Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo

43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo

Jiří Novák Vloženo 21.4.2011
Jiří Novák

Proč za námi přišlo Jezulátko? Setkání a rozhovor s Ježíšem. Náhradní program projekce Ježíšovy bytosti. Ježíš má pocit, že tehdy nezvládl situaci. Co se dál dělo po ukřižování? Průběh událostí podle Biblických textů. Ježíš zmizel z dosahu tehdejších Sil Světla. Co s Ježíšem, který prožil život neplánovaným způsobem? Snaha Duchovních institucí i nadále udržet kamufláž. Kdo, kde a proč po celé dva tisíce let věznil Ježíše? Zázrak se na konci 20. století nekonal. Co se dále dělo s Ježíšem v následujících letech?  Dnešní poselství Ježíše Krista pro lidstvo.

Proč za námi přišlo Jezulátko?

Tento článek je pokračováním textu 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc.

Vraťme se ještě do nedávné minulosti. Jeden z běžných dnů, 1.7.2004, kdy společně s kolegyní ve dvou provádíme běžnou kontrolu situace a zajišťujeme vše, co je potřeba, o co nás andělé Dhyané v tu chvíli žádají. Práce ve dvojici nám tehdy umožňovala navzájem doplňovat a konfrontovat výsledky našeho duchovního vnímání.

Toho dne se najednou vedle nás objevuje nehmotné Jezulátko, na sobě překrásné roucho s oranžovým podkladem vyšívané zlatem. Kolegyně si vzpomněla, že něco podobného viděla v kostele Panny Marie v Praze na Újezdě. Zkoumáme, proč jej andělé Dhyané za námi poslali. V tu chvíli mi ještě nedochází, že Jezulátko vlastně souvisí s Ježíšem. Co od nás potřebuje? Dlouze se na nás dívá a dává najevo, že musíme sami přijít na to, co potřebuje. Napadla mne myšlenka a ptám se: „Chceš pochovat?“

Vděčně se mu rozzářily oči. Nechtěl však ke kolegyni, chtěl pochovat u mne.

Wikipedie o Jezulátku uvádí:

„Pražské Jezulátko (latinsky Jesulus Pragensis) je malá vosková soška zobrazující Ježíše Krista v útlém dětství, vystavená v chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně v Praze.“

                                     

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/User:Szalas

Rozhovor s Ježíšem

Jakmile jsem se však Jezulátka dotknul svými energiemi, Jezulátko se začíná zvětšovat, měnit, až najednou postupně vypadá jako dospělý Ježíš v nehmotné podobě, s dlouhými vlnitými hnědými vlasy.

Dívá se na nás a říká: „Na tuhle příležitost už dlouho čekám.“

Vnímáme, že si nutně potřebuje s někým popovídat o sobě i o dnešním světě. Příchodem z odlehlého místa sem do hmoty, kde byl energeticky zcela izolován od zdejšího světa, na něj teď jakoby naplno narážejí energie a myšlenky spojené s jeho jménem. A on cítí, vnímá, co udělali s jeho původním čistým duchovním učením, ze kterého některé zásadní myšlenky zcela vyloučili.

Ježíš má pocit, že tehdy nezvládl situaci

Říká, že svoji misi jako Ježíš nezvládl. Že to skončilo obrovským průšvihem. A tento jeho pocit se ještě více zhoršuje tím, že vnímá, jak jej lidé uctívají. Že ho vlastně uctívají za něco, o čem se domnívá, že nezvládl. Nemůže pochopit, proč ho vlastně uctívají.

Vysvětluji, že jej lidé uctívají proto, že se o něm začalo veřejně říkat, že svojí smrtí na kříži vykoupil hříchy celého lidstva.

Ježíš namítá: „Ale vždyť to není pravda. Takhle to ve skutečnosti nemůže fungovat. Jak to, že to ti lidé nevidí?“

Naprosto zřetelně je z toho v hluboké depresi jako bytost, která se náhle dostala po dlouhém pobytu kdesi v ústraní opět do tohoto světa a nechápe plně povahu probíhajících událostí. Říká, k čemu to vlastně bylo, když to takhle skončilo?

Vysvětluji mu, že to ani nemohl zvládnout. Že mu naplánovali takový průběh událostí, že s tím nemohl nic udělat. Vysvětlujeme, že to je ponaučení pro nás, pro celé lidstvo, že si do vývoje příště nemáme nechat mluvit od žádných mimozemských civilizací. A snažím se mu v klidu vysvětlit, že to nebyla jeho osobní chyba, ale chyba těch mantinelů, které pro jeho život stanovili. Říká, že by se nejraději narodil znovu, aby to těm lidem mohl vysvětlit.

Objasňujeme mu detailně dnešní situaci. A především pomocí energií, které ze sebe vyzařuje, zkoumáme, odkud k nám vlastně přišel a co se s ním po celou tu dobu dvou tisíc let ve skutečnosti dělo. Postupně se nám celý příběh jeho života a následného období skládá dohromady.

Co se dál dělo po ukřižování?

Dozvídáme se, že si pamatuje svoji smrt ukřižováním. Má však pocit, že tehdy skutečně zemřel, a že to byla hrozná smrt. O žádném znovuoživení nic netušil, na nic dalšího se nepamatuje.

Napojujeme se na jeho energie a tehdejší dobu před dvěma tisíci lety a vnímáme, že skutečná smrt tehdy opravdu neproběhla. Ježíš se nachází ve stavu někde mezi životem a smrtí. To, co bývá označováno jako kataleptický stav, kdy jsou životní funkce utlumeny na minimum. Takto byl sejmut a odnesen do skalního hrobu, kde jej o dva dny později měli oživit a předvést veřejnosti zázrak vzkříšení.

Vesmírní lidé a vyslanci Duchovních hierarchií si byli tak jisti svým vedením, že nepovažovali za nutné skalní hrob s Ježíšovým tělem hlídat. Hned následující noc nad sobotním ránem však přicházejí divní lidé, balí Ježíše do koberce a potají jej odnášejí pryč do nějakého kláštera. Aby jej později probudili a vymazali mu veškeré vzpomínky na jeho předcházející život. Následující hodiny se nám postupně začíná odvíjet kompletní historie následného Ježíšova života po ukřižování i jeho další existence po fyzické smrti. Kdy byl postupně zneužíván oběma stranami vesmírné síly, jak Silami Světla, tak také temnými silami.

V neděli, 2 dny po ukřižování, přicházejí ti zrození vyslanci Duchovních hierarchií sledovaní Vesmírnými lidmi, co jej mají oficiálně oživit, ale ke své hrůze zjišťují, že Ježíš z hrobu zmizel. A v rychlosti vymýšlejí jiný náhradní plán. Předvedení vzkříšeného Ježíše holografickou projekcí, což pro tehdejší Vesmírné lidi nebyl úplně nepředstavitelný problém. V tuto chvíli není čas, ani místo, ani vhodná doba popisovat detailně kompletní události, které proběhly, vrátím se k tomu až později.

Průběh událostí podle Biblických textů

Pro úplnost připomenu, co o těchto událostech uvádějí uznávané Biblické texty. Čerpám přitom ze zdroje www.feld.cvut.cz/psps/osobni/slamecka/skripta/08kristus.doc :

„Nicméně stěžejní význam pro víru Církve mají historicky ověřitelné události velikonočního rána a následujících dní (facta paschalia). Jedním z nejzásadnějších faktů je skutečnost prázdného hrobu. Všechna evangelia se jednoznačně shodují na tom, že ráno, prvního dne po sobotě, byl Kristův hrob prázdný (srv. Jan 20,1-10; Lk 24, 1-12; Mk 16, 1-8; Mt 28, 1-15).“

„Podle Janovy verze je to bývalá nevěstka Marie Magdalská, která, plačíc před prázdným hrobem, najednou spatří Ježíše. Sice ho hned nepozná, v zápětí je ale naplněna nepředstavitelnou radostí, takže ho chce obejmout. Ježíš jí to nedovolí, naopak ji posílá, aby šla k jeho bratřím a zvěstovala jim tu úžasnou zvěst (Jan 20,17). Stává se tak, paradoxně ona – bývalá veřejná hříšnice – první zvěstovatelkou velikonoční víry Církve, takže ji kdosi trefně nazve „apoštolkou apoštolů“. I podle Matoušova podání jsou ženy, které chtějí časně zrána, ještě za tmy, nabalzamovat Ježíšovo mrtvé tělo, prvními svědkyněmi jeho zmrtvýchvstání (Lk 24, 9-10).“

„Jakého charakteru vlastně je Ježíšovo vzkříšené tělo, napadne asi každého pozorného čtenáře evangelií? Rozhodně se nejednalo o návrat k pozemskému životu, jak jsme toho svědky u jiných zázraků „vzkříšení“, která nám evangelia popisují. Lazar (Jan 11), Jairova dcera (Lk 8, 40-56) či mládenec z Naimu (Lk 7, 11-17) byli Kristem probuzeni ze smrti opět k běžnému pozemskému životu, na jehož konci je čekala smrt. Byli to stále normální lidé, podrobení běžným přírodním zákonům, jen obohaceni o zkušenost masivního vstupu Boží lásky do jejich života. Naproti tomu Ježíšovo vzkříšené tělo vykazuje naprosto odlišné známky. Ježíš přechází ze smrti do života, přechází z tohoto světa do jiné, Boží dimenze, mimo tento prostor a čas. Znovu se tu opakuje už tolikrát zmiňovaná pravda: Ježíšovo zmrtvýchvstání je historické, resp. pozemské a transcendentní, resp. nebeské zároveň. Ježíš se sice ve svém oslaveném těle setkává se svými učedníky, jí s nimi a pije (srv. Lk 24,30.41-43; Jan 21,9.13-15; Sk 10,41) ale zároveň mu nedělá problém procházet dveřmi (Jan 20,26), objevovat se na různých místech kde chce a kdy chce (srv. Mt 28,9.16-17; Lk 24,15.36; Jan 20,14.19.26; 21,4), neboť jeho lidství už nemůže být zadrženo na zemi a patří už jen božské vládě Otce.“

