Pravčická brána
Úvodní stránka | Příběhy z dávné minulosti | P2. Jaké byly původní nosné myšlenky Ježíšova učení?

P2. Jaké byly původní nosné myšlenky Ježíšova učení?

Ivana Zámečníková Vloženo 13.4.2012
Ivana Zámečníková

 Příběh o tom, co jsem měla společného s Ježíšem

Úkol zachovat cenné myšlenky Ježíšova učení v původní čisté podobě

IZ: Již delší dobu jsem vnímala, že mám něco společného s Ježíšem. Že jsem tam tehdy před dvěma tisíci lety také byla. Ale přitom jsem nepatřila mezi jeho apoštoly. Až jednoho dne před třemi týdny se mi ve vědomí objevila určitá souvislost, náznak. Silný pocit, že jsem Ježíšovi někdy pomazala nohy olejem, jak se o tom píše i v Bibli. Co třeba rodina Lazara a jeho dvě sestry – Marie a Marta? Marta se starala o jídlo a obsluhovala při večeři. A mladší sestra Marie pak byla tou, která Ježíšovi namazala nohy olejem a osušila je svými vlasy. Prosím Spojené Síly Světla o informace, jakou roli jsem hrála já před dvěma tisíci lety v období života Ježíše? Jakou úlohu jsem zastávala? Proč se z tohoto období nečistím? Byla jsem opravdu tou Marií, která Ježíšovi omyla nohy olejem? Děkuji. (Duchovní komunikace z 6. 4. 2012)

 

Nejvyšší Karma: „Dnes jsi sama přišla na souvislost mezi tebou a rodinou Lazara – s kterým Ježíš trávil mnoho času. Tedy i s jeho sestrou Marií, kterou jsi byla ve svém minulém životě v době před dvěma tisíci lety. Pochopila jsi, že i v tomto životě ve své fyzioterapeutické praxi mažeš lidem tělo olejem. V té době jsi Ježíšovi namazala nohy olejem a osušila je svými vlasy. Tehdy to byl v těch zemích určitý zvyk – snaha o nejlepší uctění hosta. Už tehdy jsi však měla určité přirozené schopnosti pomáhat lidem s jejich fyzickými problémy, kvůli kterým tě vyhledávali.

S bratrem a sestrou Martou jste nebyli bohatí, spíše chudí. Vydělávali jste si tak, že vám druzí za tvé služby dávali suroviny – jídlo, které jste sami jedli. Sám Ježíš s tebou, tvojí sestrou a bratrem Lazarem často rozmlouval o svém učení, ale zcela jiným způsobem než s Máří Magdalénou nebo apoštoly - jednodušeji. Protože vnímal, že tvá úloha je v tomto životě jiná než dál rozšiřovat a posilovat učení křesťanství. Měla jsi za úkol zachovat cenné myšlenky jeho učení. Bylo potřeba je zachovat v co nejčistší podobě. Proto s tebou, tvojí sestrou Martou a vaším bratrem rozmlouval. Chtěl si zachovat další pojistky – vytvořit rezervy, které by bylo možné použít v případě určitého neúspěchu při rozšiřování a roznášení jeho učení, nebo při překroucení jeho učení.

Ty jsi dále žila svým přirozeným životem, pokračovala ve své práci, bez ovlivnění mimozemskými či temnými bytostmi, které měly další následný vliv na Ježíše a apoštoly. Nebylo tvým úkolem veřejně hlásat Ježíšovo učení, jehož základní myšlenky ti byly předány. Tyto i jiné informace jsou uloženy v tvých duchovních tělech. V té době ses nedopustila zásadních chyb, ze kterých by ses musela karmicky čistit. Ani na tobě neulpělo ovládání a manipulativní zásahy, podobně jako na mnoha dalších bytostech z tohoto období.

Nastala doba vhodná pro otevření těchto skrytých informací a jejich zveřejnění

Nyní je možné informace z tvých vnějších duchovních těl s pomocí Sil Světla otevřít a vyjevit. Je vhodné tyto informace co nejdříve zaznamenat a doplnit si tak tuto záhadnou skládačku života a „smrti“ Ježíše Krista o další informace. Jde zejména o jeho prvotní učení, myšlenky, které se z počátku předávaly v úzkém kruhu přátel a blízkých Ježíše.

