Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 65C. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti I

65C. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti I

Marie Mejdrová, Jiří Novák Vloženo 10.10.2013
Marie Mejdrová Jiří Novák

Informace z karmické očisty o budování Karmy na různých hladinách vývoje. Moc odměňovat a trestat druhé snadno stoupne do hlavy. Spravedlivá Karma musí dokázat sama se očistit od temného napadení. Temná moc ve skutečnosti znamená jen určitou úroveň podřízenosti vyššímu Temnu. Pokud bytost nedodržuje zákony Přírody a Karmy, nemůže skončit jako svobodná. Zneužívání karmických pravomocí vede k těžkým následkům ve vývoji bytosti. Umělé navýšení schopností se stává příčinou temného ovládnutí. Strana Světla nemůže bojovat s Temnem za použití temných nástrojů. Zrada Karmy představuje zradu na samotném vrcholu světelných struktur a postupně vyvolá zatemnění celého světelného systému. Temnem byli zasaženi i ti, co si chtěli hrát na neutrální. Předpoklady vyvolených národů a jejich propojení s karmickými rytíři. Semknutý národ má mnohem větší naději na úspěch než jedinec.

Informace z karmické očisty o budování karmy na různých hladinách vývoje

Tento a následující texty 65D. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti II  a 65E. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti III  doplňují články 65A. Příprava Karmy na převzetí kontroly nad hmotným světem, 65B. Jak vlastně vypadá zlom ve vývoji?, které se zabývaly problematikou převzetí hmotné roviny Země pod kontrolu a pravomoc Nové karmy. V této trojici článků předkládáme paletu informací z karmické očisty Marie Mejdrové a duchovních komunikací k ní z let 2007 až 2012 na téma fungování či spíše nefungování karmické instituce v minulosti – o bytostech, skupinách a silách s karmickými pravomocemi, včetně karmických rytířů, Temných Karem a jejich poskoků a nástrojů, mocných mágů…

Je to místy dosti drsné vyprávění, nicméně poučné. Může posloužit čtenářům jako podklad pro ztrátu iluzí o tom, jak dříve fungovala strana Světla, lidské Duchovní hierarchie, andělé Dhyané. A také kam všude vedly nitky od nejvyšších Temných sil.

Je přitom nutno podotknout, že tyto příklady nejsou nějakými ojedinělými výjimkami. Celá řada bytostí jdoucích po NDC se čistila a čistí z obdobných přehmatů a záležitostí ve své minulosti.  

A naopak lze usoudit, že kdokoliv, kdo má dnes ambice zasahovat veřejně nebo i skrytě do duchovního vývoje Planety a z pohledu Světla je přitom v duchovním pádu, má karmické vrstvy s podobnými vysoce nepříznivými situacemi stále ještě v sobě. A zatím nenašel cestu, jak se začít z těchto svých závažných pochybení v minulosti karmicky čistit. A pokud v této své pozici duchovního pádu a vysokého nezpracovaného karmického zatížení navenek hlásá, že pomáhá lidem ke Světlu, je to pouhá kamufláž. Protože ve skutečnosti i na druhé lidi, na které energeticky působí, přenáší své energie, které stahují člověka do pádu. A takto jim brání dosáhnout skutečné vzestupné světelné cesty.


 

Jiří Novák

Pověření zajistit spravedlivý řád a pořádek

Informace z karmické očisty Marie Mejdrové z 1. 7. 2008: Z obnažených karmických vrstev byly zjištěny následující informace: V dávné minulosti, řádově před biliony let, tedy ještě dlouho před existencí tohoto Vesmíru a naší Planety Země, dostala bytost pověření od jisté vysoké světelné rady ve Stvoření zajistit spravedlivý řád, pořádek, instituci pořádku a spravedlnosti neboli Karmu. Jako vedoucí týmu. V rámci tohoto úkolu založila skupinu rytířů o zhruba 100 členech. Nejsou to ti dnešní karmičtí rytíři, ti vznikli mnohem později. V této skupině se postupně rozvinula nadřazenost, používání zvláštních privilegií a umělé výbavy. Následkem bylo postupující temné ovládnutí celé skupiny, skryté temné energie, korupce, udělování výjimek. Byla tak založena nenápadná instituce temné Karmy. Tým se postupně rozpadl. Byla v něm tato bytost plus někdo další z jejího okolí, další nyní neznáme. Na zádech superúpis.

O temném úpisu obrovské síly, který jsme již dříve označili jako superúpis, již byly zmínky v textech 38D. Obětní rituály a jejich následky, P3. Černé bratrstvo ovládlo hlavní struktury křesťanské církve, P8. Zikmund Lucemburský a Černé bratrstvo. Podstatné na superúpisu je, že za zvláštní temné výhody dala bytost do zástavy nejen sebe sama, ale i vše, nad čím měla dohled, za co zodpovídala, co spravovala, strážila. Tedy v tomto případě to mohla být celá rytířská skupina a navíc celý svět, všechny bytosti, pro které měl být systém Karmy vytvořen. V uvedených textech jsou příklady takových superúpisů. Kdy panovník dal do zástavy celou zemi, které vládl, i s veškerým obyvatelstvem. Nebo kdy papež či jiný vysoký představitel církve dal do zástavy celou instituci církve i se všemi věřícími.


 

Marie Mejdrová

Moc odměňovat a trestat druhé snadno stoupne do hlavy

Marie Mejdrová: Centrální Karmo, prosím o bližší informace o mém karmickém čištění z 1. 7. 2008 (Duchovní komunikace z 2. a 3. 7. 2008).

