Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39

Články II: 30 - 39

30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární

K cíli vede pouze ta cesta, na které člověk nebude opakovat chyby z dávné minulosti, které přitáhly katastrofy. Na které bude hledat cestu ke spojení s Přírodou, místo aby se od Přírody stále více odděloval. Cesta davu, cesta většinového názoru, nezaručuje správný vývoj jednotlivce, a už vůbec ne správný vývoj civilizace. V situacích historických zlomů se může stát, že hledáním vyšší hladiny pravdy překročíte určitý práh, a pravda se najednou radikálně změnila. Vyšší duchovní nadhled pak někdy bourá zažité předsudky. Nárůst manipulace a ovládání, stále silnější varovné náznaky Přírody, množící se dílčí katastrofy a vážné tragické nehody – to je dnešní planetární situace. Silné náznaky nás vedou k tomu, abychom konečně začali řešit otázku metod a prostředků, které lidstvo celé věky na duchovní cestě používalo a dodnes používá. Další „duchovní bankrot“ v podobě planetární katastrofy si již nemůžeme dovolit. Hlavním tématem dne je najít cestu ven z kolotoče opakovaných katastrof. Cílem není a nemůže být jen si tak nezávazně zkoušet různé metody a pomůcky, co to udělá. Lidé potřebují novou pravdu, aby našli cestu ke stabilnímu vzestupu. Staré informace na nalezení trvalého duchovního vzestupu nestačí.


30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?

Vlivem opakovaných katastrof a navíc vypálením historických knihoven lidstvo ztratilo svoji skutečnou historii. Spojení s dávnými civilizacemi bylo přerušeno. Proto se místo skutečné historie učíme ve školách smyšlené pohádky. Dnešní praxe tak potvrzuje, že skutečnou pravdu lze dlouhodobě utajit. Jakmile se člověk dozví pravdu o fungování světa, začíná nést zodpovědnost za svůj vývoj. Hmota i duchovní pozadí tohoto světa jsou prosáklé temnými energiemi. Proto součástí jakékoliv umělé pomůcky a metody pocházející zevnitř našeho Vesmíru jsou temné energie. Takové metody pak nemohou vést ke stabilnímu světelnému vzestupu. Stará duchovní cesta vnímá svět jako uzavřenou duchovní strukturu. Tato struktura však není celým Stvořením. Existence absolutně nejvyšší harmonie není žádným způsobem zdůvodnitelná. Co může běžnému člověku přinést neomezený duchovní vzestup? Co je pro dnešní dobu a každého člověka rozhodující z duchovního pohledu?


30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody

Ani my, co stoupáme po Nové duchovní cestě, jsme k novým informacím nedospěli hned. Také my jsme prošli fází hledání a zpočátku jsme používali řadu doporučených metod a pomůcek. I my jsme se učili meditovat na vnitřní duchovní srdce. Tak jak jsme stoupali dál a výš, začínaly přicházet první varovné náznaky, které metody nejsou vhodné, jaké pomůcky brání našemu dalšímu vzestupu. Dosavadní zkušenosti potvrzují, že napojení na moudrost lidstva přes duchovní srdce nás dlouhodobě duchovně stahuje dolů. Východiskem je napojení na moudrost Přírody. To nám může poskytnout informace, jak se duchovně zvednout. Příroda je spravedlivá a nelze zkorumpovat. Její harmonie je však vysoko mimo dosah Staré duchovní cesty, proto člověk na Staré cestě nemá na moudrost Přírody napojení. Řada metod a technik duchovní práce a kompletně všechny umělé pomůcky pro duchovní vzestup brání člověku napojit se na moudrost Přírody.


31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka

Na konci 20. století došlo k souběhu dvou duchovních akcí plánovaných různými institucemi. Jednak šlo o zásah Přírody, který měl zajistit významnou změnu ve výbavě hlavních čaker pozemského lidstva. A současně o plánovanou akci lidských duchovních hierarchií, které také očekávaly, že na konci 20. století se bude lámat vývoj. Předem ohlašovaný „Druhý příchod Krista“ spojený s katastrofou a evakuací vybrané části lidstva, to vše pod vedením mimozemských civilizací, se nekonal. Naproti tomu změna ve výbavě čaker plánovaná Přírodou se uskutečnila. Výsledkem je, že lidstvo přešlo do nové epochy jiným způsobem, než byl ten, který byl mnoha jasnovidci a proroky celá staletí předem naznačován. Období konce 20. století znamenalo počátek ztráty vlivu lidských Duchovních hierarchií, které tisíce let držely v rukou hlavní otěže vedení lidstva z duchovních sfér. V tomto příznivém období dějin na dalším vrcholu Platónského roku se iniciativy jednoznačně chopila Příroda a nasměrovala lidstvo novým směrem.


