Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 56C. Energetické pozadí přitažlivosti muže a ženy

56C. Energetické pozadí přitažlivosti muže a ženy

Jiří Novák Vloženo 2.12.2012
Jiří Novák

Partnerskou lásku zažehuje hluboký energetický soulad mezi mužem a ženou. V pozadí za sexuální přitažlivostí muže a ženy jsou bioenergie, kterými muž a žena na sebe navzájem působí, a které podněcují vzájemnou touhu. Jsou dva důvody pro přitažlivost muže a ženy: Opačná polarita v přijímání a vyzařování bioenergií, efekt vzájemné rezonance čaker. Sedm úrovní hlavních čaker člověka. Mohou mít dva lidé stejné frekvence odpovídajících čaker? Kdo má právo změnit naladění čaker na určité frekvence? Žena a muž, jejichž čakry vzájemně rezonují na všech sedmi rovinách, mají mimořádné předpoklady pro společný partnerský vztah. Zeslabená přitažlivost běžné dvojice muže a ženy. Jaké důsledky přináší opačná polarita v přijímání a vyzařování partnerů? Vznik uspořádaného silového pole partnerské přitažlivosti a jeho mimořádný vliv. Blahodárný vliv vzájemných tělesných kontaktů partnerů.

Partnerskou lásku zažehuje hluboký energetický soulad mezi mužem a ženou

Jaká vnitřní síla podněcuje samotnou sexuální touhu obou partnerů po vzájemném sblížení a po sexuálním spojení? Jak je možné, že celkové vnitřní rozpoložení muže se výrazně změní jenom proto, že svým zrakem vidí ženu, zahlédne její v náznacích se rýsující hruď pod oděvem? Nebo že na ženu, která je pro něj dostatečně přitažlivá, pouze pomyslí? Co je ve skrytém podtextu této skutečnosti?

 

Zkušenosti ukazují, že u dvojice, která spolu dokonale energeticky ladí, je vzájemná přitažlivost mimořádná. Mezi nimi pak nedochází jen ke chvilkovému poblouznění, které za určitou dobu vyprchá. Jako výsledek jejich mimořádné přitažlivosti vzniká hluboký cit označovaný jako láska. Láska tak není pouhým citovým přeludem oproštěným od jakékoliv tělesnosti. Láska mezi mužem a ženou je naopak důsledkem hlubokého vnitřního energetického souladu a existující vzájemné přitažlivosti. Tím podstatným ve vztahu muže a ženy jsou bioenergie a energetický soulad, který se projevuje ve vzájemné rezonanci. Vše ostatní - líbivost, chutě, vůně, společná touha, jsou až důsledkem této energetické rezonance.

 

Právě pro takový soulad mezi mužem a ženou je na místě použití slova LÁSKA.

 

Posunutý význam slova láska

V poněkud posunutém významu lidé slovo láska používají i pro vystižení hlubokého citu mezi matkou a jejím dítětem, nebo mezi dvěma sourozenci. Tedy pro jiné formy vztahů mezi dvěma velmi blízkými lidmi. Nebo dokonce pro hluboký cit člověka k Přírodě, ke zvířatům, ke svému povolání. Sám obvykle slovem láska šetřím a ponechávám je zejména pro onen výjimečný vztah mezi mužem a ženou nebo mezi dvěma blízkými lidskými bytostmi.

Přírodu chráním. Cítím se její součástí a vnímám vnitřní sounáležitost, dokonalý soulad mezi mojí bytostí a Přírodou. Nemám však potřebu tomu říkat láska. Stejně tak dřívějšímu povolání jsem věnoval mnoho volného času a považoval jsem to za smysl svého života. A ani to nebyla pro mne láska. Moji dnešní duchovní cestu, po které kráčím a informace o ní předávám druhým lidem, považuji za nový vyšší smysl svého života. A ani to nemám potřebu nazývat láskou.

Falešné používání slova LÁSKA

Mnozí lidé, a zejména lidé na duchovní cestě, však slovem láska doslova plýtvají. Mnohá další použití slova láska, která jsou tak typická pro celou řadu jednotlivců na duchovní cestě, však vycházejí z manipulující ideologie Vesmírných lidí. Uvedu několik příkladů, o kterých jsem se zmínil v předcházejících textech:

Lidé vytvářející zásahem svého vědomí jakési sítě lásky, které ve skutečnosti ubližují planetě Zemi, viz text Hromadné skupinové meditace na podporu Planety.

Bratrská láska mimozemšťanů, se kterou popravovali reptající rebely a vybíjeli celá města ve jménu přípravy lidstva na příchod Ježíše, viz článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.

Různá učení lásky hlásající zásadu nebojovat s Temnem, ale vše řešit vyzařováním lásky - to všechno jsou ty nejzáludnější inspirace, které ochromují obezřetnost světelných bytostí, viz článek 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti.

Tomuto šíření lásky říkají všelijak:  Ho-oponopono, Toltécká cesta ke svobodě, rituály probuzení bohyně lásky. Na mnoha místech je popisováno, „jak šířit lásku“. Na duchovních webech se objevují „výzvy k šíření lásky“, „poslední výzva k lásce“, všude se „rozsévá láska“. Některé knihy mají podivné názvy, například „S tebou lásko kvete láska v každém věku“. Najdeme i rozumové kreace na téma „Proč je Reiki energií lásky?“ Spadají sem i určité druhy meditací.

