Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 86E. Pozitivní myšlení a prohlášení II

86E. Pozitivní myšlení a prohlášení II

Jiří Novák Vloženo 5.6.2019
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková


Kniha Odpověď a její návod. Posílení myšlenky silnou emocí, pevným rozhodnutím. RAS nejlépe nastartují myšlenky posílené silnou emocí. Také negativní myšlenky mohou aktivovat RAS. Nekritizujme svoji situaci. Jak rozlišit pozitivní návyk od negativního? Odstranění zlozvyku nedostatku času. Jak se zbavovat starých věcí a špatných návyků. Jak objevit své životní poslání. Chcete mít lepší život? Příklady prohlášení pro posílení své vnitřní rovnováhy. Kdy pozitivní prohlášení nepoužívat. Myšlenka jako drobné semínko, které mohu opakováním posílit. Příčiny zatemněnosti na první pohled pokrokových firem a hnutí. Pozitivní prohlášení podle Louisy L. Hay. Vzory pro nás nevhodných prohlášení, která používají mágové. Názorná představa plánů a snů. Funguje systém RAS úplně každému člověku bez rozdílu? Jak dlouho trvá přepsání starého návyku novým? Vděčnost a poděkování za to, co mám, čeho jsem dosáhl. Místo kritiky pozitivní hodnocení a ocenění druhých. Aktivní životní styl – cvičení, procházka. Důležitá role kolektivu. Základem k posunu v životě je práce na sobě.

Shrnutí předchozí části

V předcházející části 86D. Pozitivní myšlení a prohlášení I  jsem vysvětlil, že síla myšlenky běžného člověka vůči okolní realitě je velmi malá, doslova zanedbatelná. Pokud bychom chtěli vliv našeho vědomí, naší mysli, vůči realitě posílit, museli bychom posílit energetickou sílu svých myšlenek. Dále jsem uvedl, že jsou dvě možnosti, jak posílit sílu své myšlenky. První z nich je tvořivý systém magie. Magie, která dokázala nakupit dohromady tvořivou sílu obrovského množství bytostí. A to obvykle ovládnutím těchto bytostí, ukradením a zneužitím jejich dílčí tvořivé síly. Na cestě světelného vzestupu tato možnost nemůže připadat v úvahu.

Druhou možností, kterou můžeme využít i my, lidé zastávající etické principy světelné cesty, je posílit naše myšlenky přirozeným, eticky čistým postupem. Buď zaměřením většího počtu jednotlivců na společný pozitivní cíl. Nebo jednoduše posílením svých vlastních myšlenek. Formulováním myšlenek prostřednictvím slov do pozitivních prohlášení, která budu pravidelně opakovat. Případně ještě dalším posílením myšlenek a opakovaných pozitivních prohlášení prostřednictvím emocí. Nebo kombinací obojího – zaměřením většího počtu jednotlivců na společný cíl a současně také používáním osobních pozitivních prohlášeních formulovaných slovně a posílených odhodláním, důvěrou, touhou po změně.


Kniha Odpověď a její návod

Kniha Odpověď na rozdíl od knihy Tajemství netvrdí: Požádám, přikážu a Vesmír splní mé přání. Ale vysvětluje, jak pomocí vhodné činnosti s myšlenkami najdu cestu k realizaci svého cíle. Sám se tedy o to zasadím, zasloužím. Budu-li postupovat správně, dostanu určité vedení, které mi bude cestu k cíli usnadňovat.

Autoři knihy Odpověď vysvětlují, že podle vědy má každý člověk v mozku retikulární aktivační systém neboli RAS. Jde o svazek nervových vláken, který mimo jiné umožňuje určitým způsobem regulovat vědomí a schopnost soustředit se na určité věci. Je propojen s různými částmi mozku a také se smyslovými nervy. Může tak ovlivnit naše uvažování a také to, čeho si všimneme, na co soustředíme svoji pozornost:

 „Výzkumy vedly ke zjištění, že RAS je branou, skrze níž vstupují do mozku téměř všechny informace. RAS je klíčem k činnosti mozku a je řídícím střediskem motivace… Filtruje všechny informace a vybírá jen ty, které jsou pro nás v daném okamžiku důležité… Ovlivňuje to, čeho si člověk všímá. Rozhoduje také o tom, která informace nezíská přístup do mozku… Vyhledává v okolním prostředí informace, které nejlépe odpovídají našemu přesvědčení… Jakmile najde shodu, upozorní naši mysl… RAS pracuje úplně stejně jako navigační systém GPS… Jakmile se rozhodnete, co bude vaším cílem, RAS začne vnímat všechno, co s tím souvisí. Sejdete-li ze správné cesty, znovu vás na ni navede… RAS pracuje stejně jako tepelně naváděná střela… Jakmile nějakou položku napíšete na seznam svých cílů, začnete vidět informace o ní na každém kroku.“


Posílení myšlenky silnou emocí, pevným rozhodnutím

Vypadá to velmi jednoduše. Potřebuji ovšem dát systému RAS jednoznačně najevo, které myšlenky jsou právě ty zásadní. Dosáhnu toho tím, že právě takové myšlenky co nejvíce posílím. Jednak formulováním do pozitivních prohlášení prostřednictvím slov. Dále zápisem těchto zásadních myšlenek do seznamu svých cílů. Nejúčinnějšího posílení původních myšlenek pak dosáhnu pomocí svých emocí.

Nakolik dokážu posílit tvořivou sílu původní myšlenky, pokud ji zformuluji pomocí slov do pozitivních prohlášení, případně ji zapíšu do seznamu svých cílů? A současně ji posílím svojí emocí?

Podle Přírody je tvořivá síla mluveného slova nejméně stokrát silnější než tvořivá síla myšlenky. A tvořivá síla mluveného a současně zapsaného slova je až dvěstěkrát silnější. Silnou emocí mohu svoji myšlenku dále posílit až 25krát. A pokud ještě takto silnou emocí posílenou myšlenku formuluji jako slova, zesílí se 2500krát. Pokud ji zapíšu do seznamu svých cílů, dosáhnu posílení 5000krát. Navíc, opakováním takto zesílené myšlenky dosáhnu jejího dalšího zvýraznění. Systém RAS si takové myšlenky rozhodně všimne a začne mne navigovat k cíli.

