Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 2. Proč je důležité zajímat se o duchovní pozadí života?

2. Proč je důležité zajímat se o duchovní pozadí života?

Jiří Novák Vloženo 1.2.2010
Jiří Novák

Chceme-li změnit sebe samého nebo svět, musíme umět nahlédnout do duchovního pozadí světa. Duchovní pozadí světa totiž působí na každého, ať si o tom myslí cokoliv. Přitom duchovní pozadí má vyšší prioritu než hmota. Ani vůle nedokáže vždy překonat vlivy z duchovního pozadí světa. Násilí, které se všude kolem nás tak rozmohlo, je výsledkem ztráty spojení se svým duchovním pozadím. Proto je v dnešní době tak důležité překonat veřejné odmítnutí existence duchovní roviny života. Jedním z principů fungování duchovního pozadí světa je to, že pokud ubližuji druhému, tato agrese se jednou ke mně jako bumerang vrátí.

Potřebujeme znát odpovědi na otázky, kdo jsme a odkud pocházíme

    Právě duchovní rovina života a kontakty s ní umožní odpovědět na otázky, které od nepaměti byly středem pozornosti. A přesto na ně běžný člověk nezná odpověď. Co je to osud? Do jaké míry je život člověka určován jeho svobodnou vůlí a do jaké míry je předurčen? Co se s námi děje po fyzické smrti? Skončila tímto okamžikem naše existence jako bytosti nenávratně a definitivně nebo jsme se jen transformovali, převtělili do jiné formy existence? Jak to, že si někteří lidé pamatují zážitky i z doby před narozením, z doby před tímto životem? Existují další mimozemské civilizace nebo jsme ve Vesmíru sami? Co je to Vesmír, jak vznikl a co bylo před ním? Je to výsledek pouhého náhodného výbuchu? Nebo jej někdo vytvořil, či dal jej vytvořit? Kde se vzal na této planetě člověk? Proč jsme tady my lidé na planetě? Jsme tady jenom tak navíc? Nebo máme v rámci planety, přírody, Vesmíru nějaké důležité poslání? A tak dále, a tak dále.

    Možná znám odpovědi na tyto otázky, stejně jako řada dalších lidí. Tyto odpovědi nám ale neposkytla věda. Ani výuka ve školách. Získali jsme je tím, že jsme se více než druzí zajímali také o duchovní rovinu světa. Například věda tvrdí, že člověk se vyvinul nahodilou evolucí z neživé hmoty. Paradoxem je, že vědci požadují důkazy a potvrzení jakéhokoliv duchovního jevu opakovatelnými pokusy, ale sami žádným pokusem neprokázali, že fenomén života se jen tak náhodou sám vytvořil z neživé hmoty. Žádný vědecký pokus nepotvrdil, že jeden druh živé bytosti může přejít evolucí v jiný druh. Navíc, prastaré báje z mnoha částí světa tvrdí naprosto nezávisle, že člověk byl stvořen vyššími bytostmi.
 

Chceme-li změnit svět, musíme umět nahlédnout do duchovního pozadí světa

    Těžko se necháme uspokojit tím, že odpovědi na tyto a podobné otázky v běžném životě nepotřebujeme. My ale nechceme být pouhými ovcemi, které bezmyšlenkovitě plní volání svých instinktů a dělají den za dnem to, co je pro ně obvyklé. Tyto otázky jsou základem naší existence. Znalost odpovědí na tyto otázky nám dává sílu vymknout se všeobecně přijímanému trendu vývoje, který směřuje ke katastrofě jako již vícekrát předtím. Dává nám pochopení, co je nezbytné udělat, má-li se život na této planetě celkově změnit k lepšímu. Mají-li konečně skončit všechny války, násilná ovládání jedné země druhou, hrozby katastrof.

