Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 5D. Frekvence bioenergie, úroveň pravdy a vnitřní čistota člověka

5D. Frekvence bioenergie, úroveň pravdy a vnitřní čistota člověka

Jiří Novák Vloženo 6.3.2020
Jiří Novák

Souvislost úrovně pravdy s frekvencí duchovní energie. Vysvětlení, proč neexistuje absolutní pravda. Frekvence bioenergie a vnitřní čistota člověka. Frekvenční dosah našeho vědomí určuje úroveň pravdy, kterou jsme schopni přijmout. Hledající touží získat přístup k vyšší pravdě. Získat přístup k vyšší pravdě vyžaduje zvýšit čistotu svého nitra. Jaké máme možnosti pro zhodnocení duchovní situace druhého člověka? Duchovní situaci člověka lze popsat následujícími dvěma základními ukazateli. Moment světelného vzestupu naznačuje tendenci vývoje situace člověka z pohledu Světla - je to rychlost, jak člověk duchovně stoupá, která je výslednicí všech vlivů vnitřních a vnějších. Vztlak na světelný vzestup hodnotí pouze každodenní úsilí, kterým člověk podporuje svůj světelný vzestup. Zjišťování aktuální duchovní situace pomocí duchovní komunikace s Přírodou. Příklady.


                                                   

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková

Souvislost úrovně pravdy s frekvencí duchovní energie

Prokázanou skutečností je, že veškerá energie ve Vesmíru nepředstavuje jediný typ energie, jednolitou energetickou hladinu. Dále víme, že energii libovolného typu lze charakterizovat určitou frekvencí. Ať už se jedná o energii vlnového typu, nebo energii ve formě částic (fotony), případně duchovní energie ve formě vláken. U duchovních energií si frekvenci můžeme představit jako určitou formu hrubosti nebo naopak jemnosti, více o tom bylo v textu  5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly.

Čím je struktura duchovní energie jemnější, jemnozrnnější, tím je její frekvence vyšší. A tím vyšší účinnost a dokonalejší řád s sebou tato energie přináší. U pravotočivé světelné bioenergie jde současně o vyšší harmonii, vyšší hladinu etické čistoty. A současně i dokonalejší schopnost harmonizovat, čistit, opravovat duchovní struktury. Úroveň frekvence levotočivé temné energie frekvence naopak vyjadřuje dokonalost a účinnost ovládání, manipulování, zneužívání, vychytralost a neprůhlednost lži.

Současně také víme, že každá informace vyzařuje určitou bioenergii. Informacím, které vyzařují temnou bioenergii, se logicky budeme vyhýbat. Protože jejich cílem není sdělování pravdy, ale spíše určité zmanipulování člověka. A informace vyzařující bioenergie světelné? Čím vyšší je frekvence této vyzařované světelné bioenergie, tím vyšší je úroveň pravdy informace.
 

V duchovní oblasti člověk nahrazuje měřicí přístroj

Dejme tomu, že potřebujeme zjistit, která ze dvou informací vyjadřuje vyšší hladinu pravdy. Teoreticky by pak stačilo porovnat světelné bioenergie vyzařované těmito informacemi a rozpoznat, která z obou bioenergií má vyšší frekvenci. Máme nějaké možnosti, jak porovnat světelné frekvence dvou bioenergií? Technické vědecké možnosti nemáme. Zatím ještě neexistují přístroje, které by toto dokázaly spolehlivě zjistit.

Nejcitlivějším a prozatím nejspolehlivějším přístrojem pro vnímání a měření bioenergie zůstává lidské tělo duchovně probuzeného člověka, který se dostal na cestu stabilního světelného vzestupu a dokázal na této cestě získat dostatečný duchovní nadhled nad situací. Neboli dostal se svým vnitřním naladěním výše, než je frekvence obou porovnávaných světelných bioenergií. Takový člověk má předpoklady rozpoznat svým vnitřním duchovním pocitem, která ze dvou porovnávaných světelných bioenergií má vyšší frekvenci. Každý pro to má předpoklady. Jen je potřeba, aby se na své světelné duchovní cestě dostatečně vnitřně vyčistil a dokázal si přirozeným způsobem probudit takové duchovní vnímání.