Je proto zásadní, abych přemýšlel o tom, co opravdu chci, co je pro mne důležité. A měl bych do toho vkládat i prvek etiky. Aby to bylo správné pro můj vývoj, aby to nebylo na úkor jiných bytostí, atd. A RAS mne poté začne navigovat k cíli. Bude vyhledávat příležitosti, kudy se tam dostanu. A bude mi je ukazovat.  Podstatné je, že RAS bude pracovat pro mne nebo proti mně. Bude to záviset pouze na tom, o čem budu opakovaně uvažovat.


RAS nejlépe nastartují myšlenky posílené silnou emocí

Nejlépe dokážou aktivovat náš RAS myšlenky se silným emocionálním zabarvením. Je však důležité si uvědomit následující skutečnost. Náš svět je dvojpolární – viz článek 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů. Jsou zde pravotočivé bioenergie typické pro Síly Světla a levotočivé bioenergie, které doprovázejí každou aktivitu temných sil. Proto i naše emocionální posilující síla může být dvojího typu.

Zaprvé, obrovská touha něčeho pozitivního dosáhnout, něco změnit. Naše pevné vnitřní rozhodnutí, neochvějná důvěra, že děláme správnou věc, to vše spojené s důvěrou v sebe, že to dokážu. A s pokorou a vděčností ve tvořivé síly Přírody a Vesmíru, že mne k tomuto cíli povedou. Důležité je soustředit se na ten cíl váhou celé svojí bytosti, všech jejích složek. Nechat se tou myšlenkou prolnout, aby se stala mou součástí. Tímto způsobem zaktivuji RAS, aby pracoval pro mne.


Také negativní myšlenky mohou aktivovat RAS

Potřebujeme se ale vyvarovat situace, ve kterých by nastal druhý případ. Že bych opakovaně dal prostor myšlenkám spojeným s obavami a pochybnostmi v takový cíl, strachem nebo dokonce hrůzou, depresí, že to nedokážu, že selžu, a co pak řeknou lidé, že se znemožním, atd. Protože pak by RAS pracoval proti mně. Snažil by se realizovat myšlenky selhání, neúspěchu, které u mne převažují.  Přitom oba typy myšlenek, jak ty pozitivní, tak i ty negativní, destrukční, mohou být stejně silné. Není pravdou, že pozitivní myšlenky mají automaticky větší moc a sílu.

Pamatujme. RAS vždy pracuje podle mých převažujících myšlenek. A buď je to v můj prospěch, nebo proti mně. Jedině já jsem ten, kdo to může ovlivnit. Jedině já mohu svůj RAS nastartovat tak, aby mne vedl pro mne pozitivním směrem. Právě v tom je naše lidská síla. Můžeme svůj RAS ovlivňovat záměrně. Takto si můžeme vědomě vytvořit pozitivní budoucnost, budeme-li v tom naprosto důslední a odhodlaní.


Nekritizujme svoji situaci

Někteří lidé se domnívají, že cesta k jejich lepší budoucnosti vede přes opakovanou kritiku všeho a všech. Případně i kritiku sama sebe. To samozřejmě není správné. Současný stav už nezměníme. Je výsledkem toho, co jsme dělali v minulosti. Není to chyba počasí, politické situace nebo ekonomické krize. Je to výsledek našich dřívějších rozhodnutí a činů. Je důležité pochopit, že to, co je kolem, je přesně to, co právě potřebuji, abych se dokázal konečně změnit a pohnout správným směrem. Snažme se proto hodnotit každou svoji situaci pozitivně. Vybírejme vždy to vhodné, čeho si vážíme a to posilujme. Pozitivní přístup k životu, k celkové situaci kolem mne, je skutečně životně důležitý. To je přesně to, co mi pomůže přitáhnout „lepší“ budoucnost.
 

A ještě některé další výroky z knihy Odpověď:

Nestěžujte si. Osmdesát procent lidí se o vaše problémy nezajímá – a ti ostatní z nich mají radost.

Chcete-li, aby se některé věci ve vašem životě změnily, tak je prostě změňte.

Špatný postoj je jako prázdná pneumatika – dokud jej nevyměníte, nikam se nedostanete.


Jak rozlišit pozitivní návyk od negativního?

Alan a Barbara Peasovi o tom říkají:

Nadšení, sebeúcta, odhodlání a sebedůvěra jsou návykové formy pozitivního myšlení, stejně jako odkládání, popírání a stěžování jsou návyky negativního myšlení.
 

Nebo na jiném místě uvádějí staré indiánské přísloví, které se objevuje na celé řadě webových stránek:

Jeden večer vzal starý indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.

Řekl mu: Chlapče, v každém z nás bojují dva vlci. Ten první je zlý. Je to hněv, vztek, závist, žárlivost, lakota, nenávist, méněcennost, sebelítost, faleš, namyšlenost, sobectví a lež.

Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, soucit, důvěra a pravda.

Chlapec se zamyslel a zeptal se: Dědečku, který vlk vyhraje?

Starý indián odpověděl: Ten, kterého pravidelně den co den krmíš.
 

Kniha Odpověď upozorňuje i na to, že negativními ujištěními, prohlášeními jsou také některé zcela nenápadné slovní obraty. Také někdy používáte následující slovní vyjádření? Já jsem opakovaně používal každé z nich. A dělám teď vše pro to, abych se tohoto zlozvyku zbavil:

Jsem v jednom kole.

Dělám, co mohu.

Nemám čas.

Pokusím se.

Proč se jedná o zlozvyk? Každé z těchto prohlášení do jisté míry odráží následující skutečnosti: Špatně organizuji svůj čas a denní režim. Nevěřím si, že věc dokážu dotáhnout do konce. Vlastně takto naznačuji, že je to skoro nemožné. A už jsem toho hodně zkazil a nezvládl. Není to pro mne natolik důležité, abych napřel všechny síly. Ani nemám v úmyslu to udělat, jen to jakoby zkusím, abych ukázal dobrou vůli.


Odstranění zlozvyku nedostatku času

Když po mně někdo něco chtěl, často jsem říkal: Nemám čas. Podstatné na tom je, že běh času, jeho dostatek nebo nedostatek, je výsledkem prožívání dotyčného člověka. Pokud mám důvod opakovaně říkat, že nemám čas, pak něco není v pořádku. Protože ta věc je buď zásadní a měl bych ji udělat. Nebo není důležitá a pak bych to měl říci a ne se skrývat za nedostatek času.

Jak z toho ven?