 

V tomto období jsou pro jejich vyjevení ty nejvhodnější podmínky a nejpříznivější energie. Jde také o Ježíšovo dětství, život a umírání. Postupné začínání chápání nového duchovního učení, které měl Ježíš za úkol přinést na Zem. Které však bylo již od počátku (díky nevhodné taktice obrovské přípravy na příchod mesiáše) předurčeno k zneužití a ovládnutí temnými.

Každá událost, kterou prožíváte, se zapisuje do vašich duchovních těl

IZ: Prosím Nejvyšší Karmu o informace, jak je možné, že jsou tyto informace zaznamenány v mých duchovních tělech? Jak se tam dostaly? Proč? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7. 4. 2012).

 

Nejvyšší Karma: „V posledním období došlo na stránkách NDC k uveřejnění důležitých pravdivých informací, které se týkají života Ježíše a samotného vzniku a průběhu raného křesťanství. Díky tomu došlo k odblokování dalších informací, které doplňují to, co již víte. Pokud by tyto články nebyly uveřejněny, i tyto informace by v tobě i nadále zůstaly uspané.

Každá událost, kterou v životě prožijete, vše, co je vám vyprávěno, čemu se věnujete, se zapisuje do vašich duchovních těl. Čím častěji něco prožíváte, na něco myslíte, tím pevněji a silněji je to ve vašich duchovních tělech zaznamenáno. Jde o jakousi vaši knihovnu, ve které se zaznamenávají vámi prožité životy. Tak lze s pomocí Sil Světla z této vaší osobní paměti v případě potřeby vyhledat a dostat na povrch informace, které pro vás nejsou běžně přístupné.

Nechat si omývat nohy je vyjádřením hluboké důvěry ze strany Ježíše

Z dnešního pohledu by mohla být scéna popisovaná v Bibli – tedy omývání nohou Ježíše olejem a sušení jeho nohou vlasy, spojená pro některé lidi s pocitem, že jde o příliš podřízenou, možná až nedůstojnou úlohu. Opak je ale pravdou. Ze strany toho, kdo nohy omýval, šlo o vyjádření úcty k hostovi. Vůči Ježíšovi, který byl duchovním učitelem, šlo navíc o vyjádření jednoznačné podpory jeho učení.

 Ze strany Ježíše šlo zase o vyjádření hluboké důvěry k lidem, kteří tuto činnost prováděli. Šlo o lidi, kterým Ježíš skutečně důvěřoval, kteří mu byli blízcí. Sám dokázal vycítit a vnímat vlastní podstatu lidské bytosti. Podle toho si k sobě vybíral i své druhy a učednice a také ty, kterým v úzkém kruhu předával své učení. Z počátku, kdy ještě zcela nebyl ovlivněn (zaslepen), žil i konal, pracoval co nejvíce eticky, světelně a čistě. Tak se mohl posouvat ve Světle. Významné myšlenky, které tvořily čistý základ jeho učení, získával postupně, tak jak se sám posouval ve Světle. Nešlo tedy u těchto myšlenek o nějakou jednorázovou akci „osvícením shora“. Mohl se však posouvat jen do určitého stupně. V době kolem jeho dvacátého roku již byl nepříznivě ovlivněn temnými systémy zasvěcení, které podstoupil v Egyptě. To mu znemožnilo jeho další vzestup ve Světle a přineslo následný pád.

Nepřirozené zásahy již od samotného narození

Už samotné narození Ježíše bylo provázeno různými druhy nepřirozených zázraků, kterými Plejáďané dávali najevo důležitou úlohu Ježíše. Jedním z nich bylo zvěstování narození Ježíše s pomocí komety, která se objevila na obloze. Již od samotného umělého početí byl Ježíš ochraňován Silami Světla. Ovšem byl i pod přímým dohledem Plejáďanů, kteří se ho snažili vést od dětství pro ně správným směrem (který pro něj měli vymyšlený – přesně nalinkovaný). Od dětství bylo dbáno na to, aby se zajímal o duchovní nauky a měl dostatek času rozjímat nad vlastním životem, který pro něj byl připravený.

Ježíš byl od dětství velmi vnímavý. Měl velmi dobře rozvinuté své duchovní vnímání. Dokázal prohlédnout i to, co druhým bylo skryto. Vnímal mnohou kamufláž, zradu, která v lidech či jejich činech byla přítomna. Svojí matkou i otcem byl veden k etickému životu, který mu byl z podstaty jeho čisté bytosti velmi blízký. Tak se přirozeně posouval ve svém vývoji.

