Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět

12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět

Jiří Novák Vloženo 27.2.2010
Jiří Novák

Jedině hmota umožňuje řešit a dořešit souboj duchovních sil dobra a zla, které jsou v pozadí za hmotou. Hmotný svět je jedinou sférou, ve které se můžeme vzepřít temné manipulaci. Ve které se můžeme očistit od temných nánosů z minulosti. Od chyb a přehmatů, které máme v podobě karmických vrstev uloženy v sobě. Nejlepší ochranou je dostat se na cestu trvalého duchovního vzestupu. Samotné energie neovládají. Ovládací sílu jim dodává až síla vědomí, která těmto energiím vnutí směr a způsob působení a dá jim určité manipulující zabarvení. Organický hmotný život na planetě původně vznikl jako pravotočivý. Naše původní pravotočivá podstata je však zašpiněna, narušena, poškozena.

Světelné a temné duchovní pozadí světa

    V minulém pokračování jsem se zabýval problematikou dvou duchovních světů v pozadí za hmotou. Duchovního světa světla tvořeného pravotočivými bioenergiemi a duchovního světa temnoty založeného na bioenergiích levotočivých. Vysvětlil jsem, že v každém místě hmotného světa se mohu napojit na pravotočivé světelné pozadí, pokud v pozadí mých myšlenek, slov a činů jsou eticky čisté pohnutky. Každý se však může napojit i na temné duchovní pozadí, jestliže svými činy kamufluje, manipuluje a usiluje o ovládání druhých a jejich zneužívání. V každém místě našeho světa se tak můžeme duchovně dotknout čistého nehmotného dobra nebo naopak dokonalého zla.

    Prostředí naší planety je vytvořené tak, aby každé bytosti zajišťovalo dostatečný přísun bioenergií nezbytných pro život, bytí, fungování. Takže světelné bytosti dostávají z okolí bioenergie pravotočivé. Je však zajištěno i fungování temných bytostí, protože i pro ně je všude v okolí dostatek bioenergie levotočivé. A to proto, že do původního vytváření prostředí planety a dalších oblastí Vesmíru zasahovaly andělské bytosti světla i temné andělské bytosti.

    Důsledkem pak je, že jaderné reakce probíhající v nitru planety země, Slunce i dalších vesmírných těles vyvíjejí bioenergii obou těchto typů - pravotočivou a levotočivou. Tím se neustále obnovují zásoby energie nezbytné pro život obou typů bytostí - bytostí směřujících k harmonii a dobru (pravotočivá bioenergie) i bytostí směřujících ke zlu (levotočivá bioenergie).
 

Duchovní pozadí světa je prvotní, hmota je druhotná

    Dnes se budeme věnovat soupeření sil světla a temnoty ve hmotném světě. Jsme totiž bytosti, které se skládají z hmotného těla tvořeného hmotou a z duchovního těla tvořeného bioenergiemi. Zajímá nás proto i to, jak se pravotočivost a levotočivost duchovního pozadí světa promítala v průběhu dějin do hmoty. Připomínám, že duchovní pozadí světa je prvotní a hmota je druhotná. Jednoduše proto, že duchovní pozadí tady bylo dříve a odtud vycházely impulsy ke stvoření našeho hmotného světa a bytostí v něm.

    Duchovní pozadí tak pro nás představuje vyšší plán reality, v jehož rámci se odehrávaly plány a příprava na stvoření nového světa o jednu úroveň níže. Světa, který je naším Vesmírem. Naše hmota tak vznikla jako výsledek myšlenkových a tvůrčích pochodů jiných vyšších bytostí v duchovních světech nad námi. Proto je duchovní pozadí světa prvotní a hmota až druhotná. Je proto logické, že pravotočivé a levotočivé duchovní pozadí světa se musí nějakým způsobem promítat do hmoty.
 

Soupeření světla a temnoty probíhá ve hmotě

    A jak už jsem uvedl minule, hmotný svět se stal tou rovinou, ve které se projevovalo soupeření duchovních sil světla a temnoty. Právě a jedině hmota umožňuje řešit a dořešit souboj duchovních sil, které jsou v pozadí za hmotou. Hmota je tou sférou, ve které se boj mezi dobrem a zlem, Světlem a Temnotou, rozhodne. Ta síla, které se podaří na svoji stranu převést fungování ve hmotě, ta definitivně zvítězí.