 1. Nejprve potřebuji sám připustit, že mám nevhodný, neužitečný zvyk. A tím je moje často opakovaná reakce „nemám čas“.
   
 2. Zjistím, odkud tento můj návyk vzešel, co s tím mohu udělat. Například: Aha, dělám za druhé ty věci, které by měli dělat sami. Nebo: Utápím se v internetu, na Facebooku, v hodinových telefonátech s kamarádkami, v hospodě u piva, v dlouhých nic neřešících politických diskusích, na neplodných schůzích, akcích.
   
 3. Nahradím původní zvyk novým, doslova jej vytlačím ze svých projevů. To ovšem znamená, že jednak už nadále nebudu marnit svůj čas a současně nebudu říkat slovní vyjádření o nedostatku času. Místo toho zvolím jinou reakci.
   
 4. Podpořím to odpovídajícím prohlášením, například:

Jsem pánem svého času.

Mám tolik času, kolik potřebuji.

Mám dostatek času na všechny zásadní záležitosti.

Neplýtvám časem na nepodstatné záležitosti.

Každé činnosti věnuji jen tolik času, kolik si zaslouží.

 

Opět zde zdůrazňuji, že nestačí jen říkat si vhodná pozitivní prohlášení. Důležité je snahu o změnu svého návyku uskutečňovat v praxi. Bez toho změna sama o sobě nenastane.

Například na požádání někoho, abych něco udělal, už neřeknu dříve automatické: Nemám čas. Ale třeba dokážu říci: Toto je tvůj úkol, tvoje činnost, nebudu to za tebe dělat.

Nebo: Ano, i k tomuto se postupně dostanu. Ale ne teď. Mojí současnou prvořadou prioritou je toto a toto.

Prostě řeknu svůj názor na rovinu. Nebudu zastírat, zakrývat, skrývat se za jiné nejasné důvody.


Jak se zbavovat starých věcí a špatných návyků

Nebo jak řešit problém, který má mnoho lidí. Dokázat se zbavit starých věcí, nevhodných starých návyků, dlouhodobě vychýlených postojů. Důkladně si uklidit – v prostředí, ve kterém žiji, pracuji a také ve své mysli.

Vše nepotřebné, co už nepoužívám, nebo už bych to neměl používat, dát pryč. Vyhodit to, poslat to dál, darovat jinému člověku, který to potřebuje, nebo prodat, atd. Přestat mít problém s vyřazováním věcí, záležitostí, které už nebudu potřebovat. Zbavit se doposud obvyklého přístupu: To se přece ještě bude hodit, byla by škoda to vyhodit. Jeho důsledkem je totiž hromadění pro mne nepotřebných věcí, které už nebudu potřebovat. Udržování stagnující energie v prostředí kolem mne. Sám jsem se opakovaně přesvědčil o tom, že hromadění všeho, „co se jednou může hodit“, vede k zavalení prostředí nepoužívanými věcmi, materiály. A pokud někdy přece jen nastane situace, že něco z toho bych mohl potřebovat, stejně mám malou šanci to v záplavě nepoužívaného haraburdí najít.

Zásadní je dokázat se zbavit nevhodných návyků, třeba kouření, pravidelného pití alkoholu, přílišného surfování po internetu a sociálních sítích, atd. To snáze zvládnu obvykle tím, že nevhodný návyk nahradím novým pozitivním zvykem.

Obtížné bývá i vyčistit svoji mysl od negativních myšlenek. Nemohu je jednoduše opustit a místo nich ponechat v mysli prázdné místo. Protože když to místo nedokážu zaplnit novými pozitivními myšlenkami, temné síly mi vnuknou jiné negativní myšlenky. O pozitivním naladění své mysli je celý tento text.

Opět je důležité si uvědomit, že nestačí jen říkat si vhodná pozitivní prohlášení. Důležité je snahu o změnu svého návyku uskutečňovat v praxi. Realizace v praxi a podpora pozitivními prohlášeními, to obojí potřebuje jít ruku v ruce, abych takovou změnu dokázal vnést do svého každodenního života.

 

Příklady vhodných pozitivních prohlášení:

S vděčností, snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už v tomto životě nepotřebuji.

Zbavit se nepotřebných věcí je naprosto bezpečné.

Můj pracovní prostor je stále více harmonický, uklizený a inspirativní.

Snadno a spontánně se zbavuji starého a vítám nové.

Zbavuji se minulosti, nechávám čas, aby zhojil každou chvíli mého života.

Mé rozhodnutí skončit s kouřením (brouzdáním po internetu, marněním času v hovorech o politice, atd.), je definitivní.

Zbavuji se definitivně a jednou provždy návyku kouření (brouzdání po internetu, …).


Jak objevit své životní poslání

Výzkumy potvrzují, že většina lidí je nespokojena s tím, jak si vydělávají na obživu. Alan a Barbara Peasovi doporučují najít si své životní poslání:

Vzpomeňte si, co vás baví tak, že byste to dělali i zadarmo. Z čeho jste měli v životě největší radost a nejlepší pocit. Položte si otázku: Co dělám tak, že bych to klidně dělal i zadarmo, ale mohl bych si tím také vydělávat? Pokud na ni dokážete odpovědět, objevili jste jedno ze svých životních poslání.
 

Najít své životní poslání a jít za ním nebývá jednoduché. Člověka odrazuje jeho okolí. Odrazují jej všichni, kteří v životě neuspěli:

Vzdát se svého cíle jen proto, že jste narazili na překážku, je stejné, jako proříznout si tři zbylé pneumatiky jen proto, že jste píchli čtvrtou.

Vítězem není ten, kdo nikdy neselže, ale ten, kdo se nikdy nevzdá.


Shrnutí základních doporučení podle knihy Odpověď

Nejrychleji a nejsnáze se realizují opakované myšlenky spojené se silnou emocí.

Vyvarujte se obav, nejistotě, strachu.

Vyvarujte se také stresu, protože i to je strach.

Vytěsněte ze svého života negativní myšlenky a úvahy, abyste ve svém životě nerealizovali hrůzy.

Otevřete se vůči lidem, dejte najevo, kým jste, nestyďte se za sebe.

Neskrývejte svoji skutečnou podstatu.


Chcete mít lepší život?

Probuďte své srdce, nebuďte jako tvrdý kámen bez emocí, otevřete své city.

Vytvořte si vizi nového života.

Upřesněte své cíle a termínujte je.

Dejte do toho pozitivní emoce – touhu, důvěru v sebe, v Přírodu, ve svoji životní cestu.

Do svého denního režimu zařaďte pozitivní prohlášení.

Obklopte se lepšími lidmi. Udělají z vás lepšího člověka.

Držte se stranou od negativních lidí, toxických lidí, zlodějů snů a citových upírů.