    I v normálním životě se dokážeme lépe orientovat, pokud vidíme jakoby pod povrch věcí, záležitostí, událostí. A nevnímáme-li pouze to, co je vidět a slyšet. Pokud člověk vnímá a připouští pouze hmotnou rovinu života, pak často nezná skutečný záměr jevu, činu. Nezná příčiny, které jev vyvolaly. Vidí záležitosti jakoby pouze z povrchu a nemůže tomu proto rozumět. Právě duchovní rovina života nám poskytuje větší nadhled nad situací, nad událostmi, nad životem jednotlivců. Máme větší přehled o tom, co se s nimi děje. A jaké jsou skryté příčiny toho, čím prochází. Máme větší rozhled, lépe chápeme souvislosti. Dobrý vedoucí vidí i pod povrch záležitostí a často se rozhoduje správně. Naopak špatný ředitel vnímá věci jen z pohledu materiální stránky a mnoho jeho rozhodnutí je špatných. Abych se vyznal ve fungování svého života i životů druhých lidí kolem mne, potřebuji vnímat i tu skrytou tajemnou atmosféru v pozadí jevů a událostí. Která těmi osobami hýbe. A která obsahuje skryté důvody, proč to nebo ono udělají. Často se říká – muž je hlavou rodiny a žena je krkem, který tou hlavou hýbe. Odráží to skutečnost, že ženy snáze vyciťují skrytou duchovní rovinu života. Zatímco muži mívají převahu síly a rozhodovacích ambicí ve hmotné rovině života. Nejlépe pak fungují rodiny, kde muži dokáží naslouchat a respektovat duchovně vnímavější ženu.
 

Lidé odmítající duchovní rovinu se cítí odděleni

    Většina lidí žije zcela pohlcena výhradně hmotnými projevy svých životů. Hlavním motivem veškeré činnosti mnohých je uspokojování svých velikášských hmotných potřeb. Majetek, úspěch, kariéra, převaha nad druhými. Další skupina zase nedá dopustit na svůj rozum a na uznávané vědecké teorie. Nic jiného než hmota a hmotná rovina života pro ně neexistuje. Neváhají se tvrdě bít za svoji pravdu. Za to, že nic dalšího v pozadí za hmotou již není. Co je důsledkem toho, že lidé odmítají duchovní rovinu sebe sama i celého světa? Postavíte-li do prostoru několik hmotných těl s jejich rozumem, na první pohled je vidět, že takto uvažující lidé jsou zřetelně odděleni jeden od druhého. Tělo jednoho člověka se přece neprolíná s druhým. Navíc každý má na sobě oblečení, které mu dodává určitou ochranu a ještě více zdůrazňuje izolovanost od druhého. Je naprosto logické, že z tohoto ryze hmotného pohledu se lidé cítí odděleni jeden od druhého. Nad jakoukoliv spolupráci u nich převažují pocity soupeření, nevraživosti, žárlivosti, závisti. A neváhají pak prosazovat své potřeby na úkor druhých. I za cenu manipulace, násilí, vražd, nebo dokonce i genocidy jiného národa. Násilí, násilí a zase násilí. I do sportu, dříve čisté a etické činnosti, se stále více vkrádají podvody, lži, manipulace. Úspěch a výhra za každou cenu. Doping, prodávání výsledků utkání samotnými hráči nebo rozhodčími. Sázení na výsledek, který pak takto neférově ovlivním.

    Manipulace, ovládání, lži, přetvářka. To jsou časté doprovodné jevy v našem světě. To jsou způsoby, jakým jeden člověk odmítající své duchovní pozadí prosazuje své potřeby proti dalším takovým. Rodina proti rodině, politická strana proti jiné straně, národ proti národu, jedna lidská rasa proti jiné rase. A dokonce i rodiče proti vlastním dětem nebo děti proti rodičům. Ano, toto všechno je důsledkem odmítání duchovní roviny života. Je to snad přirozené? Je toto situace, která tu má být?
 

Pokud ubližuji druhému, tato agrese se jednou ke mně jako bumerang vrátí

    Zkusme uvažovat jako člověk, který chápe, že hmota není všechno. Který ví, že jeho fyzické tělo je stejně jako těla druhých lidí obklopeno několika úrovněmi duchovního těla. Úrovněmi zasahujícími do vzdálenosti několika desítek centimetrů nebo i dále od jeho hmotného těla. Tento člověk vnímá, že jednotliví lidé nejsou odděleni. Že se naopak prolínají svými duchovními obaly a energie z těchto obalů na sebe vzájemně působí, jakoby spolu na skryté rovině komunikují. Takový člověk chápe, že když ubližuje druhému, ubližuje tím i širšímu celku, kterého je sám součástí. Ubližuje-li politik jiné straně, ubližuje tak i zemi, kterou obě strany zastupují. A za čas se tato vyvolaná bolest přenese zpátky na něj. Vrátí se k němu jako bumerang a on pocítí drtivý dopad své původní agrese sám na sobě. Přijde k němu přes ruce jiného člověka, přes mašinérii jiné instituce. Je to jako když plácne do vody, aby vyvolal vlnobití, které má ublížit druhým. Jenže za nějaký čas se toto vlnobití kdesi odrazí, vrátí se zpátky a podrazí nohy i jemu, který to vše vyvolal. Takový je zákon skutečného duchovního vývoje člověka. Toto všechno vyplývá z poznání duchovní roviny člověka a pochopení principů jejího fungování. Můžeš mít různé schopnosti, převahu nad ostatními, moc i bohatství. Ale jednoho dne tě tvé násilí a ovládání, které jsi vyslal na druhé, přece jen dostihne.
 