    Smysl a význam hmotné roviny světa zůstane pro člověka 2. typu trvale zachován. Protože osvícením vývoj bytostí nekončí, jak hlásají některé duchovní směry, např. buddhismus. Na nové duchovní cestě člověka ve 21. století je osvícení pouze jedním ze stupňů duchovního probuzení, nikoliv však tím nejvyšším. Protože možnosti vzestupu člověka 2. typu jsou neomezené. Stále je kam se vylaďovat, kam stoupat. Těmto záležitostem se budu věnovat podrobněji v dalších pokračováních.
 

Hmotný svět je jedinou sférou, ve které se můžeme vzepřít temné manipulaci

    Postoj duchovních sil světla byl po dlouhou dobu vadný a nesprávný. Duchovní mistři si mysleli, že odchodem ze hmoty, přesunem lidstva do polohmotných či nehmotných duchovních sfér, unikneme temným silám. Teze o budoucím odchodu lidstva ze hmoty, o „zbavení“ se hmoty jako nadbytečné zátěže, je pro lidstvo 2. typu nesmyslem. Podrobnějšímu rozboru této a dalších nesprávných tezí propagovaných Starou duchovní cestou se budu věnovat zhruba v 18. článku. Právě hmotný svět je jedinou sférou, ve které se můžeme vzepřít temné manipulaci. Ve kterém se můžeme očistit od temných nánosů z minulosti. Od chyb a přehmatů, které máme v podobě karmických vrstev uloženy v sobě.

    My lidé 2. typu máme výbavu, která nám umožňuje v tomto hmotném světě vzdorovat temnu. Vzepřít se temnému ovládání ve všech podobách a vytvořit čistý svět. Protože jedině spojení s hmotou nám lidem 2. typu dodává schopnost trvalého vzestupu. Odchodem ze hmoty bychom tuto možnost okamžitě ztratili. A nemusím zdůrazňovat, že každá dlouhodobá stagnace přechází jednoho dne v trvalý pád. I k podrobnému rozboru nesprávných tezí, kterými se knihy s duchovní tématikou hemží, se v tomto seriálu dostaneme. Temné síly mnohem dříve pochopily, že klíčem k ovládnutí světa je pokořit si hmotný svět. Ovládnout existující civilizaci ve hmotě. Nebo vytvořit vlastní linii temného lidstva ve hmotě. V tomto pokračování se soustředím na popis hlavních způsobů, kterými se snažily temné síly tento cíl ovládnutí hmoty a světa uskutečnit.
 

Levotočivá bioenergie produkovaná planetou je neutrální

    Důležité je uvědomit si, že samotná neovlivněná levotočivá energie ještě neznamená ovládání a manipulaci. Levotočivé bioenergie jsou všude kolem nás. A běžně je pro svůj provoz přijímají a zpracovávají temné nebo částečně temné bytosti. Pokud jsme však čistými bytostmi světla, levotočivé bioenergie do nás nevstupují a vůbec nás nemusí ovlivňovat. Volná temná energie se do nás dostane jen tehdy, kdy s ní bude rezonovat naše nitro, naše myšlenky, naše vnitřní prožívání nebo naše činy v minulosti. A také ji přitáhneme v případech, kdy s ní bude rezonovat to, co děláme navenek, tedy naše slova a zejména činy.
 

Nejlepší ochranou je dostat se na cestu trvalého duchovního vzestupu

    Co mne ochrání před působením volných levotočivých bioenergií všude kolem? Nejjistější je dostat se na cestu trvalého duchovního vzestupu. Toho dosáhnu tím, že má vnitřní čistota měřená frekvencí bioenergie, na kterou jsem naladěn, se bude neustále zvyšovat. Jak to mohu zajistit? Tím, že budu denně vědomě pracovat na očistě svého hmotného i duchovního těla. Budu si hlídat, co jím a v jakém prostředí se pohybuji. Denně budu optimalizovat fungování svých čaker cvičením Pěti tibeťanů. Denně si budu hlídat etickou čistotu svých myšlenek, slov a činů. To vše jako součást každodenní hygieny a péče o svoji bytost. Stejně jako si denně čistíme zuby, myjeme se, pečujeme o své vlasy a o svůj zevnějšek.
 

