Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29

Články I: 1 - 29

1. Co je to duchovní rovina života a světa?

Každý člověk i každý jeho čin obsahují dvě části, dvě složky, dvě roviny. Fyzickou, materiální, zjevnou rovinu – to je to, co je vidět, slyšet, co lze nahmatat, ochutnat. Tedy to, co vnímáme běžnými smysly. Co vytváří první dojem. A zadruhé, duchovní, nehmotnou, skrytou rovinu – ta představuje skrytou neviditelnou atmosféru, náladu, která doprovází tohoto člověka a jeho činy. Skryté důvody, skryté příčiny, neviditelné hybné síly. Skryté vrstvy skutečnosti, které často mají podstatný vliv na fungování viditelné hmotné slupky. Smyslové a rozumové vnímání, tištěné informace, televizní zpravodajství – to vše může být zmanipulováno a nemusí to vyjadřovat pravdu. Skutečnou pravdu přináší skrytá rovina života a světa.


2. Proč je důležité zajímat se o duchovní pozadí života?

Chceme-li změnit sebe samého nebo svět, musíme umět nahlédnout do duchovního pozadí světa. Duchovní pozadí světa totiž působí na každého, ať si o tom myslí cokoliv. Přitom duchovní pozadí má vyšší prioritu než hmota. Ani vůle nedokáže vždy překonat vlivy z duchovního pozadí světa. Násilí, které se všude kolem nás tak rozmohlo, je výsledkem ztráty spojení se svým duchovním pozadím. Proto je v dnešní době tak důležité překonat veřejné odmítnutí existence duchovní roviny života. Jedním z principů fungování duchovního pozadí světa je to, že pokud ubližuji druhému, tato agrese se jednou ke mně jako bumerang vrátí.


3. Jak lze proniknout do duchovního pozadí světa?

Duchovní pozadí člověka a světa je oficiálně odmítáno, ale tajně je zkoumáno. Dveře do duchovního pozadí mi otevírá vnitřní rovnováha a morální čistota. Probuzení duchovního vnímání tak může být výsledkem vědomé práce na sobě. Vyvarujme se však nahlížení do duchovního pozadí mimo pořadí, za pomoci drog, umělých technik či rituálů. Z duchovního pozadí totiž působí nejen síly Světla, ale také síly Temna. Nechtějme se stát pro zdánlivé výhody mlčenlivými spolupracovníky Temna. Ani postoj materialistů není v pořádku. Odmítám-li totiž svoji duchovní rovinu, dávám ji k dispozici skrytým silám Temna.


3B. Tři různé varianty duchovní cesty

Proč lidé hledají duchovní cestu? Co to vlastně je duchovní cesta? Cílem duchovní cesty by mělo být nalézt přístup k vyšší pravdě, najít svůj doposud skrytý vnitřní hlas, hlas intuice. Tři různé varianty duchovní cesty člověka. Všeobecně rozšířená astrální duchovní cesta. Dnešní lidstvo má nejblíže k astrální rovině. Co všechno vázalo člověka na astrální úroveň? Podstatné je, že astrální cesta nevede člověka ke Světlu, ve skutečnosti představuje nižší fázi temné cesty. Za jedinou správnou pro dnešního člověka považujeme světelnou duchovní cestu. Jejím cílem je navázat informační spojení na anděly Dhyany, na planetu Zemí, Přírodu, Slunce, Vesmír – Kosmické vědomí. Světelná cesta představuje přirozenou každodenní práci na sobě. Na svých vlastnostech, trvalé pozitivitě, pevnosti a stabilitě. Temná duchovní cesta představuje to nejhorší, co lidská společnost za svoji historii vyprodukovala.


4. Základní rozdíly duchovního a hmotného pohledu na svět

Vesmír je živá bytost. Jeho vznik si můžeme popsat analogií s růstem lidského zárodku. Darwinistický předpoklad, že život vzni­kl sám od sebe, není podložen ani jedním důkazem, jediným výsledkem z praxe. Za celou lidskou historii neznáme ani jediný případ transformace jednoho druhu na jiný. Ani zkameněliny z minulosti nepodporují Darwinovu teorii. Jak tedy vlastně život na planetě vznikl? Existence člověka není omezena jediným fyzickým životem. Člo­věk je věčná bytost, na planetu nebo do jiných světů se vrací v mnoha znovuzrozeních, reinkarnacích. Fyzická smrt tedy neznamená úplný konec bytosti, je pouze přechodem do jiné formy, jiné úrovně fungování.


4B. Dva typy lidských bytostí v historii Země

Dva plány Stvořitelů na osídlení Země a Vesmíru. První plán Stvořitelů. Tři zásadní odlišnosti dávného lidstva. Člověk prvního typu měl některé zásadní slabiny. Dávné civilizace prvního typu. Vysazení nového lidstva druhého typu. Stará duchovní cesta a její nepochopení rozdílů dvojího lidstva. Zásadní výhoda lidstva druhého typu na Zemi. Každá fáze vývoje v minulosti přinesla poučení. Výhodu mají civilizace i jednotlivci opakovaně překonávající překážky. Nacházíme se v období přechodu na cestu nové evoluce.


5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly

Ve Vesmíru existují různé hladiny energií, některé z nich dokonce přesahují náš Vesmír a existují mimo jeho prostor nebo dokonce i mimo jeho reálný čas. Energie nazvaná akaša je prazdrojem, ze kterého vzešel náš Vesmír i další energetické hladiny v něm. Je oceánem, který prostupuje celý náš Vesmír, a ve kterém zároveň celý náš Vesmír plave jako jeden z mnoha osamocených ostrovů. Každá částečka akaši v sobě obsahuje dva silové póly – tvořivý a rozkladný. Oddělením tvořivého a rozkladného pólu vznikly pravotočivá a levotočivá bioenergie, které spolu začaly soupeřit a daly vznik protikladu dobra a zla.