Lidé jsou předurčeni ke spolupráci a nikoliv k soupeření

    Co kdyby navíc naše oči byly schopny vnímat realitu komplexně. A viděli bychom jak hmotné, tak i duchovní složky všech objektů a bytostí, jako to dokáží někteří lidé. Sledovali bychom pak, jak se kolem hmotných těl bytostí rozprostírají na větší vzdálenosti jejich další a další jemnější duchovní úrovně. A jak se lidé těmito jemnějšími úrovněmi navzájem prolínají a prostupují. Přesně tak, jak o tom píše James Redfield v knize Celestýnské proroctví. Dokonce bychom mohli vidět, jak se tyto duchovní úrovně spojují ve větší celky, které vzájemně spolupracují. Rodiny, pracovní skupiny, sportovní týmy, národy, civilizace. Spolupráce místo nepřiměřeného soupeření.
 

Násilí je výsledkem ztráty spojení se svým duchovním pozadím

    Takže proč to všechno násilí, manipulace, války, ovládání jeden druhého v dnešním světě? Protože drtivá většina lidí ztratila spojení s jemnějšími vrstvami své vlastní bytosti. Zůstal jim pouze pocit vnímání hmotné části sebe sama. A nejenom, že svoji jemnou duchovní části nevnímají. Dokonce tvrdí, že nic takového neexistuje. Učí je to přece mnoho let ve školách. Hustí to do nich sdělovací prostředky ze všech stran. Takový člověk pak nemůže chápat, že když ubližuje druhému člověku, ubližuje i většímu celku, kterého je sám také součástí. Nechápe proto, že tato bolest se za čas přenese i na něj. Vrátí se k němu jako bumerang a on pocítí podobné ublížení sám na sobě. Chceme přece vyléčit tuto civilizaci a zbavit ji násilí, terorismu, válek. Chceme, aby se lidé začali chovat naprosto a zásadně jinak. Pak je tady ale jediná cesta. Většina z nás se musí nejprve naučit respektovat a uznávat duchovní rovinu života a celého světa. Postupně se ji snažit plně pochopit a udělat základní kroky k tomu, abychom ji také začali vnímat. A navíc se dokázat postavit proti všemu, co se nás snaží z této skryté roviny ovládat.
 

Překonat veřejné odmítnutí existence duchovní roviny života

    Závěr z toho všeho je jednoduchý a naprosto zřejmý. Rozhodující příčinou terorismu, válek, násilí a veškeré manipulace v současném světě je veřejné odmítnutí existence duchovní roviny života prakticky všemi oficiálními institucemi každého státu. Lidstvo jako celek, pokud má přežít na této planetě a nebýt spláchnuté další z mnoha katastrof, musí nutně dojít k nalezení čisté pravdy o existenci a fungování duchovního pozadí světa. A nejen k jejímu nalezení, ale i k jejímu veřejnému uznání. Musí dojít k tomu, že předkládané pravdivé duchovní poznatky budou spojeny s nejnovějšími poznatky vědy. A výsledkem se stane jednotný a ucelený systém nového lidského vědění, který bude všeobecně uznávaný a každému přístupný. Ten bude v sobě zahrnovat a spojovat jak materiální vědecké poznatky, tak také duchovní informace přesahující hranice hmotné reality. Nebude opomíjet, podceňovat a vylučovat ani hmotnou, ani duchovní rovinu, které tvoří dvě protikladné, ale zároveň neoddělitelné a doplňující se stránky tohoto světa.
 