„Ježíšovo zmrtvýchvstání tedy není návratem k pozemské existenci, ale je vstupem do nové, eschatologické přítomnosti, která se otvírá před celým lidstvem právě tímto nedělním ránem. Po čtyřicet dní se bude Ježíš setkávat se svými učedníky, bude je uvádět do plnosti Otcovy pravdy, ale už nikdy s nimi nebude přebývat tím způsobem, na jaký byli dosud zvyklí. Nebudou vědět, kde je nebo odkud přichází; jeho přítomnost nebude zjistitelná běžnými empirickými metodami. Proto můžeme pozorovat rozpaky zpravodajů, když nám popisují svá setkání se Vzkříšeným. Chtějí-li nám popsat způsob jeho bytí, nenacházejí vhodné pojmy, neboť způsob jeho existence je jiný, nepopsatelný, leží mimo naši empirickou zkušenost, je oslavený. Filosoficky bychom mohli tuto skutečnost popsat jako dokonalou vládu ducha nad hmotou.“

Ježíš zmizel z dosahu tehdejších Sil Světla

Pokračuji stručně v dalším vysvětlení, co všechno dalšího z těchto událostí vyplynulo. Ježíš tehdejším silám Světla na dlouhé desítky let zcela zmizel neznámo kam a mezitím prožíval další, jakoby jiný, úplně nový a nepříliš pozitivní život kdesi v západní Evropě. Byl skrytý, zakamuflovaný, byl bytostí s vymazanou pamětí své předcházející existence. Nevěděl, kým vlastně je, a odkud pochází. A takto prožil několik dalších desítek let života.

Ti, co měli za úkol jej vést, jej zcela ztratili a celé desítky let netušili, co se s ním vlastně děje. Až jednoho dne Ježíš skutečně fyzicky zemřel a přešel do „nebe“. A tehdy Síly Světla vedoucí vývoj ke svému překvapení zjistily, že nalezly samotného Ježíše. Že se konečně objevila bytost, která byla mezitím na Zemi pozdvižena do pozice dokonalého vzoru. Jako syn Boha, který vykoupil celé lidstvo ze hříchu. V posmrtné dimenzi přitom pověřené bytosti jasně vnímají, čím vším zemřelý člověk dole ve hmotě prošel a jaké chyby nebo i hrozivé přehmaty ve svém životě dělal.

Co s Ježíšem, který prožil život neplánovaným způsobem?

Co teď s ním? To přece nemůže být zveřejněno, co se s ním ve skutečnosti dělo. Tyto bytosti nenašly jiné řešení, než Ježíše duchovně odklidit do ústraní do jakéhosi energeticky izolovaného domácího vězení. Aby smyšlená historka mohla celé další stovky let běžet dál. Na zemskou úroveň do hmoty pak opakovaně posílaly kousky jeho bytosti, aby Ježíš dostal šanci se takto po dílčích částech čistit z omylů a chyb jeho dalšího života. Tyto jeho kousky pak měly většinou těžký život. Nahoře zůstala hlavní část bytosti Ježíše uzavřena v domácím vězení bez možnosti jakkoliv zasahovat do pozemského vývoje. A přitom naprosto oddělena, izolována od energií běžného světa. Aby nemluvil, nesnažil se něco vysvětlovat, aby neříkal, že vše bylo ve skutečnosti jinak. Aby neumožnil odhalit obrovskou kamufláž, která tehdy proběhla.

Snaha Duchovních institucí i nadále udržet kamufláž

Všechny tehdejší oficiální instituce patřící k Silám Světla, tedy Vesmírní lidé, lidské Duchovní hierarchie různých úrovní a také andělé Dhyané, měly svůj podíl na průběhu událostí. Vesmírní lidé svými neoprávněnými zásahy na Zemi a další instituce přinejmenším tím, že mlčky tolerovaly převzetí hlavních otěží vedení mise Ježíše Krista Vesmírnými lidmi. Co všechno pro zdar této mise již dříve Vesmírní lidé byli ochotni udělat, jsem vysvětlil v textu 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.

Každá z institucí tak měla svým způsobem máslo na hlavě. Jediné, co je v tu chvíli tížilo, bylo, jak tu kamufláž udržet dál, aby to neprasklo. Aby hrozivá pravda o způsobu řízení událostí na počátku letopočtu a vlastní podíl na tom všem, nevyšly najevo. A aby jménem Ježíše mohly tyto síly později za dva tisíce let odstartovat akci nazvanou Druhý příchod Krista, která snad definitivně umožní celou kamufláž uzavřít, zakrýt a navždy pohřbít pod nánosem dalších událostí.

Zázrak se na konci 20. století nekonal

Jenomže žádný zázrak se na konci 2. tisíciletí nekonal. Lidstvo se dostalo až do bodu, kdy ovládnutí temnými systémy všeho druhu na Zemi se blížilo k definitivě. Akce násilné evakuace Planety naplánovaná Vesmírnými lidmi a nazvaná „Druhý příchod Krista“ se nakonec neuskutečnila. Píšu o tom více v textu 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi. Místo toho byla nastartována Nová duchovní cesta. V poslední době se čím dál více potvrzuje, že žádný takový podobný vřed nelze natrvalo zakrýt. Že dříve nebo později vyjdou události najevo při karmické očistě osob, území, institucí i celé Planety. A to i přesto, že byly podniknuty pokusy, aby doba Ježíše Krista zůstala natrvalo a definitivně zakamuflována. Postupem času jsme totiž zjistili, že v případě období Ježíše byla většině důležitých zúčastněných osob přemazána paměť, když odešly ze života. Období byla zakamuflováno se vším všudy. Takže dobrat se ke skutečné pravdě bylo v tomto případě mimořádně obtížné. A také proto se tato obrovská kamufláž mohla udržet při životě celé dva tisíce let.

Kdo uvěznil Ježíše?

Ježíš si pamatoval, že o něm tehdy proběhla jakási zvláštní porada, jemu však nic konkrétního neřekli. Celou dobu netušil, kdo a proč jej takto drží v izolaci. Myslel si, že to bylo proto, že svoji tehdejší misi nezvládl. Netušil, že vše je jinak.

Zkoumáme, jaká instituce Ježíše uvěznila. Od andělů Dhyanů dostáváme odpověď, že šlo o tehdejší Duchovní hierarchii na úrovni Galaxie, aby celá událost byla utajena nejen před lidmi ve hmotě, ale i před všemi duchovními pracovníky na Planetě Zemi a ve Sluneční soustavě. A místo Ježíše už byly v té době postupně instalovány umělé modly, umělé majestáty, počítačové systémy, které po celou dobu bytost Ježíše nahrazovaly, hovořily jejím jménem, přenášely do hmoty jeho jménem impulsy. Takže z toho vyplývá, že všechny tak zvané diktáty Ježíše Krista jsou ve skutečnosti inspiracemi pocházejícími od umělých automatů instalovaných Vesmírnými lidmi.

Tehdy tito Vesmírní lidé netušili, že čím později vyjde pravda najevo, tím hůře pro pozemské lidstvo. Tím více bude vývoj lidské civilizace zdeformován. A pokud se jim podaří tuto lež veřejně na Zemi udržet po celé dva tisíce let, pak je nanejvýš pravděpodobné, že v rozhodujících okamžicích lidské historie na konci 20. století zvítězí síly kamufláže a temna. I když budou veřejně tvrdit, že přece bojují za Světlo. A lidstvo bude na nejlepší cestě definitivně propadnout temné straně světa. A tak se také téměř stalo.

Dnes již uplynuly dva tisíce let od tehdejších událostí. A dá se říci, že nová cesta vývoje byla nastartována za minutu dvanáct. Že hrozba kompletního ovládnutí pozemské civilizace Temnem byla na konci 20. století naprosto reálná. A zatímco vývoj v duchovním pozadí světa dnes již směřuje jinam, vývoj ve hmotě stále ještě setrvačností běží dosavadním směrem vyvíjení dalších a stále nových metod ovládání bytostí i celých národů. A navíc nelze ani dnes říci, že lidstvo je už připraveno na přijetí pravdy o událostech před dvěma tisíci lety.

Sám Ježíš při našem setkání v roce 2004 vnímal, že tehdy byly kousky jeho bytosti zrozeny jako čtrnáct individuálních bytostí ve hmotě. Některé z nich jsou veřejně známé a dělají velmi záslužné činnosti vůči světu. O své skutečné identitě však zřejmě nemají nejmenší tušení. A i proto není vhodné o nich veřejně psát.

Kdo osvobodil Ježíše?