Ježíš byl skrytě veden k nevyhledávání rodinného života

V době jeho dospívání o něj mělo zájem více dívek. Šlo o velmi charismatického člověka. Jeho však dívky příliš nezajímaly. Svojí podstatou tíhl spíše k samotářství.

 

Ježíš byl veden k tomu, aby se více zajímal o duchovní stránku svého života. Plejáďané považovali jakékoli bližší vztahy s druhým pohlavím za výrazné riziko neúspěchu této dlouho naplánované mise. Došli k závěru, že kdyby Ježíš měl rodinný život, měli by mnohem méně možností, jak na něj skrytě působit, jak ho ovládat. Proto Ježíš netíhl k rodinnému životu. Bylo mu našeptáváno, že jeho úkol je jiný. Že je nyní potřeba, aby se věnoval svému duchovnímu úkolu. Tím mělo původně být přinesení na Zem čistých duchovních principů, které by vzedmuly vlnu zájmu o vlastní vzestup ve Světle.

 

(Poznámka IZ: Plejáďané považovali rodinný život a sexuální život za něco, co člověku může bránit ve vlastním duchovním vývoji (rozvoji). Jejich vnímání bylo v tomto směru velmi zkreslené. Především proto, že nepochopili, že lidé na Zemi jsou lidmi 2. typu, a že pro jejich životy platí zcela jiná pravidla.)

Nejdůležitější nosné myšlenky Ježíšova učení

Nejdůležitějšími nosnými myšlenkami, které Ježíš kázal, byly následující:

 

 1. Hledej v sobě to nejčistší a to přirozeně podporuj. Všeho ostatního se snaž co nejdříve zbavit.

 

 1. Zvířata, Planeta a ostatní bytosti jsou tvoji bratři a sestry. Tak se k nim i chovej. Chovej se k nim s úctou a nezneužívej jejich bezmoci pro své vlastní obohacení.

 

 1. Vnímej v druhých jak jejich zjevné vlastnosti, tak i to, co je v nich skryté. Podle toho s nimi jednej.

 

 1. Neubližuj sobě, ani druhým, po celý život hledej skutečnou pravdu a Světlo. Tak, abys mohl být jeho součástí.

 

 1. Jakékoli deformované postoje – touhy, neřesti je potřeba v sobě vymýtit, jedině tak pomůžeš k odstranění zla a neřestí ve světě.

 

 1. Pokud ti někdo ubližuje (nebo se chystá ti ublížit), hledej tu nejpřímější cestu ke své ochraně, takovou, aby byla dostatečná a přiměřená.

 

 1. Nebuď laxní k bezpráví, které je pácháno na tobě nebo na druhých bytostech (myšleno i na zvířatech). Pokud se druhého můžeš zastat, udělej to.

 

 1. Zklameš-li, dopustíš-li se chyby, co nejdříve ji odčiň – omluvou, pokorou, snahou o nápravu. Jedině tak můžeš dál kráčet bez dalších okovů, které sis sám nasadil.

 

 1. Vyhýbej se všemu, co tě nepřirozeně svazuje a omezuje tvoji duchovní či fyzickou svobodu.

 

 1. Sleduj duchovní náznaky, které dostáváš. Jsou-li světelné, dovedou tě k cíli nejpřímější cestou.

 

 1. Odhoď nedůvěru v sebe, starej se o sebe, jak nejlépe toho jsi schopný.

 

 1. Žil jsi už mnohokrát v jiných světech, v jiných životech. Tvůj současný život je tedy pouze jedním střípkem v rámci dlouhodobého vývoje tvé bytosti. Žij tedy tak, abys byl každým dnem čestnější, spravedlivější, přímější ve svém směřování ke Světlu, než tomu bylo v předchozích dnech, letech, životech.

 

 1. Jsi zde proto, abys odčinil (změnil, napravil) to, cos provedl v minulých životech. Žij tedy tak, abys s klidným svědomím a s radostí na sebe mohl každý den pohlédnout a pochválit se za své posuny, za svůj život.

 

 1. Přehnaná služba druhým nebo naopak sloužit jen sám sobě, ani jedno z toho není optimální. Nevede k vytyčenému cíli. Vede zcela jinam. Směrem, který pro vás není optimální.

 

 1. Vyvažujte své myšlenky, skutky i slova do skutečné harmonie – jedině tak najdete tu nejpřímější cestu ke Světlu.

 

 1. Předávej druhým své myšlenky, ale ponech jim právo, aby sami rozhodli, kterým směrem chtějí jít. Nenuť druhé, aby jednali, mysleli podle tebe, ač můžeš jít správnou cestou.

