Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A17. Spontánní akce proti dalším pilířům Černého bratrstva

A17. Spontánní akce proti dalším pilířům Černého bratrstva

Jiří Novák, Ivana Zámečníková Vloženo 21.6.2012
Jiří Novák Ivana Zámečníková

Další pilíře temné moci Černého bratrstva. Spojení světelných bytostí s dostatečnou úrovní vnitřní čistoty ke společné akci proti Černému bratrstvu. Světelné energie vysoké frekvence likvidují zárodečné buňky Černého bratrstva. Globální společná akce všech, kteří byli ochotni pomoci. Černé bratrstvo je potřeba zničit se všemi jeho vlákny, kořeny, systémy. Seskupení všech bytostí na NDC již dosáhlo velmi vysokého vyladění. Lidé na NDC jsou plně otevřeni působení Karmy pro hmotný svět. Další skryté základy temné síly Černého bratrstva byly zničeny. Lidé na NDC pomáhají ke stabilizaci Karmy pro hmotný svět. Čím více lidí dokáže snést dotek Karmy pro hmotný svět, tím pevnější se stávají základy světelného fungování Karmy – to znamená spravedlivého měření všem, bez ohledu na jejich postavení, dřívější duchovní hodnosti, schopnosti, pravomoce.

Jiří Novák

Další pilíře temné moci Černého bratrstva

Následující slova Karmy nového vývoje uvedená v textu Ivany Zámečníkové Černé bratrstvo parazitovalo na všech formách života na Zemi, naznačila, jak hluboce byla celá naše Planeta i všechny formy života na ní postiženy temným ovládáním ze strany nehmotného Černého bratrstva:

 

Karma: „V tomto období dochází k obnažování doposud skrytých napojení Černého bratrstva na další bytosti, jiné formy života. Jak se nyní ukazuje, Černé bratrstvo se dokázalo v minulosti napojit na téměř všechny formy života, organické i neorganické. Jde o obrovskou rozsáhlou síť ovládání, vysávání a manipulací. Je třeba opět odříznout, zničit i tato další napojení, tyto další kořeny Černého bratrstva, které se týkají rostlin, zvířat a minerálů…

 

Jedním obrovským pilířem bylo lidstvo. Z velké části je již tento pilíř odstraněn, a tím byl celý systém Černého bratrstva zásadně vychýlen. Zbývají jen černí bratři ukrytí, zapadlí v karmických vrstvách lidí.

 

Nyní přichází na řadu zpracování, zlikvidování, zlomení dalších tří sloupů Černého bratrstva parazitující na rostlinstvu, živočišstvu a minerální říši. Je potřeba odříznout a zničit i toto napojení na temné systémy Černého bratrstva.“

 

Pro úplnost dodávám, že podrobnější informace o nehmotném Černém bratrstvu byly uvedeny v článku 16. Magie z pohledu historie. A pokud jde o zásadní chyby, omyly, přehmaty tehdejších světelných institucí, které bezprostředně odstartovaly dosažení temné dokonalosti Černého bratrstva, více o tom bylo v textech 50B. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista II, 53B. Temné pilíře křesťanství II, A15. Aktuální situace a přínos Velikonoc 2012.

V další části tohoto textu budou uvedeny detaily o tom, jak proběhla společná akce likvidace dalších opěrných pilířů Černého bratrstva. Které se v posledních dnech obnažily prostřednictvím karmické očisty řady jednotlivců na Nové duchovní cestě. Tím byly konečně na tyto zbytkové systémy Černého bratrstva získány přímé adresy a bylo možné přikročit k jejich likvidaci.


Ivana Zámečníková 

Spojení světelných bytostí a NDC ke společné akci proti Černému bratrstvu

Poté, co jsem přijala informaci, že v posledních týdnech dosáhla většina lidí na NDC optimálního stoprocentního vyladění příjmu bioenergií a hmotné výživy, jsem zaregistrovala následující událost.

Večer 7. 6. 2012 jsem vnímala, že se začíná spouštět hromadná očistná akce jednotlivých bytostí na NDC. Karma pro hmotný svět začala pulzovat zevnitř ven zlatou energií. Vnímala jsem prostor kolem Karmy, jak na něj působí tyto energie. Vylaďují ho, stabilizují a pročišťují včetně těch, kteří jsou s  Karmou pro hmotný svět přímo propojeni. Postupně se tato zářivá zlatá energie rozšířila kolem celé Planety. Vypadalo to, jako kdyby tato energie vyzařovala z celé Planety, z jejího nitra i povrchu.

