Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty

48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty

Jiří Novák Vloženo 26.1.2012
Jiří Novák

O bytosti člověka se říká, že je vícedimenzionální, právě proto, že v jediné existenci současně zasahuje do několika naprosto odlišných světů. Má možnost čerpat odtud energie, nebo získávat odtud i informace o fungování našeho světa a jeho duchovního pozadí. Svým fyzickým tělem člověk působí v trojrozměrném hmotném světě. Dvanácti úrovněmi svého vnějšího duchovního těla proniká do Duchovního světa Světla tvořeného pravotočivými bioenergiemi. Je-li zatížen Temnem a obsahuje-li v sobě i levotočivé bioenergie, pak naopak všemi nebo některými ze svých dvanácti energetických těl proniká také do Duchovního světa Temnoty tvořeného bioenergiemi levotočivými. Po fyzické smrti přechází bytost člověka do astrální sféry, která je postavena na živlových energiích. Na tuto sféru je navíc trvale vázán svým astrálním duchem, kterého má uvnitř sebe. Zneužívání vícedimenzionality Vesmírnými lidmi.

Stručné připomenutí předcházejících částí tématu o duchovních úrovních

V předcházejících částech tohoto tématu o duchovních úrovních jsem nejprve vysvětlil, jaké pojetí duchovních úrovní je dnes mezi duchovně probuzenými lidmi všeobecně uznáváno – viz článek 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno? Podrobně jsem rozebral, odkud pochází umělá teorie dvanácti duchovních dimenzí, kdo ji na naši Zemi přenesl. Teorie je výsledkem činnosti americké skupiny Starbuilders založené v roce 1990, která ji přijala za použití umělých technologií duchovního přenosu od Vesmírných lidí, kteří doslova vstoupili do jejich hmotných těl a vědomí. Na jaře 2006 však byly internetové stránky této skupiny zrušeny. Nevhodné označení těchto duchovních dimenzí symboly 1D, 2D, 3D, až 12D pak poprvé použila zřejmě americká astroložka a spisovatelka Barbara Hand Clow, do jejíž bytosti také vstoupili Vesmírní lidé. Takové označení vytváří dojem, že jde o skutečnou vícerozměrnost těchto nehmotných světů.

Ve druhé části 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa? jsem vysvětlil, že cestou přes astrál do dalších vnitřních úrovní tohoto Vesmíru se nemůžeme dostat k samotnému Stvořiteli tohoto světa, ani k nejvyšším andělům Dhyanům, kteří byli dlouho dobu odpovědní za vývoj lidských civilizací na Zemi i na dalších planetách tohoto Vesmíru. Protože náš Vesmír byl stvořen tvůrčím aktem zvenčí a Stvořitel se proto nachází vně našeho Vesmíru. Dále jsem vysvětlil, že hodnocení duchovních pozic, duchovní úrovně a vyspělosti z pohledu magie vede k vytvoření umělého stropu dokonalosti, kterým se stávají uměle magicky vytvořené božské bytosti. Zatímco pokud přijmu skutečnost, že duchovní vzestup je o zvyšování vnitřních duchovní čistoty bytostí, tedy o zvyšování frekvence bioenergie, na kterou je bytost uvnitř naladěna, pak takový vzestup nemůže mít žádný strop. Protože ke každé úrovni čistoty a duchovní vyspělosti vyjádřené frekvencí, tedy číslem, existuje číslo větší a s ním i vyšší úroveň čistoty. Toto navíc potvrdily zkušenosti jedinců, kteří se dostali na cestu neomezeného duchovního vzestupu. Nad naším Vesmírem jsou sféry Stvořitelů. Ty však nejsou absolutním vrcholem celého Stvoření, ale pouze jednou z úrovní čistoty a harmonie. Protože výše nad nimi následují další nehmotné světy se svými Stvořiteli a andělskými sbory i jiné formy světů a sfér.

Třetí část 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?  byla věnována rozboru dalších chybných skutečností a důsledků, které z mimozemské teorie dvanácti duchovních dimenzí přirozeně vyplývají. Například že lidstvo další evolucí směřuje do nehmotné 5. dimenze, kde bude pokračovat „v jednotě“ ve vyšší formě evoluce. Nebo že toto pojetí dvanácti duchovních dimenzí nesprávně odděluje hmotu od duchovního pozadí. A také nám předkládá špatné vzory pro volbu dalšího vývoje jednotlivců i celé civilizace.

