Pravčická brána

A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie

Jiří Novák Vloženo 23.11.2011
Jiří Novák

Drtivá očista posledních týdnů umožnila pohlédnout na počátek vzniku magie. Jak si kdo představuje cestu, kterou lze změnit svět? Kdy je duchovní komunikace věrohodná? Co je a co není posilováním světelného základu své bytosti? Co je a co není skutečný světelný duchovní vzestup? I nepatrné množství temné energie má ohromnou vývojovou sílu, obrovskou touhu přežít. Temná energie inspirovala každého k umělému zvyšování své tvořivé síly. Strana Světla začala mít problémy – následovaly sestupy do nižších světů. Vytvoření kolektivního návyku používat magii v duchovní práci. Vznik samostatného vědomí magie, z něhož se později začaly oddělovat individuální bytosti. Hlavním etickým problémem magie je umělé nakupení tvořivé síly. Co jiného použít proti Temnu, když magie není pro Světlo vhodná?

Drtivá očista posledních týdnů umožnila pohlédnout na počátek vzniku magie

Jestliže očista během letošního léta byla mimořádná, pak očista po podzimní rovnodennosti byla doslova drtivá. Během karmického rozvazování mnoha bytostí na NDC a obnažování dalších a dalších karmických vrstev jsme se posouvali dále a dále do minulosti, až k jakémusi pomyslnému začátku. Netvrdím, že je to úplný začátek všeho. Je to jen jeden z mnoha začátků, se kterými se setkáváme na řadě různých stupňů a úrovní vývoje.

Každopádně nám tento začátek naznačuje, jak a proč vlastně vznikla na určitém stupni vývoje magie, která doslova drtí tento svět mnoha různými typy ovládání: Manipulace s druhými bytostmi i jejich energiemi, parazitování na druhých, odsávání jejich životní síly, přivlastňování si jejich tvořivé síly, doslovné sešrotování mnoha nehmotných bytostí (např. lidských duchů, astrálních bytostí) na energie a využití těchto energií pro posílení své magické manipulativní síly, atd., atd.

Vhledy do minulosti nám také naznačily, jaký význam má současné soupeření s magií. Proč k němu dochází a kam by to mělo směřovat. Všechny tyto souvislosti budu popisovat z vyššího nadhledu, který má každá bytost na Nové duchovní cestě.

Jak si kdo představuje cestu, kterou lze změnit svět

Podstatné pro další vývoj je, že všechny bytosti na cestě stabilního světelného vzestupu se v tomto období vytrvale karmicky čistily od všech vazeb s magií.

A to v té samé době, kdy již mágové mají podle vlastních vyjádření hotovo a jako vedoucí předvoj lidstva si plánují stěhování do vyšší dimenze, do dokonalejší úrovně existence bytosti. Zatímco běžné lidstvo čeká velké prosívání a vážení skutků a podle toho bude rozhodnuto, zda dotyčný projde do vyšší úrovně nebo zůstane-li ve hrubé hmotě na planetě Zemi. Podle slov mágů se tedy bude oddělovat zrno od plev.

A pak jsou tady ti další, kteří sice veřejně neholdují magii, ale neskrývají své sympatie k informacím a teoriím Staré duchovní cesty, k Duchovním hierarchiím a všemu tomu, co tady bylo kdysi dávno a vedlo vývoj světa v minulosti. Ti se intenzivně zabývají otázkami přestupu na jejich Novou planetu, do vysněné páté dimenze - sféry. Což je vlastně jinými slovy totéž, o čem píší mágové. Jde o staré učení lidských Duchovních hierarchií.

Z pohledu dnešního skutečného vývoje, který v pozadí za tímto hmotným světem probíhá, nejde o nic jiného, než o pouhé pohádky, jejichž pravdivost s plynutím času čím dál více klesá a v současné době se již pohybuje pod hranicí 20% pravdivosti, jak jsem naznačil v textu A6. Proč je náš svět prosycen parazitujícími formami života? A to je trochu málo na to, aby kolem toho byla prováděna tak masivní a doslova bombastická reklama. A aby z pohledu této úrovně pravdy byly pořádány akce na údajnou záchranu tohoto světa.

Vybírám jen pár hesel z rejstříku jejich zachraňování našeho světa: „REVOLUCE SVĚTLA NA ZEMI - přišel čas být silnější než druhá strana“, „Probudit naši sílu a společnou světelnou prací vytvořit bod zlomu“.

Co osoby veřejně vyhlašující tato hesla myslí tou revolucí, když ve skutečnosti na svých webech propagují již zastaralé a z více než 80% nepravdivé informace Staré duchovní cesty z dílny Duchovních hierarchií, které zde dříve vedly vývoj? A někteří z nich, které osobně znám, jsou podle Přírody v hlubokém duchovním pádu směrem k temné straně světa? Co myslí světelnou prací, když na svých webech propagují nejrůznější zasvěcování a další duchovní akce, které na základě zkušeností mnoha lidí světelnému vzestupu brání?

O těchto záležitostech jsem již psal – viz texty  20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?, 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou,  Jak fungují systémy Reiki a Šambala?, Hromadné skupinové meditace na podporu Planety, Každý magický zákrok je dnes neoprávněný.

Jak jsem naznačil v textu A6. Proč je náš svět prosycen parazitujícími formami života?,

problémem tohoto světa jsou umělé schopnosti, pravomoce, privilegia všeho druhu. Neboli vyjádřeno jedním souhrnným slovem – magie. Jsme opakovaně ubezpečováni nejvyššími sférami Světla, které vedou současný nový vývoj na Zemi, že žádná jiná cesta k nápravě tohoto světa, než přes úplné odmítnutí a znemožnění dalšího používání magie, neexistuje. Navíc toto vše je den za dnem potvrzováno našimi osobními zkušenostmi získanými při pohledu do minulosti během přirozené karmické očisty naší i druhých osob na NDC.

Kdy je duchovní komunikace věrohodná?

Na internetu dnes kolují komunikace s nejrůznějšími archanděly, mimozemšťany i dalšími duchovními bytostmi mimo tento hmotný svět. Jenomže když komunikujete z úrovně svých zvláštních schopností a darů, neboli z úrovně pádu ve Světle, pravidla takové komunikace drží v rukou protistrana. Která na lidech žijících ve hmotě mnohdy parazituje. Přesnost přenosu komunikačních sdělení z těchto zdrojů může být velmi vysoká, třeba až 99 %, protože takový přenos bývá často zesilován magickými prostředky. Proto to takto komunikující lidé vnímají naprosto zřetelně a jednoznačně. Jde však o obsah takto přenesených sdělení – o jeho pravdivost vůči skutečnému vývoji, který v duchovním pozadí tohoto světa skrytě probíhá. A z tohoto pohledu již úroveň pravdivosti takto přenesených informací bývá velmi nízká, třeba pouhých 17 %.

Navíc ten, kdo takovou komunikaci ve hmotné rovině přijímá, často není schopen rozpoznat, s kým to vlastně hovoří. Je-li to živoucí bytost nebo automat, stroj. Jestli to, co duchovně vidí a vnímá, je skutečná bytost, nebo pouhá projekce, hologram, pouhý zdánlivý obal, který nic neříká o skutečném nitru a záměru takové bytosti či takového stroje. Přijímající člověk proto ze této situace netuší, jak moc je bytost předávající informace zašpiněna temnými energiemi. I o tom jsem psal v článcích 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

 

Je jediná možnost, jak vzít duchovní komunikaci do svých rukou, jak být schopen rozpoznat, s kým hovořím, a jak mít možnost vycítit úroveň pravdivosti předaných informací. Tou možností je dostat se na skutečný světelný vzestup.