Až síla vědomí dodá levotočivé bioenergii schopnost ovládat

    Takže volné levotočivé bioenergie produkované v nitru naší planety Země samy o sobě neubližují, neovládají. Ovládací sílu jim dodává až síla vědomí, která těmto energiím vnutí určité zabarvení. Která jim nařídí směr a způsob působení a dá jim manipulující či násilné zabarvení. Síla vědomí hmotné bytosti nebo i nehmotné duchovní entity, ale také manipulující a ovládací síla umělého systému manipulace vytvořeného člověkem. Jako mohou být různé vysílače nebo i přenosné přístroje.

    Takto ovlivněná energie již přestává být neutrální, ale stává se agresivní útočnou silou, které těžko odolávají druhé bytosti, i když jsou relativně čisté. Tady už nestačí samotná čistota. V tomto případě je nezbytná i ochota bránit se napadení. Reagovat na útočníka a vědomě se mu vzepřít. Buď něco uděláš se svým životem a se způsobem svého fungování, abys mne přestal energeticky napadat a vysávat, nebo odcházím.

    Takže nikoliv samotná levotočivá bioenergie, ale síla vědomí bytosti je tím činitelem, který z levotočivé bioenergie vytvoří agresivní sílu. A jestliže volné neutrální levotočivé bioenergii odoláme vnitřní čistotou, pak taková bioenergie zmanipulovaná silou vědomí pro nás představuje problém za každé situace. Nejde tedy o to vést boj proti levotočivým energiím v ovzduší. Nebo dokonce bojovat proti planetě, která tyto energie produkuje. Je třeba zaměřit se na odolání bytostem temné povahy, které s touto energií disponují a používají ji k ovládání druhých.
 

Organický hmotný život na planetě původně vznikl jako pravotočivý

    V předchozích pokračováních jsem uvedl, že organický život na planetě byl vysazován andělskými bytostmi světla, které tvořily nový život podle Prvního a Druhého plánu Stvořitelů. A využívaly přitom výhradně pravotočivých bioenergií. A to jak pro konstrukci duchovního těla člověka, tak také pro energetické fungování hmotného těla. Pozemské lidstvo 1. i 2. typu proto bylo ve hmotě vysazeno jako lidstvo rezonující celou svojí bytostí s pravotočivými bioenergiemi. Takže původní záměr byl, aby i naše hmotná těla byla naladěna na příjem a zpracování pravotočivé bioenergie.

    Všichni jsme na této planetě začali jako bytosti světla. Právě tento způsob konstrukce lidských hmotných těl prosazený bytostmi světla se stal závazným vzorem na naší Zemi. Vzorem, který se automaticky přenáší z generace na generaci prostřednictvím neviditelných morfických a morfogenetických polí, které jsou součástí přírody a Vesmíru - viz Rupert Sheldrake (Tao přírody).

    A toto zatím trvá, dokud příroda nenajde dostatečně dobrý důvod změnit morfická pole. Dokud se neobjeví způsob nový, evolučně pokročilejší a dokonalejší, který dosavadní vzor začne nahrazovat a postupně jej zcela vytěsní. Proto i dnes ve hmotné rovině planety existuje jediná genetická evoluční linie organického života, kterou vytvořily síly světla. A to linie světelných bytostí rezonujících ve hmotě s pravotočivými bioenergiemi.
 

Boj o morfické pole na planetě

    Aleš Česal, Vladimír Mátl a Otomar Dvořák (Utajené dějiny Čech) dokonce přišli ve své knize s teorií, že "historie je určována mocenským bojem o ovládnutí morfického pole".  Skutečně, jednou ze sfér dosavadního souboje mezi dobrem a zlem je oblast morfických polí planety. Protože právě aktuální závazná morfická pole naznačují, jak na tom obě strany konfliktu jsou. Změnit morfické pole však vyžaduje v prvé řadě získat pře­vahu ve hmotném světě a v něm prosadit nový způsob konstrukce lidské bytosti. Proto temné síly na planetě celé věky pracovaly na šlechtění temných bytostí. Dokázaly však zvládnout pouze dílčí kroky.
 

