Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 5E. Zásady, které pomohou orientovat se v informacích

5E. Zásady, které pomohou orientovat se v informacích

Jiří Novák Vloženo 22.3.2020
Jiří Novák

Evoluce jednotlivců i lidstva je stále pokračující proces. Zásadní je včas reagovat na změněné podmínky. Volba vlastní duchovní cesty je pro každého zásadní záležitostí, která může na dlouhou dobu ovlivnit jeho další život. Jakou šanci má běžný člověk dokázat se orientovat v nových informacích? Prvním signálem je reakce vlastního nitra. Jde o to, aby člověk byl dostatečně vnitřně čistý a způsob jeho života etický, jedině pak se o tento signál může opřít. Pokud je člověk uvnitř silně ovládnut temnými vlivy, pak se o své vnitřní pocity opřít nemůže. Zadruhé, přirozenost doporučovaných postupů a metod. Zatřetí, jak je na tom ten, kdo tuto cestu doporučuje? Začtvrté, v jednoduchosti bývá největší síla. Chyby, kterých se hledající běžně dopouštějí. Nejprve posilovat světelné základy své bytosti a poté pomoci i se změnou světa. Splňuje Nová duchovní cesta tyto základní požadavky?

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková

Zásadní je včas reagovat na změněné podmínky

Evoluce jednotlivců i lidstva představuje trvalý, stále pokračující proces. Proces, ve kterém dochází k postupné změně vnějších i vnitřních podmínek člověka, civilizace, Planety, Přírody.

Aby vzestupná světelná evoluce nepřetržitě pokračovala, je důležité na přicházející změny včas a správně reagovat. Pokud včasné reakce na změněné podmínky nepřicházejí, pak každá forma pokroku, vzestupu, začne jednoho dne zpomalovat, stagnovat, postupně se vytrácet. Pokud jednotlivec a civilizace včas nereagují na začínající stagnaci, pokud nemají dostatek vůle hledat nové přístupy, nové cesty, stagnace se prohlubuje.

 • Je známo, že žádná stagnace netrvá věčně. Buď se najdou nové cesty, kudy ze stagnace ven. Nebo se bude pokračovat stále v tom samém, pak ovšem stagnace jednoho dne přejde v pád, propad, šířící se degeneraci.

Mnoho jednotlivců se dnes nachází v situaci, která se den za dnem zásadně mění. Někteří už se rozhodli, kudy povede jejich další životní cesta. Na další okamžik rozhodnutí teprve čeká. Jak už jsem uvedl v textu  5C. Čisté světelné tvoření versus magie, klíčovým rozhodnutím pro každého jednotlivce i pro lidstvo bude, zda dále pokračovat ve svém životě plně zanořeném do hmoty. V trendu, který ubližuje Přírodě i planetě Zemi. V orientaci k dalším umělým zásahům, k dalšímu podrobování si Přírody pro naše neustále rostoucí lidské nároky. Nebo zda zvolíme cestu, jak se co nejvíce přiblížit k Přírodě. Jak pochopit, co Příroda potřebuje, co od nás očekává.

Cesta přiblížení se k Přírodě ovšem vyžaduje opustit měřítko krátkodobé výhodnosti tohoto jediného života. A nastoupit světelnou duchovní cestu, která bere v úvahu věčnou evoluci každého z nás. Cestu, která nás bude správným způsobem orientovat k rozpoznání a správnému chápání vlivů duchovního pozadí světa. Volba vlastní duchovní cesty je pro každého zásadní záležitostí. Je krokem, který na dlouhou dobu ovlivní jeho další život.

Jakou šanci má dnešní běžný člověk dokázat se orientovat v současné explozi informací o duchovní cestě a o duchovním pozadí světa? Jak si vybrat informace vhodné právě pro něj a pro jeho situaci? Aby dokázal rozpoznat, když se setká s určitými informacemi o novém přístupu, že právě v nich našel něco, co mu může pomoci pozitivně a čistým způsobem změnit život?
 

Prvním signálem je reakce vlastního nitra

Existuje několik jednoduchých zásad, které mu mohou pomoci.

 • Prvním signálem obvykle bývá reakce vlastního nitra. A nyní jde o to, aby člověk byl dostatečně vnitřně čistý a způsob jeho života etický. Protože jedině pak se o tento signál může opřít.

