Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A21. Zhodnocení meditací z nadhledu Nové duchovní cesty

A21. Zhodnocení meditací z nadhledu Nové duchovní cesty

Marie Mejdrová Vloženo 16.10.2012
Marie Mejdrová

Meditace ve smyslu Staré cesty nevede k důkladné karmické očistě, ani k pochopení toho, jak tento svět funguje. Tradiční meditace nedokáže odlišit světelný zdroj informací od temného. Klíčem k duchovnímu postupu je dosažení světelného vzestupu a nastartování karmické očisty. Dlouhotrvající tradiční meditací se člověk příliš odpoutává od reality, a to jeho duchovní vývoj rozhodně nepodporuje. Tradiční meditace probíhají přes astrálního ducha, zatímco tím, kdo řídí duchovní vývoj dnešního člověka, je ve skutečnosti Vnitřní duchovní Já. Nebezpečí vzniku nežádoucích energetických vazeb. Zklidnění a oboustranná duchovní komunikace ano, ale ne meditace ve smyslu Staré cesty. Tři příklady z buddhistických hromadných meditací. Jakékoliv nepříznivé tělesné stavy jsou silným varovným náznakem. Pokud člověk na urgentní náznak nereaguje, následuje zrychlení jeho pádu. Další odkazy k tématu.

Úvodní poznámka - Jiří Novák:

Meditace jako jedna ze základních metod na duchovní cestě?

Meditace jsou v dnešní době stále ještě považovány za jeden ze zásadních prostředků, jak nastoupit na duchovní cestu, která je pro člověka optimální, a pokračovat po ní. To vše platilo pro vývoj v rámci Staré duchovní cesty do konce 20. století. V dnešní době na počátku 3. tisíciletí však již pozemská civilizace směřuje novým směrem. Prozatím je tato skutečnost jasně patrná pouze v rámci duchovního pozadí světa. Zatímco na zásadní, průkazné a naprosto jednoznačné potvrzení reality nového vývoje ve hmotné rovině světa se stále ještě čeká. Z pohledu celkového duchovního vývoje Planety a lidstva však hmota vždy přichází na řadu až jako poslední. Až teprve poté, co se nové směry, nové principy, nové metody duchovní práce důkladně stabilizují a pevně zabydlí v duchovním pozadí světa.

Z pohledu nového vývoje přichází nyní období, kdy je nezbytné všechny dřívější metody obvyklé duchovní práce důkladně přehodnotit z nejvyššího možného duchovního nadhledu, který nebyl až do konce 20. století lidem přístupný. A zjistit skutečný účinek jednotlivých metod a principů Staré duchovní cesty na světelnou vzestupnou cestu dnešního člověka.

O meditacích jsem se již důkladně zmínil v článku 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka. Tento dnešní text je zaměřen na meditace ještě podrobněji. Nejcennější v něm jsou mimo jiné osobní zkušenosti autorky a dalších osob s meditacemi v buddhistickém duchu.


Meditace ve smyslu Staré cesty nevede k důkladné karmické očistě, ani k pochopení toho, jak tento svět funguje

MM: Přírodo, prosím o bližší informace o meditacích. Nebezpečí a nevhodnost řízených hromadných meditací a meditací s vizualizacemi je na webu NDC již zmíněna několikrát. Ale co ty nejjednodušší typy meditací, např. známá technika pozorování dechu.

Tj. když se člověk sám, ne ve skupině, fyzicky a psychicky vědomě uvolní a pouze se soustředí na rytmus svého dechu (sledovaný na pohybu břišní stěny či pod nosem),  aniž by ho jakkoli ovlivňoval. A když zjistí, že mu mysl zase ujíždí do rozvíjení myšlenek a představ (což je prakticky neustále), tak ji zase jemně a nenásilně, bez emocí a výčitek, vrátí zpět na pozorování dechu. Dech slouží jako pomůcka pro zklidnění a soustředění, kterou máme vždycky po ruce.

