Pravčická brána
Úvodní stránka | Odpovědi na reakce čtenářů | Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou?

Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou?

Jiří Novák Vloženo 11.2.2010


8.2.2010 jsem obdržel následující mail, který mně hrubým, výsměšným a ponižujícím způsobem vytkl to, jaké informace předávám čtenářům. Považuji za důležité tento mail i svoji reakci na něj zde uveřejnit. Jako ukázku toho, že filozofie Nové duchovní cesty propagující čistý duchovní vzestup má také své odpůrce, zastánce toho starého, co dosud plně přežívá.  Původně jsem jméno autora mailu nahradil jeho iniciálami. Na jeho pozdější žádost uvádím mail kompletní.> Od: Wegnnn@seznam.cz
> Komu: mjnjirinovak@centrum.cz
> Datum: 08.02.2010 15:06
> Předmět: RE: článek-Osud

Pane Nováku,

     sleduji Vaše "přednášky" na Osudu z mnoha důvodů, ale
především mne zajímá co dělá člověk, který ke mě chodil na přednášky a na
výuku živlové magie podle F. Bardona. Je mi líto, že jste se neptal když
jste mohl na různé věci ohledně této tématiky, protože jak je vidět,
nepochopil jste, neprožil a nenaučil se to co je skutečnou esencí
OPRAVDOVÉ znalosti= Moudrosti energií a sil , které jsou základními
kameny STVOŘENÍ.Je naprosto evidentní, že jste nezvládl ÁKAŠU nejen
teoreticky, ale i prakticky! Jestliže jste nezvládl Ákašu nemohl jste
doposud zvládnout plně Životní energii, Živly a Fluida.!!! Možná že na
Vašem stupni vývoje Vám to stačí(s tím nemám problém), ale pokud
prezentujete určité znalosti na dané téma, tak to mi už vadí, pokud říkáte
s plnou vážností tvrzení, které nejsou daleko k záměrné mystifikaci a
svádění na nepravou cestu......(...že by to byl Váš úkol?)

Zde máte několik okruhů k zamyšlení nad sebou, respektive nad tím co jste
napsal.... můžete to pojmout třeba jako domácí úkol (úsměv):

1) Co je to Nulový Bod? Má Vědomí? Co je Projevené a Neprojevené Bytí? Jak
jsou ve vzájemném vztahu a jak se projevuje?

2) Co je Vědomí? Čím je generováno z pohledu Kvantity v oblasti=Sféře
Ákaši?Jaká je vzájemná korelace mezi trojdimenzionálně vyslovenými písmeny
A(přehlasované),E,Y(přehlasované U),O(přehlasované),U a Vědomím(Obecně
pro celé Stvoření)?

3) Co to je Energetický Krystal(EK)? Co je to Základní Energetický
Krystal(ZEK)? Jaký má tvar/y ? Jaký má vztah Nulový bod/y k referenčním
bodům tohoto EK/ZEK?

4) Co je tedy skutečně Ákaša? Jak se projevuje ve Vědomí v jednotlivých
úrovních Bytí? Kam patří ta Vaše Hrubozrnost, Jemnozrnost?Co je základním
Atributem Ákaši bez rozdílu úrovně?

5) Co je to Životní Energie? Je projevem čeho? Jaký má energetickou
bilanční hodnotu - charakter? Co je to vitalita? Jaký je poměr mezi
fluidy uvnitř
energetického řezu této energie? Může být něco neutrálního a přesto se
projevující v nějaké složce(např. světelná složka)?

Myslím , že by Vám to mělo stačit, pokud bude schopen se zastavit u každé
z těchto dílčích otázek dostatečně dlouhou dobu na to, aby jste byl
schopen jít do patřičné a zdůrazňuji, Potřebné hloubky pohledu i
Vhledu.....!!!!

    Dále si myslím, že pokud myslíte vážně svou sebeprezentaci na začátku článků na OSUDU.cz , tak máte ještě velice velké ego, které se sice snaží maskovat za slovy typu blabla, ale před Vašim skutečným Já a především před základním Zákonem Universa neobstojíte.....!!!! Nejsem Vašim soudcem a ani jim nechci být, jen říkám :
Nelžete! Nepřekrucujte! Nemaťte!

Pokud budete pokračovat dál bez patřičné invence, uděláte si jen ostudu a
svedete mnoho poctivě hledajících z Cesty.
 

Ing. Kováč Luděk

ing.Kovac Ludek
Randistir Co.,Ltd.
------------------------------------------------------ 

Dále následuje moje odpověď, ze které jsem také původně vynechal  některé osobní informace týkající se pana K., protože šlo o soukromou korespondenci. V další odpovědi mi pan K. důrazně vytknul, že informace cenzuruji a uveřejňuji pouze to, co se mi hodí. Žádal uveřejnění celé naší soukromé korespondence. Proto jsem následující text mé odpovědi změnil na původní i s jeho plným jménem.