Když najde nové informace, měl by si všímat, jak reaguje jeho nitro. Jestli s těmito informacemi rezonuje, vnímá-li jasný příznivý pocit, že právě toto je to pravé. To, co v životě už dlouho hledá. Nebo naopak jestli nitro takové informace odmítá, vnímá-li ten člověk nesoulad těchto informací se svým životem, svými cíli, životními záměry.

Pokud je ovšem člověk uvnitř silně ovládnut temnými vlivy, pak se o své vnitřní pocity opřít nemůže. Temné vlivy zasahující do jeho nitra mohou odmítat jakoukoliv změnu vedoucí jej k novému, více harmonickému vývoji. Takový člověk bývá někdy doslova zavalen negativními myšlenkami, které odmítají vše nové. Které jej varují před každou změnou. Vyvolávají v něm strach, obavy, úzkost, že pro něj by změna nemohla dopadnout dobře. Často pak tito lidé ve snaze pomoci dokonce varují druhé, rozmlouvají jim jejich rozhodnutí. Někdy v nich konflikt protikladných energií vyvolává agresivní reakce.

Může se také stát, že člověka se silnějšími temnými vlivy uvnitř sebe (ať už jsou aktivní v současnosti z kontaktů třeba s metodami Staré cesty nebo jde o doposud spící vazby v jeho karmických vrstvách), to na energetické rovině táhne k podobným nepříznivým vlivům. On to může považovat za svoji čistou intuici, plně tomu věří, i když mu to ve skutečnosti brání přijmout cokoliv nového, odrazuje jej to od jakékoliv pozitivní změny v životě.

Mohou se i tito lidé dostat z takové situace? Ano, mohou. Ale v jejich situaci je to o vnímání dalších náznaků, které uvedu dále. A nakonec i o důvěře v určitý projekt, který mne zaujal. I když je mé nitro právě ovládnuto strachem ze všeho možného nebo mnoha temnými vlivy a moje čisté vnímání je tak ochromeno.
 

Je doporučená cesta přirozená?

 • Zadruhé, dalším kritériem je přirozenost doporučovaných postupů a metod.

Jsou doporučované postupy pro zahájení takové cesty přirozené v běžném životě? Rozvíjí tyto postupy a metody bytost člověka po všech stránkách? Nebo jsou již na první pohled příliš jednostranně zaměřené? Vyžaduje taková cesta po člověku základní běžné životní činnosti, které současně podporují jeho zdraví? Nebo jde o až příliš technicky či vědecky zaměřené popisy technik, rituálů, metod, které nejsou pro běžného člověka vůbec přirozené? Vedou tyto zásady člověka k vytvoření souladu s Přírodou? Nebo jej naopak vydělují z Přírody? Například tím, že vedou člověka umělými postupy k rozvoji duchovního vnímání, duchovních možností a schopností, k rozšiřování dosahu vědomí? Vedou jej k podpoře spolupráce mezi lidmi? Nebo naopak k individualismu, k odtržení od celku, případně dokonce k mocenskému nadřazení nad jinými lidmi?

Příklad: Na semináři někdy v roce 1998 - 2000 nám byl doporučován následující postup vylaďování čaker, který vycházel z jedné knihy: Točit rukou, dlaní v místě čakry třeba padesátkrát ve směru pohybu hodin. Navíc v té knize špatně vysvětlovali fungování čaker. Jedna se točí tak, další nad ní opačně atd. Šlo tak o návod, který vycházel z nesprávného pochopení principu fungování čaker. Takže byl vlastně naprosto nesmyslný. Jinou možností je běžné cvičení Pěti Tibeťanů. Které rozvíjí ohebnost, fyzickou zdatnost a současně i důslednost a schopnost soustředění. A navíc přirozeně „tlačí“ čakry do správné rotace. Co z těchto dvou možností vám přijde přirozené a co naopak umělé, nepřirozené?

Jiný příklad: V letech 2010 - 2012, v období blížícího se dalšího historického mezníku, kterým měl být podle dávného mayského kalendáře rok 2012, byla vytahována do projevení některá dávná učení, často mimozemského původu. A v té souvislosti se konaly veřejné akce, někdy spojované i se zasvěcením. V některých případech šlo doslova o náročné, vědecky se tvářící teorie, které se zabývaly urychlováním vzestupu člověka pomocí složitých technik. Například manipulace s časem, posunout Zemi do jiného běhu času, umělé rozšiřování vědomí prostřednictvím stimulace DNA, kundalini energie, čaker a spirál merkaby. Nebo dokonce s tím spojená evakuace připravených, vyvolených mimo Zemi v kritických okamžicích vývoje. Jedním z nich bylo v té době popularizované učení MCEO, o kterém jsem uvedl více v článku 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.  Kolik už takových pokusů, které nedopadly, tady v historii planety Země bylo.
 