Andělé Dhyané vysvětlují, že s ústupem Duchovních hierarchií ze scény měl vlastně Ježíš možnost svobody, ale už byl navyklý takovému životu, že ani neměl důvod či odvahu přesvědčit se, jestli jsou dveře stále zavřeny. Až dnes jej Dhyané vyzvedli a přivedli k nám. Aby se konečně s touto záležitostí pohnulo. Protože je zřejmé, že mise Ježíše Krista a způsob jejího veřejnosti předloženého ztvárnění duchovními pracovníky planety Země zdeformovalo vývoj na celé dva tisíce let. Je potřeba s tím skoncovat a konečně už říci lidem pravdu. Jak to tehdy vlastně bylo, jaké byly příčiny, jaké důsledky a následné události.

Jméno Ježíše po celé období zaštiťovalo všechny akce, které Duchovní hierarchie, Vesmírní lidé, i instituce křesťanského náboženství prováděly. Jak obrovská tíha pro jednu bytost, aby to vše dokázala na sobě unést. Přitom samotný Ježíš byl uvězněn, aby se nemohl bouřit. A o ničem z toho neměl nejmenší tušení.

Co se dále dělo s Ježíšem?

Na konci tohoto sezení se dozvídám, že Ježíše bude potřeba léčit opakovaně. Ježíš říká: „Stačí, když řekneš a já přijdu.“ Následná léčba proběhla 8.7.2004. Později andělé Dhyané rozhodli o tom, že i hlavní část bytosti Ježíše je potřeba přesunout do hmoty a provedli připojení, sestup do hmoty, k jednomu ze zrozených kousků Ježíše. Zřejmě právě k tomu člověku, který nevědomě energetickým impulsem odstartoval v roce 1999 nový vývoj pozemského lidstva. Pokusil jsem se duchovně oslovit hlavní část bytosti Ježíše, která je už zrozena kdesi ve hmotě, teď v tomto období, v předvečer letošních Velikonoc a dostal jsem následující odpověď.

Poselství Ježíše Krista pro lidstvo 

Volám bytost Ježíše Krista, tu část jeho bytosti, která je povolána k tomu, aby mluvila za celou bytost. Prosím o poselství pro dnešní dobu, které by bylo vhodné předat v předvečer letošních Velikonoc lidstvu. (Duchovní komunikace z 16.4.2011):

Ježíš: „Ano, rozumím, slyším a vnímám, o co mne žádáš. Vnímám, že mnoho lidí vyslovuje mé jméno, ale tyto energie a dotazy nejdou ke mně. Nejsou naladěny na moji skutečnou bytost. V tomto období jsem jakoby stranou celého dění. Vlastně po celé dva tisíce let od mého ukřižování stojím stranou. A to, co se o mně na všech možných místech povídá, se jen velmi vzdáleně dotýká skutečné pravdy mé existence. Rozhodně nejsem tím, kdo nějakým způsobem spasil lidstvo, kdo z něj měl sejmout hříchy. Nic takového nevnímám. Jen ke mně z povzdálí doléhají neupřímné hlasy těch, kteří mluví mým jménem. Je to přece výhodné, utvořit si umělý vzor, modlu, Boha a jejím jménem pak vystupovat. Takto lze přece zdůvodnit a ospravedlnit mnoho nevkusných neetických činů, které ambiciózní lidé, instituce, mým jménem vykonali. Co k tomu říci?

Nikdo se mne osobně neptal, jestli s tím souhlasím nebo ne. Prostě jednoduše mé jméno postavili na vrchol a mým jménem zdůvodňovali a vysvětlovali vše, co pak prováděli – také například války, popravy, pronásledování osob jiného smýšlení. A také další tlaky na to, aby lidé pokládali dobrovolně životy, a tak dále. Nic z toho jsem já nenavrhoval. Ani jsem s tím nesouhlasil. A přesto to mým jménem prosazovali.

Údajná sdělení a diktáty Ježíše Krista. K jak obrovské kamufláži a manipulacím s lidmi a jejich názory na této Planetě dochází. Jsem bytost, která ve skrytu trpí za to všechno, co mým jménem dělají. Co já jsem nikdy nechtěl a nikdy jsem s tím nesouhlasil. Přesto proti tomu nemohu nic udělat. Jen mlčky v ústraní přihlížet, co všechno se to s mým údajným požehnáním děje.

Vím, chápu, je to důsledek mého tehdejšího zrození před dvěma tisíci lety. Je to následek toho, jaké podmínky jsem přijal, a jak jsem se nechal ovlivnit. Není přece možné prosazovat čistou cestu a současně disponovat nejvyšší možnou umělou tvůrčí magií. Opakovaně se za to vše omlouvám a věřím, že jednoho dne toto nesmírně těžké období mé existence skončí.

Ve skutečnosti žiju v ústraní. Energie mé bytosti jsou rozmělněny do několika zrozených bytostí. Ani jedna z nich nemá dostatečnou sílu na to, aby se plně duchovně probudila a veřejným způsobem podpořila nový směr vývoje, který byl v posledních letech na této Planetě nalezen. I já vnímám, že v posledních letech se moje existence projasňuje novou energií. Zatím ještě nejsem schopen něco zásadního udělat. Ale i k tomu možná jednoho dne dojde.

Prosím, abys předal lidem planety Země následující poselství. Vlastně můžeš předat všechna tato moje slova, pokud si myslíš, že doba na Zemi již dozrála k odkrytí alespoň části skutečné pravdy mé existence.

 

Lidé planety Země,

jsem Ježíš, ten, koho nazýváte bratrem, synem božského Otce a někdy i Otcem. Vše není tak, jak se to veřejně říká. Před dvěma tisíci lety jsem byl neopatrný. Do jisté míry mne ovládla touha řídit, vést, tvořit nový vývoj. Přehlédl jsem přitom některé zásadní skutečnosti, které jsem tehdy měl odhalit. Duchovní poslání člověka není v provádění zázraků. V zasahování do procedur, které náleží Přírodě a Planetě – oživování mrtvých, umělé zrození, zásahy do struktury hmoty. Člověk je bytost, jejímž úkolem je najít cestu vývoje společně s Přírodou, ruku v ruce s Přírodou. A nikoliv vydělováním se z této Přírody magickými zázraky.

Ti, co mne v tehdejším zrození před dvěma tisíci lety vedli, tuto záležitost neznali, nechápali. Ani já jsem se ve hmotném světě neprobudil do té úrovně, abych takovou cestu našel a prosadil. Tehdejší situace na Zemi tomu ještě nebyla příznivá. Proto jsem na to doplatil velkou destrukcí, která postihla můj další život po ukřižování a údajném vzkříšení, které ovšem bylo předem naplánováno. V tuto chvíli ještě není vhodná chvíle na odhalení veškeré tragédie mého dalšího života po ukřižování. Kdo mne tehdy probudil a poté ovládal a zneužíval nejvyšší magické schopnosti propůjčené mé bytosti. A co se se mnou ve skutečnosti dělo.

V tuto chvíli jen říkám, že věci nejsou takové, jak to slova o mně, a o mém tehdejším životě říkají. Jak rád bych se přidal k nové cestě lidstva, která byla nastoupena. Tuto příležitost jsem však v této době nedostal. Moje bytost je rozmělněna, rozdělena do několika kousků. A žádný z těchto kousků zrozených ve hmotě nemá k dispozici kompletní sílu na veřejné vystoupení mým jménem a přidání se k nalezené cestě čistého vzestupu ve Světle. Je mi to líto, ale v tuto chvíli nejsem schopen dokázat více, než takto s tebou duchovně hovořit, zatímco fyzická část mé bytosti, ve které teď tato má komunikující část bytosti přebývá, o tom nemá nejmenší tušení.

Žádám však oprávněné bytosti o jedno jediné. Snažte se nalézt cestu k poznání a vnitřnímu pochopení skutečné pravdy o tom, jak tehdy před dvěma tisíci lety události probíhaly. Přestaňte mým jménem říkat lidem další nepravdy o všem možném týkajícím se jak mého života, mé existence, tak i dnešního vývoje světa. Doposud jste to mnozí z vás dělali nevědomě, protože jste neměli možnost poznat skutečnou pravdu. Jakmile však pravda jednoho dne vyjde na povrch, pak už nesete přímou zodpovědnost za svoje další slova. Přestaňte i nadále podporovat jakékoliv umělé tvořivé schopnosti jako něco, co má pomoci najít pro lidstvo optimální cestu dalšího vývoje. Prosím, abyste mne vůbec přestali jmenovat, vyvolávat. Nejsem tím, kdo vám v tomto období může jakkoliv pomoci.

Byl jsem schopen v pravý čas v roce 1999 vyslat duchovní impuls a ten byl připravenými lidmi zaregistrován a vyslyšen. I tato maličkost stačila k tomu, aby nový vývoj byl odstartován, zahájen. Můj vlastní podíl na tom je však minimální. Nemohl jsem žádným způsobem energeticky pomoci. Jen byl skrze moji bytost vyslán do hmoty impuls, jako jediná možnost, kterou jsem tehdy měl. Vše dopadlo na úrodnou připravenou půdu a nová cesta vývoje byla zahájena. Už to není nic tajného, zcela neznámého. I v této své situaci vnímám, že informace o této cestě čistého vzestupu se začínají veřejně šířit po světě. To vše je velmi pozitivní a dává to mnoha připraveným lidem šanci procitnout.