32. Transformace lidstva – skutečně probíhá nebo ne?

Úkolem lidstva je být katalyzátorem evoluce velkých přírodních celků – planet, planetárních soustav, galaxií, vesmírů, světů. Lidstvo je tou příměsí, která dokáže vývoj velkých přírodních celků mnohonásobně urychlit, nebo naopak jakýkoliv pozitivní vývoj zničit, zastavit. Za transformaci jsou považovány náhlé vysoce pozitivní evoluční změny týkající se Přírody, Planety nebo člověka, které probíhají v relativně krátkém časovém období několika let nebo desítek let. Procesu transformace se účastní mnoho bytostí, celá řada úrovní života. Aby tento proces proběhl, jak má, je potřeba spolupráce všech dílčích jednotek. Transformaci na planetě Zemi nastartovala sama Příroda, když zajistila rozšíření výbavy hlavních čaker člověka. Příroda však očekávala, že po tomto prvním kroku, bude následovat vstřícný krok probuzeného lidstva - vstup na cestu stabilního duchovního vzestupu. K tomu však zatím u drtivé většiny lidí na Planetě nedošlo.


33A. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I

Informační bioenergie nacházející se všude kolem nás, jsou výsledkem působení Přírody, Planety, a Kosmického vědomí prostřednictvím všudypřítomných morfických polí. Je to přitom zařízeno tak, že každá otevřená čakra automaticky přijímá informační bioenergie popisující určitou oblast vnímání, prožívání a způsobu zpracování vnější reality člověkem. Například první úroveň čaker je úrovní, na které se formují základní hranice člověka ve hmotném světě – co je on a co už není on. Zde člověk zpra­covává svůj postoj k zajištění základních hmotných potřeb - jíd­la, výživy, bezpečí, sexu, materiálního zajištění. Bioenergie procházející druhou rovinou čaker umožňují pocitově rozlišit a vyvážit protiklady v postojích vůči sobě i okolí. Třetí úroveň je úrovní rozhodování, které vychází z rozumového hodnocení dané situace. Zde dává člověk najevo sílu své hmotné osobnosti - schopnost rozhodovat se a jednat. V rovině srdce člověk cítí a vnímá duchovní pozadí světa a vyvažuje hmotné i duchovní impulsy v životě.


33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II

Čakry od 5. do 7. úrovně přinášejí do života informace o neviditelném duchovním pozadí světa. Jejich otevřenost je typická pro člověka, do jehož rozhodování a fungování zasahují i vyšší složky jeho bytosti, tedy Vyšší Já a Věčné Já a také všudypřítomná Příroda a Kosmické vědomí. Na 5. úrovni dochází k vyjadřování a sdělování pravdy nebo naopak k jejímu překrucování či zastírání. Na 6. energetické úrovni se vytváří nový způsob vnímání. Smys­lový zrakový pohled doplněný rozumovým hodnocením je ještě navíc ovlivněn přijímanými informacemi o nehmotné duchovní stránce reality. A na základě toho se vytváří konečný vnitřní postoj člověka. Čakrami 7. úrovně jsou přijímány aktivační energe­tické impulsy, které předznamenávají každou novou etapu života a přinášejí zásadní změnu buď ve vnějším, nebo ve vnitřním fungování člověka. Podle čeho poznáme člověka, kterému optimálně a harmonicky fun­gují jeho čakry? A čím se naopak vyznačuje ten, jehož energetický systém nefunguje optimálně? V situaci, kdy člověk narazí na strop svého vzestupu a nemůže dál, je nezbytné vrátit se k základům - k tématům zpracovávaným na své 1. ener­getické úrovni.


33C. Osm stupňů energetického fungování člověka

Základní péče člověka o svoji bytost spočívá v přivedení do svého těla optimální hmotné výživy a optimální sestavy bioenergií. Každý má své osobní optimum 100 %, které by mohl denně dostávat, kdyby každá z jeho hlavních čaker fungovala optimálně, a pokud by jedl takové potraviny, které potřebuje. Především lidé s vyladěním nad 60 % jsou těmi, kteří mohou pozitivně změnit Planetu, Přírodu, i fungování lidské civilizace. Na této úrovni se však nachází pouze 5,8 % světové populace, tedy zhruba každý sedmnáctý člověk. Zbývajících 94,2 % světové populace obvykle odmítá naprosto nové a revoluční informace. Tato rozsáhlá skupina tvoří dav, který vytváří názor většiny. Tento většinový názorový postoj se stává pro ně závazným a považují jej za jedině správný. Ve vzestupu nahoru jim brání hmotné či duchovní předsudky a jednoznačná priorita věnovaná většinovému mínění nebo většinovému duchovnímu názoru.


34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi

Všechny přehmaty v minulých existencích začínaly stejně. Nedostatečná péče o duchovní komunikaci se světem nad námi vedla postupně ke ztracení přístupu k vyšší pravdě. Ztratili jsme tím informační spojení na svoji minulost. Zapomněli jsme důvod, proč jsme sestoupili do nižšího světa, jaké své přehmaty jsme přišli napravit. Místo nápravy situace jsme pak začali opakovat stejné chyby. Takže ztráta duchovní komunikace s duchovními světy nad námi je skutečnou příčinou propadů, destrukcí, katastrof. Klíčem k nalezení správné cesty zde na Zemi je udělat všechno pro to, abych si probudil komunikaci s vyššími světy. A pak abych o ni pečoval, denně ji používal a udržel si ji. Duchovní komunikace – to je klíč k nalezení správné cesty jak pro celé lidstvo, tak i pro každého jednotlivého člověka. Oni nahoře nám ochotně pomohou a poradí. Spojení však musíme navázat my. My si musíme naladit své antény dostatečně vysoko. My musíme volat, prosit, žádat, až jednoho dne uslyšíme odpověď.