Citlivý člověk dokáže vnímat a rozlišovat bioenergie. Ty se u něj začínají pro­jevovat nejrůznějšími způsoby – pocitem tepla, mravenčením, brně­ním v oblasti prstů, dlaní, chodidel nebo celých nohou, břicha a hrudi, krku a hlavy. Nebo naopak nepříznivým tlakem a jinými nepříjemnými doprovodnými pocity v případě bioenergií levotočivých. Zpočátku jsou tyto příznaky neurčité, při dalším duchovním postupu vzhůru k vyšší vnitřní čistotě se člověk stává více a více vnímavým. Postupně se naučí rozpoznávat, odkud energie přicházejí, jakým směrem proudí i jaký vliv mají na člověka. Dokáže odlišit energetické zdroje s jednoznačně kladným vlivem (některé ze studánek, stromů, kamenů, menhirů, památných míst) i energetické zdroje vyzařující naopak nepříznivou energii (negativní zóny, energeticky nepříznivé předměty, objekty a místa v přírodě, špatné potraviny, temné bytosti), ať už jsou přírodního nebo umělého původu. Dokáže také porovnat frekvenci dvou bioenergií z různých zdrojů.

K čemu všemu toto může dostatečně duchovně vnímavý člověk využít? Například dokáže ohodnotit energetickou čistotu potravin, aniž by je musel sníst a poté čekat, co to s ním udělá. Nemá to přitom nic společného s rozumovým hodnocením. Stejně tak může zjišťovat čistotu čehokoliv – od určité knihy, přes potenciálního zaměstnavatele, pozemek pro dům až k duchovním učením nebo třeba i k politickým stranám. 

Častokrát nám bylo vytýkáno, že hodnotíme určité dávné duchovní učení, aniž bychom ho do detailů prozkoumali, podrobili důkladnému rozboru, nebo dokonce vyzkoušeli v praxi. Tak jak to často dělají druzí, kteří jinou možnost pro hodnocení nemají. Na více místech těchto webových stránek zdůrazňuji, že již pouhé studium nepříznivě vyzařujících knih, zabývání se nepříznivě vyzařujícími informacemi, člověka zatemňuje, narušuje jeho stabilitu na světelné vzestupné cestě nebo dokonce jeho duchovní cestu převrací do pádu.  

Na cestě světelného vzestupu máme jiné a mnohem spolehlivější nástroje, než je intelektuální rozbor situace. Podle charakteru a frekvence vyzařovaných bioenergií můžeme rizikové dávné učení ohodnotit, aniž bychom museli informace detailně zkoumat a tím je vlastně energeticky otevírat. Takový způsob hodnocení člověku na světelném vzestupu neublíží, protože při něm zůstává od těchto nepříznivých informací oddělen.
 

Vysvětlení, proč neexistuje absolutní pravda

V řadě publikovaných textů Staré duchovní cesty je uveden předpoklad, že existuje jakási nejvyšší úroveň pravdy. Jak to tedy je? Stačí si vzít na pomoc obyčejnou logiku. Platí totiž jednoduché pravidlo, že ke každé frekvenci bioenergie vyjádřené číselnou hodnotou vždy existuje frekvence vyšší. To je přece jednoduchá vlastnost čísel dokázaná matematikou.

Víme-li, že úroveň pravdy lze vyjádřit frekvencí bioenergie, kterou tato pravda vyzařuje, pak předchozí závěr znamená, že ke každé úrovni pravdy existuje úroveň vyšší. To ovšem vylučuje, aby některá úroveň pravdy byla nejvyšší, absolutní. Z tohoto důvodu nic nenasvědčuje tomu, že by měla existovat nejvyšší, tedy absolutní úroveň pravdy, dokonalý Bůh podle církve nebo jakési absolutno, nirvána apod. podle některých duchovních teorií Staré cesty.

Na své cestě světelného vzestupu jsme vícekrát narazili na duchovní úrovně, jejichž zástupci o svém světě tvrdili, že představují nejvyšší, nejdokonalejší úroveň. Že oni jsou na úplné špičce systému světů ve Stvoření. Proč, na základě čeho to tvrdili? Jednoduše proto, že sami neměli možnost přijímat energie a impulsy vyšší frekvence, než na jaké byli sami naladěni. Neměli ani možnost nahlédnout výše. Proto si mysleli, že nad nimi už nic není.

