Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I

22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I

Jiří Novák Vloženo 14.4.2010
Jiří Novák

Materialismus podceňuje duchovní bioenergetickou stránku výživy. Naopak některé duchovní nauky přezírají hmotnou stránku jídla. Obnovit nemocné buňky v těle však dokáže především optimální výživa. Pouhé chemické složení potravin není ukazatelem kvality výživy. Pro duchovní růst člověka a udržení pevného zdraví nestačí sledovat chemické vzorce konzumované výživy, ale mimořádně důležitými se stávají bioenergie v pozadí, které každá potravina člověku přináší. Pravidelné přijímání potravin s nevhodnou bioenergií snižuje nejen duchovní čistotu a harmonii člověka, ale postupně narušuje i jeho fyzické zdraví. Velmi nepříznivé energie z masa stresovaných zvířat přecházejí při jídle do bytosti člověka a vyvolávají pomalý, ale nezadržitelný duchovní úpadek. Člověk potřebuje, aby co nejvíce složek jeho potravy pocházelo z rostlin a plodů a mělo čistou organickou formu.

Hlavní faktory narušující naši pravotočivou hmotnou podstatu

    V článku 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě, jsem vysvětlil, která čtveřice faktorů v oblasti stravování nejvíce narušuje naši hmotnou pravotočivou lidskou podstatu. Zopakujme si nejprve hlavní závěry tohoto článku.

    Na prvním místě rizikových faktorů je konzumace zvířecího masa jako odkladiště všech neorganických chemických látek a škodlivých odpadů, které bytost zvířete nedokázala během svého života zpracovat. Na druhém místě je konzumace potravin vyrobených z geneticky modifikovaných plodin, což má za následek, že my lidé jsme nenápadně přelaďováni na levotočivé bioenergie a stáváme se kříženci člověka s baktériemi a viry.

    Zatřetí, příprava jídel ohříváním v mikrovlnné troubě. Zde dochází při násilných pohybech molekul k poškození buněčných blan a ke znetvoření celé původní vnitřní struktury potraviny. Klinické studie v Německu, ve Švýcarsku i v SSSR prokázaly, že konzumace jediného jídla připraveného v mikrovlnce vyvolá okamžité chorobné reakce lidského organismu. Jako kdyby lidské tělo bylo napadeno něčím cizorodým a neslučitelným s jeho buněčnými strukturami.

    A konečně čtvrtá riziková záležitost – umělé fluorování vody a dalších potravin i jiných výrobků. Přidávání fluoridových solí, které se normálně používají k leptání skla, k výrobě jedu na krysy, prášku proti švábům. Chápete to? Většina lidí si čistí zuby pastou, jejíž jedno balení stačí spolehlivě k usmrcení malého člověka. Proč to dělají? Prý to zamezuje výskytu zubního kazu. Špičkový odborník USA Charles Perkins ve své tajné zprávě v roce 1954 (odtajněna v roce 1995) prohlásil, že fluorid sodný nemá s ochranou zubů nic společného, ale otupuje malou oblast v mozku, která přináší individuální sílu. Jinak řečeno – činí lidi snáze ovladatelnými. Byl to Hitler, kdo poprvé použil fluor jako dokonalou látku k masovému ovládání lidí. Nejprve hromadně v koncentračních táborech, avšak ještě během války rozjel výrobu fluoru ve velkém i pro zásobování civilních zdrojů pitné vody v německé říši.

    Tím však tento výčet rizikových faktorů ve stravování i v jiných oblastech života nekončí. Na dalších místech jsou nevhodné technologie zpracování potravin, vystavování se silným umělým zdrojům záření, konzumace návykových látek, drog i mnohých léků. Dnešní pokračování bude zaměřeno na vysvětlení vhodnosti potravin z pohledu bioenergie a duchovního pozadí světa.

Člověk jako bytost s hmotnou a duchovní stránkou

    Materialisté by člověka zredukovali na hmotné tělo. Naopak dosavadní duchovní nauky tvrdí, že podstatou člověka je nehmotný duch a cílem jeho evoluce je proto návrat do nehmotných sfér. Pravdou dnes není ani jedno, ani druhé, jak jsem vysvětlil v pokračování 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo. A tyto názory oddělující hmotné od duchovního a preferující jednu z těchto složek na úkor druhé se týkají i postoje k výživě.