Tak, aby se mysl postupně zklidnila, vyjasnila, odpoutala od běžného zaneprázdnění, rušivých vlivů i vlastních obvyklých maskovacích manévrů, zpřítomnila. Aby se vyhladila jako zrcadlo, které odráží skutečný stav věcí. Stala se čirou, čistou, jasnou a soustředěnou, dá se říct až „ostrou“, a dokázala tak vidět a řešit i záležitosti a úhly pohledu, které v běžném chaotickém stavu nevidí a vidět třeba ani nechce. Aby vůbec ustalo myšlení, neustálé přemítání a hodnocení intelektu a nastalo na jiné úrovni přímé čisté vnímání reality takové, jaká je. To znamená výsledek, který je očekáván i od mnoha jiných typů meditací. Děkuji. (Duchovní komunikace z 23. a 24.9.2012)

 

Příroda: „Každopádně je jasné, že tento stav mysli ani zdaleka nemůže vyřešit všechno to, co se mu přikládá. To znamená vést k pochopení kořenů všech zásadních vlastních vadných postojů v minulosti i v současném životě. K rozvázání a rozpuštění veškeré nahromaděné karmické energie. A také k pochopení toho, jak svět funguje.

K potřebnému nadhledu a rozvázání a zpracování těžké karmy, jsou totiž třeba tak vysoké světelné energie, na které člověk na Staré duchovní cestě (tj. člověk používající a respektující nejrůznější varianty metod, postupů, principů Staré duchovní cesty) nemůže mít frekvenční dosah. Bez stabilního světelného vzestupu, bez trvalého vyladění příjmu bioenergií nad 95 % vůči optimu se jednoduše k něčemu takovému nelze dopracovat.

Vnímání skutečné reality je přímo odvislé od co nejužšího propojení s Přírodou a co nejpřesnějšího dodržování platných vesmírných duchovních zákonů.

Tradiční meditace nedokáže odlišit světelný zdroj informací od temného

A přitom je třeba umět rozlišit mezi skutečnými vesmírnými principy a umělými duchovními zákony, které si vykonstruovali v průběhu historie lidé. A stejně tak je důležité rozpoznat skutečné Stvořitele tohoto světa a lidských civilizací v něm, a reálně existující světelné bytosti a sféry od umělých figurek, které vytvořili lidé. A nejen to, naprosto zásadní je také rozlišení mezi tím, co pochází od strany Světla a tím, co plyne ze strany Temnoty, ačkoliv je to umně zakamuflováno.

I hry a kamufláže vlastního Ega jsou často složitější a důmyslnější, než jak se o nich mluví v mnoha knihách. Pouhou meditací člověk ego v sobě spolehlivě nepotlačí, neutne u kořene. Ego každého člověka pramení nejen ze současných vychýlených postojů, ale vytvářelo se už v minulých existencích. Ego jednotlivce má svoje kořeny ve všech karmických vrstvách, které vznikly z příčin přebujelého Ega. To samé platí i o dalších vychýlených postojích bytosti.

Klíčem k duchovnímu postupu je dosažení světelného vzestupu a nastartování karmické očisty

K dořešení problémů a výchylek v současnosti je proto nezbytně nutné vypátrat i jejich kořeny v minulých existencích. A to přirozenou karmickou očistou, ne nějakými umělými technikami. Jinak je řešení jen částečné, dočasné, zdánlivé. Jakmile se objeví příští impuls, který vyprovokuje starou zažitou reakci, nebo se vynoří další karmická vrstva s obdobným vadným postojem, tak je třeba řešit vzniklou situaci na další, vyšší rovině, vyšší energetické frekvenci.

 

Jinými slovy, bez hloubkového karmického čištění se s vlastním vychýleným Egem nikdo z nás nedokáže skutečně trvale vypořádat. Žádnými triky, cvičeními, vlastní sebekontrolou, intelektuálním pochopením ani hlubokými meditacemi se tento princip nedá obejít.

 

Být duchovně čistý a srovnaný neznamená jen „mít to srovnané v hlavě“, jak se občas zaměňuje. Znamená to mít srovnanou a čistou celou svoji bytost, od citů, pocitů, přes psychiku, rozum-intelekt, až po duchovní pozadí bytosti – duchovní těla, duchovní napojení, karmickou nádrž.

 

A dále, nestačí jen chápat, kde jsem udělal v minulosti chybu a proč to byla chyba. Je potřeba ji také být schopen napravit – buď sám, nebo přivést pomoc, zprostředkovat nápravu. Jinak se nemohu ani já ani svět posunout dál, tzn. očistit, opravit, vyléčit, dorovnat a pokračovat v rozvoji zbaven ochromujících vlivů a postižení z minulosti.