Neusilujte o splnění svých cílů spojením s jednotlivci, institucemi, společnostmi, které mají silnější temné vyzařování přesahující 10 % nebo dokonce 20 %, pro které jsou typické vazby na temné systémy v důsledku jejich neetické činnosti v jiných oblastech, které jsou vázány silnými temnými závazky.

Neusilujte o splnění záležitostí, které jdou plně nebo částečně proti etice světelné cesty, u kterých by se například jednalo o neoprávněné manipulace se životem nebo s druhými bytostmi.


Celkové zhodnocení knihy Odpověď

Z knihy Odpověď jsem doposud v tomto textu přebíral způsoby práce s osobními pozitivními prohlášeními. Z tohoto pohledu je celková informační pravdivost a objektivita vůči světelné cestě a její etice podle Přírody kolem 90 %. Což je na vydanou knihu až neskutečné. Když však dočteme tuto knihu do konce, narazíme i na oddíly, při jejichž čtení budeme vnímat určité vnitřní pochybnosti. A to právě v souvislosti s poslední dvojicí vět v předcházejícím oddílu. To znamená: Jednak spojováním s jednotlivci a institucemi vázanými silnými temnými závazky při prosazování osobních záměrů autorů v Rusku. A dále usilováním o splnění svých osobních cílů, narození dětí, způsobem, který už jde proti Přírodě. Při kterém dochází k neobvyklé manipulaci se životem, konkrétně s početím nového života. Kdy je muž po vážné nemoci neplodný a k početí nedojde obvyklým spojením vajíčka se spermií, ale přenesením DNA otce jiným způsobem. Z tohoto pohledu je celková pravdivost, objektivita a energetická čistota této knihy podle Přírody na úrovni 58 %. Právě kvůli skrytým temným vlivům, které autoři svým jednáním přitáhli na sebe i na knihu, ve které o tom všem detailně píšou.

Obecně, když člověk usiluje dosáhnout něčeho doslova za každou cenu a překročí přitom určité limity dané Přírodou, etikou, karmickými zákonitostmi, vzniká tam pak vysoké riziko skrytého energetického úpisu Temným silám.


Příklady prohlášení pro posílení své vnitřní rovnováhy

Na duchovní cestě světla je pro nás zásadní zbavit se všech zbytků ega a nadřazenosti. A také naopak přehnané podřízenosti. Dokázat se vzepřít manipulaci a ovládání. Napravit si pošramocené sebevědomí. Dokázat být sám sebou. A nenechat si vzít svoji cestu životem.
 

Vhodná pozitivní prohlášení jsou například:

Den za dnem jsem stále více vnitřně vyrovnaný a zdravě sebevědomý.

Den za dnem dokážu lépe hospodařit se svým časem.

Stále více se zbavuji svých vnitřních strachů a prožívám život v klidu a ve větší důvěře v sebe sama.

Stále více se zbavuji všech projevů přílišné podřídivosti vůči druhým lidem.

S pokorou a vděčností se zbavuji dalších částí svého ega.

S pokorou se zbavuji projevů nadřazenosti vůči druhým.

 

Kdy pozitivní prohlášení nepoužívat

Správně formulovaná, napsaná, nebo nahlas vyslovená pozitivní prohlášení můžeme použít, pokud dodržíme zásady správné etiky. To dokážeme zajistit v situaci, kdy nebudeme extrémně vychýlení během probíhající karmické očisty z dávné minulosti. Pokud se nebude jednat o případy, kdy by mohla nastat možnost, že v rámci karmických vrstev se nám otevřela magie z dávné minulosti.

Jak už jsem uvedl, obezřetnost je vždy na místě. Především by měl být maximálně opatrný člověk, který měl v tomto životě nebo v dávné minulosti velký problém s programováním mysli, se zneužíváním této techniky k egoistickým nebo zcela temným cílům. Je to stejné se situací, kde někdo může běžně navštěvovat kostely a nic se neděje. Zatímco pro jiného vyvolá návštěva kostela extrémní očistu nebo dokonce propady vyladění. Záleží, co máme v sobě, z čeho se dlouhodobě čistíme. K čemu má naše bytost sklony, s čím má silné nepříznivé vazby.


Myšlenka jako drobné semínko, které mohu opakováním posílit

Každá myšlenka představuje určité semínko, malé, slaboučké. Když tu myšlenku často opakuji, semínko začne růst a sílit, jakoby klíčit, a okolnosti v mém životě se začnou postupně přizpůsobovat. Pokud vytrvám v tomto opakování, semínko myšlenky plně vyklíčí a věc se začne realizovat v praxi.

Nechceme však, aby nám vyklíčila semínka negativních, nevhodných, nesprávných myšlenek. Proto je tak zásadní hlídat si důkladně věcnou správnost, logiku i etiku každé myšlenky. Sledovat to hlavní, co je posláním člověka v tom kterém oboru činnosti. Když někdo pracuje jako výživový poradce, tak jeho hlavním cílem by mělo být pomáhat dalším a dalším lidem, měnit jim životy. Rozšiřovat myšlenku zdravého životního stylu na další jednotlivce. Učit další jednotlivce mít svůj život pod kontrolou. Učit člověka pracovat sám na sobě. Hlavním cílem by nemělo být vydělat co nejvíce peněz. Peníze přece dostanu až jako důsledek toho, že svoji práci dělám správně.


Příčiny zatemněnosti na první pohled pokrokových firem a hnutí

Mnoho lidí v dnešním světě však vnímá právě peníze jako hlavní motiv své činnosti. Prvořadá touha po zisku vložená do základu se stala jedním ze zásadních důvodů vysoké zatemněnosti mnoha firem, přestože se třeba zabývají (relativně) prospěšným oborem činnosti. Čistotu si dokázaly udržet některé společnosti, které vznikly z jednoznačného motivu pomáhat lidem, měnit pozitivně svět, apod. Jejich původní čistota byla třeba až na úrovni 99 % vůči optimu a dokázaly si ji trvale udržet, protože temné vlivy se u takové společnosti neměly na čem uchytit.

