Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 68E. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo I

68E. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo I

Jiří Novák Vloženo 4.2.2014
Jiří Novák

Působení energií Stvořitelů Ještěrů mělo kromě období na úplném počátku výrazný temný podtext, snahu přizpůsobit vývoj na Zemi potřebám ještěřích forem života. Jedna výjimka – pozitivní dar hadí síly. Tendence chránit se proti přirozenému vlivu prostředí. Tendence vyhnout se následkům za své činy. Zvýšení vnější odolnosti na úkor vnitřní čistoty nebylo správným krokem. Indický kult bohyně Kálí přetvořený do temné podoby. Jaký je původ obětních rituálů? Co mají ještěři společného s jadernou energetikou? Součástí karmických vrstev bývají i otisky přístrojů, předmětů, bytostí. Při karmické očistě minulost ožívá, člověk ji pak může vnímat jako současnou realitu. Příběh – Kontakty se svojí ještěří minulostí. Důležité je odpoutat se od energií obnažených karmických vrstev. Ovládnutí ještěry v jiném světě nad naším Vesmírem. Prvotní příčiny postupného ovládnutí ještěřími vlivy.

Většina inspirací od Stvořitelů Ještěrů měla temný nádech

Toto páté pokračování tématu o Stvořitelích navazuje na předcházející části 68A. První zjištění o existenci tří úrovní Stvořitelů nad Vesmírem, 68B. Sféra Stvořitelů Moudrých draků a její postupný vývoj, 68C. Projevy energií Sféry Stvořitelů Moudrých Draků na Zemi, 68D. Minulost a současnost Sféry Stvořitelů Ještěrů.

V tomto pokračování tématu o Stvořitelích se budeme zabývat tím, co všechno bylo v našem hmotném světě inspirováno energiemi a tvořivými impulsy Stvořitelů Ještěrů. Je však jeden zásadní rozdíl mezi Stvořiteli Moudrými Draky a Stvořiteli Ještěry. V textu 68C. Projevy energií Sféry Stvořitelů Moudrých Draků na Zemi  jsem uvedl, že původní inspirace Stvořitelů Moudrých Draků měly pozitivní význam, a až postupně byly vlivem temných zásahů a temných inspirací deformovány. Naproti tomu A co nejvíce omezit rozšiřování lidské hominidní formy, pro kterou byla tato naše větev světů ve Stvoření určena. A poškodit jakékoliv záměry, nové projekty, které by měly vývoj lidstva pozdvihnout na vyšší hladinu světelné evoluce.

Konkrétně se jednalo například o Druhý plán Stvořitelů, který byl pokusem dostat do hmoty nový typ člověka 2. typu. Z karmické očisty řady jedinců vyplynuly všechny možné temné zásahy, kterými byl tento projekt ještě před samotným vysazením člověka poškozen. Těmto otázkám budeme přednostně věnovat další samostatné téma, protože to je z pohledu dalšího vývoje zásadní.

 

JN: Spojené Síly Světla, v čem všem se v naší hmotné úrovni planety Země projevily vlivy energií a inspirací Stvořitelů Ještěrů? Mám teď na mysli jednak určité formy života, legendy o minulosti, případně různé principy, energetickou výbavu člověka, způsoby náhledu na realitu, atd. Děkuji. (Duchovní komunikace z 21.1.2014)

Příroda Vesmíru: „Jak už jsem uvedla v předchozí komunikaci o Stvořitelích Moudrých Dracích, v rámci duchovních vlivů přicházejících shora ze tří úrovní Stvořitelů dokážu do jisté míry rozlišit energie jednotlivých stvořitelských úrovní. Sféra Ještěrů byla frekvenčně blíže ke hmotné rovině Země než Sféra Stvořitelů Moudrých Draků. A proto je také přímých inspirací na Zemi od Stvořitelů Ještěrů podstatně více.

Tady však už nejde o to, že by tyto vlivy někdo další určitým způsobem deformoval. Kromě jednotlivých výjimek byly tyto inspirace ve většině případů zpočátku napřed výrazně zatemněné, ovlivněné záměry ještěřích forem života. A později již zcela temné, nesoucí nádech manipulace, ovládání, snahu o převzetí vývoje na Zemi do vlastních rukou.