Jak je na tom ten, kdo tuto cestu doporučuje?

 • Zatřetí, pomůže i rozpoznání dalších detailů. Jak jsou na tom lidé, kteří doporučují určitou novou cestu? Dělají skutečně to, co sami radí dalším? Jak vypadá jejich zdraví? Jak fungují v běžných vztazích?

Ano, toto vše nepoznám z internetových stránek. Mnohé z toho nerozliším ani při osobní účasti na přednášce. Potřebuji si takového člověka všímat důkladněji, rozpoznávat detaily, nepřehlížet rozpory v tom, co říká. Každé jeho vystupování mnohé naznačuje.

Jde i o další otázky. Dopracovali se ke svým schopnostem, ke svému vnímání od píky? Nebo získali tyto schopnosti jako náhlý dar třeba poté, co překročili bod klinické smrti? Nebo jako přenos z dávné minulosti, třeba formou doporučovaného zasvěcení? Je jejich cesta vůbec duplikovatelná? Může takovou cestou jít každý další člověk bez ohledu na věk, vzdělání, předchozí duchovní zkušenosti?

Jak fungují tito lidé ve vztazích s druhými lidmi? Jsou sami relativně vnitřně vyrovnaní, čistí? Nebo naopak při jednání a vystupování budí dojem nadřazenosti nad druhými, vystupují mnohdy s hrubou arogancí a přezíráním vůči jiným názorům druhých lidí? Nebo mi přijde, že jsou zakamuflovaní, že něco skrývají? Přinášejí vůbec něco nového, nebo jen opisují, napodobují známé kapacity?
 

V jednoduchosti bývá největší síla

 • Začtvrté, určitým dílčím signálem také bývá jednoduchost nebo naopak složitost doporučovaných metod a postupů.

Člověk by si měl uvědomit, že v jednoduchosti bývá největší síla. Život nám předkládá příležitosti, které mají jednoduchá řešení. Je to i proto, aby takové příležitosti dokázal využít dostatečný počet jednotlivců. Protože změny v rámci každé společnosti jsou o kritických číslech. Pouze po překročení určitých kritických hodnot se změněný lidský přístup ukotví v morfických polích a může pak přinést významnější evoluční změnu v rámci civilizace. Více o tom v textech  38A. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole,  38B. Vývoj nových návyků člověka a Přírody. A také v  Kniha 2 - Cesta za dávnými civilizacemi.

Naopak nová cesta s extrémně složitými předpoklady zaujme pouze pár jedinců a vývojová změna v rámci civilizace pak logicky nastat nemůže. Přesto intelektuální přístup vede některé jedince k vyhledávání právě takových složitějších možností. Protože se domnívají, že pouze dokonalá a dosti složitá teorie může k něčemu být. Toto možná platí pro hmotnou vědu. Ale duchovní postoj k životu vyžaduje jednoduchá řešení. Čím složitější se jeví popis předpokladů pro nastoupení určité duchovní cesty, co všechno je potřeba dělat, čeho se vzdát a co vše je nezbytné znát, tím je méně pravděpodobné, že taková cesta povede k pozitivnímu cíli. Tímto nemyslím jen jednoduchost, pokud jde o dodržování určitých zásad v životě, ale také jednoduchost rozumového vysvětlení principů určité cesty v protikladu ke složitějším teoriím, ze kterých jiná varianta cesty vychází. Navíc, lidé obvykle cíleně vyhledávají jednoduchost. Cesta s velmi složitě podanými předpoklady pro zahájení by inspirovala velmi málo jedinců.

 • Nové zásadní myšlenky bývají jednoduché. Až to těm druhým někdy připadá, že něco tak jednoduchého přece nemůže fungovat.

Doporučujeme čtenáři, aby porovnal na jedné straně jednoduchost základních předpokladů pro nastoupení Nové duchovní cesty: hlídat si kvalitu stravování, pravidelně cvičit Pět Tibeťanů (tj. péče o správné fungování svých čaker), vyhýbat se škodlivým záležitostem, sledovat svoji etiku. To vše jsou záležitosti jednoduché, nepříliš náročné na pochopení. A na druhé straně složitost a náročnost praktického výcviku magie, tak jak je popisován v některých knihách. Nebo dokonce složitost prastarých teorií, o kterých byla řeč výše.
 