    Materialismus podceňuje duchovní bioenergetickou stránku výživy. Naopak některé duchovní nauky přezírají hmotnou stránku jídla. Ani náhrada veškerého jídla energiemi, a asketický život v jeskyni naplněný meditacemi však není pro dnešního člověka řešením. Pokud máte díru ve zdi domu, potřebujete stavební materiál na opravu – cihly, maltovou směs, vodu. Nepomůže vám energetické léčení a přivolávání energií.

    Máte-li poškozené, nemocné své hmotné tělo, opět potřebujete stavební materiál na jeho opravu. Tím je v tomto případě hmotná výživa. Nemůžete opravit a dlouhodobě udržovat své hmotné tělo jenom energiemi. Opravit nemocné buňky nedokáže ani homeopatie a další alternativní metody léčby. Samozřejmě, dům i s tou dírou ještě vydrží a hned tak nespadne. Vy také přežijete mnoho dní bez výživy. Ale dobrou kondici hmotného těla a opakovanou regeneraci dokáže zajistit jen optimální a pravidelná hmotná výživa.

K pocitu plného zdraví vede optimální vyladění hmotné a duchovní stránky bytosti

    Cílem evoluce člověka je dokonale sladit hmotnou a duchovní stránku své vlastní bytosti v jediný vyvážený a optimálně fungující celek. Celek, ve kterém jsou obě části, hmotná fyzická i nehmotná duchovní, stejně důležité a stejně nepostradatelné. Teprve dosažení tohoto vyváženého stavu pak vede k pocitu plného zdraví, psychické i duchovní pohody.

    Naopak v případě nedostatečného vnitřního vyladění člověk vnímá falešné tóny v podobě vkrádajících se nemocí, psychických poruch nebo energetických nedostatků. A z tohoto pohledu je nutné posuzovat i potraviny, které člověk konzumuje. Nejen z hlediska hmoty, kterou přinášejí, ale i z hlediska bioenergií, kterými jsou prosyceny a obaleny. To je hlavní náplní tohoto pokračování. O významu hmotné úrovně pro evoluci člověka jsem podrobně psal v pokračování 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty.

Výživa z pohledu bioenergií

    Mé vlastní osobní zkušenosti i zkušenosti mnoha dalších osob naznačují, že pro duchovní růst člověka a udržení pevného zdraví nestačí sledovat chemické vzorce konzumované výživy, ale mimořádně důležitými se stávají bioenergie v pozadí, které každá potravina člověku přináší. Právě doprovodné bioenergie v jídle umožňují rozlišit kvalitní a nekvalitní potravinu. Potravinu příznivou pro zdraví i celkový duchovní růst od potraviny nevhodné pro člověka a vyvolávající neharmonie nejrůznějšího typu.

    Potraviny prozatím nejsou takto hodnoceny. Nemůžeme se opřít o údaje na etiketě, protože ty sledují výhradně chemické složení. Nemáme k dispozici přístroje, které dokážou z tohoto pohledu potravinu ohodnotit. Musíme si pomoci jedině svým vlastním rozšířeným vnímáním, které je schopno doprovodné bioenergie pociťovat. Svým vlastním duchovním citem či intuicí. A pokud jsme takové vnímání u sebe prozatím nerozvinuli, zbývá nám důvěra v rady zkušenějších, důvěra ve správné informace obsažené ve vhodných knihách.

Znalost chemického složení potravin není pro nalezení správné výživy dostačující

    Z pohledu materialismu je podstatný chemický vzorec konzumovaných složek potravin. Méně podstatným se materialistům jeví způsob, jak a z čeho jsou uvedené potraviny vyrobeny. A už vůbec se nezabývají bioenergiemi, které jsou obsaženy v potravinách. My však víme, že nejen člověk, ale i každé zvíře, rostlina, strom, předmět, potravina mají svoji hmotnou část a dále energetický obal tvořený bioenergiemi. Tento energetický obal pak jednoznačně naznačuje, odkud a z jaké suroviny která potravina pochází a navíc jakým typem technologie byla zpracována.