Pokud však původní čistota firmy nebo hnutí byla při založení třeba jen 70 - 80 %, naznačuje to, že převažující myšlenky pomáhat lidem byly částečně spojeny také s jinými záměry, ambicemi - ekonomickými, politickými apod. Byl tam někdo, kdo měl tyto ambice. Tím u těchto hnutí vznikl dostatečně velký prostor na to, aby se temné vlivy měly na čem uchytit. Takové společnosti pak byly silnými temnými vlivy postupně infikovány, částečně nebo zcela ovládnuty. V posledních letech se pro určitá hnutí staly obvyklé i akce spojené s určitým násilím, označované někdy jako ekologický terorismus. Vzniká pak zdánlivě paradoxní situace: Určité hnutí sice prosazuje zdravé prostředí pro život, chrání přírodu a planetu, ale ve vyzařování jejich webových stránek je 70 % temných energií. To naznačuje, že toto hnutí je skrytě ovládnuto a manipulováno temnými vlivy. Jiná známá organizace má ve vyzařování webových stránek dokonce 78 % temných energií. I v tomto případě jde o velmi silné temné ovládnutí. Nebudeme zde jmenovat tyto organizace konkrétně.

Podobně dopadly také například charity zřizované v rámci určité církve. Kdy šlo sice o relativně čistý záměr, spojený ovšem s temnými vlivy přichycenými na církvi. Stává se pak někdy, že podpora ve skutečnosti nedojde k těm, kvůli kterým byl celý systém zřízen. Kolik už toho bylo napsáno o tomto problému.


Pozitivní prohlášení podle Louisy L. Hay

Mnoho příkladů vhodných pozitivních prohlášení uvádí Louise L. Hay (1926 – 2017) ve své knize Miluj svůj život (více např. v článku 71C. Hodnotné knihy s duchovní tématikou, přínosy a nedostatky I). V této knize ukazuje lidem cestu k objevování sebe sama a k uzdravení.

Příklady jejích prohlášení jsou z kapitoly Seznam nemocí. V ní popisuje u každé běžné nemoci jednak pravděpodobný důvod, který mohl odstartovat určitý zdravotní či psychický problém – vychýlené uvažování, vadné každodenní postoje. A dále předkládá ve formě prohlášení nové myšlenkové schéma, nový mentální návyk, kterým je možné dosavadní nepříznivé situaci čelit. A ve svém nitru postupně vytvořit podmínky příznivější. A tímto způsobem „vyléčit a uvolnit své tělo“.

Jako jednoznačně pozitivní vnímáme její knihy Miluj svůj život, Síla je ve vás. I Louise Hay se totiž napojovala na termíny a techniky Staré cesty. Například běžně používá slova afirmace, vizualizace, která sama o sobě přitahují dílčí temné vlivy. Napojování se na termíny a techniky Staré cesty i u jinak velmi čistého člověka přitahuje nenápadně temné vlivy z okolí. Zpočátku jim nitro dokáže odolávat. Temno je však trpělivé a dříve nebo později se dokáže skrytě alespoň v částečné míře vlámat do původně relativně čisté tvorby takového člověka. Výsledkem je pak částečně uchycení se temných energií v některých z jeho příštích děl.

U Louisy, stejně jako u jiných autorů, šlo také o nejrůznější duchovní vazby, které člověk během svého života nachytá. Například Louise L. Hay začala svoji dráhu ve spojení s církevní institucí Church of Religious Science, pravidelně chodila na nedělní bohoslužby a kurzy, stala se poradcem v rámci této církve. Později se věnovala technice meditací, podstoupila intenzivní reflexologii nohou, atd. Často používá pojem Láska, který tady začali používat ve vychýleném manipulativním pojetí Vesmírní lidé, a tím na sebe přitáhla jejich vlivy. To všechno na ní zanechávalo temné stopy a vlivy, které se začaly projevovat u některých z jejích dalších knih a audio nahrávek.
Louise L. Hay také často používá pojem Bůh. Toto slovo můžete jednoduše nahradit třeba slovem Vesmír nebo Příroda.

 

Příklady jejích prohlášení:

Přenáším se přes hranice svých omezení.

Jsem plný energie a nadšení ze života.

Splývám s životem a Vesmír mne bezvýhradně podporuje.

Jsem rozhodnut změnit způsob uvažování, který mi tento nepříznivý stav přivodil.

Mám se rád a sám sobě dovoluji jít vpřed.

Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci.

Jsem v bezpečí, jsem usmířený se sebou i s ostatními.

Zbavuji se minulosti, s radostí a usmířeně prožívám přítomnost.

Odpouštím si, odpouštím všem, odpouštím všemu minulému, jsem svobodný.

Žiji v přítomnosti, vše probíhá ve správném časovém okamžiku i prostoru.

Jsem rozhodný, vše dotahuji do konce.

Zbavuji se mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek.

Vydávám a přijímám radost.

Jsem mimo dosah společenských předsudků, nepodléhám žádným vlivům.

Jsem ochoten růst a měnit se, vytvářím si bezpečnou budoucnost.

Zasluhuji si v životě jen to nejlepší.

Mám rád sebe i ostatní.

Vážím si sebe i ostatních.

Jsem pružný a přizpůsobivý.

Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji.

Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji.

Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti.

Raduji se z každého dne.

Snadno měním své myšlení, celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje.

Je bezpečné být sám sebou.

Raduji se a beru se takový, jaký jsem.

S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku.

Nechávám se vést Vesmírem a jsem vždy v bezpečí.

Vyjadřuji radost ze života, mohu se naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne.


Vzory pro nás nevhodných prohlášení, která používají mágové

Například nemůžeme prohlášením tvrdit něco, co není reálné a nemůže to nastat. V textu 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody jsem se zmínil o tom, že jedním z běžných postupů na kursech magie je impregnování jídla, pití a dýchání myšlenkou. Tehdy v roce 1998 jsme se učili používat následující typická prohlášení, která vycházejí z používání magie. Ta jsou ovšem typická nejen pro učedníky magie. Používají je také běžní lidé, kteří nemají ani ponětí o skrytém magickém pozadí těchto slov. Protože takový návod našli v některé z běžných knih zabývajících se pozitivním myšlením. Na cestě světelného vzestupu taková prohlášení nepoužíváme a nebudeme používat.

Například:

S každým soustem tohoto jídla do mne vstupují všechny živiny, které moje tělo potřebuje.

Proč toto není v pořádku? Když to jídlo ty živiny neobsahuje, tak tam jednoduše nejsou. A aby tam byly, musel bych tu hmotu „znásilnit“, „přetvořit“, a právě tak to dělají mágové. Kvalitní výživu nelze nahradit pouhou energií, jak se to pokoušejí dělat směry označované jako „výživa pránou“, které také vycházejí z magie. Více o tom bylo v textu 77B. Osobní příběh - půsty a bretariánství .
 