 

Postupně mi výjev začal připomínat závěrečnou scénu z filmu Avatar. Vnímala jsem masové hromadné zapojení všech světelných bytostí s dostatečnou úrovní vnitřní čistoty zde na Planetě. Tedy nejen samotné Planety a Přírody, ale také jednotlivých lidí, rostlin, zvířat, menhirů. Došlo tak k mimořádnému propojení světelných energií vyzařujících z těchto bytostí a následně ke společnému vzepření se temnému systému, dalším obnaženým zárodečným buňkám Černého bratrstva.

 

Z jiného pohledu, z větší dálky, jsem pak vnímala, že zářivé světelné energie o velmi vysoké frekvenci a velké síle zářily při této hromadné spontánní akci až hluboko do Vesmíru. Při zaměření svého duchovního pohledu na některé ostatní Planety ve Vesmíru jsem si všimla, že i z nich vycházely zářivé světelné energie, ovšem menší intenzity, než byly energie přicházející ze Země.

Světelné energie vysoké frekvence likvidují zárodečné buňky Černého bratrstva

Vnímám, jak se Planeta a světelné bytosti, i Karma pro hmotnou rovinu, při této operaci čistí a celé seskupení těchto světelných bytostí tak získává větší stabilitu. A současně se přelaďuje na ještě vyšší frekvence světelných energií. A tím získává schopnost bez problémů přijmout mimořádně čisté energie těchto vysokých frekvencí a zprostředkovat jejich převedení na ta místa, kde jsou právě takové energie potřeba. To je možné díky tomu, že tyto bytosti den za dnem pracují na posilování světelných základů své bytosti a aktivně se zbavují své karmické zátěže. Jedině to jim dává možnost vyššího dosahu a schopnost postupně se otevírat světelným energiím vyšších a vyšších frekvencí, které mají silnější razanci působení.

Energie vysoké frekvence a čistoty přijímané seskupením světelných bytostí hromadně směřují a pronikají do nalezených zárodečných buněk Černého bratrstva. K těm, ke kterým jsme v posledních týdnech, díky karmické očistě a obnaženým vrstvám, získali adresy. Světelné energie mimořádně vysokých frekvencí, které pocházejí od Sil Světla a jsou řízeny nejvyššími složkami Sil Světla, pak tyto temné zárodečné buňky prosvětlují a doslova rozmetávají na kousíčky. I tyto drobné kousky jsou světelnými energiemi následně rozpuštěny tak, aby z nich už nikdy nemohly vzniknout další podobné zrůdné systémy, které by cizopasily na ostatních bytostech.

Globální společná akce všech, kteří byli ochotni pomoci

Šlo o globální akci, které se na vědomé hmotné či nevědomé duchovní úrovni zúčastnila na popud Přírody a Karmy pro hmotný svět většina světelných bytostí, které jsou dostatečně karmicky pročištěné. Zde na Planetě, v tomto Vesmíru, i mimo něj. Celá akce probíhala pod přímým vedením nejvyšších Světelných sfér, které zde vedou nový vývoj. Tato akce se ukázala v tomto období jako naprosto nezbytná k tomu, aby bylo konečně možné zlomit zbytkový odpor temného systému Černého bratrstva. Protože už je nejvyšší čas akutně vyřešit situaci týkající se masového ovládání dalších bytostí na Planetě i mimo ni. 

 

Černé bratrstvo je potřeba zničit se všemi jeho vlákny, kořeny, systémy

IZ:Prosím Spojené Síly Světla o informace týkající se toho, co se dělo večer 7. 6. 2012. Proč došlo k spontánní, neplánované, hromadné akci na podporu aktuálního světelného vývoje? Děkuji. (Duchovní komunikace z 10. 6. 2012)

 

Příroda: „Děkuji za tuto otázku. Ano, i já jsem se, jak nejvíce to bylo možné, zapojila. A podpořila světelný vývoj a pomohla k likvidaci dalších obnažených zárodečných buněk, tedy počátečních stavebních kamenů temné moci Černého bratrstva. Pokud by nedošlo k tomuto odstranění temného společenství se všemi jeho vlákny, kořeny, systémy, podložími i v nově zjištěných oblastech, ve kterých působilo, nemohlo by dojít k dalším posunům a pevnější stabilizaci Karmy pro hmotný svět. A Karma by pak i nadále byla pod tlakem temných energií, temných vírů, které by odřezávaly přístup k jejímu vlastnímu zázemí a k vlastní vnitřní podstatě všech lidí i dalších bytostí na Planetě.

 

Po odstranění těchto do nedávné doby ještě skrytých temných vazeb (temném parazitování na energiích samotné Přírody, Planety, astrální sféry, rostlinné, živočišné a minerální říše) se světelným sférám, Planetě, Přírodě i dalším bytostem VELMI výrazně ulevilo. Odpadlo z nich obrovské břemeno, tíže, která je po tisíce let svazovala a neumožňovala jim plynulý vývoj.