 

Co je a co není posilováním světelného základu své bytosti?

Dostat se na skutečný světelný vzestup se podaří pouze lidem, kteří den za dnem pracují vytrvale na posílení základů své bytosti, tak jak jsem to popsal v článcích 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I až 45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V.

Naopak konání veřejných přednášek či psaní knih s informační tématikou Staré duchovní cesty, zasvěcování dalších osob do nejrůznějších systémů, provozování magie, léčení druhých energiemi magickým způsobem (tedy ovládáním proudících energií vlastním vědomím a vůlí, vizualizací), napojování se na energetické a informační zdroje Staré duchovní cesty (např. na starověké učitele lidstva) – nic z toho není prací na posilování světelného základu své bytosti. Naopak – většina takových činností může vést dotyčného k pádu ze Světla. Jednoduše třeba proto, že rozšiřuje nepravdivé informace a vydává je za pravdu. Nebo že zasvěcuje druhé a přitom na ně navazuje temné systémy, aniž by o tom vůbec věděl.

A když konečně má člověk zabývající se takovými činnostmi možnost poznat pravdu, jen se ušklíbne se slovy: „Jak si můžete být tím, co říkáte, tak jistí?“ A tak se z úst a knih těchto věrozvěstů, kteří nepochopili tu nejzákladnější věc na duchovní cestě, a sice co to vlastně je duchovní vzestup ve Světle, dozvídáme, že duchovní špičky lidstva směřují nezadržitelně k přechodu na novou planetu, do páté dimenze. A to v té samé době, kdy skutečný vývoj lidstva, Planety a Vesmíru, směřuje úplně jinam.

Co je a co není skutečný světelný duchovní vzestup?

Z různých textů o vzestupu, vycházejících ze starých již neplatných pravd, jejichž pravdivost vzhledem k dnešnímu novému vývoji je pod úrovní 20%, se dozvídáme následující:

Vzestup je přechod do nových vývojových podmínek. Vzestup odpovídá tomu, co bylo dříve označováno jako nanebevzetí mistrů, tedy návrat nahoru domů za plného vědomí. Vzestupem je přechod do vyšších vibračních rovin, ve kterých se otevírá možnost otevření vnitřního života bez omezení hrubohmotnosti, kdy se zbavíme zastínění nízkými vibracemi hrubé hmoty, a vyvážeme se z kola inkarnací.

Ano, některé z těchto myšlenek jsou již celé tisíce let základními nosnými principy lidských Duchovních hierarchií. Podobné myšlenky převzal například i Buddha (narozený podle starých textů v roce 563 př. n. l.). Ale v dnešní době pro lidstvo 2. typu již zcela ztratily svoji platnost. Protože hlavní duchovní síla dnešního člověka 2. typu na planetě Zemi se může probudit a udržet právě a pouze zde při pobytu v hrubé hmotě planety Země. Naopak přechodem lidských bytostí 2. typu mimo tuto hmotu, tedy podle magie „do vysněných vyšších rovin existence“, svoji největší duchovní sílu, kterou je schopnost neomezeného duchovního vzestupu, člověk ztrácí. Jak jsem již vícekrát zdůvodnil např. v textech: 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

Při karmické očistě jsme se dostali k určitému počátku magie

Ale vraťme se k hlavnímu tématu tohoto článku. Jak vůbec vznikla magie?

Prakticky od samého počátku vzniku Nové duchovní cesty se lidé na této cestě čistí od magie. Vzdávají se magických schopností, které kdysi v dávné minulosti používali. Dobrovolně ze sebe vydávají jakoukoliv magickou výbavu i umělá privilegia, omlouvají se za používání magie, i za to, že magii nechali na sebe působit.

Celé léto i podzim 2011 se tato karmická očista všech jedinců na NDC posunula do přímo drtivé každodenní podoby. Lidem na NDC se střídavě obnažovaly jednak karmické vrstvy z období, kdy sami v minulosti magii používali. A pak také z jiných etap vývoje, kdy na ně naopak magie mnohokrát nejrůznějšími vlivy působila. Kdy je druzí magií ovládali, parazitovali na nich.

Při této očistě jsme se informačně posouvali čím dál více k určitému počátku. Celou tu cestu popíšu v opačném pořadí, než jak očista probíhala. Začnu tím, co jsme zjistili, že bylo na úplném začátku, a k tomu došlo při karmické očistě 4.11.2011.

Nalezli jsme prvotní čistotu určité úrovně, která neměla dostatečnou tvůrčí sílu

Vnímám jakousi dokonalou prvotní čistotu, sto procent čisté světelné energie. Ani stopy po energii temné. Dostávám však informace, že v této čistotě se nic nedělo. Tato úroveň čistoty neměla dostatečnou tvůrčí sílu něco úplně nového vytvořit. Z tvůrčího hlediska byla jakoby neplodná, impotentní. Výsledkem byla nehybnost, nekonečná strnulost bez dalšího vývoje.

Pokoušel jsem se zjistit, jak je toto možné. Vždyť jsme se přece celou dobu domnívali, že dokonalá čistota musí mít stejnou tvůrčí sílu jako magie. A navíc právě v posledních měsících přece získáváme napojení na nové sféry, které v sobě tvůrčí sílu mají. Zjišťoval jsem tedy nejprve, jak frekvenčně vysoko byl tento počátek ve srovnání s dnešním čelem NDC. Od Přírody jsem dostal informace, že to bylo mnohem, mnohem níže, než kam až dosahuje dnešní čelo NDC.

Vhledem do minulosti obsažené v karmických vrstvách vnímám, že po nějaké době přišel jakýsi zásah shora. Kdosi do této prvotní čistoty vstříknul, vpustil  5 % chaosu, který měl s tímto nehnutelným stavem pohnout.

Při zpracování tohoto textu jsem se pokusil zjistit, proč se to stalo, kdo to zařídil, s jakým záměrem to udělal, a co vlastně bylo tím chaosem, o jaký typ energie se jednalo. Výsledkem byly následující duchovní komunikace.

Čisté Světlo má šanci tvořit až na dostatečně vysoké frekvenční úrovni

Spojené Síly Světla, jak je možné, že tato prvotní čistota neměla dostatečnou tvůrčí sílu? Na jaké úrovni ve srovnání s dnešním čelem NDC se tato sféra nachází? (Duchovní komunikace z 21.11.2011)

 

Sféra Prvotní čistoty: „To, o čem píšeš, bylo hluboko pode mnou. Frekvence tohoto světa nebyla dostatečně vysoká na to, aby tam fungovala dokonalá tvůrčí činnost. Čistota nízké frekvence je skutečně doslova bezzubá. Stará duchovní cesta na vaší Planetě je uzavřená ve velmi nízkých frekvencích. Proto i kdyby se někdo v úrovni Staré cesty dokázal jakkoliv vyčistit až do dna, tvůrčí sílu ani schopnost odolávat Temnu by tím nezískal.