34B. Komunikace na Nové duchovní cestě

Duchovní komunikace nás lidí dole s duchovními světy a bytostmi nahoře je klíčem k nalezení správné cesty a správných metod vzestupu. Získat duchovní komunikaci zpět dá určitou námahu, ale vložené úsilí se vám bohatě vyplatí. Začnete být skutečnými organizátory svého života. Duchovní komunikace není totéž, co běžně používaný channeling. Duchovní komunikací rozumíme navázání takového rozhovoru, který je pro obě zúčastněné strany naprosto rovnoprávný. Člověk na vzestupu se dokáže svojí vnitřní frekvencí vyrovnat zdroji a pak s tímto zdrojem komunikuje „tváří v tvář“, z očí do očí. Jakmile vstoupíme na Novou duchovní cestu a dostaneme se frekvencí výše nad 12. tělo člověka, otevřou se nám po nějaké době postupného vzestupu další příležitosti pro komunikaci. Můžeme mluvit s bytostí Planety, Sluncem, Galaxií, i Vesmírem neboli Kosmickým vědomím. I se stvořiteli, nejvyššími anděly Dhyany, přírodními anděly (duchy), přírodními bytostmi, různými úrovněmi Přírody, s bytostmi či vědomími z vyšších duchovních světů, se sférami.


35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu

Přišel čas první rekapitulace, shrnutí toho nejpodstatnějšího, co člověk pro nastoupení cesty vzestupu potřebuje. Nová duchovní cesta (NDC) nepředstavuje žádné rozumování, polemizování, filozofování, dlouhé vyčkávání. Je to cesta akce, cesta uvědomělé aktivity, cesta praktického hledání střední optimální cesty mezi každou dvojicí doplňujících se protikladů. Stará duchovní cesta má zatím jasnou informační převahu. Lidé čtou stovky knih a navštěvují desítky přednášek, seminářů i jiných duchovních akcí. Zatímco na straně NDC jsou tyto jediné webové stránky. Rozhodující síla NDC však není pouze v informacích, v principech, ale především v čistých energiích, které každému přináší a v možnostech, které neomezený vzestup každému člověku poskytuje. Planeta, Příroda i světy nad námi přijímají principy NDC. Také volba směru dalšího vývoje pozemské civilizace již byla provedena. Okamžik volby teď bude čekat na jednotlivce, národy, hnutí, hmotné instituce.


36A. Co všechno se skrývá pod pojmem Bůh?

Co všechno lidé ukrývají do představy Boha? Dáv­ní obyvatelé Planety, kteří z pohledu dalších pokolení měli mimo­řádné schopnosti, byli postupně pozvednuti na Bohy. Bůh jako cokoliv nepoznaného, vyššího, dokonalejšího, Bůh jako každá bytost či vědomí nehmotné povahy, Bůh jako dokonalý řád světa, Bůh jako starostlivý otec, učitel a zákonodárce, Bůh jako Vesmír, Příroda, Kosmické vědomí, Bůh jako všechno ve všem. Většina názorů na Boha mezi lidmi na duchovní cestě vychází z představy Boha jako Otce Stvořitele – tedy bytosti, která tvůrčím aktem stvořila tento Vesmír a život v něm. Proč pro Novou duchovní cestu nemá slovo Bůh význam? Na cestě neomezeného duchovního vzestupu jsme neměli důvod klanět se jménům či symbolům, které vymyslel člověk. Ale snažili jsme se poznávat skutečný stav věcí v duchovním pozadí nad naším světem. Naučili jsme se duchovně komunikovat a oslovovali jsme bytosti, instituce jménem, které jim přirozeně náleží.


36B. Stvořitel, andělé, Kosmická inteligence, mimozemšťané

Pozemské lidstvo je výsledkem tvůrčího aktu z vyšších rovin existence. Skutečná pravda však leží někde uprostřed mezi extrémními názory materialistů vycházejících z Darwinovy evoluční teorie a kreacionistů vycházejících z Bible. V tomto pokračování se zabýváme podrobnějším popisem pěti skupin bytostí či systémů, které zasahují nebo v minulosti zasahovaly do evoluce lidstva nebo ji jakýmkoliv způsobem ovlivňovaly. Především se jedná o Stvořitele a jeho prodloužené ruce – anděle. Třetí skupinou je samotná Příroda, Planeta, Vesmír a prostředí, které nás obklopuje. Čtvrtou skupinou je seskupení lidských duchovních mistrů, kteří zakládali instituce nazvané Duchovní hierarchie. A pátou skupinou konkrétní přímé zásahy bytostí mimozemských civilizací ze hmoty. Znovu se vrátíme k úvaze, zda pozemský člověk může překonat harmonii samotného Stvořitele. A podrobněji popíšeme způsob, jak lze hledat pravdu za pomoci Kosmického vědomí.