 

Je totiž nesmírně těžké duchovně se probudit bez potřebné energie, kterou Černé bratrstvo lidem i ostatním bytostem odebíralo. A navíc s duchovním vnímáním, které bylo silně deformováno působením temných systémů z pozadí světa. Ještě těžší je pak přijmout a pochopit, jak je vlastně aktuální situace kritická, kam se svět, pokud se nezmění, ubírá.“

Seskupení všech bytostí na NDC již dosáhlo velmi vysokého vyladění

IZ: Přírodo, vnímám, že došlo k pevnějšímu propojení všech bytostí, které se podílely na likvidaci buněk Černého bratrstva. Vnímám skutečně velmi pevné pouto mezi námi všemi. Je to tak?

 

Příroda: „Ano, většina lidí na NDC se již dokázala zbavit nejproblematičtějších postojů, které jim nedovolovaly vstoupit na 17. duchovní úroveň (100 % vyladění příjmu bioenergií a hmotné výživy ve Světle). Jako celek jste dosáhli velmi vysokého vyladění. Jako světelné bytosti jste se spojili pro důležitou věc. Vaše bytosti přirozeně vnímaly, že je třeba se vzepřít útlaku, který byl až do této doby skrytě vyvíjen na různé říše, sféry, planety. Díky vyladění ve Světle, kterého jste hromadně dosáhli, jste se dokázali jasně a velmi zřetelně vzepřít tomuto útlaku.

Již pouze tímto vzepřením došlo k odstřihnutí některých napojení, které si různé větve Černého bratrstva po tisíce let vytvářely. K odstřihnutí jejich některých zásobáren energie, ze kterých čerpaly svoji sílu díky jejich téměř dokonalé kamufláži. Podařilo se najít jejich adresy a definitivně zlikvidovat objevené temné zárodečné buňky a další instituce Černého bratrstva.

Všichni jste dokázali svým rozhodným přístupem jasně stanovit, co je správné a co již nikoli. To je nesmírně důležité. Touto akcí jste přetnuli velmi pevné okovy, obruče, které mnohým bytostem nedovolovaly svobodně žít a vyvíjet se pro sebe optimální rychlostí.

 

Ano, vnímáš správně, že došlo k hlubšímu propojení mezi světelnými bytostmi, ať už zde na Planetě, nebo v celé pravotočivé větvi Stvoření ve Vesmíru i mimo něj. Získali jste vnitřní důvěru, že v případě problémů, bude-li potřeba, se opět dokážete vyladit a navzájem si pomoci. Tedy například zjistit v čem je problém, jakou nejvhodnější a nejčistší cestou je možné ho řešit. Co ještě je nezbytné u sebe změnit a společně se pak posunout dál. Síly Světla vám ze svého nadhledu vždy pomohou pochopit, jak se situace má, čeho se týká.“  

 

Lidé na NDC jsou plně otevřeni působení Karmy pro hmotný svět

IZ: Co mělo znamenat vzájemné probíhání energií mezi Karmou a lidmi na NDC, jak to někteří vnímali? (Petra Nováková vnímala v prostoru kolem Karmy, která měla obvyklý tvar homole, zlatý prstenec z energie. A k němu vedoucí zlaté nitky, proudy zlaté energie, od jednotlivých lidí na NDC, kteří již měli těsné spojení s Karmou. Tato zlatá energie proudila do Karmy zespodu nahoru, až celá homole zezlátla odstínem sluneční zlaté barvy. Poté začala Karma vyzařovat bílou energii, která naopak proudila do prstence a přes něj do připojených lidských bytostí. Stala se z toho dvoubarevná bílo-zlatá energie proudící oběma směry mezi lidmi a Karmou. Poté každá z bytostí začala vyhrabávat ze země truhlu se starou výbavou, kterou bylo třeba Karmě vydat.)

 

Příroda: „Šlo mimo jiné o vzájemné upevňování energetického napojení mezi vámi (světelnými bytostmi) a Karmou pro hmotný svět. V tomto období jste již schopni přijmout – unést ještě silnější působení Karmy pro hmotný svět, které se bude promítat do vašich životů. Energie, které probíhaly mezi Karmou a lidmi na NDC, posílily jednak stabilitu jednotlivců na NDC a současně i stabilitu celého komplexu Nové duchovní cesty. Zároveň tyto energie pomohly k ještě silnějšímu ukotvení a dokonalejšímu vyladění Karmy pro hmotný svět. A posílení možnosti jejího působení na nejrůznější bytosti ve hmotném světě.

 

Lidé na NDC se díky jejich hmotnému i duchovnímu vyladění, které jde u nich ruku v ruce, ještě více otevřeli působení Karmy. Přijali na sebe další díl zodpovědnosti za své karmické přehmaty, které se vynořily v rámci karmických vrstev v tomto období. A dokázali ze sebe v rámci karmické očisty vydat další nepříznivou umělou výbavu z minulosti, která se u nich v tomto období obnažila. Tedy to, co si v minulých životech někde např. schovali či zakamuflovali.