------------------------------------------------------

(Vážený) pane Kováč,                                             Praha 11.2.2010

s lidmi, kteří na mně takto arogantně útočí, se neobvykle nebavím. Prostě si dál dělám svou práci, kterou považuji za správnou a přínosnou. Ve Vašem případě však udělám výjimku. To proto, že jste byl jedním z mých učitelů, kteří mi pomohli s prvními krůčky na mé duchovní cestě. Tedy ten, kdo mi pomohl, když jsem tehdy v letech 1998 a 1999 pomoc potřeboval. Jako takového si Vás vážím. Už si Vás ale nemohu vážit za tento agresivní výbuch, který jste vůči mně předvedl.

Jsou různé úrovně pravdy. O tom, která je nejvyšší, rozhoduje výše frekvence nosné bioenergie, která tu kterou pravdu přenáší. Myslíte, že Vaše pravda je výše, než ta moje? O tom rozhodne čas a budoucnost. Ale mnohé lze odhadnout už teď.  Jestli chcete sám sebe prezentovat jako zástupce strany Světla, měl byste se vyhnout podobným projevům nenávisti, arogance a zesměšňování druhého. Přesně tak to přece dělají vědečtí skeptici. Postavil jste se tak do jedné fronty s prof. Z., bývalým předsedou Akademie věd a dalšími skeptiky, kteří s podobnou nenávistí hodnotili mé přednášky na Vltavské. Reagoval jste stejně jako oni – agresivně, s výsměchem a okázalým pohrdáním informacemi, které jsem veřejně uvedl.

Myslíte, že toto je vhodný způsob prezentace světelné bytosti, duchovního Mistra? Který arogantně vystupuje jako samozvaný nejvyšší nad všemi? Já jsem si vzal z Vašeho učení to, co jsem potřeboval, a co jsem mohl využít. A tomu ostatnímu jsem se nevysmíval. Jestli si z mých článků nemůžete nic vzít, tak je jednoduše nečtěte a budete moci zůstat v klidu. Není přece nic jednoduššího. Já také nečtu to, co mne nezajímá.

Až do konce 20. století byla Stará duchovní cesta jedinou možností, kterou lidstvo mělo. Proto díky i za ni. Právě Stará duchovní cesta dokázala udržet a přenést duchovní informace z dávné minulosti až do 20. století. A to mnohdy v prostředí útlaku, v podmínkách pronásledování všech těch, kteří propagovali duchovní pohled na svět. Samotná znalost, nebo dokonce další rozšiřování duchovních informací byly po dlouhé období životu nebezpečné. Logicky proto byly tyto duchovní informace přenášeny utajenými společnostmi a řády. To vše jako nezbytná podmínka zachování bezpečnosti nositelů těchto myšlenek. Přesto za to mnozí zaplatili svým životem. Za to všechno poděkujme a projevme svoji vděčnost všem známým osobnostem i neznámým jedincům, kteří se na tomto přenosu duchovních informací z generace na generaci podíleli.

Od 50. let 20. století se situace začíná měnit. Nastává postupné uvolnění duchovních informací pro veřejnost. Do naší země dorazila tato vlna spousty nových knih o duchovních informacích až na počátku  90. let 20. století. To vše je běžně známo.  

Na konci 20. století však vyplývá najevo, že informace přenášené Starou duchovní cestou z dávné minulosti už nejsou v mnohém aktuální. Už nepopisují dnešní fungování duchovního pozadí světa dostatečně přesně. Většina duchovně zaměřených knih obsahuje celou řadu rozporů, i jednotliví autoři si protiřečí. V mnohém jde o intelektuální duchovní teorie, jejichž popis fungování duchovního pozadí světa je nepřesný a někdy dokonce zcela špatný. Uvedu několik zásadních příkladů.

Zaprvé, informace přenesené z minulosti se týkají spíš fungování člověka 1. typu. Svět se však od té doby zásadně změnil. My jsme noví lidé 2. typu se zcela jinou duchovní výbavou. Stará cesta tak vůbec nic netuší o dvou etapách vysazení člověka na planetě (viz můj 7. článek na webu „novaduchovnicesta.cz“).

Zadruhé, drtivá většina dnešních knih popisuje špatně fungování čaker dnešního člověka. A vůbec nechápe princip fungování čakry a její otevřenost nebo uzavřenost pro vstupující bioenergie. A téměř všichni duchovní učitelé v dnešním světě, včetně Vás, prezentují tyto nesprávné informace jako Pravdu. Jedna z mála knih informujících o čakrách alespoň v hlavních rysech pravdivě je Barbara Ann Brennan (Ruce světla).

Zatřetí, Stará cesta nenašla způsob, jak dovést lidstvo ke skutečnému duchovnímu vzestupu. Naopak po celou dobu historie dochází k pomalému, ale nezadržitelnému pádu celkové duchovní a etické úrovně lidstva. Nemluvím teď o vědě a technice, ale o duchovní čistotě. A společně se Starou cestou jsou v pádu i všichni učitelé, kteří dodnes informace této Staré cesty propagují a prezentují jako nevyšší dostupnou Pravdu. Duchovní pád znamená, že člověk i celé lidstvo na sebe nabalují další a další nové karmické vrstvy. Místo toho, aby se čistili, a aby se jejich karmická zátěž postupně snižovala. To je velmi vážná situace. Protože právě extrémní nahromadění nezpracované karmické energie v prostředí naší planety přitahuje opakovaně stále další a další kosmické katastrofy.