5B. Rozdíly Staré a Nové duchovní cesty

Tajnou cestou předávané duchovní informace z minulosti. Co je Stará duchovní cesta? Skrytá schopnost neomezeného světelného vzestupu dnešního člověka. Psal vůbec někdy někdo o zvláštní schopnosti dnešního lidstva na Zemi? Vlastnosti a schopnosti dávného lidstva na Zemi. Předpoklady a možnosti dnešního lidstva. Co je to Nová duchovní cesta? Čtyři předpoklady pro čistý světelný vzestup. Zásady, které dodržujeme na Nové duchovní cestě. Otevření Nové duchovní cesty v roce 1999. Nebezpečné je jakékoliv tolerování temných energií či bytostí. Potřebujeme se vzepřít každému pokusu o ovládání. Pochopení správného vztahu hmoty a duchovního pozadí. Dosahování schopností přirozeným způsobem. Stará duchovní cesta už nestačí na pochopení dalšího vývoje.


5C. Čisté světelné tvoření versus magie

Co je to čisté světelné tvoření? Počátky dávných magických systémů. Magické schopnosti nejvyšších andělů Dhyanů. Magie byla propůjčena i původnímu lidstvu na Zemi. Úroveň zvládnutí magie byla měřítkem duchovní vyspělosti. Černá magie vznikla chybami pracovníků strany Světla. Proč magie na Zemi stále přetrvávala? Nové lidstvo bylo vedeno k obnovení magických schopností. Orientace magie na živlový svět. Živly představují aparát samotných Tvůrců a Přírody. Je nepřípustné, aby měl takový aparát k dispozici člověk. Příprava Stvořitelů na svět bez magie. Proč neomezený světelný vzestup? Tvořivá síla čistého světelného vzestupu. Prozatímní trvalost magických systémů. Přežít nebo nepřežít na Zemi? Adepti magie i nadále hájí svůj nevhodný postoj.


5D. Frekvence bioenergie, úroveň pravdy a vnitřní čistota člověka

Souvislost úrovně pravdy s frekvencí duchovní energie. Vysvětlení, proč neexistuje absolutní pravda. Frekvence bioenergie a vnitřní čistota člověka. Frekvenční dosah našeho vědomí určuje úroveň pravdy, kterou jsme schopni přijmout. Hledající touží získat přístup k vyšší pravdě. Získat přístup k vyšší pravdě vyžaduje zvýšit čistotu svého nitra. Jaké máme možnosti pro zhodnocení duchovní situace druhého člověka? Duchovní situaci člověka lze popsat následujícími dvěma základními ukazateli. Moment světelného vzestupu naznačuje tendenci vývoje situace člověka z pohledu Světla - je to rychlost, jak člověk duchovně stoupá, která je výslednicí všech vlivů vnitřních a vnějších. Vztlak na světelný vzestup hodnotí pouze každodenní úsilí, kterým člověk podporuje svůj světelný vzestup. Zjišťování aktuální duchovní situace pomocí duchovní komunikace s Přírodou. Příklady.


5E. Zásady, které pomohou orientovat se v informacích

Evoluce jednotlivců i lidstva je stále pokračující proces. Zásadní je včas reagovat na změněné podmínky. Volba vlastní duchovní cesty je pro každého zásadní záležitostí, která může na dlouhou dobu ovlivnit jeho další život. Jakou šanci má běžný člověk dokázat se orientovat v nových informacích? Prvním signálem je reakce vlastního nitra. Jde o to, aby člověk byl dostatečně vnitřně čistý a způsob jeho života etický, jedině pak se o tento signál může opřít. Pokud je člověk uvnitř silně ovládnut temnými vlivy, pak se o své vnitřní pocity opřít nemůže. Zadruhé, přirozenost doporučovaných postupů a metod. Zatřetí, jak je na tom ten, kdo tuto cestu doporučuje? Začtvrté, v jednoduchosti bývá největší síla. Chyby, kterých se hledající běžně dopouštějí. Nejprve posilovat světelné základy své bytosti a poté pomoci i se změnou světa. Splňuje Nová duchovní cesta tyto základní požadavky?


5F. Partnerský vztah a duchovní cesta

Volba duchovní cesty má zásadní vliv na soulad partnerů. Partnerský vztah se nesrovná, nastoupí-li jen jeden z dvojice cestu skutečného světelného vzestupu. Naopak, problémy dříve odklizené pod koberec, se mnohdy začnou zveličovat a vynořovat na povrch. Pokud se jeden z partnerů začne intenzivně zabývat duchovními informacemi typickými pro Starou duchovní cestu, pak se se vztahem nemusí nic dít. Zásadně jiná situace ovšem nastane, pokud člověk začne soustavným správně zaměřeným úsilím usilovat o dosažení světelného vzestupu. V tomto případě pak nejde jen o názorovou toleranci, ale o automaticky působící energie mezi dvojící v trvalém kontaktu. Největším rizikem v takové situaci je „divoká“ karmická očista. Proč by to mělo vadit?