Z podobného soudku je také následující prohlášení:

S každým nádechem do sebe nasávám zdraví a s každým výdechem ze mne odchází nemoc.

Proč ani toto prohlášení není z pohledu světelné cesty čisté? Protože běžné dýchání má jen okrajový vliv na zdraví člověka. Pouhých několik jednotlivých procent ve srovnání s více než 70 % vlivu výživy a celkového životního stylu. Impregnací dýchání myšlenkou se snažím dosáhnout výsledku, který nelze pouhým dýcháním za běžných okolností přivodit.
 

Jako lidé na Zemi tady máme obrovské možnosti, ale také určité přirozené limity. Ty je důležité brát v úvahu a s pokorou i vděčností je respektovat. Nemůžeme znásilňovat Přírodu podle svých tužeb a cílů. Nemůžeme měnit strukturu hmoty, jak se nám zachce. Nemůžeme chtít určitý výsledek, například plné zdraví, když stylem svého života směřujeme k opaku. Jsme pouze součástí Přírody, ne jejími vládci. A toto bychom měli respektovat při formulaci svých cílů. Jako světelné bytosti bychom měli na realizaci svých cílů pracovat výhradně eticky čistými způsoby. Při kterých nebudeme zneužívat energii a tvořivou sílu žádné jiné bytosti, jak to magie běžně dělá. Tedy ani energie planety Země, ani energie Přírody.

Tyto přirozené limity jsou zde pro zdárný světelný vývoj lidstva, planety Země, Přírody, Vesmíru. Jsou to světelné pojistky, mantinely pro naši světelnou cestu. Pouze v těchto mantinelech se mohou přirozeně krok za krokem rozšiřovat naše možnosti na cestě světelného vzestupu.


Názorná představa plánů a snů

Na počátku duchovní cesty jsme věděli, že tvořivá představa obvykle označovaná jako vizualizace je základem magie. Například si vizualizovat, jak mou temenní čakrou do mne vstupuje proud energie. Dalším hlavním bodem v magii bylo naučit se přenášet vědomí. Vlastně si dokázat představit, že jsem se svým vědomím třeba v těle jiného člověka a zkoumám, co tam má za problém. Nebo jsem na jiném místě a chci zjistit, co se tam děje. I to jsou magické postupy. Magie podporovaná energiemi z určitého depozita skutečně poskytovala mágům sílu, aby jim tato vizualizace dobře fungovala. Proto zásadně nebudeme používat slova vizualizace, abychom se náhodou omylem nenapojili na nějakou zbytkovou strukturu magie. Nebudeme spojovat svoje představy s ovládáním proudění duchovních energií, s přenášením vědomí na jiné místo, atd. Už jen pouhé rozhodnutí začít něco vizualizovat může spouštět určité automatické procesy, které mají co dělat s využíváním magie. A budeme-li chtít určitým způsobem využít pomoci duchovních energií, pak místo vizualizace jejich proudění jednoduše požádáme Přírodu, planetu Zemi, Vesmír o energie, poděkujeme a budeme bez zasahování sledovat, co se děje.

Jinak samozřejmě není špatné představit si, jak si stavím dům, ať už si to představím v duchu nebo svoji představu přenesu na papír. Takto přece funguje většina lidských činností. Abych něco vytvořil, nejprve potřebuji mít přibližnou rámcovou představu ve své mysli. Tuto představu pak zpřesním do podoby plánu, projektu. A poté ten projekt začnu realizovat. Důležité ovšem je, aby si člověk nepředstavoval něco, co je pro něj v danou dobu nebo vůbec nevhodné.

Chci mít hezký byt? Jednak si jej potřebuji představit. Jak asi bude velký, co vše tam bude. Jak budou uspořádány jednotlivé místnosti. Zároveň je potřeba ponechat určitý prostor pro případnou změnu. Nemusím totiž znát všechny možnosti. Může se stát, že mé představy mne omezují. Že vše lze vyřešit jednodušším a vhodnějším způsobem. Mohlo by se pak stát, že lpění na přesné představě mne blokuje.

Pokud už mám představu, jak by měl vypadat můj byt, pak ještě potřebuji vytvořit rámcový plán, jak si na něj vydělám. A postupně budu dolaďovat detaily. Jak budu tu práci do všech detailů dělat. Je důležité, aby plán byl reálný. Aby cesta k plánu neměla nic společného s manipulováním s druhými lidmi, se zneužíváním druhých lidí, apod.

Když si člověk určitý cíl nedokáže vůbec představit, obvykle to znamená, že na takový výsledek ještě není připraven. A proto ho také ani nemůže dosáhnout. Potřebuje pak nejprve na sobě pracovat a teprve poté bude schopen se do takového stavu mysli dostat. Najít cestu k realizaci takového cíle bude schopen až teprve tehdy, kdy dokáže vnitřně přijmout, že takovým člověkem by se mohl stát, nebo takového cíle by mohl dosáhnout.

Potvrzuje to i následující všeobecně známý výrok:
Váš úspěch je omezen vaší představivostí a závisí na úsilí, které své činnosti věnujete.

Mohu si tedy představit, že tou a tou činností dosáhnu té a té pozice, například že se stanu architektem, lékařem, že dosáhnu pozice vedoucího, ředitele. Potřebuji ale vytvořit reálný plán, který mne do té pozice pomůže dovést.

Představa cíle, plán realizace daného cíle, uvedení plánu do praxe – to jsou tři kroky, které mne mohou dovést k realizaci mého cíle. Celé to funguje, pouze když tyto tři postupné kroky složím dohromady. Pokud bych jen seděl doma a den za dnem si představoval nádherný život, třeba že budu prezidentem něčeho, nebo že budu velmi bohatý, sotva se mi to kdy splní. Představa potřebuje být doplněná jasným plánem, jak něčeho takového mohu dosáhnout. A nakonec přijde to hlavní, dostat ten plán realizace do praxe. Den za dnem na tom začít pracovat. Vložit do toho osobní úsilí, svoji vůli spojenou s odhodláním toho cíle dosáhnout.


Funguje systém RAS úplně každému člověku bez rozdílu?

Napadlo nás, jestli to není tak, že systém RAS začne člověku fungovat až od určitého stupně jeho vnitřního vyladění. Co když do té doby fungovat nemůže? Jak to tedy vlastně je?