 

Vědomé vyzařování energie zvané láska je přitom magickou manipulací s energiemi. Za rozšiřováním „lásky“ zatemněnými lidmi v duchovním pádu pak není nic jiného než temná manipulace.

 

Lidé nasáklí touto mimozemskou ideologií skloňují slovo láska ve všech pádech. Dojde to třeba až k takovým situacím, kdy úplně cizí žena, která se mi poprvé ozve na moji emailovou adresu s nějakým běžným dotazem, mi na závěr napíše: S láskou ta a ta. Netoužím po takovéto manipulativní „lásce“ vycházející z učení Vesmírných lidí. Viz článek 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?

Všechna taková použití slova láska považuji za zprofanování tohoto výjimečného stavu mezi mužem a ženou. I kdybych chtěl slovy vystihnout mimořádnou čistotu energie, proč bych takové energii měl říkat zrovna láska?

Dva důvody pro přitažlivost muže a ženy

Podstatou lidské sexuality a vzájemné sexuální přitažlivosti muže a ženy jsou dvě okolnosti:

  1. Muž a žena mají opačné polarity, jsou laděni do opačných pólů. A to jednak v příjmu a vyzařování bioenergií a zadruhé v sexuální oblasti. Některé původně shodné charakteristiky obou pohlaví byly při zdvojení a rozdělení bytosti přeladěny do vzájemně opačných pólů. A jak známe z běžné nauky o energiích, opačné póly jednoho druhu energie se obvykle přitahují, podobně jako u běžných magnetů.

 

  1. Dvojice, která vznikla zdvojením z jediné původní bytosti, nebo dvojice, u které je duchovně podporováno založení společného partnerského vztahu, má stejné nebo velmi blízké frekvence hlavních čaker na všech sedmi úrovních. A z toho důvodu mezi nimi dochází k efektu vzájemné rezonance na všech úrovních čaker.

Oba tyto body teď rozebereme detailněji. Začneme však čakrami.

Čakry a energetický systém člověka

Právě čakrami člověk přijímá rozhodující část bioenergie z vnějšího prostředí. Každý člověk má sedm úrovní hlavních čaker, které jsou očíslovány zdola nahoru od roviny spodního konce páteře (první úroveň) až po temeno hlavy (sedmá úroveň).

V každé úrovni se nachází jedna až dvě čakry (viz grafické schéma). Od druhé do šesté úrovně mají v dnešní době prakticky všichni lidé na Planetě po dvou čakrách. Jedna se nachází na přední části těla a má vyústění dopředu (označena písmenem A), druhá s vyústěním dozadu je na zádech (označena písmenem B). Také v první úrovni má větší část populace dvě čakry 1A a 1B, zatímco v rovině sedmé má zatím drtivá část lidstva jedinou čakru 7B. Přičemž čakra 7A vzniká spontánně pouze lidem nacházejícím se na Nové duchovní cestě, viz článek 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru. Více o vývoji ve výbavě čaker u soudobé civilizace bylo uvedeno v textech, 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?

                          

Sedm úrovní čaker odpovídá sedmi psychologickým oblastem prožitků a fungování člověka. Například první rovina vyjadřuje hmotnou stabilitu v životě, souvisí s postoji k uspokojování základních hmotných potřeb (hlad, zima, hygiena, péče o své tělo a zdraví) i s postoji k fyzickému sexu. Navíc ovlivňuje stanovení hranic své vlastní bytosti - abych nenechal žít druhé na úkor sebe, ale abych ani já nezasahoval do svobody druhých. Druhá rovina pak souvisí s citovým ohodnocením druhých i sebe sama, se vztahy a postoji k druhým i k sobě, atd.  Podrobnosti o fungování čaker byly uvedeny v článcích 28A. Princip fungování čaker člověka, 28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie?, 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I, 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II.

Frekvence rotace čakry a frekvence bioenergie přijímané čakrou

Každou hlavní čakru je možné charakterizovat dvěma odlišnými frekvencemi. První z nich je frekvence rotace čakry. Ta by měla být v optimální situaci u všech hlavních čaker a pro všechny běžné lidské bytosti ve hmotné rovině Země stejná. Podle poznatků zjištěných z nadhledu na Nové duchovní cestě rotuje každá hlavní čakra s maximální frekvencí 80 cyklů za vteřinu, pokud je optimálně vyladěna. Možnost rychlejšího otáčení čaker je u běžného člověka zablokována, je to z důvodu zajištění stejného práva na přijímání bioenergií kolem nás pro všechny lidské bytosti.

Pokud by například čakra vlivem magických schopností člověka neoprávněně zvýšila frekvenci rotace z 80 na 160 cyklů za vteřinu, přijímala by čtyřnásobné množství energie. Dávala by tak tomuto člověku určitou výhodu před ostatními a stala by se z ní vysávací čakra. Právě toto funguje u bytostí, které označujeme jako energetické upíry.

Ve skutečnosti však stagnující bioenergie a neharmonie v čakrách běžného člověka způsobují, že rotace čakry bývá obvykle zpomalena a člověk přijímá méně bioenergie, než by za optimální situace mohl přijímat.

Druhou základní charakteristikou čakry je frekvence bioenergie přijímané čakrou. Optimální frekvence rotace všech hlavních čaker člověka je sice stejná. Každá čakra má však jinou vnitřní konfiguraci a je proto naladěna na příjem bioenergií jiné frekvence.