    Jak výchozí suroviny, tak i výrobní technologie jsou rozhodující pro to, jaké doprovodné bioenergie daná potravina obsahuje. Zda jde o bioenergie, které člověk potřebuje nebo zda se jedná o energie, které jsou pro něj cizorodé a neslučitelné. Jejichž příjem bude člověka nepříjemně zatěžovat a z dlouhodobého hlediska bude vyvolávat nejrůznější nemoci. Protože šetrná technologie dokáže zachovat původní bioenergii. Naopak nešetrná technologie původní dobrou bioenergii zničí a nahradí ji jinou, pro člověka nevhodnou.

Proč jsou bioenergie v potravě důležité

    Dejme tomu, že některá buňka v těle člověka potřebuje opravu. Chybí jí určitý stavební díl, který se opotřeboval. Tím stavebním dílem může být jednotka vhodného minerálu, vitamínu, oleje či jiné složky výživy. Buňka potřebuje starý opotřebovaný stavební díl nahradit novým, aby mohla regenerovat, obnovit se. Každá částečka hmoty však s sebou přináší i určité bioenergie. Aby oprava buňky byla dokonalá a kompletní, je potřeba, aby zapadl jednak vhodný stavební díl do skládanky hmoty a současně aby zapadl i doprovodný bioenergetický obal do skládanky energetického těla člověka.

    Jinými slovy, aby stavební materiál v podobě výživy zaplnil chybějící díru ve hmotě a současně byl energeticky slučitelný s duchovním tělem člověka. Aby obsahoval bioenergie stejného typu, jako jsou ty, ze kterých je složeno duchovní energetické tělo člověka. A tento požadavek posouvá kvalitu výživy do zcela jiné polohy, než je ta, kterou sleduje a zkoumá materialistická věda o výživě a potravinách.

Možné zdroje potravin

    Co když člověku chybí jednotka vápníku, železa, nebo jiného minerálu? Jaké máme možnosti tento nedostatek nahradit a nemocné místo zacelit? Sledujte též doprovodný obrázek. Postupně vysvětlím rozdíl při konzumaci minerálu získaného z následujících zdrojů: 1) otázka existence minerálu bez bioenergie, 2) minerál získaný konzumací bylin a plodů, 3) minerál pocházející z nerostů, 4) minerál vyrobený chemickou reakcí, 5) minerál pohodlně ohřátý s jídlem v mikrovlnné troubě, 6) minerál získaný konzumací masa.

    Duchovní tělo, duchovní obal zdravého vyrovnaného člověka obsahuje v různých kombinacích jasné zářivé barvy, barvy duhy.  Na obrázku jsem duchovní tělo člověka pro jednoduchost vyjádřil čistou světle zelenou barvou. Pokud je člověk nemocný, vychýlený, nevyrovnaný, v jeho duchovním těle se postupně vytvářejí špinavé oblasti, fleky, nánosy v různých odstínech šedé, hnědé a černé. Taková místa vždy naznačují nečistoty, kaly, stagnující energie, nevhodné energetické bloky v energetickém obalu člověka.

    Jak k takovému zašpinění dochází? Například konzumací nevhodných potravin. A to je právě to, čemu se teď budeme věnovat. Detailní barevné obrázky duchovního těla čistého i nemocného člověka uvádí ve své knize například léčitelka Barbara Ann Brennan (Ruce světla).

1) Minerál bez energie.

    Materialismus považuje potravinu za hmotu a jakékoliv případné duchovní pozadí neuznává. Tento pohled je zcela nepřijatelný, protože neodpovídá skutečnosti. Jde o zkreslený pohled, o nesprávnou vědeckou fikci materialistů. Fikci, která je na rozdíl od kompletního duchovního pohledu odtržena od skutečné reality a jejích projevů. Každá hmotná potravina je totiž doprovázena určitou bioenergií. Takže hmotný minerál bez bioenergie neexistuje.

    Odrazem nevhodného materialistického postoje v naší společnosti je skutečnost, že věda o struktuře potravin, jejich kvalitě a technologiích zpracování, se vyučuje na Vysoké škole chemicko-technologické. To, co jíme, je tedy především posuzováno z pohledu materialistických chemických technologií a procesů. A už vůbec ne z pohledu doprovodných bioenergií, jak to zamýšlím udělat v tomto článku.