JN: Přírodo, jak to je se systémem RAS? Funguje pro každého člověka bez rozdílu, pokud se v jeho mysli opakovaně objevují tytéž myšlenky posílené silnou emocí? (Duchovní komunikace ze 14. 5. 2019)

Příroda v rámci Vesmíru: „Systém RAS představuje určitou zákonitost fungování lidské centrální nervové soustavy a mozku. Tato zákonitost není vázána na duchovní cestu člověka. Není vázána ani na dosaženou vnitřní harmonii tohoto člověka. Funguje to tedy pro každého bez rozdílu. I proto mohli někteří lidé dosáhnout tímto způsobem dočasnou realizaci šílených plánů, dokud je nějaká vyšší síla nezastavila. Stačí si vzpomenout na druhou světovou válku. Nenechte se ukolébat názorem, že jen „vnitřně čistý“ člověk může tímto způsobem ve svém životě tvořit. Každý může takto tvořit. Měli byste proto být vnímaví k situacím, kdy takto začne tvořit na první pohled temný člověk. V dnešním světě přece už v mnoha státech existují určité pojistky demokracie. Možnost, aby lidé jako celek včas zasáhli a neumožnili takovému člověku získání velké hmotné moci. Protože jakmile hmotnou rozhodovací a řídící moc získá, už je pozdě na uplatnění snah zastavit takového člověka. Demokratické možnosti jednání už byly odsunuty.

Zastavit realizaci šílených plánů je sice i pak možné, ale obvykle až za cenu velkého utrpení všech. Jako se to stalo právě ve druhé světové válce. Nepodceňujte proto první náznaky a jednejte hned. Kdy ještě máte reálnou možnost dosáhnout změny mírovou, klidnou cestou. Ať už jako vedoucí určitého týmu, kdy někdo z členů týmu začne realizovat neetické způsoby činnosti. I jako řadový pracovník, který si něčeho všimne a jeho povinností je nepřejít to, ale zkusit vhodnou formou toho člověka upozornit. A pokud není ochoten to přijmout, tak informovat vedení. Podobně i lidé na cestě světelného vzestupu by se měli navzájem upozorňovat, pokud se v jednání jednoho z nich objeví neetické prvky. To je přece princip vývoje. Včas upozorňovat na drobné chyby jednotlivců, aby jejich hromaděním nezačala klesat harmonie celé skupiny. Selháním jednotlivce, kterého se ostatní báli včas upozornit na opakované drobné chyby, pak ztrácí celá skupina."

 

Cituji ještě slova Kamily Špirkové, která obdržela při komunikaci s Přírodou ze 7. 3. 2019:

Příroda: „Systém RAS, o kterém se v knize píše, je vlastně prostá přírodní zákonitost, jakási hra energií, přeměna, přetvoření energií. Nestačí jen říkat si ráno a večer pozitivní prohlášení, je třeba toto pozitivní prohlášení žít po celý den, být pozitivní, smát se, dělat legraci, žít v radosti. A potom toto trvalé nastavení nedovolí proniknout temné energii zevnitř a zvenku, protože když už během dne trvalé energetické nastavení nějaké je, těžko nějaký závan energie toto vepsané nastavení přepíše. Takže RAS je o tvrdé práci na sobě sama. Jde o to, abyste přečkali určité množství kritických dnů, tímto obdobím je číslo 21.

Když tímto obdobím těžkých zkoušek projdete, máte vlastně již vyhráno, ale musíte toto období přečkat, nevzdat to. A celé toto období bude vypadat asi tak, jako by vám někdo házel klacky pod nohy. Doslova házel jeden klacek za druhým a vy přes ně skáčete. Takto si to převeďte na váš hmotný život. Vždy ten váš konkrétní. Ale když to dokážete, budete odměněni.

Sama sis včera všimla, že v tom, co se ti událo, je něco automatického, vyšší síla, vyšší inteligence. Že to, že jsi se včera během pár minut vyladila, je jakoby odkudsi řízeno. Ano je. Ale tomuto řízení musí předcházet vaše tvrdá práce, oněch 21 dní, bez této vaší práce nejvyšší inteligence nemůže fungovat, protože se nemá na co napojit.“


Jak dlouho trvá přepsání starého návyku novým?

V řadě knih se objevují informace, že k přepsání starého návyku novým je potřeba 3 týdnů, někteří autoři uvádějí 4 týdny. Můžete očekávat, že během tohoto období budete procházet řadou dílčích drobných zkoušek. Kdy vás budou vnější události provokovat, abyste se vrátili ke starému návyku. Není vždy jednoduché si v ten moment uvědomit, že už přece nebudu reagovat tak, jak jsem reagoval vždycky. A místo toho zareagovat novým způsobem.

I když toto období úspěšně přečkáte, ani pak ještě není hotovo. Určité pro vás provokativní situace se budou objevovat znovu, na jiných rovinách, v jemnější formě. Například když se vám obnaží karmické vrstvy z minulosti s podobnými návyky. Nebo v určitých kritických situacích, když jste zdravotně či energeticky oslabeni, případně stahováni nepříznivými vnějšími vlivy. Působením prostředí, zatemněných bytostí při setkání, apod. V tomto směru uvedu následující vlastní zkušenost:

Také jsem v určitém období začal pracovat na pozitivním nastartování své mysli. Od té doby si zhruba pět minut ráno a pět minut večer před spaním opakuji pozitivní prohlášení. Zpočátku mimo jiné zaměřená na to, abych dokázal z každé vnější události vybrat to pozitivní a zůstal v klidu. Zdálo se to jednoduché a dokázal jsem procházet i drobnými každodenními zkouškami své pevnosti – doma v rodině, s kolegy spolupracovníky, i při setkáních s cizími lidmi. Výsledkem byla skutečnost, že zhruba po měsíci jsem začal vnímat vyzařující teplo v oblasti hrudi a srdce. Rozpoznával jsem to jako své trvale pozitivní vnitřní naladění. Vnímal jsem, že ať se kolem mne děje cokoliv, dokážu už být v klidu.

To jsem si jen myslel. Ale zavolal, na jediný okamžik jsem opustil svůj talíř. Stačilo pár vteřin a náš pes tu moji večeři zhltnul. Doslova jsem vypěnil a zásady byly pryč. Až za několik minut jsem se dokázal srovnat.

Proč se mi to takto stalo? Centrální Karma mi řekla následující: „Příliš ses pohroužil do práce. Nesledoval jsi včas své základní potřeby. Navíc to jídlo nebylo z pohledu živin v tu chvíli pro tebe optimální. Měl jsi přece i jinou možnost. Následoval jsi však svůj letitý zvyk.“


Vděčnost a poděkování za to, co mám, čeho jsem dosáhl

Přeměně sebe samého v člověka s trvale pozitivním přístupem k životu napomáhá i opakovaná vděčnost a poděkování za to, co už mám, čeho jsem dosáhl.