 

Čisté Světlo má šanci tvořit až na dostatečně vysokých frekvencích. Potřebné vysoké frekvence, které jsou schopny zajistit světelnou tvůrčí sílu, však podstatně převyšují nejen frekvence dostupné na Staré duchovní cestě v rámci vaší Planety, ale i cokoliv dosažitelné ve vašem Vesmíru, jeho duchovních úrovních a dokonce i ve Sférách Stvořitelů nad Vesmírem. Chce-li člověk tvořit čistým způsobem ze Světla bez jakékoliv magie, potřebuje se na světelném vzestupu dostat úrovní své vnitřní čistoty ještě mnohem výše do dalších světů, sfér, úrovní, které už dostatečnou tvůrčí sílu poskytují. A to se vám lidem na NDC podařilo až během září a října 2011, kdy jste dokázali dosáhnout spojení na nesmírně čisté světelné sféry, které jsou z úrovně své čistoty schopné přirozené tvůrčí činnosti.“

 

V závěru tohoto článku se k možnosti napojení na vyšší čisté světelné sféry s tvůrčí schopností ještě vrátím.

Jaký důvod mělo dodání chaosu k původní stagnující čistotě?

Spojené Síly Světla, kdo do té stagnující prvotní čistoty s nedostatečnou tvůrčí silou v té době dodal ten chaos, proč se tak stalo a co to bylo za typ energie? (Duchovní komunikace z 21.11.2011).

 

Ozvala se přímo sféra, která tento zákrok provedla (v dnešní době se nachází již hluboko pod vrcholem NDC): „Tehdy jsme neúspěšně bojovali proti temné invazi, takže temné energie byly všude kolem nás k dispozici. Zjistili jsme, že úplná čistota na této úrovni frekvence pod námi nemá dostatečnou tvořivou sílu, je z pohledu zcela nových postupů doslova nemohoucí.

Strana Světla v té době ještě nic takového, jako je teď u vás magie, nepoužívala. Snažili jsem se vše řešit čistotou. Ale proti rozmáhajícímu se Temnu to nepomáhalo. Temno již bylo všude kolem nás. Protože jsme ale nepoužívali magii, dovnitř nás se zatím nedostalo.“

 

Jak jste tedy tvořili, když ne magií?

„Jednoduše jsme oddělili ze sebe část čisté energie a použili ji jako základ budoucího světa pod námi. Vše ostatní už postupně dokonala Příroda, to znamená prostředí toho světa a evoluce v něm. Právě evoluce vlastně představuje tvořivé schopnosti určitého prostředí. Na tvůj nevyslovený dotaz odpovídám, že vaše Planeta se frekvenčně nachází tak nízko, že je vyloučeno, aby vaše Příroda měla evoluční schopnosti popsané v umělé Darwinově teorii druhů, která je u vás tak rozšířena a všeobecně přijímána. Síla přirozené evoluce na této úrovni je dostačující pouze k dílčím změnám probíhajícím na úrovni jednotlivých druhů a forem života.“

 

Co bylo tím chaosem, který jste do čistého světa pod vámi vpustili?

„Schopnost manipulovat s temnými energiemi jsme neměli, ale k tomuto zákroku jsme ji ani nepotřebovali. Jednoduše jsme vzali trochu té špíny od nás, to nejhorší svinstvo z naší úrovně, ve kterém byly dobře uchycené temné energie. A to jsme tam vpustili a zkoušeli tak, co to s tou stagnující čistotou udělá.“

 

Měli jste představu o tom, co se bude dít dál? Do jaké míry šlo z vaší strany o přesný plán?

„Byl to pokus, nic víc. Nikdo v té době netušil, co je správné udělat. Světlo bylo na všech úrovních, na které jsme měli napojení, v defenzivě, Temno naopak neustále posilovalo. Vypadalo to, že tendence jednoznačného vítězství Temna a temné evoluce se postupně stává nevyhnutelnou. Zkusili jsme tedy přidat k té nemohoucí čistotě trochu špíny – byla to jenom jedna z mnoha podobných zkoušek, nic víc. A výsledek? Jakmile jste se vzestupem z vaší Planety dostali až k nám, a navíc jsme jasně vnímali vaše tendence stoupat ještě výše, vnímali jsme, že tento pokus se skutečně podařil a přinesl své výsledky. Zatímco jiné pokusy doposud nic pozitivního nepřinesly.“

 

Co by se asi stalo, kdybyste tu dokonalou nehybnou čistotu pod vámi ponechali svému osudu?

„To už jsme dříve v jiném podobném případu také vyzkoušeli. A tyto naše dřívější zkušenosti potvrzují, že každá dlouhodobá stagnace přejde dříve nebo později v duchovní pád. Příčinou je obvykle nekontrolovaný průnik temných energií do takového světa, ke kterému jednou zákonitě dojde. A výsledkem kterého bude postupné ovládnutí stagnujícího světa, který v sobě neměl dostatečnou sílu vzdorovat, temnými energiemi.“    Děkuji za tyto informace.

Nepatrné množství temné energie mělo ohromnou vývojovou sílu

Zkoumal jsem, jakou sílu mělo těchto 5 % temných energií. Při dotazech na Přírodu posuzuji čistotu bytosti nebo systému či instituce a tendenci jejího vývoje. Přitom se ptám jednak na procento temné energie a dále na procento temné síly v této bytosti či systému. To první určuje procentuální skladbu bytosti ze světelných a temných energií v tomto okamžiku, to druhé pak naznačuje aktuální sílu té které části a tím i předpokládanou tendenci budoucího vývoje. Neboli která z těch energií, zda pravotočivá světelná nebo levotočivá temná, má větší sílu zvrátit vývoj ve svůj prospěch.

Zeptal jsem se tedy, co tehdy mělo větší vývojovou sílu. Jestli těch původních 95 % absolutně čisté, ale stagnující světelné energie, nebo těch uměle dodaných 5% energie temné. A dostal jsem následující poměrně pozoruhodný výsledek. Temné energie sice bylo pouze 5 %, ale její temná síla byla celých 95 %.

To naznačovalo, že pokud strana Světla něco zásadního se sebou neudělá, čeká ji v blízké nebo spíše daleké budoucnosti postupné totální ovládnutí temnými energiemi. Aby tomu Světlo dokázalo zabránit, muselo by do té doby najít jinou svoji klíčovou přednost. Protože jak se ukázalo, dokonalá čistota ještě na kompletní kontrolování vývoje nestačí.

Původně pouhý pokus se z dnešního pohledu podobá očkování

Původně se jednalo o pouhý pokus, který měl zjistit, zda trocha temné energie dokáže stagnující čistotu pohnout k určitému pohybu, tvořivosti, k možnosti pochopit situaci, k vyburcování schopnosti začít se bránit. Světlo na dané frekvenční úrovni bylo do té doby nehybné, strnulé, spokojeno samo se sebou, nic dalšího nehledající, po ničem jiném netoužící. Z pohledu termínů používaných na naší Planetě zkrátka dokonalý stav – nirvána, doslova rozplynutí v absolutnu, po kterém i řada bytostí v našem světě tak touží. To však nebyl vývoj, ale trvalá nekonečná stagnace.

