Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Pokračuje proces vytěsňování magie ze všech rovin bytostí i světa

Pokračuje proces vytěsňování magie ze všech rovin bytostí i světa

Petra Nováková Vloženo 25.3.2011
Petra Nováková

Duch. komunikace z února a března 2011

Planeta se jasně staví za nalezený světelný vývoj

Spojené Síly Světla, prosím teď o aktuální informace ohledně celkové situace. Co je teď důležité vědět? Děkuji (duchovní komunikace z 9.2.2011):

Příroda: „Mnoho bylo na Planetu Zemi naloženo, když se stala domovem civilizace, která měla vnést do Stvoření světelný vývoj. Země byla již za tímto účelem Stvořena. V místě, které dávalo všechny možnosti, které bylo pro změnu vývoje klíčové. Zde byly všechny dostupné nástroje v jednom bodě. Stejně jako existuje bod, ze kterého lze vnímat všechny časové linie v tomtéž okamžiku, stejně tak Planeta byla bodem, ve kterém existují všechny varianty vývoje. Vše je možné! Jen je nutné najít tu pravou kombinaci těch pravých prostředků.

Planeta dlouho nesla statečně všechny experimenty lidstva s nalezením vývoje. I když mnohdy se dá říci, že vývoj nebyl lidstvem hledán. Byly okamžiky, kdy vývoj hledal lidstvo. Jeho kladnou odezvu. Temní si daleko dříve uvědomovali důležitost Země než mnohdy naivní lidské bytosti. I proto Temní usilovali o ovládnutí Země. A nejen temní, ale i další mocnosti z Vesmíru, které ač nejprve světelné se na základě svých praktik dostaly na stranu Temna. Země dlouho nechávala sama sebe experimentálním kouskům lidských civilizací a temných sil. Teď se naopak staví jasně za nalezený světelný vývoj a vede ty, co jsou rozhodnuti s ní spolupracovat. Naopak se tvrdě bouří proti těm, kteří jsou rozhodnuti Planetu  pouze využívat. Vyživující síť Planety funguje pro Zemi a její potřeby i pro lidstvo a jeho potřeby. Protože z duchovního pohledu jsou potřeby Země i lidstva postavené na stejném základě. Lidstvo pomáhá naplňovat potřeby Planety (tedy by mělo) a naopak Planeta pomáhá naplňovat ty lidské.“

 

Pouze člověk může dát smysl svému životu

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Mnoho se toho te=d děje. jakou komunikaci předložit lidem? Děkuji (Duchovní komunikace z 27.2.2011):

Příroda: „V tomto období přichází mnoho impulzů. Množí se, jsou všude kolem. Přichází jako poslové změn. Z prostoru, kde budoucnost není jen výsledkem tápání a nahodilých událostí. Ale kde každý krok má svůj význam, kde budoucnost každého a budoucnost všech se skládá z jednotlivých činů, z reakcí lidí na konkrétní situace. Kde lze naráz spatřit tu nejbližší budoucnost v souvislosti s rozhodnutím každého jednotlivce. Všechny možnosti, které se nabízejí pro danou skutečnost a také důsledky (jako hrubý nástin) každého takového rozhodnutí. I lidstvo může mít k tomuto vědění přístup ve smyslu rozpoznávání, který směr z nabízených možností je v tuto chvíli ten pravý, na který směr ukazují impulsy. Lidstvo nikdy nebude znát dopředu svou budoucnost. Ale už teď je impulzy vedené k tvorbě takové budoucnosti, která je pro vývoj daného člověka i pro vývoj celkový ta nejlepší.