V některých knihách dochází k nesprávné záměně frekvence rotace čakry s frekvencí bioenergie, kterou čakra přijímá. Výsledkem jsou pak nejrůznější nesmyslné vývody, které jsou dále rozváděny do nepravdivých teorií. Více informací o tématu frekvencí čaker je uvedeno v článku 28A. Princip fungování čaker člověka.

Naladěnost čaker na určité frekvence

Obě hlavní čakry v téže úrovni jsou naladěny na stejnou pevnou frekvenci a přijímají proto bioenergie téže frekvence. Toto naladění zůstává u člověka stálé, konstantní, za běžných okolností se nemění ani duchovním růstem, ani duchovním pádem. Každá čakra si navíc vybírá pouze bioenergie s určitým kódem, které přinášejí informace odpovídající psychologické náplni této čakry.

 

U každého člověka má nejnižší číselnou hodnotu frekvence bioenergie přijímané 1. čakrou. Člověk od člověka se však tato hodnota liší. Každý člověk tak má 1. čakru naladěnu na jinou hodnotu frekvence. Frekvence bioenergií přijímaných dalšími čakrami se od první do sedmé úrovně postupně zvyšují, u daného člověka je to obvykle vždy o stejnou hodnotu nebo ve stejném poměru (v závislosti na jednotkách, ve kterých frekvenci čakry vyjadřujeme – tématu frekvence čaker, sfér, duchovních úrovní plánuji do budoucna věnovat samostatný článek). I tento rozdíl mezi frekvencemi sousedních čaker je pro různé jednotlivce obvykle rozdílný.

Soubor frekvencí přijímaných bioenergií na všech sedmi úrovních čaker pak pro člověka představuje sedm čísel, které charakterizují jeho energetickou individualitu. A kterými se člověk od člověka liší podobně jako otisky prstů.

Lidé se tedy mezi sebou liší jednak výší frekvence přijímané 1. čakrou a pak ještě frekvenční vzdáleností mezi dvojicí každých dvou sousedních čaker (mezi druhou a třetí, mezi třetí a čtvrtou, atd.). Kombinací těchto dvou základních údajů pak vzniká nekonečně mnoho různých možností. Pravděpodobnost, že náhodná dvojice osob bude mít stejné nebo velmi blízké frekvence čaker na odpovídajících úrovních, je nepatrná, ale není úplně nulová, jak vysvětlím dále.

Mohou mít dva lidé stejné frekvence odpovídajících čaker?

Je vyloučeno, aby dva lidé měli stejné otisky prstů. V případě souboru frekvencí čaker však ke shodě mezi některými dvojicemi dochází. Je to náhodné nebo naopak záměrné? Co se dá říci o takové dvojici, která má identické frekvence čaker? To vše si postupně vysvětlíme.

 

Frekvence čaker nejsou dány geneticky, nepřenášejí se tedy z rodičů na děti. Ani nejsou postaveny v každém novém životě náhodně. Soubor těchto frekvencí je stabilní součástí energetické výbavy člověka, která se přenáší z jednoho života do druhého a za běžných okolností zůstává neměnná.

 

Může za určitých okolností docházet k samovolné změně frekvence, na kterou je čakra naladěna? Ano, není to zcela vyloučené. Například drastický průběh smrti upálením, setnutím, rozsápáním dravou zvěří, apod. může mít vliv na změnu charakteristiky čakry a dokonce může vyvolat i zásadní poškození nebo úplnou nefunkčnost čakry. To vše se pak otiskne do astrálního ducha a poté se to přenese do dalších reinkarnací. Více o tom bylo v článcích 55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes, 55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy.

Kdo má právo změnit naladění čaker na určité frekvence?

Je možné soubor frekvencí čaker určitým zásahem u člověka změnit? Může si to dokonce člověk zajistit sám? Kdo má právo takovým způsobem do energetické výbavy člověka zasahovat?

Už mnohokrát bylo řečeno, že dosavadní vývoj dospěl k hlubokému duchovnímu propadu lidstva na Zemi právě proto, že magie mohla všechno. Magické systémy nejvyšší úrovně tvořivé síly měly možnost zasahovat do fungování Přírody i lidských bytostí. Právě na tom ztroskotala civilizace dávné Atlantidy. Magie dokázala měnit hmotu i duchovní pozadí světa za hmotou. Magie tak mohla měnit i energetické charakteristiky člověka. A tímto způsobem například někomu zajistit zmanipulování druhého člověka a magickým zásahem mu zajistit jeho lásku.

 

Nejen duchovní síly řídící v dané době vývoj, ale i někteří pokročilí mágové, měli v minulosti k dispozici umělé tvořivé nástroje, jak soubor frekvencí, na které jsou naladěny čakry člověka, změnit a ovlivnit. Ať už to byli oficiálně andělé Dhyané nebo později mistři lidských Duchovních hierarchií, nebo dokonce temní mágové. Všichni ti prováděli zásahy na principu umělé tvořivé síly – andělské či lidské magie. V novém vývoji už jakákoliv forma magie nemá místo. Právo měnit frekvence čaker tak v novém vývoji zůstalo výhradně samotné Planetě a Přírodě, jejichž zásahy jsou přirozenými způsoby, jak ovlivnit a urychlit vývoj ve hmotě.

 

Právo přeladit sám sebe nebo druhého člověka na jiné frekvence čaker, a takto si třeba zajistit přízeň určitého partnera nebo jinou výhodu, nemá už v dnešní době žádný člověk. I kdyby měl pocit, že on je tím, kdo zde vede duchovní vývoj.