36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi

Proč mimozemské bytosti běžně nevnímáme? Příčinou je odlišná hrubost hmoty, ve které se jejich vývoj ustálil. Některé vesmírné civilizace mají navíc schopnost transformovat svoji podobu. Poté co andělé Dhyané ztratili poslední možnosti, jak vývoj lidstva účinně ovlivňovat, lidstvo se začalo řídit samo prostřednictvím lidských Duchovních hierarchií složených z  nejvyspělejších duchovních mistrů, kteří dosáhli v jednom ze svých životů ve hmotě osvícení. A navíc začaly přicházet razantní zásahy mimozemských mocností sdružených do Galaktické konfederace. Z nich se nejvíce angažovali Plejáďané z planety Erra. Vysvětlení některých jejich zásahů: Zničení Sodomy a Gomory jaderným výbuchem, zkáza Sumerské civilizace, Hospodin a cesta Hebrejců pouští, příchod do země zaslíbené a vybití obyvatelstva místních měst i s dobytkem, božská zjevení ve 20. století, setkání s vybranými kontaktéry.


37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?

Všechny nechtěné karmické vazby s mimozemskými bytostmi, které zde v minulosti zasahovaly do vývoje, nás pozemšťany zatěžují. Proto existenci mimozemšťanů a jejich zásahů na Zemi nemůžeme přehlížet, ale potřebujeme tyto vazby začít rozvazovat. Čas nás k tomu tlačí. Člověk ve Vesmíru funguje jako katalyzátor evoluce obřích vesmírných bytostí. Je tou příměsí, která dokáže evoluci Vesmíru mnohonásobně urychlit a stabilizovat nebo také naopak ještě více zpomalit či úplně zastavit, zničit. Kritériem úspěšnosti civilizace ve Vesmíru je jednoznačně nalezení stabilního vzestupu a skutečné duchovní evoluce, získání odolnosti proti zlu a schopnosti krok za krokem zlo likvidovat. Získání vnitřní síly překonávat kritická období ve svém vývoji a udržet si duchovní vzestup za každé situace. Důležitá je však praxe. To, co civilizace dokáže. Jasně viditelné a prokázané výsledky. Neúspěch a katastrofa prvního Vesmíru. Dvě civilizační centra v tomto v pořadí druhém Vesmíru. A poslední pokus Tvůrců – vysazení lidstva 2. typu na Zemi. Co nastane po nalezení optimální podoby civilizace?


37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace

Některé mimozemské civilizace by chtěly pro sebe získat naši schopnost cítit, vyciťovat, chápat dobro a zlo. My máme svědomí, soucit s druhými, lítost. Oni city nikdy neměli. Jsou jednoduše jiným typem člověka. Například Arkturiané jsou proti nám vrcholně praktičtí. Neřídí se pocitem, ale tím, nakolik jsou věci, činnosti praktické a užitečné. Plejáďané z planety Erra jsou zase na rozdíl od nás zvyklí plně respektovat centrálně nalinkovanou cestu evoluce, centrální řízení. Včetně centrálního zasahování do partnerských vztahů a plánování početí potomků. Ve Vesmíru byly v minulosti vysazovány i vyspělé životní formy pro trvalý život ve vodním prostředí. Jednou z nich by mohla být civilizace delfínů. Náznaky svědčí také o tom, že ve Vesmíru existují i křemíkové formy života. Základní možností komunikace člověka s jinými formami života by mělo být dorozumívání na telepatickém základě. Tedy duchovní forma komunikace, kterou si do jisté míry dokáže probudit každý člověk, který se dostane na stabilní cestu duchovního vzestupu.


37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace

Vesmírní lidé žili trvale stovky i tisíce let mimo Přírodu a odchýlili se proto od normální evoluce. Dlouhodobě jim chyběla energie bylin. Takové prostředí vyvolává sklony k agresivnímu necitovému chování, k násilí a hrubostem. Vede ke znatelné převaze agresivního mužského vladařského chování navenek ve hmotném životě. Galaktická konfederace tak ve skutečnosti představovala násilné seskupení vyspělých galaktických civilizací udržované okupačními režimy a tvrdým vojenským nátlakem. Sdružovala nedobrovolně desítky tisíc civilizací. Jediná vyspělá civilizace, která odolala její vojenské síle, byli Arkturiané. Schopnost Vesmírných lidí rozšiřovat vnitřní prostor, vytvářet nové dimenze, odchytávat mrtvé, vytvářet umělé bytosti, roboty, bioroboty, využívat hmotná těla jiných bytostí. Uměle vytvořený žebříček duchovní moci – Prvotní Stvořitel, Stvořitel, Otec, Syn, Duch Svatý, Hospodin.


37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru

Oblast Země je místem, kudy byly směrovány první soustavné zásahy Tvůrců do vývoje uvnitř Vesmíru. Zde byl Vesmír osazen prvními formami života, zde je i místo počátků vývoje lidstva. Odtud je proto nejlepší spojení do vyšší reality, v jejímž rámci Vesmír vznikl, i do všech vyšších duchovních světů a paralelních Vesmírů. Země je navíc oblastí s jedinou civilizací 2. typu vysazenou v tomto Vesmíru. Naše Země se proto stala klíčem k nalezení evoluce pro celý Vesmír. Schopnost neomezeného duchovního vzestupu už máme v sobě tisíce let. Ale až v tomto životě jsme našli způsob, jak se dostat na vzestupnou cestu jednodušším způsobem. Tím, co je pro každého člověka přirozené – tělesným cvičením Pěti Tibeťanů a optimální zdravou výživou. Jaké jsou přednosti nás pozemšťanů a v čem jsme nenahraditelní? Jaké výhody nám dává nejhrubší hmota? Prokážeme své přednosti i v rámci Vesmíru?