 

Dokud člověk není karmicky (dostatečně) dočištěn, prostý ovládacích a zneužívajících vazeb v obou směrech (zvenčí na něj a od něho k okolí), dokud neplní svůj osobní a světový duchovní úkol, kvůli kterému se zde narodil, pak je trvalejší hluboký vnitřní klid, uspokojení, kterého chtějí někteří dosáhnout pomocí meditací, pouhou dočasnou iluzí. A tak je to správně, protože by ztratili motivaci k vývoji, k duchovnímu vzestupu.

Dlouhotrvající tradiční meditací se člověk příliš odpoutává od reality

Ideálem u některých směrů SDC je denně meditovat či kontemplovat (křesťanský termín pro víceméně obdobu) co nejdéle. Jaký je vlastně efekt opakované déletrvající meditace? Člověk se tím příliš odpoutává od hmotné roviny a toho, co v ní má za úkol. Mnozí tímto způsobem vyloženě utíkají od reality. Od toho, co by měli řešit, co je v jejich karmickém plánu, ale nemají na to odvahu, vytrvalost, trpělivost.

 

Přitom je to právě hmotná rovina, která poskytuje nejlepší podmínky pro duchovní vzestup - karmickou očistu, vylaďování protikladů, boj se skrytým ovládáním a zneužíváním. Zvlášť u dnešního lidstva 2. typu, které bylo stvořeno dle evolučně vyššího Druhého plánu Stvořitelů.  Světelná evoluce není bez trvalé přítomnosti hutné hmoty již myslitelná, k tomuto poznání dospěl dlouhý předchozí vývoj.

 

Tradiční meditace probíhají přes astrálního ducha

Nabízí se otázka: Pokud se člověk často ponořuje v dlouhých meditacích do svého nitra, napojuje se na svého astrálního ducha nebo na Vnitřní duchovní Já?  Způsoby a postupy, které jsou používány meditačními technikami, vedou jednoznačně k napojování se na astrálního ducha a živlové energie, ze kterých je složen. Tedy na astrální rovinu světa, která je stejné povahy. To ale není pro dnešního člověka 2. typu cesta vedoucí ke světelnému vzestupu, k vyladění se na volné duchovní úrovně Vesmíru. Tedy na vyšší frekvence světelných vesmírných bioenergií, které s sebou nesou kvalitnější informace a pohon-vitalitu pro všechny úrovně bytosti.

Tím, kdo řídí duchovní vývoj člověka, je však ve skutečnosti Vnitřní duchovní Já

Naopak Vnitřní duchovní Já, operující ve vnitřním duchovním centru člověka, funguje na bioenergiích a je z nich složeno. Je to ono, kdo člověka 2. typu řídí, má řídit, a kdo je v neustálém oboustranném energetickém a komunikačním spojení s okolními bytostmi, Planetou, Přírodou, Vesmírem. Ovšem pouze ze předpokladu, že člověk není zcela ovládnut a od skutečných duchovních bytostí Planety, Přírody a Vesmíru energeticky odříznut. Ne astrální duch, ale Vnitřní duchovní Já má být aktivní během života ve hmotě, kdy má člověk za úkol se čistit a dále rozvíjet.

Nebezpečí vzniku nežádoucích energetických vazeb

Spousta lidí se během meditací namísto vytouženého stavu soustředěné jasné a klidné mysli, neustále potýká s nechtěným napojováním se na svoje domovské sféry, na různé bytosti na nižších dobře slyšitelných frekvencích, jako jsou třeba Vesmírní lidé, astrální bytosti, dříve různí nižší andělé a mistři lidských Duchovních hierarchií a samozřejmě i na různé druhy temných bytostí. A to v závislosti na své karmě, momentálních aktivitách, tendencích a napojeních. Přitom ovšem nemají v rámci SDC možnost rozpoznat spolehlivě pravou identitu protistrany, komunikovat s ní rovnoprávně. Z toho plyne spousta omylů, přijatých nepravdivých informací, ovládacích napojení.

