Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození

55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození

Jiří Novák Vloženo 31.10.2012
Jiří Novák

Dřívější zásadní chyby v plánování zrození nových bytostí: Zrození pouze části bytosti. Zrození kompozitní bytosti složené z několika dílčích částí více bytostí. Tlačení bytostí k mučednickým misím. Nevhodné karmické řešení dalšího vývoje jednotlivců i civilizace. Následky rozdělení bytosti, chycení oslabených zrozených bytostí na temnou stezku. Něco jiného je však vynucené rozdělení bytosti v zájmu další evoluce. Ovlivňování nových zrození mimozemšťany. Zrození mimozemských bytostí na Zemi z karmických důvodů, jejich zneužívání Vesmírnými lidmi. Příklady duchovní tvorby inspirované mimozemšťany. Nebezpečnost praktik parazitujících bytostí na příkladě konkrétního příběhu. Problémy dalších zrozených mimozemských bytostí. Umělá oplodnění prováděná mimozemšťany. Jednoznačně nejvíce zdeformovaly vývoj na Zemi zásahy mimozemských bytostí.

Jak dříve fungoval proces nového zrození člověka?

Řízení procesu nových zrození se v dřívějších dobách obvykle ujaly ty instituce, které v dané době měly v rukou páky na řízení a ovlivňování duchovní stránky vývoje ve hmotné rovině Země. Nejprve to byli andělé Dhyané, v posledních několika tisících letech pak lidské Duchovní hierarchie a dokonce i Vesmírní lidé, kteří neoprávněně zasahovali do procesů zrození na planetě Zemi. A souběžně s tím i temné síly více druhů. Více o popisu procesů probíhajících při zrození člověka bude v následujícím pokračování 55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes.

Až s přechodem k období nového věku na počátku třetího tisíciletí novodobé lidské historie tyto všechny instituce postupně ztrácejí, a většina z nich už definitivně ztratila, jakékoliv další možnosti zásahů do procesů zrození.

Dřívější zásadní chyby v plánování zrození nových bytostí

Nejprve si připomeňme, které všechny zásadní okolnosti nejvíce v negativním smyslu poznamenaly v rámci Staré duchovní cesty proces nového zrození člověka:

  1. Rozdělování původních celistvých bytostí, tendence nechat narodit ve hmotě pouze část bytosti a druhou část ponechat nahoře v duchovní sféře.
  2. Opačné tendence spojovat kousky dříve nezávislých bytostí v jeden celek a vytvářet tak kompozitní bytosti s cílem zásadně ovlivnit vývoj.
  3. Tlačení jednotlivců k mučednickým misím, ty však nepřinášely ty výsledky, které jim byly mylně přikládány.
  4. Nevhodné karmické řešení vývoje přenášením nezpracované karmy do dalších životů, později dokonce přechod ke kolektivnímu vybíjení karmy formou uměle vytvořených dílčích katastrof.
  5. Zvláštní kapitolou je zasahování Vesmírných lidí do procesů zrození. Využívání této možnosti jako nástroje k prosazování svého stylu evoluce, který považovali za jediný správný.

 

Tyto jednotlivé tendence teď postupně rozebereme detailněji.

Zrození pouze části bytosti

Prvním z nevhodných typů nepřirozených zásahů bylo rozdělování původní celistvé bytosti obvykle na dvě části. To se však zpravidla týkalo pouze mistrů Duchovních hierarchií se speciálním pověřením. Možnosti k tomu dávala pozemská magie uplatňovaná z pozice lidských Duchovních hierarchií nebo výjimečně technologická magie Vesmírných lidí. Při novém zrození přešla do hmoty pouze část bytosti duchovního mistra a zbytek zůstal v astrálním prostředí mimo hmotu. Cílem takového rozdělení bytosti mělo být zajištění lepšího informačního propojení ze hmoty na centra Duchovních hierarchií v oblasti Planety a Sluneční soustavy. A tím i současně možnost dokonalejšího přenosu řídících impulsů do hmoty. A vytvoření tak lepších podmínek pro přímé ovlivňování vývoje dole ve hmotě.

 

Karmická očista jednotlivců a Planety v minulých letech potvrdila, že takto byly rozděleny bytosti některých významných postav lidské historie: Panny Marie, Buddhy, Mohammeda, Thovta, Višnu a dalších, které se objevují v bájích a tradicích řady národů na Zemi i některých světových náboženství.

Následky rozdělení bytosti

A výsledek? Takto okleštěná bytost duchovního mistra sice sestoupila do hmoty s určitými privilegii a mlhavě si pamatovala, že má nějaký speciální duchovní úkol, a že by k tomu měla mít nějakou zvláštní duchovní výbavu. Jenže sestupem do hmoty obvykle automaticky klesne vnitřní frekvence energie, na kterou je bytost naladěna. A pokud se k tomu ještě přidružila navíc ztráta původní celistvosti rozdělením bytosti, výsledek byl dost často jednoznačný. Celková duchovní síla bytosti byla okleštěna, podstatně oslabena a člověk zrozený ve hmotě se duchovně neprobudil. A jako duchovně neprobuzený se nemohl k propůjčené tvořivé výbavě na vědomé úrovni dostat. Tato výbava tak pro něj zůstala na vědomé úrovni zablokována a nedostupná. Navíc spojení mezi oběma částmi jeho bytosti zůstalo přerušeno.

 

Tento člověk však v sobě mohl mít určitý vnitřní pocit, že je předeslán k tomu, aby vykonal něco mimořádného. A za podmínek, které v jeho pozemském životě nastaly, začalo jeho ego podpořené hmotným rozumem hledat místo optimální duchovní cesty způsoby, jak si vybudovat hmotnou kariéru.

 

Takovým lidem často vše vycházelo. Protože aniž si to třeba uvědomovali, na nevědomé úrovni používali části své umělé tvořivé síly a přitahovali si tak realizování plánů a tužeb svého ega. Ale cíle, ke kterým taková cesta směřovala, neměly nic společného s jejich původním duchovním posláním.