Jedna výjimka – pozitivní dar hadí síly

Začněme tím pozitivním, co se lidem od Stvořitelů Ještěrů dostalo. Je to dar hadí síly, která představuje určitý otisk energií Sféry Stvořitelů Ještěrů ještě z období na úplném počátku, kdy byla tato sféra relativně čistá a sledovala pozitivní záměr napravit evoluci světů ve Stvoření a najít cestu, jak se zbavit rozšiřujícího se Temna. Hadí síla souvisí se zvláštní a naprosto unikání podobou sexuality nového člověka 2. typu.

V době, kdy byl projekt nového člověka 2. typu připravován, však již byla Sféra Ještěrů zcela temná. Přímé vlivy přicházející z této sféry již rozhodně nepředstavovaly pozitivní přínos do nového projektu, ale spíše snahu tento projekt zničit, deformovat, rozložit jeho pozitivní hodnotu. Tehdy již Stvořitelé Ještěři nemohli být těmi, kdo by na projektu člověka 2. typu pozitivním způsobem spolupracoval. Přesto se otisk původní relativně čisté energie jejich sféry do nového člověka dostal. Nebyli to však samotní Stvořitelé Ještěři, kdo tento otisk čisté energie z počátků existence Sféry Stvořitelů Ještěrů do člověka vložil.

(Poznámka: Více o tom bude v dalších textech.)

Tendence chránit se proti přirozenému vlivu prostředí

Další inspirace i přímé vlivy jsou už pro dnešního člověka nepříznivé. Prvním z nich jsou dnešní tendence pořizovat si výraznou ochranu proti vnějšímu prostředí. Tedy i proti Přírodě, která je všude kolem nás. A které bychom měli být jako lidé přirozenou součástí. Vždyť tato Příroda člověka živí, hmotně i energeticky jej dotuje vším potřebným. Lidé však naopak mají tendence chránit se před Přírodou, blokovat přístup přirozených energií, uzavírat se do nejrůznějších ochranných vajíček. Vytvářet si zvláštní magické ochrany nebo dokonce používat speciální magicky orientované technologie na zajišťování takové ochrany.

Pro běžného člověka však taková ochrana není ničím přirozeným. Je to umělý zásah do obvyklého fungování bytosti. Povýšení určité složky člověka na úkor jiné. V tomto případě jde o pokus zajistit si větší a dokonalejší ochranu, než jak to odpovídá skutečné úrovni mé vnitřní čistoty, znamená to tedy snahu o vytvoření si umělého privilegia.

Přitom nejlepší a jedinou skutečně fungující ochranou je dostatečná vnitřní čistota bytosti. Naopak jakýkoliv podobný umělý zásah vždy snižuje hladinu vnitřní čistoty a etiky. Magie dodá člověku iluzi vnější ochrany. Ve skutečnosti jej neochrání před útoky vyšších temných systémů a navíc jej blokuje vůči příchodu světelných energií z okolí. Důsledkem vytváření magických ochran je to, že vnitřní čistota bytosti, a tím i jeho odolnost vůči vnějším vlivům, při tomto zásahu poklesne.

Tendence vyhnout se následkům za své činy

Dalším projevem těchto ochran měla dokonce být karmická imunita, snaha vyhnout se přirozeným následkům svých činů. Omezit přirozenou sílu prostředí, vlivem které jsou žijící bytosti upozorňovány, že nejdou v životě správnou cestou. Snaha stavět se nad Přírodu, nad další bytosti i jiné formy života. A to vše proto, aby na privilegovaného člověka nedopadaly následky jeho nepříznivých činů.

Takové formy jednání se staly postupně i oficiálními strategiemi tehdejších „světelných“ sil na Zemi, které zde po jistá období minulosti vedly vývoj. Nebo alespoň do vývoje výrazně zasahovaly. A které byly „světelné“ především svojí slovní proklamací, zatímco ve skutečnosti již jejich energie nesly silný a postupně až převažující nádech temné síly. Mám tím na mysli především různé úrovně lidských Duchovních hierarchií a také komplex Vesmírných lidí a Galaktické konfederace.“

Zvýšení vnější odolnosti na úkor vnitřní čistoty nebylo správným krokem

Takže není mnoho toho pozitivního, co jsme jako lidé 2. typu „podědili“ od Stvořitelů Ještěrů nad naším Vesmírem. Jedině snad pozitivní dar hadí síly, který k nám lidem 2. typu nějakým způsobem přešel ještě z období původní čistoty Stvořitelů Ještěrů. A pak už přicházely především temné inspirace, temné tendence, temné zásahy do vývoje na Zemi.