6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů

Dobro a zlo jsou dva objektivně existující vylučující se protiklady podpořené odlišnými typy nosných energií – pravotočivé a levotočivé bioenergie. Protiklady, které vzájemně soupeří o svůj vliv na svět a na žijící bytosti v něm. Zlo nepochází z našeho světa, ale ve skutečnosti sestupovalo shora dolů. Svojí činností zde ve hmotě jsme my lidé zlo nevytvořili, jenom jsme svým neetickým jednáním vytvořili dobré podmínky, aby zlo proniklo rezonancí shora dolů do další nižší úrovně. Do našeho hmotného světa totiž sestupovaly bytosti, které už jednou nebo i vícekrát neuspěly v souboji se zlem ve svém prostředí. A otisky svého neúspěchu, otisky prohry s temnem, si přinesly v podobě karmických vrstev sobě. Pomoci si dnes můžeme jedině sami. Potřebujeme se však dostat na cestu duchovního vzestupu.


6B. Jak rozlišit světelný a temný duchovní vzestup

Připomenutí původu pravotočivé a levotočivé bioenergie. Protiklad Dobra a Zla není pouhým hodnocením duchovně nevyspělého člověka. Co je a co není světelným vzestupem. Nová duchovní cesta našla skutečné kritérium světelného vzestupu. Vadná domněnka Staré cesty, že vzestup temných bytostí vzhůru je přes určitou hranici uzavřen. Cestu vzestupu našly temné síly mnohem dříve než Světlo. Rozdíl mezi Světlem a Temnem byl dříve rozmazán do neurčitosti. Co je naopak typické pro temný vzestup? Dva důležité principy temné práce. Příklady zásadních zkoušek na temné cestě. Vytvoření možnosti, jak se temných vlivů efektivně zbavit. Naší předností je vnitřní síla světelného vzestupu. Cílem je dosažení stabilního světelného vzestupu.


6C. Co je měřítkem duchovní pokročilosti člověka

Otázky, které napadají člověka na začátku duchovní cesty. Duchovní pokročilost může být světelná nebo temná. Chápání duchovní pokročilosti na Staré duchovní cestě. Metody Staré duchovní cesty vedou člověka ke spojení s magií. Co naznačuje mimořádné duchovní vnímání? Proč není umělá výbava z minulosti pro světelnou cestu použitelná? Duchovní pokročilost podle Nové duchovní cesty. Dnešní závazný vzor zrození pro planetu Zemi. Lpění na starých zásadách není znakem pokročilosti. Snahy o revizi principů Nové duchovní cesty z pohledu ega člověka nemohou pomoci. Nová duchovní cesta je samoopravná, samoočistná. Nová duchovní cesta představuje revoluční odklon od principů Staré cesty. Dosáhnout duchovního pádu je dnes velmi snadné. Jak se změní člověk, který dosáhl světelného vzestupu?


6D. Proč je dosažení světelného vzestupu důležité?

Prvotním cílem na cestě světelného vzestupu není získání duchovních schopností a duchovního vnímání. Dosažení stabilního světelného vzestupu je pro člověka zásadní z více důvodů: Přístup k vyšším hladinám pravdy, naučit se rozpoznávat úroveň pravdy, informačně se spojit s Přírodou, planetou Zemí, Kosmickým vědomím, možnost rozeznat bytost Světla od temné bytosti, z nás činí přímé spojence Přírody a Planety, umožní zbavit se parazitujících vlivů z tohoto života, dává šanci čelit reálným pokusům o parazitování, je klíčem k nastartování soustavné karmické očisty. Přirozené a eticky čisté metody obvykle poskytují výsledky až za delší dobu. Za jak dlouho mohu očekávat první výsledky? Očistné projevy soustavné práce na sobě. Jak lidé překonávají případnou osamocenost? Vyhledávání na našem webu. Základní podpora hledajícím, možnost zpětné vazby.


7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu

Mnohé dávné texty naznačují, že proces stvoření lidské civilizace na Zemi měl dvě fáze, které bývají v mnoha textech označovány jako První plán Stvořitelů a Druhý plán Stvořitelů. Lidstvo 1. typu dokázalo měnit a přetvářet svým vědomím hmotu a dožívalo se dlouhého věku tisíců let. Z pohledu běžného člověka proto tito lidé vypadali jako nesmrtelní. Neusmrcovaly je nemoci a nákazy, ale mohli být zabiti v bojích. Pro své otevřené vědomí však často podléhali mentálnímu nátlaku temného vědomí. Žádná z variant vývoje u lidstva 1. typu nedošla k trvalému evolučnímu vzestupu a k získání odolnosti vůči zlu. A nepomohl ani systém zasvěcení. Proto musel přijít nový pokus, stvoření nového člověka 2. typu.


8. Druhý plán Stvořitelů – dnešní lidstvo

Nové lidstvo 2. typu se dožívá krátkého věku, nemá běžně tvořivé schopnosti měnit a přetvářet svým vědomím hmotu a jeho počáteční duchovní vědomí je zá­měrně potlačeno. My lidé 2. typu jsme však získali něco navíc, co dávné lidstvo nemělo. Možnost duchovního vzestupu. Schopnost stoupat přes jakékoliv hranice a duchovní prahy. A vnitřní touhu po poznání, která nás požene mimo hranice tohoto světa. V období válek mezi bohy a démony před 20 tisíci lety pozemské lidstvo 2. typu poprvé prokázalo, že je schopné lépe vzdorovat organizovanému zlu na planetě, než původní zdánlivě dokonalejší lidstvo 1. typu. Nenápadně pak došlo během následujících tisíců let k naprosté změně lidské populace na plane­tě.