Všechny tyto další vadné duchovní teze a principy Staré duchovní cesty jsou důsledkem skutečnosti, že pokud do samotného základu teorie vložím nesprávné předpoklady neodpovídající realitě, pak lze v rámci takové teorie odvodit jakékoliv další nesmysly.

Čtyři světy v jednom

V dnešním pokračování vysvětlím, jaký je pohled Nové duchovní cesty na člověka, na hmotné i duchovní prostředí ve kterém žije, na duchovní stupně, úrovně, které by měl během své vzestupné světelné evoluce krok za krokem zdolávat. A do jakých úrovní, světů člověk během svého života přirozeně zasahuje.

 

Náš životní prostor, ve kterém žijeme, působíme, fungujeme, a ve kterém navazujeme kontakty s dalšími bytostmi, není tvořen pouze hmotnou materiální rovinou. Ve skutečnosti představuje čtyři různé světy v jednom.

 

1. Hmotnou rovinu, tedy tu úroveň, kterou vnímáme svými pěti hmotnými smysly. A kterou vnímá věda svými přístroji. Převažujícími energiemi v tomto světě jsou energie elektromagnetického typu. A hmota je považována za zhutněné, zpomalené energie tohoto typu.

2. Astrální svět tvořený živlovými energiemi. To je ta rovina, kam člověk odchází po fyzické smrti poté, co se energeticky transformuje do podoby astrálního ducha. V této rovině žijí bytosti, které mohou určitým způsobem zasahovat do našeho života.

  3. Duchovní svět Světla tvořený pravotočivými bioenergiemi. To je to skutečné duchovní pozadí našeho hmotného světa, do kterého žijící člověk zasahuje svými vnějšími energetickými těly. To je to duchovní pozadí, ve kterém můžeme najít anděly Dhyany, nebo ve kterém můžeme navázat spojení s planetou Zemí, Přírodou, Sluncem, Vesmírem - Kosmickým vědomím.

  4. Duchovní svět Temna tvořený bioenergiemi levotočivými. Do tohoto světa zasahuje každá bytost, která svými činy dopustila, aby se temné levotočivé bioenergie staly její součástí. Každá bytost, která se uchyluje ke lžím, kamuflování, ovládání druhých bytostí nebo manipulování s nimi a třeba i ke zjevnému hmotnému či duchovnímu energetickému násilí. Nebo která cokoliv z toho dělala v minulých existencích, ještě se nedokázala z těchto činů karmicky vyvázat, a proto má nepříznivé energie těchto skutků doposud uloženy ve svých karmických vrstvách.

  Celkově tedy jde o jeden svět hmotný a v pozadí za ním tři duchovní světy nehmotné. Přitom tyto čtyři světy existují v tomtéž geometrickém prostoru, ale navzájem jsou odděleny svými nosnými energiemi, které mají naprosto rozdílný charakter. Na každý z těchto světů je naše bytost určitým způsobem energeticky vázána. A každý z těchto světů má pro nás jiný význam.

  Bytosti obývající tyto čtyři roviny

  V každém z těchto světů mohou existovat odlišné formy bytostí, které se za běžných podmínek navzájem nevnímají, přestože se ve skutečnosti mohou jakoby potkávat. A navíc na sebe také mohou do jisté míry energeticky a informačně působit.

  Nejlépe popsány byly bytosti astrálního světa, protože k astrální rovině má dnešní lidstvo svým zaměřením nejblíže. Takové bytosti známe běžně z pohádek: čerti, víly, rusalky, vodníci, trpaslíci, polednice, atd.

  Ze tří nehmotných sfér v pozadí za hmotným světem toho lidstvo ví nejvíce právě o astrální rovině. Je proto lákavé zaměřovat se na své duchovní cestě právě na astrální úroveň. A lidstvo to také po celou dlouhou historii skutečně dělalo. Nejde jen o široce rozšířený spiritismus, navazování kontaktů s duchy zemřelých. Jde také o to, že doposud všudypřítomná magie je aparátem živlových energií vázána na astrální rovinu. A nejenom to, i většina dalších v dnešní době uznávaných teorií, principů, metod Staré duchovní cesty má vazby na astrální svět – doporučované astrální cestování, meditace, navazování spojení s duchovními mistry, s umělými majestáty duchovních mistrů, mimozemská teorie dvanácti dimenzí, atd.

  Více o astrální rovině bude ve speciálním pokračování nazvaném Astrální svět a nadzemská posmrtná dimenze.