Hlavní záměr budoucí Sféry Stvořitelů Ještěrů – vytvořit bytosti s větší vnější odolností proti temným silám, se v prostředí naší větve světů ve Stvoření ukázal jako zásadně vadný krok. Protože větší vnější odolnost bytostí vytvořená na úkor citů a vnitřní čistoty nezachránila bytosti před všude prostupujícími temnými energiemi. Naopak v prvé řadě fungovala jako zvýšená ochrana proti prostředí, které bytosti v tom jejich světě obklopuje. A tím vlastně způsobila odtržení bytostí od přirozeného prostředí, od Přírody.

Přitom soulad s prostředím a vnitřní pocitové vnímání této sounáležitosti je pro bytost zásadní. Bytost v prvé řadě z vnějšího prostředí dostává signály, pokud se zásadním způsobem odchýlí od optimální cesty životem. Zejména tento pokus o získání vyšší vnější odolnosti vyvolal postupné a nevratné zatemnění celé sféry Stvořitelů Ještěrů. Energie Stvořitelů Ještěrů začaly zatemňovat vše původně relativně čisté. Například informace o původní moudrosti a čistotě draků získaly pod inspirativním vlivem ještěřích energií nádech temné zkázy a násilí.

V pokračování 68G. Pozitivní příběhy o dracích a ještěrech vysvětlíme na příkladu pozitivních civilizací ještěřího typu, že v jiném místě, v jinak založených světech, mohla mít zvýšená vnější odolnost naprosto jiné poslání. A nešla proti Přírodě, proti prostředí, které člověka obklopuje. A navíc ani nebyla na úkor vnitřní čistoty bytostí. Šlo o jiný typ výbavy, což bylo typické pro jiné světy s odlišnými typy bytostí a také s odlišnou přírodou.

Indický kult bohyně Kálí přetvořený do temné podoby

Manželkou Šivy, jednoho ze tří hlavních indických bohů, o kterém jsem se zmínil podrobněji v článku 68C. Projevy energií Sféry Stvořitelů Moudrých Draků na Zemi je Párvatí. Ta má mnoho rozličných podob. Jednou z jejích nejznámějších forem je bohyně Kálí. Která je na Západě chápaná jako jakési „ďábelské božstvo“, což ale neodpovídá původnímu záměru. Spíše původně představovala symbol pomíjivosti a nového zrození (Zdroj: Wikipedie).

Josef Fric ve své knize Svět mysli napsal o bohyni Kálí toto:

Bohyně smrti a zkázy, je hrůznou podobou bohyně Párvatí. Pro moderní vnímání světa je nejzáhadnější postavou hinduistického panteonu. Kdo by neměl hrůzu a odpor k nahé temné ženě s náhrdelníkem z lidských hlav a sukénkou z lidských rukou, zvláště má-li ve své ruce čerstvě uťatou hlavu a zakrvácený meč. Její jméno však pochází ze slova kála, čas. Ona představuje moc času. Času, který všichni vnímáme a proti němuž jsme bezmocní…

Zdroj: https://svetmysli.net/sm.exe?lng=cz&pg=108

Uctívání této bohyně se však v rámci některých sekt zvrhlo na obětní rituály všeho druhu. Jeden z nich je například ztvárněn v americkém filmu Indiana Jones a chrám zkázy z roku 1984. V něm se hlavní hrdina filmu, který ztroskotal s letadlem kdesi v pralese na území Indie, stal svědkem děsivého rituálu.

Jaký je původ obětních rituálů?

JN: Přírodo na Zemi nebo Přírodo v rámci Vesmíru nebo někdo jiný v rámci Spojených Sil Světla, prosím o informace týkající se původu obětních rituálů. Z historie víme, že oběti a obětní rituály v mnoha podobách jsou součástí dějin celé řady národů. Od obětí věcí, plodin, majetku, přes oběti zvířat, až po lidské oběti, mnohdy ještě spojené se sexuálním podtextem. Co bylo zdrojem inspirací zejména pro ty nejděsivější oběti? Může to nějak souviset s energiemi Stvořitelů Ještěrů? (Duchovní komunikace z 28.1.2014)

Příroda Vesmíru: „Ve vašich textech jste se už vícekrát zabývali problematikou jakýchsi temných vědomí za nejrůznějšími temnými a děsivými praktikami. Právě lidé vykonávající opakovaně určitou vysoce zatemněnou činnost postupně přispěli ke vzniku takových vědomí. A tato vědomí poté svým inspirativním temným tlakem podněcovala další lidské bytosti, aby dělaly totéž. Protože každá jednotlivá lidská oběť znamenala další dílčí zdroj energie pro posílení celkové síly tohoto vědomí.