Stará cesta tak splnila svůj úkol, aby lidstvo zcela nezapomnělo na existenci duchovního pozadí světa. Nemá však již dostatek informací na to, aby dokázala přetnout kruh opakovaných katastrof na planetě Zemi. Potřebujeme proto nezbytně nové informace. Už to tak bude, přichází nová doba a nové informace jsou již na světě. Jen je najít, přečíst si je a vzít je vážně.

Stará duchovní cesta, kterou propagujete Vy a většina duchovních knih – to je magie, zasvěcování, cvičení vědomí, ovládání energií vůlí, manipulování s energiemi i bytostmi. To všechno nezavedlo lidstvo nikam dál, než k opakovaným pádům a katastrofám a k trvalému duchovnímu pádu. Jenže s tím si zřejmě Vy neděláte hlavu. Vaše slova na seminářích přece byla: Co by stalo, kdybyste to zase nezvládli tady na Zemi? Žádný problém, tak se to všechno spláchne a začnete znovu. 

V 6. článku vysvětluji, proč už nemůže být další nový začátek. Musíme to vyřešit teď a tady. Přichází proto doba obratu, nezbytnost radikální změny. Nutnost nového vývoje podpořeného úplně novými informacemi. Já s dalšími tomu říkáme Nová duchovní cesta, cesta čistého vzestupu. Nová duchovní cesta se otevřela v roce 1999. I Vy jste byl tehdy u toho. Ano, tehdy jsme ještě tápali, protože mnozí z nás byli úplnými začátečníky na duchovní cestě. Dostávali jsme z několika stran informace, které si navzájem odporovaly a každou naši nohu vedly jiným směrem. Trvalo měsíce a pár dalších let, než se situace vyjasnila a stala se jednoznačnou. A než Ti, co vstoupili na Novou duchovní cestu, získali stabilní napojení na zdroje nových čistých informací o vyšší úrovni Pravdy. To co dnes předkládáme na těchto webových stránkách, je již mnohokrát prověřená a zkušenostmi potvrzená vyšší úroveň Pravdy.

Jestli mi vytýkáte ego, zkuste se podívat sám na sebe do zrcadla. Arogantní výbuch moci na bývalého žáčka. Že byste nebyl schopen strávit, že někteří žáčci mohou dokonce i přerůst své učitele? Co se to s Vámi stalo? Pokud Vás tolik rozlítil 5. článek, jak potom s Vámi zamává článek 6 a další 7 a 8? Píšu tam o sestupech do nižších světů. Píšu tam o lidstvu 1. a 2. typu. Zkuste to číst bez nenávisti. Zkuste se otevřít energiím, které tyto nové informace přinášejí. Zkuste se seznámit s filozofií Nové duchovní cesty, s klidem a otevřeností vůči všemu novému. A nemlaťte hned kolem sebe hlava nehlava. Já přece nejsem nenávistný vůči propagátorům Staré cesty. Vážím si všeho, co bylo v minulosti vykonáno. Nechci a ani nemám právo někoho soudit za chyby. Ale tvrdím, že je potřeba se k těmto chybám přihlásit, očistit se z nich a vyvarovat se jejich opakování v dalším vývoji. A v tom lidem, kteří mi důvěřují, pomáhám.

Vaše pravda a tím i stará duchovní cesta, lépe odpovídala lidstvu 1. typu na Zemi (viz můj 7. článek). My jsme však noví lidé 2. typu (8. článek). Máme jinou výbavu, jiné možnosti. Magie je pro nás hrobem, zkázou. Naší živou vodou je cesta čistého duchovního vzestupu. Vzestupu bez privilegií, magických schopností a ovládání. Čistá duchovní síla, čistý vzestup. Jedině tak v sobě probudíme schopnost, kterou máme navíc. Možnost neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. Já jsem ji v sobě dokázal probudit. A i další lidé dokázali totéž.

Jak mohou tyto informace ve Vás probouzet nenávist? Uškodil jsem Vám tím snad? Myslíte si, že škodím druhým lidem? Nebo že by se Vaše ego bránilo tomu, že někdo se dostal výš? Kdo Vám zaručí, že máte pravdu? Jen zkuste připustit, že pravdu má dnes ten druhý. Třeba jsem ten, kdo zase na oplátku může dnes pomoci Vám.

V každém vývoji jednoho dne přichází nové a odchází staré. Kdo to nedokáže pochopit, skončí v propadlišti dějin. Takto skončili v minulosti nejen jednotlivci, ale dokonce i celé civilizace – Atlantida, Lemurie, Hyperborea. Nedokázaly včas přijmout a rozpoznat impuls k provedení razantní změny. První ztroskotala na černé magii a zneužívání sil přírody k ovládání bytostí i celých národů. Druhá zase na přílišné podřízenosti druhým a neschopnosti se vzepřít. A třetí na podceňování spojení s hmotným světem, na přílišnou zahleděnost do duchovního pozadí. Dnešní lidstvo opakuje všechny tyto chyby, protože Stará cesta mu informace o těchto chybách neposkytla. A tak část lidstva ovládá druhé, další část pokorně sklání hlavu před ovládáním a zbytek hledá způsob, jak opustit hmotu a přesunout se konečně do nehmotných sfér. To všechno je špatně.