To, že bytost není schopna přijímat energie a impulsy z vyšších hladin frekvence, ještě neznamená, že tam nic není. Jsme lidé druhého typu, více o tom bylo v článku  4B. Dva typy lidských bytostí v historii Země. Součástí naší výbavy je skrytá schopnost neomezeného světelného vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. Podstatné je, že po probuzení této skryté schopnosti jsme se z vlastní zkušenosti přesvědčili, že náš neomezený světelný vzestup vždy pokračoval ještě dál, i nad úrovně, které bytosti v nich působící označovaly jako nejvyšší.
 

Frekvence bioenergie a vnitřní čistota člověka

Jak poznáme eticky čistého člověka od člověka nečistého, manipulujícího? Často jej dokážeme rozpoznat podle jeho názorů, které navenek prezentuje. Podle úrovně pravdy, která odpovídá jeho názoru na svět. To je pro nás první orientace. A co když není upřímný, předstírá, kamufluje? Pokud říká něco jiného, než si myslí? Pak by nám pomohla schopnost vnímat charakter duchovních energií, které z něj vyzařují. Protože úroveň vnitřní čistoty člověka odpovídá frekvenci světelné bioenergie, na kterou je naladěno jeho nitro. Tuto energii on vyzařuje i navenek. A touto energií doprovází své názory na svět, které prezentuje jiným lidem. I kdyby říkal něco jiného, než si skutečně uvnitř myslí. Právě schopnost rozpoznávat duchovní energie, jejich typy, zda světelné nebo temné a současně hladinu jejich čistoty, dává možnost odhadnout člověka. Rozpoznat, nakolik svoje slova myslí skutečně upřímně.

Například: Je to hrubián, ubližuje, pomlouvá, zneužívá druhé. Jeho nitro bude vyzařovat světelné bioenergie velmi nízké frekvence doprovázené bioenergiemi temnými. Tomu pak odpovídá jeho egoistický pohled na svět ve smyslu: mám právo zajistit si vše, co potřebuji, třeba i na úkor druhých. Tyto své postoje pak on vnímá jako správné, normální a bude v nich i nadále pokračovat. Přicházející nepříznivé události vnímá jako smůlu, případně za to obviňuje druhé. Bude mít tendence neustále kritizovat, stěžovat si, hledat viníky všude jinde než u sebe. Pokud s takovým člověkem mluvíme, nemáme z toho příjemný pocit.

Jiný příklad: Člověk s tendencemi pomáhat druhým, upřímný, spolupracující, vyhýbající se i drobným podvůdkům. Jeho nitro je naladěno na velmi jemné světelné bioenergie relativně vysokých frekvencí. Takové energie zároveň přitahuje zvenčí a má tak možnost přijímat z okolí vyšší hladinu pravdy. Bez rozpaků přijímá existenci duchovního pozadí světa. Dokáže získávat informace, které osvětlují příčiny událostí a jevů. Obvykle nemá problém dokázat se v životě a v přicházejících událostech správně orientovat. Nepotřebuje na druhé tlačit. Je si vědom, že za události, které se kolem něj dějí, může on sám. V blízkosti takového člověka máme obvykle příznivé vnitřní pocity.
 

Frekvenční dosah našeho vědomí

Vědomí člověka je schopné přenášet, přijímat a zpracovávat informace z nejrůznějších oblastí, z vlastních vnějších energetických těl člověka, z okolního prostředí, Přírody i z vyšších duchovních sfér. To, jaké informace člověk vnímá a prožívá, impulsy z jaké úrovně mu přicházejí, závisí na tom, na jaké frekvence je jeho vědomí běžně naladěno. Vědomí každého člověka má určitý frekvenční rozsah, podobně jako třeba rozhlasový přijímač. A tento frekvenční dosah zhruba odpovídá úrovni čistoty světelných bioenergií, na které je v tom období jeho nitro naladěno.

Člověk pak přijímá vnější bioenergie a s nimi i přenášené informace, pokud frekvence přicházejících bioenergií odpovídá frekvenčnímu dosahu jeho vědomí. Frekvenční dosah vědomí tak určuje úroveň pravdy, na kterou je člověk aktuálně schopen přirozeným způsobem dosáhnout, kterou dokáže vnímat a aktivně ji uplatňovat ve svém životě.
 