Těžko se dobrat k jednoznačnému prokázání toho, kdy a kde vznikla první oběť a co tehdy člověka k této oběti konkrétně inspirovalo. Jakmile se však oběti začaly používat, ukázaly se pro mnoho parazitujících temných systémů jako velmi vhodný zdroj jejich další temné tvořivé síly. A v tomto vynikaly především nelítostné temné systémy a instituce, které byly v tomto Vesmíru i ve vyšších světech nad ním spojené s ještěřími vlivy a ještěřími energiemi. Takže také rozšíření děsivých obětních rituálů všeho druhu můžeme přisuzovat především vlivu ještěřích energií a přímým vlivům přicházejícím ze Sféry Stvořitelů Ještěrů.

Z působení temných ještěřích forem je známo, že bez jakékoliv stopy svědomí a bez citových pohnutek dokázaly pro účely svých životů, pro udržení svých životních funkcí, unášet a likvidovat nejen zvířata, ale i lidské bytosti.“

 

Centrální Karma Nového vývoje: „Mám ve svých pamětech řadu otisků situací, které se odehrávaly nejen ve vaší lidské větvi Stvoření, ale i ve větvi ještěří. Při pokusu o časové porovnání těchto situací je jednoznačné, že rituály obětí poprvé vznikly v zatemněných světech, které byly součástí ještěří větve Stvoření. A odtud byly postupně rozšířeny i do dalších světů. Na Zemi se tyto rituály objevily poprvé v období nesmiřitelných válek mezi lidmi a ještěry.

Je logické, že pokud bylo do vašeho Vesmíru zavlečeno cokoliv cizorodého a neslučitelného s původní lidskou etickou podstatou, mělo to vždy nedozírné následky na celkové fungování lidských civilizací. Právě proto přinášely inspirace pocházející od Stvořitelů Ještěrů tak extrémní nežádoucí dopady na fungování civilizací. Na destrukci snahy člověka dostat se na světelnou cestu.“

Jen dodávám, že na těchto webových stránkách jsme obětním rituálům věnovali článek 38D. Obětní rituály a jejich následky. V něm je uvedeno několik konkrétních situací, které se vynořily při karmické očistě jednotlivců na NDC. Konkrétně třeba Příběh 3 uvádí situaci kmene, který byl podněcován k opakovanému provádění lidských obětí obrovskou nehmotnou temnou zrůdou, zřejmě zombií pravěkého ještěra.

Co mají ještěři společného s jadernou energetikou?

A ještě další poznatek, který vyplynul z karmické očisty jednoho člověka na vzestupné světelné cestě a jeho okolí. Tento člověk pracuje v oblasti jaderné energeticky a opakovaně se dostává na taková místa, jako jsou jaderné elektrárny, zařízení jaderného výzkumu, případně vědecké konference s jadernou tématikou na různých místech u nás i v zahraničí.

Tento člověk opakovaně vnímal na těchto místech nepříznivé energetické působení, ovládací nehmotné vlivy. Při karmické kontrole jsem pak vnímal velké ještěří bytosti postav větších než běžný člověk, které zde jakoby dohlížely, kontrovaly nebo cosi sledovaly. Přičemž podíl temných energií v těchto bytostech i jejich temná tvořivá síla obvykle přesahovaly 90%. Objevovaly se nejen v místech, kde se přímo pracuje s jadernou energií, ale i na konferencích, kde jde především o určité předávání informací z oblasti jaderné problematiky.