Já se všem omlouvám, že moje vystoupení zde na Zemi před dvěma tisíci lety tak moc zašmodrchalo celý vývoj. Zatím to nemohu nijak napravit. Zatím ani nemám možnost se z toho karmicky úplně dočistit, protože moje bytost byla uměle rozdělena na několik částí. Mohu jen přihlížet a doufat, že svět se z toho všeho dokáže vzpamatovat. A že i já poté dostanu možnost spojit všechny části mé bytosti opět v jeden celek a navrátit se ke své plné síle. Abych měl poté šanci očistit se, případně veřejně promluvit do událostí. Zatím je mojí jedinou šancí to, že o záchranu světa usilují druzí lidé – ti, kteří v roce 1999 dokázali přijmout můj nenápadný impuls. A dokázali tento impuls vyslyšet a obrátili své dosavadní životy jiným směrem. Děkuji i za tuto možnost, která mi zůstala, abych nestál úplně mimo. Budoucnost tato moje slova postupně potvrdí.

Všem obyvatelům planety Země přeju, aby dokázali vyslyšet vnější impulsy, které k nim přicházejí v podobě informací o cestě čistého duchovního vzestupu lidstva. Aby dokázali využít mimořádnou příležitost, kterou ve svém životě potkali. Aby místo rozumování, pochybování, převalování slov a myšlenek konali. Aby začali pracovat na své vnitřní čistotě a opravdovosti. Aby začali usilovat o nalezení cesty zpět k Přírodě a k Planetě. Aby se opět stali součástí Přírody a přestali být těmi, kteří soustavně Přírodu a Planetu likvidují.“

Přijato v Praze 16.4.2011, 11.59 – 12.50.

  

Příloha článku 43B 

Jiří Novák                                                                          Vloženo 24.4.2011

Magické zásahy do zrození člověka ve hmotě

 

Hlavní sféra evoluce člověka 2. typu je ve hmotě

Zveřejnit následující informace jsem měl původně plánu až jako součást jednoho z dalších plánovaných článků tématu 46 "Astrální svět a nadzemská posmrtná dimenze". Dotazy čtenářů mne však přiměly k tomu, abych celou záležitost osvětlil hned, aby diskutující dále netápali v této problematice.

Běžný člověk 2. typu by se měl ve hmotě zrodit kompletní. Protože hlavní sféra evoluce tohoto typu člověka je právě ve hmotě. A je proto nanejvýš žádoucí, aby do hmoty sestoupil kompletní a v plné síle. Aby takto měl co největší šanci k dosažení plného duchovního probuzení a k nalezení skutečné cesty duchovního světelného vzestupu. Nechávání dalších kousků „pro jistotu“ nahoře v posmrtné sféře naopak vývoj člověka 2. typu nepodporuje. Jak také skutečně potvrzují zkušenosti získané při zprostředkování karmické očisty mnoha konkrétních osob.

Jaké instituce zasahovaly v minulosti do nových zrození?

V minulosti však do zrození mnoha osob zasahovala magie. Těmi, kdo si osobovali právo zásadním způsobem ovlivňovat podmínky nového zrození člověka, byli jednak Vesmírní lidé a dále různé úrovně lidských Duchovních hierarchií. Například o dlouhodobém šlechtění národa Hebrejců před příchodem budoucího spasitele, Ježíše Krista, jsem psal v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.

Vesmírní lidé nejen že provedli celou sérii sledovaných umělých oplodnění, ale měli též možnost přímého odchytávání lidských osob po překročení prahu fyzické smrti, jejich přemístění do své vlastní „posmrtné linky“, aby byli náležitě „upraveni“ a takto připraveni na další zrození ve hmotě. A poté zajistili zrození takto „připravených“ osob vybraným rodičům.

Dokázali však použít i mnohem drsnější a eticky ještě méně přijatelný způsob, jak dostat svého člověka do hmoty. Toto jsem naznačil v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace. Vlézt dovnitř zrozeného člověka a takto se pokusit jeho zásadním ovlivněním zasahovat do vnějšího světa. Nebo se dokonce pokusit zrozeného člověka zcela vystrnadit z těla a totéž tělo obsadit vlastní mimozemskou bytostí.

Jaké běžné formy měly během historie magické zásahy do zrození nové bytosti?

Zrození kompozitní bytosti

Pokud bylo potřeba zásadním způsobem ovlivnit vývoj ve hmotě, magie se uchýlila k následujícím prostředkům. Vzali to nejlepší z několika duchovních mistrů a vytvořili z toho jediný celek, jedinou složenou bytost, kterou poté vyslali do hmoty. Slibovali si od toho skutečně zásadní vliv takové bytosti na další vývoj. To se pak obvykle v některých směrech potvrdilo, ne však vždy s výrazně pozitivním efektem. Takovými složenými bytostmi byly podle Přírody například český a římský král Karel IV., dále první český prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Život ve hmotě však vyvolává změny v bytosti zrozeného člověka, které se pak postupně promítají do věčné podstaty takového člověka. Jednotlivé části bytostí v jeho těle takto spolu reagují a zaplétají se vývojem do sebe. Po skončení takové mise je pak obtížné části bytostí opět od sebe jednoznačně oddělit a přesně určit, co patří jednomu, a co už druhému. Výsledkem pak bývá nezřetelné pomíchání těchto bytostí a silné nepřehledné karmické vazby mezi nimi v dalších existencích, které se pak těžce rozplétají.

Například Tomáš Garrigue Masaryk byl složen ze čtyř částí původně čtyř zcela oddělených individuálních bytostí. A co pak s těmi zbytky těchto čtyř bytostí? Například část jedné z bytostí byla součástí bytosti TGM a její druhá část se zrodila jako budoucí manželka TGM, paní Charlotte Garrigue Masaryková.

Takoví lidé většinou opravdu byli ve hmotě mimořádnými osobnostmi, které z pohledu historie v mnohém předběhli dobu a výrazně posunuli vývoj kupředu. Často i zcela novým směrem. Ale nový vývoj se nemusí po jejich smrti dalšími osobami státníků plně potvrzovat. Protože jejich následovníci už nebyli bytostmi tak velkého formátu. A vývoj se tak po nějaké době vrací do původně zaběhnutých kolejí odpovídajících dané době a dané etapě vývoje.

Rozdělení bytosti na několik částí

Naopak rozdělením bytosti na několik kousků, kterým byla dána možnost zrození ve hmotě, se naopak ze strany magie sledovala možnost, aby takový člověk byl vyšachován z další možnosti provádění zásadních zásahů do vývoje, což je právě příklad Ježíše. Aby se rozdělením původní duchovně silné a výrazné bytosti rozmělnila její celková duchovní síla. Což má logicky ten následek, že každá ze zrozených částí má výrazně ztížené podmínky pro kompletní duchovní probuzení i pro případné dosažení možnosti veřejného vystupování jménem celé původní bytosti. Jinými slovy – jde o kompletní vyšachování takové bytosti z dalšího vývoje. Přitom se jí však dává zrozením kousků bytostí možnost i nadále se pobytem ve hmotě karmicky čistit.

Znovuzrození pouze části bytosti

Dalšími typy magických zásahů bylo znovuzrození ve hmotě pouze jedné části bytosti významného duchovního mistra, zatímco druhá část zůstala nahoře v centru Duchovní hierarchie nad Planetou. Co bylo záměrem takové akce? Jednoznačně podle Přírody zajistit lepší propojení ze hmoty na duchovní centrum nad Planetou a dokonalejší přenos impulsů do hmoty. A výsledek? Opět platí to, co v předchozím případě. Zrozením pouze části bytosti se zřetelně zmenšuje možnost takového člověka dospět k plnému duchovnímu probuzení. A dospět ke skutečnému světelnému vzestupu, který je nutným předpokladem pro navázání kvalitního informačního spojení se svojí druhou částí v duchovní sféře nad hmotou.

On sice sestoupil do hmoty s určitými privilegii, která třeba i jasně vnímá a je si vědom důležitosti svého poslání. Přenáší však do hmoty jiné informace než jsou ty, které odpovídají povaze dané doby. A více či méně se směruje na podporu starých duchovních postojů na Planetě zřetelně doporučovaných v mnoha vydaných textech. Takto dnes pracuje mnoho veřejně působících duchovních učitelů, kteří si o sobě myslí, že jsou povoláni změnit tento svět.

V minulosti jsem při své práci dostal zřetelný impuls podpořený pokyny andělů Dhyanů od dvou částí duchovních mistrů, které zůstali kdesi nahoře v duchovní sféře. Abych se pokusil předat jejich poselství jejich druhé části zrozené ve hmotě, protože ta na jejich přímé impulsy nereaguje. A výsledek? Ani v jednom případě jsem nebyl člověkem zrozeným ve hmotě brán natolik vážně, aby s tím něco zásadního udělal. Zavedení duchovní pracovníci s dobře prosperujícími webovými stránkami si obvykle mysleli, že jsem si to vymyslel. Že přece oni mají dost dobré vnímání, aby si něco takového potvrdili sami, pokud by to byla pravda. Není to však tak jednoduché. Protože zásadním předpokladem je dostat se na vzestup. A jak je známo, většina veřejně působících duchovních učitelů naše zásadní informace týkající se duchovního světelného vzestupu i nadále ignoruje a považuje je jen za jeden z možných pohledů na svět, zatímco k cíli podle nich vede mnoho jiných cest. Včetně té, po které jdou oni sami.