   

  Dnešní pozemský člověk je však novým člověkem 2. typu. Tato nová varianta lidské bytosti se od předcházející varianty člověka 1. typu liší především polohou svých duchovních těl. Zatímco člověk 1. typu měl energetická těla dovnitř pod ochranou hmoty, u člověka 2. typu je tomu naopak. Vnější těla pronikají hmotným tělem a obklopují jej. Tvoří tak kolem hmoty ochranné energetické vajíčko. To všechno má velmi zásadní důsledky pro dnešního člověka.

   

  Více o tom jsem psal v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

  Dosavadní duchovní orientace lidstva na astrální rovinu je omylem

  V předcházejícím pokračování 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě? jsem detailně vysvětlil, proč astrální sféra není tou rovinou, do které by měl člověk ve své dlouhodobé evoluci směřovat, jak to doporučuje umělá mimozemská teorie dvanácti dimenzí, která je v našem světě tak rozšířena.

  Vyložil jsem, proč je dosavadní duchovní orientace lidstva na astrální rovinu zásadním omylem. Některé z těchto důvodů jsou následující: Opakované navazování spojení s astrální sférou má obvykle na člověka nepříznivé následky. Informace z astrálu nám v dnešní době nemohou nikterak pomoci, protože nejsou dostačující na nalezení zásadního zvratu ve vývoji. Touto cestou přes astrál se nedostaneme ke skutečným Stvořitelům tohoto světa, ani k nejvyšším andělům Dhyanům. Ani nedokážeme navázat spojení se skutečnou bytostí planety Země, se Sluncem, Vesmírem – Kosmickým vědomím, ani s Přírodou.

  Správnou duchovní orientací dnešního člověka je Duchovní svět Světla

  Duchovní svět Světla, do kterého dnešní člověk zasahuje dvanácti úrovněmi svých vnějších energetických těl, by měl představovat optimální duchovní orientaci člověka pro dnešní vývoj. Cílem vývoje by nemělo být dosažení jednoty s umělými duchovními institucemi nebo s uměle vytvořenými božskými bytostmi. Na které se člověk napojoval skrze astrální svět a živlové energie. Taková orientace nám nemůže zajistit přežití v tomto světě.

   

  Cílem evoluce člověka je přece jednota s Planetou, Přírodou, Vesmírem. Jedině to nám zajistí další přežití na planetě Zemi. Protože Planeta, Příroda, Vesmír – to jsou ta prostředí, která nás obklopují, ve kterých žijeme, a skrze které dostáváme životodárné energie potřebné k naší existenci na této Planetě. Chceme-li zdravě žít, potřebujeme najít cestu k těsnějšímu sepětí právě s tímto prostředím, které nás obklopuje. Tedy v prvé řadě s Planetou a pozemskou Přírodou.

  Co je opravdovou komunikací s planetou Zemí?

  Jedině orientací na světelné bioenergie můžeme při dostatečné výši našeho světelného vzestupu dospět jednoho dne ke komunikaci s kompletní a skutečnou bytostí Planety, s Přírodou, se Sluncem, s Vesmírem – Kosmickým vědomím. Zatímco přes astrál nekomunikujeme s Planetou, ale s bytostmi, které si magicky přivlastnily právo zastupovat Zemi.

   

  O tom, co je to za bytosti, které si přivlastnily právo zastupovat Zemi, najde čtenář více v článku 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou. Zde jsem vysvětlil, proč mágové zásadně nesouhlasí s tím, že duchovně komunikujeme s planetou Zemí. Podle nich jsme si vymysleli „maňásky“ - objekty komunikace, které neexistují. Oni přece komunikují výhradně s magickými institucemi a s bytostmi v těchto magicky zřízených úřadech. Takže partnerem pro mágy není samotná Planeta. Skutečnými představiteli a mluvčími planet, sluncí, galaxií, vesmírů ve Stvoření jsou podle magie bytosti označené jako Logos (Kristus). A k těmto bytostem, funkcím, je možné se dostat právě přes astrál.

  Přičemž slovo „Logos“ má podle slovníků cizích slov mnoho významů, například rozum, řád, aktivní princip. Pojem „Logos“ je v duchovně laděných textech používán také ve smyslu „Božské slovo“, „Božský řád“, nebo dokonce „nejmocnější magická síla přístupná každému živému tvoru“, ale také „vládce“, „představený“ určitého systému, objektu, instituce.

  Takže co je vlastně tím maňáskem? Je maňáskem samotná planeta Země jako celistvá a živoucí bytost? Nebo je tím maňáskem spíše bytost uměle postavená do magické funkce mluvčího, představeného nad touto Planetou, jakýsi magický vládce této Planety?