 

JN: Spojené Síly Světla, co mají ještěří bytosti společného s jadernou energetikou? A kde se na těchto místech jaderných provozů a výzkumů vůbec vzaly? Jsou tam tyto ještěří bytosti opakovaně přítomny i v tomto reálném čase? Odkud v takovém případě přicházejí? Nebo tam byly přítomny v minulosti před několika lety? Tedy ještě před obdobím, kdy systémy Nové duchovní cesty zápolily s mimozemskými vetřelci na Zemi, což bylo v letech 2007 – 2010, viz článek 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi? A teď už jde pouze o otisky, o temné klony vynořující se v rámci právě obnažených karmických vrstev v těchto místech? Děkuji. (Duchovní komunikace z 28.1.2014)

Příroda Vesmíru: „Jaderná energetika je nepříliš pozitivní doménou vaší Planety. Jiné vysoce technicky pokročilé civilizace ve Vesmíru se naučily pracovat s jinou, podstatně šetrnější formou energie. Nejde tedy o to, že by vás lidi někdo sledoval, aby získal potřebné informace, které jinde nejsou známy. V tomto případě jde o něco úplně jiného.

Ještěří bytosti vnímají, že v těchto místech jde o způsob získání mimořádné energie. Která má tak velkou průraznost, že dokáže narušovat a překračovat běžné hranice dimenzí a světů, i běžné lineární plynutí času. A právě to je velmi zajímá. Vidí, nebo spíše viděli, v tom možnost, jak se dostat ke zdroji energie, který jim umožní přesuny kamkoliv přes hranice sfér a dimenzí.

To, co ovšem vnímáte, již nejsou skutečné živoucí ještěří bytosti nacházející se na daných místech v tomto reálném čase. Jde pouze o otisky těchto bytostí, které se vynořují při karmické očistě míst jaderného výzkumu, i elektráren s jaderným provozem. A také na konferencích, kde se zase vynořují z individuálních karmických vrstev jednotlivců zabývajících se dlouhodobě jadernou problematikou. Stačí pak přítomnost jednoho duchovně pokročilého člověka nacházejícího se na vzestupné světelné cestě, aby působením jeho energií na okolí, provozy, zařízení i kolegy na konferencích, došlo k obnažení karmických vrstev s temnými klony ještěrů.

Působení ještěrů na těchto místech i na konkrétní bytosti trvalo v některých případech i desítky let. Proto karmická očista zbavující jednotlivce i místa od minulé ještěří přítomnosti stále pokračuje. A bude to ještě nějakou dobu trvat, než se i tato oblast vyčistí na určitou kritickou úroveň. I toto čištění napomáhá sestupu principů karmy do hmoty. I v této oblasti je důležité dospět ještě před sestupem Karmy k určité úrovni karmické stability, než bude možné sestup Karmy do hmoty naplno uskutečnit.“

Součástí karmických vrstev bývají i otisky přístrojů, předmětů, bytostí

Jak už jsem uvedl v předchozím pokračování  68D. Minulost a současnost Sféry Stvořitelů Ještěrů, karmická očista jednotlivců, kteří po jistou dobu své existence měli cokoliv společného s ještěřími energiemi a civilizacemi, je velmi úporná. Energeticky velmi zatěžující. V dřívějším článku 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty jsem vysvětlil, že součástí karmických vrstev jsou nejen popisy událostí a situací, kterými člověk v minulosti procházel. Nejen energie přehmatů, chyb a omylů. Mohou tam být také uloženy či otisknuty předměty, přístroje, ale i bytosti.

Součástí karmických vrstev se tak stává i vše, co na nás parazitovalo, nebo s čím jsme se nesprávně, neoprávněně spojili. Nebo co jsme se naopak pokoušeli zničit, poškodit. Takto se celá bytost či pouhý otisk bytosti nebo temného systému na nás v energetické podobě navázaly během karmické události. A společně s karmickou vrstvou pak zapadly mimo vývoj a čas do naší karmické nádrže. Při obnažení karmické vrstvy se to vše znovu oživí.

Takto se mohou z karmických vrstev obnažit na povrch klony, temné otisky bytostí tehdy žijících jednotlivců. Obnažený klon bytosti jakoby znovu ožije. A znovu začne člověka drtit, i když již třeba původce toho klonu zemřel a je už v tomto období mimo hmotný svět. V nedávné době jsem zprostředkoval karmické rozvázání situace, kdy člověka opakovaně drtil temný klon jeho matky, která již byla několik let po smrti. Nejprve se tento klon obnažoval z karmických vrstev tohoto člověka a později na něj útočil ze zad dalších příbuzných, které během života ovládal. Obnažené temné klony dokonce mohou začít na člověka mluvit, snažit se o komunikaci s ním. Jak se už také stalo v několika situacích.