 

Muž a žena, kteří jsou duchovně vedeni k navázání partnerského vztahu

Náhodně vybraná dvojice muže a ženy se běžně shoduje (s určitou tolerancí) pouze ve frekvencích jedné až dvou úrovní čaker ze sedmi, nebo dokonce v žádné. Jen zcela výjimečně se stává, že partnerská dvojice se téměř detailně shoduje ve frekvencích všech sedmi úrovní čaker. Tak dokonalá shoda nemůže být v žádném případě náhodná. Dochází k ní pouze a jedině u dvojic, které jsou v daném okamžiku duchovně vedeny Přírodou a Planetou k tomu, aby společně navázaly partnerský vztah.

 

V takových případech se může jednat o dvojici, která vznikla kdysi dávno zdvojením a rozdělením z jedné původní bytosti - tedy u páru, který by si měl být dlouhodobě souzen. Jak jsem o tom psal v předcházejícím článku 56B. Podoby mužského a ženského principu v historii Země. Není to však podmínkou. V dnešní době jsou duchovními silami vedoucími vývoj podporovány i jiné vztahy, a to především z karmických důvodů. A sice proto, aby se oba lidé, muž i žena, třeba i dočasným spojením do páru, vzájemně karmicky rozvázali a takto výrazně posunuli ve své evoluci.

Co je to rezonance?

Tento energetický soulad mezi partnery na jedné nebo několika úrovních čaker se při vzájemném kontaktu muže a ženy projevuje vzájemnou rezonancí čaker na odpovídajících úrovních.

 

K rezonanci dochází, když frekvence budící síly (tónu) je shodná s vlastní frekvencí, na kterou je naladěn jiný objekt. Uvedu příklad, který si možná někteří pamatují ze školy:

Někteří učitelé dělají při hodinách fyziky následující pokus: Umístí vedle sebe dvě ladičky na rezonančních skřínkách naladěné na stejné frekvence. První rozezní úderem paličky a poté ji rukou utlumí. Každý pak slyší, že vlivem rezonance se stejným tónem rozezvučela i druhá ladička, aniž by se jí někdo něčím dotkl.

                        

Efekt rezonance je základem činnosti mnoha hudebních nástrojů. Samotná struna houslí nebo kytary zní slabě, tělo nástroje a vzduch uzavřený uvnitř však rezonancí zvuk struny podstatně zesílí. Proto je tak důležitý samotný tvar nástroje i materiál, ze kterého je vyroben.

Efekt vzájemné rezonance čaker

U čaker je to obdobné. Dejme tomu, že dvojice partnerů má odpovídající čakry naladěny na stejné nebo velmi blízké frekvence. Co se pak stane, pokud se oba k sobě přiblíží? Na základě rezonance se fungování jejich čaker vzájemně posiluje a čakry obou se více roztáčejí. A když čakra rotuje rychleji, přijímá automaticky z vnějšího okolí více bioenergie, než je pro oba běžné. Výsledkem je pak příjemný energetizující pocit při přítomnosti druhého.

 

Frekvence jednotlivých úrovní hlavních čaker se postupně zvyšují od první do sedmé čakry vždy o tutéž konstantní hodnotu. Soubor sedmi frekvencí pak představuje sedm stupňů nad sebou. Pro zvýšení názornosti si je graficky představme u muže jako sedm klíčků, které jsou nad sebou a u ženy jako sedm zámků nad sebou. Energetický soulad mezi mužem a ženou pak rozpoznáme podle toho, nakolik je sedm klíčků muže schopno zapadnout do sedmi zámků ženy.

Na následujících schématech jsou klíčky muže a zámky ženy nakresleny ve tvaru hřebínků. Zkoumáme přitom, nakolik hřebínek muže se sedmi zoubky (klíči) směřujícími ven zapadne do hřebínku ženy se sedmi otvory (zámky). Graficky postupně znázorním několik základních typových situací.

Dokonalá rezonance partnerů, sedm klíčků muže zapadá do sedmi zámků ženy

Zaprvé, pokud mezi všemi sedmi úrovněmi čaker je soulad frekvencí, sedm klíčků muže ve tvaru hřebínku dokonale zapadne do protilehlých sedmi zámků ženy. Jejich vzájemné spojení jakoby dokonale zaklapne. Vzájemná energetická rezonance jejich bytostí pak působí na všech úrovních a v takovém případě je mimořádná.

            

  Dokonalá rezonance na všech sedmi úrovních čaker muže a ženy

         Všech sedm klíčků muže přesně zapadá do sedmi zámků ženy

 

Žena a muž mají mimořádné předpoklady pro společný partnerský vztah

Žena a muž pak mají mimořádné předpoklady pro to, aby vnímali a prožívali soulad a souhlasné energie v rozsahu celé bytosti a ve všech oblastech hmotné roviny života. Nejen ve vzájemném sexu, ale i v jiných situacích - při kulturním zážitku, při pobytu v přírodě, v touze po společném soužití, po sdílení společného času, po usínání spolu i po společném probouzení, po společném početí dítěte a vytvoření rodiny. Jejich energetický soulad se pak může projevit i v oblasti denního režimu, spánku, materiálního pohodlí, ve výchově dětí, v otázce peněz a zařízení bytu, ve způsobu myšlení, při řešení problémů i v oblasti vzájemné komunikace. Výsledkem je oboustranná důvěra a upřímnost, vzájemná úcta a tolerance, rozdělená zodpovědnost.