Chycení oslabených zrozených bytostí na temnou stezku

Další se sice dostali na duchovní cestu, ale tím, že používali magii, zůstali zablokováni na úrovni 5. duchovního těla (viz články 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?, 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II). Neměli tak šance na získání dostatečně vysokého duchovního nadhledu, ze kterého by mohli pochopit, co vývoj civilizace nejvíce brzdí a stahuje. Nedokázali se ve hmotě správně orientovat, jednoznačně rozlišit, co je čisté a správné a co naopak světelnému vývoji brání. V podobné situaci se v dnešní době nachází drtivá většina zde zrozených zástupců bývalých světelných institucí, které jsou veřejně aktivní v duchovní oblasti.

 

A když v životě takového člověka přišla nabídka dobře zakamuflovaných temných sil na posílení moci, získání vyššího postavení a většího vlivu na vývoj, takový člověk rád nabídku přijal. Protože se mohl domnívat, že takovou příležitost je potřeba využít. A ani v tom nemusel vidět nic špatného. Nezapomínejme na to, že v dřívější době jak ve hmotě, tak také v duchovním pozadí, neexistovala možnost dostatečně spolehlivě odlišit světelné bytosti od temných. Proto nebylo jednoduché rozpoznat příležitosti a možnosti duchovně vhodné a žádoucí od Temnem propůjčené výbavy spojené často se skrytým ovládnutím a úpisem.

Obzvláště v posledních desetiletích byly tyto nepříznivé záležitosti mnohem více zakamuflovány. Například formou příležitostí zasvěcení, možností prostudování a vnitřního přijmutí dávného duchovního učení, nebo dokonce mimořádným náhledem do duchovních rovin, třeba pomocí regresních terapií, za použití holotropního dýchání nebo drog či psychotropních látek.

 

Přijetím úpisu, zasvěcením, energetickým napojením se na dávné učení, neoprávněným náhledem do duchovních úrovní mimo pořadí, se však původně světelná bytost dostala do duchovního pádu směrem k temné straně světa. A vlastně se na nevědomé úrovni často zavázala sloužit temnému vývoji. Kolik je dnes na Zemi takových duchovních učitelů, kteří si o sobě myslí, že jsou povoláni zajistit pro tento svět nastoupení světelné evoluce. A přitom na nevědomé úrovni již dlouhou dobu pracují pro Temno.

 

Něco jiného je však vynucené rozdělení bytosti v zájmu další evoluce

Nezaměňujme však umělé rozdělení bytosti s rozdělením vynuceným, které provedly samotné energie v zájmu pokračování evoluce daného člověka nebo dokonce celé skupiny uvězněných osob.

Jedním z příkladů je zrození několika částí bytosti Ježíše, který byl po celé dva tisíce let vězněn kdesi v duchovních sférách Vesmírnými lidmi. Kdy světelné energetické impulsy umožnily přirozené oddělení čistých částí bytosti Ježíše a jejich zrození v podobě individuálních bytostí. Tím byla poskytnuta šance karmické očisty dílčím částem bytosti Ježíše po tu dobu, kdy zbytek jeho bytosti zůstával uvězněn. Podrobnosti o tom jsem uvedl v článku 50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V.

Na řadu jiných příběhů jsem narazil během karmické očisty mnoha osob. Typový příklad je následující:

Vlivem určité globální nebo dílčí pozemské katastrofy došlo k náhlému ukončení životů mnoha osob. A ty zůstaly na dlouhou dobu upoutány v energetické propasti s nízkou frekvencí, s nemožností úniku. Jedinou šancí pro ně, pokud tam nechtěly zůstat navěky, bylo dát o sobě vědět a pokusit se někoho z nich uvolnit a vyslat pro pomoc. A někdy se skutečně po určité době podařilo společnou energií všech protlačit ven nejčistší část bytosti jednoho z nich, aby se pokusila přivést pomoc.

A takový člověk pak se jednoho dne zrodí ve hmotě. Jeho jedinou šancí je, že i přes okleštění své bytosti najde cestu k duchovnímu probuzení a k nastoupení vzestupné světelné cesty a tím i k nastartování přirozené karmické očisty. Pokud se mu to skutečně podaří, pak se mu jednoho dne obnaží vrstva, ze které vyjde najevo celý příběh, proč je tady. A při zpracování a rozvázání takové karmické vrstvy se automaticky otevírá možnost připojit k tomuto člověku druhou část jeho bytosti, která tam kdesi zůstala uvězněna v energetické díře. A zároveň se tím přivede pomoc i pro všechny ostatní a světelné energie jim umožní návrat do evoluce. Důležitá je pak také okolnost, že takovým zákrokem byl zpracován a očištěn jeden z dalších nepříznivých vředů na planetě Zemi.

Pomoc vzdálené civilizaci

A ještě uvedu zvláštní příběh jedné z bytostí na Nové duchovní cestě, který se otevřel při karmické očistě 8.4.2005, a který přesahuje rámec nejen této naší Planety, ale i dokonce i rámec celé lidské větve Stvoření. A to tím, že naznačuje možné souvislosti a vazby mezi lidskými a dinosauřími civilizacemi v systému světů ve Stvoření:

Po napojení se na energie v obnažených karmických vrstvách se po nějaké době vynořuje ponurá temně šedá Planeta, na povrchu není život. Planeta je na povrchu zničena po drtivé válce, kterou rozpoutala část civilizace z touhy získat vládu nad celou Planetou. Velká část civilizace se však dokázala ukrýt. Odpočívají nyní v hibernovaném stavu v podzemních sálech. Je tam i zhruba 40% původní bytosti, která je teď v lidské podobě mezi námi.

K našemu překvapení se nejedná o běžné lidské hominidní bytosti, ale o civilizaci lidských dinosauřích bytostí – tmavě modrá kůže bez oblečení, vzpřímené bytosti až tři metry vysoké, čtyři prsty na každé ruce, na nohou tři prsty dopředu a jeden dozadu.