Vy nahlížíte zdola nahoru do duchovních sfér magicky vytvořeným koridorem, jakoby dalekohledem. Já nahlížím na stejný objekt tak, že svým vzestupem se mu vyrovnám frekvencí, dostanu se kousek nad něj a vidím jej pak před sebou i se vším, co je v něm ukryto, jako na dlani.

Mimochodem, v uplynulých dnech jsem čistil jednu osobu. Byla v minulosti zrůdou – tygrem s lidským mozkem, lidským vědomím a dalšími lidskými orgány. Kdo a jakým způsobem vytvářel taková lidozvířata? Právě magie a další umělé schopnosti a nejrůznější privilegia. Tvoření zrůd, lidozvířat, násilně magicky vytvořené umělé katastrofy, zemětřesení, záplavy a další. Přece právě o tom víte své. To je minulost. To je Stará duchovní cesta s magií, kterou propagujete Vy a mnozí další „duchovní“ učitelé. Dříve jste pomohl, ale dnes už touto propagací svádíte hledající na slepou stezku. Díky Vám a dalším jsou stále v žebříčcích nejprodávanějších knih na prvních místech příručky o magii. Knihy, které jsou pro většinu lidí jako prostředek k nalezení správné duchovní cesty prakticky bezcenné. Dnes je přece jiná doba.

Je potřeba přestat lpět na starém a dokázat přijmout novou příležitost. Jinak bude lidstvo mít velké problémy. Je třeba opustit magii. Proto se stalo, že magie vypadává z morfických polí lidstva a planety. To znamená, že noví lidé ztratí možnost naučit se magii a i těm dříve vycvičeným mágům magie přestane jednoho dne fungovat. Tak to přece je ve vývoji, že je nutné přijímat nové příležitosti a dokázat odhazovat vše staré, přežité. Ani ve hmotě nebudete v dnešní době záplatovat celý život jeden starý kabát. Ale jednoho dne ho odhodíte a pořídíte si nový. A stejně tak nahrazujeme staré překonané přístroje novými, modernějšími, lépe fungujícími.

A teď ke karmě. Každý, kdo v minulosti prováděl umělé mocenské zásahy na planetě, například magicky vytvořil a seslal na lidstvo katastrofu, se bude zodpovídat. A takových duchovních mistrů je dnes na planetě celá řada. Že plnil příkaz vyšší Duchovní hierarchie? I Hitlerovi vojáci přece plnili příkazy svého nejvyššího vůdce a přesto jsou to pro zbytek světa váleční zločinci. Chcete-li mít opět vliv na směr vývoje tohoto světa, jako tomu bylo v minulosti, potřebujete udělat jeden důležitý a zásadní krok. Vzdát se vědomě magie a magických systémů, na které jste napojen. Najít způsob, jak se dostat na cestu čistého vzestupu a začít se konečně karmicky čistit.

Co chcete dokázat s Vaší teorií, kterou mi podsouváte? Myslíte, že tím někoho duchovně probudíte? Nebo chcete obnovovat staré pořádky? Kastu vyvolených nad národem, která vše řídí, jako tomu bylo třeba v Egyptě před 12 tisíci lety? Jistě víte, jak nakonec Egypt skončil. Umělá elita nad národem, lidstvem, civilizací? Která má právo trestat ostatní uměle vytvořeným zemětřesením nebo jinými katastrofami? To už dnes není to pravé. Jsme přece ve 21. století. Svět se změnil a dále se mění. Hmotné násilí stejně jako magické duchovní násilí se postupně stává zcela nepřijatelným. Éra vědomých násilných magických zásahů na této planetě pomalu končí. Podívejte se na film Avatar. A možná pochopíte jeho poselství. Totiž to, co dokáže síla čistého vzestupu spojená se silou čisté duchovní komunikace a se silou přírody. A jak je proti ní slabá jakákoliv umělá technika. Ať už jsou to hmotné vojenské zbraně nebo duchovní magie. Vývoj jde dnes novým směrem.

Dost zřetelně vnímám Vaše rozpoložení a skutečný vnitřní stav Vaší bytosti. Samozřejmě, ptal jsem se nejprve karmické instituce, jestli je vhodné a správné, abych se na Vás takto podíval. A dostal jsem souhlas. Vaše původní vnitřní Světelné duchovní Já je spoutáno v řetězech. Je přikováno ke stěně a Vaše Temné Já ho bičuje. Navíc frekvencí své bioenergie klesáte jako všichni ostatní, co propagují Starou cestu. Jinými slovy, jste v pomalém pádu. Nabalujete tak na sebe další karmické vrstvy, místo abyste se jako jeden z dříve nejvyšších pracovníků strany Světla, karmicky čistil.