Chyby, kterých se hledající běžně dopouštějí

Místo dostatečné obezřetnosti se hledající často nechávají nalákat na všechno možné. A bezhlavě pak zkoušejí další a další zaručeně zázračné metody, které mnohé knihy a webové stránky doporučují. Domnívají se, že takto mají široký záběr, a ke Světlu se dostanou rychleji a snáze. Vůbec si neuvědomují, že toto zkoušení nemusí zůstat bez následků.

Jednak tím člověk ztrácí čas a jednak se na něm nenápadně uchycují temné systémy z duchovního pozadí za mnohými metodami, učeními, pomůckami Staré duchovní cesty. Čím více jich vyzkouší, tím pevněji jej dohromady tyto metody ovládnou a skrytě jej pak zneužívají jako zdroj energie i jako svůj nástroj na prosazování určitých temných cílů. Tím problematičtější bude uskutečnění záměru dostat se na světelnou cestu.
 

Cesta světelného vzestupu mění sebe i svět

V našich textech předkládáme jednoduchou alternativu, jak změnit nejprve sebe sama a poté pomoci i se změnou světa. Nemluvíme o pomůckách, o technické vybavenosti, rituálech, zasvěceních. Nezdůrazňujeme ani získání duchovní pokročilosti vytrvalou četbou mnoha knih s duchovní tématikou.

 • Místo toho hovoříme o světelném vzestupu a o praktickém posilování světelných základů své bytosti doporučeným způsobem.

Protože jsme se naučili rozpoznávat světelné pravotočivé a temné levotočivé bioenergie, dokážeme také rozpoznat, které metody a způsoby vedou ke zvyšování čistoty člověka ve Světle.

 • Prostřednictvím kvalitní duchovní komunikace s Přírodou, Kosmickým vědomím a světelnými institucemi vedoucími vývoj, dokážeme zjistit, při jakých činnostech se člověku posiluje světelná čistota jeho nitra a při kterých činnostech naopak světelná čistota jeho nitra klesá a místo toho roste skrytá temná pokročilost.

Čistotu člověka ve Světle lze hodnotit dosaženou výší frekvence světelné bioenergie, na kterou je nitro člověka naladěno. Naopak temnou jednoznačnost, temnou pokročilost lze zjistit podle výše frekvence temné bioenergie, která nitro toho člověka ovládá. Více o tom bylo v textech  5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly,  5D. Frekvence bioenergie, úroveň pravdy a vnitřní čistota člověka,  6B. Jak rozlišit světelný a temný duchovní vzestup. Pozitivním důsledkům pro každého člověka, který se dostane na trvalý světelný vzestup, se budu věnovat v jiném textu.

Stabilní světelný vzestup pak jednoduše znamená trvalé zvyšování frekvence světelné bioenergie, na kterou je nitro člověka naladěno. A to lze vždy určitým způsobem vyhodnotit. Nejde tedy o neurčitá hodnocení typu „jeho duchovní pokročilost se zvyšuje“.

Naše lidská evoluce by měla probíhat v souladu s evolucí Přírody na Zemi. Pak bude vše v pořádku. Právě duchovní komunikace s Přírodou a planetou Zemí nám poskytuje informace, které potřebujeme znát, abychom se dokázali přiblížit Přírodě. Abychom vůbec chápali, co Příroda od nás očekává. Jakou úlohu tady na Zemi my lidé máme. Pro inspiraci je v tomto směru vhodný text  88A. Nereagujeme-li na rady Přírody, rány na těle a duši se nehojí. O principech skutečné kvalitní duchovní komunikace i o zásadních rozdílech duchovní komunikace a pouhého channelingu, je více v textech  34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi,  34B. Komunikace na Nové duchovní cestě.
 

Splňuje Nová duchovní cesta základní požadavky?

Konečným závěrem, zda tuto novou cestu přijmu, nakonec vždy bude rozhodnutí toho kterého člověka. Každý čtenář si potřebuje sám vyhodnotit, zda právě tato cesta čistého světelného vzestupu splňuje všechny požadavky, které jsem uvedl v tomto článku. Případně další kritéria, které si čtenář sám pro sebe postavil.