A tak vyšší tvůrčí síly zkusily toto dokonalé Světlo pošťouchnout a poslaly mu tam trochu zmatku. Aby Světlo naučily jednat, rozhodovat, řešit sporné situace. Aby mu daly možnost vývoje. Aby Světlo dostalo šanci naučit se čistit od všeho špatného, aby se naučilo vzdorovat nepřízni, překonávat problémy. Aby se naučilo růst, duchovně se vyvíjet. Jinými slovy - aby překonalo neměnnou dlouhodobou stagnaci. 

Když se na totéž podíváme nyní z pohledu zkušeností prožitých na naší Planetě, můžeme konstatovat následující. Do té doby čisté ale stagnující Světlo bylo doslova naočkováno nízkým procentem temné energie, aby si v sobě dokázalo vybudovat dostatečnou imunitu a odolnost proti rozšiřujícímu se ovládání, násilí a zmaru, k čemuž mělo dojít v daleké budoucnosti. A aby to dokázalo ještě dříve, než bude Temnem kompletně ovládnuto.

Možná právě takovýto pokus, jak získat odolnost proti temným energiím, byl inspirací pro mnohem pozdější pozemské očkování. Avšak to, že tento pokus přinesl pozitivní výsledky, ještě rozhodně neznamená obhajobu pozemského hmotného očkování - rozsáhlého byznysu, který je postaven na zásadním nepochopení významu nemoci u člověka 2. typu. Který bojuje s nemocemi, tedy s pouhými příznaky, symptomy, nevhodné energetické duchovní situace bytosti člověka, místo aby řešil skutečné příčiny takového stavu. Ale o tom už bylo mnoho napsáno.

Všude pronikající temná mlha ale měla obrovskou touhu přežít

Další pohled do minulosti v pozdější době, při čištění ve skutečnosti den předtím, tedy 3.11.2011 (v tuto chvíli pro úplnost připomínám, že při přirozeném karmickém čištění se vrstvy běžně obnažují pozpátku – čím starší minulost, tím je vrstva hlouběji a tím později přijde na řadu – viz článek 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty):

Duchovně vnímám už znečištěné prvotní prostředí, kterým se šíří jakýsi zápach, všude pronikající temná mlha. Na rozdíl od dokonalého, ale přitom nemohoucího a doslova líného Světla, však tato temná mlha v sobě měla touhu přežít, přečkat, nenechat se většinovým Světlem porazit, vytěsnit, zničit. Začala být vynalézavá v tom, jak krok za krokem posilovala své pozice. Vnesla do prvotního prostředí prvek soupeření, soutěživosti, touhu být lepší než ten druhý. Byla prodchnuta touhou posilovat jakýmkoliv způsobem svoji tvořivou sílu a tím svoji moc odolávat nátlaku, vítězit. Být lepší, než ten druhý.

Temná energie inspirovala každého k umělému zvyšování své tvořivé síly

Další vhled v pozdější době:

Mnohem později začaly vznikat individualizované bytosti – Stvořitelé, andělé, lidé. A tato všepronikající temná inspirace motivovala každého a všechno uměle posilovat svoji tvořivou sílu, neboli vytvářet si osobní magii. Tímto směrem k vytváření osobní magie inspirovala nejen bytosti s vysloveně temnými sklony, ale i bytosti patřící ke Světlu, které na určitém stupni vývoje vznikaly.

 

Ta původní troška temných energií vnesla do bytostí Světla potřebu soupeření, přání být lepší než druhý, něčím zvláštním vyniknout, co druzí nedokážou. Vznikalo tak ego – touha sama sebe vyvyšovat nad ostatní. Každý chtěl vytvořit něco lepšího a dokonalejšího než ten druhý.

 

Čtenáře možná v této souvislosti napadne otázka, jak se od tvoření z touhy ega vlastně liší čisté světelné tvoření. K vymezení toho, co z pohledu NDC považujeme za čistou světelnou tvorbu, která není inspirována touhou ega bytosti člověka, se vrátím v závěru tohoto článku.

Tvůrčí činnost se tak rozvíjela, ale narážela na určité hranice. Bytosti hledaly způsoby, jak tyto hranice překročit. Jak vytvořit něco opravdu mimořádného, pozoruhodného a tím si zajistit úctu a obdiv. Nebo také zajištění, pomyslný klid, pozici dostatečné moci. Zkoušely, jak posílit svoji tvůrčí sílu. A našly způsob – využívaly sílu svých blízkých bytostí, které jim ji dobrovolně, ať už vědomě nebo podvědomě, rády propůjčovaly. Vznikaly tak první primitivní magické systémy.

 

Také se však zakládaly spolky, společnosti (např. tajné řády, sekty, náboženská hnutí) a ti co je vedli, si přivlastňovali právo hovořit za ostatní a dokonce i používat jejich tvůrčí sílu. A to už nebylo zcela dobrovolné. Protože to nebylo lidem sdělováno, když se stávali součástí takové skupiny. Vládci si zase přisvojovali právo disponovat tvůrčí silou všech bytostí pod sebou. A běžné bytosti se jen málokdy dozvídaly, že jejich vůdce má takovou možnost.

 

Pro některé skupiny tohoto typu je typická následující skutečnost. Protože každý člen takové skupiny slouží jako zdroj energie, obvykle mu bývá nejrůznějším způsobem znemožňováno, aby takovou skupinu sám opustil, jakmile už se jednou stal jejím členem.

Takto si mnoho bytostí na různých stupních v žebříčku světů dokázalo vybudovat již poměrně silnou osobní magii. A při přechodu do další roviny, úrovně, z našeho pohledu do další inkarnace, si dokázaly napojení na tuto osobní magii obnovit. Mnohdy k tomu došlo automaticky, jindy zase bylo potřeba podle návodů vytrvalým cvičením takové spojení obnovit. Prostřednictvím k tomu byly mnohé knihy, magické symboly a pomůcky, chrámy, např. pyramidy, ústně předávané nauky a rituály, duchovní napojení na zašpiněné a temné duchovní systémy, bytosti či knihovny.

Strana Světla začala mít problémy – následovaly sestupy do nižších světů

Co bylo dále? Všudypřítomná temná energie stále více posilovala a její inspirativní tlak byl stále silnější. Strana Světla začala mít problémy. A nedařilo se jí postupující invazi Temnoty zastavit.

Pověřené bytosti Světla sestupovaly dolů do nižších světů, aby se tam dole pokusily najít klíč k řešení problému s rozmáhajícími se temnými energiemi (viz článek 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů). Tyto bytosti se speciálním posláním si s sebou dolů přinášely umělá privilegia, umělé schopnosti, magie různých úrovní. Aby měly tam dole dostatečnou sílu a páky na to, aby dokázaly změnit vývoj. Aby je okolí více respektovalo.

Jenomže mnohé z bytostí se speciálním posláním po sestupu dolů ztratily napojení na své domovské sféry tam někde nahoře. Důvodem byl pokles duchovní frekvence při sestupu dolů, ztráta schopnosti komunikovat s domovským světem. Nebo naopak neochota poslouchat vyšší impulsy a rady. V mnoha případech též duchovní neprobuzení a zapadnutí do hmotného fungování pod nadvládou rozumu a ega. Ve všech těchto případech bytosti po sestupu dolů zapomněly, co je jejich hlavním úkolem v dolním světě. Docházelo pak ke zneužívání umělých schopností a privilegií, nebo k jejich ukradení temnými silami.