37E. Transformace Arkturianů do nové podoby

Lze očekávat významný posun od zřízení funkce velvyslance OSN pro mimozemšťany? Problém s Planetou a hvězdou Arkturianů. Byly to velmi silné náznaky varující, že samotná věda a technika civilizaci nespasí. Že se jednotliví lidé i civilizace jako celek musí začít urgentně věnovat i duchovní rovině života. Tedy tomu, na co už za dlouhé věky dávno zapomněli. Příprava unikátního projektu, který postupně zajistil přenesení našeho vzestupu na civilizaci Arkturianů. Taková transformace má však i méně příznivou stránku. Otevření vzestupu ve Světle otevře dveře i k vlastním temným systémům a přehmatům z dávné minulosti ve vyšších světech. Neetické činy na cestě vzestupu učiní karmické čištění nezvládnutelným. Jaká je dnešní situace Arkturianů? Jaké jsou možnosti vesmírné přepravy nás pozemšťanů na vzestupné duchovní cestě?


37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi

Období přelomu 2. a 3. tisíciletí bylo obdobím přinášejícím předpoklady obrovských změn. Kritickými konstelacemi bylo zatmění Slunce v srpnu 1999 a postavení planet v linii v květnu 2000. Mimořádná energie podobného seskupení planet se může projevit buď fyzickou destrukcí Planety ve formě katastrofy, nebo umožní duchovní zvrat ve vývoji, nalezení a nastartování nové duchovní cesty pro lidstvo. Vesmírní lidé chtěli situaci řešit násilnou katastrofou Planety spojenou s evakuací vybraných osob. Akci nazvali „Druhý příchod Krista“. Kdo se tehdy vydával za Ježíše Krista? Jakým způsobem měl být prováděn výběr evakuovaných? Je taková akce bratrskou pomocí nebo spíš nepřijatelným zákrokem? Jaké by byly karmické následky takto uměle vyvolané katastrofy? Došlo by tím k posílení postavení pozemské civilizace nebo spíš k jejímu ovládnutí a podrobení?


37G. Převedení Země přes období hrozících katastrof

Planeta Země i naše Slunce představují živé bytosti. Tyto bytosti však byly od svého vzniku před miliardami let až do nedávné doby neprobuzeny. Pokud lidstvo chtělo překonat kritický bod ve své evoluci na konci 20. století, bylo třeba pomoci Planetě, a sejmout z ní dostatečně velkou část nánosů nahromaděných lidstvem, aby se sama mohla probudit. Mimořádné energie o Velikonocích roku 1999 byly využity k likvidaci temné nehmotné síly na Planetě - Černého bratrstva. Následkem toho se začaly probouzet drobné kamenné bytosti a celý proces vyvrcholil probuzením vědomí Země a jejích čaker na konci roku 1999. Mimořádná konstelace planet v linii v květnu 2000 pak umožnila probudit k plnému vědomí Slunce. V tomto období ztratili vliv na fungování Planety Vesmírní lidé, ale také lidské Duchovní hierarchie.


37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi

Překročení kosmických zákonů každou civilizací při vměšování na jiných planetách přináší těžké karmické následky. Ani dobrý úmysl není zárukou oprávněnosti pomoci druhým. „Přičinliví jedinci“ na Zemi místo toho, aby se karmicky čistili, aby se vzdávali dobrovolně své minulé výbavy, když už se jim vlivem rostoucí čistoty prostředí vynoří na povrch, tak naopak tuto výbavu vytahují na svět, opět se s ní ztotožňují a vedou další k jejímu hromadnému využívání. Vesmírní lidé zdaleka nebyli těmi nejhoršími, co se na Zemi vměšovali. Mimozemské temné mocnosti na Zemi. Projekt spolupráce USA s temnými mimozemšťany. Drakoni (reptiliáni), Deros (šediváci). Proč tolik únosů a nelidské pokusy s lidmi? Pozdější pokusy vlády USA zbavit se těchto mimozemšťanů skončily neúspěchem. Čistá duchovní síla jako nejsilnější zbraň. Očista prostředí Země ještě není ukončena.


38A. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole

Lidské návyky a zákony společnosti nejsou věčné a vyvíjejí se souběžně s průběhem evoluce lidstva. Stejně tak i Příroda prochází svojí evolucí a také zákony jejího fungování podléhají vývoji. Veškeré systémy v Přírodě jsou regulovány kromě známých faktorů i neviditelnými morfickými poli, která slouží jako energetický otisk pro určité návyky chování. Morfické pole obsahuje vzory činností pro danou situaci, které byly upevněny v minulosti a staly se návykem jednotlivce či určité skupiny. Účinek morfického pole na příslušný objekt je vyvolán morfickou rezonancí, která funguje na základě podobnosti. Pokud se určitý objekt vyskytne v situaci typické pro fungování návyku, instinktu, návyk je spuštěn. Morfická rezonance funguje na podkladě bioenergie, což znamená, že přenos probíhá nadsvětelnou rychlostí. Morfogenetická pole řídí postupný růst a vývoj živého organismu od zárodku až do dospělosti.