Takto mohl do karmických vrstev zapadnout i duch člověka, který právě zemřel. V takovém případě však nešlo o pouhý otisk, ale o kompletní bytost v nehmotné astrální podobě. A místo cesty mezidimenzním tunelem do posmrtné dimenze se navázal tento duch na záda žijícího člověka. Tím se však dostal na celé věky mimo vývoj. Až teprve při obnažení vrstev má šanci být odpojen, očištěn a odveden tam, kam patří.

Nebo se opět v nehmotné podobě vynoří v rámci obnažených karmických vrstev tehdejší neviditelná ovládací helma na hlavě, která člověka v minulosti zcela paralyzovala a teď jej začne při jejím vynoření bolet hlava, atd.

Při karmické očistě minulost ožívá, člověk ji pak může vnímat jako současnou realitu

Podstatné je, že současně s obnaženými karmickými vrstvami se v okolí člověka rozvine určitý duchovní energetický průmět celkové situace, prostředí, okolí, ve kterém se tehdy nacházel. Tím se otevírá energetické napojení na minulost. Vše z minulosti jakoby znovu ožívá.

Energie obnažených karmických vrstev spojených s ještěří minulostí bývají velmi silné. Člověk procházející karmickou očistou pak může otevírající se náplň karmických vrstev vnímat nikoliv jako pouhé energie, ale dokonce i jako projevy současné reality. To se zvláště stává v noci, při spánku nebo náhlém probuzení, kdy je vědomí člověka uvolněné a jeho vnímání duchovních jevů je tímto přechodným stavem mezi plnou bdělostí a spánkem maximálně posílené.

Tito lidé pak někdy přímo vnímají sebe jako ještěří bytosti. Rozpoznávají, jak místo rukou mají ještěří končetiny. Jak místo běžné lidské kůže mají tvrdou a odolnou ještěří pokožku. Popíšu jednu z takových situací z posledních dnů během ledna 2014.

Příběh – Kontakty se svojí ještěří minulostí

Člověk se náhle probudí uprostřed noci v přítmí dopadajícího slabého pouličního světla. Má zřetelný pocit, že otevřenými dveřmi cosi, kdosi vchází. Bezmyšlenkovitě hodí tím směrem malý polštář, aby to zahnal. Vnímá zřetelný strach, schoulí se do klubíčka. Současně žádá o ochranu Spojené Síly Světla. Přitom se snaží stále mít otevřené oči, aby vnímal, co se kolem něj bude dít. Po určité době „něco“ na něj začíná mluvit. Vnímá jakousi vzpřímenou bytost, vypadá jako tmavě modrá, na každé straně něco plandá, jakoby několik horních končetin, možná v podobě hadů, tyto části vypadají jako gumové, zcela tvárné, nikoliv jako naše pevné ruce. Naznačuje to, že jde o určitý druh lidské ještěří bytosti. Současně vnímá neurčité tlaky na sexuální orgány, což obvykle doprovází pokusy o odsávání energie. Přicházejí k němu následující informace:

Ještěr: „Něco se s námi děje, energeticky se překlápíme. Děje se s námi zřejmě něco podobného, co se teď děje s tebou. Proto jsem k tobě přišel.“

Přitom u tohoto člověka jde o běžnou karmickou očistu, pomocí které se tento čistící se člověk dostává z polotemné polohy v dávné minulosti do pozice světelné. Zatemněné ještěří bytosti, které jsou s energiemi těchto vrstev spojené, ovšem tuto skutečnost mohou vnímat a chápat jako svoji náhlou destrukci. Protože světelné energie se snaží při karmické očistě čistit nejen toho člověka, ale i vše, co je na něj v rámci karmických vrstev navázáno.

Ještěr: „Proč nás ničíš, když jsi nás stvořil? Něčím mne přitahuješ, ale zároveň odpuzuješ. Nemohu ti ublížit, i kdybych chtěl, jsi pro mne v této své dnešní podobě nepřístupný.“

Člověk reaguje: „Musíte to přestat brát jako ničení. Ve skutečnosti je to moje šance, kterou mi dává karmická očista. Začít na sobě správným způsobem pracovat, stát se jinou bytostí, vrátit se na světelnou cestu. Ale to je možné pouze zde ve hmotě na Zemi.“

Ještěr: „My ale do hmoty nemůžeme. To bys nám musel pomoci.“

A bytost odchází s tím, že se ještě vrátí.