Duchovní pozadí má vyšší prioritu než hmota

    Je ještě další dobrý důvod pro to, abychom nepodceňovali skryté vlivy duchovního pozadí světa. Tento svět je totiž koncipován tak, že duchovní pozadí, duchovní struktury, mají vyšší prioritu, než hmotný svět. Duchovní pozadí je určující pro fungování celého světa jako celku i pro fungování jeho dílčích částí, např. člověka, přírody, počasí apod. Avšak ať chceme nebo nechceme, tuto skutečnost musíme respektovat. Jinak se nám život postupně vymkne z rukou. To je totéž, jako když člověk nerespektuje prioritu duchovního pozadí přírody a jejího skrytého fungování tak dlouho, až se jednoho dne příroda vzbouří a přicházejí záplavy, zemětřesení a jiné drtivé údery pro lidstvo.
 

Ani vůle nedokáže překonat vlivy z duchovního pozadí světa

    Kdysi jsem cestou městem zahlédl bombastickou reklamu jakési banky: „Dokážete cokoliv“. Mysleli tím zřejmě, že s jejich penězi dokážeme všechno, co si jen představíme. Je tomu opravdu tak? Je naše lidská vůle podpořená navíc penězi, majetkem, veřejnou mocí, všemocná? Ano, my jako lidé máme svobodnou vůli. Máme právo rozhodnutí, právo svobodné volby cesty. Ale sami víme, že to někdy nestačí na to, abychom si vybrali takovou cestu životem, po jaké toužíme. Už jste někdy zažili pocit, že nemáte život ve svých rukou? Že s vámi cosi smýká a přitahuje do vašeho života nepříznivé události, nebo někdy zase výjimečné štěstí? Události jsou skutečně někdy silnější než jakákoliv vůle i libovolné materiální prostředky a možnosti. A člověka zdrtí rakovina, neobvyklá nehoda, například pád letadla do moře, který se odehrál právě v tomto období. Když airbus francouzské letecké společnosti Air France se zřítil 1. 6. 2009 do Atlantiku s 228 lidmi na palubě.
 

Duchovní pozadí světa působí na každého, ať si o tom myslí cokoliv

    Jak takové příklady naznačují, přestože naše vůle dokáže být silná, je tady ještě něco dalšího v pozadí, co bývá mnohdy silnější. A žádná vůle nám pak nepomůže. To je právě to duchovní pozadí světa, které obsahuje motivy, impulsy, ale také pravé příčiny našeho chování i skryté příčiny událostí, kterými procházíme. Odtud na nás působí neurčité vlivy vymykající se našim běžným smyslům a často i našemu rozumu. Mnoho lidí neuznává tento skrytý duchovní vliv. To ovšem vůbec neznamená, že na ně duchovní pozadí nebude působit, že jejich život nebude skrytě ovlivňován. Duchovní pozadí světa působí na každého, ať si o něm myslí cokoliv, dokonce i když ten člověk tvrdě popírá jeho existenci.

    Pokud však duchovní pozadí respektuji, nebo jsem s ním dokonce ve spojení, pak se takovým vlivům dokážu vyhnout. Takoví lidé mívají předem nejasné tušení, vnitřní pocit, intuici, že se něco stane. A na poslední chvíli tuto cestu zruší. Statistiky jednoznačně vypovídají o tom, že velmi vysoké procento obyvatelstva v podvědomí předem tuší nešťastné události. Bylo zjištěno, že výrazně větší počet zrušených rezervací, než je obvyklé, vykazují lety, které skončí katastrofou - viz Viktor Farkas (Záhadné skutečnosti). Výrazně menší počet pasažérů cestuje ve vlacích, které se srazí nebo vykolejí a i v těchto vlacích bývá nejmenší počet osob ve vagónech, které budou havárií nejvíce poškozeny. To je dokladem toho, že řada lidí vědomě i podvědomě vnímá a respektuje náznaky vycházející z duchovního pozadí světa. A to jim v řadě situací dokáže zachránit život.
 

Razantní zvrat ve fungování světa je na spadnutí

    Jak jsme asi daleko od doby, kdy světová věda oficiálně uzná duchovní pozadí života? Řekl bych, že velmi blízko. Mnozí lidé vnímají, že razantní zvrat ve fungování tohoto světa je na spadnutí. Náznakem takových převratných dějů je vždy situace, kdy se rozpory a konflikty v daném celku nepřiměřeně zostřují. Kdy se začíná obnažovat veškerá špína, kterou tento svět v sobě táhne. A začíná vycházet najevo většina toho, čím je obyčejný občan ovládán. Navíc bedlivý pozorovatel si všimne, že řada vědeckých objevů 20. a 21. století vnáší do vědy více skrytého, nematerialistického, duchovního. Do vědy a jejích objevů se čím dál více dostávají duchovní prvky. Striktní oddělení vědy od duchovních nauk se začíná pomalu ale jistě rozplývat. Postoj mnoha vědců k duchovním jevům se postupně začíná měnit.