Pouhé chemické složení potravin není ukazatelem kvality výživy

    Řada vědců a expertů ve výživě se dodnes domnívá, že k posouzení kvality potravin stačí brát v úvahu pouze jejich chemické složení. Jak je takový způsob ošidný, dokázali jiní vědci na příkladu mléka, které je tak doporučováno pro svůj vysoký obsah vápníku. Celkové výsledky jeho pravidelné konzumace jsou však pro chemické vědce nečekané. Podstatné totiž není, kolik vápníku mléko do těla dodává, ale jaká je celková bilance hladiny vápníku v těle po zpracování a strávení mléka.

    Mnozí lékaři i v dnešní době tvrdošíjně doporučují na léčbu odvápňování kostí co nejvyšší konzumaci mléka a mléčných výrobků. Přestože vědecké týmy v několika zemích světa dokázaly pravý opak. A přestože i zkušenosti některých národů svědčí o něčem jiném. Proč mléko odvápňuje? Protože překyseluje organismus a na neutralizaci kyselosti se spotřebuje nejen vápník z mléka, ale i další vápník z kostí.

    Dalším nepříznivým faktorem je dodávání velkého množství živočišných bílkovin, jak uvádí Christian Opitz (Výživa pro člověka a Zemi): „Mléko a mléčné výrobky – s výjimkou másla a smetany – obsahují vedle vápníku také mnoho bílkovin a nejsou žádnými dodavateli, nýbrž zloději vápníku… Stovky studií o tomto jevu vedly vždy ke stejnému výsledku: při nadbytečném přísunu bílkovin ztrácí tělo více vápníku, než dostává v potravinách…“

    Kdyby alespoň materialisté sledovali nejen chemické složení potravy, ale především celkový stav těla a celkovou bilanci po zpracování dané potraviny tělem. Ani k této praxi však potravinářská a lékařská věda u nás až na výjimky doposud nedošla.

2) Minerál z bylin a plodů.

    První reálnou možností je přijmout chybějící minerál z rostliny nebo ovocných plodů. Například konzumací listů salátu nebo jablka. Tedy minerál z organického zdroje. Více knih označuje takový minerál jako organický, viz např. Harvey a Marylin Diamond: Fit pro život I a II, Leslie a Susannah Kenton: Syrová strava. Autoři v těchto knihách konstatují jako fakt, že naše tělo dokáže vstřebat pouze minerály, které jsou součástí organických molekul. Důvod vidí ve spojení takové formy minerálů s životní silou rostlin. A to je vlastně totéž jako pohled na duchovní pozadí konzumovaných potravin, který podávám v tomto článku.

    Organický minerál z bylin a plodů představuje nejlepší variantu ve výživě. Protože energetický obal rostliny a ovoce je vytvořen ze stejného typu pravotočivé bioenergie jako u člověka. Právě jednotka minerálu či vitamínu přijatá z rostlinného a ovocného zdroje umožňuje optimální průběh opravy nemocné buňky. Pravotočivé bioenergie příznivé pro člověka přináší pouze tento zdroj, byliny a plody.

    Podmínkou je však jejich konzumace v původním syrovém přírodním stavu nebo jejich zpracování šetrnou výrobní technologií, která zachovává co nejvyšší procento původních bioenergií. A která zároveň do výrobku vnáší co nejméně vedlejších nepříznivých energií. Utržené rostliny přitom vydrží v dobrém stavu i několik dnů, sklizené ovoce a jiné plody ztrácí svoji životní sílu dokonce až po dlouhých měsících. Jíme-li tyto potraviny v syrovém stavu, společně s nimi získáváme i správné bioenergie.

3) Minerál z nerostů.

    Chybějící minerál však můžeme přijmout i z nerostného neorganického zdroje. Například rozemletím nerostu nebo pitím hlubinné minerální vody. Reklamy sice tvrdí, že s takovou minerálkou „dostáváte optiminerál“, není to však pravda. Duchovní obal neorganické sféry planety je totiž tvořen jiným druhem bioenergie (viz článek 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly).