 

Tato upřímnost, ryzost ve světelném smýšlení a dosažená vnitřní čistota otevřela možnost vzájemného ještě silnějšího ukotvení a propojení s Karmou i s ostatními světelnými bytostmi. To mělo za následek možnost vyladění celého systému Nové duchovní cesty na ještě vyšší úrovně světelných energií. Došlo také k otevření dalších vyšších světelných sfér, které se díky přirozenému hromadnému vyladění nad hladinu 17. duchovní úrovně mohly zpřístupnit - otevřít.“

IZ: Děkuji.


Další skryté základy temné síly Černého bratrstva byly zničeny

IZ: Prosím Spojené Síly Světla o informace, které se týkají toho, co probíhalo večer 7. 6. 2012. Já jsem to vnímala, jako hromadné spontánní vzepření se dalším zárodečným buňkám různých forem Černého bratrstva. Děkuji. (Duchovní komunikace z 9. 6. 2012).

 

Centrální Karma: „Ano, vzhledem k potřebám nynějšího světelného vývoje bylo důležité zastavit a zlikvidovat rozsáhlé působení Černého bratrstva na další úrovně života na Planetě a ve Vesmíru. Bylo nezbytné, aby světelné bytosti daly jasně najevo vlastní postoj. Vzepřít se tomuto ovládání, i když nebylo přímo nasměrováno na vás, na lidské bytosti, ale na jiné formy života, které jsou součástí Přírody, Planety, Vesmíru. Vzepřít se tedy manipulacím na všech úrovních.

Během této společné akce došlo k spontánnímu jasnému stanovení hranic, vzepření světelných bytostí, které mělo za následek nalezení zárodečných buněk a podloží. Tedy těch doposud skrytých základů, ze kterých dokázaly zbytkové systémy Černého bratrstva až do dnešní doby čerpat svoji temnou sílu. S veškerou pomocí a za spolupráce všech složek Sil Světla a především dostatečného množství lidí na vysoké úrovni světelného vzestupu, došlo k radikálnímu řezu. Řezu, kterým se další formy života na Planetě a ve Vesmíru odřízly od zneužívání, ovládání, parazitování ze strany systémů Černého bratrstva. Mohlo tak dojít k úspěšné likvidaci základen a zárodečných buněk, celého zhoubného podloží Černého bratrstva, které se nacházelo v tomto Vesmíru.“

Lidé na NDC pomáhají ke stabilizaci Karmy pro hmotný svět

IZ: Vnímala jsem pulzování Karmy pro hmotný svět, co to mělo znamenat? Jaký to mělo význam?

 

Centrální Karma: „Šlo mimo jiné i o vnitřní stabilizaci, čištění samotné Karmy. Aby mohlo dojít k ještě pevnějšímu propojení s lidmi, kteří aktivně zpracovávají svoji karmickou minulost, své karmické nádrže přirozenou cestou omluvy, odpuštění a vydání ze sebe všeho temného, co se v rámci karmických vrstev z minulosti obnažilo.

 

Důležité je, že lidé na NDC svým vlastním karmickým čištěním, zvyšováním své vnitřní stability a čistoty, péčí o světelné základy své bytosti na hmotné i duchovní úrovni, významně pomáhají se stabilizací Karmy pro hmotný svět. Poskytují tak této Karmě příležitost dalšího důkladného pročištění a postupného zdokonalování, dalšího vylaďování.

 

Čím stabilnější, vyrovnanější a pevnější jsou lidé na NDC, tím je i Karma pro hmotný svět pevnější, stabilnější, čistější. Vzájemně jste pro sebe VELMI důležití. Karma pro své upevnění a kvalitní působení ve hmotě potřebuje co nejvíce lidí na vzestupu ve Světle, o které se může svými energiemi opřít a prostřednictvím kterých získává potřebné stabilní uzemnění ve hmotě. A zároveň lidé na světelném vzestupu, kteří se karmicky čistí, potřebují co nejčistší Karmu, aby měřila všem podle toho, co si skutečně zaslouží.

 

Z toho vyplývá, že čím více lidí dokáže snést dotek Karmy pro hmotný svět, tím pevnější se stávají základy světelného fungování Karmy – to znamená spravedlivého měření všem, bez ohledu na jejich postavení, dřívější duchovní hodnosti, schopnosti, pravomoce.“

 

IZ: Děkuji.


© Jiří Novák, červen 2012
© Ivana Zámečníková, červen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 169
  • 22
  • 15
  • 18
  • 19

Celkový počet hlasů: 243