefakty, doklady se zobrazením pravotočivých a levotočivých spirál. Z čehož je jasné, že dobře znali tyto dva typy zemských a vesmírných bioenergií a pracovali s nimi. Například prostřednictvím menhirových kruhů, polí.

Karma: „Ano, Keltové byli jedním z národů, který uměl s bioenergiemi velice dobře pracovat. Ovšem jak už bylo naznačeno, tato linie mágů vznikla mnohem později a neprosadila se v mocenských strukturách lidských Duchovních hierarchií, které v těch dobách už vedly vývoj.

Dále je potřeba zdůraznit, že oni sice dokázali vnímat tyto dva odlišné typy energie, včetně jejich neslučitelnosti, protikladnosti. Ovšem nedošli v poznání tak daleko, aby pochopili, že všechny čisté formy života v Přírodě jsou složeny, utkány výhradně z bioenergie pravotočivé. A tudíž jsou pro ně levotočivé bioenergie cizorodé, jednoznačně nežádoucí a mají na ně destrukční účinky. Ty se nemusejí projevit ihned, ale až v běhu času, nicméně vždy budou negativního charakteru.

Pozůstatků tohoto náhledu si můžeme povšimnout dodnes, kdy někteří léčitelé, duchovní pracovníci dají třeba člověku k užívání mandalu s levotočivými spirálami se slovy, že se sice říká, že levotočivé je špatné, ale ve skutečnosti mají oba typy svoji úlohu a doplňují se ve svém působení - levotočivé vytahují nemoce apod. Ano, nemoc může být někdy zdánlivě „vyléčena“ i levotočivou energií (třeba bylinným jedem). Ale je to iluze, která trvá jen určitou dobu. Dokud se neprojeví odvrácená strana takové taktiky - třeba skrytý energetických úpis Temným silám v duchovním pozadí, který si vybere svoji daň. Nebo vyčerpávající a rozkladný účinek levotočivých energií na pravotočivé struktury lidského těla - ty hmotné i ty duchovní.“


Proč se k tomuto poznání druidové už nedobrali?

Karma: „Jednoduše řečeno, díky nedostatečnému nadhledu. Jejich praktiky byly ukotveny v magii a stále v práci se živly. (Vzpomeňme si na tzv. pohanské bohy, kteří vládnou jednotlivým živlům a jejich poddruhům.) Dnes víme, že ten, kdo magii používá nebo ji nechá na sebe působit, což byla tenkrát vlastně celá populace, se nemůže dostat přes hranici vnitřního frekvenčního vyladění odpovídající sedmému duchovnímu tělu.

Co říci závěrem? Bioenergie ve tvaru vláken vytvořily duchovní pozadí světa, které má vždy prvotní, určující úlohu. Vlákna bioenergií utkají energetické matrice, které jsou vzorem pro hmotné tvary, struktury. Prolínají veškerou organickou i anorganickou hmotou všude ve Vesmíru. Celým jeho prostorem. Proudí všude a neustále. Jde o základní podklad světa, obraz běžnému zraku skrytý. Zatímco živlové energie vyjadřovaly následnou různorodou náplň těchto tvarů stanovených duchovním pozadím. Živlové energie jsou stavebními kameny těchto druhotných hmotných struktur. Existenci, povahu a účinky bioenergií proto nelze ignorovat, tak jak to dělá magie a dnešní oficiální věda, chceme-li chápat fungování světa i nás samých.

Kdyby magie všechny zákony Stvoření skutečně dobře znala v jejich celistvosti, ctila je a respektovala, nemohla by provádět neustále chybné zásahy, které vedly v minulosti k tolika omylům, problémům až katastrofám. Tam, kde dnešní svět je, tam ho dovedlo řízení zasvěcenci v uměle vytvořených lidských Duchovních hierarchiích. Chcete snad v tomto sebezničujícím procesu pokračovat?

© Marie Mejdrová, květen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 173
  • 16
  • 17
  • 17
  • 25

Celkový počet hlasů: 248