    Proto vitamín či minerál vzniklý rozemletím nerostu není pro člověka stejně vhodný jako vitamín či minerál, který dostaneme do těla konzumací byliny nebo plodu. Jedině rostlina dokáže přijmout neorganický minerál a přetvořit jej do podoby organického minerálu. Člověk to nedokáže. Například lékař Joe Wallach, navržený v r. 1991 na Nobelovu cenu, na své přednášce „Mrtví lékaři nelžou“ v roce 1994 prohlásil: „Anorganické minerály nejsou v podstatě nic jiného než rozdrcená skála. Vstřebatelnost pro tělo je 5 - 10 % a po 35. roce klesá na 3 – 5 %.“

Co udělá tělo s nevhodnými bioenergiemi?

    Nemá-li člověk ve své výživě k dispozici stavební materiál s vhodným energetickým obalem, tělo musí v zájmu přežití využít i materiál s bioenergiemi nevhodnými. Po hmotné stránce takový stavební článek dobře zapadne na uvolněné místo, současně s ním se však do energetického duchovního těla umístí na uvolněné místo nevhodná bioenergie. Energetické tělo člověka se tak zašpinilo. Hromadící se nečistoty, kaly a nevhodné stagnující bioenergie se postupně stávají příčinami nemocí.

    Pravidelné přijímání potravin s nevhodnou bioenergií tak snižuje nejen duchovní čistotu a harmonii člověka, ale postupně narušuje i jeho fyzické zdraví. A pokud ve stravě člověka podobné potraviny s nevhodnými bioenergiemi převažují, výsledkem je dlouhodobý duchovní úpadek člověka. Ten za čas přináší výrazné neharmonie v podobě psychických problémů i fyzických nemocí. A projevuje se také v úpadku etických i morálních postojů.

    Člověk je pak schopen snáze a bez stále menších výčitek svědomí ubližovat druhým. Navíc, lidský organismus nedokáže nadbytek minerálů s nevhodnou bioenergií zpracovat. Krystalky těchto minerálů se pak začnou hromadit na různých místech lidského těla. A vznikají například ledvinové a žlučníkové kameny, ucpávají se cévy, zvyšuje se riziko infarktů a mozkových mrtvic. Ano, to všechno souvisí s tím, jaké potraviny pravidelně konzumujeme a jakým nápojům dáváme přednost.

4) Minerál vyrobený chemickou reakcí

    Nevhodné a neslučitelné energie přináší člověku i minerál, který získáme v průmyslové výrobě chemickou reakcí. Bioenergie tohoto minerálu odpovídá technologii, která byla při jeho výrobě použita. Z pohledu chemického vzorce představuje minerál extrahovaný z bylin či plodů, minerál oddělený z rozemletého nerostu i minerál průmyslově vyrobený chemickou reakcí totéž. A ani věda o výživě mezi nimi nerozlišuje, protože nemá k dispozici žádné zdůvodnění, kterým by mohla rozdíly vysvětlit. Může maximálně sledovat čistotu takto vyrobených minerálů.

    Výrobci potravin proto obvykle zvolí tu technologii, která je z pohledu jednoduchosti a výrobních nákladů nejpříznivější. Na prvním místě je pak zákonitě umělá syntetizace minerálu či vitamínu, která je při současném rozvoji chemie zdaleka nejlevnější. Mnohem pracnější a náročnější je oddělení minerálů z původní nerostné suroviny a zdaleka nejméně výhodná je extrakce vitamínů a minerálů z bylin a plodů. I proto, že materiál z bylin a plodů je na skladování choulostivější a relativně rychle podléhá zkáze ve srovnání s nerosty a chemickými surovinami, které jsou velmi trvalé.

Potraviny uměle obohacené vitamíny a minerály

    A co takhle potraviny uměle obohacené vitamíny a minerály, např. kakao, kukuřičné lupínky, různé nápoje? Mám takové potraviny vyhledávat? Nebo je naopak z pohledu správné výživy lepší se jim vyhnout? Už to, že toto obohacení obvykle nemá vliv na konečnou cenu, něco naznačuje. A sice to, že k obohacení byly použity ty nejlevnější chemicky vyrobené látky. Proto se takto obohaceným potravinám vyhýbám, protože v nich vnímám nepřirozenou a nečistou bioenergii.