 

Toto je však pouze ideál, který nemusí být ani u energeticky rezonující dvojice do všech detailů naplněn. I kdyby se jednalo o dvojici, která vznikla rozdělením z jedné původní lidské bytosti, obě části poté procházely po celé věky evolucí odděleně. Postupně si vybudovaly jiné žebříčky hodnot, vytvořily si odlišné zvyky. Navíc se nacházejí v situaci odlišných úrovní karmického zatížení a různých stupňů vnitřního ovládnutí Temnem. Narodili se v jiných obdobích a mají tak jiné předpoklady pro prožívání svých životů. Pro muže může být mimořádně důležitá duchovní stránka života, a to je třeba podporováno tím, že se narodil ve znamení Vodnáře. Partnerka je naopak puzena vnitřní touhou budovat si hmotnou stránku života, což zase obvykle bývá jedním z rysů narozených ve znamení Býka.

 

V tomto případě jde o velmi zjednodušený příklad. Rozhodně tím nechci naznačit, že tím rozhodujícím v partnerském vztahu jsou sluneční znamení, ve kterých se partneři narodili a vliv nejrůznějších horoskopů. Protože na celkovou orientaci člověka v životě má vliv i celá řada dalších aspektů – nejen sluneční znamení, ale také ascendent (okamžik narození), karmické zatížení, stupeň ovládnutí Temnem, zkušenosti získané v předcházejících zrozeních a do jisté míry také dědičnost a výchova v dětském věku.

 

Výsledkem pak je, že i když je energetický soulad partnerů na čakrách téměř dokonalý, nemusí mít úplně společné zájmy. Naopak mohou mít čas od času obtíže ve vzájemné komunikaci. Mohou se odlišovat v tom, jakou důležitost dávají duchovní stránce života. Přes to všechno by jim silný efekt rezonance měl pomoci tyto rozdíly překonat a udržet pevný harmonický vztah.

 

Pro udržení partnerského svazku je důležité společné duchovní nasměrování

Přece jen je tady jeden zásadní a rozhodující předpoklad, bez jehož splnění se ve společném životě partneři neobejdou. K udržení společného vztahu je důležité a ve většině případů i naprosto nezbytné, aby se oba nacházeli přibližně na stejném stupni svého duchovního vývoje v tomto životě. To znamená, aby buď oba byli duchovně probuzeni a směřování ke Světlu bylo pro ně samozřejmostí, nebo aby oba byli duchovně neprobuzeni, případně aby směřovali společně k Temnu.

 

Pokud se ovšem jeden z nich začne probouzet a rozhodne se nastoupit světelnou cestu, zatímco druhý se bude vysmívat tomu, jakými nesmysly se to jeho partner začal najednou zabývat, je na zásadní rozpory zaděláno. A postupně se ukáže, že takový vztah už nemůže dále spolehlivě fungovat. Protože odmítnutí duchovní cesty druhého je ve skutečnosti jednoznačným vyjádřením nedůvěry k němu, k jeho životním postojům, k jeho názorům. A zřetelně vyjádřená nedůvěra začne vztah podkopávat, vzájemné rozpory se začnou vyhrocovat. Společnou příležitost, kterou k uskutečnění vzájemného vztahu dostali, pak nejsou schopni využít.

 

Právě z těchto důvodů doporučuji každému, kdo se ke mně obrátí s žádostí o pomoc, aby vzal do úvahy následující skutečnost: V partnerském páru je lepší, když tutéž duchovní cestu nastoupí oba. Jinak je nebezpečí, že se existující rozpory mezi nimi, pokud nějaké jsou (například doposud skryté vysávání v rodině), začnou zvýrazňovat. Rozhodně to nefunguje tak, že když jeden z partnerů nastoupí duchovní cestu, pak se problémy vyřeší. Naopak se může stát, že budete náznaky tlačeni řešit skryté problémy, které v rodině existují a doposud pod pokličkou nenápadně dřímaly. Například vysávání ze strany partnera, rodičů, příbuzných, atd.

 

Zeslabená přitažlivost běžné dvojice muže a ženy

A co když partnerský pár vytvoří muž a žena, jejichž společné soužití není v tomto životě z pohledu světelných duchovních sil podporováno? Záleží pak na tom, v kolika úrovních hlavních čaker partneři vzájemně frekvenčně rezonují. Často to bývá jedna nebo nejvýše dvě úrovně čaker ze sedmi. V takové situaci cítí muž a žena souhlasné energie pouze v oblastech odpovídajících rezonujícím dvojicím čaker. Uvedu dva typové případy. V prvním dochází k souladu na hmotně orientovaných úrovních spodních čaker. Ve druhém pak naopak na duchovně orientovaných úrovních horních čaker.

Částečný soulad partnerů na hmotných úrovních

Budou-li partneři například rezonovat jen v první úrovni čaker, oba budou cítit silnou tělesnou a sexuální přitažlivost, ale nic víc. Budou pak usilovat o společný sexuální zážitek. Po jeho skončení však zjistí, že spolu nemají o čem mluvit, že si ve většině oblastí nerozumí. Že jediné, co je může spojovat, je právě ta tělesná touha a společný sex. Ten však nebude podložen citovým pozadím a nemůže proto být dostačující na založení trvalého partnerského svazku. Jenže může pak přijít nechtěné dítě - následuje vynucený sňatek, postupně narůstají neshody a později přichází rozvod. Vzájemný sex sám o sobě na dlouhou dobu nevystačí, protože je příliš křehkým poutem, které je navíc limitováno zdravím obou partnerů a tedy i věkem.