Karma se nedá věčně odkládat, jak to vždy dokázala zajistit magie. Protože hory odložené a nahromaděné karmické energie přitahují katastrofy všeho druhu. Jen se podívejte na Haiti – výbuch karmické nádrže nahromaděné v tomto místě za stovky let. Drtivá katastrofa, kolem 200 tisíc mrtvých. Dnes proto přišla doba, kdy je potřeba nahromaděné hromady, nádrže i celé hory karmické energie začít zpracovávat. Nové přicházející energie proto tlačí karmicky silně zatížené jedince, instituce a národy k tomu, aby se svým životem začali konečně něco dělat. A když se nepohnou, následuje katastrofa. Já pomáhám s karmickým čištěním jednotlivců i planety již 11 let.

A co vy? Znamená Vaše vnitřní nespokojenost a kopání kolem sebe na všechny strany, že se nechcete smířit s tímto novým procesem? Že za žádnou cenu nechcete dovolit odkrýt soupisy Vašich minulých skutků a očistit se od nich? Magie nedokáže rozpustit a zpracovat karmu. Dokáže ji pouze odložit a ukrýt. Ale sám víte, že hromady kamkoliv odkládaných a pečlivě ukrývaných odpadků se jednoho dne vyvalí ven a je zle. Hledá se původce. V duchovním pozadí je původce znám okamžitě, protože spojení se svojí hromadou karmy nelze zakrýt. Ještě můžete vše obrátit. Ale čas spěchá. Blížíte se ke hranici, za kterou už návrat ke Světlu nebude možný. Znám kolem sebe řadu zrozených bytostí, kteří již tuto hranici k Temnotě překročili a jsou již nevratně na temné straně světa. V tuto chvíli to vypadá, že jim již nelze pomoci. Vy jste zatím stále mezi – ani kočka, ani pes. Pořád máte šanci vrátit se ke Světlu. A to je hlavní důvod, proč Vám píšu tuto dlouhou odpověď. Ale s arogancí a nenávistí vůči těm, kteří hlásají jinou pravdu, to nepůjde.

Nechci však o těchto věcech bezvýsledně komunikovat s někým, kdo informace odmítá přijmout. Chcete-li znát mé informace, jednoduše si přečtěte mé články na webu novaduchovnicesta.cz, jsou každému volně k dispozici. Nechcete-li je číst, tak se jim prostě vyhněte. Přeju Vám, abyste jednou pochopil, že i druhý může mít pravdu. Abyste se vydělil z řad vědeckých a duchovních skeptiků. Abyste dokázal překonat sám sebe a vstoupil na cestu čistého vzestupu. Nic lepšího už Vám doporučit nemohu.

S pozdravem              

Jiří Novák

 ------------------------------------------------------------------ 

 Ještě dodávám rychlou a neméně nadřazenou a arogantní odpověď pana L.K.> Od: Wegnnn@seznam.cz
> Komu: Jiří Novák
> Datum: 11.02.2010 15:10
> Předmět: Re: RE: článek-Osud
>
Pane Nováku,

přečetl jsem si Váš dopis, který bohužel není tak konzistentní jak bych očekával od člověka Vašeho formátu!


Velice se mýlíte v tom co tvrdíte jak v adresné formě , tak i obecné formě:

1) Pokud  by jste se opravdu podíval, viděl by jste klidnou hladinu emocí  bez emočních wave!

2) Nejsou staré a nové cesty, jsou jen vždy nové a novější přístupy k dosažení Cíle jedné cesty a to  plnému multidimenzionálnímu Vědomí sebe sama a spojení s  Stvořitelem všech Stvořitelů.

3) Je úplně jedno jak nazýváte svou duchovní práci, stále je to díky  své podstatě a metodologii magická činnost a bude se tak nazývat do té doby, dokud se nestanou běžnou praxí lidstva v každodenním životě.Můžete vymýšlet nové názvy, nové štítky, maskovat zdrojové části toho co používáte, ale je to vždy a bude stále podle Zákonů Univerza, Zákonů 11.Vesmíru a Zákonů Stvoření.

4) Kdo Vám řekl , že přestali fungovat magické úkony prováděné skutečnými praktiky? Není to náhodou obecná praxe manipulátorů zpochybnit, zesměšnit  a atd. , to co by mohlo vest k opravdovému duchovně vědeckému poznání objektivní reality ve všech úrovních  a dimenzích Stvoření?

5) Zeptejte se skutečných zasvěcenců této doby, jestli to co "vidíte" -  spoutanost mého Ducha, mého Vyššího Já, kdo Vám posílá Tyto obrázky(úsměv) a proč?

6) Poslal jsem Vám několik otázek k zamyšlení , aby Vám cosi "došlo" (viz domácí úkol), ale jak je vidět ani jste se nad tím nepozastavil  chvilkou rozjímání a snahou o pochopení o co zadavateli jde....(je to pro Vás velká škoda, ale sám si vybíráte  kam a kudy půjdete, zda škarpou nebo Cestou- je to Vaše VOLBA)

7) Svou Vůli musíte používat neustále a vkládáte jí do všeho co konáte  nebo i nekonáte, protože jste se tak rozhodl.....Takže prosím nehovořte takové pitomosti, že nepoužíváte Vůli a podobně jak uvádíte ve své anotaci ke svým článkům na Osudu.cz , ale i v tom co jste mi napsal.