    Děti dostávají ve školách skoro zadarmo mléko ochucené umělými sladidly a umělými vitamíny i minerály. Jaký je výsledek? Odvápňuje jim to kosti, začínají se ucpávat cévy a navíc už od mládí si zadělávají na ledvinové či žlučníkové kameny i další chronické nemoci. A tomuto diletantismu se říká oficiální výživová politika státu. Jak zvrácený svět.

5) Minerál ohřátý v mikrovlnné troubě.

    Mikrovlny vyskytující se přirozeně v Přírodě fungují na principu pulsujícího stejnosměrného proudu. Naproti tomu technicky vyrobené mikrovlny v mikrovlnné troubě jsou vytvářeny střídavým proudem, což je jev, který se v Přírodě nevyskytuje - viz Christian Opitz (Výživa pro člověka a Zemi).

    Na jakém principu funguje pohodlné ohřívání potravin mikrovlnami? Běžné jídlo obsahuje dvoupólové molekuly potravin. Vlivem působících mikrovln jsou molekuly potravin nuceny k rychlému zmítání či kmitání až miliardkrát za vteřinu. Následkem vnitřního tření se takto poměrně rychle, avšak nepřirozeně, zvyšuje teplota jídla. Výsledkem však není pouhé neškodné zahřátí potraviny, ale i další pro člověka a jeho výživu nepříznivé důsledky.

    Při násilných pohybech molekul dochází k poškození buněčných blan a ke znetvoření celé původní vnitřní struktury potraviny i její původní bioenergie. Klinické výzkumy provedené ve více zemích prokázaly, že pozměněné a poškozené molekuly se stávají pro lidský organismus cizorodými látkami. A jejich požití vyvolá okamžité chorobné změny v krvi - viz Jiří Wojnar („Radiační trouby“, WM magazín 1/2001).

    Takže v případě ohřátí mikrovlnkou jíme jednak poškozenou hmotnou strukturu a dále roztrhané a zničené struktury původních bioenergií. Ani hmota, ani bioenergie nejsou v pořádku. Mikrovlnné záření mění řadu přirozených složek výživy na nepřirozené karcinogenní látky. Celkový úbytek výživové hodnoty potravin je klinickými výzkumy odhadován na 60 - 90 %, ztráta původních bioenergií stejně tak na 60 - 90 %. Jak uvádí Jiří Wojnar, „mikrovlnné záření je nejen nepřirozené a nezdravé, ale je pro nás mnohem nebezpečnější, než si je kdo vůbec ochoten představit.“

    Navíc i samotné záření mikrovlnky má na nás nepříznivý vliv. Jaké jsou celkové účinky ozáření osob technickými mikrovlnami podle klinických výzkumů? Postupné poškozování až zhroucení původního energetického duchovního těla. Dlouhodobá ztráta vitality, poruchy spánku, negativní účinky na psychiku, ztráta koncentrace, ztráta paměti, přecitlivělost, zpomalení intelektuálních procesů. Degenerace nervových buněk, poruchy zraku, vnitřních orgánů, změny dědičnosti, výpadky v tvorbě hormonů.

6) Minerál získaný z masa.

    Lékař vám řekne – jezte červené maso, potřebujete železo. Konzumace složek výživy v mase je však kapitola sama o sobě. Proto se jí budu věnovat podrobněji. Energetický obal zvířat je tvořený rovněž pravotočivou bioenergií, jako je tomu u člověka, rostlin a plodů. Takže by se mohlo na první pohled zdát, že takový zdroj je stejně vhodný jako byliny. To však zdaleka není pravda.

    V článku 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě, jsem naznačil, že konzumace masa je nevhodná i z pohledu hmoty, kterou konzumuji. Proč? Žádné zvíře nedokáže zpracovat neorganické prvky Přírody do organické podoby. Jak se neorganické prvky Přírody dostanou do zvířete? Jako zbytky umělých hnojiv, pesticidů, umělých přísad v potravě. Každé zvířecí maso se tak stává odkladištěm všeho, co bytost zvířete nedokázala během svého života zpracovat. A člověk toto „smetiště“ i pro něj nepřirozených a nezpracovatelných látek sám dobrovolně konzumuje. Z pohledu bioenergií je to ještě mnohem horší. Proč a z jakého důvodu?