Naše původní pravotočivá podstata je však zašpiněna, narušena, poškozena

    Naše pravotočivé hmotné lidství je však po celou dobu historie podrobováno těžkým zkouškám. Od samého počátku síly temna usilovaly o vytvoření vlastního temného evolučního typu člověka. A dělaly vše pro to, aby tento temný typ zcela ovládl pravotočivé bytosti a stal se absolutním pánem na planetě. Aby zkazil, zničil, ovládl existující pravotočivý život. Dostal ho pod plnou kontrolu, podřídil si ho. Nejrůznějšími metodami se síly temna pokoušely zajistit, aby Zemi ovládla jakási vyšší rasa temných levotočivých bytostí. Aby úspěchy této nové rasy konečně zajistily změnu morfických polí planety, která byla celé věky naladěna na pravotočivý typ člověka. Dobrá zpráva je, že dodnes se to nepodařilo.

    Vytrvalé temné úsilí o narušování a poškozování naší pravotočivé lidské podstaty však neustále pokračuje a přináší postupné výsledky. Proto je naše původně čistá světelná podstata za dlouhé věky čím dál více zašpiněná levotočivými energiemi, poškozená, zdeformovaná. Tento proces stále pokračuje a jednoho dne by mohl dosáhnout kritické hodnoty. Takové hodnoty, na které dojde ke změně kvantity zašpinění v novou kvalitu. A výsledkem by mohla být kompletně levotočivá bytost.
 

Nedělejme si iluze, že zvrat k temnu není možný

    Nedělejme si iluze, že takový zvrat je nemožný, nereálný. Kolikrát jsem vnímal při léčebných zákrocích  naši dávnou minulost tam kdesi nad námi. Vynořovaly se světy, kde temná levotočivá příroda pohltila veškeré světlo a svět ovládla temnota. Kolikrát jsem vnímal informace, kdy bytost tak dlouho vršila drobné přehmaty, velké etické chyby a zrady, až překonáním určité kritické hranice se jednoho dne zcela překlopila do temné podstaty. A začala budovat temnou stranu světa, aniž sama pochopila, že se s ní něco podstatného stalo.
 

Vznik smíšených bytostí

    Připomínám, že Melkor (Lucifer) byl podle mýtů a legend (viz J. R. R. Tolkien: Silmarillion – Mýty a legendy Středozemě, Pán prstenů) jedním z nejvyšších andělů Dhyanů, kteří sestoupili na počátku světa do hmoty. Aby učinili svět obyvatelným a připravili jej na budoucí vysazení člověka. Melkor byl tím, u kterého rostoucí a bující ego postupně vyvolaly vytvoření nové kvality – temné bytosti. Melkor byl a na dlouhou dobu zůstal jedinou výjim­kou, jediným prototypem temné bytosti, která se zcela vymykala z evolučního směru organického života na planetě.

    Pro jeho temnou bytost však neexistovala družka stejného typu fungující také výhradně na levotočivé bioenergie. Na počátku zde proto nebyl temný partnerský pár muže a ženy. Tato zvrácená varianta života tak neměla možnost vytvořit vlastní linii temného organického života. Linii, která by prodlužovala existenci temného druhu běžným rozmnožováním. Pokud se při normálním rozmnožování Lucifer spojil s družkou opačného energetického typu, docházelo k mísení obou odlišných energetických podstat. Výsledkem byly bytosti smíšené, rozporné, které uvnitř sebe obsahovaly energetické zárodky dobra i zla. Jejich chování tak bylo někdy ovlivňované a inspirované vnitřním dobrem, jindy zase vnitřním zlem.
 

Jakých dalších metod strana temna používala?

    Melkor se dlouhou dobu soustředil pouze na ničení a maření tvůrčího úsilí sil světla a dával dohromady destruktivně působící síly. Těmi byla dokonalá technika, vynálezy, zbraně hromadného ničení i metody mentálního ovládání jiných bytostí. Později se pokoušel také sám vytvářet vlastní temné formy života, protože smíšené vnitřně rozporné bytosti mu nestačily.