 

Při hromadně organizovaných meditacích dochází často k tomu, že přímo osoby, které meditace vedou, skrytě energeticky zneužívají a ovládají ty, které mají ve své péči. V drtivé většině to dělají na podvědomé úrovni, sami jsou zaslepeni, ovládáni a zneužíváni vysokými Temnými silami v duchovním pozadí. Jejichž frekvence levotočivých energií je tak vysoko, že ji běžně lidé na SDC nemají šanci žádným způsobem vnímat, rozpoznat.

 

Při hromadných meditacích se duchovní síla, síla duchovního napojení daného kolektivu násobí. Tím se ovšem i pro temný systém či bytost v pozadí dané techniky či nauky zlepšují možnosti, jak se do vnitřně otevřených a jistým způsobem vyladěných a naladěných meditujících vloupat. Odsávat jejich životní sílu, životní jiskru, jejich energie. A také je pokud možno trvale na sebe napojit. A poté je mentálně ovládat, směrovat tak, aby se staly co nejlepším sluhou pro roznášení tohoto napojení, pro posilování a uzemňování temného systému a zároveň co nejvydatnějším zdrojem kvalitní energie pro něj. Protože čím duchovně čistší, vyladěnější člověk je, tím vyššími energiemi disponuje, má na ně dosah, a tím je i zajímavějším energetickým soustem pro temného parazita. (I když v tomto případě je možný frekvenční dosah člověka na SDC limitován. Pokud se ovšem člověk dokáže trvale vyladit až na hranici umožňující přechod na NDC, v určitém bodě by parazita odhalil a mohl si s ním účinně poradit, zbavit se vazby na něj). To je základní princip fungování temných (magických) systémů – objem a kvalita nakradených energií je přímo úměrná síle a moci systému.

Navíc při hromadných meditacích může docházet k různému spontánnímu energetickému propojování i mezi členy dané skupiny, kteří jsou v té chvíli vnitřně otevřeni a mají tak snížené svoje přirozené duchovní ochrany, svoji obezřetnost. Tím spíš, že řada z nich spolu mívá již vzájemné karmické vazby z minulosti. To znamená opět nebezpečí vzniku nežádoucích energetických vazeb.

Ať už jde o jakoukoli meditační či kontemplační techniku, i když není jednoznačně spojená s nějakým směrem SDC, existuje při jejím provádění velice reálné nebezpečí napojení se na Temné síly operující v jejím duchovním pozadí, staré mistry lidských Duchovních hierarchií, Vesmírné lidi, astrální bytosti apod.

Zklidnění a oboustranná duchovní komunikace ano, ale ne meditace ve smyslu Staré cesty

Propagovaný užitek z meditací tak pro dnešního člověka 2. typu neplyne. To samozřejmě neznamená, že není užitečné zklidnit se a pozorně vnímat, co se děje uvnitř a vně bytosti. Ale pro kýžený efekt je třeba nejprve si zajistit svým životním stylem stabilní světelný vzestup. To je základní předpoklad, aby náhled na vlastní nitro a na okolní svět odpovídal realitě!!

A poté se postupně napojovat a oboustranně přímo duchovně komunikovat o čemkoli, co je právě potřeba vědět, se svojí Osobní Karmou, anděly Dhyany, různými úrovněmi Přírody a přírodními bytostmi, Planetou, Kosmickým vědomím, Centrální Karmou a dalšími vysokými světelnými bytostmi a sférami, které aktuálně vedou světelný vývoj a mají patřičný nadhled. A které zároveň člověku daly život, poskytují mu pro jeho existenci a rozvoj veškeré podmínky, a proto ho nejlépe znají. Vědí proto přirozeně nejlépe, co člověk potřebuje, co ho zajímá, po čem touží, jaké jsou jeho slabé a silné stránky, jaké motivace na něj platí. Zároveň mají také zájem na jeho světelném vzestupu, protože vzestup každého jednotlivého člověka, i celého lidstva znamená vzestup i pro ně. Je to spojená nádoba, jde o vzájemnou spolupráci a výměnu informací, o doplňování se ve svých úlohách. Takové rovnoprávné duchovní komunikace mají vždy ještě přídavný efekt, že člověka světelné energie, na něž se napojuje, zároveň promývají, a tak čistí a vylaďují.