Zkuste si uvědomit důležitost každého rozhodnutí, každého kroku, který činíte. Každý krok má svůj význam a zároveň žádný krok se nedá vrátit. Nekráčejte slepě vedeni temnými nitkami. Kdy se potácíte od jedné události ke druhé jakoby bezúčelně. Život každého má svůj důvod, svůj smysl. Ale musíte mu ho dát. Život sám svůj smysl netvoří. Vy mu ho musíte dát. K tomu jste dostali schopnosti, k tomu jste byli předurčeni. Život každého nabízí mnoho možností. Bez lidského konání však zůstanou nevyužity. Rozměr lidského života je daleko hlubší, než je lidstvo zatím ochotno připustit. Celé věky uplynuly, a přesto lidstvo odmítá vidět důsledky svých rozhodnutí. Zkuste vyslyšet impulzy, které k vám přicházejí. Ztište se a buďte jednou sami k sobě upřímní. To Příroda k nám promlouvá. Může být to, co ve svém životě činíte, skutečným smyslem života?

 

Lidstvo se musí nejprve postavit ovládání na duchovní rovině

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Co teď probíhá? (Duchovní komunikace z 28.2.2011):

Příroda: „Objevují se stále nové informace, které posouvají současný stav pozemského vývoje do zcela jiného světla. Ukazuje se tak skutečnost, že lidstvo se nechalo ovládat Temnem, nevzdorovalo, naopak bylo rádo, že za něj někdo převzal zodpovědnost. Tato temná náruč však bránila lidstvu ve svobodném rozletu. A protože lidstvo k tomuto ovládání přistoupilo dobrovolně, stalo se to, že je ovládané nejen z duchovních úrovní, ale také na té hmotné. Je ovládáno státem, bohatými přednosty, kteří drží vývoj Planety plně v rukách a diktují podmínky. Lidstvo je tak ovládané ze všech stran, každou větší institucí, která něco znamená. Každým jednotlivcem, který na základě peněz nebo prestiže má vliv a moc. Jedinou cestou ven z tohoto celkového ovládnutí je postavit se ovládání nejprve na duchovní rovině. Teprve pak budou páky a schopnosti postavit se i proti ovládání ve hmotě. Naopak to nejde. Protože duchovno je prvotní a hmota představuje až důsledek. Až teď však lidstvo získává cestičky, které ho vedou ke zjištění, že jeho život není svobodný, ale že zde existuje mnoho projektů, které si s lidstvem zacházejí podle svého, a stejně tak i s Planetou. Někteří i přesto nevěří a stále to přirovnávají ke sci-fi. Ať už jde o CHEMTRAILS, ropný průmysl, který vůbec vzniknout nemusel, machinace s Planetou na základě nepřirozeně vytvářené sítě. Lidstvo dostává konečně možnost spatřit skutečné. Až pochopí tuto manipulaci, uvědomí si její přítomnost, možná pak teprve pochopí i onu manipulaci duchovní, která ji předchází, která je prvotní. A je ještě méně prohlédnutelná než skrývaná manipulace hmotná. Nevědomí je někdy sladké, ale také zrádné.“

  

Pokračuje proces vytěsňování magie ze všech rovin bytostí i světa

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace, jak se věci mají. Děkuji (Duchovní komunikace z 1.3.2011):

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Už nějakou dobu se mluví o tom, že se láme vývoj. Tento proces však stále probíhá. Magická síla má svůj zdroj. Je ovládaná mágem, který je na zdroj napojen a ví, jak z něj tuto sílu vypudit a jak ji řídit ve svůj prospěch, dle svých pokynů. Tento zdroj byl původně součástí prostředí, protože vše vznikalo zpočátku díky magické síle. Čistá síla na tvůrčí akt nebyla nikdy použita. Vždy zde byla magie. Mágové se též naučili tento zdroj magie vtáhnout z části do sebe. Být tak svébytnou jednotkou. Zdroj byl i součástí morfických polí. Teď se odevšad magie vypuzuje, stále je však součástí mágů a také je uzemněna v mnoha předmětech hmoty a též ve vrstvách bytostí, které se s ní ať už aktivně nebo pasivně potkaly. Což je, dá se říci každý.