  Ve Vesmíru existují různé úrovně hutnosti hmoty

  Situace je o to složitější, že dokonce i hmota může mít různé stupně hutnosti či hrubosti. A to má za následek skutečnost, že lidské bytosti 2. typu se zastřeným vnímáním žijící v nejhrubší hmotě nejsou schopny svými běžnými smysly vnímat bytosti z jemnějších stupňů hmoty. Proto v minulosti mohli mimozemšťané doslova žít mezi námi a zasahovat zde na Zemi, aniž by je většina pozemské populace byla schopna svými běžnými smysly vnímat. A naopak se záměrně zviditelňovali v případech, kdy sledovali určitý manipulativní cíl. Aby pohnuli pozemské lidstvo k zásadní změně ve vývoji.

  Mezi takové případy záměrného zviditelnění patří v minulosti opakovaná zjevení Panny Marie a Ježíše Krista na různých místech naší Planety – např. Fatima v Portugalsku, Medžugorje v bývalé Jugoslávii. Více o tom jsem uvedl v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.

  Správné pojetí vícedimenzionality dnešního člověka

  Přejděme teď konečně k tomu, jak bychom měli správným způsobem chápat „vícedimenzionalitu“ dnešního člověka, pokud vůbec chceme takový pojem používat.

   

  O bytosti člověka se říká, že je vícedimenzionální, právě proto, že v jediné existenci současně zasahuje do několika naprosto odlišných světů. Zasahuje ve smyslu, že je dílčí součástí těchto odlišných světů, a za jistých okolností může mít na tyto světy energetické nebo dokonce i informační napojení. Má možnost čerpat odtud energie, nebo získávat odtud i informace o fungování našeho hmotného světa a jeho duchovního pozadí.

   

  1. Svým fyzickým tělem člověk působí v trojrozměrném hmotném světě, je součástí pevné hmoty v něm, svými smysly a prožitky je schopen vnímat elektromagnetické energie vlnového typu.

   

  2. Dvanácti úrovněmi svého vnějšího duchovního těla proniká do Duchovního světa Světla tvořeného pravotočivými bioenergiemi. Pokud dosáhne dostatečné vnitřní čistoty, začínají se mu pobouzet duchovní smysly umožňující vnímat bioenergie a jejich projevy.

   

  3. Je-li zatížen Temnem a obsahuje-li v sobě i levotočivé bioenergie, pak naopak všemi nebo některými ze svých dvanácti energetických těl proniká také do Duchovního světa Temnoty tvořeného bioenergiemi levotočivými.

   

  Obvykle má za této situace z dřívějších zrození propůjčené umělé schopnosti a umělé duchovní vnímání, například formou úpisu. A to mu také umožňuje vnímat situace v duchovním pozadí světa, i když mnohdy silně zkresleně. Navíc doposud měl možnost okolní situace svými magickými zásahy do jisté míry i měnit. Nemá-li však takový člověk dostatečnou vnitřní čistotu, pak není schopen rozpoznat, kdy přijímá pravdu a kdy je naopak klamán a ovládán. A není ani schopen posoudit, jaké nepříznivé následky mohou jeho magické zásahy vyvolat.

    

   4. Po fyzické smrti přechází bytost člověka do astrální sféry, která je postavena na živlových energiích. A která má také své úrovně. Na tuto sféru je navíc trvale vázán svým astrálním duchem, kterého má uvnitř sebe.

   Z astrální sféry se přesunuje mezidimenzním tunelem do oddělené nadzemské posmrtné roviny, ve které tráví čas mezi dvěma zrozeními, mezi dvěma existencemi v našem hmotném světě.

    

   Na předcházejícím přehledu je důležitá skutečnost, že toto vše platí bez ohledu na to, jestli si člověk duchovní nehmotnou stránku své bytosti uvědomuje nebo ne. Platí to i pro člověka, který duchovní pozadí světa i sebe sama naprosto odmítá. Platí to i pro člověka, který svým duchovním postojem vyznává nesprávné mimozemské pojetí dvanácti dimenzí.

   Člověk představuje čtyři typy energií v jednom

   Předcházející přehled naznačuje, že jeden a tentýž člověk je energiemi a výbavou, které jsou jeho přirozenými částmi, součástí čtyř odlišných světů, sfér, úrovní – hmotné roviny, Duchovního světa Světla, astrální sféry s oddělenou posmrtnou dimenzí a mnoho z nich také zasahuje do Duchovního světa Temnoty tvořeného levotočivými bioenergiemi (v současné době stále ještě drtivá většina pozemského obyvatelstva).