8) Aby člověk mohl postupovat dále a výše, musí mít stabilní a silné Vědomí, které je tvořeno jak  jistě víte kvantitou a určitou vyjádřitelnou kvalitou. Kvantita je skrze množství  určitých specificky vyjádřených energií jakým je energie živlu ohně, vzduchu,vody,země a samozřejmě všeprostupující Ákaša. Této kvantitě odpovídá vyjádřitelná Kvality skrze Vůli,Intelekt,Lásku,Vědomí  s potencí skrze Ákašu dosažení Věčnosti a Nesmrtelnosti.

9) Cesta je lehce vyjádřitelná:  Svou Vůli rozviňte k Všemohoucnosti a  manifestující Všesíle, Intelekt a poznání doveďte k opravdové moudrosti a tím dosáhnete Vševědoucnosti a Všudypřítomnosti, která je zároveň i aspektem Všeobjímající a bezvýhradné Lásky. Jen díky těmto třem kvalitativně-kvantitativním přerodům, můžete posunout své Vědomí do stavu multidimenzionálního Vědomí, které je zajedno s vnitřním skutečným Božstvím, které je pak opravdu živé a tedy je to základem pro dosažení Nesmrtelnosti a Věčnosti v plném Vědomí Já bez jakékoliv bázně a strachu.

10) Říkáte, že nevím co jsem , jestli Kočka nebo Pes? Nevím co víte Vy o mě, ale Já o sobě vím a především nepochybuji, že jsem ČLOVĚK a jak napsal Maxim Gorkij: " Člověk to z ní tak hrdě, je potřeba si ho vážit!" Vážím si sám sebe, abych si mohl a byl schopen VÁŽIT" jiných!!! Vážit si sebe a jiných může jen člověk, který ví o sobě vše  co se týká toho kde je právě TEĎ a TADY, kam směřuje, o co se může opřít....!!! Já to vím a Vy to také u sebe víte a nebo si to jen myslíte ( už jen v první části co jsem napsal viz kde jste právě TEĎ a TADY).....???!!!


11) Mám na Vás otázku, myslíte si že jste dosáhl Kristova Vědomí alespoň ve svém vlastním Mikrokosmu....? Nezlobte se, ale  dovolím si o tom velice pochybovat a spíše bych to u Vás viděl na úrovní Vědomí DT=Duševního těla s občasnými prosaky z IST= Intuitivně Soucitného těla. Je li tomu tak jak to vidím , tak je to stále jen EGO a to je lehce manipulovatelné z mnoha úrovní a dimenzí, ovládajících tuto platformu!!!

12) Poslední věc kterou mám, je že si můj kolega všiml, že jste Váš dopis na který nyní odpovídám zveřejnil na svých stránkách(což mi nevadí), ale kde je Váš nový přístup aby mohli k Vašim článkům reagovat jiní bez  cenzury  na to co se Vám hodí a co ne? Proto Vás žádám, zveřejněte naší korespondenci celou a nechte na jiných aby se mohli svobodně rozhodnout co je DOBRÉ  aco není až tak DOBRÉ.  Nepovažoval jsem nikoho z těch co ke mě chodili za své žáky, protože každý znás je svébytnou bytostí a klidně v jednu chvíli učím Já a v druhé jsem učen(viz mystik a jogín Vacek), takže s naprostým klidem a spíše naopak bych měl radost z Vašich skutečných úspěchů a z toho ,že  jste vyrostl a měl jsem tu čest být u Vašich začátků. Bohužel je to obráceně a proto mě to mrzí, že jsem Vám nepředal více ze skutečné nauky a že jsem Vás všechny více nevyprovokoval se ptát ......

Jsem zvědav, jestli zapadne to co jsem napsal poprve  a i nyní na úrodnou půdu Vaší sebereflexe a především snahy doplnit si poznání....

LKA

------------------------------------------------------------------

Co dál? Diskuse skončila. Z mého pohledu nemá cenu dál reagovat. Jenom ještě jednu věc. Kdysi na seminářích v letech 1998 a 1999 pan Kováč řekl následující větu: Jakmile člověk dostane duchovní informace, pak už přestává být nevědomým a začíná nést plnou zodpovědnost za sebe. To platí jistě pro mne. Přijal jsem tehdy od něj nové informace, které mi změnily život. A proto také již 11 let pracuji v duchovní oblasti. Také já jsem však teď jemu předal nové informace. A proto myšlenka o odpovědnosti za sebe platí v tuto chvíli i pro něj. Posouzení toho, kdo vlastně dostal v této diskusi novou příležitost, ponechávám na čtenáři.

© Jiří Novák, únor 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Diskusní téma: Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou?

Datum 13.02.2010

Vložil LK

Titulek :-)

To co jsem si přečetl ve Vašich článcích není nic nového, ale za jistých okolností by mohlo posloužit dalším hledajícím, pokud budou opraveny přístupy a elementární zdrojové informace. Mám stejnou povinnost zde na Zemi učit se Učit a učit se Lásce, snažím se nevynechat ani momentíček i přes těžkost přijatého života. Mrzelo by mne, kdybych viděl, že Ti které jsem přijal bez jakýchkoliv nároků a výhrad, nejen nenesou štafetu poznání dále, ale že jí nechávájí zhášet, místo aby toto Světlo opravdového poznání rozdávali každému kdo o to požádá v plném Jasu tepla Radosti..........