V případě významných bytostí se andělé Dhyané ve spolupráci s Planetou a Přírodou snažili tyto anomálie napravit tím, že části bytostí, které zůstaly nahoře, mimo hmotu, připojili ke zrozené bytosti. V minulých letech se tak stalo s těmi kousky bytostí, které zůstaly v duchovních sférách u Ježíše, Panny Marie, ale také například Buddhy, Mohammeda, Thovta, Višnu.

Vytváření dokonalých partnerských párů

Naopak při vytvoření dokonalých partnerských párů v dávné minulosti nešlo o dělení bytosti na dvě části, které se mají později opět spojit, ale o jakési duplikování bytosti jedné původní bytosti na dvě bytosti lišící se obrácenou polaritou v určitých energetických charakteristikách. Taková dvojice má zajištěn dokonalý soulad frekvencí na všech úrovních hlavních čaker. Výsledkem se stala dvojice muže a ženy se zřetelně odděleným pohlavím. Podrobně o tom budu psát později v článku věnovaném partnerství.

Právě soulad frekvencí a obrácená polarita v takovém páru vedou k silné partnerské přitažlivosti takové dvojice, k vytvoření pevného partnerského pouta. Jejich sexualita se pak stává mocnou partnerskou duchovní silou, která oba táhne duchovně na světelný vzestup, pokud tomu jinak jejich způsob života odpovídá.

Obě bytosti v každé takové partnerské dvojici však procházejí evolucí odděleně a obvykle se za dlouhé věky navzájem ztratili. Takže pokud dnes někdo prožívá takový partnerský vztah, je to svým způsobem malý zázrak. Automaticky to však v dnešní době nezaručuje dokonalý vztah. Protože partneři během svého odděleného vývoje zažívali jiné vztahy, které je ovlivnily a procházely jinými životními zkušenostmi. Mají sice soulad frekvencí na čakrách, ale zastávají zcela jiné postoje, mohou mít zcela jiné zájmy i žebříčky hodnot. A logicky to pak v jejich soužití „skřípe“.

Oddělení části bytosti jako jediná možnost záchrany

Oddělení části bytosti však bylo v některých situacích jedinou možností, jak zajistit pokračování vývoje jednotlivců nebo dokonce i celých skupiny bytostí. Při karmickém čištění jsem se vícekrát setkal s následujícími situacemi. Například určitá skupina bytostí zapadla vlivem katastrofy, pohromy do jakési energetické díry, energetického propadu, mimo vývoj. Můžeme si to představit jako spadnutí do hluboké pasti podobné těm, které domorodci vytvářeli na chytání dravé zvěře. K povrchu je daleko a nelze se tam žádným způsobem bez pomoci zvenčí dostat. Ale jak takovou pomoc zvenčí zavolat? Když je skupina v energetické díře i se všemi svými energiemi a v díře zůstávají také případné energetické impulsy, které by se pokusila vyslat ven? Jedinou možností bylo pokusit se společným kolektivním úsilím celé skupiny dostat alespoň část jedné z bytostí nahoru na povrch, aby se pokusila přivolat pomoc.

Stávalo se pak, že při zprostředkování karmické očisty jsem z minulosti vnímal zapadnutí bytosti nebo celé skupiny bytostí mimo vývoj, kde doposud zůstává uvězněna nejen část této bytosti, ale mnohdy i celá řada dalších bytostí. Součástí energetické léčby je pak osvobození, zapadlých částí zrozeného člověka, i dalších zapadlých bytostí, jejich kompletní očista a připojení k současné bytosti, případné opětovné vrácení na cestu evoluce. Takto byly v mnoha situacích nalézány další části zrozených bytostí, které byly kdesi uvězněné, zapomenuté, odložené mimo vývoj. Součástí další evoluce je všechny takové části postupně nalézt a po očistě připojit ke zrozené bytosti.

Cílem vývoje je tedy jednoznačně zkompletování každé bytosti a nikoliv její rozdělování. A už vůbec ne umělé spojování s dalšími bytostmi s cílem více ovlivnit vývoj. Nastává doba, kdy bývalé umělé instituce zasahující svojí magickou výbavou do vývoje, ztrácejí páky na další zásahy podobného typu do vývoje. Takže i procesy zrození a odchodu bytostí dnes začínají spadat pod výhradní pravomoc Planety a Přírody a přirozené karmické instituce.

© Jiří Novák, duben 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 311
  • 26
  • 21
  • 21
  • 39

Celkový počet hlasů: 418


Diskusní téma: 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo

Datum 22.04.2011

Vložil PETR

Titulek JEŽÍŠ

VAŠE STRÁNKY JSOU OPRAVDU ÚŽASNÉ,ALE TO CO PÍŠETE O JEŽÍŠOVI TO JE OPRAVDU VELKÝ OMYL.
PROSÍM ČTĚTE :
Při Kristově smrti se roztrhla opona v chrámu, která oddělovala Nejsvětější od lidstva. Tento děj je považován za symbol toho, že obětí smrti Spasitele skončilo ve stejném okamžiku oddělení mezi lidstvem a Božstvím, a bylo tedy vytvořeno bezprostřední spojení.

Tento výklad je však falešný. Ukřižováním lidé odmítli Syna Božího jako očekávaného Mesiáše, čímž se oddělení stalo ještě větším! Opona se roztrhla, protože Nejsvětější pak již více nebylo zapotřebí. Bylo otevřeno pohledům a nečistým proudů,, protože, symbolicky vyjádřeno, Božství po tomto činu již více nevkročilo na zemi, čímž se Nejsvětější stalo zbytečným. Tedy právě opak dosavadních výkladů, ve kterých se opět jako tak často ukazuje jen velká povýšenost lidských duchů.

Smrt na kříži nebyla také nutnou obětí, nýbrž vraždou, běžným zločinem. Každý jiný výklad je zkreslením, které má platit jako omluva nebo vzniklo z nevědomosti. Kristus vůbec nepřišel na zemi v úmyslu se nechat ukřižovat. V tom také spása nespočívá! Nýbrž byl ukřižován jako obtížný nositel Pravdy, kvůli svému učení.

Jeho smrt na kříži nemohla a neměla přinést vykoupení, nýbrž Pravda, kterou lidstvu dával ve svých slovech!

Pravda však byla tehdejším náboženským a chrámovým vůdcům nepohodlná, a pohoršovala je, protože otřásala jejich silným vlivem. Přesně tak, jak by tomu na tak mnohých místech bylo i dnes. V tom se lidstvo nezměnilo. Tehdejší vůdci se sice opírali, tak jako ti dnešní o staré, dobré tradice, avšak ty se staly vlivem těch co je prováděli a vykládali jen ztrnulou, prázdnou formou, aniž by byly v sobě ještě živé. Stejný obraz, jak se dnes často znovu ukazuje.

Kdo však chtěl přinést do dosavadního slova tento nutný život, přinesl tím samozřejmě převrat v provádění a vykládání, ne do slova samotného. Osvobozoval národ od ponižující ztrnulosti a prázdnoty, zachraňoval ho z toho, a to bylo zcela přirozeně velkým pohoršením pro ty, kteří mohli brzy poznat, jak tím bylo energicky zasaženo do otěží jejich falešného vedení.

Proto museli podezřívat a pronásledovat nositele Pravdy a osvoboditele od břemene mylných výkladů. Když se navzdory vší námaze nepodařilo jej zesměšnit, snažili se ho prohlásit nevěrohodným. Musela k tomu posloužit „pozemská minulost“ jako syna tesaře, aby ho označili jako „neučeného a proto nezpůsobilého k výkladům“! Jako „laika“. Přesně jako je tomu i dnes u každého, kdo se příliš dotkne dogmat, které všechno svobodné, živé a usilující vzhůru v již zárodku tísní. Na jeho výklady samotné z opatrné chytrosti nikdo z odpůrců nepřistoupil, protože zcela správně cítili, že by při čistě věcné odpovědi museli podlehnout. Tak zůstali u zlovolného osočování pomocí svých úplatných nástrojů, až se nakonec nezalekli, při pro ně příznivém okamžiku ho veřejně a lživě obvinit, a přivést na kříž, aby se spolu s ním zbavili nebezpečí pro svou moc a vážnost.

Tato násilná, tehdy u Římanů obvyklá smrt nebyla jako taková vykoupením a také je nepřinesla. Nevykoupila žádnou vinu lidstva, od ničeho ho neosvobodila, nýbrž lidstvo jen ještě více zatížila jako vražda v nejnižším smyslu!

Jestliže se z toho až dodnes tu a tam rozvinul kult, který v této vraždě vidí nutnou hlavní součást vykupitelského díla Syna Božího, tak je tím člověk přímo odváděn od toho nejcennějšího, co je jedině schopné přinést spásu. Odvrací ho to od vlastního úkolu Spasitele, od toho, co učinilo jeho příchod z Božství k zemi nutným. Tím však nebylo to, aby podstoupil smrt na kříži, nýbrž aby v chaosu, který strhával lidské duchy do dogmatické ztrnulosti a prázdnoty, hlásal Pravdu! Aby vylíčil věci mezi Bohem, stvořením a lidmi tak, jak skutečně jsou. Tím muselo všechno to, co omezení lidští duchové o tom vymudrovali a co zakrývalo skutečnost, samo od sebe bezmocně odpadnout. Teprve pak mohl člověk jasně před sebou vidět cestu, která ho vede vzhůru.

Jen v přinesení této Pravdy a s tím spojeným osvobozením z omylů pouze a jedině spočívá vykoupení!

Je to vykoupení od zakaleného nazírání slepé víry. Slovo „slepý“ označuje přece dostatečně falešný stav.