Centrální Karma: „Karmickými silami různého druhu jste byli samozřejmě v nějakém bodě v minulosti všichni z vás prvních bytostí na NDC. Instituce Karmy byla v minulosti zakládaná mnohokrát, na mnoha úrovních, s různým stupněm pravomocí. Některé složky dbaly všeobecně na čistotu energií v globálním měřítku, jiné se zaměřovaly na konkrétní bytosti a sféry. Byly podnikány různé pokusy jak zajistit dodržování řádu, spravedlnost, očistu a světelnou evoluci. Všechny postupně selhávaly, některé rychle, jiné pomalu a plíživě.

Jak vidíte, myšlenka zařadit do hierarchie karmických sil bojový oddíl rytířů, jako článek s výkonnou mocí sahající až do nejnižších úrovní existující hmoty, je už hodně stará. Rytíř představuje bojovníka zasazujícího se o nějakou spravedlivou věc. Čest, odvaha, upřímnost, houževnatost a všechny ostatní ctnosti by měly být jeho druhým jménem. Když ale dostane umělou výbavu a pravomoce, které neodpovídají dosaženému stavu jeho vnitřní čistoty, zákonitě je jednoho dne zneužije. Nejdříve je třeba nekorektně použije, aniž by to považoval za neetické, nespravedlivé. Ale pokud není v neustálém komunikačním a energetickém spojení s vysokými silami Světla, Přírodou a dalšími články instituce Karmy a zároveň nepoužívá metody vlastní pravidelné účinné očisty, pak se nemůže vyvarovat vnitřního vychýlení. Zvlášť když ten, kdo má karmické pravomoce a prostředky je prosadit, je logicky nejvíce náchylný k růstu ega.

Ta moc trestat anebo naopak odměňovat druhé, snadno stoupne do hlavy. Znamená to vlastně mít moc nad celými jejich životy. Od zásahů do zrození, přes usměrňování na cestě životem, až po předčasná úmrtí. Na rozdíl od nějakých panovníků, kteří vládnou třeba jen desítky let a jejichž moc má omezený dosah, karmická síla může úplně změnit vývoj v rozsáhlých oblastech Stvoření na celé věky.

Čím více temných energií vnikne do karmických institucí, tím úměrně stoupá neetičnost, nespravedlnost, nedostatek moudrosti, předvídavosti a schopnosti vidět záležitosti v širokých souvislotech.

Spravedlivá karma musí dokázat sama se očistit od temného napadení

Nová duchovní cesta zavedla pravidlo, že pokud se do nějakého karmického článku dostanou temné energie a on to není sám schopen rozpoznat a neprodleně se očistit, musí z kola ven. Tady se nemůže smlouvat a brát někoho na milost. Dopady jsou příliš tragické. Jestliže ten, kdo má být měřítkem čistoty, soudcem, není sám perfektně čistý a zharmonizovaný podle vyšší pravdy, jak může posuzovat a vést druhé? Nejenže vše kazí, ale navíc způsobí, že instituci Karmy (ať už je nazývána v různých filozofických a náboženských systémech jakkoli) bytosti a sféry přestanou důvěřovat. Ztratí důvěru ve spravedlivý a moudrý řád veškerenstva, který je vede. Tím pádem ztratí motivaci na sobě pracovat, vylaďovat se, zbavovat se svých zlozvyků.

Ovšem pokud má platit pravidlo, že zašpiněné karmické síly jsou neprodleně odstraňovány ze systému, musí zde existovat nejprve možnost účinné kontroly a duchovního vzestupu pro veškeré články světelného Stvoření bez výjimky. A také schopnost bojovat úspěšně s Temnými silami i s vlastními nedostatky. Schopnost rozpustit negativní prvky až do dna, bez nebezpečných zbytků a odpadu. Dále pak jasná a přehledná hierarchie a vymezení pravomocí a odpovědnosti veškerých článků Stvoření. Spolehlivé zajištění těchto podmínek přinesla až Nová duchovní cesta.“


 

Jiří Novák

Vysoké ambice, chtivost po moci a slávě

Informace z další karmické očisty z 8. 12. 2008: Bytost byla rytířem temné Karmy, temná energie 100 % a temná síla 80 %. Jako svůj nástroj ji tehdy řídila jiná výše postavená bytost (známe ji v tomto životě, také se dostala na cestu stabilního světelného vzestupu a prochází karmickou očistou). Tato výše postavená bytost tehdy byla nejvyšším špionem vyslaným Temnem do nejvyšších karmických struktur, aby znovu a znovu převedla každý pokus o vytvoření nové Karmy do Temna. Bytost v očistě původně neměla pravomoc Karmy, ale její ambice a chtivost po moci a slávě ji dovedly k přijetí této funkce. Období: orientačně před 120 miliardami let.


 

Marie Mejdrová

Někdy je velkým štěstím nedostat to, po čem člověk svým egem touží

Marie Mejdrová: Moje Osobní Karmo nebo vyšší Karmo na NDC, prosím o bližší informace o mém dnešním karmickém čištění (Duchovní komunikace z 8. – 10. 12. 2008)

Centrální Karma Nového vývoje: „Už hodněkrát se ti obnažilo při karmické očistě, že jsi byla temnou Karmou, temným rytířem Karmy nebo prostě někým Temným s karmickými pravomocemi. Je to jedno z těch nejhorších čištění, protože jde o nejtěžší typ zrady Světla. Ničení systému, který má dohlížet na spravedlnost, na dodržování daného řádu a pravidel, na procesy očisty a na porozumění, kde došlo v minulosti k chybám a proč.