Doplňující poznámka: Dinosauří (ještěří) větev Stvoření představuje žebříček světů nad sebou, který je zcela oddělen od lidské větve Stvoření a lidského žebříčku světů. Dinosauři, které známe z pozemské historie, vlastně představují zvířata v dinosauří větvi (podobně jako u nás třeba opice a jiné formy savců). Na Zemi, která byla po jedné z dávných katastrof prakticky prázdná, byli dinosauři přeneseni chybou určitých Stvořitelů, jak jsme se dozvěděli z karmické očisty příslušných bytostí. Vzájemně přínosné soužití obou těchto forem života, tedy dinosaurů se savci, však prakticky není možné. Protože dříve nebo později dojde mezi nimi k nesmiřitelnému zápasu o životní prostor, jako se to později stalo na Zemi. Proto by se formy života z tak odlišných větví Stvoření neměly míchat.

V dnešní době je na Zemi zrozena celá řada bytostí z ještěří větve v podobě běžného pozemského člověka proto, aby mezi lidmi a dinosaury došlo ke karmickému rozvázání. Jenže vzájemné vazby ještěrů a lidí se ještě více v minulosti zkomplikovaly tím, že později byly na Zemi přeneseny jednoznačně temné ještěří bytosti známé jako reptiliáni, které byly výsledkem genetického šlechtění temných sil. Civilizace těchto temných ještěřích bytostí postupně zaplavily řadu oblastí našeho Vesmíru. To jsou oni „ještírci“, o kterých často hovořili Vesmírní lidé. Více o tom bylo v článku 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi. Podrobně o nich psal Ivo Wiesner, například v knize Gambit mahátmů.

Pokračuji v popisu příběhu:

V tomto jednom podzemním úkrytu je jich 200 tisíc. Poté se odhalují ještě další podzemní úkryty, celkem je jich kolem sedmi milionů. Část jedné z bytostí se tehdy podařilo uvolnit ze sevření energií. Opouští Planetu a vydává se kamsi do duchovních sfér pověřena úkolem sehnat pomoc.

Za dlouhé věky zřejmě prošla různými světy a byla součástí řady civilizací. Zde na Zemi je téměř od počátku osídlování, nejprve v duchovních sférách, později i ve hmotě. A to již v dobách vlády Melkora (J. R. R. Tolkien: Pán prstenů), později i v Atlantidě a Egyptě. Od počátku patřila na Zemi mezi duchovně vyspělé bytosti, a proto se postupně stala součástí vznikajících Duchovních hierarchií. Absolvovala řadu zrození, z nichž několik mimořádných je dokonce historicky doloženo. O jejím původním spojení s lidskou dinosauří civilizací z jiné větve Stvoření neměla ona sama, ani nikdo jiný, nejmenší tušení. Vše zůstalo uloženo hluboko v jejích karmických vrstvách. Až při karmické očistě v dnešní době toto vše znovu vyplouvá na povrch.

Při rozvazování vrstev během očistné operace, kterou jsme zprostředkovali, se původně hibernované bytosti postupně probouzejí z dlouhého spánku a celá jejich Planeta se čistí. Z našeho pohledu nastává problém, co s druhou částí bytosti dnešního pozemského člověka, při jehož karmické očistě vyplynul celý problém na povrch. Ta druhá část se nachází ve zcela jiném světě a v úplně jiné podobě. Po vzájemných jednáních andělských bytostí naší i jejich větve Stvoření je řešení nalezeno. Zůstane tady i tam. Každé z těch částí bude po určité transformaci duplikován zbytek, aby se obnovila její původní plná duchovní síla. Jiná možnost nepřipadá v úvahu. Ani její přesun tam, ani přesun její druhé části sem do našeho světa. Tím, že tato bytost pomoc pro svoji původní domovskou civilizaci nakonec nalezla, svůj závažný úkol dokázala splnit. Dnes je již však někým jiným a takto bude pokračovat ve své evoluci na Zemi posílena energiemi své druhé části.

Zrození kompozitní bytosti složené z několika dílčích částí více bytostí

Pokud bylo potřeba v určitém období minulosti zásadním způsobem ovlivnit vývoj ve hmotě, Duchovní hierarchie se uchýlily k dalšímu prostředku. Vzaly to nejlepší z několika duchovních mistrů a vytvořily z toho jediný celek, jedinou složenou bytost, kterou poté vyslaly do hmoty.

Slibovaly si od toho skutečně zásadní vliv takové bytosti na další vývoj. To se pak obvykle v některých směrech potvrdilo, ne však vždy s výrazně pozitivním efektem. Takovými složenými bytostmi byly podle Přírody například český a římský král Karel IV., dále první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a také syn Karla IV., český, římský a uherský král Zikmund Lucemburský.

Více o zrození částí bytostí nebo naopak o zrození kompozitních bytostí bylo v příloze nazvané Magické zásahy do zrození člověka ve hmotě, která byla dodatečně dodána k článku 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo. A také v dalším textu P8. Zikmund Lucemburský a Černé bratrstvo.

 

Co k tomuto umělému rozdělování a spojování bytostí říci na závěr? Cílem dnešního nového vývoje je na jedné straně jednoznačné zkompletování každé bytosti a nikoliv její rozdělování. Aby mohla za každé situace, v každé své dílčí existenci, využít svoji plnou duchovní sílu. A na druhé straně je zásadním cílem zachování individuální oddělené identity každé jednotlivé bytosti, což se zase neslučuje s myšlenkou vytváření kompozitních bytostí.

 

Tlačení bytostí k mučednickým misím

Dalším závažným omylem lidských Duchovních hierarchií i Vesmírných lidí bylo posílání čistých bytostí na mučednické mise do hmoty. V případě mučednických misí se totiž po vzoru Ježíše Krista tradovalo, že pokud výjimečně čistá bytost položí svůj život za pravdu, že se tím zásadně posílí vývoj směrem ke Světlu. A že navíc samotná bytost získá touto obětí mimořádný duchovní vzestup a zřetelné posílení své duchovní cesty.

Tomuto tématu byla již dříve věnována dvojice článků 51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva I, 51B. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva II. V nich jsem vysvětlil, že skutečné následky mučednických smrtí jsou zcela jiné, jak prokázala karmická očista těch, co něco takového zažili. Další informace o mučednictví jsou uvedeny v duchovní komunikaci Marie Mejdrové Vlastní mučednická mise v 11. století.
 