9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa

Neorganická sféra Planety - horstva, vodstva a atmosféra, produkuje především neutrální bioenergii přímého vlákna. Do tvorby prostředí Planety však zasahovaly i temné levotočivé bytosti a snažily se přetvářet běžné procesy do levotočivé podoby. Výsledkem bylo, že jimi poškozená a zraněná Planeta a další vesmírná tělesa začaly ve svém nitru kromě původních bioenergií přímého vlákna vytvářet i bioenergie levotočivé. Neutrální bioenergie přímého vlákna i levotočivá bioenergie obvykle vystupují z nitra Země podél puklin a geologických zlomů a směřují k vrcholkům kopců nebo k pramenům podzemních vod. Vysokou koncentraci pozitivní bioenergie lidé vní­mají příznivě jako dotek mimořádné čistoty. Naproti tomu vysoká koncentrace negativní levotočivé energie může mít na člověka naprosto zdrcující účinky. Od slabších pocitů neobvyklé tísně, neklidu, zhoršení dýchání, až k silné úzkosti, hrůze, děsu.


10. Sílu čistého vzestupu nelze na rozdíl od magie zneužít proti Světlu

Každý ví, že magie stála u zrodu tohoto světa. Víme také, že jejím cílem je návrat k dávným schopnostem. Podstatné však je, že magie byla již mnohokrát zneužita proti straně Světla. Přišla však doba, kdy už nemůžeme podvacáté, posté opakovat stejnou chybu a stále se snažit bránit prostředky, které už tolikrát neuspěly. Přišla doba, kdy je nezbytné objevit nějakou zvláštní sílu typickou právě a jen pro stranu světla, protože jedině takovým nástrojem může strana Světla získat definitivní převahu. Tím novým prostředkem je síla čistého vzestupu, která dokáže odolat i magii, a která nemůže být proti Světlu zneužita. Přitom však má sílu a moc dostat konečně lidstvo na cestu trvalého duchovního vzestupu.


11. Uvolnit nebo nadále tajit informace o duchovním pozadí světa?

Pokud nám ještě dnes někdo část Pravdy záměrně zamlčuje, nebo nás jakoby „chrání“ před informacemi, vystavuje nás tím cílené manipulaci, abychom se při nedostatku informací nebyli schopni rozhodnout správně. Země dnes nefunguje pouze jako učitelská planeta, to znamená planeta k vyučování něčeho. Ale především jako planeta hledání nové koncepce vývoje v kritickém období dějin nejen tohoto světa, ale celého systému světů ve Stvoření. Když lidstvo jde chybným směrem, ale katastrofa je ještě daleko, pak postačí malá změna chování a postojů, aby se vše vyřešilo. Ale čím blíže jsme katastrofě, tím radikálnější obrat v nasměrování duchovní orientace je nezbytné udělat.


12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět

Jedině hmota umožňuje řešit a dořešit souboj duchovních sil dobra a zla, které jsou v pozadí za hmotou. Hmotný svět je jedinou sférou, ve které se můžeme vzepřít temné manipulaci. Ve které se můžeme očistit od temných nánosů z minulosti. Od chyb a přehmatů, které máme v podobě karmických vrstev uloženy v sobě. Nejlepší ochranou je dostat se na cestu trvalého duchovního vzestupu. Samotné energie neovládají. Ovládací sílu jim dodává až síla vědomí, která těmto energiím vnutí směr a způsob působení a dá jim určité manipulující zabarvení. Organický hmotný život na planetě původně vznikl jako pravotočivý. Naše původní pravotočivá podstata je však zašpiněna, narušena, poškozena.


13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě

Konzumace zvířecího masa, rozšíření geneticky modifikovaných plodin, ohřívání jídel mikrovlnnou troubou, používání potravin a dalších výrobků uměle obohacených smrtelně jedovatým fluorem. To je čtveřice faktorů, které nejvíce narušují naši bioenergeticky pravotočivou hmotnou lidskou podstatu. Jakoby si sami podřezáváme čistou pravotočivou větev života pod sebou. Věda se znovu vrací k činnostem, které v minulosti vyvolaly katastrofy a pády civilizací. Genetické manipulace, křížení nesourodných forem života, klonování. Doporučování dobrovolné konzumace jedů. Tento dnešní útok na pravotočivou lidskou podstatu je však plíživý, nenápadný. Skrytý pod maskou pomoci lidem, zlepšit jejich životy.


14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva

Nepochopení rozdílů dvojího lidstva v historii planety Země je tou skutečností, která dnes nejvíce deformuje vývoj. A která vede lidstvo k tomu, aby kráčelo po slepých duchovních cestách, které nevedou tam, kam dnes potřebujeme. Pokud nás někdo považuje za dávného člověka, který postupně svým vývojem duchovně zdegeneroval až do podoby dnešního člověka se zastřeným vědomím, pak podle něj je jediným východiskem pokusit se o návrat zpět k původní harmonii, schopnostem a výbavě. A bude propagovat magii, systém zasvěcení a praktiky dávného lidstva. Pokud ale dokážeme přijmout a zpracovat informaci, že nejsme dávní lidé, kteří duchovně poklesli, ale zcela nová varianta člověka, pak řešení je úplně jiné. Nastává teď doba, kdy je potřeba, abychom se vzchopili, a vydali se cestou, která nám novým lidem byla předurčena, a která je pro nás správná. Na této cestě se člověk stává nedílnou součástí Přírody, planety Země a Vesmíru. Tím pádem se stává přirozenou součástí i jejich vědomí a informačních polí.