Zakořeněná touha po moci a slávě tě nesčetněkrát v minulosti potopila, stáhla do Temnoty, zkorumpovala. Prostě to úplně ochromilo tvoji světelnou intuici. Hnala ses za mocí, možnostmi manipulovat se vším kolem sebe tak, aby to vypadalo, jak sis představovala ty. Ale, jak se říká, nedostat to, co člověk chce, je někdy to největší štěstí. Jakmile člověk zaplete do svého vzestupu „pomoc“ od Temných sil, temné přístroje nebo jen temné metody, výsledkem je vždycky pád. Úpadek, problémy, ztráty, bolest, a když to bytost nepochopí včas a nevzdá se toho plně, přicházejí následně i utrpení a katastrofy.

Temná karma vždy usilovala o vymýcení světelného řádu

Rytíři temné Karmy dělali ve svém důsledku opak toho, co rytíři Karmy světelné. Pomáhali prosadit cíle temné karmické instituce. To znamená vymýtit světelný řád a jím dané zákony. Pomáhat v prosazení temných metod a návyků. Když světu vládne temný karmický řád, jak se má ten svět dopracovat ke Světlu, harmonii, spravedlnosti, čistotě, zdraví, světelné evoluci? To je extrémně obtížné. Znamená to snažit se uniknout pozornosti všech článků takové temné karmické instituce, která všechno, co patří ke Světlu, stopuje, šikanuje, likviduje. Takže schovávat se, pracovat ve skrytu, neustále vynalézat nové metody očisty a duchovní práce, které by nebyly Temným podezřelé.

V minulosti tyto cesty úniku před temnou Karmou vedly hlavně přes magii a různé kamufláže. Často se sahalo k metodám, které byly ve skutečnosti temné. Obcházely světelný řád, Přírodu, spočívaly na privilegiích, umělé výbavě. To vedlo jen k zatemnění, zkorumpování světelných bytostí a institucí. Nechaly se odvést od vyšší pravdy.

Namísto toho, aby bytosti hledající cestu ke Světlu dělaly to, o co se nyní snažíte na NDC. To je jediná cesta ke Světlu. To znamená najít čistou, efektivní a dostatečně rychlou cestu světelného duchovního vzestupu. Hloubkově se karmicky čistit a harmonizovat. Hledat zdravý střed mezi všemi extrémy a důsledně se zbavit všech temných návyků, vší temné výbavy, všech temných pojistek. Jinak všechno skončí zase v temné propasti, jako už nesčetněkrát v minulosti.

Temná moc ve skutečnosti znamená jen určitou úroveň podřízenosti vyššímu Temnu

Skrz svoje ambice a zvrácené touhy ses dostala kdysi k této pozici s karmickými pravomocemi. Tak jsi vlastně pomáhala oné bytosti, která tě ovládala, v její rozvratné činnosti. To je děsivá vazba a nebezpečné návyky. Úplná zrada Světla, protože jsi chtěla mít moc. A co jsi z toho měla? Zabedněné svědomí, které ani nemohlo začít promlouvat, protože jsi mu to nedovolila. Vykonávala jsi práci, která může přinést uspokojení jen úplně zvrácené bytosti. A ještě jenom na chvilku, jako všechno, co pochází od Temných. Připomíná to práci ochranky mafiánského bosse. Tím hlavním bossem přitom nebyl onen špion. To byl jen poskok vyššího temného řádu, výš postavený v temné hierarchii než ty. Sám však také kompletně ovládnutý. Tím hlavním bossem byly nadřazené struktury Temných sil, jejich hlavní vedení.

Už z povahy této práce, jako poskoka mezi Temnými, vyplývá neustále přítomná vzájemná řevnivost, zrada, závist mezi jednotlivými bytostmi. Strach o ztrátu postavení, moci, prestiže, bohatství, pravomocí, privilegií. Přitom jistota plyne přece ve skutečnosti jen z vnitřní čistoty a harmonie. A toto byl jejich pravý opak, takže výsledkem byla extrémní nejistota! Ať už si to takový temný poskok vědomě připouští nebo ne.

A protože takový sluha temných narušuje systémy Stvoření a ničí druhé i sebe, navíc ještě k tomu všemu přicházejí samozřejmě obrovské problémy. Překážky, rozpad systémů všeho druhu, násilné zvraty, bolesti, katastrofy. Způsobuje je v okolí i sám sobě. A buď nakonec zanikne úplně, semele ho zrůdný mechanismus temného systému, nebo ho zlikviduje jako parazita systém světelný. Anebo jednoho dne konečně pochopí, že tohle nikam nevede a jedinou smysluplnou možností je vrátit se zpět ke Světlu. Plně, bez výhrad. Jinak to nefunguje a skončí zase v temné propasti.“


 

Jiří Novák

Bojová zrůda bez vlastní vůle a vlastního vědomí

Informace z další karmické očisty z 11. 11. 2008: Ve vyzařování tehdejší identity této bytosti byla temná energie ze 100 % a temná síla 0 %. Znamenalo to naprosto temnou bytost, ovšem bez jakékoliv vnitřní temné síly. Tedy pouhý nástroj – zvíře, umělý výtvor, bojová zrůda bez vlastní vůle a vědomí. V pozadí temná stanice. Nad tím temné vedení směrem nahoru na další dvě bytosti (v tomto životě osoby z její blízkosti) – které tehdy měly pravomoce Karmy, šlo o tehdejší centrální temnou sílu. Bytost v očistě byla dokonale řízeným nástrojem na útoky temné karmické instituce.