Mučednická smrt nikdy nebyla klíčem k dosažení vyšší duchovní čistoty pověřeného jedince. Právě naopak. Mnozí z těch, kteří prošli mučednickou smrtí, na to zásadně doplatili. Samotná násilná mučednická smrt se mnohdy stala prvním a rozhodujícím krokem k překlopení své vlastní bytosti do Temna. Některé z těchto bytostí dokonce podlehly Temnu ještě během drastického průběhu mučednické smrti. Další pak v následujících životech. Právě mučednická smrt však byla obvykle tím zlomem, který jejich původně světelnou cestu převrátil na dlouhé období na cestu k Temnu. Ukázali jsme to do všech podrobností na bytosti Ježíše.

 

Navíc příklad Ježíše i řady dalších mučedníků potvrdil, že nedošlo ani k žádnému celkovému posílení světelného vývoje na Zemi. Právě naopak, každá taková mise znamenala zřetelné posílení Temna. Například konkrétně mise Ježíše Krista odstartovala převzetí moci nad Planetou Černým bratrstvem. Není větší lež než právě tato zvrácenost mučednických misí, která byla Světlu vnucena temnou stranou.

Viz články 50B. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista II, 50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V.

Nevhodné karmické řešení dalšího vývoje jednotlivců i civilizace

Dřívější vývoj byl také typický tím, že v mnoha situacích byl celý život člověka, nebo alespoň jeho zásadní klíčové uzly, detailně předem před životem naplánovány andělskými bytostmi a případně i mistry Duchovních hierarchií. Včetně objevení se nepříznivých karmických událostí, které nereagovaly na současný stav, ke kterému vývoj této bytosti i celé pozemské civilizace v tu dobu došel. Místo toho odrážely situaci v minulých životech, která byla z pohledu toho člověka už dávno zapomenuta.

 

Například po dosažení  určitého věku člověka jej postihla předem naplánovaná vážná nehoda, která jej upoutala na invalidní vozík. A to třeba i přesto, že v tomto životě žil relativně čistým a spořádaným životem. Nešlo tak o přirozenou karmickou reakci na jeho případné zásadní chyby v tomto životě, ale o uměle naplánovaný karmický následek hrubých přehmatů, kterých se člověk dopustil v předcházejících zrozeních.

Lidé pak marně zkoumali, proč se to stalo zrovna jim. Proč Karma nepostihla jiné, kteří v tomto životě jednoznačně dlouhodobě škodí mnoha dalším lidem. Bez návaznosti na předchozí životy se jim to však zjistit nepodařilo.

Nepříznivá na tom všem je také okolnost, že lidé se začali pídit, když ne teď, tak kdy v minulosti důvod pro takovou událost vznikl. A protože cestu k nastartování přirozené karmické očisty obvykle nenašli, jejich hledání dávalo zelenou rozvoji umělých magických metod přehrabování se v karmických vrstvách, které bývají obvykle označeny jako regresní či hlubinné terapie. Nepříznivé následky takového umělého přehrabování se v karmických vrstvách však mohou být nedozírné, jak jsem již dříve naznačil v několika textech, například 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu, 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?, 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit.

Opět ten samý základní důvod – nenalezení vzestupné světelné evoluce

Důvodem takové formy řízení životů byla skutečnost, že komunikace mezi bytostmi ve hmotném světě a duchovními centry nad Planetou se dařilo v životech jednotlivců navazovat jen zcela výjimečně. Lidské Duchovní hierarchie za těchto okolností nepřišly na jiný způsob, jak zvládnout alespoň základní udržování karmického principu (viz článek 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi). Aby vůbec nějaký karmický pořádek mohl zůstat zde na Zemi v provozu, i když jeho podoba byla oproti původním čistým principům zásadně okleštěna a zdeformována.

 

Okolnosti takové situace jsou však zřejmé. Pravým důvodem toho všeho bylo nenalezení cesty ke vzestupné světelné evoluci. O Světle se stále jen mluvilo. Ale duchovní metody, způsoby, principy, které byly ve skutečnosti používány, tlačily naopak vývoj jednotlivců i celé civilizace k Temnu. Tuto pravdu se však podařilo rozpoznat a prokázat až z mnohem vyššího duchovního nadhledu, který lidem poskytuje Nová duchovní cesta.

 

Dnes je v novém vývoji tento nalinkovaný koncept karmického řízení života nahrazen interaktivním řízením průběhu životní cesty člověka. Budoucnost v novém vývoji už není detailně známa předem. Určen je pouze rámcový směr cesty. Další dílčí impulsy pak už vždy reagují na aktuální situaci. Předpokladem k tomu, aby člověk mohl takto pokračovat ve svém životě, je však neustálý duchovní informační kontakt na Osobní Karmu, Centrální Karmu nového vývoje, planetu Zemi, Přírodu, Kosmické vědomí. Případně na další duchovní Síly Světla, vedoucí v daném období vývoj. A to je možné pouze za předpokladu, že člověk ve svém životě najde cestu ke vzestupné světelné evoluci.

 

Ovlivňování nových zrození mimozemšťany

To však ještě není všechno. V poslední etapě druhého tisíciletí zasahovaly do ovlivňování a plánování nových zrození na Zemi, a tím i do plánování dalších mučednických misí, nejen Duchovní hierarchie Planety a Sluneční soustavy, ale dokonce i mimozemské civilizace sdružené do Galaktické konfederace. Tedy Vesmírní lidé.

Sám Aštar Šeran, velitel kosmické flotily Galaktické konfederace operující v 90. letech 20. století v oblasti Země, k dotazu na možnost ovlivňování podmínek nových zrození na planetě Zemi uvádí - viz Ivo A. Benda (Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru II, str. 72):

„Ano, právě zde se bavíte o této reinkarnaci, ano, mám na starosti i tuto sféru života, ano, je to tak jak říkáš, naši lidé se podílí na tomto procesu odchodu duší do astrálního světa a zabezpečují takovou bránu, most, mezi tímto naším světem a astrálním světem. Ano, mám všechny informace o všech stvořeních (pozn.: o živých bytostech) této části vesmíru. Ano, lidé se tomuto brání proto, že mají obavy, že je někdo kontroluje.