Hledající touží získat přístup k vyšší pravdě

Lidé nastupují duchovní cestu z různých pohnutek. Ale všechny tyto pohnutky mají jedno společné. Dozvědět se vyšší pravdu o tom, jak svět a život vlastně fungují. Mnozí hledají duchovní cestu jednoduše proto, že nezvládají svůj život, neví kudy kam, nejsou schopni se vymotat z kolotoče destrukcí a nepříznivých událostí. A rádi by našli způsob, jak se svým životem udělat něco pozitivního. Lidem přece obvykle nejde o nějaké formální vzdělání, sečtělost, důležitost. Jde jim o získání možnosti mít se v životě lépe, prožívat život ve větší pohodě.

Jsou však i lidé, kteří hledají duchovní cestu proto, že je z jejich nitra něco pudí, tlačí, aby se dozvídali vyšší a vyšší pravdu o tomto světě. Přestože jejich život plyne v relativním klidu a pohodě. Co takové lidi vede k tomu, aby šli dál a výš? Aby hledali napojení na vyšší hladiny pravdy? Je to životní jiskra, kterou jsme byli my lidé druhého typu kdysi dávno oživeni. A která sídlí v oblasti našeho srdce. Více o ní je v textech  7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu,  8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo. O dvojím lidstvu v minulosti Země byl text  4B. Dva typy lidských bytostí v historii Země.

Každý člověk druhého typu byl kdysi dávno oživen životní jiskrou, zárodkem určité prvotní energie ze Sféry Stvořitelů, z oblasti, která je frekvenčně nad naším Vesmírem. To je ta esence sídlící v oblasti srdce, která oživuje člověka a udržuje činnost srdce ve hmotném světě. Navíc, tato jiskra je jakoby plaménkem, který člověka táhne vzhůru. U duchovně probuzených lidí je jejich životní jiskra příčinou skryté touhy, která je může dovést až za hranice tohoto světa. Předpokladem ovšem je, že člověk se vytrvalou prací sám na sobě dokáže dostatečně vnitřně očistit, aby dosáhl duchovního probuzení a začal vnímat vliv své životní jiskry. Životní jiskra se pak stává tou silou, která mu umožňuje překračovat skryté duchovní bariéry a prahy.

Tento dar je pro nás podstatný. Protože tato energie v našem nitru nás táhne nahoru k vyšším hladinám frekvence. Naši Stvořitelé nám tímto způsobem skrytě předali schopnost neomezeného světelného duchovního vzestupu. Schopnost, kterou neměly dávné civilizace na Zemi obývající Hyperboreu, Lemurii, Atlantidu. Schopnost a možnost, kterou neměli ani samotní Stvořitelé a další duchovní bytosti z vyšších světů nad námi.
 

Získat přístup k vyšší pravdě vyžaduje zvýšit čistotu svého nitra

Samotná touha po vyšší pravdě ještě nic nezmění. Podstatné je, zda člověk převede tuto svoji touhu do praxe. Jestli je ochoten začít den za dnem soustavně pracovat na postupném zvyšování čistoty svého nitra. A tím také na postupném zvyšování frekvence světelné bioenergie, na kterou je jeho nitro naladěno.

Tato frekvence se zvyšuje vnitřním čištěním. Zbavováním se zlozvyků a nesprávných návyků. Přestat manipulovat s bioenergiemi i druhými bytostmi, s planetou Zemí, Přírodou, jinými formami života. Přestat je ovládat, ubližovat jim. Přestat lhát, kamuflovat, zastírat nebo deformovat pravdu. Nepřisvojovat si, co mi nepatří. Ať už jsou to hmotné předměty, práva vlastnictví, nebo také bioenergie nacházející se v prostředí kolem nás a v druhých bytostech. Přestat vnucovat své myšlenky silou, jakýmikoliv formami přímého nebo nepřímého nátlaku. Například nátlakem energetickým, ekonomickým nebo třeba i sexuálním.

Čištění sama sebe, postupné zbavování se zlozvyků, není vůbec jednoduchou záležitostí. Protože člověk se na takové cestě potýká s velkou setrvačností svých původních špatných návyků. Ale stojí za to vnést tento proces do svého života. Člověk se tím postupně posouvá k vědomému řízení svého života. Začíná více rozumět svému životu. Začíná chápat, že cokoliv se v jeho životě děje, to vše si přitáhl svými předcházejícími rozhodnutími a činy. Přestává si stěžovat na smůlu, nešťastné okolnosti. Bere svůj osud do svých rukou a takto směřuje k více harmonickému životu. Z každé události se snaží vzít si pozitivní poselství, které ona přináší.
 