 

Marie Mejdrová

Temné systémy postupně dovedou bytost k dokonalé nesvobodě

Marie Mejdrová: Moje Osobní Karmo nebo vyšší Karmo na NDC, prosím o bližší informace o mém karmickém čištění 11. 11. 2008. (Duchovní komunikace z 12. – 13. 12. 2008)

Centrální Karma Nového vývoje: „Ano, tehdy jsi fungovala jako dokonale řízený nástroj, protože jsi neměla vlastní vůli a dokonce ani vědomí. To je obdoba jako když třeba zručný, zkušený a plně zkoncentrovaný chirurg řeže skalpelem. Ten nástroj, který má v ruce, nemá žádnou vlastní vůli a vědomí. Nemůže proto zasahovat do chirurgovy práce. To kde, kdy, co a jak bude řezat, je plně v režii chirurga. Skalpel sám na to nemá žádný vliv. Ta bytost je tak okleštěná, nesvéprávná, že z ní zbyde jen oživující energie. 

Tohle byl příklad dokonalé nesvobody a právě k tomuhle vedou všechny temné metody a systémy. Je to pravý opak toho, jak se prezentují – když o sobě tvrdí, že jsou dárci svobody, že jsou těmi, kteří svobodu zajišťují.

Pokud bytost nedodržuje zákony Přírody a Karmy, nemůže skončit jako svobodná

Ale ten, kdo nechce dodržovat spravedlivý řád, zákony Přírody a Karmy, nemůže skončit jako svobodná bytost. Protože se odřízl od komunikace s těmi, kdo znají vyšší pravdu, od jejich vyživujících energií, rad a impulsů. Když se někdo nechce zařadit do mozaiky světelného Stvoření a zaujmout svoje jedinečné místo, které mu náleží, pro které má nejlepší předpoklady a ve kterém by byl nejšťastnější a nejprospěšnější, pak si vybírá trnitou cestu k utrpení a zkáze. Stane se pak totiž parazitem světelného systému. Dělá to, co pro něho a okolí není prospěšné. Co ho nerozvíjí, nečistí, neumožňuje mu lépe poznat sám sebe a okolí.

Víme přece, že existují jen dvě cesty – cesta Světla a cesta Temnoty. Takže kdo odmítne cestu Světla, ten začne kráčet po cestě vedoucí do područí Temných sil. To se nedá obejít, nelze viset ve vzduchoprázdnu. Když bytost její činy a návyky vykolejí z té optimální světelné cesty, tak už je v pádu. A jde o to, jak rychle se z toho vychýlení, zaslepení probere.

Zneužívání karmických pravomocí vede k těžkým následkům ve vývoji bytosti

Takovýhle temný nástroj, jakým jsi byla v tomto případě ty, je pro Temné ideálním sluhou. Sám nemyslí, takže nemůže o své vůli něco zpackat. Prostě pracuje jako stroj, přístroj, robot. Je naprogramovaný a podle toho plní úkoly, dokud mu v tom nezabrání nějaký vnější vliv, chyba v programu nebo prostě opotřebení. Když už tam chybí i vlastní vůle a vědomí, mohou vlastní obnažené karmické vrstvy něco ovlivnit, jen když zablokují činnost organismu. A to tak, že negativně ovlivní nebo úplně znemožní jeho fungování.

V této existenci ses stala nástrojem, který realizoval útoky temné Karmy na světelné objekty. V jiných životech předtím jsi měla karmické pravomoce, zvrhla ses do Temna a zneužila je. Až jsi skončila jako pouhý nástroj temné karmické síly – bytosti X v kooperaci s bytostí Y. V mnoha životech jsi byla jejich spolupracovníkem, rivalem nebo poskokem, tady už jsi byla zredukovaná na jejich pouhý nástroj. Od počátku života, vlivem těžkých karmických vazeb z minulosti.“


 

Jiří Novák

Umělé navýšení schopností se stává příčinou temného ovládnutí

Další obnažené karmické vrstvy z 9. 1. 2009: Tento člověk byl světelnou bytostí, duchovním mistrem, součástí lidských Duchovních hierarchií, vedoucím určitého oddělení Karmy. Jeho vyzařování bylo tehdy částečně zatemněné: temná energie 25 %, temná síla 90 %. Výše temné síly naznačovala vysoké umělé schopnosti, speciální pravomoce a pověření. Na sobě tehdy měl temné izolace, na spodních zadních čakrách energetický úpis, kterým byl podřízen vyšší temné síle. A k tomu všemu ještě mentální ovládnutí na hlavě, aby jednal podle skrytých temných impulsů a neměl tendence je měnit.


 

Marie Mejdrová

Tisíce let se úloha umělé výbavy pro boj s Temnem neustále vyzdvihovala

Marie Mejdrová: Spojené Síly Světla, prosím o bližší informace o včerejším všeobecném karmickém čištění vedoucích pracovníků Světla s obrovskými privilegii – mistrů lidské Duchovní hierarchie, jehož součástí bylo i moje vlastní čištění. (Duchovní komunikace z 9. – 10. 1. 2009)

Světelná sféra vedoucí vývoj: „Tento problém s umělým navýšením duchovních, mentálních a třeba i fyzických schopností vysokých pracovníků Světla byl řešen již na mnoha úrovních frekvence energie. Tohle bylo to nejskrytější a nejdokonalejší ovládání. Nikdo z řad Sil Světla nehledal až donedávna příčinu ovládnutí v „dobré“ výbavě, kterou bytosti dostaly pro vykonávání svojí práce, svých pravomocí. Tímhle směrem se dříve neuvažovalo.