 Je to vše zautomatizováno, není to pro nás žádná zátěž a vše plyne jak má, máme řadu dílčích úkolů, které plníme rádi a s láskou. Je to především tento dohled a nyní se vše takto tady odvíjí jak chce sám Stvořitel, je to Jeho vůle, a tak tomu je třeba rozumět.“

Na jiném místě pak uvádí:

„Máme vás pod takovým dohledem, že ti, kteří si myslí, že na ně není vidět, že jejich myšlenky jsou utajené, se opravdu mýlí. Naši vesmírní bratři a sestry vás s láskou pozorují těmito speciálními přístroji, takže jim neunikne nic.“ (Rozhovory I, str. 107)

„Po celé roky pozorujeme všechny oblasti vaší planety a každého obyvatele Země, o nichž vedeme přesné záznamy.“

Využívání umělé modly k ospravedlnění vlastní neetické činnosti

Zdůvodnění, proč to všechno dělají, je vždy stejné:

„My pracujeme pro Stvořitele našeho, je to Jeho tvorba, a my vše děláme z lásky k němu a máme z této práce opravdovou radost.“  (Rozhovory II, str. 72)

Svému „Stvořiteli“ však vkládají při náznaku odporu do úst i následující slova:

„Já je však na kolena srazím, je to až nepěkná nestydatost, tomu říkáte, takto se vyvyšovat. To vše bolí a oči rmoutí. To vše se stane z lásky k nim, aby prohlédli svůj čin.“  (Rozhovory I, str. 328)

 

A právě takovými slovy mimozemšťané sami sebe prozrazují. Protože skutečné božské bytosti, Tvůrci našeho Vesmíru a jejich prodloužené ruce, andělé Dhyané, vystupují jako bytosti nesmírně laskavé a spravedlivé, nezištně pomáhající lidstvu při řešení životních problémů. Rozhodně však nestrašící, nevyhrožující, netrestající, ani se jinak nestavící nad člověka do nadřazených rolí.

 

Chybou Vesmírných lidí bylo už samotné vměšování se do vývoje jiné civilizace a navíc ohromná tvrdost praktikovaná vůči pozemšťanům spojená s násilím, likvidacemi neposlušných, vybíjením jiných národů, které stály vyvoleným v cestě, viz článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi. Na druhé straně však ani přílišná shovívavost andělů Dhyanů nebyla optimálním výchovným přístupem. Byli jsme přece jejich dětmi. Často ani nebyli schopni dávat nám důrazné impulsy, že něco děláme špatně. Spíše nás jenom pozorovali, dávali nám lidem naprostou volnost a nejednali včas, když ještě měli možnost něco ovlivnit. A pak už bylo pozdě, protože veškerou možnost působení do hmoty postupně ztratili.

Zrození mimozemských bytostí na Zemi z karmických důvodů

K čemu všemu mimozemšťanům byl tento podrobný dohled nad pozemským lidstvem? Principy kosmického vývoje civilizací automaticky zajistí následující: Bytosti, které se zde na Zemi ve své původní mimozemské identitě neoprávněně vměšovaly, se po překročení prahu smrti v další své existenci zrodí na Zemi jako běžní pozemšťané. Aby jim byla dána šance napravit své omyly a karmicky se z nich očistit.

Podrobný dohled mimozemšťanů pak slouží i k tomu, aby se okamžitě po zrození některého z jejich původních kolegů na něj zaměřili. A snažili se jej i v pozemské identitě dotlačit k tomu, aby místo sledování svého vlastního individuálního světelného vývoje hájil zájmy své domovské civilizace. A aby na Zemi aktivně prosazoval jimi centrálně zvolenou formu další evoluce.

Není ani vyloučeno, že sami mimozemšťané dokázali prosadit zrození některých svých kolegů v pozemské podobě, aby na nich mohli cíleně zkoumat vliv té výbavy, kterou my pozemšťané máme oproti nim navíc, a která by se jim také hodila. A to jsou naše city, pocity a ohromující síla pozemské sexuality.

Více o tom, proč mimozemšťané zkoumají například naše city, bylo v příběhu Jacka Robertsona uvedeném v knize Žil jsem s mimozemšťany, který byl stručně popsán v našem článku 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace.

Zneužívání mimozemských bytostí zrozených na Zemi

Původně mimozemská bytost, která se zrodí na Zemi v běžné pozemské podobě, byla často mimozemšťany kontaktována, unášena, osazována různými čipy, implantáty, aby nad ní získali plnou kontrolu. A tím ji dotlačili k tomu, že se stane jejich prodlouženými pažemi přímo ve hmotě.

 

Pro Vesmírné lidi nad Planetou v kosmických lodích byla totiž mimořádně výhodná následující okolnost. Mnohdy docházelo k tomu, že zrozená mimozemská bytost si do hmoty planety Země přenesla i část své původní umělé výbavy – například mimořádné duchovní vnímání, neobvyklou magickou tvořivou schopnost, připravenost pro oboustrannou duchovní komunikaci s Vesmírnými lidmi a pro přesné přijímání jejich řídících impulsů. A to jí dávalo určitou informační převahu, i tvořivou převahu, která byla využívána jako hlavní přesvědčovací argument, a také jiné výhody nad běžnými obyvateli Země. To vše jí usnadňovalo snáze získat pozornost dalších bytostí, energeticky je převzít pod svůj vliv a dokázat si vliv na ně trvale udržet.

Pro tyto zrozené mimozemšťany však inspirativní působení Vesmírných lidí shora znamenalo z pohledu jejich celkové evoluce doslova katastrofu, pokud se nedokázali takovému vměšování do svých životů vymknout. Protože místo toho, aby se dokázali dopracovat ke karmické očistě ze svého dřívějšího neoprávněného vměšování se na Zemi, tak se naopak pod inspirativním tlakem svých dřívějších kolegů znovu začali aktivně zapojovat do jiných forem vměšování.

Tentokrát prostřednictvím mimozemských učení, která přenášeli do hmoty. Nebo přenosem a další propagací určitých forem duchovní energetické léčby, v jejichž pozadí je skrytá mimozemská magie. Typické pro takové formy léčení je to, že člověk se k nim nedopracuje svým skutečným světelným vzestupem a postupným zvyšováním své vnitřní čistoty, ale že se na člověka schopnost používat takový systém přenese určitou formou jednorázového zasvěcení (Reiki, SRT, Šambala a další).