 

To jen potvrzovalo skutečnost, že touha disponovat s co nejsilnější magií představovala skrytý potenciál, zárodek Temna, který společně s vytvářením osobních magií pronikal do každého a do všeho. A který dlouhodobě působil tak, že bytosti disponující magií a umělými privilegii čím dál více propadaly Temnu.

 

Člověka napadne otázka: Jak je možné, že dnešní svět na konci 20. století byl mnohem blíže k celkovému ovládnutí Temnem než dříve? Dnes je přece na Planetě zrozen výkvět pozemských bytostí z dávné minulosti a mnoho bytostí z duchovních sfér (Stvořitelů, andělů, přírodních andělů, astrálních bytostí) a také celá řada mimozemských bytostí. Odpověď je jednoduchá: Protože drtivá většina nejen z těchto výše jmenovaných bytostí, ale i ze všech ostatních na Planetě, je dnes mnohem blíže k Temnu než před několika tisíci lety.

Během sestupů dolů se nevědělo, že vznik magie je inspirací Temna

Další věc – během postupných sestupů dolů se nevědělo, a možná i dávno zapomnělo, že vytvoření magie spočívající na umělém nakupení tvořivé síly bylo inspirováno původními pěti procenty temné energie, které byly do vývoje na určitém stupni přidány.

Těch původních přidaných 5 % temné energie skutečně s vývojem zásadně pohnulo. Výsledkem však byl stav, kdy všechny světelné bytosti a struktury začaly být inspirovány k vytváření umělých magických systémů. Nikoliv tedy ke hledání možností a metod typických pro Světlo, jako například světelného vzestupu. Ale k umělému zvyšování tvořivé síly, k vytváření umělých schopností, pravomocí, privilegií, což bylo naopak typické pro Temno.

To vše prokazuje, že způsob hledání imunity proti Temnu tím, že do sebe přijmu část temné energie, není optimální. Protože temná energie v bytostech Světla vybuzuje temné návyky, temné zlozvyky, i tendence vyhledávat určité metody práce typické pro Temno. Totéž lze říci o očkování, které se snaží vyvolat odolnost proti určité nemoci tím, že člověka slabší podobou téže nemoci uměle infikuje.

 

Světlo potřebuje naučit se vzdorovat Temnu zcela jinými metodami, které budou typické pro Světlo. A ne tím, že se naučí běžně používat metody inspirované temnými a takto vlastně začne soupeřit s Temnem jeho vlastními metodami a praktikami. Vývoj ukázal, že Světlo má proti Temnu šance jedině za předpokladu, že najde své vlastní metody duchovní práce typické právě a jen pro stranu Světla – viz například komunikace Marie Mejdrové  Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo.

Strana Světla už dávno zapomněla, jak vznikaly osobní magické systémy

Takže nikdo ze Světla už postupně netušil, že i magie, kterou používala strana Světla, vznikla přirozeně z temné inspirace. A že samotné vytváření umělé tvořivé síly v podobě magie každého posunuje blíž a blíž k temné straně světa. Že vlastně Temno pozdější inspiraci k magii nenápadně podstrčilo straně Světla jako zdánlivé východisko z nouze. A Světlo se toho důkladně chytilo.

 

Stejně tak se zapomnělo, jakým způsobem vznikala tvořivá síla každé takové osobní magie, kterou si bytosti přenášejí z jednoho života do druhého, z jedné duchovní úrovně do další. Bytosti Světla přece nepotřebovaly znovu a znovu přezkoumávat typické metody své duchovní práce, protože byly vedoucími pracovníky strany Světla trvale ubezpečovány v tom, že magie je posvátné umění, které se předává z generace na generaci, z jedné úrovně do druhé.  

 

Proto bytosti Světla přijímaly jako skutečnost a neměnný fakt, že k výbavě Světla běžně patří a bude patřit magie. A že duchovní vyspělost bytosti je vyjádřena právě stupněm a silou magie, kterou dokáže daná bytost disponovat. A tak jednotlivci měli osobní magii. Také duchovní instituce měly svoji magii a tou vybavovaly své vyslance, pokud do světa dolů sestoupily plnit speciální úkoly.

 

Pro všechny propagátory magie tak bylo jednodušší pravdu o magii a jejím původu nevědět. A tento stav trvá u většiny mágů dodnes. Na jedné straně se slovně ohánějí etikou, čistotou a láskou, na druhé straně používají neetické manipulace s jinými formami života typické pro Temno. Kdyby totiž připustili, jaký je původ tvořivé síly magických systémů, které využívají, už by se nemohli tvářit jako bytosti Světla a současně i nadále magii využívat.

Není náhodou, že všepronikající inspirace k vytvoření magie a k jejímu používání je stále přítomna i v dnešním světě. Proto jsou na předních místech zveřejňovaných žebříčků o prodeji knih s duchovní tématikou knihy zabývající se právě magií.

Vytvoření kolektivního návyku používat magii v duchovní práci

Další vhled do minulosti:

Vývoj šel dál a mnoho bytostí, institucí, systémů už běžně používalo magii, ať už na vědomé nebo nevědomé úrovni. Postupně tak vzniklo silné kolektivní vědomí mnoha individualizovaných bytostí na různých úrovních vývoje -  Stvořitelů, andělů, přírodních andělů i lidí. Tyto bytosti buď považovaly magii za jediný dostatečně účinný prostředek duchovní práce, nebo ji alespoň na nevědomé úrovni používaly. Jednalo se přitom jak o bytosti patřící ke Světlu, tak také bytosti Temnoty. V tomto směru byly pocity či tendence temných bytostí i bytostí Světla stejné, doslova totožné. Magii mnohdy skrytě používaly i celé instituce, které jinak proti magii veřejně bojovaly, například katolická církev. Vytvoření takového převládajícího všeobecného mínění postupně přineslo své ovoce.

V článcích 38A. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole, 38B. Vývoj nových návyků člověka a Přírody, jsem vysvětlil následující:

 

To, co se stane stabilním běžným zvykem v oblasti dané planety, se jako takové zapíše do morfických polí, aby to ovlivňovalo a inspirovalo každého dalšího člena lidského rodu, i další anděly a jiné druhy bytostí.

Vznik samostatného vědomí magie

Následující informace z karmického čištění byla tato:

Vnímám něco neurčitého, beztvarého, zato ale dokonale temného. Působí to jako měňavka, beztvaré vědomí. Jakoby obloha nad celým světem, jejíž záření do každého proniká a každého tak ovlivňuje. Ať je zrozen ve hmotě nebo působí-li v duchovním pozadí světa.

 

Takto se jako výsledek fungování kolektivního vědomí individuálních bytostí vytvořilo jednoho dne samostatné vědomí magie. Silné, dokonale temné, a prakticky za dané situace nezničitelné. Tím bylo o definitivním směrování duchovní práce bytostí i duchovních institucí směrem k magii prakticky rozhodnuto.

Z vědomí magie se začaly oddělovat individuální bytosti

Co bylo dál? Opět z karmické očisty vnímám následující informace:

Z tohoto energeticky mimořádně silného beztvarého vědomí se oddělovaly malé části v podobě individuálních bytostí. Malé temné kulovité bytosti podobající se chlupatým potvůrkám Critters. Filmy o nichž u nás před lety běžely. Byly složeny z 99% z temné energie. Ze světelné energie byl na nich pouhý obal, aby vytvářely dojem, že jsou bytostmi Světla. Jejich temná síla však již byla stoprocentní.