Shrnuji vše podstatné, co pro hledajícího připadá v úvahu:

 • Jak reaguje jeho nitro na informace, zda s vizí a základními principy této cesty člověk souzní nebo ne. Přehled základních principů, na kterých je založena Nová duchovní cesta, najde na stránce /ndc/.
   

 • Zda doporučované postupy a metody umožňující přiblížit se k počátečnímu bodu této cesty jsou pro něj přirozené a dostatečně jednoduché.
   

 • Zda my, co tuto cestu doporučujeme, touto cestou skutečně jdeme. Jsme si vědomi toho, že právě toto nemůžeme žádným stoprocentně objektivním způsobem prokázat. Můžeme jen detailně popsat, jakých výsledků jsme na této cestě dosáhli, jaké informace se nám postupně otevřely. To vše popisujeme na našich webových stránkách a v postupně vydávaných knihách. Jde o mnoho zcela nových informací o tomto světě, jeho duchovním pozadí, i o minulosti tohoto světa. Informací, které vycházejí z našich vlastních zkušeností na této cestě, ze zprostředkování mnoha karmických očist stovek jednotlivců. A také z duchovních komunikací s Přírodou, planetou Zemí, Kosmickým vědomím, anděly Dhyany a mnoha dalšími světelnými institucemi z vyšších duchovních světů.
   

 • Touto cestu jdou vědomě stovky dalších jednotlivců zde na Zemi a jejich životy se začínají postupně měnit. Navíc, na nevědomé úrovni se tato cesta otevřela dalším řádově desítkám tisíc jednotlivců, kteří praktikují eticky čistou cestu životem. V kombinaci s dlouhodobě mimořádně vyváženou a kvalitní výživou. A intenzivní prací na sobě, svém myšlení, svých přístupech, svém jednání. I když se o duchovní cestu cíleně nezajímají. 
   

 • Pro každého, kdo se rozhodne jít vědomě touto cestou, je k dispozici základní podpora a pomoc ze strany těch, co už se na Nové cestě dostatečně stabilizovali.
   

 • A co dalšího může hledajícímu pomoci v jeho rozhodování? To už ponechávám na osobní volbě každého.
   

 • Nakonec je na každém jednotlivci, aby se dokázal dostatečně vnitřně vyladit a poznat svým vnitřním citem sám, zda tato cesta je také pro něj. A pokud k takovému rozhodnutí dospěje, pak už je důležité jít do toho, začít s praktickou prací na sobě.
   


Proč jsme tady na Zemi - nový projekt na Facebooku

Na počátku roku 2020 jsem zahájil nový projekt pro hledající, kteří uvažují o otevření duchovní cesty ve svém životě. Tento projekt by jim měl pomoci, aby se na duchovní cestu vydali správným směrem. 6.1.2020 jsem na Facebooku zřídil volně přístupnou facebookovou stránku „Proč jsme tady na Zemi“.  Na ní prezentuji krátká videa v trvání 5 - 7 minut.
Do vyhledavače se zadá kompletní název stránky. Pro přehrání videa není nutné mít účet na Facebooku a přihlašovat se na Facebook. Nebo lze zadat následující odkaz napřímo na všechna videa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos

Vysvětluji v nich témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, jak by hledající měl postupovat. Seznámit se nejprve se základními znalostmi a později dostávat návody, jak na sobě správným způsobem pracovat, aby se mu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním jiných bytostí.

U každého videa uvádím odkazy na související články na tomto webu. Videa dávají jednoduchá vysvětlení pro hledající potřebná na počátku jejich duchovní cesty. Tomuto záměru plně odpovídá zhruba pouze tři až šest prvních článků. Další články už zabíhají do přílišných podrobností a jiných témat. Hledajícím by pomohlo uveřejnit vždy jednoduchý úvod do další problematiky. A až teprve v návaznosti si přečíst detailnější pozdější texty. Proto takováto základní vysvětlení klíčových témat na počátku hledání duchovní cesty publikujeme jako kratší doplňující články. A to tak, aby to bylo dobře pochopitelné a jednoduše zpracovatelné.

Tento článek 5E. Zásady, které pomohou orientovat se v informacích  je sedmým z nich. 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


© Jiří Novák, březen 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Oznámkujte prosím jednou známkou od 1 (nejlepší) až po 5 (nejhorší)

 • 84
 • 6
 • 6
 • 7
 • 6

Celkový počet hlasů: 109