Dále sepsáním a zajištěním vydání dalších inspirovaných knih, jejichž účelem bylo zmanipulovat a natlačit pozemšťany do určitého směru vývoje. I celkovou propagací Vesmírných lidí, jejich údajné čistoty i duchovní vyspělosti a jejich stylu vývoje.

Příklady duchovní tvorby inspirované mimozemšťany

Známe celou řadu zde zrozených bytostí, které odhodlaně veřejně propagovaly mimozemské teorie, mimozemské způsoby vývoje tlačící pozemské lidstvo do slepé uličky. Některé z nich se dokonce veřejně přihlásily ke svému mimozemskému původu. Řada jimi napsaných knih a přenesených teorií zásadně nepříznivě ovlivnila další vývoj pozemské civilizace.

Konkrétní příklady o tom byly v článcích 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy (vazba na mimozemské učení MCEO), 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě? (mimozemské učení o dvanácti dimenzích a o odchodu lidstva do nehmotné 5. dimenze), 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi (úsilí kontaktérského hnutí Ivo A. Bendy přivolat evakuaci pozemšťanů Vesmírnými lidmi na koci 20. století v období předpokládané katastrofy), 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace (další hnutí skrytě řízená mimozemšťany – Vlastimil Prokeš, Eduard Albert Meier, Helena Šeblová).

A vydané knihy inspirované Vesmírnými lidmi? Například Barbara Hand Clow, autorka knih The Pleiadian Agenda (u nás soukromě přeloženo a volně šířeno na internetu pod názvem Působení Plejád - Nová kosmologie pro Věk Světla), Katastrofobie, Vladimír Megre, tvůrce série knih o Anastázii a zvonících cedrech, Karen Danrich, Thomas Weber, autoři knihy Vzestup – Nová zasvěcení, o které jsem se kriticky zmínil v článcích 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi, a jejíž úroveň pravdivosti vůči současnému vývoji je podle Přírody kolem pouhých 5 %.

A ve stejném duchu jsou i pozdější knihy Heleny Šeblové vydané po roce 2000, také pozitivně hodnotící duchovní čistotu Vesmírných lidí a systému Galaktické konfederace (Poselství, Vesmírná jednota lásky a další, propagace skupiny Bílý Kužel). Přitom její nesmírně důležité myšlenky z dřívějšího období, které nás inspirovaly na počátku Nové duchovní cesty, jsem uvedl v textech 16. Magie z pohledu historie, 39A. Karma jako duchovní a etický princip. Další knihou inspirovanou Vesmírnými lidmi je kniha S tebou lásko kvete láska kolem nás autorky Jany Kyslíkové.

Z tohoto seznamu se naopak vymykají knihy Barbary Marciniak Poslové úsvitu, Země – klíče k živé knihovně (inspirované Plejáďany pocházejícími z budoucnosti), které sehrály i určitý pozitivní vliv v probuzení pozemského lidstva. K uznání reality mimozemské přítomnosti na Zemi do jisté míry přispěly také díla švýcarského kontaktéra Eduarda Alberta Meiera (s přezdívkou Billy), autora mnoha knih o Plejáďanech z planety Erra, fotografií a videonahrávek jejich kosmických lodí.

Příběh jedné mimozemské bytosti zrozené dnes na Zemi

Jsou však i jiné zde na Zemi zrozené mimozemské bytosti, které se naopak nechaly inspirovat našimi články a včas se přiklonily na správnou vzestupnou světelnou cestu vývoje. U některých to nebylo vůbec jednoduché, ale dokázaly to. Uvedu jeden z takových příběhů.

 

Poprvé se mi tento člověk ozval v lednu 2011. Z jeho dlouhého emailu jsem s jeho svolením vybral k uveřejnění následující úryvky:

„Dobrý den, ani si asi nedovedete představit, co pro mě Vaše články znamenaly. Skoro jsem se vydal(a) po cestě Plejáďanů, zmátli mě tak, že jsem uvěřil(a). Dostal(a) jsem se k bytosti, která o sobě tvrdila, že je Annunaki, popisovala nám, jak se k nám dostala složitě, že přebývá v těle pozemšťana, jak jsou pro ni nepochopitelné emoce a tak… Také vyprávěla, co bylo, že tady byla jako Ježíš… že byla i v Egyptě, že se sem pravidelně vracejí, že upravují naše geny… kolikrát se mi vůbec nelíbilo, co říkala… že nám vezmou emoce, že se budeme cítit líp… že nás bude jen pár lidí, kteří dostanou toto privilegium… kteří postoupí na "vyšší vědomí" po tom, co bude planeta Země zničena…

Vážně jsem tomu věřil(a), i když mě to tak trápilo, že má lidstvo zaniknout jako celek a má být jen pár jedinců, i když jak mi řekla, já bych měl(a) být mezi nimi… působila na mě přesně jak popisujete… jako vyšší bytost, s velkými schopnostmi, ze které jsem měl(a) respekt, kterou jsem miloval(a), ale zároveň mě někdy dost znepokojovala… některými odpověďmi… třeba tím, že se přiznala, že způsobila sněhovou kalamitu v Čechách a v Austrálii to samé způsobilo povodně obrovského rozsahu, jak už jistě víte…

Sváděla to na to, že je v lidském těle a je pro ni těžké se vyrovnat s lidskými emocemi… že ji to hluboce mrzí, že to takhle nezvládla… že nám chtěla poskytnout důkaz, že její slova jsou pravdivá… často jsem se znepokojoval(a) a přemýšlel(a), čemu mám věřit, jestli mám věřit… a v tu chvíli jsem často cítil(a) její přítomnost… jakoby mě něco obklopilo…

Taky jeden můj zážitek byl v tom, že se mě bytost snažila přemoct vědomím a chtěla do mě vstoupit… já s ní nesouhlasil(a) a taky mě to hodně vyděsilo… bylo to ještě před tím, než jsem se zkontaktoval(a) s touto osobou přímo… netuším ale jak to dopadlo… cítil(a) jsem v sobě občas pocity, které jakoby nepatřily mě…
když přišel přímý kontakt s touto bytostí Annunaki, která se nazývá Bohem… tak jsem se jí s tím vším svěřil(a)… a ona, že mám čip vzadu v týlu a že mi ho pomůže odstranit… tím mi dala obrovský důkaz samozřejmě… že je na straně dobra…