V takovém případě v sobě člověk během života v hutné hmotě spojuje to nejlepší z obou rovin světa – hmotného i nehmotného. A proto má také ze všech typů bytostí ve Vesmíru nejlepší předpoklady být katalyzátorem světelné evoluce celého světa.“

****************************************************

Příklady z praxe

Osoby s duchovním vnímáním a nadhledem, který umožňuje Nová duchovní cesta, dokážou postupně vnímat skrytá zakamuflovaná napojení na vyšší temné systémy, bytosti, instituce a umělé majestáty v pozadí meditací. A také se od jejich vlivu očistit. Což není teorie, ale reálná zkušenost, kterou jsme si prošli.

Příklady z buddhistických hromadných meditací

Například případ zakamuflovaného mentálního ovládání a odsávání energií účastníků hromadné meditace vedené dvěma buddhistickými mnichy - učiteli pozvanými z Německa, kteří byli sami výrazně skrytě zatemněni.

 

Během jiného meditačního kurzu u buddhistů, kterého jsem se účastnila, spolu s další osobou na NDC, zhruba před osmi lety, (vedl ho mnich z Kanady a z Čech), se na nás dvě postupně účelově napojili zástupci vyšších úrovní lidských Duchovních hierarchií. A to ze svých pozic v astrálních sférách. Jednou z těch úrovní byla tehdy úroveň Galaxie. Nebylo to plánováno, tato napojení nás překvapila. Šlo však o logický důsledek automatického střetu energií a institucí v pozadí za oním kurzem s energiemi Spojených Sil Světla za NDC. O nevyhnutelnou konfrontaci zastánců starých pořádků a lidských zástupců nového vývoje. O vysvětlení a vyjasnění pozic obou stran.

Mnichové vedoucí tento kurz o těchto záležitostech neměli tušení, jejich duchovní nadhled tam při jejich tehdejší duchovní orientaci nemohl dosahovat. Bylo to vlastně absurdní a zároveň mi jich bylo líto. Jejich snaha, úsilí a vytrvalost byly tak upřímné a opravdové, věnovali této duchovní cestě doslova všechno, obětovali i svoje partnerské vztahy, hmotné zaměstnání, veškeré materiální statky a pohodlí, měnili bydliště apod. A přitom se takto neměli šanci dopracovat do stavu, kam si mysleli, že směřují. A navíc ještě vedli chybnou cestou i další lidi, což znamená další karmickou zátěž a to je ta úplně poslední věc, kterou by bývali chtěli vědomě dělat. Mysleli si, že svými činnostmi si svoje karmické břímě snižují a zároveň pomáhají druhým bytostem.

Ve skutečnosti byli doslova zablokovaní, sevření naukou buddhismu a energiemi skrytými v jejím pozadí. I přesto, že byli jinak výjimečně otevřeni přehodnocování i inovacím již poznaného a naučeného Ale dokud se vnitřně neotevřou i informacím, které nekorespondují s tím, co momentálně považují za vyšší pravdu, pak jim nedokáže pomoci nikdo.

K tomu, aby se otevřeli informacím a energiím nového vývoje, které jsou frekvenčně nad SDC, by ovšem nejprve museli dostatečně a dlouhodobě zvýšit svůj příjem čistých pravotočivých bioenergií – vhodnou stravou a cvičením Pěti Tibeťanů. V tom jim však brání jejich přesvědčení, často i mnišské předpisy, které přijali. Je to zkrátka bludný kruh a přetnout ho musejí sami. Určitě k tomu dostávají i různé náznaky, jako všichni ostatní lidé. Otázka je, jak si je vyloží a zda na ně budou včas a správným způsobem reagovat.

Vzpomínám si také, že naše soukromá diskuse s oním mnichem ze zahraničí ohledně náhledu buddhistické nauky na existenci reálně existujících vnějších Temných sil a naznačení některých našich zkušeností s nimi, ho poněkud vyděsila až tak, že o nás měl strach. I když nevěděl, o čem to přesně mluvíme. Když se s námi loučil, kladl nám na srdce, abychom si na sebe dávaly pozor.