Pokud partneři plně rezonují na druhé úrovni čaker a částečně i v 1. a 3. úrovni (viz následující schéma), pak mezi nimi funguje silná citová přitažlivost, i sex je podložen částečnou rezonancí. A mohou si pak dobře rozumět v řadě hmotných oblastí života. Ale duchovně jsou zřetelně odlišní.

              

                    Oslabená rezonance čaker muže a ženy

                   Pouze 2. klíček muže by zapadl do 2. zámku ženy

                                  Částečné krytí na 1. a 3. úrovni

                              Naprostý nesoulad na 4. – 7. úrovni

 

Dokud jsou muž i žena duchovně neprobuzeni, vzájemný nesoulad na vyšších úrovních nevnímají. Dlouhou dobu si rozumějí ve většině hmotných oblastí života a mají pocit, že si vzájemně vyhovují. Najednou přichází zvrat a pro jejich vztah doslova katastrofa. Jeden z nich se začíná duchovně probouzet. Třeba proto, že pod tlakem okolností, např. z důvodu neřešitelného zdravotního problému, byl nucen provést zásadní změny ve svém životě. A to jej postupně přivádí na duchovní cestu. Krok za krokem směřuje k dokonalejší vnitřní harmonii, morálně a eticky se posouvá výše. Tento vztah jej začne dusit. Třeba tím, že už nadále není ochoten procházet v životě křivými cestičkami, jak to dělal dříve. A najednou mu začíná vadit, že v tom partner i nadále pokračuje.

A druhý naopak duchovní cestu odmítne, protože ke změně svého dosavadního způsobu života nevnímá žádný podstatný důvod. Nůžky mezi nimi se začnou čím dál více rozevírat. Nakonec se třeba ukáže, že i ve zdánlivě dobrém vztahu fungovalo vysávání jednoho z partnerů druhým. Že soulad byl udržován tím, že jeden bez reptání sloužil druhému, který jej přitom ještě obíral o energie. Že právě to byl zásadní důvod zdravotních problémů toho zneužívaného. To vše představuje zásadní konflikt, který se mezi nimi začíná vyhrocovat. Pokud druhý není ochoten uznat tuto realitu a odmítne nastoupit duchovní cestu a začít na sobě pracovat, rozchod je pak jedinou možností. Viz texty U10. Jak se vyvázat z aktivní služby Temnu?, U11. Jaké je skutečné pozadí vysávání mezi blízkými osobami?, U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách, U13. Proč je důležité vzepřít se vysávání?

Soulad muže a ženy na duchovních úrovních

Uvedu jiný příklad. Dejme tomu, že partneři rezonují v 7. rovině čaker, dobrá rezonance je ještě na 6. úrovni a už pouze částečná na 5. úrovni. Na spodních třech rovinách čaker i v úrovni srdce jsou již rozladěni. Za těchto okolností nemají předpoklady k pevné partnerské lásce. Jak mohou vzájemně tuto situaci vnímat?

            

          Další příklad oslabené rezonance čaker muže a ženy

                  Pouze 7. klíček muže by zapadl do 7. zámku ženy

               Ještě dobrý soulad na 6. a už minimální na 5. úrovni

                            Naprostý nesoulad na 1. – 4. úrovni

Mají předpoklady k tomu, aby se stali dobrými přáteli. Mohou si výborně rozumět v tématu duchovní roviny života, stejně vnímají ideály duchovní cesty i realitu věčné existence. Příklad takového vztahu popisuje americká herečka Shirley MacLaine ve své knize Na tenkém ledě, viz předcházející článek  56B. Podoby mužského a ženského principu v historii Země . Taková dvojice pak může spolu trávit hodně času. Společný sex jim však říká velmi málo a obvykle k němu ani nedojde. Nebo dokonce taková dvojice může utvořit partnerský pár. Přijdou děti, s nimi i mnoho nových povinností a jakákoliv chuť na sex se postupně zcela vytrácí. Stává se z nich typická organizační jednotka společnosti, která sice zajistila rozmnožení, ale původní lidské poslání již pro oba partnery neplní. A jednoho dne jeden z nich potká protějšek, který jej bude silně sexuálně přitahovat. Najednou pochopí, že sex je něco jiného než to, co doposud zažil za dlouhá léta v manželství. Co s tím teď udělá?

Závěr: Tajemství silné vzájemné přitažlivosti muže a ženy

Tajemstvím skutečné přitažlivosti obou partnerů tedy není pouze touha po vzájemném sexu, hezký nos nebo krásné vlasy. Jde o energetický efekt párové přitažlivosti a vzájemné rezonance čaker na všech sedmi úrovních. Právě tento soulad vyvolává v obou příjemné vnitřní pocity. Zejména takový soulad se stane podkladem pro pevnou opravdovou lásku schopnou překonávat jakékoliv obtíže.