Podle Přírody bylo těchto bytostí jedna až dvě desítky a o jedné z nich uvedu více v následujícím textu A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi. Tyto bytosti vzniklé oddělením z vědomí magie se později zrodily ve hmotné rovině Země v lidské podobě, aby zde na Zemi ještě více tlačily svět k používání i zneužívání magie. Některé z  nich jsou v dnešním světě významnými mágy, duchovními učiteli, o kterých se má za to, že zde vedou duchovní vývoj. Další jsou těmi, kdo myšlenku magie alespoň otevřeně podporují. Těch několik zbývajících bytostí toho o existenci duchovního pozadí světa mnoho neví, a skutečnou pravdu si nahrazují třeba náboženskou vírou nebo ji naopak zcela překrývají rozumem. Je však pro ně typické, že doslova drtí temným tlakem, vysáváním, ovládáním, nejbližší bytosti ve svém okolí – své životní partnery, své děti nebo naopak své rodiče. Při zmínce, že ubližují, se jen zasmějí, do jaké sekty jejich stěžující si člen rodiny vstoupil, že říká takové neskutečné nesmysly.

Těchto bytostí pocházejících ze samotného prvotního vědomí magie je sice pouze několik, přesto se však staly silou svých vnitřních energií vzorem pro mnoho ostatních. Některé z nich se silou svého vědomí dokázaly postupně natlačit do vedoucích duchovních funkcí ve hmotě i v duchovním pozadí a začaly tak doslova vést duchovně tento svět. Magie pro tyto jedince představuje jejich život. Oni jsou vyslanci magie, oni vznikli jako oddělené části z tohoto samostatného vědomí magie, které z inspirace mnoha bytostí používajících magii vzniklo. Proto tito dnešní lidé budou vždy a za všech okolností magii neustále obhajovat. A to do posledních chvil jako kapitáni již potápějící se lodi. A přitom skrytě touto magií budou ovládat mnoho dalších bytostí do té doby, než jim to karmický systém nového vývoje znemožní.

Magie těchto bytostí, kterou otevřeně či skrytě nevědomě používají, má skutečně obrovskou sílu. Jeden takový konkrétní příklad zrůdného magického systému, který byl jedním člověkem mágem vytvořen, uvedu v následujícím textu A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi.

Útěk ze hmoty neumožňuje vzdorovat temnému vývoji

Co teď dál? Co je nezbytné s touto situací udělat, aby ještě vůbec byla šance zvrátit zde na Zemi nepříznivý vývoj? Především je potřeba si uvědomit následující. Právě teď v posledních dnech vyšlo z karmického čištění jednotlivců na NDC zřetelně najevo to, co zatím ještě nebylo dříve naplno vysloveno:

 

Naše Planeta a lidská civilizace na ní se během vývoje dostaly do velmi nízké frekvenční úrovně. A to má následující závažný následek: Čistá energie na frekvenční úrovni naší Planety sama o sobě nemá dostatečnou sílu tvořit, nemá ani sílu vzdorovat Temnu a tím zajistit zásadní změnu vývoje. Protože Temno zde dole ve hmotě má dokonalejší tvůrčí potenciál. Proč? Jednoduše proto, že temná bytost nepoužívá pouze svoji vlastní tvořivou sílu, ale dokáže ovládáním nahromadit, nakupit tvůrčí sílu mnoha bytostí, se kterou potom svobodně disponuje. Čím více bytostí takto ovládla, doslova čím více „dušiček“ má k dispozici, tím větší je její tvořivá síla. Tomuto Světlo nemůže z etických důvodů konkurovat. Cílem tohoto článku však není vyvolání deprese z nedostatečné síly Světla. Cílem je naznačit a zdůvodnit, že existuje jiná reálná možnost, jak Světlo na planetě Zemi zásadně posílit, aby bylo schopné vzdorovat Temnu.

 

K vysvětlení toho, jak může Světlo zde na Zemi získat dostatečnou sílu, aby ještě dokázalo zvrátit nepříznivý vývoj, se postupně dostaneme v další části tohoto článku. Jedinou možností je nalézt takovou duchovní cestu, která umožní člověku nahlédnout výše až daleko nad hranice tohoto světa. Protože tam kdesi vysoko nahoře existují čisté světelné sféry, které mají schopnost tvůrčí síly, jak jsme se v posledních týdnech přesvědčili.

Jenže Stará duchovní cesta, která zde byla veřejně i skrytě propagována dlouhé tisíce let, neumožňuje nahlédnout tak vysoko až mimo hranice tohoto našeho světa, získat na tyto čisté světelné sféry napojení a čerpat odtud energie.

Stará duchovní cesta se naopak snaží tuto situaci řešit kromě běžného používání magie ještě tak, že směruje lidstvo dalším vývojem mimo hmotu – do astrálních, duchovních či mentálních úrovní tohoto světa. Ne tedy mimo tento svět, ale naopak hlouběji do jeho nitra. Argumentuje tím, že právě takto se lidstvo dostane do vyšší frekvenční úrovně, ve které schopnost tvoření obnoví.

Odchodem ze hmoty tímto způsobem však lidé ztratí schopnost dalšího karmického čištění a tím i možnost a šanci dokázat se vzepřít Temnu. Z pohledu Staré duchovní cesty tak jde doslova o uzavřený kruh, ze kterého není úniku. Tudy cesta pro Světlo k překonání Temna očividně nevede. Světlo na této pozemské úrovni potřebuje kromě dokonalé čistoty ještě něco navíc, aby dokázalo temnému vývoji vzdorovat a obrátit dosavadní vývoj ve svůj prospěch. Tou možností navíc však není případný útěk ze hmoty.

Také temná cesta je obvykle přímočařejší a rychlejší než cesta světelná

 Také je obvykle pravdou, že jednotlivá temná bytost v úrovni frekvencí Staré duchovní cesty bývá silnější než bytost světelná. A rovněž i samotná cesta k Temnu je zpravidla jednodušší, rychlejší a přímější než cesta světelného vzestupu. I v tomto případě je vysvětlení poměrně jednoduché. Každý člověk na straně Světla má své osobní maximum – nejvyšší rychlost, maximální moment vzestupu, kterým může jít nahoru. Je to jeho osobních 100%, které nemůže žádným způsobem pomocí světelných principů překročit.

Logicky bychom očekávali, že stejně tak vzestup do Temna, neboli pád ze Světla (označíme jej tedy znaménkem mínus) má svůj strop, kterým bude záporná hodnota -100%. Mnohokrát jsem se však přesvědčil na konkrétních lidech, že tomu tak není. Kolikrát již za mnou přišli lidé, domnívající se na základě svého celkového duchovního rozhledu i třeba soupisu zasvěcení, kterými prošli, že nemohou být jinde než na světelné cestě. Jaké pak bylo jejich překvapení a někdy i doslova zděšení, když se dozvěděli, že podle Přírody je jejich moment vzestupu -200 %, - 350 % nebo dokonce -500 % i níže.