    Byl odhodlán jiným způsobem vyšlechtit člověka, který by byl jako on sám po stránce hmotné, energetické i duchovní. Který by se mu co nejvíce přiblížil a v některých směrech jej ještě překonal. Člověka fyzicky odolného, mentálně silného a schopného vytvářet negativní mentální pole, kterému by podléhali ostatní. K vytváření svého typu člověka začal používat jiný přístup. Přestože od dob vzpoury proti Stvořiteli byl Melkor zbaven schopnosti vytvářet nový život, zůstaly mu rozsáhlé schopnosti genetické manipulace, klonování, množení a šlechtění již existujícího života. Pokoušel se křížit člověka se zvířaty a s mimozemskými bytostmi.
 

Stvoření lidozvířat a očistné katastrofy

    V minulosti tak vznikla řada zvrhlých ras obří postavy i nestvůrná lidozvířata, bojová monstra s mimořádnou silou a agresivitou a zpočátku nízké inteligence. Později těmto bytostem, které používal ve válečných bojích, uměl Melkor dodávat i umělou inteligenci a schopnost silného mentálního působení, takže dokázaly protivníka zbavit svéprávnosti. Podle Ivo Wiesnera (Předpeklí ráje) byly tyto rasy nejprve vyvíjeny na planetě Maldek až do jejího zničení v době zhruba před 100 tisíci lety. Později byly tyto pokusy přeneseny na Zemi a zvrhlé rasy postupně zaplavily některé oblasti naší planety.

    Odrazy těchto událostí najdeme v pohádkách, bájích a mýtech různých národů. Konkrétně např. kentauři - koně s lidskou hlavou, Mínótaurus - člověk s býčí hlavou a další podobné zrůdy. Vypadá to jako pouhá pohádka, ale setkal jsem se s tím vícekrát i osobně, když při energetické očistě některých osob vystoupily na povrch informace z dávné minulosti. Kdy tito lidé byli bioroboty, napůl člověkem, napůl strojem. Kdy byli bojovými monstry řízenými na dálku silou vědomí. Kdy byly lidská srdce a další orgány vkládány do umělých robotů, aby je oživily a dodaly jim některé důležité lidské vlastnosti. Svědectví o těchto dávných obdobích minulosti přinášejí s vysokou úrovní pravdivosti právě romány J. R. R. Tolkiena (Pán prstenů) i filmy vycházející z této literární předlohy.

    Tato monstra se natolik rozmnožila, že začala terorizovat lidstvo na celé planetě. Většina z nich zahynula při očistných katastrofách planety, se zbytky se muselo lidstvo vypořádat samo. V knize Edgar Cayce: Tajemství Atlantidy, jsou uspořádány výklady tohoto amerického jasnovidce popisující minulé životy v Atlantidě. Zde se uvádí (str. 57): „mnoho výkladů se zmiňuje o téže události, o setkání národů,… aby lidé zbavili zem obrovských zvířat… použili ničivé síly ke zničení zvířecího života, který v jiných zemích všechno zpustošil… zmiňují se letecké lodě a smrtící laserové paprsky.“ A to v době před přibližně 50 tisíci lety. Podle určitých hypotéz měla být čínská zeď a obdobná zeď postavená napříč Andami ochranou proti průniku těchto obřích zvířat na území obývaná lidmi.
 

Přenos temné duchovní podstaty na jinou bytost

    Již jsem vysvětlil, že temné síly zpočátku neměly možnost běžného rozmnožování a plození potomků stejného temného typu. Zůstala jim tak pouze možnost umělých zásahů – genetické manipulace, klonování. Navíc úspěšně využívaly nelidského mučení, kterým převáděly do temna původně čisté bytosti. Nástupcem Melkora se později stala další temná bytost, Sauron (Satan), původně jeden z nižších andělů. Ten se stal v prosazování temného typu člověka ještě agresivnější a cílevědomější.

    Z jeho období pocházejí další metody přenášení temné podstaty z jednoho člověka na druhého – sexuální magie a satanské rituály. Zneužívání posvátného sexu k přenosu temné energie. Další temné rituály spojené s obětí čisté bytosti, ženy nebo dítěte. Hromadné skupinové znásilnění čisté bytosti. Na toto všechno jsem narazil při karmické očistě bytostí z dávné minulosti. Toto známe i z některých filmů. Např. v jednom z dílů Angeliky je popsán temný obětní rituál.