38B. Vývoj nových návyků člověka a Přírody

Informační šum dimenze jako energetická signatura prostoru v daném čase. Rizika přechodů do jiných dimenzí a časů. Změny jsou kořením evoluce. Proto bychom se měli se změnami v morfických polích setkávat na jakýchkoliv organizačních úrovních. Pozitivní mutace lidstva jsou však pozorovatelné až v řádu desetiletí. Předpoklady uplatnění pozitivního vlivu jednotlivců na vývoj světa. Každý nový návyk lidstva by měl projít potvrzením užitečnosti praxí. Neetické ovlivňování morfických polí člověka, vnucování nových návyků silou. Co mohou lidstvu přinést zrozené bytosti dávných civilizací? Dokážeme pochopit odkaz dávné Atlantidy, nebo půjdeme stejnou cestou? Nechceme přece, aby se historie opakovala.


38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj

Magie má vlastní nástroje na prosazování vlivu na svět. Stínová varianta vedení světa magií a lidskými Duchovními hierarchiemi prostřednictvím silných astrálních egregorů. Astrální egregor křesťanství založený na uctívání Ježíše a současně odklonu od jeho původního učení. Síla magie při katolické mši. Budování sítě církevních staveb a upalování obětí jako další cesty k posilování církevního egregoru. Jan Hus a úloha husitského hnutí. Magický útok katolické církve po Bílé Hoře. Astrální egregor obětních rituálů. Temné pozadí medicíny a léků. Osobní magické egregory duchovních mistrů. Očistný proces automaticky odhaluje temné systémy. Dnešní svět potřebuje jednoznačnou volbu - řízení vývoje lidstva i Planety předat přirozeně tvořeným a praxí dolaďovaným morfickým polím. Polím, která existují a budou i nadále existovat mimo vůli jednotlivců, mimo rozhodovací pravomoce jakékoliv magie.


38D. Obětní rituály a jejich následky

Pastevci a zemědělci chrání svá území, obydlí, zvířata, ale také své zemřelé, aby nebyli zneužiti, a za tím účelem postupně navazují kontakty s neviditelnými duchovními silami či bytostmi. Svým ochráncům nabízejí cenu nejvyšší - lidskou oběť. Takto vyživovaní démoni se stávají opravdu silnými – a začínají terorizovat i ty, kteří chtěli využít jejich pomoc. Národy, skupiny, kmeny, které neopatrně vyvolaly temné síly z podsvětí, často končí katastrofou, masakrem. S Kelty přicházejí na naše území noví mágové – Druidové. Ti se stávají prostředníky mezi světem živých a mrtvých, mezi viditelným světem lidí a neviditelným podsvětím, obývaným podivuhodnými bytostmi. Příběhy z karmické očisty – Obří hrad na Šumavě, Nový Hrádek v Krčském lese, místo husitské bitvy u Lipan, Kněžna Libuše, obětní rituály v dávné minulosti. Nepříznivé události na jednom místě se řetězí a přitahují další katastrofy.


38E. Informační pole a duchovní knihovny

Žádná paměť není věčná. Navíc všude na světě v období přelomu letopočtů mizelo vědění v plamenech. Většina hmotných knihoven obsahujících klíčová díla minulosti a odkazy dávných civilizací byla nenávratně zničena. Také někteří z andělů, či mistrů, pod vlivem temných inspirací záměrně měnili informace o minulosti, ty správné nahrazovali smyšlenými. Při hledání pravdy o minulosti proto musíme kombinovat různé zdroje. Univerzální informační pole (UIP) a Kronika Akaši. Není pravda, že z Kroniky Akaši lze zjistit všechno. Duchovní knihovny již neobsahují kompletní pravdivé záznamy o dávné minulosti. S čím nás spojuje kyvadlo, automatické psaní, náhlé osvícení? A co speciální komunikační přístroje, jakými byly mluvící hlavy, křišťálové lebky? Jaké byly předpoklady komunikace s Kronikou Akaši nebo s UIP? Magické ovlivňování informačních polí.


39A. Karma jako duchovní a etický princip

Karma znamená nahromaděnou a nesplacenou energii všech předchozích činů z tohoto života, i ze všech předchozích existencí. Karmu jako souhrn nesplacených následků svých činů má každý člověk i každá další bytost – anděl, Stvořitel, astrální víla, trpaslík, vodník, čert, atd. Karmu má také každá skupina, instituce, národ, i celá civilizace. Karmu mají i duchovní hnutí, duchovní učení, jednotlivé úrovně lidských Duchovních hierarchií, náboženské systémy, magické systémy, astrální egregory. Karmu také mají místa v Přírodě, domy a další stavby, oblasti, území, planety, hvězdné soustavy, galaxie i celý Vesmír. Ve druhém smyslu se slovo Karma používá jako označení pro karmickou instituci. Dva způsoby neutralizace negativní karmy. Automatické fungování principu karmy na počátku zajišťovalo samo prvotní prostředí, tedy jakási Prvotní Příroda, svojí energií.