    Viktor Farkas (Skryté skutečnosti, str. 300) uvádí: „Ankety na amerických univerzitách a jiných vysokých školách kupodivu ukázaly, že 65 % profesorů považuje mimosmyslové schopnosti a vnímání za prokázané. Vědeckých přednášek na neortodoxní témata přibývá a je třeba dodat, že přednášejícími jsou uznávané kapacity… Ať je tomu jakkoliv, hráze mezi seriózním a neseriózním se prolomily, musely se prolomit… Spěcháme k novým břehům. O jejichž existenci se dříve ani nediskutovalo. I když veřejností téměř nepovšimnut, rozrůstá se nezadržitelně tábor vědců, kteří se zabývají esoterickými, mystickými a paranormálními fenomény.“
 

Už i astronomie naznačuje existenci duchovního pozadí

    A ještě následující příklad, který naznačuje, že jsme blízko převratu ve vědě. Uvedu slova astrofyzika Jiřího Grygara, jinak také místopředsedu Evropské organizace skeptiků (Hlubinami vesmíru, TV Noe, 2008): „My jsme si mysleli před 15 lety, že Vesmír víceméně známe – Sluneční soustavu, galaxii, místní kupu galaxií, kupy galaxií, nadkupy, … A teď jsme zjistili s hrůzou, že jsme na začátku. Protože jestliže naše vědomosti o Vesmíru, které jsme zatím zveřejňovali, o kterých jsme hovořili, … tak jestliže tohle představuje 4 % hmoty Vesmíru a to ještě je spíš horní odhad… Tak je to jenom taková malinká špička ledovce a naprostá většina toho ledovce je pořád pod hladinou. Najednou musíme znovu přemýšlet o tom, jak vůbec ten Vesmír začít zkoumat, abychom z toho něco pořádnějšího věděli. Protože je téměř jisté, že z takové malinké špičky těžko můžeme usuzovat na to, co se odehrává pod tou hladinou, kam pořádně nevidíme. To je důvod k veliké skromnosti.“
 

Skrytá látka ve Vesmíru

    Soudobá astronomie udělala oproti dalším vědeckým odvětvím ohromný skok dopředu. Mnoha pozorováními nezávislých vědeckých týmů totiž bylo zjištěno totéž. Že cosi neviditelné udržuje galaxie pohromadě a vyvolává v nich určité vazebné či soudržné síly. To cosi nazvali skrytou (tmavou, temnou) látkou a prokázali, že bez ní by galaxie nedržely pohromadě a nemohly by ani vzniknout. Astronomové samozřejmě nemohli přímo změřit gravitační účinky tmavé látky, ani neprokázali, že skrytá látka gravitaci vyvolává. Dokázali však výpočtem odhadnout, jak velká gravitace by měla uvedené celky udržet pohromadě a jak velká je skutečná gravitace vyvolaná běžnou hmotou v uvedené oblasti. Výsledek je neočekávaný. Ta část Vesmíru, kterou vnímáme zrakem a fyzikálními přístroji, tvoří v přepočtu na gravitační působení necelých 5%. A že to ostatní skryté neviditelné „něco“ má podstatný vliv na fungování Vesmíru jako celku. Potvrzují to následující vědecké citace.

     „Skrytá hmota… v podobě jakéhosi oblaku – haló – tvoří neviditelnou hmotnou kulisu a gravitační lepidlo každé galaxie a udržuje ji ve stabilní formaci. Bez ní by se i naše Mléčná dráha rozletěla do prostoru… Víme kde je, nevíme ale co to je.“ (Dagmar Gregorová, Skrytá hmota – 75leté vesmírné tajemství, OSEL.cz, 24.8.2008). „Naše pozorování naznačují, že neviditelná temná hmota, která nevydává žádné světlo,… byla hlavním činitelem při formování a vývoji galaxií, a že jasné aktivní galaxie se rodí uvnitř shluků temné hmoty…“ (Výzkumný tým Cornellovy University, Ithaca, New York, USA, viz Miroslava Hromadová, Galaxie se narodily uvnitř shluků temné hmoty, OSEL.cz, 27.4.2006).