Pořád popisovala bytosti, které nás chtějí zničit… Siriany… ještě jsem na Vašich stránkách toho nepřečetl(a) tolik… takže nevím, jak je to s nimi… doteď jsme s tou bytostí komunikovali přes skype… ale už zítra jsme se měli sejít naživo… ale pořád mě děsí, jak moc jsem byl(a) na hraně propasti… moje podvědomí vědělo, co je správně a co ne… moje srdce mě varovalo… ale bytost Annunaki mi to samozřejmě vysvětlovala a přibarvovala podle svého…“
 

První, co jsem udělal, než jsem začal psát odpověď, je, že jsem se zeptal Přírody, jaký je moment světelného vzestupu tohoto ovládaného a zmanipulovaného člověka. A zjistil jsem velmi nepříznivou skutečnost, hodnotu -250% vůči jejímu osobnímu optimu +100%. To znamená extrémně zrychlený pád ze Světla směrem k temné straně světa. Z tohoto údaje bylo patrné, že na něm mimozemská bytost jednoznačně aktivně parazituje, zneužívá jej k rozšiřování svých energií a tím z něj udělala aktivního spolupracovníka Temna. A navíc jej tlačí k účasti na dalším pokusu o provedení jakéhosi převratu zde na Zemi za pomoci několika zmanipulovaných lidí ve hmotě.

Sdělil jsem tomuto člověku, že podmínky pro pomoc od energií NDC zatím nesplňuje (viz článek U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci dostat se na světelný vzestup?). Že napřed musí sám dokázat se od této bytosti oprostit a srazit svůj pád pod hranici momentu -100%. Šel do toho opravdu naplno a dokázal splnit tyto podmínky během jednoho následujícího měsíce. Pomohlo k tomu i doporučené odstranění piercingu, což sám komentoval slovy:

„Náznaky, že piercing nebude to pravé pro moje tělo, jsem dostával(a) prakticky celou dobu, co ten piercing mám… Měl(a) jsem s tím pořád samé problémy a to už ho mám celkem dlouho, moje tělo to nechtělo přijmout… Ale já jsem si bohužel nedal(a) říct. Kdo by to tušil no. Piercing už jsem vyndal(a). Začínám kolem sebe vnímat náznaky, co je dobré a co špatné, pozoruju, co mi na to říkají moje pocity, každý večer taky prosím o odpuštění Přírodu, nejen za sebe, ale za všechny, aby nám dala ještě šanci…  Vím, že to Příroda vnímá a snaží se mi pomáhat…“

 

Prozatím jde o příběh s dobrým správným koncem. Za dalších několik týdnů se dotyčný člověk dostal na vzestupnou světelnou cestu. A dodnes je na světelném vzestupu, je součástí NDC a nárazově se karmicky čistí z neoprávněného vměšování na Planetě Zemi v době Ježíše i v následujícím období. Tehdy ještě jako Vesmírný člověk. Později už jako pozemšťan obsazený černým bratrem, atd.

Nebezpečnost praktik parazitujících bytostí

Tento konkrétní příběh je velmi poučný, protože jasně ukazuje, jak mimořádně nebezpečné jsou praktiky všech podobných parazitujících lidských bytostí zde na Zemi, které se dostaly do vleku Vesmírných lidí. A které zde na Zemi prosazují násilnickou ideologii Vesmírných lidí. Jak umně manipulují s informacemi, zastírají skutečnou pravdu, připisují si zásluhy, které ve skutečnosti nemají. Jak ohromného zneužívání pozemšťanů i pozemské Přírody se bez skrupulí dopouštějí. Jakou mentální a tvořivou silou přitom disponují. A co je obzvlášť nebezpečné, tuto svoji činnost dobře skrývají pod pláštíkem líbivých slov o vesmírné lásce, vesmírném bratrství a jednotě, vzájemné bratrské pomoci apod.

Ne každý má však tak dobré vnímání jako člověk v předchozím příběhu, aby dokázal procítit a zaregistrovat vše, co takové kontakty doprovází. Aby dokázal odhalit jejich skutečné záměry. Aby jasně rozpoznal vnitřní varování před těmito bytostmi a dokázal se od nich včas odpoutat, dokud je to ještě vůbec možné. Aby dokázal naslouchat impulsům, které jej dovedou k nalezení pravdy o skutečném vlivu těchto bytostí, například na našich webových stránkách.

Slyšel jsem dále i několik příběhů těch, kteří zanechali svůj majetek tam, kde byl. A podle vzoru knih o Anastázii odešli kamsi do Přírody, aby tam začali úplně znovu od začátku. Jenže jejich další život se pak nerozběhl v té podobě, jak očekávali. Protože netušili, že se tímto jednoznačným následováním vesmírné inspirace stali jedním z dalších energetických zdrojů tohoto parazitujícího seskupení Vesmírných lidí. Zdánlivě nový čistý život v panenské přírodě, vykoupený ovšem energetickou podřízeností vůči této nenasytné vesmírné chobotnici a tím i určitými nepříznivými hmotnými následky.

Problémy dalších zrozených mimozemských bytostí

Na Novou duchovní cestu se postupně dostala řada bytostí, které byly dříve Vesmírnými lidmi. U každého takového člověka je probíhající karmická očista nesmírně komplikovaná a zdlouhavá. Protože se napřed čistil z chyb, které udělal jako běžný pozemšťan. Poté z neoprávněného vměšování zde na Zemi jako Vesmírný člověk. A mnozí také z vměšování v jiných vesmírných civilizacích. Někteří dokonce i z vedoucích funkcí na kosmických lodích, které zastávali v rámci systému Vesmírných lidí.