15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce

Zásadním úkolem pro člověka je zajistit si duchovní vzestup, při kterém se odstartuje karmické čištění. Dvanáct vnějších energetických těl člověka je uspořádáno do tří skupin, kterým odpovídají tři různé stupně bytosti člověka: Nižší Já (osobnost, ego), Vyšší Já (duše) a Věčné Já (duch). Přístup pouze k výbavě Nižšího Já má každý duchovně neprobuzený člověk odmítající duchovní pozadí života. Každý běžný člověk 2. typu na Planetě, který je bytostí Světla, má v sobě trojici hybných sil vývoje – intelekt, city (pocity), vůle. Tyto složky propojuje v jediný fungující celek čtvrtý prvek, vědomí. Pouhé informace nemohou člověku zajistit duchovní probuzení. Rozhodující v tomto směru je správná výživa a pravidelná péče o čakry.


16. Magie z pohledu historie

Magie byla v minulosti běžnou výbavou Stvořitelů, andělů a lidstva 1. typu. Sloužila jako prostředek k získání vyššího duchovního vědění i jako nástroj vzdorování pozemskému zlu. Chybami, přehmaty a zradami světelných bytostí se však magie stala i nástrojem temné strany světa. Magie jako tvořivý nástroj selhala všude tam, kam dokázala proniknout a vedla z dlouhodobého pohledu k úpadku. Magie byla používána bezhlavě, byly nechtěně i vědomě překračovány limity, zákony Přírody a Stvoření. Po celou dobu etika lidí a dalších bytostí nedokázala zabránit jejímu opakovanému zneužívání. Na předchozím vrcholu Platónského roku před dvanácti tisíci lety došlo ke zkáze dávné Atlantidy a k ukončení období fyzické existence vysoce rozvinutých pozemských civilizací 1. typu - dávné Atlantidy, Lemurie, Hyperborei. Dnes na dalším vrcholu Platónského roku se potřebujeme definitivně zbavit i zbytků původní tvořivé výbavy lidstva 1. typu. To znamená i magie a schopnosti cvičením svého vědomí a vůle získat nadvládu nad ostatními. Strana světla magii potřebovala do té doby, než najde jiný eticky čistější prostředek, kterým bude schopná vzdorovat temnu. A k tomu došlo na konci 20. století otevřením cesty čistého duchovního vzestupu. Magie tak ztratila další opodstatnění své existence.


17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie

Na cestě čistého vzestupu vnímáme svět z pohledu bioenergií. Naopak magie se dívá na svět z pozice živlů. Oba pohledy jsou zásadně odlišné a těžko lze mezi nimi najít společná styčná místa. Z pohledu bioenergií však dokážeme rozlišit dobro od zla, pravotočivé od levotočivého. Zatímco magie podobné rozlišení neposkytuje. Magie znamená nepřirozené deformování celé bytosti člověka – jeho vnímání, jeho způsobu fungování i jeho pohledu na svět. Mág se stává vychýleným individualistou, který se zcela vyděluje z běžného řádu fungování Přírody a světa. A to je to poslední, co lidstvo v dnešní situaci potřebuje. Trend dnešního vývoje musí být zcela opačný, chceme-li jako živočišný druh na této Planetě přežít. To znamená hledat cesty k těsnější spolupráci s Přírodou, k sepětí s Přírodou. Potřebujeme se stát součástí Přírody, její harmonie, čistoty i jejích tvořivých sil. A ne se z ní vydělovat jako její Pán a vládce. A usilovat o její další ovládání. Proto potřebujeme nahradit původní magii splynutím s etickým řádem Přírody a získáním přístupu k jejím tvořivým silám.


18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka

Nedávejme informacím větší důležitost, než samotné práci na sobě. Nejdůležitější je nastoupit vlastní cestu. Největší páku, jak zlepšit svoji vnitřní čistotu a harmonii, máme v příjmu potravin. A druhým zásadním krokem je zajistit optimální fungování svých čaker, nejlépe cvičením Pěti Tibeťanů. Praktická činnost v těchto dvou oblastech zajistí rozšiřování našeho vědomí a přirozený duchovní vzestup. Člověk, který prošel očistou prvního duchovního prahu, se stává duchovně probuzeným a informačně proniká do sféry Vyššího Já. Na této úrovni bytí se učí vnitřně přijmout a respektovat vymezení hranic ve vztahu k druhým lidem. Hlavním kritériem rozhodování se místo rozumu stává intuice a vnitřní hlas.


19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já

Mnozí lidé se domnívají, že existuje nejvyšší úroveň pravdy, Nejvyšší Bytost, Absolutno. Každý dnešní člověk však v sobě má ukrytu možnost neomezeného duchovního vzestupu. A pokud si tuto schopnost v sobě probudí, může zjistit, jak tomu ve skutečnosti je. Jakmile vědomí člověka začne přesahovat nad úroveň prvních sedmi těl, člověk tím překročil hranice jediného pozemského života. Začíná informačně zasahovat do sféry Věčného Já své bytosti a stává se takzvaně „osvíceným“. Již dříve mohl výjimečně zažívat doteky s touto sférou označované jako mystické zážitky. Na této úrovni člověk začíná rozumět podstatě koloběhu jednotlivých znovuzrození. Učí se pochopit, vnitřně vymezit a uvést do praxe hranice své bytosti ve vztahu Já – Planeta, Já – Příroda, Já - Kosmické vědomí. Učí se nacházet optimální vyváženost mezi vlastním rozhodováním a mezi přijímáním rozhodnutí vyššího duchovního vedení.