Datum 18.02.2010

Vložil džodžo

Titulek Gadžove a Magie, končí vždycky průšvihem

11) Mám na Vás otázku, myslíte si že jste dosáhl Kristova Vědomí alespoň ve svém vlastním Mikrokosmu....? Nezlobte se, ale dovolím si o tom velice pochybovat a spíše bych to u Vás viděl na úrovní Vědomí DT=Duševního těla s občasnými prosaky z IST= Intuitivně Soucitného těla. Je li tomu tak jak to vidím , tak je to stále jen EGO a to je lehce manipulovatelné z mnoha úrovní a dimenzí, ovládajících tuto platformu!!!

 

Datum 20.02.2010

Vložil Petrus

Titulek Kratko

Zachytil som Vas slovny zapas s Vasim byvalym Ucitelom ak som to dobre pochopil.

To co Vam napisem je zalozene skor na pocite a osobnej skusenosti a prosim neberte to ako nejake osocovanie...

Myslim si, ze podobny pocit pripadne nazory, poznanie atd. ako prezentujete Vy malo uz tisice ludi v zlomovych vyvojovych dobach.... urcite sa vela toho udialo ale v zasade sa to stale opakuje... takze podla mna treba byt opatrny v tom ako "unikatne" vnimame nasu dobu aj "jedinecnost" Vaseho poznania.... nepopieram, ze sam intuitivne citim zmeny, pripadne rozvijam svoje ci cudzie teorie... ale uvedomujem si, ze toto sa mohlo diat uz niekolkokrat a som opatrny verit akejkolvek teorii, stale ich beriem len ako teorie, ktore su napomocne pri zuslachtovani mojho vedomia a ducha... a verte, ze im nepripisujem ani vacsi ani mensi vyznam.

A na zaver myslienku ktoru mi vnukol moj priatel, mozno bude "kacirska" ale tusim sa hovori v biblii, ze o sudnom dni, kedy a ako bude nevedia /naozaj to nemyslim prvoplanovo/ ani jeho svatci ani syn iba otec /b-h/, /urcite to nie je presne znenie/. Takze moja teoria znie, ze vsetky nase predstavy o nasom "zlatom" veku su tak dokonale ako sme my samy, a nakoniec to bude vsetko trochu Inak.

Zachytil som aj naznaky toho ze Vam je umoznene komunikovat ci byt sucastou "vyssich" dimenzii a na zaklade toho si posuvate hranice poznania /velmi laicky povedane/, tak tu len taky kratky pribeh ci uz realneho alebo udajneho Budhu
https://www.mystika.cz/nabozentsvi/buddhismus/budha-dzo-budbuh.htm

A uplne na zaver, zachytil som vo Vasom clanku slovo radikalny, Clovek 1ho a 2ho typu a podobne vyrazy, mam pocit ze pokym si neuvedomite Vasu prepojenost so Vsetkym aj tym pomyselne nizsim ci vyssim, budu vase nazory len radikalnou teoriou, ktora akoby nesla ani zo srdca.

PS: Co sa tyka tej vasej vzajomnej diskusii o Egu, tak celkom som osvojil myslienku ze je rozdiel medzi Egom a sebectvom...

Asi ma nieco doviedlo k tomu aby som Vam napisal a ano je tam aj urcita davka sebectva ale pevne verim ze nie je dominantna...

Datum 20.02.2010

Vložil Petrus

Titulek Este ma napadol jeden pribeh ktory som davnejsie cital


A on odpověděl:
O dobru ve vás mohu hovořit, ale ne o zlu.
Není snad zlo dobrem mučeným svým vlastním hladem a žízní?
Věřte, že je-li dobro hladové, hledá potravu třeba i v temných jeskyních, a když žízní, pije třeba i z mrtvých vod.

Jste dobří, pokud jste v souladu se sebou samými.
Ale ani když nejste v souladu sami se sebou, nejste zlí.
Neboť chátrající dům nemusí být doupětem zlodějů; je to jen chátrající dům.
A loď bez kormidla může bloudit bez cíle mezi nebezpečnými ostrovy, a přesto se nemusí potopit ke dnu.
Jste dobří, když se snažíte rozdávat sebe samé.
Přesto nejste zlí, když hledáte, co byste pro sebe získali.
Neboť když se snažíte získat, jste kořenem zapuštěným v zemi a sajícím z jejího prsu.
Plod ovšem nemůže říct kořeni, "Buď jako já, uzraj clo plnosti a stále rozdávej v hojnosti".
Neboť dávání je pro plod potřebou, tak jako přijímání je potřebou pro kořen.

Jste dobří, pokud jste ve své mluvě plně probuzeni.
Přesto nejste zlí, když spíte a váš jazyk se bezúčelně zachvívá.
A dokonce i klopýtavá řeč může posílit slabý jazyk.