 

My jsme však nemusely tápat a obávat se, jako tolik lidí na SDC a materialisté, když se s podobnými záležitostmi setkají. Měly jsme v sobě hlubokou důvěru v oporu Spojených Sil Světla, k jejich vedení. Měly jsme možnost komunikovat s nimi a požádat je o energie, které nás vždy dokázaly účinně očistit. Znaly jsme mechanismus světelného vzestupu, který nám umožňoval Temné rozpoznávat a úspěšně s nimi bojovat. Byly jsme vděčné za to, že můžeme plnit svůj duchovní úkol a že nám bylo umožněno duchovně prohlédnout, dopátrat se vyšší pravdy, nezůstat v zaslepení jako zatím ostatní kolem.  

Díky našemu vyladění a předchozím zkušenostem jsme tedy napojení na Duchovní hierarchie mohly vnímat, měly jsme možnost zjistit pravou identitu druhé strany i její skutečné záměry, čistotu a postoje. A také vzniklou situaci zdárně vyřešit.

Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj

Zástupci lidských Duchovních hierarchií na úrovni Planety a Sluneční soustavy, kteří byli při různých příležitostech energiemi NDC vystopováni, a v té době byli mimo hmotnou úroveň, se dobrovolně podřídili principům nového vývoje a vzdali se svých umělých privilegií, magické výbavy, karmických pravomocí a mocenských pozic. Energie Spojených Sil Světla zajistily během roku 2005 očistu a přeřazení těchto bytostí do oddělené posmrtné dimenze. Tak, aby mohly pokračovat ve své evoluci, a aby již nadále neblokovaly celkový vývoj Planety a lidstva. Od této doby tyto bytosti opět podléhají přirozené reinkarnaci a evoluci podle řádu Planety, Přírody a Vesmíru.

A co se stalo s těmi ostatními, kteří odmítli nový světelný vývoj uznat a podřídit se mu? Jak už bylo uvedeno v článku 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj:

Další vyšší úrovně Duchovních hierarchií se nechtěly vzdát svého postavení a naopak opakovaně útočily na systémy Nové duchovní cesty podporované Přírodou a Planetou s cílem zmařit nový vývoj a dosáhnout prodloužení dosavadního stavu. Zásahy vesmírné Přírody, Karmy a systémů NDC proti Duchovním hierarchiím vyšších stupňů, počínaje úrovní Galaxie, měly proto podobu bojových konfliktů. V nich systémy Nové duchovní cesty, Planety a Přírody ubránily svoji identitu tím, že tyto vyšší Hierarchie zcela odstínily, zbavily je bojové síly, privilegií a všeho, co odporuje Přírodě a světelnému vývoji. A vyřadily je z možnosti i nadále ovlivňovat hmotný a duchovní vývoj v tomto Vesmíru.“

 

Podotýkám, že v té době bylo naším duchovním úkolem zúčastnit se této buddhistické akce. Návštěvu takových akcí však rozhodně nedoporučuji, ať už je osobní motivace člověka jakákoli. Dokonalejší světelné vyladění, vnitřní čistotu a porozumění realitě si z nich člověk neodnese. Naopak se vystavuje mnoha nebezpečím, jak o nich pojednává tento text.

Příklad tělesných náznaků

Dovolím si při této příležitosti ještě uvést případ jedné mojí známé, které se dařilo při určitých příležitostech během hromadných buddhistických meditací dostávat se do stavu, který by byl považován za pokročilý. Ovšem začala v takových situacích krvácet. Mnich organizující meditační sezení jí v tom samozřejmě nedokázal účinně poradit, pochopit a vysvětlit skrytou příčinu tohoto tělesného projevu. Ze svého nadhledu nemohl tušit, že krvácení bez jasných fyzických příčin patří mezi příznaky nátlaku silných levotočivých energií na lidské tělo, jehož matrice jsou utkány z bioenergií opačných. O reálné nezávislé existenci Temných sil neměl ponětí, na základě přijaté nauky by ji nepřipustil.

Jakékoliv nepříznivé tělesné stavy jsou silným varovným náznakem

Ona osoba se tedy dostala během meditace do stavu napojení na silně zatemněný či zcela temný duchovní systém, sféru či bytost v duchovním pozadí, která ji energeticky zneužívala. Toto působení vyvolalo tělesnou reakci, která pro ni měla být jasným impulsem, že se zde skrytě děje něco nepatřičného, co jí škodí. Ovšem tuto realitu při svém tehdejším nastavení, ovlivnění a vžitých představách, nebyla zatím schopná vyslyšet a přijmout. Ačkoliv měla to štěstí, že na základě své pozitivní karmy, vnitřní čistoty a i již narušeného zdravotního stavu, dostala v té chvíli takto výmluvný náznak.