Maso jako mrtvá hmota bez kvalitní bioenergie

    Co je na mase zvířat z energetického pohledu tak špatné? Energetický obal zvířat je přece tvořený rovněž pravotočivou bioenergií, jako je tomu u člověka. Tak proč konzumace masa zvířat z duchovního pohledu vadí? Bezprostředně po zabití a následném vykrvácení se maso stává mrtvou hmotou a jeho původní bioenergetický obal se začne velmi rychle rozkládat. A v mase okamžitě začínají postupné hnilobné a rozkladné procesy.

    Člověk pak navíc zejména jako jistotu proti všem formám nákazy maso ještě upeče nebo uvaří. Jakýkoliv kus masa na našem talíři tak představuje dokonale mrtvou hmotu s počínajícími rozkladnými procesy, ve které jsou jen nepatrné zlomky původní živé energie. Zcela jinak je na tom lev, který zabije zvíře a ještě napůl živé maso i s doprovodnými energiemi začne konzumovat. A nezabíjí do zásoby, jako člověk.

Energie stresu, utrpení a zážitku hromadné popravy v mase zvířat

    Z mrtvé zvířecí tkáně nejdříve vyprchají čistější doprovodné bioenergie vysokých frekvencí a naopak se v ní udrží hrubé energie velmi nízkých frekvencí, které nejlépe rezonují se začínajícími procesy rozkladu a zkázy mrtvého těla. Zejména jde o energie chaosu, stresu a hrůzy, které vznikaly v důsledku nepřirozených podmínek chovu a prožitku drastické hromadné popravy.

    Každý léčitel ví, jaká traumata může u člověka vyvolat nepřirozená smrt. Jak hluboce se energie vyvolané drastickým zážitkem vlastní nepřirozené smrti promítnou do tkání fyzického těla i do energetických orgánů člověka. A jak nepříjemně a negativně pak takový zážitek ovlivňuje další životy člověka.

    U zvířat tomu není jinak. V masné výrobě jsou zvířata považována za stroje. Neustálé oplodňování a náhlé odtržení od mláďat. Zvířata pro výkrm jsou chována v úzkém prostoru často bez denního světla, bez výběhu, a to u nich vyvolává těžké poruchy chování. Žijí v trvalé panice namačkána na sebe. Svůj strach pak vybíjí v nepřirozené agresivitě, která je u těchto živočišných druhů naprosto nenormální.

    Aby si zvířata neublížila, jsou kuřatům upalovány zobáky, prasatům vytrhávány zuby, je jim bráněno ve svobodném pohybu. Jsou chovány na kovových mřížích, které se jim zařezávají do nohou, běháků, kopyt, protože tak je to pro chovatele výhodnější. A nakonec přichází pro zvířata závěrečný a současně největší životní stres, jateční linka a hromadná poprava. A tyto nepříznivé energie se ukládají nejen ve vnějších energetických obalech zvířat, ale především zapadnou do tkání a stávají se jejich součástí.

Duchovní úpadek člověka vyvolaný konzumací masa

    A lidé si pak dobrovolně dávají k jídlu vepřové řízky opepřené vystřelujícími energiemi chaosu, stresu a utrpení. Velmi nepříznivé energie z masa stresovaných zvířat přecházejí při jídle do bytosti člověka a vyvolávají pomalý, ale nezadržitelný duchovní úpadek. Snižuje se úroveň vnitřní harmonie člověka.

    Člověk se začíná chovat hrubě a vzrůstá u něj agrese. Proč mládež tak často používá oslovení „vole“, „krávo“ a „prase“ místo běžného jména? Proč si třeba neříkají kedlubno, květáku, hruško? Občas zavítám do restaurace a obtížně si vyhledám bezmasé jídlo. A pak s překvapením pozoruji, jaké nedojedené zbytky nechávají druzí lidé na talíři. No co myslíte? Přece zeleninovou oblohu, kousky salátu a podobně. Již antický lékař Hippokrates, považovaný za otce medicíny, říkal: „Jsme to, co jíme“.

    Navíc, ne nadarmo se v dávných textech uvádí, že lidé ztratili původní dlouhověkost v řádech tisíců let až poté, co začali konzumovat maso zvířat. V posledních letech vznikají biofarmy, ve kterých je ke zvířatům a k jejich krmivu přistupováno z odlišného pohledu. Jistě dokážou zmírnit nepříznivé dopady při konzumaci živočišných výrobků. Na celkové škodlivosti masa to však nemůže nic změnit.