    V dnešní době je známo, že k energetickému přenosu temných energií od jedné osoby na druhou může dojít při jakémkoliv společném vysokém výkmitu duchovní energie. Nejobvyklejším případem je společný sexuální zážitek, společný mystický zážitek či meditace. Nebo při skupinovém naslouchání projevu silně vyzařující bytosti v tranzu (takto působili Hitler a Mussolini). Také však při skupinových akcích, na kterých jsou energetické systémy zúčastněných osob nepřirozeně otevřeny. Což nastává např. při holotropním dýchání či šamanských rituálech. Každá taková situace může mít za následek přenos temných energií z jediné osoby na další nebo dokonce na všechny ostatní. Proto jsou podobné seance i v dnešní době tak nebezpečné. Může při nich docházet k úmyslnému i neúmyslnému přenosu části temné podstaty jednoho člověka na druhé.
 

Vzájemné prorůstání dobra a zla

    Ve hmotné rovině planety bylo zlo původně oddělené od dobra. Bylo jasně na očích, bylo zjevné. Války mezi silami dobra a zla byly ničivé, ale dobro bylo zatím čisté. Vlivem asimilace národů a lidských ras však docházelo ke směšování pozitivní a negativní podstaty lidské bytosti. Původně čistá duchovní podstata většiny bytostí se špinila zlem. Zlo začalo prolínat celým světem a bylo už skryté. Navíc jeho špičky stále více nabývaly vysoce organizované podoby. Cíl byl jednoznačný. Převzít otěže vývoje na planetě do svých rukou. Duchovní úroveň populace na planetě postupně klesala, předpoklady duchovního probouzení se ztrácely. Množily se disharmonie a nemoci ve fyzickém světě, lidský život se postupně zkracoval a v mnoha případech se stával utrpením.
 

Proti organizovanému zlu duchovní čistota nestačí

    Přestože zlo bylo vždy méně početné, jevilo se silnější, houževnatější a fyzicky odolnější. V bytostech zla byly zřetelně posíleny intelekt a vůle na úkor citů. Zlo nalézalo stále nové způsoby, jak přejít do protiútoku a vyvíjelo stále ničivější zbraně, kterými pak překvapilo druhou stranu. Síla zla byla již tehdy obrovská a mentálnímu nátlaku podléhaly i duchovně čisté bytosti, přestože si myslely, že svojí čistotou, láskou a dobrým úmyslem dokážou pomýlené převést na správnou cestu. V mnoha případech se z nich pak staly mentálně ovládnuté bytosti, které se přidaly na stranu temných sil.

    Podobné příběhy z dávné minulosti, které se vynořily při její metodě hlubinné terapie, uvádí Marta Foučková (Já jsem, str. 168). „Dělají z lidí roboty, takové psychické roboty. Nemají vlastní vůli. Podléhají vůli hrstky lidí a jsou jimi řízeni a ovládáni… Chci jim dokázat, že moje síla je větší než jejich a tím pomoci svému muži, aby se dostal z jejich vlivu… Lehám si, protože jsem si jista svou silou… Jsem ale zaskočena. Jejich síla je silnější… Upadám do bezvědomí… Buď se vrátit a sloužit jim jako nástroj, anebo odejít… Ještě vidím, jak se snaží oživit mé tělo… Měla jsem věřit své intuici, která mě varovala…“
 

Organizované zlo je třeba vymýtit a zničit

    I to dokládá skutečnost, že proti organizovanému zlu nelze jít s květinou v ruce. Organizované zlo je třeba vymýtit a zničit, dokud ono nezničí a neovládne veškerý svět. Síly světla však dlouhé věky tuto skutečnost nechápaly. Proto se zpravidla pouze bránily a etika jim nedovolovala zničit temné síly v zárodku. Často se spokojily pouze se zatlačením temné strany do nehostinných končin planety nebo s dočasným uvězněním. To však vždy znamenalo pouze odložení problému, protože zlo se ve skrytu připravovalo na další útoky a přitom neustále rostlo a zdokonalovalo se. Podrobněji o těchto střetech píše Ivo Wiesner (Bohové a apokalypsy).
 