Jak je to možné? Jak může tak rychlý pád ze Světla, neboli tak rychlý vzestup k Temnu, vůbec vzniknout, když na straně Světla totéž nejde? Opět z toho samého důvodu: Člověk na světelné cestě může stoupat pouze jako důsledek svého vlastního úsilí. Jeho etika mu nedovoluje zneužívat energii a tvořivou sílu druhých bytostí. Na temné cestě je tomu však jinak. Jakmile pád člověka překročil první kritickou hranici -100% a dosáhl například hodnoty -150%, znamená to, že tento člověk už přestává stoupat po temné cestě sám ze sebe, ale že začal energeticky parazitovat na druhých bytostech ve svém okolí, případně přímo na Planetě a Přírodě. A čím více pak takový člověk funguje na úkor druhých, tím rychlejšího vzestupu k Temnu dosahuje. Jedině takovým způsobem je možné získat moment pádu k Temnu na úrovni třeba až -700 %, který mají někteří dnešní mágové a další osoby parazitující na svém okolí. Právě tímto zneužíváním a parazitováním jedněch na druhých je Temno nejvíce zrůdné.

Proč se nemůže Světlo vyrovnat Temnu používáním magie?

Z těchto všech důvodů byla za jednu z možných šancí pro Světlo považována v minulosti magie. Každá magie však představuje umělé nakupení tvořivé síly. Magie je dnes vydávána za posvátné umění pocházející z dávné minulosti, za odkaz předků pro budoucnost. Již z pouhého zákona zachování energie, který je všeobecně platný, pokud uvažuji i přestupy energií z jedné energetické hladiny do jiné, je však zřejmé následující (viz článek 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly):

Během naší duchovní cesty se nám na mnoha případech potvrdilo, že jak ten, kdo používá magii, tak také ten, kdo nechává magii na sebe působit, je tlačen k pádu ze Světla. To jednoznačně naznačuje, že něco, co je základem magie, bylo vytvořeno neetickým způsobem. Nejde tedy pouze o neetičnost používání magie. Jde o neetičnost magie vůbec, to znamená samotného principu fungování magie jako tvořivého systému.

Co tedy u magie způsobuje, že i když ji člověk mág používal v dobré víře, výsledkem byl trvalý pád směrem k Temnu. Co je tím hlavním problémem, který dělá z magie nástroj sloužící temnému vývoji? A to bez ohledu na to, zda ho používá temný mág k potřebě vlastního ega – k vědomému ovládání a manipulaci nebo zda jej používaly Síly Světla s pocitem, že právě toto je pro vývoj to správné?

Hlavním etickým problémem magie je umělé nakupení tvořivé síly

 

Zkušenosti z průběhu karmické očisty mnoha osob na NDC, i z karmické očisty samotné Planety a Přírody jednoznačně ukazují, že tímto hlavním a zásadním etickým problémem magie je způsob umělého nakupení tvořivé síly, kterou magie disponuje.

 

Pokud mág dokáže doslova pohnout planetou Zemí a vyvolat zemětřesení nebo jinou podobnou událost, musí odněkud jeho magie čerpat dostatečné množství energie, která takový zákrok dokáže uskutečnit. Tvořivá síla přece nevzniká z ničeho. Při karmickém čištění osob i při útocích temných systémů na nás, se opakovaně potvrdilo, že nakupená tvořivá síla magických systémů (např. mnohých náboženství i třeba osobní magie jednotlivců), byla uměle vytvořena dvojím způsobem – tyto dva rozdílné způsoby bych označil jako uzavřené nebo otevřené systémy magie. Podrobným popisem otevřeného magického systému se bude zabývat až následující text A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi.

Zásobárnou energie uzavřeného systému magie je mnoho bytostí uvězněných v jakémsi dokonale obehnaném a zajištěném prostoru, ze kterého není úniku. Při očistě Přírody od magických systémů tohoto typu jsme vnímali uvnitř uzavřených prostor mnoho bytostí různého typu – lidských duchů, ale také andělů, astrálních bytostí, atd. Síla takového magického systému tak vznikla odejmutím, ukradením osobní tvořivé síly jiným bytostem, a to dostatečně velkému počtu běžných bytostí nebo naopak obřím bytostem či formám života, jako jsou planety, hvězdy, galaxie, Příroda na Planetě nebo její části i různé další úrovně Přírod ve Vesmíru.

Co jiného použít proti Temnu, když magie není pro Světlo vhodná?

Světlo nemůže získat nad Temnem převahu prostřednictvím magie, tedy umělým nakupením tvořivé síly. Protože to je od základu eticky nečisté a proto to jednoznačně patří k temným metodám. Proto také bytosti Světla při používání magie postupně propadají Temnu.

 

Co je tedy tím zázrakem, který umožňuje Světlu předčit Temno?

 

Až v této době, v těchto našich životech zde na této Planetě, bylo zjištěno a vývojem potvrzeno, že tím, co Světlu dokáže zajistit vítězství nad Temnem, je síla stabilního světelného vzestupu. Skrytá schopnost duchovně stoupat přes jakékoliv duchovní bariéry a prahy, kterou do vínku dostalo nové lidstvo 2. typu na planetě Zemi. Jedině stabilní dlouhodobý vzestup jednotlivců i celé civilizace je dostatečnou prevencí proti stagnacím a následným duchovním pádům, kterými lidská civilizace na Zemi opakovaně procházela.

 

Celé věky se přitom o vzestupu mluvilo, ale o skutečný světelný vzestup se nikdy nejednalo. Duchovní vzestup jednotlivců i civilizace byl zaměňován s informačním přehledem, duchovním rozhledem, vzdělaností v duchovních naukách, znalostí magie, s dokonalým duchovním vnímáním, s rostoucí ekonomickou prosperitou, s vědeckotechnickým pokrokem, s odchodem mimo hmotu do sfér s vyššími energetickými vibracemi v rámci tohoto světa.

Člověk 2. typu má předpoklady pro vzdorování magii

Světlo dlouho hledalo možnost, jak získat zásadní výhodu nad Temnem, ale vždy šlo pouze o dočasná krátkodobá vítězství. Temno se vždy oklepalo a po určité době našlo protizbraň, kterou dosavadní výhodu světelných systémů dokázalo eliminovat i předčit.

 

Až člověk 2. typu na Planetě Zemi dostal do své výbavy předpoklady pro nalezení cesty skutečného světelného vzestupu přes všechny bariéry a prahy. A pak už se jen čekalo, zda vůbec tuto schopnost v sobě dokáže otevřít, probudit. Nikdo však předem netušil, co se vůbec stane, až tuto schopnost dostatečný počet jedinců probudí. Jaký vliv to bude mít na vývoj světa. A v jaké situaci se svět bude nacházet, až k tomu dojde. Bude ještě vůbec šance na zásadní zvrat? Bude síla a schopnost neomezeného vzestupu proti Temnu fungovat?

 

Příklad Nové duchovní cesty potvrdil, že ano. Že síla vzestupu světelných bytostí je tím zázrakem, který otevírá před Světlem nové možnosti, doslova nový vývoj. Jedině z pozice vzestupu lze vůbec mluvit o nějaké možnosti změnit tento svět a jeho fungování. Provádění jakési revoluce ve vývoji z pozice bytostí, které nenalezly skutečný světelný vzestup, není ničím jiným, než pouze toužebným přáním a zcela nereálným populistickým heslem.