    Dříve by astronomové řekli – je to náhoda, že galaxie má právě tento tvar. Dnes říkají, že galaxie se narodily uvnitř shluků, závojů temné hmoty a tvar galaxií je těmito závoji determinován. Je tady ovšem jediný rozdíl. Astronomové tomuto neviditelnému a přístroji nezjistitelnému pozadí říkají „skrytá (temná) hmota“ a „skrytá (temná) energie“, v angličtině „dark matter“ a „dark energy“. Přitom se zdá, že to je totéž, čemu já říkám „duchovní pozadí“ nebo „duchovní rovina“ života či světa. A jak už jsem naznačil, duchovní pozadí je pro fungování našeho světa prioritní, určující. Zatímco hmota je druhotná. A co říká dnešní astronomie? Že rozložení této nepozorovatelné látky je prvotní příčinou ve Vesmíru, zatímco seskupení viditelné hmoty do galaxií a supergalaxií je až druhotným následkem. Není to snad to samé? Takže už i věda v měřítku obrovských vesmírných celků prokázala, že cosi neviditelné a nepoznatelné existuje v pozadí za hmotou a má schopnost organizovat běžnou viditelnou hmotu do struktur. A má to určující vliv na chování Vesmíru jako celku. A proč v tomto příspěvku všude píšu Vesmír s velkým „V“? Protože Vesmír považuji za živou bytost. Ale o tom více až v některém z dalších pokračování. Příště si řekneme více o bezpečném, ale také o nevhodném způsobu pronikání do duchovního pozadí světa.
 
O autorovi:
  Jiří Novák je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má za sebou 20 let praxe jako vědec a vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekonomické (doc., RNDr., CSc.). Po dalších devíti letech přípravy na novou životní etapu funguje od r. 2003 jako duchovní učitel a léčitel zabývající se diagnostikou a optimalizací fungování energetického systému a čaker člověka. Pomáhá nasměrovat člověka na novou duchovní cestu. Kromě desítek seminářů měl v  letech 2003 – 2007 celkem 24 veřejných přednášek o duchovní problematice v Kulturním domě Vltavská v Praze 7.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, únor 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 328
  • 28
  • 27
  • 19
  • 28

Celkový počet hlasů: 430


Diskusní téma: 2. Proč je důležité zajímat se o duchovní rovinu života a světa

Datum 11.08.2010

Vložil M.Pernička

Titulek Delší dobu studuji různé duchovní směry, staré i nové

a hledám ten, který pro sebe považuji za nejvhodnější. Zatím jsem se nerozhodl. Mohl byste mi stručně sdělit proč je právě ten Váš nejlepší?

Datum 15.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Delší dobu studuji různé duchovní směry, staré i nové

Pane Pernička, čtěte v klidu dál, odpověď najdete na mnoha stránkách. Navíc článek 35 představuje určité shrnutí. Mluvíte o Nové duchovní cestě jako o jednom z mnoha duchovních směrů. Tyto stránky však vysvětlují, že tato cesta čistého stabilního vzestupu je jedinou možností, jak dostat sám sebe i celé lidstvo ze situace duchovní krize, která zde všeobecně panuje. Všechny ostatní způsoby, metody, učení, rituály, které shrnujeme pod název Stará duchovní cesta, představují slepou uličku, která nevede ven z krize. Která přináší jen opakování stále stejných zásadních chyb, které byly příčinou drtivých katastrof v minulosti. Na pochopení, proč tomu tak je, je zde uveřejněno již více než 40 článků a řada dalších textů. V klidu přijímejte tyto nové informace. A jste-li na jejich přijetí připraven, začnete podle jednoduchých návodů zde uvedených na cestě svého vzestupu pracovat. Nejste-li připraven, budete jako mnozí další rozumovat, polemizovat, proč toto nemůže fungovat. Jenže toto jsou stránky zabývající se praktickou duchovní cestou. Rozumem nemůžete rozhodnout, která cesta je pro vás ta nejvhodnější. Jedinou možností je vyzkoušet si to. A podle toho, kde jste, buď začnete zkoušet to staré, nefungující, nebo vás to rovnou přitáhne k vyzkoušení si toho nového. Což vlastně není nic jiného, než zdravý čistý životní styl.