Působení temných sil v novém věku

    Další řádky nebudou příliš zábavné, ani příjemné, ale spíš drastické a tvrdé. Mým cílem není strašit čtenáře. Jenom chci varovat a naznačit, co je to skutečné zlo. Abychom se neutápěli v pacifistických tezích, že duchovně správné je nebojovat a jít naproti zlu s láskou a květinou. Takový postup vám může dobře pomoci při řešení běžných konfliktů v životě. Avšak v případě, kdy stojíte tváří v tvář silám organizovaného zla, je právě takový postup naivní cestou k vlastní zkáze, jak dosvědčuje naše minulost. A to nejenom období dvou tisíc let tohoto letopočtu, ale i dávná minulost, kterou poznáváme z karmického čištění.

    Zatímco síly světla se v novém věku dlouhodobě upínaly k neh­motnému světu, síly temnoty pochopily důležitost hmotné roviny mnohem dříve a dlouhá staletí se jim dařilo znatelně ovlivňovat vývoj ve hmotném světě. Výsledkem byl temný středověk a rozsáhlá satanizace křesťanské církve počínaje 6. stoletím. Války a násilí rozpoutané ve jménu Boha, upalování kacířů a čarodějnic, záměrné potlačování a ubíjení všeho, co bylo nositelem větší etiky a duchovního pok­roku. Milióny zmrzačených, upálených, zavražděných, ubitých. Církev se tak stala jednoznačně nástrojem temných sil. Téměř nikdo však v té době nemohl tušit, že v pozadí všeho stojí nehmotné duchovní síly temného zla. Během 19. století temné síly začaly konat přípravy na komplet­ní a definitivní ovládnutí hmotné úrovně.
 

Zakládání tajných společností zasvěcenců

    V 80. letech 19. století jsou zakládány ve Francii, Anglii, Německu a později také v Japonsku a Itálii společnosti zasvěcenců, uzavřené řády. Vstupuje do nich i řada známých a vlivných osobností veřejného a politického života. Tyto společnosti vzájemně spolupracují a jejich prostřednictvím začíná docházet ke skryté radikalizaci zla ve světě. Z těchto tajných spolků vznikl později nacismus, vzešla Mnichovská dohoda a důsledkem byla druhá světová válka, tak jak ji známe.
 

Obroda magie a skrytých sil v člověku skrze zasvěcení

    Tyto společnosti se zaměřily na magii a na obrodu skrytých sil v člověku skrze zasvěcení. Hlavním cílem však nebylo zvýšení vnitřní harmonie člověka, ale posílení jeho předpokladů pro dosažení moci, schopnosti ovládání a získání mimořádných znalostí. To vše mělo směřovat k rozšíření skryté moci zla i na hmotnou rovinu planety. Učiteli v těchto školách bylo Černé bratrstvo, síla skrytého zla. Nejznámější z těchto lóží byla lóže nazvaná Zlatý úsvit (Golden Dawn) založená v roce 1877 skupinou odpadlých Rosenkruciánů.

    Jejím velmistrem se později stal i známý černý mág Aleister Crowley, o kterém J. J. Duffack a M. Jensen (Démon z jiného světa) píší: „Téměř celý život cestoval po světě, a kam přišel, zakládal tajné sekty a řády a jeho cesta k poznání Satana byla vskutku impozantní... Vykonával rituální oběti zvířat, praktikoval středověké černé sexuální satanské mše“. „Crowley objevil, že sadistické rituály probouzí pronikavé vize sil zla a poskytují fenomenální magické schopnosti“ – Trevor Ravenscroft (Kopí osudu).
 

Zdroje temné moci nacismu

    Louis Pauwels a Jacques Bergier (Jitro kouzelníků) citují slova Eduarda Machena (1863 - 1947) spojeného s anglickou společností zasvěcenců Zlatý úsvit: „Síly zla neustále čekají na některé z nás, aby nás převedly na druhou stranu světa. Jako nejdokonalejší dobro může být skryté a nemusí být stavěno na odiv, stejně tak nejvyšší forma zla může být a obvykle bývá skrytá. Skutečné zlo je však jiné povahy než to, co obvykle zlem nazýváme. Skutečné zlo je děsivé. Většina lidí je však natolik prosáklá materialismem, že nedokáže rozpoznat skryté zlo, pokud by se s ním skutečně setkala. Proto mohou vladaři a zástupci démonů chodit mezi námi. Děti a zvířata mohou pociťovat hrůzu, většina lidí však ne.“

    Anglický spisovatel Bulwer Lytton, svobodný zednář a člen téže tajné společnosti, napsal román „Plémě, které nás nahradí“. Zde píše „o všemocných bytostech žijících v podzemním světě, které disponují zvláštním druhem energie. V budoucnu mají tyto bytosti vystoupit z hlubin Země, zničit moderní civilizaci a kromě vybrané elity zotročit lidstvo“ viz J. J. Duffack, M. Jensen (Démon z jiného světa, str. 128).