V podstatě až v průběhu 20. století, kdy se plánoval zlom na přelomu tisíciletí, začalo být umělé navyšování schopností jednoznačně považováno vyššími světelnými silami za jedno ze zásadních pochybení, které zabetonovalo vývoj do temných kolejí. Do té doby se úloha takové umělé výbavy pořád vyzdvihovala a bylo to bráno jako samozřejmost. Jako něco, co automaticky patří k vysoké funkci ve světelné hierarchii a je nezbytné k jejímu vykonávání a také k boji s Temnými silami.

Strana Světla nemůže bojovat s Temnem za použití temných nástrojů

Uvažovalo se takto: Přece bychom proti nim nešli s holýma rukama, bez obdobné výbavy, jakou mají i oni! No právě, to byla jen nekonečná spirála vršení nových umělých zbraní. Něco jako studená válka mezi zeměmi východního a západního bloku ve 20. století. Podstata problému se tím neřešila a zbrojní průmysl na obou stranách, tedy Temní v různém hávu, si mnuli ruce. Jenom Temným to přinášelo „užitek“, ale Planeta, Příroda a světelné bytosti se třásly strachem. Byla to hra o přesilu ve výzbroji. Silová hra. Vždycky když jedna strana přišla s nějakým vylepšením arzenálu, druhá strana se ji snažila přinejmenším dohonit, když ne trumfnout. Oba tábory se vzájemně špehovaly a snažily se vyvinout nějakou novinku, kterou by ten druhý nepřebil. Byla to politika zastrašování.

Ale tímto stylem, používáním umělých zatemněných nástrojů, se nedá nikdy nad Temnými silami natrvalo zvítězit. Jedině na chvíli získat výhodu. Je třeba bojovat proti nim jinými „zbraněmi“. Něčím, co nebudou moci přebít. Tím, co je právě výhodou strany Světla. Co by mělo být jejím charakteristickým rysem, kterým se odlišuje od Temnoty. Tím, co z ní dělá skutečný opak. A to je síla vnitřní harmonie, síla čistoty. Pravda, upřímnost, moudrost – srovnanost do zdravého středu ve všech aspektech myšlení a jednání. Respektování světelného řádu Stvoření, Přírody a karmických zákonů. V tom spočívá síla Světla, tím jedině se dá Temnota porazit. Umělá výbava byla společná oběma stranám. V podstatě stejná, jen se lišily zásady jejího použití, jako třeba skrupule Světla kdy a do jaké míry použít zbraně hromadného ničení.

(Poznámka: Touto problematikou se zabývaly také duchovní komunikace Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo, Magie jako pozůstatek bývalé moci, slávy a postavení, Magie jako nástroj evoluce již ztratila svou sílu.)

Když světelná bytost na základě svého dlouhodobě korektního postoje získá podporu Přírody a čisté karmické instituce, je to nezbytný základ pro cestu očisty a z ní vyplývající světelný duchovní vzestup. K tomu přirozeně patří duchovní komunikace se silami Světla, které vedou vývoj. Bez toho nemůže skutečný boj s Temnými ani začít.

Umělá privilegia bytost vždy postupně zkorumpovala

Ta umělá privilegia postupně zkorumpovala vysoce postavené světelné bytosti. Udělala z nich elitu, která si může dovolit to, co ostatní přirozenými prostředky nemohou. To samozřejmě plodí pýchu, pocit nadřazenosti. Z toho se vyvine touha ovládat druhé i Přírodu, manipulovat s nimi. Bytost si začne myslet, že nemusí dodržovat řád světelného Stvoření. Že může stát nad zákony a nikomu se nepodřizovat. Vytvářet zákony sama. Je nasnadě, že takové postoje plodí obrovské přehmaty a katastrofy. Ale ještě předtím se do té bytosti vloudí Temné síly. Přilákají je ta privilegia, která chtějí zneužít pro své účely. Přitáhnou je vychýlené vnitřní postoje a temné energie, které tyto postoje plodí. Temní přijdou se svými ovládacími triky a úpisy slibujícími rychlé dosažení větší moci, lepších schopností.“


Zrady karmických institucí souvisejí s chorobnou touhou mít stále víc

Marie Mejdrová: Moje Osobní Karmo, prosím řekni mi více o zradách karmických institucí. Děkuji. (Duchovní komunikace z 10. 10. 2007)

Osobní Karma: „Zrady karmického systému souvisejí s nenasytností, chorobnou touhou mít pořád víc. Touhou, která pramení z nevyrovnanosti dané bytosti. Je to jako drogová závislost, kdy chce člověk víc a víc toho, co ho ničí, protože ho to kompletně ovládá. Ztratí přitom ve skutečnosti svobodu, svobodnou volbu, kterou na začátku hledal. Stane se otrokem svých vášní, svých patologických povahových rysů, svého ega. Sveřepá honba za ukojením tužeb vlastního ega končí vždy destrukcí. Je to zákonitost, kterou nelze obejít. Otázkou je pouze, kdy k tomu dojde – jak dlouho to bude trvat, než přijde zpětná reakce za porušování řádu, který zajišťuje rovnováhu, světelnou vyrovnanost s čistotou.

Zrada Karmy představuje zradu na samotném vrcholu světelných struktur

U zrady karmické instituce je tento přehmat nejmarkantnější a má nejzávažnější důsledky. Protože je to zrada až na vrcholu, který by měl být nejčistší, nejvyladěnější, nejvyrovnanější. Taková bytost by měla naprosto jednoznačně znát a současně i sama dodržovat principy, na kterých je založena světelná strana světa. Když je nedodržuje sama, jak by mohla bezchybně, neomylně rozpoznat jejich nedodržování u těch, které má vychovávat? A navíc, jaké by na to měla právo?