Tomuto tématu byl již dříve věnován samostatný článek 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost  a také pět článků tématu 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I až 45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V

Praktické zkušenosti potvrdily, že magie musí pryč

V tuto chvíli už máme všemi možnými způsoby potvrzeno, že magie musí nutně z tohoto světa pryč. Toto poznání není výsledkem jednoho náhlého impulsu či popudu, ale vyplývá z mnoha záležitostí předcházejících měsíců a let. Kdy jsme opakovaně dostávali silné náznaky týkající se další budoucnosti magie v duchovních komunikacích.

 

Klíčem k tomu, aby se magii podařilo zcela vytěsnit z tohoto světa je to, aby se určitá dostatečně početná a stabilní skupina dokázala od minulých vlivů magie vyčistit prakticky až do dna.

 

Viz duchovní komunikace Marie Mejdrové: Magie jako pozůstatek bývalé moci, slávy a postavení, Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo, Postoj Přírody k magii, Magické zásahy do Přírody je potřeba zastavit, Božská magie a její odraz ve hmotě, Proč magie nedokáže rozpoznat skutečné principy fungování světa?, Nelitujte staré výbavy (a zbavte se jí, dokud je čas), V auře duchovního mistra,

Petry Novákové:  Magie jako nástroj evoluce již ztratila svou sílu, Postoj planety Země k magii, Minulost přináší poučení, nikoli nové způsoby vývoje, Pokračuje proces vytěsňování magie ze všech rovin bytostí i světa, Dovršení boje s magií je podstatné pro další vývoj, Pozemská Příroda se potřebuje zbavit magie, Nezpracovaná minulost člověka ohrožuje jako živoucí bomba, Příroda už nedovolí své další zneužívání ze strany lidské magie, Energie nových sfér umožňují dokončit boj s Temnem,

Věry Talandové: Vyhrocená situace: Čistý duchovní vzestup a proti němu magie, Vytrvalým karmickým čištěním ztrácí magie svou moc a sílu,

a dalších jednotlivců na NDC.

Příroda už zabrání tomu, aby se vyznavači magie i s magií kamsi ukryli

Jak už jsem jednou uvedl v předcházejícím článku A6. Proč je náš svět prosycen parazitujícími formami života?:

 

Potřebujeme především a v prvé řadě vytěsnit magii pryč z tohoto našeho hmotného světa a jeho duchovního pozadí. Zároveň je dnes důležité zabránit i tomu, aby se magie a její vyznavači na čas kamsi ukryli a přečkali tak pro ně nepříznivé období vývoje. Nezbytné je znemožnit, aby magie jakéhokoliv typu mohla být i nadále používána kdekoliv, v jakémkoliv světě, úrovni, dimenzi. Jinak by soupeření s magií nikdy neskončilo a současný stav by se po určité době znovu a znovu opakoval…

Závěrečný souhrn: Strana Světla dnes už má dostatečně účinnou náhradu za magii

Důležité je, že v dnešní době už víme a praktickými zkušenostmi máme potvrzeno, že strana Světla má dostatečně silnou a zároveň účinnou náhradu za magii. A tou je skrytá síla vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy, kterou má dnešní lidstvo 2. typu na planetě Zemi k dispozici.

 

Skrytá síla světelného vzestupu je přesně tou výbavou, která je typická právě pro Světlo, a kterou strana Temna nemůže ukrást ani zneužít.  A to je to nejpodstatnější.

 

A jak tuto sílu probudit? K tomu jsme na našich stránkách poskytli dostatečně detailní a zároveň fungující návod – viz například souhrnné články 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I  až  45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V.


Dodatek na závěr

Napojení na vyšší světelné sféry s tvůrčími schopnostmi zahýbalo událostmi

Pro úplnost ještě dodávám, že o získání napojení na nové vyšší světelné sféry s tvůrčími schopnostmi jsme se již dříve zmínili v několika našich textech na těchto webových stránkách.

Prvním z těchto vyšších kontaktů bylo napojení na Sféru Harmonického ticha, viz komunikace Petry Novákové Snažte se uprostřed vnějšího hluku a chaosu nalézt vnitřní ticho, které doslova zahýbalo dalšími událostmi a tvůrčí činností bytostí na NDC - viz další komunikace Věry Talandové Ze spojení s harmonickým tichem vznikají čisté světelné inspirace, Každou situaci se snažte řešit z úrovně klidu a harmonie, a texty A4. Příležitost příjmu mimořádně čistých světelných energií, A5. Duchovní kresby přibližují dalším bytostem dotek harmonie, T1. Energeticky vyzařující obrazy Ivany Zámečníkové, T2. Energeticky vyzařující obrazy Petry Novákové.

Nakonec došlo k otevření samostatných webových stránek speciálně pro oblast energeticky vyzařujících duchovních obrazů na adrese www.energiezobrazu.webnode.cz .

V dalších dnech pak následovalo navázání kontaktu s dalšími čistými světelnými sférami, viz komunikace Petry Novákové Energie nových sfér umožňují dokončit boj s Temnem, Věry Talandové Další světelné sféry jsou připravené pomoci vývoji lidstva, Naučte se být v trvalém kontaktu s čistými Světelnými Sférami, Vytrvalým karmickým čištěním ztrácí magie svou moc a sílu. O tom, jaké výsledky tato napojení přinášejí, pak uvedly více komunikace Ivany Zámečníkové Čistým způsobem bouráte to, co je přežité a nepotřebné, Postupné probouzení vyšších regeneračních schopností.

 

Z toho všeho, co je v těchto komunikacích a textech uvedeno, vyplývá následující:

 

Čistá světelná tvorba vzniká z příležitostí, z vyšších světelných impulsů. Nikoliv z potřeby ega – z touhy být lepší, slavnější, známější než všichni ostatní. K těmto příležitostem se však může dopracovat pouze člověk, který začal vytrvale a důsledně den za dnem, týden za týdnem soustavně pracovat na posilování světelného základu své bytosti. A dělal to tak dlouho, až se mu podařilo dostat se na skutečný světelný vzestup a po cestě vzestupu pak navíc dokázal vystoupat dostatečně vysoko, aby získal napojení na světelné sféry schopné tvůrčí činnosti.

 

Pro úplnost dodávám, že v posledních dnech nám bylo v duchovních komunikacích doporučeno, že používání názvů „Sféra Absolutní čistoty“, „Sféra Absolutního tvoření“ a dalších podobných používajících slova „absolutní“ není zcela vhodné. A to přesto, že se nám tyto sféry právě tímto názvem původně představily. Protože vzestup NDC pokračuje stále dále a výše. A to, co se původně zdálo jako absolutní z pohledu dané pozice, se později při trvalém a stabilním vzestupu ukáže jen jako jeden ze stupňů ke stále vyšší čistotě a dokonalosti. Proto nám bylo dalšími vyššími sférami doporučeno slovo „absolutní“ v těchto pojmenováních nahradit slovem „prvotní“ a používat vhodnější názvy „Sféra Prvotní čistoty“, „Sféra Prvotního tvoření“, atd. A proto také v našich předcházejících textech tyto změny dodatečně provedeme.


© Jiří Novák, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 191
  • 27
  • 20
  • 20
  • 23

Celkový počet hlasů: 281