 

To, že partneři mají mezi sebou energetický soulad, však není výsledkem pouhé náhody. Lidé jsou ve své evoluci vedeni vyššími duchovními silami. Jejich dnešní vztah může být duchovně podporován z důvodu, že v tomto období je to pro oba ta nejlepší možnost. Důvod podpory vztahu však může být také karmický. Je třeba pro oba důležité, aby se na čas dostali do společného vztahu, protože je nezbytné mezi nimi konečně rozvázat a napravit nepříznivé vazby z minulosti, které oba blokují v další evoluci. Také takový vztah pak může fungovat celý život, pokud oba dokážou společně pracovat na rozvázání nepříznivých vazeb a nastoupí světelnou cestu. Nebo naopak po nastoupení světelné cesty jedním z nich a odmítnutí druhého přijdou zřetelné impulsy, že je potřeba vztah ukončit.

 

U většiny partnerských vztahů v dnešním světě dvojice energeticky rezonují pouze v jedné nebo ve dvou rovinách čaker. Nelze se proto divit tomu, že dříve či později začnou vztah znatelně ovlivňovat zbývající oblasti, ve kterých budou cítit odlišné energie a začne proto mezi nimi docházet k výrazným názorovým neshodám. Nemůžeme se pak divit vysoké rozvodové statistice. A řada dalších vztahů, ve kterých k rozvodu nedojde, pak drží pohromadě jenom proto, že jeden z partnerů se dobrovolně podrobil určitému stupni manipulace a ovládání ze strany druhého.

Opačná polarita v přijímání a vyzařování partnerů

Jak už jsem naznačil v předchozím textu, muž i žena jsou laděni do opačných pólů. Jednak mají opačnou polaritu přijímání a vyzařování bioenergií, a zadruhé mají opačnou polaritu přímo v sexuální oblasti. Tato naladěnost muže a ženy do opačných pólů ve dvou oblastech se projevuje vzájemnou přitažlivostí mezi oběma pohlavími.

 

Do jisté míry se tedy přitahují téměř každý běžný muž a každá běžná žena, které nemají zásadní výchylky od normálu. Některé dvojice méně, jiné silněji. V pozadí za silou přitažlivosti je ještě navíc skutečnost, na kolika úrovních čaker tito dva vzájemně rezonují.

 

Pokud je pro dvojici muže a ženy splněna podmínka stejných nebo velmi blízkých frekvencí čaker na všech sedmi úrovních, pak se tato přitažlivost podstatně zesiluje efektem vzájemné rezonance čaker a stává se mimořádnou.

 

Opačné polarity v oblasti duchovních energií

V tomto textu se soustředím na vysvětlení opačné polarity v oblasti přijímání a vyzařování energií. Vysvětlením odlišností přímo v sexuální oblasti se budu zabývat až v následující části 56D. Duchovní úloha pozemské sexuality.

Co tedy názorně znamená tato naladěnost muže a ženy do opačných pólů? V článku 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly jsem vysvětlil, že duchovní energie (bioenergie) má na rozdíl od elektromagnetických energií kvanta ve tvaru vlákna. Každou základní částečku, tedy kvantum bioenergie si tak můžeme představit jako krátké vlákno se dvěma konci. Jeden konec má polaritu plus (aktivní, vyzařující), druhý má polaritu mínus (pasivní, přijímající). Přičemž podle základního zákona, který je platný pro všechny druhy energií, se přitahují opačné polarity jedné a téže energie. Například záporný a kladný pól elektrické energie nebo severní a jižní pól magnetu.

 

Z pohledu bioenergií je muž na povrchu těla aktivní, má tedy polaritu plus. A přitahuje proto vlákna bioenergie koncem s opačnou polaritou mínus. U ženy je tomu naopak, ta je na povrchu těla přijímající, má tedy polaritu mínus, a přitahuje vlákna bioenergie koncem s polaritou plus. Muž je vyzařující, žena přijímající - muž je tedy energetickým klíčem, který zapadne do zámku ženy, a to nejen obrazně. Odpovídá tomu i průběh sexuálního spojení, kdy muž aktivně vniká do těla ženy.

 

Muž je vyzařující, žena přijímající – tento fakt vyvolává základní úroveň přitažlivosti mezi nimi. Tato základní přitažlivost se však navíc zřetelně zesiluje působením odlišných sexuálních nábojů. Více o tom bude v následujícím pokračování 56D. Duchovní úloha pozemské sexuality.

Výsledkem toho je, že energie i pozornost muže je přitahována ženou. A současně i jeho zrak může být na nevědomé úrovni váben, aby se podíval nikoliv do očí, jak by mělo být při společném rozhovoru pravidlem. Jeho zrak spíše lákají a přitahují typické sexuální znaky ženy. A pokud mezi ním a cizí ženou funguje dostatečně energetická rezonance, může být chycen do pasti přitažlivosti této vyzývavé ženy. A může pak dopadnout stejně jako letec, který nezvládl řízení svého letadla a jeho letadlo nekontrolovaně padá na zem. Ano, taková může být síla energetické přitažlivosti ženských vnad nebo jiných předností druhé ženy, že i rozumný člověk může doslova hodit svůj předcházející relativně spořádaný život za hlavu. Opustí ženu i děti a jde za novým vábením. A totéž do určité míry platí i pro ženu, protože její pozornost je zase přitahována určitými typickými znaky mužství. Pro některé ženy to může být celkový vzhled, výška postavy, přiměřené sebevědomí, rozhodnost, padnoucí oblečení, smysl pro humor, dobrý vztah k dětem, atd.