Říká se, že ryba zapáchá od hlavy. Když je vrchní vychovatel a strážce čistoty sám vyšinutý ze zlatého středu a dokonce zaprodává Temnu své pravomoci i sebe sama, jak bude asi vypadat systém, ve kterém má působit? Jaký příklad bude svým způsobem fungování dávat? Kdo a za co bude trestán a kdo naopak sítem proklouzne? Jaká poučení si z toho mají potom odnést bytosti spadající pod jeho pravomoc? Jak mají pochopit z tak zmatených impulsů, kde leží skutečná vyšší pravda?

Ještě ke všemu se zradou karmické instituce zanesla do tohoto systému napojení na velice vysoké temné energie a systémy. Které se napojily přímo na vrchol světelného systému, dostaly do rukou pravomoce vrchního světelného vychovatele a dohlížitele. Jinými slovy, vše se tím uvrhlo do područí Temných sil. Původní světelné struktury a bytosti se tak staly nedobrovolně a bez vlastního přičinění podřízenými subjekty temné strany světa. A když dělali poté něco, co se temné Karmě nelíbilo, co nevyhovovalo zájmům Temných, tak je tvrdě potírala. Temná Karma drtila nejvíce to nejčistší světelné, co kde objevila.

Zrada Karmy postupně vyvolá zatemnění celého světelného systému

To vše postupně přivodilo úplné zatemnění celého světelného systému a zmatení světelných bytostí. Jak mají rozlišit, co je dobré a co špatné? Co je rozvoji dlouhodobě prospěšné a co nikoli?

Zrada karmické instituce představuje obrovský přehmat, přinášející nedozírné následky na velice dlouhá období. Jde přímo o pošpinění, pošlapání vzoru čistoty a harmonie a o jeho zaprodání Temným. Započne se tím bludný kruh, ze kterého se jen těžko hledá cesta ven.

Jedinou šanci dávají impulsy z (podstatně) vyšších úrovní světelné hierarchie. Protože jedině ty mohou silou své čistoty, čili výší frekvence své energie, vyvolat pozitivní změny. A to tím, že budou dostatečně inspirovat a správně vést ty bytosti, nacházející se v rámci onoho systému, jejichž čistota a motivace se čistit a vylaďovat nebyla zlomena či zásadním způsobem ochromena. A to až do bodu, kdy bude bludný kruh proražen a misky vah se začnou přiklánět zpět ke Světlu, ke spravedlnosti.

Nezapomeňme také na ten aspekt, že zrada jedné úrovně Karmy znamená negativní precedens i pro ostatní články a úrovně karmických institucí. Pro ně je to špatný příklad, který je svádí ke stejnému chování. Pro Temné je to sousto, na němž si vyzkoušeli, co funguje, nabrali další zkušenosti a sílu k ještě většímu rozmachu.“


 

Vyvolení byli zpočátku všichni, kdo byli vysláni na planetu Zemi

Marie Mejdrová: Centrální Karmo Nového vývoje, prosím o informace ohledně Blanických rytířů. Zda byli vždy dáni k dispozici národu, který byl vyvolený, aby vedl duchovní vývoj na Zemi nebo jestli to bylo jinak. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 17. – 19. 12. 2007)

Centrální Karma Nového vývoje: „To, co by se dalo nazývat „vyvoleným národem“ na Zemi, tady zpočátku samozřejmě nebylo. Vyvolení byli všichni, kdo byli vysláni na planetu Zemi, aby ji uvedli do života, zvelebili a připravili ji jako životní prostředí optimální pro duchovní vzestup bytostí, které v něm budou žít. Tedy i pro sebe samotné. Protože právě oni byli ti, kteří měli napravovat nejvíce chyb, nejvíce se karmicky čistit, a přitom zužitkovat svoje bohaté zkušenosti z minulosti.

Temnem byli zasaženi i ti, co si chtěli hrát na neutrální

Postupem času, když se na Zemi rozhořely boje s Melkorem a těmi, které ovládl nebo zotročil, se obyvatelstvo Planety nutně polarizovalo. Nebylo možné zůstat neutrálním. Katastrofy vyvolané démonskými válkami měly globální dopad a Temnem byli zasaženi i ti, kteří si chtěli hrát na svém písečku a od zdánlivě cizích záležitostí se distancovat.

Je ovšem také přehmatem nepostavit se směle a odhodlaně po boku Sil Světla proti rozmáhajícímu se Zlu. Pro stranu Temnoty se tak zvyšuje možnost zvítězit, posílit se a rozšířit svoje panství. A nakonec jsou otevřeně nebo skrytě ovládnuti i ti, kteří se chtěli držet stranou a neriskovat svoje pohodlí a životy. Ty životy nakonec ztratí stejně. Buď doslovně, v bitvě či při katastrofě. Nebo obrazně, jako zaslepení otroci, loutky v rukou někoho jiného, které ztratily vlastní duchovní cestu, možnost ovlivňovat vlastní osudy.