19A. Tradiční a nové pojetí termínu osvícení

Stav osvícení je v tradičním pojetí popisován v superlativech. Jako absolutní dokonalost a harmonie, naprostá vnitřní čistota, karmické dočištění na 100 %, poznání všeho. Za maximum, čeho lze dosáhnout. A tak tomu i bylo u lidstva 1. typu. Od té doby, co se otevřela Nová duchovní cesta, se naše obzory rozšířily. Nyní víme, že nad tím, co jsme doposud považovali za vrchol dokonalosti a poznání, je nespočet dalších úrovní vhledu, poznání, čistoty, harmonie, pravdy. Proto, pokud použijeme v tuto chvíli slovo „osvícení“, jeho význam musí být nutně posunutý od významu, ve kterém bylo doposud používáno.


20A. Největší omyly Staré duchovní cesty

Stará duchovní cesta splnila svůj úkol tím, že dovedla lidstvo až do budu zlomu. Nemá však již dostatek informací na to, aby dokázala vyvést pozemské lidstvo z kolotoče opakovaných katastrof. Nedokázala najít způsob, jak zajistit duchovní probuzení většího počtu lidí. Před člověka postavila bariéru, která mu trvale brání získat přístup k vyšší pravdě mimo tento Vesmír. Prvním z principů, který se potvrzuje na Nové duchovní cestě, je skutečnost, že duchovní vzestup a karmická očista dnešního člověka 2. typu probíhají pouze ve spojení s hmotným tělem. Zde ve hmotě nabývá člověk 2. typu své největší schopnosti, možnosti stoupat přes všechny duchovní bariéry a prahy. Pouze ve hmotě lze měnit vzájemný poměr mezi dvojicemi protikladů, jako je například vztah láska k sobě – láska k druhým. Protože jedině ve hmotě lze oba protiklady oddělit a snížit tak zastoupení jednoho pólu, který nepřiměřeně převažuje nad druhým.


20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?

Případný odchod dnešní civilizace do nehmotných sfér? Jenom bychom tím následovali neúspěšné dávné civilizace odsunuté po katastrofách mimo vývoj do duchovního depozita. Kdo nepochopil své vlastní omyly, ten nás nemůže vést. Z minulosti se máme poučit, ale ne ji opakovat. V této části jsou také uvedeny informace bytosti Slunce o učení MCEO z dávné minulosti. Pokud chce současná civili­zace přetnout začarovaný kruh opakovaných katastrof, pomoci může jedině zásadní změna duchovní orientace člověka, kterou vysvětlujeme na těchto webových stránkách. Učení starých duchovních mistrů z dávné minulosti nám v tom nepomůže. Nová duchovní cesta dnes poskytuje zcela novou možnost. Nikoliv úplný odchod ze hmoty, ale vrátit se do své původní domovské sféry duchovní částí své bytosti a přitom zůstat pevně ukotveni ve hmotě. A takto pomoci s karmickou očistou domovského světa.


21A. Nová duchovní cesta – vzestup za hranice Vesmíru

Nad sférou Věčného Já je dnes další duchovní práh – 12. tělo. To představuje bariéru pro vstup na Novou duchovní cestu. Aby k zahájení dalšího rozšiřování vědomí člověka nad 12. úroveň mohlo dojít, člověk potřebuje nejprve vnitřně pochopit a přijmout, že tato možnost je naprosto reálná. Aby člověk pochopil vnitřní podstatu Vesmíru, důvod jeho vzniku a principy jeho evoluce, potřebuje se dostat mimo Vesmír - do sféry, úrovně, v rámci které Vesmír vznikl. Geoff Boltwood (Posel - cesta duchovního učitele) představil koncept Kosmického víru. Oddělené a uzavřené struktury, která obsahuje naši planetu, Vesmír i další paralelní světy, Stvořitelské úrovně a další principy, o kterých člověk na Zemi běžně mluví, např. různé lidské představy Nejvyšší bytosti - Boha, místní systém fungování karmy. Cesta ven z našich problémů vede obnovením spojení s vyššími duchovními světy nad Kosmickým vírem.


21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy

Pouze člověk na Nové duchovní cestě dokáže frekvenčně přirozenou cestou vystoupat až nad hranice našeho Vesmíru i nad sféry Stvořitelů a přenést na planetu Zemi bioenergie z vyšších světů. Je to nesmírně důležité proto, že energie staré duchovní cesty na změnu nestačí. Největší problémy na cestě vzestupu přináší karmická očista. Protože cesta vzestupu otevírá staré závažné nedořešené problémy. Mnozí lidé však namísto karmického rozvázání s minulostí opakují znovu tytéž chyby, které již tehdy měly katastrofální následky. V dnešním článku vysvětlím i nedořešené historické souvislosti spojené se Svobodným učením MCEO a vazby mé bytosti na toto dávné učení. Energie Velikonoc vždy měly obrovskou sílu. A buď završily určitou etapu vývoje nebo odstartovaly novou.


22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I

Materialismus podceňuje duchovní bioenergetickou stránku výživy. Naopak některé duchovní nauky přezírají hmotnou stránku jídla. Obnovit nemocné buňky v těle však dokáže především optimální výživa. Pouhé chemické složení potravin není ukazatelem kvality výživy. Pro duchovní růst člověka a udržení pevného zdraví nestačí sledovat chemické vzorce konzumované výživy, ale mimořádně důležitými se stávají bioenergie v pozadí, které každá potravina člověku přináší. Pravidelné přijímání potravin s nevhodnou bioenergií snižuje nejen duchovní čistotu a harmonii člověka, ale postupně narušuje i jeho fyzické zdraví. Velmi nepříznivé energie z masa stresovaných zvířat přecházejí při jídle do bytosti člověka a vyvolávají pomalý, ale nezadržitelný duchovní úpadek. Člověk potřebuje, aby co nejvíce složek jeho potravy pocházelo z rostlin a plodů a mělo čistou organickou formu.