39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty

Jak, kde a v jakém pořadí se přirozeně ukládají karmické vrstvy? Při sestupech dolů, vždy když se mělo začít něco nového, se často navracela tato otázka: Vyčistit vylézající karmu nebo ji zakrýt? Odloženou karmu ve světech nad námi jsme odkázali sami sobě. Máme-li se někdy karmicky očistit, musíme to udělat v tomto světě, protože jiná další možnost už nebude. Duchovní pozadí světa teď každého tlačí ke změně, k nastoupení karmické očisty. Co bude s těmi, kteří se budou i nadále vědomě stavět proti své karmické očistě? Co všechno mohou obsahovat karmické vrstvy? Co se stane při obnažení karmické vrstvy? Co je potřeba k nastartování přirozené karmické očisty? „Divoké“ karmické čištění je problematické. Místo překonání dávného přehmatu často dochází k jeho opakování a tím i k posílení původních karmických vrstev místo jejich rozpuštění. Karmické zkoušky přicházejí neočekávaně.


39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?

Usuzovat, že je člověk na vzestupu, a že je karmicky čistý, pouze na základě dobrého duchovního vnímání, které má, je zjevně nesprávné. Civilizace s otevřeným duchovním vnímáním nikdy v minulosti vzestup nenašly. Nepřirozená privilegia je potřeba v dalším vývoji eliminovat. Mimořádné vnímání může být výsledkem propůjčených privilegií od Světla, nebo od Temna, nebo pochází z napojení na svůj domovský svět. Otázka, kterou potřebuje řešit většina bytostí: Obnovit staré schopnosti nebo se jich vzdát? Podřídit se dnešnímu řádu světa je výhodné jak pro jednotlivé bytosti, tak i pro jejich okolí a Přírodu. Naopak mimořádné vnímání mimo pořadí není dobrou kvalifikací pro vzestup. Znalost magie a mimořádné duchovní vnímání mimo pořadí přestaly být v tomto světě dokladem duchovní pokročilosti. Podporuje mimořádné vnímání vlastní karmickou očistu? Každého jednotlivce čeká okamžik rozhodnutí.


39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti

Pokračující sestupy do nižších světů postupně zablokovaly původní automatické fungování Karmy. Karma se začínala hromadit, bylo potřeba vytvářet systémy umělého řízení Karmy. První zásadní příčinou problémů se stalo to, že Stvořitelé a ti andělé, kteří začali řídit Karmu, sami této Karmě nepodléhali. Příklad těch shora, kteří nepodléhali této umělé Karmě, vedl k tomu, že také ti dole začali hledat cesty k obcházení Karmy. S obcházením Karmy původně začaly světelné bytosti a instituce - temní však dokázali dovést tento „světelný zlozvyk“ do naprosté dokonalosti. Není pravda, že postup temných vzhůru je uzavřen. Právě naopak - temné síly jako první našly cestu vzestupu. Proto dokázaly nepozorovaně proniknout do každého mocenského seskupení sil Světla. Každé odkládání karmy posiluje Temno, ať je provádí jakákoliv bytost či instituce. Problémy v řízení Karmy anděly Dhyany.


39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla

Ještě předtím, než andělé Dhyané úplně ztratili spojení s lidskými civilizacemi ve hmotě, navrhli, aby nejvyspělejší lidské bytosti vytvořily jakýsi duchovní předvoj. Ten povede duchovní vývoj civilizace, aby se už neopakovala situace s Atlantidou. A sami pak tento předvoj pomohli vytvořit. Dnes pro něj používáme název „Duchovní hierarchie Bratrstva Světla“. Jakým způsobem mělo být lidstvo 2. typu dovedeno k duchovnímu probuzení a k určitému zlepšení duchovního vnímání? Je genetické naočkování duchovních schopností předpokladem vzestupu? Ve zlomových obdobích je potřeba naopak včas odhodit staré, aby se mohlo zrodit nové. Magie ani dokonalá technika duchovní vzestup lidstva nezajistí. Vytvoření lidských Duchovních hierarchií nebylo optimální, protože vývoj člověka 2. typu nesprávně nasměrovalo mimo hmotu. Sami andělé Dhyané tak na dlouhé tisíce let upevnili starý přežitý systém.


39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi

Řízení karmy a vedení bytostí ve hmotě Duchovními hierarchiemi nevyřešilo klíčový problém lidstva: Co s duchovně neprobuzenými lidmi? Přesunem karmy do dalších životů lidé nemohli pochopit povahu karmických událostí. Navíc karmické zatížení se stávalo nezvládnutelným. Také samotný způsob vedení jednotlivců ve hmotě mistry Duchovních hierarchií ani zdaleka nebyl optimální. Příklady z karmické očisty, které naznačují, jak byli lidé ve hmotě nátlakem shora manipulováni. Duchovní hierarchie dokonce někdy „nutily“ bytosti opakovat stejné chyby. Kolektivní vyrovnávání karmy „umělými“ přírodními katastrofami. Takové umělé zásahy jsou ve skutečnosti zločinem, hrozbu katastrofy od Země neodvrací. Řízení lidstva ve hmotě umělými majestáty duchovních mistrů. Každý umělý zásah do duchovní praxe vytváří temné energie. Toto vše svědčí o postupujícím zatemňování Duchovních hierarchií.