Jaké máme možnosti pro zhodnocení duchovní situace druhého člověka?

Pokud s člověkem strávíme nějaký čas a vyslechneme si jeho názory na svět a na život, dokážeme alespoň odhadnout, v jakém stavu je jeho nitro. Dokážeme i zhodnotit, zda pracuje na zvýšení čistoty svého nitra. Nebo naopak zda si tím, co dělá, jaké názory vyjadřuje, ještě více škodí. Jde ale pouze o odhady. Není to jako přístrojové lékařské vyšetření, které změří přesné hodnoty a vytvoří diagnózu situace.

Na zjišťování čistoty nitra nejsou žádné přístroje. Pomůže nám naše duchovní vnímání, pokud se nám podařilo jej přirozeným způsobem probudit. Výše frekvence světelné bioenergie by nám nic neřekla. Dobrým ukazatelem ale může být odlišení, co se s člověkem děje. Zda se čistota jeho nitra průběžně zvyšuje nebo naopak snižuje. Je to lepší dnes než včera, před týdnem, před měsícem? Prochází ten člověk určitou vnitřní očistou? Nebo je to s ním naopak stále horší a horší? Jde pak o porovnání situací. Takové porovnání je relativně jednoduché. Tendence změny, tedy pokrok nebo úpadek, je navíc dobrým ukazatelem, co se s tím člověkem děje na duchovní cestě, jakým směrem jeho duchovní úsilí směřuje. A toto už zjišťovat umíme.

Jak vysvětlím dále, dokážeme rozpoznat, zda se vnitřní čistota člověka krok za krokem zvyšuje. O takovém člověku pak říkáme, že se nachází na světelném vzestupu. Nebo zda se jeho vnitřní čistota naopak snižuje. Takový člověk je naopak ve světelném pádu. Děje se tak v situacích, kdy přijímá další zlozvyky. Nebo tím, co dělá, kam chodí, jakých akcí se zúčastní, na sebe přitáhl další ovládání, které jeho situaci zhoršují.

Na webových stránkách  www.novaduchovnicesta.cz  jsme volně zveřejnili návody, jak správně pracovat na změně svého života. Aby se člověk krok za krokem vnitřně čistil, a aby se takto vnitřně ladil na vyšší a vyšší frekvence světelné bioenergie. Více o tom bylo také v článku  5B. Rozdíly Staré a Nové duchovní cesty. A čemu se naopak důsledně vyhýbat, aby na sebe nepřitáhl další ovládací systémy. Aby se postupně dopracoval až ke stabilnímu světelnému vzestupu. A otevřel se mu světelný vzestup až nad úrovně dosažitelné podle návodů Staré duchovní cesty. Neboli aby se mu otevřela Nová duchovní cesta (NDC), která mu umožňuje nejen stát se aktivní součástí planety Země, pozemské Přírody. Která mu umožňuje i duchovně komunikovat s planetou Zemí, Přírodou, Kosmickým vědomím, i s novou karmickou institucí.

Běžný člověk nemá možnost sám přímo zjistit, v jaké duchovní situaci se nachází, ani jaká je tendence jeho vývoje. Pokud se pokouší použít ke zjištění své situace některé z návodů Staré duchovní cesty, výsledky nejsou věrohodné. Především proto, že Stará cesta nevypracovala správné měřítko duchovní pokročilosti člověka. Více o tom bude v jednom z dalších textů.

Chce-li běžný člověk zjistit svoji situaci na duchovní cestě, potřebuje pomoc někoho, kdo dosáhl stabilního světelného vzestupu nad hranicemi Staré cesty. A vytrvalou prací na sobě se dokázal dopracovat ke kvalitní duchovní komunikaci s Přírodou a karmickou institucí. Dotazem na Přírodu lze pak zjistit, v jaké duchovní situaci se nachází druhý člověk. Takové zjišťování provádíme pouze v dostatečně odůvodněných případech. Například když člověk o to sám požádal. Hledá u nás pomoc a rád by zjistil, v jaké duchovní situaci se nachází. Nebo vnímáme energetický útok od něj a je důležité zjistit, je-li útok přímo od něj nebo od nějaké jiné bytosti, systému, instituce, která jej používá jako pouhý štít. Nebo si na ubližování z jeho strany stěžuje jiný člověk, který nás požádal o pomoc.
 