   Každý člověk se tak dá popsat termínem obvyklým v dnešní obchodní reklamě např. na kosmetické výrobky – „tři v jednom“, pokud je jednoznačně vyhraněnou bytostí (buď světelnou nebo zcela temnou), nebo „čtyři v jednom“.

    

   Neznamená to však, že jedna oddělená část bytosti člověka je v jedné sféře, další oddělená část ve druhé sféře, atd. Tedy že člověk je rozdělen do čtyř částí, z nichž každá je úplně jinde. Člověk je, nebo by měl za všech okolností být, jedinou kompletní celistvou nedělitelnou bytostí.

    

   Naopak špatné chápání vícedimenzionality v minulosti se stalo východiskem mnoha nečistých zásahů do evoluce jednotlivých bytostí. Uvedu tři základní případy.

   Nevhodné rozdělování bytostí Duchovními hierarchiemi

   Dříve v období vlády lidských Duchovních hierarchií docházelo k nevhodnému dělení lidských bytostí na několik částí. Například část bytosti zůstala nahoře, druhá část sestoupila do hmoty. A mělo se za to, že ta nehmotná část bude dobře inspirovat tu druhou zrozenou část ve hmotě. Bude ji duchovně směrovat a takto pomáhat. To se však obvykle nestalo.

    

   Pokud sestoupila dolů pouze část bytosti a druhá část zůstala „nahoře“ v duchovní sféře, v duchovním centru nad Planetou, pak zrozená část byla výrazně oslabena. A proto mnohdy neměla dostatečnou vnitřní sílu a možnosti, aby dospěla k duchovnímu probuzení a tím aby měla šanci naplnit svůj životní úkol pro dané zrození.

    

   Právě to byl jeden z důvodů, proč mistři Duchovních hierarchií opět zrození ve hmotě tak často zapadali do čistě hmotného fungování a místo splnění úkolu, kvůli kterému na Zem sestoupili, docházelo ke zneužívání magické výbavy k jiným účelům. Například pomocí skryté síly magie uvnitř svých bytostí, o které ani na vědomé úrovni nevěděli, dokázali získat mimořádnou prestiž, privilegované postavení, vysokou funkci ve hmotném světě. Nebo se sice duchovně probudili, ale „nevzpomněli“ si, že se mají pokusit inspirovat ve hmotě k nalezení nového směru vývoje. A místo toho přenášeli do hmoty opět zastaralé informace, které již byly v dané době pro vývoj nevhodné, neaktuální.

   Nevhodné spojování dílčích částí několika bytostí

   Instituce Duchovních hierarchií dokonce prováděly i to, že takto oddělené dílčí části několika různých bytostí spojovaly v jeden celek, v jedinou složenou (kompozitní) bytost. I s tím jsem se ve své duchovní praxi setkal.

   Běžný člověk nemá ponětí, jak se tímto způsobem zamotá dohromady karmická minulost několika dříve oddělených bytostí. Jaké problémy to pak činí v dalším vývoji. Když bytosti nebyly po skončení života přesně odděleny a došlo tak k promíchání jejich karmických vazeb vůči jiným lidem.

   Stává se pak, že takoví lidé jsou donuceni postupovat společnou duchovní cestou. V mnoha následujících životech se znovu a znovu setkávají, doslova se nemohou od sebe hnout. V zájmu dalšího vývoje a karmického čištění ve hmotě musí stále zůstávat ve své blízkosti. A to až do té doby, dokud nenajdou cestu k důsledné karmické očistě a tím i k dokončení přesného oddělení jejich bytostí. Aby konečně opět vzniklo několik původních, již navzájem přesně oddělených a nepropletených svobodných bytostí.

   Podrobněji jsem případ umělého dělení bytosti na dvě či více částí i případ umělého slučování kousků několika bytostí analyzoval v příloze umístěné za článkem 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo, nazvané Magické zásahy do zrození člověka ve hmotě.

   Nevyslyšené prosby o zprostředkování kontaktu se zrozenou částí bytosti

   Několikrát jsem byl požádán částí bytosti jiného člověka nahoře v nehmotných sférách, abych zprostředkoval kontakt s jeho druhou zrozenou částí. Nebo alespoň zprostředkoval předání informací, že zrozená část jde špatným směrem. Jak myslíte, že tito lidé ve hmotě, jistí si svým vlastním duchovním vnímáním a svojí vlastní úspěšností, na takový impuls, který jsem jim při osobním kontaktu nebo v písemné formě předal, reagovali?