Za další dva dny tento příběh pokračuje. Tentokrát čistící se člověk vnímá po probuzení v noci více ještěřích bytostí. Naléhají na něj, že je musí dostat na Zemi. Pak má pocit, že jej něco tíží na hrudníku. Podívá se a „vidí“ pouze svoji hmotnou ruku, ta však vypadá jako ještěří končetina. Naznačuje to, že se svým vědomím začíná ztotožňovat se situací z dávné minulosti, což není dobré, ani příjemné. Do jisté míry to bylo vyvoláno tím, že měl snahu s nimi komunikovat, napojovat se na jejich energie. Výsledkem je neurčitý vnitřní třes, pocit, že ztrácí vědomí, že zkolabuje. Že přechází do jiné reality. V této chvíli se vzpamatuje, začíná se vědomě soustředit na svůj současný život. Požádá o pomoc a energie Spojené Síly Světla. Postupně se pak od té dávné skutečnosti i ještěřích projevů odpoutává a plně se vrací do reality.

Důležité je odpoutat se od energií obnažených karmických vrstev

Tento příběh není ojedinělý. Někteří vnímají při karmické očistě určité hlasy, jak na ně hovoří. Buď jakoby zevnitř sebe nebo i zvenčí z nejbližšího okolí, například z oblasti svých zad. Tyto hlasy jim komentují, co právě dělají. Případně se jim vysmívají, ponižují je, berou jim sebevědomí, dávají člověku ve hmotě najevo, jak je vychýlený, ubohý. Čím více se člověk v karmické očistě s dávnou minulostí ztotožňuje, čím více se jeho dnešní zvyky podobají zvykům z dávné minulosti, tím mohou být tyto skryté vlivy silnější.

Právě pro nebezpečí postupného ztotožnění se s energeticky vysoce nepříznivou dávnou realitou doporučuji každému, komu se něco podobného při karmické očistě děje:

Nekomunikujte s bytostmi, které se vynořují z vrstev s nepříznivými energiemi, a jejichž pokus o spojení s vámi vnímáte. Obvykle lze snadno rozpoznat, že se o spojení nesnaží světelná bytost, ale bytost vysoce zatemněná. Naopak je důležité se od takto se vnucujících bytostí snažit odpoutat. Odmítnout nadále jim naslouchat. Rázným rozhodným způsobem přehlušit informace od nich přicházející, například nějakou konkrétní činností.

Třeba zkuste zacvičit si, případně sníst na posílení svých světelných energií nějakou živou potravinu, syrové ovoce, zeleninu, čerstvou ovocnou či zeleninovou šťávu. Slovně se začít nahlas omlouvat, hlasitě požádat o pomoc energie Spojených Sil Světla. Vyhledat pomoc druhého člověka a snažit se hovořit s ním, namísto s neodbytným hlasem přicházejícím z obnažených vrstev. Ale každopádně nekomunikovat s bytostmi ozývajícími se vrstev, nevyjednávat s nimi. Neřídit se jejich podivnými radami. Naopak rušit s nimi všechny dávné vazby.

Pokračování příběhu – ovládnutí ještěry v jiném světě nad naším Vesmírem

To, co se dělo v předchozích dnech, byl však pouhý začátek. Následující den, až pozdě večer po zprostředkované karmické očistě, se vzápětí doslova provalí ven obrovský blok vrstev, které s tím vším souvisejí.

Člověk vnímá, že ještěři jsou všude kolem něj, zaplňují celý jeho pokoj a snaží se jej odtáhnout. Energie jej vtahují do jiné reality, výsledkem je jakoby zamlžené vědomí, dokonce ztrácí schopnost mluvit. To vše je doprovázené silnými zdravotními problémy. Vyskočí horečka, následují silné zažívací problémy, doslova kolapsový stav. Člověk nemůže na posílení nic pozřít, nemůže v tu chvíli ani pít. Jedinou možností je snažit se vše dávné ze sebe vydat. Navíc akutně potřebuje pomoc druhého se zprostředkováním karmického vyvázání a zpracování vrstev. A s napojením se na vyšší světelné energie, které to všechno pomohou zpracovat.