Moment světelného vzestupu

K hodnocení duchovní situace člověka používáme dvě veličiny. První zásadní veličinou je moment světelného vzestupu:

Moment světelného vzestupu naznačuje tendenci vývoje toho člověka. Zlepšuje se jeho situace z pohledu Světla nebo naopak zhoršuje? Prochází jeho nitro úspěšně očistou? Zbavuje se ten člověk svých zlozvyků? Zvyšuje se frekvence světelné bioenergie, na kterou je jeho nitro naladěno?

Pokud je člověk na světelném vzestupu, hodnota tohoto momentu je kladná a pohybuje se od nuly až k hranici +100 %. Protože pro světelný vzestup má každý člověk své optimum a současně maximum +100 %, které již nelze překročit. Ve Světle totiž člověk může stoupat pouze v důsledku svého vlastního úsilí a nemůže k tomu využívat nikoho druhého. Ani žádnou umělou pomůcku. Etika světelné činnosti to jednoznačně vylučuje. Pokud je člověk naopak ve světelném pádu, znamená to zároveň, že stoupá na temné straně. Jeho moment světelného vzestupu je pak záporný. Dokud se tato záporná hodnota pohybuje od nuly až do -100 %, pak tento člověk nezneužívá energie jiných bytostí.

Moment světelného vzestupu je výslednicí toho všeho, co člověk každý den dělá pro světelný vzestup a dále ovládacích nánosů, které na sebe dobrovolně v tomto životě nabalil. Například prošel určitým zasvěcením, zúčastnil se přednášek, seminářů, ve kterých šlo o metody Staré duchovní cesty. Prošel určitým rituálem Staré duchovní cesty a mentálně působících metod – například regresní terapie, holotropní dýchání, léčba SRT, Silvova metoda kontroly mysli a další. Aktivně používal v tomto životě magii přenesenou z minulosti. A to třeba i nevědomě tím, že energeticky manipuloval s druhým člověkem nebo mu kradl energii apod. Nebo na sebe nechal magii působit vyhledáním léčitele, který skrytě či otevřeně magii používá. Využil homeopatii, která má magický základ. Konzumoval informačně ovlivněné bylinné kapky, protože v takové situaci je vždy v pozadí určitá magie atd.

Pokud ale hodnota jeho pádu klesne pod kritickou hranici -100 %, tedy například -150 %, pak to znamená, že člověk už dosahuje vyšší pokročilosti na temné cestě. Stává se spolupracovníkem Temna. Nic na tom nemění fakt, že drtivá většina takových jednotlivců se stala spolupracovníkem temné strany nevědomě. V ten moment už začal ubližovat druhým bytostem, vysávat je, manipulovat, jakkoliv zneužívat. Jeho pád se zrychluje i na úkor druhých bytostí, využívá k tomu jejich energetickou sílu. Obvykle druhé kolem sebe přímo energeticky zneužívá, odsává od nich energii.

Tato práce pro temnou stranu světa se například týká některých jednotlivců, kteří veřejně propagují již nepravdivé informace Staré duchovní cesty, formou vydaných knih, veřejných přednášek, seminářů, webových stránek apod. A takto rozšiřují do světa temné energie provázející nesprávné informace. Takže i takto se lidé stávají spolupracovníky temné strany, ačkoliv měli původně dobrý úmysl. I když o sobě dokonce veřejně prohlašují, jak svojí prací pomáhají Světlu. Vzali to však za špatný konec. Nedostali se nejprve sami na stabilní světelný vzestup, aby získali přístup k vyšším hladinám pravdy. Aby pochopili, že mnohé z tradičních informací Staré duchovní cesty už pro dnešní vývoj neplatí. Aby dokázali přijmout vyšší hladinu pravdy. Aby dokázali rozpoznat, co už není pravda, a co tedy nemají veřejně propagovat.

V textu  Jak fungují systémy Reiki a Šambala?  například vysvětluji, jaké je skutečné pozadí fungování léčebného systému Reiki, který je u nás všeobecně rozšířen. A který je v mnoha textech považován za typicky světelnou metodu duchovní práce.
 