Poslední večeře před jeho smrtí byla hostinou na rozloučenou. Jestliže Kristus řekl: „Vezměte, jezte, to je mé tělo. Pijte z toho všichni, to je má krev Nového Zákona, která prolita bude pro mnohé k odpuštění hříchů“, tak tím prohlásil, že je odhodlán na sebe vzít dokonce i tuto smrt na kříži, jen aby měl příležitost přinést zbloudilému lidstvu ve svých vysvětleních Pravdu, která jako jediná ukazuje cestu k odpuštění hříchů.

Řekl také výslovně: „k odpuštění pro mnohé“ a ne snad „k odpuštění pro všechny“! Tedy jen pro ty, kteří si jeho vysvětlení vezmou k srdci, a vytěží z nich živý užitek.

Jeho tělo, zničené smrtí na kříži a jeho prolitá krev mají přispět k tomu, aby se poznala nutnost a vážnost vysvětlení, jím přinesených. Výlučně tato naléhavost má být opakováním poslední večeře a při poslední večeři zdůrazněná!

Že se sám Syn Boží nezalekl před takovýmto nepřátelstvím lidstva, jehož pravděpodobnost byla poznána předem ještě před jeho příchodem,*(Přednáška č. 48: Světové dění) mělo obzvlášť poukázat na zoufalou situaci lidských duchů, kteří mohli být zadrženi od zániku pouze chopením se záchranného lana, nezastřené Pravdy.

Poukaz Syna Božího při poslední večeři na svou smrt na kříži bylo pouze posledním a zřetelným zdůrazněním naléhavé nutnosti jeho učení, které přišel přinést!

Při přijímání poslední večeře si má každý člověk neustále znovu uvědomovat, že sám Syn Boží se nebál smrti na kříži, kterou od lidstva předpokládal a obětoval tělo i krev proto, aby umožnil lidstvu přijetí vylíčených skutečných událostí ve vesmíru, jejichž účinky, které nesou Boží vůli, zřetelně ukazují neposunutelné zákony stvoření! Tímto poznáním hrozivé vážnosti, která vyzdvihuje palčivou nutnost poslání k vysvobození, má v lidech povstat vždy opět nová síla, nový popud, skutečně žít podle jasného učení Krista, tedy aby ho nejen správně pochopili, nýbrž aby také ve všem podle něj jednali. Tím jim budou také odpuštěny jejich hříchy a budou vykoupeni! Nijak jinak. Také ne bezprostředně. Avšak najdou je bezpodmínečně na cestě, kterou Kristus ukazuje ve svém poselství.

Z tohoto důvodu má večeře Páně vždy opět nově oživovat tento děj, aby nezeslábla jedině zachraňující horlivost k naplnění, za tak velké oběti přineseného učení; neboť začínající lhostejností nebo jen vnějšími formami ztrácí člověk toto záchranné lano a klesá zpět do náruče omylů a zkázy.

Je to velká chyba, když lidé věří, že odpuštění jejich vin je zaručeno skrze smrt na kříži. Tato myšlenka s sebou nese strašlivou škodu, že všichni ti, kteří tomu takto věří, jsou tím zdržováni od pravé cesty k vykoupení, která spočívá pouze a jedině v tom, že se žije podle Slova Spasitele, a podle vysvětlení, které jako vědoucí a vše přehlížející podal. A tato vysvětlení ukazují v praktických obrazech nutné zachovávání a dodržování Boží vůle, spočívající v zákonech stvoření, jakož i důsledky jejich zachovávání a porušování.

Jeho vykupitelské dílo bylo v přinesení těchto vysvětlení, které musely ukazovat chyby a škody ve vykonávání náboženství, protože v sobě nesla Pravdu, a tím vnášela Světlo do rostoucího zatemnění lidských duchů. Nespočívalo tedy ve smrti na kříži, stejně tak jako poslední večeře nebo posvěcená hostie nemůže poskytnout odpuštění hříchů. Tato myšlenka je proti každému Božímu zákonu! Tím odpadá také moc člověka k odpouštění hříchů. Člověk má jen právo a také moc, odpustit to, co jemu samotnému učinil někdo druhý, a také pouze tehdy, když k tomu neovlivněně naléhá jeho srdce.

Ten, kdo vážně přemýšlí, pozná také Pravdu a tím i pravou cestu! Avšak ti co jsou líní myslet a pohodlní, kteří neudržují lampu, tedy schopnost zkoumání a prosvěcování, stejně jako pošetilé panny v podobenství s veškerou obezřetností a úsilím trvale v pořádku a připravenou, mohou snadno zmeškat hodinu, když k nim přijde „Slovo Pravdy“. Protože se nechali uspat v mdlé pohodlnosti a slepé víře, tak nebudou schopni následkem své lenosti poznat nositele Pravdy nebo-li ženicha. Musí zůstat zpět, když ti co jsou bdělí budou vcházet do říše radosti.


Datum 22.04.2011

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: JEŽÍŠ

Petře,
nepochopila jsem z Vašeho příspěvku, kde že je podle Vás v tomto článku ten "opravdu velký omyl". Také není jasné, jestli jste toto napsal sám nebo citujete nějaký text.


Datum 25.04.2011

Vložil PETR

Titulek Kristus

Marie,
článek je z knihy VE SVĚTLE PRAVDY, kde jsou tyto děje popisovány.Nechci,aby jste si myslela,že zde zbrojím proti textům na těchto stránkách, jen chci dokreslit nebo vyladit to co je blíže pravdě.Tyto stránky nové duchovní cesty jsou úžasné a jsem opravdu rád,že jsou.Pokud jste knihu,kterou zde uvádím nečetla,tak doporučuji - https://www.abdrushin.cz/ve-svetle-pravdy/
Chce to číst postupně nepřeskakovat kapitoly je to ucelené dílo.
Dočte se tam i o věcech o kterých se píše na těchto stránkách- hrubohmotnost-jemnohmotnost s tím,že toto bylo napsáno již před sto lety před válkou v Německu.Autor byl pochopitelně nacisty zlikvidován ( za pravdu).
Přeji hezké velikonoce.
Petr


Datum 26.04.2011

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: Kristus

Petře,
děkuji , ale preferuji cestu praxe - skutečného a přímého vlastního poznávání, čištění a sledování impulsů. Je to přínosnější, než číst stohy knih, které si vzájemně v mnoha bodech protiřečí a na konci života zjistit, že jsem ho promarnila – že jsem nesplnila svůj životní úkol, kvůli kterému jsem se tady narodila. Tolikrát jsem se např. karmicky čistila z Ježíšova období, já i moji přátelé, takže mám z té doby autentické informace z první ruky. To je moje vlastní zkušenost, tu mi nikdo nevezme ani nemůže zpochybnit. Dobré knihy jako celek nezavrhuji, toho jsem daleka, ale v určitém bodě vývoje už mají přicházet na řadu, jen když na ně v rámci denního režimu zbyde čas.
Knihu Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu od Abdrushina jsem nečetla. Prošla jsem několik kapitol a překvapila mě svým přístupem a pokročilostí na dobu, kdy byla napsána. Navíc je čtivá a jsou tam velice zajímavé pasáže. Dá se snad říci, že je někde na půli cesty mezi starými cestami a NDC, dál být ve své době ani nemohla. Podle Přírody má tato kniha pravdivost pro člověka 1. typu průměrně 90 % (průměr – tzn. některé kapitoly nebo teze mohou být i výrazně pravdivější než jiné). Což je vysoký nadprůměr v porovnání s tím, co je na trhu. Vlastně to znamená, že by to byla z tohoto pohledu jedna z nejlepších duch. knih. OVŠEM, pravdivost pro dnešního člověka 2. typu už je jen pouhých 45 %. To znamená, že z hlediska vyššího duch. poznání a světelného vzestupu má málo smyslu nad takovou knihou trávit spoustu času, podrobně ji rozebírat, studovat, považovat ji za bernou minci.
Váš příspěvek a Mirkův níže mě inspiroval ke komunikaci, která bude v těchto dnech publikována.


Datum 25.04.2011

Vložil RADOMÍR SŮVA

Titulek Re: JEŽÍŠ

Petře, informace před cca 100 lety v knize "Ve světle pravdy" nemusí odpovídat úplnosti informací, které mají dnes lidé na mnohem vyšší duchovní frekvenci, přesahující rozsah tehdejšího autora., takže dle mého úsudku nelze tento článek či dodatek článku jednoznačně hodnotit jako "úplný omyl".
A ještě k Tomášovi jen formálně pro ostatní čtenáře (chybička se nevědomky vloudí): pokud by někdo po vámi uváděných titulech knih pátral, pak se nejedná o Ivo Weisnera, ale o IVO WIESNERA, pak po internetu na stránkách některých knihkupectví dostupnost těchto knih snadno najdete ( www.hledající.cz, nebo dobra a j.)


Datum 26.04.2011

Vložil Jana

Titulek Re: JEŽÍŠ

Pane Petře, děkuji za článek líbí se mi.


Datum 27.04.2011

Vložil Marie

Titulek Re: JEŽÍŠ

Dnes pročítám článek p. Nováka a i reakce ostatních čtenářů a je mi z toho smutno. Kdo skutečně zažil a procítil energii Ježíše, tak ví, že je to prožitek nepopsatelné pravdivosti, lásky, souznění. Slova na to neexistují. Je to stav srdce, duše.