   Mnoho takto zrozených „duchovních mistrů“, členů bývalých lidských „Duchovních hierarchií“ si myslí, že správnost jejich duchovního působení v tomto světě potvrzují tisíce čtenářů jejich webových stránek. Množství pochvalných reakcí čtenářů, nebo naopak množství kritik od hmotných institucí. Soulad s dalšími „odborníky na duchovní záležitosti“ s dobrým vnímáním. Tak tomu však není.

    

   Kritériem pravdy v duchovní oblasti je přece něco úplně jiného. Není to všeobecně přijímané mínění. Není to informační soulad s mnoha vydanými knihami. Není to ani množství šířených konspirací. Je to skutečný soulad s Přírodou a Planetou potvrzený duchovní komunikací z pozice světelného vzestupu.

    

   To, že webové stránky, přednášky, semináře, terapie, knihy určitého člověka čtou, navštěvují desítky, stovky nebo dokonce tisíce lidí, ještě neznamená, že tento člověk šíří do světa pravdu. To, že přijímá určité duchovní informace „shora“ ještě neznamená, že tyto informace jsou skutečně pravdivé. O všem rozhoduje jeho pozice vůči straně Světla. A ta lze jednoduše zjistit pomocí světelného vzestupu. Stoupá ten člověk ve Světle nebo naopak padá?

    

   A je logické, že z pozice pádu přenesená informace nemůže pomoci se vzestupem. Z pozice pádu člověk přenáší informace typické zase a jen pro pád, viz článek 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti.

   Zneužívání vícedimenzionality Vesmírnými lidmi

   Pojem „vícedimenzionalita“ doslova zneužívali Vesmírní lidé. Jednak k dosažení snadného přenosu informací na naši Planetu a současně i k získání vlivu na zdejší vývoj. Když svým kontaktérům na Zemi namluvili, že oni pozemšťané se potřebují spojovat v jeden celek s další vyšší vícedimenzionální částí své vlastní bytosti.

   Už dříve v článku 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?  jsem se o tom zmínil v souvislosti s americkou skupinou Starbuilders, jejíž členové přijali do sebe mimozemské bytosti. Totéž se stalo také americké astroložce Barbaře Hand Clow, která zavedla pro tyto duchovní dimenze označení  1D, 2D, až 12D, a do které také vstoupily mimozemské bytosti. A výsledek se skutečně „povedl“. Na Zem byla takto přenesena umělá mimozemská teorie dvanácti duchovních dimenzí, rozšířila se doslova po celém světě. A způsobila, že drtivá většina duchovně probuzené části obyvatel Země usiluje o odchod civilizace mimo hmotu. Což je z pohledu skutečných potřeb dnešního vývoje „zaděláním“ na další katastrofu, jak jsem naznačil v článku  47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti .

   Další příklady využívání pozemšťanů ve smyslu vícedimenzionality

   Když jsem byl před léty na veřejné přednášce pana Bendy na Vltavské, v sále byly přítomny desítky pozemšťanů nosících uvnitř sebe mimozemského vetřelce. Jestli o tom věděli nebo ne, to už je jiná věc. Tento případ jen potvrzuje, že mnohé duchovní lži šířené na Zemi mají přesně určený význam. Že jejich cílem je usnadnit ovládání jedněch druhými, parazitování jedněch na druhých. Podrobněji jsem toto zneužívání vícedimenzionality Vesmírnými lidmi popsal v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

   Dnes se k tomu vracím ještě jednou:

   Víte, co znamená zkratka A. ve jménu Ivo A. Bendy? Přijal jméno Ivo Aštar Benda. Vesmírní lidé mu totiž namluvili, že člověk je vícedimenzionální bytost, která má v souladu s mimozemskou teorií dvanácti dimenzí dvanáct částí, dvanáct oddělených dílčích bytostí, ve dvanácti dimenzích. Přičemž třetí částí, třetí dílčí bytostí, ve třetí dimenzi jsme my sami pozemšťané:

   „Milý Ivo, upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Máš nyní určitě touhu slyšet nové úkoly, které bys chtěl plnit. Tvým prvním úkolem je stát se multidimenzionální bytostí (MDB), to je spojit se se všemi bytostmi tvé MD osobnosti. Znáš už dvě tyto bytosti, je to Orton a já, Aštar Šeran. Nyní tedy se snaž spojit s dalšími těmito bytostmi, a to pomocí Stvořitele našeho, je to i jeho přání a přání těchto MDB…“. (Ivo A. Benda: Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru I, Sdělení z 24.1.1998, str. 141).