Vztlak na světelný vzestup

Druhou základní veličinou, která pomůže rozpoznat celkovou situaci dotyčného a udělat si o něm celkový obrázek, je vztlak na světelný vzestup:

Vztlak na světelný vzestup hodnotí pouze každodenní úsilí, každodenní činnost, kterou člověk podporuje svůj světelný vzestup. Nebo kterou naopak světelný vzestup blokuje a převrací jej v pád. Nejsou v něm zahrnuty ovládací nánosy, které na sebe člověk v tomto životě nabalil. Proto vztlak na světelný vzestup není totéž, co moment světelného vzestupu.

Vztlak na světelný vzestup umožňuje posoudit, zda již člověk začal pracovat na posílení světelných základů své bytosti správným způsobem. A pokud začal pracovat, v jaké míře je jeho dosavadní činnost účinná. Umožňuje také odhadnout, jestli se člověk soustavně vzdává starých nevhodných návyků, nebo jestli si naopak některé ze starých návyků ponechává a chce takzvaně „sedět na dvou židlích“.

Vztlak na světelný vzestup se vyjadřuje procentem vůči osobnímu optimu každého člověka. Pokud člověk svojí každodenní činností skutečně podporuje světelný vzestup, tento vztlak u něj nabývá kladné hodnoty mezi nulou a maximální hodnotou vztlaku +100 %. Například hodnota vztlaku +30 % naznačuje, že člověk sice pro světelný vzestup aktivně pracuje, ale tato činnost ještě není dostačující na to, aby v životě člověka došlo k zásadním změnám. Mohl by pro světelnou cestu udělat mnohem více. Na přiblížení zásadních změn v životě je potřeba vyvinout mnohem vyššího vztlaku, který překročí alespoň hranici +80 %. To dává předpoklad pro to, aby se život toho člověka začal pozitivně měnit.

Pokud je vztlak na světelný vzestup u tohoto člověka záporný, znamená to, že svojí každodenní činností naopak podporuje pád ze Světla a tím získává „další body“ pro postup na temné straně. Uvedu několik typových situací.
 

První příklad

Ozve se mi čtenář, jestli mohu zjistit jeho současnou duchovní situaci a případně mu pomoci odbourat zasvěcení do systému Reiki. Dotazem na Přírodu dostanu například následující odpovědi: moment světelného vzestupu je -55 % a vztlak na vzestup je -30 %.

Tyto údaje naznačují, že je v pádu, a že dokonce svojí každodenní činností tento pád posiluje. Nejen že prošel zasvěcením do Reiki. Ale stále ještě používá některé z návyků, metod, umělých pomůcek (například orgonity, mandaly), které získal na Staré duchovní cestě. Chodil na semináře Staré duchovní cesty a v bytě má spoustu písemných materiálů atd. Takovému člověku zatím nelze pomoci. Zatím je na tahu on a potřebuje do svého života zavést změny doporučované v textu  U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?  Potřebuje začít soustavně pracovat na zvyšování čistoty svého nitra. Na závěr hodnocení mu naznačím, co je potřeba pro světelný vzestup dělat, a ať se ozve po měsíci každodenního cvičení Pěti Tibeťanů bez vynechávání. Někteří se skutečně ozvou, a pak opět dotazem na Přírodu znovu ověřím jejich duchovní situaci.
 

Druhý příklad

Údaje dalšího člověka, který mne požádal o zjištění situace a o pomoc, jsou podle Přírody následující. Moment světelného vzestupu je -75 % a vztlak na světelný vzestup je +30 %. Takže ten člověk již aktivně působí ve směru světelného vzestupu, ale jeho činnost ještě není dostatečně účinná. Buď cvičí Pět Tibeťanů nesprávně, nebo si k tomu správnému cvičení ještě ponechal některé ze starých návyků, které tak jeho práci pro Světlo částečně maří. Například kombinuje Pět Tibeťanů s jógou, taiči apod.  Potřebuje se znovu vrátit k části U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?  Vše si znovu probrat a podle našich textů vyhledávat, co dalšího by mohlo jeho světelný vzestup ještě blokovat.
 