Muž do vztahu obvykle přináší rozhodnost, sílu, vůli a aktivitu, žena zase vnitřní intuici, přijímání vyššího vedení. Odtud vyplývá, že muž má předpoklady pro to, aby se stal hlavní rozhodovací silou ve hmotném životě. Žena však je aktivním článkem skrytého duchovního pozadí, které toto rozhodování účinně ovlivňuje. I odtud zřejmě pochází stará moudrost, že muž je hlavou rodiny a žena je krkem, který touto hlavou otáčí. Toto je však pouze základní typ rodiny. V některých rodinách to může fungovat i obráceně.

Vznik uspořádaného silového pole partnerské přitažlivosti

Jestliže se muž a žena k sobě těsněji přiblíží, a případně se ještě navíc dotýkají, začne mezi nimi docházet k nasměrování do jednoho směru všech volných vláknových kvant bioenergie, která nejsou uchycena do složitějších struktur (jako je například éterické tělo člověka). A tento efekt je obecně tím silnější a zřetelnější, v čím více úrovních čaker oba dva vzájemně rezonují.

Konce s pólem mínus směřují k muži, který má na povrchu těla polaritu plus (aktivní). Konce s pólem plus směřují naopak k ženě, která má na povrchu těla polaritu mínus (přijímající) – viz následující schéma. A totéž se pak děje také s volnou nebo částečně vázanou bioenergií uvnitř jejich těl. I zde se vlákénka bioenergie rovnají jedním směrem.

 

Výsledkem je uspořádané bioenergetické pole párové přitažlivosti, které působí uvnitř těla i v jeho nejbližším okolí - silové pole lásky. A to může být mimořádně silné nebo naopak naprosto nezřetelné, slabé.

            

        Polarita bioenergie na povrchu těla muže je +, u ženy -

             Volná kvanta bioenergie se mezi nimi i uvnitř jejich těl

                                   uspořádají jedním směrem

                                    Tento efekt se ještě zesílí

                působením opačných sexuálních nábojů mezi nimi

                                  Vzniká pak silové pole lásky

 

Mimořádný vliv silového pole lásky

Dejme tomu, že v tělech opačných pohlaví se setkají dvě bytosti, jejichž vztah je v daném období duchovně podporován Silami Světla. U takové dvojice pak dochází k souladu frekvencí na všech sedmi úrovních čaker a všechny jejich hlavní čakry vzájemně rezonují. Jaké to má následky?

 

Silové pole lásky mezi nimi je v situaci vzájemné rezonance na všech úrovních čaker maximálně zesílené. Tato skutečnost vyvolává u nich příjemný vnitřní pocit, prožitek mimořádné vnitřní harmonie. A nemusí přitom mezi nimi docházet k přenosu energie a už vůbec ne k vysávání jednoho druhým. Dalo by se to nazvat tak, že mezi nimi byla zažehnuta láska. Silové pole partnerské přitažlivosti se přetavilo v silové pole zažehnuté lásky. Záleží už jen na schopnostech vnímání energií každého z nich, jak takovou situaci prožívají.

 

Blízkost milující se dvojice, a nemusí jít přímo o sexuální spojení, vyvolává energetické změny ve všech buňkách jejich těl. Také buňky v těle jsou za běžných okolností energeticky neuspořádané podobně jako molekuly vzduchu pohybující se všemi směry. Při tělesném přiblížení partnerů vzniká energetické pole, které buněčné energie orientuje shodným způsobem, takže všechny míří jedním směrem. Člověk to vnímá tak, jako by se najednou ocitl v proudu životodárného záření či pod energetickou sprchou. Pokud je dostatečně vnímavý, může mít i vnitřní pocit, že se mu rovnají a harmonizují buňky v těle. Že se s ním něco zásadního a obvykle velmi příjemného děje.

Energetické nasměrování buněk jediným směrem výrazně posiluje celkové energetické fungování těla. Přináší uvolnění, vzrušení, příjemné pocity po celém těle. Tělo se uzdravuje a harmonizuje po všech stránkách - po stránce fyzické, psychické i energetické. Aby k těmto pocitům mohlo docházet, důležitá je vzájemná láska, oddanost i duchovní pouto mezi partnery. Láska, partnerské spojení i sex pak mají výrazně blahodárný vliv na celou bytost člověka. Člověk se cítí osvěžený a povzbuzený, je prostoupen zvláštní příjemnou energií.

Blahodárný vliv vzájemných tělesných kontaktů partnerů

Z předchozího vyplývá, že pro oba partnery, muže i ženu, je mimořádně důležitý tělesný kontakt, vzájemné doteky, i pouhé přiblížení se. Přitom nejde pouze o citovou záležitost nebo dokonce o pouhou líbivost. Příjemnost takových kontaktů je vyvolána především jejich vzájemným energetickým působením, které výrazně přispívá k celkové pohodě obou. Toto vzájemné působení pak má pro oba mimořádný očistný a harmonizační vliv a dochází při ní k zesílené regeneraci vnitřních orgánů jejich fyzických těl.

 

Většina duchovních směrů však podobnou tělesnou a sexuální aktivitu člověka hodnotí naprosto nesprávně a často ji považuje za určitou formu slabosti, za podléhání nízkým hmotným vášním, za odvádění pozornosti od duchovních záležitostí, a tím i za brzdu duchovního vzestupu člověka. Více o tom bude v pokračování 56E. Zdeformované postoje k lidské sexualitě dříve i dnes.

© Jiří Novák, prosinec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 493
  • 36
  • 25
  • 26
  • 34

Celkový počet hlasů: 614