   Takže dalšími multidimenzionálními částmi Ivo A. Bendy jsou podle Vesmírných lidí Aštar – velitel kosmické flotily hlídkující v oblasti Země a Orton – duchovní ručitel Galaxie. Podle nich je potřeba se s nimi čím dál více ztotožňovat a umožňovat jim jakékoliv vystoupení skrze své hmotné tělo. Jak hezky Vesmírnými lidmi vymyšleno - viz další sdělení z 24.12.1998  (Ivo A. Benda: Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru II, str. 100):

   „Nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel Galaxie… Současně milý Ivo se blíží okamžik, kdy můj duch vstoupí do tvého těla, bude to tuto noc ze 24. – 25.12. 1998 a to pocítíš tím, že ráno budeš poněkud jiný člověk v tom smyslu, že budeš mít podstatně širší vědomí i energii lásky a budeš mít hlubší paměť ze svých i mých prožitků. Budeme společně takto pracovat pro Stvořitele našeho milovaného… Toto ti milý Ivo dává takto s láskou Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

   Samotný Ivo A. Benda pak na to vzápětí reagoval slovy:

   „Děkuji vám drazí za toto sdělení, děkuji ti milovaný Stvořiteli a přátelé z Vesmíru za vše, co pro tuto planetu Zemi děláte. Umožněním vstupu Ortona do mého fyzického těla si plním úkol stát se multidimenzionální bytostí. S láskou Ivo.“

   Pozemská bytost jako vozítko pro mimozemšťana

   Chápete význam toho všeho? Kam toto směřuje a co je cílem takové činnosti? Zajistit, aby bytost pozemského člověka mohla kdykoliv posloužit jako vozítko, skrze které bude promlouvat k našemu lidu vysoce postavený Vesmírný člověk. Aby zrozený pozemšťan do sebe dobrovolně přijal mimozemskou bytost jako další část svého Já. Protože takto těsné spojení dvou bytostí má obrovské výhody pro mimozemského vetřelce. Vesmírný člověk tím získává možnost dosáhnout přímého vlivu na náš vývoj pomocí informací, které tento obsazený pozemský člověk veřejně šíří dál. To už trochu připomíná praktiky nacistů, kdy skrze Hitlera, který byl dokonalým médiem, promlouvalo nehmotné Černé bratrstvo.

   Navíc k tomu všemu neváhají Vesmírní lidé zaštítit naléhavost a vrcholnou důležitost takového úkolu zdůrazněním bytosti samotného Stvořitele, který si to přeje. To jeden z typických příkladů, kdy se může hodit pro zvýšení naléhavosti vlastních slov božská bytost uměle vytvořená Vesmírnými lidmi  - viz článek 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

   Paní Barbara Hand Clow ve své knize „The Pleiadian Agenda“ dokonce používá následující formulace, když přenáší k nám do hmoty slova mimozemské bytosti z Plejád – Strážce knihovny Alcyonu, centrální hvězdy souhvězdí Plejád. Která o její pozemské bytosti hovoří jako o pouhém vozítku:

   „Byla jsem vybrána Galaktickou federací, abych splývala se svým vozítkem, které od prosince 1942 obývá Zemi.“

   Jde o jasné označení bytosti pozemšťana jako pouhého vozítka k prosazení záměrů mimozemské duchovní moci na planetě Zemi. Přičemž tím vozítkem je právě dotyčná autorka Barbara Hand Clow. Sama se tomu vůbec nediví a jak je patrné z její knihy, ani v nejmenším nepochybuje o správnosti takového kroku, který svým dobrovolným rozhodnutím umožnila. Naopak to vyslovuje s hrdostí, jakou člověk získává při pocitu dobře splněného zásadního úkolu. S podobnou hrdostí, s jakou pan Ivo Benda přijal úkol stát se multidimenzionální bytostí.

   Mimozemšťané jsou dnes na Zemi zrozeni proto, aby se vyvázali z minulých činů

   Pokud jsou v dnešní době ve hmotě planety Země zrozeni jako pozemští lidé zástupci Vesmírných lidí, není to proto, aby posloužili jako předvoj pro snazší uplatňování dalšího vlivu Vesmírných lidí na obyvatelstvo této Planety.