Například:

Děkuji s vděčností za příležitost nové cesty, kterou jsem v tomto životě dostal.

Děkuji s vděčností za to, že jsem potkal v tomto životě příležitost cesty světelného vzestupu.

Děkuji, že jsem dostal příležitost této práce.

Jsem vděčný za tento další pozitivní den.

Jsem vděčný za to, že každou méně příznivou situaci dokážu vyřešit s klidem a nadhledem.

Jsem vděčný za každého člověka, který se nechal inspirovat našimi informacemi a pozitivně si tím změnil život.
 

Prohlášení, předsevzetí i poděkování jsou způsobem, jak se vyhýbat negativním myšlenkám, pocitům. Je to způsob, jak se naladit do pozitivního myšlení. Jak nevhodné myšlenky a postoje ze svého vědomí čím dál více vytěsňovat. Jak si účinně krok za krokem tvořit nový život. Život naplněný světlem, pozitivitou, radostí a úspěchy.


Místo kritiky pozitivní hodnocení a ocenění druhých

Je už to naše lidská zvyklost, že více kritizujeme, než chválíme. Nestojí nám to za to, někoho pochválit. Ale příležitost ke kritice si nenecháme ujít.  I vlastních dětí si všímáme především v okamžiku, kdy dělají něco nepatřičného. Zatímco jsou-li v klidu, máme dost práce s jinými činnostmi a děti ponecháme jejich osudu. A důsledek toho všeho podle Allana a Barbary Peasových?

Typické pětileté dítě slyší slovo ANO dvanáctkrát denně, a slovo NE stojednadvacetkrát.

Přitom je tak zásadní druhého pochválit. Pomáháme mu tím budovat jeho zdravou sebedůvěru. Zatímco pokud si najdeme čas pouze na to, abychom druhého kritizovali, pak jej tím zašlapáváme do bahna. A způsobujeme to, že v dalším životě bude mít problémy s prosazením sebe sama. Bude mít trvale potlačené vlastní sebevědomí.

Proto nešetřeme pochvalami. Pochvalme i sami sebe za to, co už jsme dobrého vykonali. A především opakovaně chvalme své lidi, členy rodiny, kolegy, atd. Dejme si závazek každý den někoho povzbudit, pochválit, například za každý dílčí úspěch. Pomůže jim to nastartovat den.

A když někdo naopak pochválí vás, vždy to přijmout a poděkovat. Nenaznačovat, že si tu pochvalu nezasloužíte. Místo „není za co“ jako reakci na poděkování odpovědět spíše slovy „rád jsem to pro tebe udělal“. Ani nedávat najevo, že pochvalu nepotřebuji, že je pro mne zbytečná. Protože tím vyjadřuji určitou nadřazenost nad druhými, nevážení si jejich názoru.


Aktivní životní styl – cvičení, procházka

K přeměně svého života na nový, trvale pozitivní, napomáhá i vnesení pravidelné tělesné aktivity do našeho denního plánu. U jednotlivců na Nové duchovní cestě je tento bod poměrně jednoznačný. Každý, kdo je vědomě součástí Nové duchovní cesty, cvičí pravidelně svoji sestavu Pěti Tibeťanů. A nejen to. Kromě toho se věnujeme i dalším pohybovým aktivitám. Cvičíme jiné pohybové sestavy, posilujeme, běháme, jezdíme na kole, na lyžích, pomáhá i obyčejná procházka v přírodě. O tom, jak pohybová aktivita pomáhá naší celodenní náladě, bylo více v předchozím pokračování.


Důležitá role kolektivu

V každé cílevědomé činnosti je velmi důležitá role kolektivu. Člověk by se neměl odtrhovat od ostatních, od kolektivu, od přátel. Samotářství je vždy určitým způsobem omezující. Protože právě kolektiv dává člověku určitou zpětnou vazbu od druhých. Kolektiv dává každému jeho členu podporu, povzbuzení, ocenění. Dává mu impulsy k dalšímu rozvoji. Dává mu možnost podělit se o své zkušenosti s ostatními.

Správný kolektiv funguje tak, že všichni se podělí o to, co dělají, co je dovedlo k úspěchu. Protože vědí, že úspěch jednoho pomůže k úspěchu dalším. Ve správně fungujícím kolektivu nemá místo závist, nepřejícnost, neexistuje zastírání, kamuflování. Takový kolektiv jde pak ve svém vývoji nahoru a ruku v ruce s tím jdou nahoru i všichni jeho členové.


Základem k posunu v životě je práce na sobě

Toto pojednání o pozitivním myšlení a pozitivních prohlášeních uzavřu následujícími slovy:

K pochopení, že k pozitivním změnám v mém životě povede především trpělivá a odhodlaná práce na sobě, mne přivedl především Jim Rohn, světově známý motivátor odhodlání a úspěchu. Právě jeho myšlenky mi později pomohly v nalezení správné duchovní cesty. Karmická očista na cestě světelného vzestupu mi poté umožnila dojít k poznání, že pokud člověk prožívá v životě určité utrpení, nepohodu, není to v prvé řadě vlivem vnější situace, vnějších podmínek. Ale především je to důsledkem vnitřní nevyrovnanosti. Dílčích negativních projevů v mém myšlení a jednání. To, co považuji za utrpení, mohu překonat vlastní proměnou. Rozpoznáním svých vychýlených vlastností, nevhodných negativních projevů při hodnocení vnějších událostí a stejně tak při jednání s druhými lidmi. Soustavnou prací na tom, jakých témat se budou týkat mé převažující myšlenky. Nebo podle výše uvedeného indiánského přísloví: jakého vlka budu den za dnem opakovaně krmit.
 

Některé ze zásadních myšlenek Jima Rohna:

Není rozhodu­jící, co člověk dělá, ale jaký je motiv jeho činnosti, co stojí v pozadí jeho jednání a jaká je jeho osobní filozofie.

Chceš-li, aby se změnila situace kolem tebe, potřebuješ se sám změnit.

Chceš-li sám dosáhnout úspěchu, potřebuješ nejprve dovést k úspěchu několik dalších lidí.

Chceš-li, aby se změnil tvůj život, potřebuješ změnit svůj osobní přístup, svoji životní filozofii.

© Jiří Novák, červen 2019
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 176
 • 30
 • 24
 • 25
 • 24

Celkový počet hlasů: 279