39G. Principy přirozené karmické očisty

Co je to duchovní vzestup a jaké má výhody? Co se stane při obnažení karmické vrstvy? Existuje možnost karmického čištění po fyzické smrti? Aby se karmický problém mohl vyřešit a rozvázat, potřebujeme se duchovním vzestupem dostat až na tu úroveň, na které se problém stal. Kroky potřebné ke karmické očistě jsou následující: První krok – vyvinout vzestupný vztlak. Druhý krok – zbavit se stahujících vazeb nachytaných v tomto hmotném životě. Třetí krok – naučit se vnímat náznaky a reagovat na ně. Čtvrtý krok - pochopit poselství obnažené karmické vrstvy. Pátý krok - omluva, odpuštění, pokání. Šestý krok – snažit se o nápravu situace. Sedmý krok – zajistit rozpuštění obnažených karmických vrstev. Jak sám napomáhat karmickému čištění? Pro člověka na vzestupu je Karma výchovným nástrojem. Co by mělo být naším nejsilnějším motivem pro vzestup?


39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit

Magie dokáže pouze odložit nahromaděnou karmu z jednoho místa na jiné, přetvořit ji do jiné energetické podoby. Neumí však člověka od karmy definitivně vyvázat. Magie svou podstatou nedává možnost vzestupu a proto ani ke skutečnému duchovnímu vzestupu nemotivuje. Rovněž medicína je opakem karmické očisty. Také většina dalších metod alternativní medicíny používá magii a táhne proto člověka do pádu ve Světle. Jaká je podstata homeopatie? Vede léčba homeopatií člověka na vzestup? Zakrýváním náznaků ztrácíme zpětné vazby vývoje. Dáme přednost postupné karmické očistě nebo raději zvolíme cestu katastrof? Nečistí-li se zodpovědní jednotlivci, dochází k hromadné drastické očistě území, národů, civilizací. Zemětřesení v Indickém oceánu 2004 a na Haiti 2010. Poselství těchto největších katastrof posledních desetiletí pro lidstvo. V možnostech lidstva dnes je takovým katastrofám předejít.


39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na další vývoj

Další strategie Duchovních hierarchií - pokusy přenést do hmoty čisté duchovní učení (Ježíš, Buddha, Mohammed) a mise dalších významných duchovních mistrů ve hmotě. Po celý nový letopočet se síly Světla i nadále upínaly k nehmotnému světu a nepochopily skutečný význam hmoty pro člověka 2. typu. Snaha Temna dosáhnout definitivního zlomu vývoje. Změna vývoje lidstva od 50. let 20. století - přesun vyspělých duchovních bytostí do hmoty, rozhodnutí uvolnit duchovní informace. Co se ve skutečnosti stalo na konci 20. století? Nezbytnost očistit dnešní svět od magie a jejích následků. Právě magie totiž vytvořila největší zrůdnosti v tomto světě, například systém prokletí, novodobý černý bratr ze hmoty, zrůdná umělá bytost nazvaná leviatan. Jakým způsobem byla řešena otázka dalšího vlivu Duchovních hierarchií na vývoj? Agartha jako temné duchovní centrum a její vliv na svět.


39J. Principy nového karmického pořádku

Karma v individuálním lidském měřítku jako zrcadlo, které vrací člověku energii jeho činů, na konci 20. století prakticky nefungovala. Pokud někdo sklízel karmické vyrovnání, šlo většinou o ty zásahy, které byly umělou karmickou institucí naplánovány dopředu před životem na určité období. Nebo šlo o úder nespravedlivé temné karmy. Po nastartování NDC se začíná budovat nový karmický systém. Tyto stránky nebyly myšleny tak, aby je lidé jen tak četli. Celý projekt jsme spustili proto, aby si další a další lidé začali uvědomovat vážnost naší pozemské situace. A aby je informace na těchto webových stránkách dovedly ke změnám ve vlastních životech. Jak se utvářel nový karmický systém? Hlavní zásady nového karmického pořádku. Poselství nejvyšší Karmy pro lidstvo. Cílem NDC je dosáhnout změny ve hmotném světě. Co je předpokladem sestupu karmy do hmoty?


39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC

Důležitost sledování náznaků a impulsů na vzestupné cestě. Karmický systém může být jen tak dobrý, čistý a spravedlivý, jak vyladěná a harmonická je celková situace v našem světě. Až Nová duchovní cesta přináší skutečný zlom ve fungování tohoto světa a tím současně i zlom ve fungování odvěkého principu karmy. Během května 2011 přišla celá série náznaků a událostí, která naznačila potřebu dalšího kola rekonstrukce a obnovy spravedlivého karmického řádu na této Planetě i v celém Vesmíru. Na několika příkladech detailnějšího popisu proběhlých událostí a opatření, která bylo potřeba přijmout, naznačím, jakými změnami procházel karmický systém na Zemi a v přilehlém okolí v období předcházejícím Slunovratu 2011. Tyto příklady dokládají, jaké instituce a bytosti ještě v nedávné minulosti řídily karmický systém na naší Planetě.