Není čas něco detailně zjišťovat, důležité je co nejrychleji reagovat a pomoci s karmickou očistou. Trvá to zhruba 90 minut, než se podaří situaci stabilizovat, vrstvy rozvázat a celkový stav vrátit do normálu. Noc už proběhne relativně v klidu, ale následujících několik dnů je tento člověk výrazně oslaben.

Během druhého dne se obnažuje tentokrát už v klidu další blok karmických vrstev spojený s tou samou situací. Z vrstev odečítám následující informace:

Jde o karmické vrstvy znázorňující jakýsi jiný svět vysoko nad naším Vesmírem, i nad sférami Stvořitelů, tedy i nad Kosmickým vírem. Člověk je obklopen ještěry, je chycen, z jejich strany jde o agresivní násilí a manipulaci s ním. Byl původně člověkem našeho typu. Ještěři jej však chytili a postupně zcela ovládli jeho vědomí a duchovní složky bytosti. A to proto, aby jej v budoucnu použili jako nástroj proti nám lidem. Aby s jeho pomocí dokázali expandovat do naší lidské větve světů ve Stvoření.

Prvotní příčiny postupného ovládnutí ještěřími vlivy

Čím si toto ten člověk přitáhl? Proč se to stalo právě jemu?

Vždy se zajímal o ještěří formy života, které byly pro jeho tehdejší svět něčím zcela exotickým, neobvyklým. Tyto formy jej do jisté míry fascinovaly svojí odolností a houževnatostí.  Hledal způsoby, jak by se něco z nich dalo využít i pro lidské hominidní bytosti. Už v té době si svojí činností, svým výzkumem, za sebou vytvářel jakýsi temný systém. Temné vědomí, které podporovalo manipulace se životem, neoprávněné, nežádoucí pro světelnou evoluci přenášení výbavy z jednoho typu bytostí na jiné. Jeho výzkum v této oblasti toto temné vědomí v pozadí stále více posiloval.

Již jako plně skrytě ovládnutý ještěry byl jedním z těch, kteří později sestoupili do Kosmického víru a podíleli se na vytvoření Sféry Stvořitelů Moudrých Draků. Toto ovládnutí však bylo vytvořeno na vysokých frekvencích nepřístupných těm, co vytvoření Kosmického víru plánovali. Z toho důvodu o tomto skrytém ovládnutí nevěděl ani on sám, ani nikdo jiný ze světa, ve kterém žil. Proto byl vybrán k sestupu dolů jako zdánlivě úplně čistý.

A ještě mnohem později pak inspiroval sestup ze Sféry Stvořitelů Moudrých Draků do další nižší úrovně a vytvoření nové varianty Stvořitelů se zvýšenou odolností vůči prostředí. Tak se stal Stvořitelem Ještěrem. Čím dál více se zatemňoval a postupně už zcela nepokrytě a naplno začal hájit zájmy ještěřích forem života a prosazoval je na úkor lidských zájmů na Zemi.

Ještěři jsou trpěliví. Zasejí své sémě a vyčkají, až to konečně začne působit. Trvalo to celé věky, v našem počítání času možná desítky miliard let, než ovládnutí této bytosti přineslo pro ještěry konkrétní žádoucí sklizeň. V tomto případě se jim trpělivost vyplatila. Dávné ovládnutí této jedné bytosti začalo konečně přinášet své ovoce.

Jak k tomu všemu mohlo dojít? Kde ten člověk původně udělal zásadní chybu? Na počátku byly snahy o neoprávněnou manipulaci se životem. Pokusy využít výbavu jednoho druhu bytostí pro zcela jiný životní druh. Vlastně tak pracovat na jakémsi křížení nesourodých forem života, které navíc patřily do oddělených větví Stvoření a takto měly zůstat trvale oddělené. Šlo o činnost proti vyššímu světelnému řádu, proti zájmům světelné evoluce. Už tehdy byl k takové činnosti inspirován ještěřími energiemi v pozadí.

Až teprve teď dostává reálnou šanci očistit se z tohoto nepříznivého období, kdy byl celé věky ještěrem. Jde o dávnou minulost, rámcově desítky miliard let dnešního počítání času.

 

Tento text o inspiracích Stvořitelů Ještěrů bude pokračovat druhou částí 68F. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo II.

© Jiří Novák, únor 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 158
  • 29
  • 20
  • 20
  • 22

Celkový počet hlasů: 249