23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II

Ve výživě potřebujeme především organickou formu potravin, která pochází z rostlin a plodů. Přírodou nejsme předurčeni jako masožravci a navíc masitá strava nám škodí. Protože máme dostatek rostlinné stravy, jak potom můžeme ospravedlnit zabíjení zvířat? Údajný nedostatek bílkovin a domnělá degenerace mozku vegetariánů – to jsou pouhé pověry, které nemají reálný podklad. Přechod na vegetariánskou plnohodnotnou stravu pomáhá zdravotně i duchovně – postupné zlepšení tělesného a duševního stavu, zjemnění duchovního mimosmyslového vnímání, přesnější vnímání bioenergií, rozšíření možností telepatické komunikace. Všechny látky a drogy obsahující levotočivé bioenergie mohou krátkodobě člověku pomoci, posunout jej do vyšší hladiny vědomí, zvýšit hladinu jeho energie, zvednout dobrou náladu, povzbudit špatně fungující srdce. Dlouhodobé používání takových látek však vede k postupné degeneraci člověka, k duchovnímu, etickému a morálnímu úpadku.


24. Původ a poslání menhirů a dalších megalitických staveb

Lidé v dávných dobách věděli, že na Zemi existují místa, na kterých je dobré pobývat a konat zde obřady zprostředkující styk s Přírodou a Vesmírem. Pokud chtěli zesílit účinek posvátných míst nebo pokud taková místa v jejich okolí chyběla, vystavěli kamenné megalitické stavby. Těmi byly vztyčené vysoké kameny - menhiry, buď jednotlivé nebo uspořádané do kruhů či řad, a také složitější kamenné stavby. Jak takové kameny nebo i složitější stavby fungují? V tomto článku popíšu i způsob aktivace přírodních míst. Soustava uměle vztyčených menhirů, kamenných staveb i přiroze­ně existujících energetických míst, kde vystupuje zemská bioener­gie, pak kdysi před tisíci lety vytvářela energeticky působící trojúhelníkovou síť na povrchu planety. Síly zla však menhiry v minulosti likvidovaly.


25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?

Svoboda ega vyžaduje absolutní právo volit, jednat, vybírat pro sebe cokoliv, co mne zaujalo, a to často bez ohledu na skutečné potřeby mé bytosti. Duchovní svoboda znamená dokázat si v životě volit takovou cestu, která mne ničím neomezuje v možnosti neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy, k postupu ke stále vyšší pravdě. Cesta neomezeného vzestupu má určité ochrany, opatření, duchovní prahy. Ty dokážou automaticky zamezit, aby se nahoru dostal někdo, kdo tam úrovní své etiky nepatří. A aby ve vyšších úrovních nesetrvával nikdo, kdo se vrátil ke svým dřívějším zlozvykům. Chceme-li, aby se nám otevřela cesta neomezeného duchovního vzestupu, potřebujeme se celé řady doposud běžně přijímaných činností vzdát ještě před otevřením cesty, protože přitahují, znovuprobouzejí zlo, i když jsou některými duchovními učiteli doporučovány. Místo širokého záběru je proto na místě především obezřetnost a přesnost v tom, jaké metody používám.


26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?

Výčet činností, které přivolávají a znovuprobouzejí temno, je velmi obsáhlý a zahrnuje řadu na první pohled běžných činností, které jsou v našem světě velmi rozšířeny. Obsahuje dokonce i činností, které jsou považovány za výhodné pro světelnou evoluci. Oblastmi, které nejvíce přispívají k ovládnutí pozemského lidstva silami Temna, jsou: nepochopení objektivní existence protikladu dobro – zlo, pravotočivé – levotočivé bioenergie, propagace budoucí cesty lidstva mimo hmotu, manipulace s karmou a její odkládání, privilegia a schopnosti mimo pořadí. V tomto světě se vyskytují tři naprosto odlišné typy protikladů. Jsou jimi pravidelně se opakující střídavé póly, protikladné doplňky - polarity a nesmiřitelné antagonistické protiklady – duality. Jejich nepochopení a záměna vede k nesprávnému popisu evoluce lidstva, planety, Vesmíru. Zkušenosti z karmické očisty potvrzují, že i bytosti na nejvyšších pozicích světelných duchovních hierarchií mohou selhat.


27. Vitální, životní a informační bioenergie

Součástmi energetického systému člověka jsou životní jiskra, soustava hlavních čaker pro příjem bioenergií a roz­vodný systém bioenergií. Zatímco životní jiskra člověka 1. typu neumožňuje duchovní vzestup, životní stvořitelská jiskra dnešního člověka představuje skrytou sílu, která jej táhne vzhůru, a která mu umožňuje překračovat duchovní bariéry a prahy. Řada lidí trpí nedostatkem bioenergií zejména proto, že se příjmu bioenergií sami zablokovali svým způsobem života, častými negacemi, kritikou a prosazováním vlastních vychýlených postojů vůči světu. Člověk ke svému každodennímu fungování potřebuje tři základní ty­py bioenergií – vitální, životní a infor­mační. Jaké jsou projevy nedostatku vitální, životní, informační bioenergie? Jaké následky má nevyrovnanost v příjmu vitální a životní bioenergie u člověka? Jaké jsou energetické potřeby malého dítěte? Jak vznikají stagnující bioenergie, energetické kaly, a jak se jich zbavíme? Co je základem léčitelských schopností?