    Právě Lyttonovy myšlenky se staly jedním z východisek nacismu. Proto Němci chtěli ovládnout jiné druhy energií. Právě  levotočivou bioenergii měl pro každého z nich i pro celé Německo v dostatečném množství přitáhnout používaný hlavní symbol nacismu - levotočivý hákový kříž, levotočivá svastika. Aby se sami dokázali dostat na úroveň těchto vládců a mohli s nimi vybudovat nový svět. Odtud pochází nacistická myšlenka přeměny rasy a vyšlechtění dokonalých bytostí. To se však již naštěstí nepodařilo.
 

Setkání s nehmotnou temnou bytostí

    Trevor Ravenscroft (Kopí osudu, str. 158) cituje slova Samuela L. Matherse, jednoho ze zakladatelů společnosti Zlatý úsvit, který dokonce tvrdil, že navázal spojení s neznámými nadřazenci: „Byl to takový pocit kontaktu s hrozivou silou, jaký bych přirovnal snad jen k vlivu, který obvykle pociťuje osoba za divoké bouře, když blízko udeří blesk a ona je postižena dýchacími obtížemi… nervové vyčerpání po každém setkání, hrozném a doprovázeném studeným potem a krvácením z nosu, úst a uší.“

    Stejná kniha popisuje i Hitlerovy vize temného nehmotného nadčlověka doprovázené podobnými zdravotními krizemi, které měl Samuel L. Mathers: „Nadčlověk už žije mezi námi. Je tady!... Viděl jsem toho nového člověka. Je neohrožený a nelidský. Obávám se ho… Při těch slovech se Hitler třásl v jakési extázi.“

    Vysvětlením těchto stavů je působení vysoce koncentrované levotočivé energie zla, viz 9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa, způsobené přítomností nehmotné temné bytosti, černého bratra. Je to pravý opak toho, co bývá popisováno jako „boží či andělské zjevení“, kdy je naopak přítomna vysoce koncentrovaná pravotočivá duchovní energie dobra a člověk pociťuje dotek mimořádné harmonie, klidu a lásky.

    J. J. Duffack, M. Jensen (Démon z jiného světa, str. 148)  na adresu aktivovaných temných sil ve 20. století prohlásili: „Právě ve 20. století, v éře nevídaného lidského pokroku ve všech myslitelných sférách, vyvstalo dosud nevídané zlo, které bylo a ještě stále je roztroušeno všude a v každém člověku, v hrůzostrašné koncentraci… Hitlerovský režim vypustil džina z láhve, zviditelnil zlo jako něco zřetelného, reálného, skutečného.“
 

Převaha pravotočivých bioenergií není náhodou

    A teď na závěr něco pozitivního. Přes veškeré úsilí temných sil zůstávají morfická pole planety naladěna na pravotočivý život. Temno zatím neuspělo v pokusech zvrátit vývoj na planetě a vytvořit ve hmotě nový typ člověka, který by kompletně rezonoval s temnými levotočivými bioenergiemi. Existuje nějaký zásadní hmotný důkaz, který by potvrdil, že naše lidská podstata na planetě Zemi stále je z pohledu bioenergie pravotočivá? Ano existuje, jak vysvětlím v příštím pokračování.
 


O autorovi:  Jiří Novák je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má za sebou 20 let praxe jako vědec a vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekonomické (doc., RNDr., CSc.). Po dalších devíti letech přípravy na novou životní etapu funguje od r. 2003 jako duchovní učitel a léčitel zabývající se diagnostikou a optimalizací fungování energetického systému a čaker člověka. Pomáhá nasměrovat člověka na novou duchovní cestu. Kromě desítek seminářů měl v  letech 2003 – 2007 celkem 24 veřejných přednášek o duchovní problematice v Kulturním domě Vltavská v Praze 7.  


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, únor 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 384
  • 28
  • 19
  • 21
  • 27

Celkový počet hlasů: 479