Předpoklady vyvolených národů

Vyvolenými národy se tedy postupně stávaly ty skupiny obyvatel Země, které měly v daném období nejlepší předpoklady zvítězit nad Temnými silami a nalézt a prosadit cestu světelné evoluce. Působilo přitom vždy několik činitelů, většinou všechny současně: 

 1. Zdravá genetická linie, alespoň v mezích možností

  Vývoj ve Světle nemůže vést někdo, kdo je nenapravitelně deformován zásahy Temných sil ve smyslu genetické manipulace, křížení se zvířaty, zrůdami či umělou inteligencí.
 1. Příhodné geografické podmínky
 • národ, který je izolován od ostatních má omezené možnosti působení
 • tam, kde vyvěrá pozitivní energie ze země nebo se přirozeně přijímají jako anténou nadprůměrné dávky pravotočivých bioenergií z Vesmíru
 • klima a další přírodní podmínky, které umožňovaly dostatečné množství zdravé stravy, relativně snadné přežití a dostatek vitálních a životních bioenergií (ten, kdo musí bojovat každý den o holé přežití, už nemá k dispozici energii na duchovní vzestup, navíc nemá na duchovní cestu ani pomyšlení)
 • je mnohem těžší najít a udržet čistý světelný vývoj na místech silně zanesených mnoha vrstvami nepříznivé karmy z minulosti, tzn. na místech mnoha krvavých bojů a jiných násilností, magických (obětních) rituálů, nepříznivých manipulativních zásahů mimozemských civilizací apod. 
 1. Zrození dostatečného počtu jedinců, kteří mají potenciál realizovat potřebné změny

  Z jejich aktivit a spolupůsobení, nebo i naopak případné pasivity, se pak postupně formuje tzv. Karma národa. Ta má v různé míře dopad na všechny jedince daného národa i na příslušné území.

   

Semknutý národ má mnohem větší naději na úspěch než pouhý jedinec

Takzvaný vyvolený národ má totiž mnohem větší naději na úspěch, na co nejširší pozitivní dopad, než pouhý jedinec, obklopený navíc často nepřátelským prostředím. V oblastech, kde je dostatečně stabilní hladina pozitivních přírodních energií a kosmických bioenergií, se mohou narodit bytosti s vysokým duchovním potenciálem. A tato jejich duchovní připravenost se ještě umocní vzájemným ovlivňováním se jednak s prostředím a jednak s vyspělými a zkušenými jedinci kolem. Ať už je to výchovou, společnou prací, přátelskými a partnerskými vztahy, vědou, uměním či duchovními disciplínami.

Takový národ pak také dostává mimořádné duchovní impulsy a příležitosti. A to až do té doby, dokud existuje reálná šance, že jich dokáže využít a stane se ohniskem evoluce ve Světle.

Jakmile tento nadějný výhled pomine, přesouvá se pozornost duchovních sfér Světla na jiné slibné území a národ. Často nejsou tyto dva faktory ještě pohromadě a síly Světla se tak buď snaží dovést vyvolený národ, který se třeba teprve formuje, prostřednictvím impulsů na příhodné místo. Nebo naopak, na vhodné místo zařídí zrození vybraných bytostí nebo i výsadek zástupců vyspělých čistých civilizací až třeba ze vzdálených konců Vesmíru.“ (Viz výsadky tzv. Hvězdného lidu popsané například v článku 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I).


 

Jiří Novák

Vyvolené národy v období dějin Planety

Informace o vyvolených národech na Zemi v období dějin byla již v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, v oddíle Vyvolená země, národ, civilizace. Odtud připomínáme následující:

Každé období dějin, zejména období očekávaných velkých změn, mělo svoji vyvolenou zemi, národ, civilizaci. Ti, co skrytě řídili vývoj lidstva, právě do takové země vkládali své naděje. Že dokáže staré pravdy přetvořit do nové formy, nebo že dokonce dokáže nalézt zcela nové pravdy a takto ovlivní celé lidstvo. V období posledního milionu let byly vyvolenými zeměmi postupně Hyperborea, Lemurie, Atlantida. Všechny ztroskotaly. Katastrofa před zhruba dvanácti tisíci lety násilně ukončila vládu Atlantidy. Černá magie ovládající Atlantidu byla spláchnuta, ale prostředí Planety se tím nevyčistilo. Následoval Egypt – země, kde zbytky lidstva 1. typu s otevřeným duchovním vědomím postupně předávají vládu lidstvu 2. typu se zastřeným duchovním vědomím (aby vnímali, musí se začít čistit). Egypt převzal štafetu po Atlantidě, z pohledu Tvůrců však nešlo o vyvolený národ.

Již tehdy totiž Tvůrci rozhodli, že příští kritické období na dalším vrcholu Platónského roku za 12 tisíc let po pádu Atlantidy se bude rozhodovat ve středu Evropy, v místě, které již v té době patřilo mezi energeticky nejčistší - oproti přímořským oblastem, místům častých válek. Místům, odkud se v minulosti pořádaly výpravy zaměřené na dobývání cizích území nebo naopak tato území byla vojensky napadána cizími dobyvačnými velmocemi.

Vyvolený národ se na tomto místě ve středu Evropy měl teprve zformovat poté, co bude sledovat duchovní náznaky a usídlí se na místě, které je pro naplnění jeho poslání mimořádně výhodné (viz knihy Ivo Wiesnera „Národ v lénu bohů“ a „Poutníci do země andělů“). Ano, jde o českou kotlinu, ve které žijeme. Ta je ze všech stran obklopena horami. Připomíná tak přijímací anténu, obrovské parabolické zrcadlo podobné těm, která používají dnešní astronomové na výzkum Vesmíru. A právě toto místo se ukazuje jako výhodné pro příjem energetických impulsů z nejvyšších duchovních sfér. A to i v době, kdy celá Planeta bude pro takové impulsy téměř nedosažitelná. Kdy bude natolik ponořená do mlhy násilí a negací, že podobné impulsy nebude možné na jiných místech běžně přijímat. Prostředí je uzpůsobeno tak, aby tyto aktivační a informační energetické impulsy rozvedlo po celém území a zejména do jeho středu, kterým je Praha. A aby tyto energie mohly probudit bytosti, které v tomto období mají hrát klíčovou roli vývoje. A to se také před koncem 20. století stalo.