28A. Princip fungování čaker člověka

Čakry jsou energetické víry, které zásobují člověka základními typy bioenergií, které k životu nezbytně potřebuje. Každý člověk má ve svém těle sedm úrovní hlavních čaker, v každé z nich pak jednu nebo dvě hlavní čak­ry. Zjištěním stavu čaker při jakémkoliv náznaku potíží lze od­halit životní problémy člověka ještě dříve, než dojde k vypuknutí nemoci. Jak souvisí směr rotace čakry se směrem proudění bioenergie čakrou? Jaký směr rotace čakry je u zdravého člověka běžný a obvyklý, ať už jde o muže nebo o ženu? Z jakých částí, vrstev, se skládá běžná hlavní čakra? S jakou frekvencí běžná hlavní čakra rotuje? Proč je frekvence rotace čakry shora ohraničena? Představuje frekvence rotace čaker a frekvence bioenergie procházející čakrou totéž? Jak se liší sací síla hlavních, vedlejších a vysávacích čaker?


28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie?

Normální je u zdravého člověka stav, kdy čakra je pro vstupující bioenergie plně otevřena, rotuje se správnou frekvencí ve směru pohybu hodinových ručiček a bioenergie s informacemi proudí čakrou dovnitř. Pokud čakra rotuje opačně, je uzavřena pro vstupující informační bioenergie a částečně i pro bioenergie vitální a životní. To však znamená, že v psychologické oblasti, která s čakrou souvisí, je problémová oblast, prožívání a postoje člověka jsou nevyrovnané a ve většině případů negativní. Pokud člověk odmítá souznění s informacemi Přírody a Kosmického vědomí, a místo toho prosazuje vlastní deformovaný obraz vnějšího světa, přitahuje do svého života nesoulad, nepříjemné události, nemoci. Jak lze obnovit fungování částečně ucpané nebo zcela nefunkční mrtvé čakry?


29A. Pět Tibeťanů – optimální způsob péče o čakry

Cvičení Pěti Tibeťanů má největší význam v situacích, kdy jsem v nepohodě. Právě toto cvičení mi pomůže nejrychleji a nejpohodlněji překonat svůj vnitřní chaos. Vyzařování Pěti Tibeťanů je čisté, jednoznačně pozitivní, pravotočivé, bez jakéhokoliv náznaku manipulace. Pět Tibeťanů má ohromnou harmonizační sílu. Toto cvičení přirozeně tlačí čakry k tomu, aby fungovaly optimálně. A tím optimálním stavem je otevřenost čaker člověka vůči příjmu bioenergií i informací z okolního prostředí. Pro optimální vyladění čaker je lepší cvičit Pět Tibeťanů, než cokoliv jiného. Na druhé straně však samotné cvičení Pěti Tibeťanů není samospasitelné. Člověk je potřebuje doplnit optimální hmotnou výživou, pravidelným sledováním svého karmického čištění a vyhledáním včasné pomoci v situaci, kdy je nutné karmicky rozvázat a zneutralizovat velké přehmaty z minulosti. Jak často cvičit a kolikrát cviky opakovat? Jaké jsou nejběžnější chyby při cvičení? Lze zvýšit účinnost Pěti Tibeťanů?


29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů

Popis každého cviku je zde doprovázen sérií devíti fotografií. Na nich je znázorněno postupné provedení jednoho opakování cviku. Kromě prvního cviku, kterým je točení, je u všech dalších potřeba dbát na stanovené dýchání i určitý časový rytmus. To znamená „nešvihat“ jeden cvik za druhým jako gymnastiku, ale také zbytečně nadměrně neprodlužovat dobu trvání cviků nebo přestávky mezi cviky. Účinnost cvičení závisí především na úsilí, které do toho vkládáte a dále na koncentraci, kterou si přitom udržujete. I když nedokážete některou pozici zpočátku udělat kompletně, cvičte alespoň v náznacích až do takové polohy, kterou zvládnete. Při každém cvičení se totiž napojujete na centrální systém bioenergií spojený s Pěti Tibeťany.


29C. Jak a proč cvičit Pět Tibeťanů?

Tento text je určitým shrnutím dříve publikovaných podrobných textů 29A. Pět Tibeťanů – optimální způsob péče o čakry, 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů, doplněným o některé naše nové zkušenosti. Je dostačující pro člověka, který chce začít cvičit a potřebuje znát na začátku jen základní informace. Jsou zde jednak odpovědi na otázky, které mohou napadnout každého, kdo právě začíná. A ve druhé části je detailní popis cviků převzatý z článku 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů. Jednoduše si projděte tento základní text a začněte cvičit. Nehledejte v tom žádnou vědu. A případné další informační detaily můžete nechat na později. Od samého začátku se ovšem snažte dbát na stanovené dýchání i určitý časový rytmus. To znamená „nešvihat“ jeden cvik za druhým jako gymnastiku, ale také zbytečně nadměrně neprodlužovat dobu trvání cviků nebo přestávky mezi cviky. Účinnost cvičení závisí především na úsilí, které do toho vkládáte a dále na koncentraci, kterou si přitom udržujete. I když nedokážete některou pozici zpočátku udělat kompletně, cvičte alespoň v náznacích až do takové polohy, kterou zvládnete. Při každém cvičení se totiž napojujete na vesmírné energie a na energie přírody.