Proto je teď nutné se co nejvíce karmicky očistit z minulosti. A i na hmotné rovině magii lidem ne zošklivit, ale ukázat její pravou tvář. Tu, která byla doposud velmi skrytá. Příroda též ze sebe všechny magické prvky vytěsňuje. Ale tento proces je dlouhodobější. Nejsilnějšími zdroji magie jsou teď mágové sami. Mají vlastní temné světy, které jim shora magickou sílu poskytují a nejde už kolikrát o čistou magii, ale o její zmutovanou podobu, která se vyznačuje daleko větší silou, průrazností. Základem takové magie je již jednoznačně temnota.

  

Lidstvo nemá v sobě potenciál vést samo o sobě vývoj

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně situace. Co je důležité pro nás i pro lidi vědět. Děkuji (Duchovní komunikace z 8. a 9.3.2011):

Příroda: „Přírodní síly a systémy hledají skulinky, jak ze svých útrob doslova vyvrhnout, vypudit temné nánosy, tendence, implantáty, které zarostly do původních přírodních struktur a principů a svým temným působením je stále ještě ovlivňují. Příroda byla dlouho velmi slabá, než aby se mohla proti tomuto ovládání postavit. S o to větší silou, vehemencí a odhodlaností to činí teď. Dává se tak dohromady síla, která bude schopná zlomit hmotný vývoj, který se zatím stále pohybuje setrvačností ve stejných kolejích. Tyto koleje však jsou doposud řízeny a mnohdy byly i položeny temnými silami pomocí magie, a to ať v podobě duchovní nebo hmotné.

Je důležité vědět, že vše, co se teď děje, co probíhá, je Přírodou, Planetou i dalšími světelnými sférami, které vedou vývoj, řízeno. Vývoj již dlouho není nahodilou souhrou událostí, okolností, neřízeným chaosem. Řád již byl ustanoven v duchovních sférách, teď ten samý přerod probíhá i ve hmotě. Jeho cílem je ozdravení vývoje, jeho navrácení do rukou, do kterých od počátků věků náleží, a které jediné ho dokážou bez prosazování vlastních tužeb vést. Bytosti samy o sobě nemohou přemýšlet jen obecně, z nadhledu. Protože jsou samy individualizované, nedokážou zcela objektivně skloubit vlastní vývoj s vývojem prostředí, Planety, světa. Vždy se mísí dohromady skutečné potřeby vývoje se subjektivním pocitem. Proto vývoj nemůže držet v rukách samotné lidstvo, ani duchovní instituce složená z lidských bytostí. Lidské ani jiné individualizované bytosti nemají v sobě potenciál vést samy o sobě vývoj. Mohou ho pouze budovat, tvořit na základě vyššího světelného vedení.

Příroda je součástí každé bytosti, každého kousku hmoty, který vše na Planetě i na jiných planetách přirozeně vytvořila. Proto je schopná zajistit optimální vývoj pro každou svou část, složku, protože každá taková složka je součástí Přírody. Přitom Příroda žádnou svoji část neupřednostňuje. Stejně jako člověk neupřednostňuje fungování např. srdce na úkor plící, atd. Snaží se o optimální funkčnost a zdraví každého svého dílčího orgánu. Protože to všechno je jeho součástí. To samé však již nedokáže, co se týká dalších bytostí, civilizací, světů.

Část lidstva stále nechápe jasné argumenty o tom, kdo by ve skutečnosti měl vést vývoj. Proto teď probíhá jakýsi boj. Mezi Přírodou jako určovatelkou vývoje a mezi magií, která se ve hmotě snaží tento post obhájit. Energie se třískají, aby se nakonec došlo ke konkrétnímu výsledku, platnému pro další budoucnost. K takovému vedení vývoje, které nastolí spravedlnost a jasný směr vývoje k vyšší čistotě. Už nebude tolerována vláda kohokoliv, kdo na základě schopností z minulosti může do vývoje stále ještě zasáhnout a těmito svými zásahy způsobuje chaos a nárůst temnoty.

© Petra Nováková, březen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 168
  • 17
  • 19
  • 15
  • 20

Celkový počet hlasů: 239