Třetí příklad

Další člověk, který žádá pomoc, se podle Přírody nachází v následující situaci: moment světelného vzestupu je -250 % a vztlak na vzestup je -90 %. Tento člověk již překročil první kritickou hranici pádu k Temnu. A to naznačuje, že se stal aktivním spolupracovníkem Temna. V tu chvíli je jedno, že to je obvykle nevědomé. Takový člověk může například provozovat vlastní webové stránky s nesprávnými informacemi. Jejich prostřednictvím pak rozšiřuje temné energie. Nebo dokonce zasvěcuje člověka do určitého systému Staré duchovní cesty. Nebo ve svém životě používá vědomě či nevědomě magii na úkor druhých lidí nebo Přírody. Může vysávat druhé, parazitovat na nich, manipulovat s nimi atd. Aby se dokázal z tohoto extrémního pádu dostat, především potřebuje vnitřně respektovat a uznat toto hodnocení. Přestat ve svém životě vykonávat činnosti, kterými takovou situaci vyvolal. Zbavit se i všech písemných materiálů vázaných na tuto činnost apod. A pak začít den za dnem posilovat světelné základy své bytosti. Pokud udělá zásadní rozhodnutí a začne se měnit podle doporučených rad, za měsíc může být úplně jinde.
 

Čtvrtý příklad

Podle Přírody má jiný člověk moment vzestupu -47 % a vztlak na vzestup +82 %. Stále ještě tedy padá k Temnu. To však není to nejzásadnější. Protože současně svojí každodenní činností vykonává dostatečný vztlak na světelný vzestup. Stahují ho však temné systémy, které na sebe v tomto životě dobrovolně navázal, a které jsou doposud aktivní. Což může být například vazba na jakékoliv zasvěcení. Nebo na sebe nechával působit magii, což má mnoho podob: může se třeba nechat vysávat od druhých, aniž by proti tomu něco udělal, v mládí prodělal církevní křest, je aktivním věřícím v nějaké církvi, náboženském společenství apod. Sám se z toho nedostane. Podstatné ale je, že pokud je schopen se všech těchto vazeb dobrovolně vzdát, je možné mu energeticky pomoci s jejich odbouráním a rozpuštěním. A jeho dostatečně vysoký světelný vztlak je zárukou, že tato pomoc bude mít trvalé výsledky, pokud bude pokračovat v soustavné práci na sobě správným způsobem.
 


Proč jsme tady na Zemi - nový projekt na Facebooku

Na počátku roku 2020 jsem zahájil nový projekt pro hledající, kteří uvažují o otevření duchovní cesty ve svém životě. Tento projekt by jim měl pomoci, aby se na duchovní cestu vydali správným směrem. 6.1.2020 jsem na Facebooku zřídil volně přístupnou facebookovou stránku „Proč jsme tady na Zemi“.  Na ní prezentuji krátká videa v trvání 5 - 7 minut.
Do vyhledavače se zadá kompletní název stránky. Pro přehrání videa není nutné mít účet na Facebooku a přihlašovat se na Facebook. Nebo lze zadat následující odkaz napřímo na všechna videa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos

Vysvětluji v nich témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, jak by hledající měl postupovat. Seznámit se nejprve se základními znalostmi a později dostávat návody, jak na sobě správným způsobem pracovat, aby se mu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním jiných bytostí.

U každého videa uvádím odkazy na související články na tomto webu. Videa dávají jednoduchá vysvětlení pro hledající potřebná na počátku jejich duchovní cesty. Tomuto záměru plně odpovídá zhruba pouze tři až šest prvních článků. Další články už zabíhají do přílišných podrobností a jiných témat. Hledajícím by pomohlo uveřejnit vždy jednoduchý úvod do další problematiky. A až teprve v návaznosti si přečíst detailnější pozdější texty. Proto takováto základní vysvětlení klíčových témat na počátku hledání duchovní cesty publikujeme jako kratší doplňující články. A to tak, aby to bylo dobře pochopitelné a jednoduše zpracovatelné.

Tento článek 5D. Frekvence bioenergie, úroveň pravdy a vnitřní čistota člověka  je pátým z nich. 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


© Jiří Novák, březen 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Oznámkujte prosím jednou známkou od 1 (nejlepší) až po 5 (nejhorší)

  • 81
  • 10
  • 7
  • 7
  • 8

Celkový počet hlasů: 113