Datum 22.04.2011

Vložil Tomáš Havel

Titulek Ivo Weisner

Podle informaci, uvedených na konci knihy Ivo Weisnera Poutníci do země andělů, by se Ježíš měl narodit v poměrně blízké budoucnosti a stát se novým králem lidstva. Zdá se mi, že to tedy koresponduje s informacemi uvedenými v tomto článku a vysvětluje, proč se ve hmotné úrovni nemůže dnes projevit a projeví se až všech jeho 10 současných inkarnací bude ukončeno.
Rovněž keltská pověst o duhové kolébce, ve které se zrodí nový král lidstava a jež se promění v duhový trůn, až král dospěje, do tohoto jaksi zapadá. (viz. Ivo Weisener - Národ v lénu bohů str.17)
Ještě dodám, že podle obou zdrojů by sídlem nového krále měla být Praha, což koresponduje s faktem, že v Čechách vznikla NDC, k jejímuž založení dal Ježíš impuls.
Toto berte jako myšlenku k zamyšlení, která mě po přečtení tohoto článku ve spojitosti s výše uvedenými knihami Ivo Weisnera napadla a ne jako fakt, který mám nějak ověřený.
Vím totiž, že budoucnost je nejistá a nic nelze předpovídat se 100% jistotou. Krom toho Ivo Weisner uvádí, že informace (mimo té pověsti) získal od lidí, kteří prováděli channeling, což není zrovna nejdůvěryhodnější zdroj informací. Ale i přes to mi příjde, že by se to, tak nějak mohlo vyvíjet a v příští inkarnaci by se již Ježíš mohl narodit již jako jedna bytost, která si uvědomí svojí idnetitu a bude schopna vést lidstvo správným směrem.


Datum 22.04.2011

Vložil Roman Rajnoch

Titulek Dotaz

V tomto článku píšete, že byla duše Ježíše násilně rozdělena na několik duší. Jak je to prosím s ostatními lidmi tady na zemi.
Někde jsem četl o monádě-spirituální rodině. Tam se píše, Monáda je původní jiskra, ta se rozdělila na 12 duší, těm říkáme naše duše, nebo vyšší já, a každá tato duše vyslala dalších 12 odnoží, a člověk je jednou z těchto odnoží.
Zajímalo by mne, jestli i ostatní lidi byly rozdrobeny na více duší? Co je pravdy o monádách-spirituálních rodinách ? DěkujiDatum 22.04.2011

Vložil Tomáš Havel

Titulek Re: Dotaz

Romane, co já vím tak podle informací z knih Ivo Weisnera je minimálně každý na tomto světě ve 2 existencích a to mužské a ženské. Vychází to z toho, že z původního člověka, co sestoupil na tuto zem, byla oddělena jeho další ženská část. Pokud se 2 takový lidé sejdou v partnerském životě vzniká z toho velice harmonický vztah. Lidé na vysoké úrovni duchovní komunikace jsou obvykle schopni tuto svoji polovičku nalézt. Ostatní jsou odkázani na partnera určeného karmou, se kterým obvykle potřebují něco dořešit z minulých existencí. Někteří nenaleznou, ani svého karmického partnera a pak vztahy obvykle brzo končí a dochází k rychlému střídání partnerů, ale to již odbočuji. Podle mě rozdělení duše do více inkarnací je více typické pro členy duchovních hierarchíí než pro obyčejného člověka. Ale věřím, že k tomu pan Novák jistě dodá více.


Datum 22.04.2011

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: Dotaz

Tomáši, zdaleka ne každý pozemšťan má teď svoji druhou „polovičku“ zrozenou tady na Zemi. Ve Stvoření je mnoho světů a někdy karmické a další vazby odvály takové partnery daleko od sebe. Také jsou zde některé bytosti, které se nikdy nedělily. Navíc, do potenciálního partnerství s takovou polovičkou může ještě zasáhnout fakt, že je v tuto chvíli mimo zrození, věkově úplně někde jinde nebo stejného pohlaví či dokonce jiný typ bytosti. Aby to bylo ještě více komplikované, ani nalezení své polovičky teď a tady ještě neznamená automaticky harmonický vztah. Protože spolu bývají různě zakarmovány, někdy i velice těžce – v mnoha životech se potkávaly. Za ty věky třeba i dlouhých odloučení a odlišných zkušeností se také někdy výrazně rozladily. Na tom všem lze ovšem pracovat, pokud se oba trpělivě čistí…. Setkali jsme se během čištění s mnoha různými situacemi. A Jiří měl kdysi i seminář o partnerských vztazích, v budoucnu napíše na toto téma také článek.


Datum 23.04.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Re: Dotaz

Na diskusní příspěvky týkající se rozdělení bytostí při zrození budu reagovat přílohou "Magické zásahy do zrození člověka", kterou vložím za text tohoto článku.


Datum 26.04.2011

Vložil Alena Láníková

Titulek Re: Re: Re: Dotaz

Milý pane Nováku, Vaše stránky mě velmi zaujaly ale též pobavily. Je poznat že jste nejen duchovní člověk ale máte i smysl pro humor. Ráno jsem tu četla ten Váš rozhovor a musela jsem se moc smát. Chtěla jsem ho dát přečíst kamarádce ale už je pryč. To je škoda:( Je vidět že umíte brát duchovní cestu s humorem. Jen tak dál. Přeji moc krásný den. Alena.


Datum 26.04.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Re: Re: Re: Dotaz

Paní Láníková, celých 26 příspěvků rádoby srandiček tam pod jinými jmény vložil Guyver. A rozhodně mi to nepřipadalo vtipné, ale spíše vrcholně ubohé.


Datum 25.04.2011

Vložil Tomáš Havel

Titulek Re: Re: Dotaz

Marie, děkuji mnohokrát Vám i panu Novákovy za objasněni tohoto tématu.


Datum 23.04.2011

Vložil Karel

Titulek Vkládání komentářů

Prosím o odpověď.J iž několikrát jsem se snažil vložit komentář pod texty, ale nezobrazily se. Je to technický problém, nebo se komentáře nějak cenzurují?


Datum 23.04.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Vkládání komentářů

Technickou záležitost těchto stránek zajišťuje systém Webnode, tam byste musel směřovat svůj dotaz. Jste však první, který si na něco takového stěžuje, že by se jeho příspěvek vůbec nezobrazil. Nemáme ani prostředky na to, abychom předem cenzurovali diskusní příspěvky. Pouze pravidelně odstraňujeme umístěné diskusní příspěvky zavedených provokatérů, kteří se rozhodli vést válku proti našim stránkám. A překračují přitom pravidelně rámec slušnosti a vkusu.


Datum 23.04.2011

Vložil Mirek

Titulek Re: Pane Novák, toho falešného Ježucha si račte vetknout za klobouk,

Pane Guyvere. Je třeba se zbavit nenávisti, kterou cítíte k textům pana Nováka a NDC, možná pak napíšete pro ostatní lidi něco zajímavějšího, než jen kritiku a nenávistné výrazy. Máte už svuj web, nebo nějaké své texty... připouštím, že občas máte zajímavé myšlenky....pište bez zabarvení k jakémukoli hnutí nebo spolčení... Osobně považuji celý tématický okruh textů pana Nováka k velikonocům a křesťanství jako zmatený a nezkušený. Údajné zprávy od bytostí vysokého řádu nejsou ničím jiným,než přenosem z nízkého astrálu, kterých jsou nová chanelingová poselství i staré spiritistické časopisy naplněné k prasknutí. Jak je možné, že jedni andělé v Plzni mluví jinak než andělé v Praze, jak je možné že si ty zdroje z duchovních světů významě odporují? Ovšem každý nechť si vše prověří podle své zkušenosti a úrovně...o křesťanství a Kristu máte zcela jistě velmi zkreslené představy pane J.N.!


Datum 23.04.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Odpověď Mirkovi

To, že andělé v Plzni jinak mluví než andělé v Praze je jednoduše vysvětlitelné tím, že někteří z těch mluvčí skutečnými anděly nejsou. O umělých majestátech jsem psal v článku 39F "Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi". Šanci pochopit a rozpoznat to má každý člověk, který se dostane na cestu stabilního světelného vzestupu. To, co jsem prožil, a co potvrdily i další osoby, těžko můžete nějak vyvrátit. Můžete jedině napsat, co prožíváte Vy sám. Jinak jde pouze a jen zas o jeden z dalších intelektuálních pohledů na situaci. Na pohled většinového zavedeného mínění nebo některého ze základních duchovních či náboženských směrů. Nic víc. Skutečné pravdě však bývají intelektuální postoje nejrůznějšího typu i většinové mínění často velmi vzdálené. Skutečná pravda si jednoho dne najde cestu ven. I přes odpor těch, kteří by raději pokračovali ve vyznávání té úrovně staré pravdy, a to přesto, že ji samotný vývoj žádným způsobem nepotvrdil.