    

   Tak jak to například dělal Ivo A. Benda a jeho skupina kontaktérů (viz článek  37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi). A tak jak to také dělali členové skupiny Starbuilders (viz článek 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?), nebo autoři a autorky knih inspirovaných mimozemšťany – Vesmírnými lidmi. Například Barbara Hand Clow (The Pleiadian Agenda, Katastrofobie), Vladimír Megre (série knih o Anastázii), Karen Danrich, Thomas Weber (Vzestup – Nová zasvěcení) a další.

   Poněkud jiného typu jsou knihy Barbary Marciniak (Poslové úsvitu, Země – klíče k živé knihovně), které nebyly inspirovány současnými Vesmírnými lidmi, ale skupinou plejádských bytostí z budoucnosti. O našem kontaktu s nimi v dubnu 2004 jsem uvedl více v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru, v oddíle „Plejáďané z budoucnosti“.

    

   Proč jsou dnes velké počty bytostí mimozemských civilizací zrozeny ve hmotě planety Země? Je to především z toho důvodu, že tyto bytosti zde již dříve v minulosti neoprávněně zasahovaly do vývoje. Tím se k této planetě Zemi karmicky uvázaly. A nemohou odejít dříve, než se z těchto svých dřívějších neetických manipulací zde ve hmotě planety Země dokážou karmicky vyvázat. Tímto zrozením dostaly příležitost k nápravě svých činů.

    

   Tuto mimořádnou možnost by tito původem mimozemští lidé měli využít k nalezení vzestupu, k nastartování přirozené karmické očisty a k pomoci lidstvu na planetě Zemi nalézt správný optimální vývoj lidstva 2. typu. Někteří z nich to skutečně udělali a jsou dnes součástí Nové duchovní cesty. Krok za krokem se čistí ze svých dávných přehmatů, kterých se jako Vesmírní lidé na mnoha civilizacích naší Galaxie dopustili.

   Většina dalších však začala pokračovat v tom samém, co zde dělali dříve – v dalším přenášení mimozemského vlivu sem na Zemi. Tentokrát formou předávání informací od Vesmírných lidí, nebo od umělých automatů, majestátů, které po Vesmírných lidech přetrvaly. Nejde však o běžné energeticky neutrální informace, jde o informace doprovázené nenápadným a mnohdy velmi silným manipulujícím energetickým vlivem.

   Přitom jde o informace, které nikterak nepomohou v nalezení optimální cesty duchovního vývoje pozemského lidstva. Takové informace právě naopak představují vliv, který nás pozemšťany svádí do další slepé uličky vývoje, ze které není úniku. A energetické manipulující působení některých z výše jmenovaných knih je skutečně velmi silné. Zejména kniha „Vzestup – Nová zasvěcení“ a „knihy o Anastázii“ mají až extrémně silné manipulující vyzařování, které výrazně přitahuje pozornost každého, kdo takovou knihu jednou vezme do ruky. Jde o další manipulaci, další vnucování takového směru vývoje, který je pro nás pozemšťany nepřijatelný.

   Zneužívání těl dalších bytostí a jiných forem života

   Ze seminářů v roce 1998/99 vím z vyprávění jednoho z duchovních učitelů, že Aštar se v našem světě při kontaktech někdy projevoval v podobě hmotné sovy, jejíž tělo také zřejmě okupoval. Což potvrzuje tendence k využívání těl zdejších pozemských bytostí i jiných forem života.

   Jak Vesmírní lidé, tak i lidské Duchovní hierarchie, tvrdili, že všechny podobné zásahy do celistvosti bytostí byly prováděny v zájmu vývoje. To však rozhodně není dostatečný důvod a už vůbec ne omluva. Protože zaprvé -  to vše bylo vrcholně nevhodné a neetické. Byly přitom použity temné praktiky, ke kterým by se bytosti Světla neměly uchylovat ani v situaci nejvyšší nouze, protože to popírá a narušuje jejich energetickou světelnou podstatu. A zadruhé - k žádnému dlouhodobému pozitivnímu posílení vývoje tím stejně ve skutečnosti nedošlo.

    

   V následující dvojici článků 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48F. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II  se budu zabývat duchovními úrovněmi z pohledu dnešní světelné evoluce pozemského člověka 2. typu.

   © Jiří Novák, leden 2012
   www.novaduchovnicesta.cz


   Anketa

   Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

   • 192
   • 21
   • 20
   • 17
   • 26

   Celkový počet hlasů: 276