Časté jsou u nich také neobvyklé, úporné chronické problémy. Například neřešitelné problémy, výkyvy v činnosti štítné žlázy, vyvolané častou přítomností nehmotných až polohmotných umělých mimozemských pomůcek, komunikačních zařízení, antén, implantátů apod. v oblasti krku v tomto i minulých životech. Nebo dokonce opakované problémy v oblasti pánve a sexuálních orgánů, například chronické výtoky, záněty způsobené přítomností nepříznivých temných energií, přestože hmotný důvod k tomu neexistuje. Takové problémy bývají u těchto zrozených mimozemšťanů důsledkem dalších opakovaně vkládaných nehmotných až polohmotných přístrojů zaměřených na odsávání energie z lidských sexuálních orgánů nebo na zkoumání pozemské lidské sexuality, která je ve srovnání s jinými civilizacemi naprosto odlišná. Nebo dokonce důsledkem pokusů o zneužívání pozemské sexuality k dosažení určitých cílů nebo pokusů o manipulaci, určité transformování pozemské sexuality, což by ji umožnilo používat ke zcela jiným účelům. Se vším, co zde uvádím jako možnosti, jsem se ve své praxi při pomoci druhým lidem setkal. Nejde tedy o pouhou teorii.

Typické pro takové bytosti jsou také neurovnané vztahy, které navazují. Obrovské výkyvy ve vztazích i uvnitř rodin. Tendence skrytě ovládat druhé a současně se od jiných nechat ovládat. Setkal jsem se i s tendencí podvědomě si energeticky zahákovat, zajistit, napojit si na svoje energie, člověka jako potenciálního partnera nebo jako potenciální zdroj energie, pokud by chyběla. Výsledkem pak bývá to, že někteří z takto skrytě manipulovaných lidí podvědomě cítí, že přítomnost toho člověka pro ně znamená určité nebezpečí. A na vědomé úrovni jsou pak vůči dotyčnému agresivní, výbojní, aniž by oni sami i jejich okolí tušili proč. Prvotní příčinou však v této situaci nebyla jejich vychýlenost, ale pokusy druhého energeticky se do nich vloupat.

Umělá oplodnění prováděná mimozemšťany

Vesmírní lidé dokonce otevřeně či skrytě zasahovali i do hmotné evoluce celých pozemských národů. V článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi jsem podrobně popsal sled postupných událostí doprovázených mimozemskými zásahy, který začal v období 4 – 5 tisíc let př. n. l. a vyvrcholil v době Ježíše. Jakým způsobem Plejáďané připravovali národ Hebrejců na budoucí zrození božského syna, Ježíše Krista. Jaké metody a taktiky k tomu používali, včetně doložené série umělých oplodnění, otevřeného nadržování tomuto národu vůči národům jiným, mimozemskou pomoc při bojových operacích a dokonce i zajištění kompletní hmotné likvidace jiných národů, skupin, které ohrožovaly skryté poslání Hebrejců. Další informace o tom byly uvedeny v textu 50A. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista I.

 

Důležité je uvědomit si, že technologické nástroje mimozemšťanů byly již v té době i z dnešního pohledu skutečně pozoruhodné. Byli schopni provádět zázračná oplodnění, protože jejich přítomnost při aktu umělého oplodnění nemusela být z důvodu jejich odlišné struktury hmoty vůbec zpozorována. Z historických pramenů se dochovaly dokonce zmínky o oplodnění žen, které již byly z důvodu svého stáří neplodné.

Vysvětlení důvodu jejich neviditelnosti je uvedeno v článku 36C.

Nejvíce zdeformovaly vývoj na Zemi zásahy mimozemských bytostí

Když shrneme všechny předcházející informace, co nejvíce z toho všeho nepříznivě ovlivnilo a doposud ovlivňuje evoluci pozemské civilizace? Omyly andělů Dhyanů i lidských Duchovních hierarchií vyplynuly z dosavadního vývoje. A z toho, že v dané době by celkové podmínky jen stěží umožnily nalézt něco správnějšího, rychleji vedoucího k cíli. To vše byly omyly, kterými jsme si zřejmě jako pozemská civilizace měli projít.

 

Naprosto drtivé a těžce odstranitelné následky však měly neoprávněné zásahy Vesmírných lidí. Jejich skryté řízení mise Ježíše Krista a vymyšlená věta o sejmutí hříchů z pozemského lidstva ukřižováním božího syna vyvolaly téměř nenapravitelné destrukce v dalším pozemském vývoji. Zejména urychlení vzniku Černého bratrstva. Dlouhé tisíce let předtím temné síly marně usilovaly o otevření cesty ke kompletnímu ovládnutí hmoty. Vždy je včas zastavila další pozemská katastrofa. Až nepodařená mise Ježíše toto vše změnila, protože zřetelně vychýlila poměr sil na Zemi ve prospěch temné síly.

 

A další věc. V dalším důležitém období pozemských dějin na konci 20. století nového věku dokázal mimozemský vliv využívající mimořádných technických možností zásahů do hmoty naprosto svést z cesty za Světlem drtivou část všech duchovně probuzených lidských bytostí. A to včetně vedoucích duchovních pracovníků, mágů, léčitelů, duchovních učitelů, kteří byli pro tuto duchovní práci sesláni v tomto období do hmotné roviny Planety. Kteří byli jako nejlepší z nejlepších pověřeni k tomu, aby dokázali konečně zlomit světový vývoj směřující jednoznačně ke Světlu.

 

A co z toho jejich původního poslání udělali mimozemšťané? Kam to vše převrátili? K poklonkování mimozemským teoriím, jejichž následování a využívání je pro nás pozemšťany 2. typu katastrofou a slepou uličkou. Takže z těchto všech důvodů byl právě umělý mimozemský vliv jednoznačně tou příčinou, která nejvíce zdeformovala pozemský vývoj.

 

Důležité je ovšem uvědomit si, že k tomuto neblahému mimozemskému působení se přidal i silný vliv zatemněných lidských Duchovních hierarchií. Ty přenášely do hmoty staré informace, které již dávno neodpovídaly skutečné situaci v duchovním pozadí světa. Vytahovaly na světlo staré esoterní praktiky a nauky, propagovaly pokračování magického řízení vývoje světa, podporovaly vznik duchovních hnutí, která se stala základem budoucích náboženských systémů.

© Jiří Novák, říjen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 197
  • 25
  • 20
  • 21
  • 23

Celkový počet hlasů: 286