    V případě konzumace masa platí z duchovního pohledu zásada, že čím vyššího živočicha maso opakovaně jíme, tím hůře pro nás, tím hlubší duchovní úpadek si způsobíme. Nejhorší je kanibalismus, tedy konzumace lidského masa a hned po něm konzumace masa jakéhokoliv savce - prasete, dobytka, králíka, zvěřiny. Z duchovního pohledu je méně zatěžující konzumace masa ptáků a nejméně závadná je konzumace masa ryb, které jsou nejnižšími živočichy v této posloupnosti.

Člověk ve výživě potřebuje organickou formu potravin

    Takže jaký je závěr všech předchozích úvah a faktů? Člověk potřebuje, aby co nejvíce složek jeho potravy pocházelo z rostlin a plodů a mělo čistou organickou formu. Aby taková potrava s sebou přinášela co nejvyšší procento původních pravotočivých bioenergií Přírody, což nejlépe zaručuje syrová strava. Aby potrava byla co nejméně zatížena špinavou bioenergií nevhodných technologických procesů.

    Oblast výživy je dnes jednou z hlavních záležitostí, které mohou pomoci zastavit pokračující duchovní úpadek lidstva jako celku. Právě důkladná změna stravovacích návyků by nejvíce přispěla k tomu, aby se lidé začali v hromadném měřítku duchovně probouzet. Aby začali respektovat duchovní pozadí světa a náznaky, které z něj přicházejí.

Změna stravy je nejlepším začátkem na cestě duchovního vzestupu

    Pouhé informace o výživě však nestačí k duchovnímu probuzení člověka, ani k rozhýbání jeho duchovního vzestupu. Po informacích musí následovat rozhodnutí pracovat na své vnitřní změně. Odhodlání začít konečně něco dělat se svým životem následované konkrétními kroky v praxi. Změna stravy k vyšší kvalitě je tím nejlepším začátkem. Protože příjem správných potravin automaticky zvyšuje naši vnitřní čistotu a frekvenci. A přirozeně nám umožní dosah na vyšší hladinu pravdy.

    Naproti tomu pouhý příjem informací nezvýší vnitřní čistotu člověka. Neposkytne mu lepší vnímání pravdy. Informace jsou pouze impulsem ke změně. A mají význam pouze tehdy, když jich člověk využije na provedení konkrétních změn ve svém životě. Pokud však člověk jen přijímá informace, navštěvuje desítky seminářů, čte stohy konspiračních textů, změna v jeho životě se sama od sebe nedostaví.

    V následující druhé části příspěvku 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II týkajícího se potravin se ještě vrátím ke konzumaci masa z pohledu práva člověka zabíjet. Zaměřím se dále na vegetariánství. Vysvětlím, že i některé rostliny mohou člověku předávat levotočivé bioenergie. A věnovat se budu také podstatě fungování léků a medicíny.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, duben 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 642
  • 44
  • 35
  • 28
  • 44

Celkový počet hlasů: 793


Diskusní téma: 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I

Datum 02.08.2010

Vložil Roman lorenčík

Titulek Zubní pasta

Dobrý den, existuje nějaká zubní pasta která neobsahuje fluor ?
Děkuji za odpověď ( rolo@volny.cz )

Datum 03.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Zubní pasta

Ano, například Stoma paradentol (obsahuje tea tree oil) nebo indická pasta Promise (obsahuje hřebíčkový olej). Obojí k dostání např. v Tescu.

Datum 07.08.2010

Vložil Věra Talandová

Titulek Zubní pasta

Místo zubní pasty se dá používat drcená nimbová kůra. Doporučuje se i pro zdraví dásní. Krabička stojí přes 200 Kč. Používá se jí maličko, moc dlouho vydrží a její použití je velmi příjemné.

Datum 17.08.2010

Vložil Věra Talandová

Titulek zubní pasta

Z přírodních materiálů je na čištění zubů výborný též kokosový olej extra panenský, nejlépe za studena lisovaný. Jak píší, má také dobré účinky na stav dásní a zubů. A je to také moc příjemné čištění.