 

Marie Mejdrová

Blaničtí rytíři jako součást vrstev karmické instituce

Pokračování předchozí duchovní komunikace:

Centrální Karma Nového vývoje: „Blaničtí rytíři tvořili původně součást nejvyšších vrstev klasické karmické instituce – nejčistších energií a inteligence vybavené karmickými pravomocemi. V určitém bodě byli vyděleni do individuálních bytostí a seskupeni jako bratři do akční skupiny, která by se dala nazývat vojskem. Karmické instituci to mělo umožnit stát se operativnější, působit účinněji i v hrubších vrstvách duchovních sfér, tedy v jemném stupni hmoty, do kterého rozhodující části Stvoření sestupovaly. Tvořili tedy údernou ruku Karmy a dostali k tomu potřebné vybavení.

Jejich působení je samozřejmě mnohem širší než pouze pomáhat vyvolenému národu s realizací jeho úkolu. Jak vám bylo již řečeno, měli dohlížet na vývoj na Zemi a ve Sluneční soustavě. Měli mít významný podíl na zajištění toho, aby se splnily naděje Sil Světla vkládané do vývoje v tomto ohnisku evoluce. To, že byli vždy silně propojeni s vyvolenými národy, jakmile se tyto začaly formovat, souvisí s provázaností jejich úkolů.

Rozuzlení situace, očista a stabilní vzestup ve Světle není možný bez bezchybného fungování karmických zákonů na bytosti klíčové pro vývoj a skrz jejich práci pak postupně na celý svět.

A pro sestup Karmy až do nejhrubší hmoty, pro její účinné fungování se v té době jevila jako nezbytná existence takového článku karmické instituce, jako jsou Blaničtí – karmičtí rytíři.

Navíc, prvotní světelné individualizované bytosti, které organizovaly světelný vývoj ve Stvoření, měly všechny v minulosti v nějakém bodě i karmické pravomoce a jsou tak i tímto způsobem karmicky svázány s různými stupni a články karmického systému, včetně karmických rytířů.“

Rytířská sféra byla dlouhou dobu oddělená a ochráněná, aby si udržela svoji čistotu

Marie Mejdrová: Rytířská sféro, máš pro mě nějakou informaci? Děkuji. (Duchovní komunikace z 20. – 21. 1. 2012)

Rytířská sféra: „Jistě, ráda promluvím s každým, kdo se na mě napojí a má čisté úmysly. Být v dnešní době označován jako „rytíř“ zní jako ze staré školy. Skoro jako něco, čeho už dnes nelze dosáhnout. Něco, co se týká jen extrémně výjimečných jedinců, a to ještě ne v celé šíři vlastností, atributů a aktivit, jako tomu, bylo kdysi v minulosti. Jakoby samotná podstata rytířství i to, čím se rytíři inspirují, bylo mrtvé nebo kdesi zazděné.

A ono tomu taky tak skutečně bylo. Rytířská sféra i se svými ideály byla dlouhou dobu jakoby spící, oddělená a ochráněná, aby si udržela svoji čistotu. Dole ve hmotě nebyli lidé, kteří by svojí celkovou vnitřní čistotou mohli její energie přitáhnout zpět z duchovních sfér do hmoty. Ale i kdyby toho byli schopni, celková situace na planetě Zemi nebyla taková, aby tu takové energie mohly bezpečně klíčit a kvést. Šířit se bez omezení, zašpinění, překroucení a osekání dál.

Rytířství má i svoji temnou podobu

Stačí si vzpomenout, že rytíři nejsou jen světelní, ale existují také v temné variantě. A zatímco světelný rytíř směřuje svými činy a postoji ke stále vyššímu, čistšímu Světlu, temný rytíř naopak vzývá a inspiruje se čím dál tím vyšším Temnem, slouží mu, šíří ho.

O pokoře se u temných rytířů mluvit nedá. Temní rytíři se vyznačují výjimečnou oddaností a podřídivostí vůči rozkazům shora. A obvykle zároveň nadřazeností vůči těm, proti nimž bojují i vůči bojovníkům vlastní strany s nižší hodností, případně i svým kolegům. Vojenská disciplína patří k jejich zásadám. Naprostá bezcitnost, přetékající nenávist, krutost, důslednost, houževnatost, záludnost, faleš, to jsou nejtypičtější charakteristiky temných rytířů.

Temní rytíři, řád Temných rytířů, jako protiklad rytířů světelných, jsou jednou z větví Temných sil. Jsou nebezpeční hlavně pro svoji obrovskou odhodlanost, oddanost, nelítostnost a perfektní organizaci svého řádu a jeho aktivit. Vše podléhá naprostému utajení, každý zná jen svoji úlohu. Prostě jako při válečném tažení nebo revoluci v rámci nepřátelského režimu. Temní rytíři v duchovním pozadí světa mají samozřejmě i svůj odraz ve hmotě. Tímto odrazem jsou nejzřetelněji různé tajné temné řády a organizace. A to jak temné řády s dlouhou historií, tak i ty nedávno zakládané.“


 

Tento text pokračuje druhou částí 65D. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti II.

© Marie Mejdrová, říjen 2013
© Jiří Novák, říjen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 154
 • 30
 • 20
 • 21
 • 23

Celkový počet hlasů: 248