Jste dobří, když kráčíte ke svému cíli pevnou a smělou chůzí.
Přesto nejste zlí, když tam jdete a váš krok je vratký.
Dokonce i ti, kteří kulhají, se nevracejí zpátky.
Ale vy, co jste silní a rychlí, dávejte pozor, abyste se neploužili před mrzákem v představě, že snu projevujete laskavost.
Jste dobří v mnoha směrech a nejste zlí, když nejste dobří.
Jste jenom lenoši mrhající časem.
Je škoda, že jeleni nemohou naučit želvy své rychlosti.

Ve vaší touze po nesmírně velikém já spočívá vaše dobro: a tato touha je ve vás všech.
Ale v některých z vás se tato touha divoce žene jak příval do moře a nese s sebou tajemství horských strání a písně lesa.
A v jiných je to zas klidný tok ztrácející se v záhybech a stáčející se a klikatící, než se konečně dostane až k břehu.
Ale nechť ten, kdo velmi touží, neříká tomu, kdo touží málo, "Pročpak jsi tak pomalý a lenivý?"
Protože kdo je opravdu dobrý, ten se neptá nahého, "Kde jsou tvé šaty?" a neříká tomu, kdo přišel o dům, "Kam se poděl tvůj dům?"

Datum 20.02.2010

Vložil Petrus

Titulek Este ma napadol jeden pribeh ktory som davnejsie cital


A on odpověděl:
O dobru ve vás mohu hovořit, ale ne o zlu.
Není snad zlo dobrem mučeným svým vlastním hladem a žízní?
Věřte, že je-li dobro hladové, hledá potravu třeba i v temných jeskyních, a když žízní, pije třeba i z mrtvých vod.

Jste dobří, pokud jste v souladu se sebou samými.
Ale ani když nejste v souladu sami se sebou, nejste zlí.
Neboť chátrající dům nemusí být doupětem zlodějů; je to jen chátrající dům.
A loď bez kormidla může bloudit bez cíle mezi nebezpečnými ostrovy, a přesto se nemusí potopit ke dnu.
Jste dobří, když se snažíte rozdávat sebe samé.
Přesto nejste zlí, když hledáte, co byste pro sebe získali.
Neboť když se snažíte získat, jste kořenem zapuštěným v zemi a sajícím z jejího prsu.
Plod ovšem nemůže říct kořeni, "Buď jako já, uzraj clo plnosti a stále rozdávej v hojnosti".
Neboť dávání je pro plod potřebou, tak jako přijímání je potřebou pro kořen.

Jste dobří, pokud jste ve své mluvě plně probuzeni.
Přesto nejste zlí, když spíte a váš jazyk se bezúčelně zachvívá.
A dokonce i klopýtavá řeč může posílit slabý jazyk.

Jste dobří, když kráčíte ke svému cíli pevnou a smělou chůzí.
Přesto nejste zlí, když tam jdete a váš krok je vratký.
Dokonce i ti, kteří kulhají, se nevracejí zpátky.
Ale vy, co jste silní a rychlí, dávejte pozor, abyste se neploužili před mrzákem v představě, že snu projevujete laskavost.
Jste dobří v mnoha směrech a nejste zlí, když nejste dobří.
Jste jenom lenoši mrhající časem.
Je škoda, že jeleni nemohou naučit želvy své rychlosti.

Ve vaší touze po nesmírně velikém já spočívá vaše dobro: a tato touha je ve vás všech.
Ale v některých z vás se tato touha divoce žene jak příval do moře a nese s sebou tajemství horských strání a písně lesa.
A v jiných je to zas klidný tok ztrácející se v záhybech a stáčející se a klikatící, než se konečně dostane až k břehu.
Ale nechť ten, kdo velmi touží, neříká tomu, kdo touží málo, "Pročpak jsi tak pomalý a lenivý?"
Protože kdo je opravdu dobrý, ten se neptá nahého, "Kde jsou tvé šaty?" a neříká tomu, kdo přišel o dům, "Kam se poděl tvůj dům?"

Datum 30.07.2010

Vložil Smaragd

Titulek fajn citanie

7) Svou Vůli musíte používat neustále a vkládáte jí do všeho co konáte nebo i nekonáte, protože jste se tak rozhodl...

Absolutne suhlasim s citovanym vyrokom. Vola je koniec koncov prejav zivota, nedostatok vole resp. ne-vola (aby to bolo pochopene - absencia vole) je neprejavovanie sa zivota = smrt.

Co sa magie tyka, je magia a magia a myslim,ze umysel je ten, ktori ju urcitym sposobom kategorizuje...

este vela by sa tu dalo reagovat, ale uz je neskoro. Kazdopadne je to zaujimave citanie. A je fajn, ked sa diskutuje. Este mozno je na skodu, kedze internet a pisomna forma je velmi nedokonaly sposob komunikacie, pretoze kazdí moze prisudit napisanym slovam inu intonaciu, tym si moze zle vysvetlovat napisane slova... to len tak na zamyslenie. Tam kde je odpor k niecomu, treba hladat pricinu, preco v nas vznika.. bez pochopenia odpor nezmizne