 

 1. Sleduj náznaky Přírody, je tvojí matkou, pomáhá ti  a chrání tě v celém tvém životě.

 

 1. Ty sám máš v sobě možnost napojit se na vyšší duchovní pravdu. Kvalita takto přenesených informací závisí jen na celkové čistotě tvého života, tvých myšlenek, skutečných úmyslů, slov i činů.

 

 1. Odpouštěj sobě i druhým – pokud se snaží odčinit to, co učinili.

 

 1. Přehnaný blahobyt kazí duši i tělo.

 

 1. Starej se o své tělo i duši, nezanedbávej potřeby jednoho ani druhého. A tím jim dej možnost světelného vzestupu, možnost trvalého zdokonalování se.

 

 1. Vaším úkolem je jít příkladem ostatním, nikoli tlačit druhé ke změně.

 

 1. Nevhodná strava má za následek chátrání těla i duše. Příroda vám dává vše co ke kvalitnímu duchovnímu i fyzickému vývoji potřebujete.

 

 1. Nezabíjej druhé bytosti, zvířata ani kvůli vlastní obživě.

 

 1. Pravdomluvnost, čest, spravedlnost, upřímnost - jsou vaší ctností. Ty podporujte.

 

 1. Pracujte každý na svém díle (životním úkolu), všichni společně vybudujete lepší svět.

 

 1. Dokud ve vás bude uhnízděna marnotratnost, lež, podvod, kamufláž, lenost, úskoky, bude svět tonout v bažině těchto vlastností.

 

 1. Je a bude stále na čem pracovat, kam se posouvat.

 

 1. Na všechno musí být ta správná doba. Nic se nemá uspěchat, zbytečně urychlit.

 

 1. Konejte podle svého nejčistšího svědomí.

 

 1. Nenechte druhé, aby se na vás přiživovali.

 

 1. Nepřiživujte se na druhých.

 

 1. Hlavní otázkou je, co je pravda. Když půjdete správným směrem, vždycky se vám vyjeví.

 

 1. Není více cest k pravdě. K pravdě vede pouze jediná cesta, zde zmíněná.

 

 1. Žij v souladu s Přírodou a Planetou. Buď jejich součástí, nesnaž se od nich odtrhnout.

 

 1. Nauč se odpočívat po těžkém dni. Věnuj se sám sobě.

 

 1. Žena i muž jsou si rovni ve všech oblastech života. Navzájem se doplňují.

 

 1. Ničím přehnaně neplýtvej.

 

 1. Život je dar, podle toho k němu přistupuj.

 

Dnes lze tento souhrn myšlenek doplnit

K těmto myšlenkám lze z nynějšího pohledu doplnit:

 

 1. Najdi sobě vhodného druha/družku, spolu budete silnější a stabilnější. Vzájemně si můžete na cestě životem fyzicky i duchovně pomoci.

 

 1. Sexuální aktivity spojené s hlubokými čistými city ve správném světelném vztahu podporují vlastní vzestup, vyladění člověka.

 

 1. Pečuj o své čakry stejně dobře jako o své fyzické tělo.

 

 1. Tělo krm kvalitními energiemi z plodů a rostlin, tvé čakry čistými energiemi z Přírody, Slunce, vody a vzduchu. Pravidelně čisti své čakry vhodným cvičením.

 

 1. Rodina je základ společnosti. Vychovávej své děti v pravdě a čistotě podle světelných principů, tak aby i ony mohly nést v pravdě Světlo dál a výš.

 

 1. Kvalitní a přiměřený spánek je základem pro další den.

 

Původní Ježíšovy myšlenky byly revidovány, cenzurovány

Tyto myšlenky, které původně hlásal Ježíš, byly uloženy v tvých duchovních tělech. A to z toho důvodu, abyste se k nim mohli v příhodný čas dostat. V čase, kdy na to svět bude konečně připraven. Myšlenky, které hlásal Ježíš, byly postupem času pozměňovány a revidovány. Tak se ztratil jejich původní smysl. Skutečná čistá cesta vzestupu ve Světle byla odstavena. Lidé se vydali jiným směrem, protože naslouchali zatemněným duchovním silám, které neměly dostatečný duchovní nadhled. Které už dávno ztratily ponětí o tom, co ještě je a co již není světelná cesta.“

© Ivana Zámečníková, duben 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 305
 • 29
 • 23
 • 22
 • 35

Celkový počet hlasů: 414