Pokud člověk na urgentní náznak nereaguje, následuje zrychlení jeho pádu

A pokud člověk takový náznak nevyslyší? Bude duchovně padat, zrychlí se jeho pád. Protože má na sobě navázané další temné břímě, další stahující vazbu. Temní na něm budou parazitovat a skrytě ho ovládat. Jinými slovy se tak zase o něco sníží jeho schopnost přijímat v dostatečném objemu a kvalitě vitální, životní a informační světelné, tedy pravotočivé, bioenergie.

Navenek ve hmotě to přitom bude mít jeden ze dvou efektů. Buď se mu přitom začne hroutit zdraví či psychika, eventuálně oboje. Nebo se dostane až do bodu, kdy začne sám podvědomě energeticky zneužívat druhé, aby tak vynahradil vlastní výpadky odsávané energie a sbíral další pro ty, kdo na něm parazitují. Často přitom ještě propaguje metody a učení, které ho do takového stavu dostaly. A tím samozřejmě také slouží Temným silám v pozadí takové nauky, metody. Láká tak do jejich pastí další lidi, kteří se stanou jejich dalšími oběťmi.

I když oběť není to pravé slovo. Každý člověk dostává náznaky a má svobodnou vůli a také svoji karmu, na základě které přitahuje určité záležitosti. Má možnost se rozhodnout. Každý tu šanci dostane. Podle povahy své již nahromaděné karmy a počtu nevyužitých příležitostí je taková šance buď snadnější anebo obtížnější, pokud je již opakovaná.

 

Ve všech třech výše uvedených případech šlo o meditace v rámci směru, který se snaží pokračovat v nejvyšší možné míře v původní praxi buddhismu – theravády, která je ještě relativně čistší oproti např. tibetskému buddhismu smíchanému s původním náboženstvím Tibetu. S jeho technikami prolnutými evidentně magií, ačkoliv se o ní nemluví a oficiálně je tabu – mantry, mandaly, vizualizace, modlitby, speciální hudba, určitá cvičení. Rituály zasvěcování několika stupňů. Techniky práce (ve skutečnosti manipulace) s tělem a duchem v době smrti. Intenzivní napojování se na jisté boddhisattvy, což jsou vlastně zesnulí duchovní mistři, kteří mají na základě soucitu člověku pomáhat na duchovní cestě shora ze sfér, kde se nacházejí. A také silná fixace na svého duchovního učitele tady ve hmotě – lámu (guru), zdůrazňující naprostou důvěru a přesné následování všech pokynů.

Síla, rychlost a trvanlivost manipulace, ovládnutí a připoutání si člověka je proto obrovská. Dokonce i sami buddhisté z Tibetu vědí, že již dlouhou dobu mají mezi sebou dvě hlavní větve – jednu, která úplně sešla ze správné cesty a druhou, o které se domnívají, že je čistá. Ve skutečnosti jsou ovšem zatemněné obě, liší se jen v temné síle. (I tímto směrem, tou zdánlivě čistou větví, jsem na začátku své duchovní cesty v tomto životě prošla a byla jeho horlivým zastáncem, než mě od něho naštěstí oddělilo odstěhování se do jiné země…)

 

Pro dokreslení dodávám, že jsem se u buddhistů pohybovala zhruba 10 let, ve vícero skupinách a odnožích, ve třech zemích - v Anglii, Německu a v České republice.

Další odkazy k tématu

O nevhodnosti řízených hromadných meditací a meditací s vizualizací, které představuje vlastně nežádoucí manipulaci s energiemi, tedy magii, bylo již pojednáno na webu NDC, např. v textu Hromadné skupinové meditace na podporu Planety.

Další zmínky o meditacích, vizualizacích, hromadných akcích „duchovních mistrů“, o způsobu ovlivňování jednotlivců ve hmotě mistry Duchovních hierarchií, o umělých pomůckách na duchovní cestě, jsou např. v textech 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně, Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?, Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup, V auře duchovního mistra, Božská magie a její odraz ve hmotě.


© Marie Mejdrová, říjen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 183
  • 20
  • 18
  • 17
  • 20

Celkový počet hlasů: 258