Datum 23.04.2011

Vložil Jitka Křapová

Titulek Změna

Cítím, že se včerejším zveřejněním tohoto článku mnohé změnilo.
Podle mě, se Ježíš zřekl všech následků, které plynou s používáním (více zneužíváním) jeho jména. Každý, kdo bude mluvit o Ježíšovi, či jeho jménem, včetně citací jiného autora, nese zodpovědnost za tato slova sám (včetně případné spoluzodpovědnosti citovaného autora). Ježíš se včerejším dnem počínaje (22.4.2011) zříká role obětního beránka.
Jakékoliv použití jména Ježíše Krista přesměrovává následky činů i slov na toho, kdo se jména dovolává. Ať již budou tvořivé nebo poškozující.
Pokud v někom moje slova vzbudí odpor, zlobu, nechuť, omlouvám se. Napsala jsem, to co jsem cítila, že mám napsat. Rozhodně nikoho nenutím, aby tomu věřil, ohrazoval se proti tomu, či se tím řídil. Přesto si myslím, že má slova teď a tady mají své místo. Děkuji


Datum 23.04.2011

Vložil Mirek

Titulek Re: Změna

Děkuji za odpověď nebo názor od autora článku. K slovům paní Jitky, bych rád vyslovil mínění, že duchovní sféry nejsou rozhodně pod vlivem jakéhokoli webového článku a internetu obecně, natož aby kvůli jednomu textu(sdružení nebo společenství) měnili své postoje k lidstvu.:-) Mnoho z nás, kdo se o záležitosti tohoto druhu zajímají vědí a poznávají velmi dobře, že v té horní oblasti Ducha jsou jiné časové dimenze a prostory, natož, aby k nějakému pozemskému kalendáři vyhlašovali svá poselství, jak je mnohde slyšet. Pokud to ovšem není v souladu s velkými planetárními nebo zodiakálními cykly nebo postaveními nebeských těles i mimo zodiakální oblast. Zřejmě máme jako lidé velmi omezené znalosti o vesmíru a jeho životě i vývoji. Zde možná máte nějaké osobní zdůvodnění...osobní zkušenost a zážitek, který je pro vás cenný a hodnotný.
Skutečně velmi často nemluví z oněch poselství andělské bytosti, ale vzpurní astrální tlumočníci poselství ad libitum, i dle obývané sféry egregoru kolem mluvčího. Podle individuálního kvantového náboje. Zde na webu velmi zajímavě popsal mj. pan Novák nebezpečí levotočivých energií, ovšem ne všechny levotočivé energie lze posuzovat jako škodlivé či negativní.(Příklady v přírodě jsou romanité, tady je nutné delší zkoumání a konzultace...). Určitě je však třeba ocenit každý vyslovený názor na tomto místě.


Datum 23.04.2011

Vložil Mirek

Titulek Zachránce světa, Spasitel lidstva

Cituji z Vašeho poselství od bytosti, kterou nazýváte Kristus:

V tomto období jsem jakoby stranou celého dění. Vlastně po celé dva tisíce let od mého ukřižování stojím stranou. A to, co se o mně na všech možných místech povídá, se jen velmi vzdáleně dotýká skutečné pravdy mé existence. Rozhodně nejsem tím, kdo nějakým způsobem spasil lidstvo, kdo z něj měl sejmout hříchy. Nic takového nevnímám...konec cit.
------------------------------
"Já jsem Cesta, Pravda a Život." (Jan 14,6)

Nová duchovní cesta vzestupu člověka nespočívá podle mého úsudku na tom, aby novou cestu ustanovil a zavedl jakýkoli člověk-není toho ze svého postavení schopen(viz citace z Janova evang.) nebo neběží o to, zda jsou tu jistí lidé, kteří by neradi měnili staré zvyky. V starých textech se mluví srozumitelně o Kristových výrocích věčného života. Ne tedy staré nebo nové, ale výroky Pána Věčnosti. Dva tisíce let jsou v historii Universa pouhým závanem v krajině. :)
Mnoho vět a svědectví učedníků a též ze starých rukopisů o tom všem co píšete(zde nemíním jen silně zkreslené řádky evangelií, překlady pod vlivem církevních a judaistických dogmat během staletí), ale také jiné zdroje zpráv a Kristových výroků , psaná jako živá svědectví -jako rukopisy z Nag al Hammádí, ostatní staré pergameny a kodexy, nápisy na keramických nádobách a ostrace aj. Zde jsou velmi jasné argumenty a poselství pro každého, není zvláště třeba velkých vysvětlení, protože Duch sám je jistě uvnitř každého stvrzuje, kdo se cestou Kristova zákona a pravdy nechá vést.
Skutečně ve velmi špatném stavu je ten Učitel, mistr řemesla, který si o své vyučovací metodě, učení i o sobě samém myslí, že je nejlepší a již téměř metoda dokonalá a jediná správná.
Věřím, že Vaše snahy jsou upřímné, ovšem vzhledem ke Kristovým poselstvím je nutné se mnohému ještě naučit, nejen v mém, ale v případě každého člověka. Kristus je nejen Spasitelem každého člověka, pokud budete mít zájem, je více než jisté, že se skutečnou pravdu dozvíte nejen Vy , ale všichni koho zajímá. Přeji požehnání a Ducha každému, kdo o poznání pravdivých skutečností i výroků věčného života stojí...MirekDatum 23.04.2011

Vložil Mirek

Titulek Re: Re: Zachránce světa, Spasitel lidstva

Rozumím Vám, ale diskuzi čte více lidí než jen hluší a živočišní:) Neznám pana autora osobně, napsal jsem názor po přečtení pár textů. Nemohu hodnotit nic o slepotě nebo hluchotě čtenářů, které nevidím i kohokoli, nechť to posuzuje, kdo má k tomu dostatečnou autoritu. Jen dobrý a zkušený sadař může posoudit kvalitu a plodnost stromu a jeho ovoce, a to není jistě záležitost jediného sadovnického roku:)(karmického období).
Možná mě v úvahách zaujaly spíše citace z jiných knih i jejich rozvinutí od autora, zvláště od I. Wiesnera. Myslím, že o skutečném duchovním boji, který probíhá ví autor zdejších textů skutečně velmi málo, jinak by z toho nebyl velbloud namísto komára. Lokální "strkanice" mezi webem a osobami pana LK a NDC nemá určitě takový "světový význam", jak autoři předkládají, zdůrazňují.:-) Jedná se spíše o osobní vyřizování karmických účtů, které se většinou netýkají čtenářů. Děkuji za pochopení.Datum 25.04.2011

Vložil Radomír Sůva

Titulek Re: Re: Re: Zachránce světa, Spasitel lidstva

Pane "Mirku", protože své plné jméno od nás ostatních neuvádíte.
Jen po přečtení několika článků činíte závěry o "hlubokém omylu" v textech stránek NDC, která dnes má již více jak 1100 stránek, a bez uvedení plného Vašeho jména, jako my ostatní účastníci diskuse, pro mne jsou Vaše příspěvky méně plnohodnotné jako ostatních, kteří zcela otvřeně a s vlastními poznáními a prožitky v nástupu na NDC se zde svěřují. Bez hlubšího seznámení se s poznatky Jiřího Nováka a jeho spolupraovníků nelze dělat urychlené závěry. I Ivo Wiesner ve svých knihách (celkem vydáno 13 titulů, každý min.ve 2 vydáních, některé i v 6!) se omlouvá, že se může i mýlit, a nebo opravuje některá svá zjištění v pozdějších svých knihách ( jejich napsání je v údobí 1994 - 2007, Ivo Wiesner *1933 - + 2008). Vaše škoda, že nemohu vaše diskusní příspěvky přijmout více než jen jako pouhý letmý názor podložený jen starším pramenem!


Datum 26.04.2011

Vložil Radomír Sůva

Titulek Doplnění mého sdělení k Mirkovi

1) Moje poznámka k vyjádření Mirka o velkém omylu ohledně hodnocení Ježíše se měla také ještě více týkat hned prvního příspěvku Petra.
2) "Souhlas" Guyvera s mým úsudkem, že nelze jen tak prohlásit text za nesmysl, aniž se neseznámil o něco podrobněji s dalšími souvisejícími texty, (a že duchovní nález asi 100 let starý je stále plně platný také není jednoznačné, protože právě citovaný Ivo Wiesner na postupné získávání dalších informací, které mohu zpřesnit a nebo i opravit dříve uvedené analýzy) je pro něho typický, kdy se mu hodí jediné sousloví, aby ho zneužil proti J.N. resp. proti NDC primitiviním způsobem, odpovídajícím kamuflážím typických pro současné lživé politiky. Guyvere jste ještě horší než vaše nesrozumitelné a štvavé texty, na které jsem musil nechtěně narazit, ještě než byly poprávu vymazány. Pro běžné lidi jste velice nebezpečný, ti se nemohou zavčas od vás odvrátit....


Datum 26.04.2011

Vložil Tomáš Havel

Titulek Reakce na příspěvky bez obsahu

Navrhuji nereagovat na příspěvky, které nejmají obsah přinášející něco užitečného do této diskuze. Motivaci autorů píšící tyto příspěvky to pak sníží, neb jedinou reakcí na ně bude jejich smazání. S každou odpovědí na nesmysl jen zvyšujete radost autorů takových příspěvků. Cílem těchto příspěvků je odvádět pozornost od smysluplných diskuzních témat. Jejich ignorováním a posléze i mazáním jejich hlavní smysl zmizí.


Datum 26.04.2011

Vložil Radomír Sůva

Titulek Re: Reakce na příspěvky bez obsahu

Zcela s Vámi souhlasím! Lituji, že jsem vůbec na G. dnes dopoledne reagoval. Bylo mi z toho i trochu nevolno.


Záznamy: 1 - 27 ze 27

Diskuse uzavřena 27.4.2011

Zhodnocení diskuse  a reakce na některé z příspěvků budou uvedeny v textu 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost.