Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 68A. První zjištění o existenci tří úrovní Stvořitelů nad Vesmírem

68A. První zjištění o existenci tří úrovní Stvořitelů nad Vesmírem

Jiří Novák Vloženo 9.1.2014
Jiří Novák

Jak jsme vůbec dospěli k poznání, že nad naším Vesmírem jsou tři sféry Stvořitelů? Překročení bariéry 12. vnějšího energetického těla člověka otevírá cestu k poznání duchovních úrovni v rámci našeho Vesmíru i nad ním. Tři úrovně stvořitelských sfér „nad“ naším Vesmírem. Kosmický vír obsahující náš Vesmír, paralelní vesmíry a tři sféry Stvořitelů. Typické pro informace přenášené channelingem je to, že jsou považovány za „hotové“ informace o vysoké úrovni pravdivosti. Naopak na cestě světelného vzestupu jsou přicházející informace postupně upřesňovány. Tři základní zdroje informací o dávné minulosti. První kolo získávání informací, pokus napsat knihu. Druhé kolo – pořádání veřejných seminářů a přednášek. Proč v počátečním období hodně lidí z této cesty odešlo? Rysy a tendence podkopávající základy světelné cesty. Třetí kolo upřesnění informací – články na internetu.

Do procesu stvoření člověka zasahovaly bytosti různých sfér a úrovní

Z mnoha náznaků vyplývá, že proces stvoření člověka nebyl nahodilým neplánovaným aktem, ani neproběhl najednou jako jednorázová událost. Stvoření lidských civilizací naopak představovalo nesmírně složitý a cílevědomě řízený dlouhodobý proces, na kterém se podílely hmotné i nehmotné bytosti mnoha různých duchovních sfér a úrovní. Cílem tohoto nového tématu o Stvořitelích označeného číslem 68 je pokusit se tento složitý proces Stvoření lidské bytosti dnešnímu člověku více přiblížit. Vyložit, jakou úlohu měly v tomto procesu tři úrovně Stvořitelů nad naším Vesmírem, i jak do tohoto procesu zasahovala samotná Příroda.

Překročení bariéry 12. vnějšího energetického těla člověka

Nejprve vysvětlím, jak jsem já a další lidé vůbec dospěli k poznání, že nad naším Vesmírem jsou tři sféry Stvořitelů. Na jaře roku 1999, krátce po Velikonocích, překročili první lidé svým vědomím frekvenční bariéru svého 12. nejvyššího vnějšího energetického těla. Tím byl proražen začátek cesty neomezeného světelného vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy. Poprvé se tak připraveným lidem otevřela tato skrytá možnost, kterou má každý dnešní člověk 2. typu uvnitř sebe. Ale kterou nikdo předtím v uplynulých staletích a tisíciletích od okamžiku vysazení nového lidstva 2. typu na Planetě nedokázal otevřít.

Důležité pro otevření této skryté možnosti byl návrat k samotným základům duchovní cesty. Nesledovat cestu hledání dalších a dalších duchovních informací, studování dávných duchovních učení, seznamování se s všeobecně doporučovanými metodami duchovní práce a učit se používání nejrůznějších duchovních pomůcek. Ale ještě před tím vším začít soustavnou prací na sobě posilovat světelné základy své bytosti. Protože to mi umožní později rozlišit, co z dostupných informací odpovídá skutečnosti a co už nikoliv. A co je skutečně čisté, světelné, příznivé pro další vývoj mne samotného i celku. A co naopak příznivé pro světelnou evoluci není.

Jak už jsem připomenul ve více textech, tato práce na sobě představuje posilování tří základních opěrných bodů světelné cesty:

Zaprvé pravidelnou péči o své čakry každodenním cvičením Pěti Tibeťanů správným způsobem. Zadruhé – zkvalitnění své stravy z pohledu hmotného složení i doprovodných bioenergií. A zatřetí – soustavně se vyhýbat záležitostem, které světelný vzestup blokují.

Viz články 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry, 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů, 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo? a řada dalších, odkazy na ně jsou uvedeny v textu U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?

Otevření Nové duchovní cesty

Otevřená cesta neomezeného světelného vzestupu nás postupně dovedla až za frekvenční hranice našeho Vesmíru do dalších vyšších světů a duchovních úrovní. Pro tuto cestu jsme přijali název Nová duchovní cesta. Nová duchovní cesta je tedy cestou člověka, který každodenní vytrvalou péčí o harmonii a vyváženost své bytosti dokázal v sobě otevřít doposud skrytou možnost a šanci neomezeného duchovního vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy.

Více o tom bylo v článcích 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.

Naproti tomu pojmem Stará duchovní cesta označujeme všechny doposud veřejně publikované informace, metody, pomůcky i principy duchovní práce z pohledu duchovních učitelů, kteří v sobě schopnost neomezeného světelného vzestupu prozatím otevřít nedokázali. Typické pro tyto poznatky, metody a pomůcky je, že místo podpory světelného vzestupu vede drtivá většina z nich člověka naopak k pádu ze Světla.

Často jde také o smíchání informací, které světelnou cestu podporují, s informacemi, které jdou naopak proti Světlu. Typické pro to jsou například knihy Jamese Redfielda. Které obsahují na jedné straně informace mimořádné hodnoty. Na druhé straně jsou však v některých dílčích záležitostech poplatné uznávaným nesprávným teorií Staré duchovní cesty. Autor například zaměňuje spojení s Přírodou za spojení s Bohem. Nebo hovoří o budoucí cestě lidstva do nehmotné dimenze.

Více o základech vzestupné světelné cesty je v článcích 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V  a také v jednotlivých textech oddílu Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?

Ještě nepřišla doba, aby se Nová cesta automaticky masově otevírala dalším lidem

Zatím je stále ještě vysoce nepravděpodobné, že se běžnému člověku s obvyklým způsobem života, který začne soustavným způsobem usilovat o světelnou cestu, tato skrytá možnost neomezeného světelného vzestupu otevře jen tak sama od sebe. A už vůbec nemožné je, že by se sama od sebe otevřela člověku, který se v tomto životě spojil s celou řadou metod a učení Staré duchovní cesty. K jejímu otevření je totiž potřeba dosáhnout poměrně obtížně splnitelné podmínky:

Dosáhnout vnitřního souladu s Přírodou tím, že se dokážu způsobem svého fungování trvale udržet nad hranicí 95% vnitřního vyladění své bytosti vůči osobnímu optimu. A to lze jednoduše měřit otevřeností pro příjem optimální hmotné výživy a bioenergií. Dosáhnout toho lze pouze a výhradně sledováním hmotné skladby i energetické kvality své každodenní výživy a každodenní péčí o své čakry správným způsobem. A dalším základním předpokladem, třetí oporou, je navíc dokázat ze sebe setřást parazitující temné systémy, které na sebe člověk dobrovolně navázal buď studiem a praktikováním metod Staré duchovní cesty nebo svými vychýlenými materialistickými či jinými postoji, případně i kontakty s nevhodnými bytostmi, systémy, institucemi.

Důvody, proč je důležité udržet se nad hranicí vnitřního vyladění 95%, jsou detailně vysvětleny v článku 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III. Další informace o tom jsou v duchovní komunikaci Proč je důležité posílení základů své bytosti?

Postupné odkrývání duchovních úrovní nad hranicemi dosahu Staré duchovní cesty

Po otevření Nové duchovní cesty se nám začala postupně odkrývat struktura světů a duchovních úrovní jednak nejprve v rámci našeho Vesmíru a postupně i nad ním.

Přičemž slůvko „nad“ je zde chápáno nikoliv ve smyslu místním (například nad stolem, nad horou), ale vztahuje se k výši frekvence nosné energie, která je pro daný svět či úroveň typická. V tomto smyslu pak spojení „nad Vesmírem“ znamená dosažení dalšího duchovního světa, u kterého frekvence nosných bioenergií překračují frekvence typické pro náš Vesmír. Ať už jde o bioenergie světelné – pravotočivé nebo o bioenergie temné – levotočivé.

Detailněji se budu problematice frekvencí bioenergie uvnitř našeho Vesmíru i mimo něj věnovat v dalším připravovaném okruhu 69A. Frekvence sfér.

Takže celý postup „vzhůru“ by měl být chápán jako postup rozšiřování našeho vědomí a našeho vnímání do stále vyšších a vyšších hladin frekvencí bioenergie. Nikoliv jako odchod ze hmoty a snaha přejít ze hmoty do nehmotných duchovních úrovní.

Jak to vypadá v duchovních úrovních našeho Vesmíru?

Nejprve stručně popíšu, co se nám při této cestě „vzhůru“ postupně ukazovalo. Na počátku vzestupné světelné cesty se nám nejprve odkryly jednotlivé duchovní úrovně našeho Vesmíru. Vnímali jsme, že teprve vysoko nad úrovní harmonie dvanácti vnějších energetických těl člověka se nachází sféra andělů Dhyanů. Tedy těch nejvyšších andělů, kteří měli na starosti lidskou civilizaci ve hmotě.

S působením andělů Dhyanů je spojena legendární Kniha Dhyanů, o které se zřejmě poprvé zmiňuje Helena Petrovna Blavatská, zakladatelka Theosofické společnosti, ve své knize Die Geheimslehre z roku 1888 (v českém překladu Tajná nauka). V této knize popisuje svůj přímý kontakt s touto knihou kdesi v Tibetu. V roce 2001 pak uveřejnil rozsáhlý úsek informací z této knihy i podrobné komentáře o její podobě Ivo Wiesner ve své knize Stezka draka.

Některé úvahy přitom naznačují, že spíše než o skutečnou knihu v té podobě, jak běžně knihy známe, šlo o jakousi energetickou informační strukturu schopnou napojit se na vědomí připraveného člověka a zprostředkovat mu nejen suché informace, ale také obrazy a děje. Použité termíny v publikovaných úsecích této knihy však způsobují, že jako celek je celé sdělení pro běžného člověka jen málo srozumitelné.

Ještě o něco výše nad úrovní andělů Dhyanů pak bylo možné se postupně informačně spojit s planetou Zemí, poté také s Přírodou a ještě výše i s Vesmírem - Kosmickým vědomím. Při další cestě frekvencemi vzhůru jsme vnímali bariéru, která náš Vesmír ohraničovala „shora“. Což by opět mělo být chápáno nikoliv místně, ale z pohledu frekvence bioenergií.

Tři úrovně stvořitelských sfér „nad“ naším Vesmírem

Když jsem poprvé svým vědomím pronikl „nad“ Vesmír a začal procházet oblast duchovních úrovní nad Vesmírem, vnímal jsem nejprve, že těsně nad Vesmírem navazuje Sféra Stvořitelů Otců. Že zde žily a fungovaly bytosti Tvůrců našeho Vesmíru i dalších paralelních Vesmírů. Nahoře byla tato sféra oddělena od další úrovně. Přicházející informace naznačovaly, že jde o Sféru Stvořitelů Ještěrů. A ještě výše nad ní pak navazovala, a to v pořadí jako třetí a přitom nejvyšší, Sféra Stvořitelů Moudrých draků.

Tehdy mi nic z toho nepřipadalo divné. Protože o zásazích Ještěrů – Plazů do vývoje na Zemi jsem již dříve četl určité informace v knize Barbary Marciniak Poslové úsvitu. Šlo o informace, které byly přejaty od Plejáďanů přicházejících z budoucnosti. Více o tom viz článek 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru. A naproti tomu o Moudrých dracích se opakovaně zmiňoval Ivo Wiesner ve svých knihách. Jedna z nich má dokonce název Děti moudrých draků.

Postupně jsme začali bádat, proč jsou tam nahoře nad námi právě tři oddělené Sféry Stvořitelů. Jaký to mělo význam v procesu stvoření člověka. Zjišťovali jsme, zda bytosti těchto sfér vzájemně spolupracovaly nebo zda naopak mezi sebou soupeřily. A jestli tito Stvořitelé mají něco společného s ještěry a draky na naší Planetě. A jakou vlastně sami mají nebo měli podobu. Zda se podobali nám lidem, nebo spíše ještěrům či drakům. Také nás zajímalo, kdo vlastně celý tento projekt tří stvořitelských úrovní nad sebou vytvořil. A co tím původně sledoval.

Na počátku naší cesty však přicházející informace byly nejednotné, často si protiřečily a nebylo z nich možné určit věrný obraz minulosti a současnosti těchto Stvořitelských světů. A tak jsme se v návalu dalších přicházejících úkolů přestali touto problematikou zabývat. A brali jsme nadále existenci tří Stvořitelských úrovní jako fakt, který ovšem zatím nedovedeme detailně vysvětlit a zdůvodnit.

Už tehdy jsme tušili, že tři úrovně Stvořitelů nějak souvisí se základní trojicí energií uvnitř bytosti člověka 2. typu. Tedy s jeho životní jiskrou, která podle dávných legend souvisí se Stvořiteli Otci. Dále s hadí silou člověka, která by naopak měla souviset se Stvořiteli Ještěry. A nakonec s jiskrou vědomí, která zřejmě má co dělat se Stvořiteli Moudrými Draky.

Tato trojice Stvořitelských úrovní pak byla nahoře zakončena další silnou bariérou. Po jejím překonání se odkryl další vzestup k vyšším světům, které Geoff Boltwood ve své knize Posel nazval souhrnným pojmem Nekonečné vědomí. Připomínám ještě jednou beze změny schéma útvaru, který Geoff Boltwood označil jako Kosmický vír. Toto schéma bylo již dříve uvedené v textu 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy:

 

Úplně dole je náš svět, ve kterém žije běžný člověk – hmotná rovina, astrální rovina, nadzemská posmrtná dimenze, vyšší hladina posmrtné dimenze, kterou Stará cesta označuje jako sféru ducha, zatímco nižší úrovně posmrtné sféry popisuje jako sféru duše, centra duchovních mistrů nad Planetou. Nad tím vším je vyznačena hranice dosahu Staré duchovní cesty. Až nad touto hranicí ve volných duchovních sférách Vesmíru jsou úrovně harmonie nejvyšších andělů Dhyanů, úroveň vědomí planety Země, Slunce a Kosmického vědomí. To vše již je tedy mimo běžný dosah Staré duchovní cesty.

Kosmický vír obsahující náš Vesmír, paralelní vesmíry a tři sféry Stvořitelů

Nad naším Vesmírem a jeho duchovními úrovněmi se tedy nacházejí tři sféry Stvořitelů. A teprve nad nimi ukončuje celou oddělenou strukturu našeho světa další bariéra znamenající hranici Kosmického víru, která je z energetického pohledu mimořádně pevná a odolná. Připomínám, že uvnitř tohoto Kosmického víru se nachází jak náš Vesmír a další paralelní Vesmíry, tak také úrovně našich skutečných Stvořitelů, ale zároveň i všechny lidmi uměle vytvořené představy o Bozích a další umělé konstrukce o způsobu fungování duchovního pozadí světa, které jsou součástí Staré duchovní cesty, ale které realitě příliš neodpovídají.

Detailní informace o Kosmickém víru jsou uvedeny v článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru. V připravovaném článku 69A. Frekvence sfér  uvedu i frekvenční údaje pozic, na kterých se jednotlivé úrovně a bariéry nacházejí. Ještě připomínám, že záležitostmi Bohů, Stvořitelů jsem se zabýval také v článcích 36A. Co všechno se skrývá pod pojmem Bůh?, 36B. Stvořitel, andělé, Kosmická inteligence, mimozemšťané, Dnešní magie se čím dál více podobá umělému náboženství.

Sféry Stvořitelů se nacházejí mimo frekvenční úrovně dostupné běžně v našem Vesmíru. I proto nebylo jednoduché dopracovat se nejprve k rozpoznání skutečnosti jejich existence a později také k jejich detailnějšímu popisu, k vysvětlení okolností jejich vzniku, a k nástinu průběhu jejich historie. A případně naznačit současný stav v těchto sférách.

Připomeňme nejprve, jak se informace předávané na těchto stránkách postupně dotvářely a stále ještě dotvářejí. Jak jsme se během uplynulých čtrnácti let posouvali ke stále vyšší a vyšší úrovni pravdy. K podrobnému popisu tří úrovní Stvořitelů nad naším světem se dostaneme až v následujícím pokračování 68B. Sféra Stvořitelů Moudrých draků a její postupný vývoj.

Svět je doslova zavalen vychýlenými informacemi přejatými channelingem

Pro dnešní dobu je typické, že člověk na Staré duchovní cestě přijme channelingem určité informace odněkud z duchovního pozadí světa. Obvykle je považuje za vyšší nebo dokonce i nejvyšší možnou pravdu a neváhá s jejich zveřejněním. Právě takto byla naše Planeta postupně zanesena obrovským množstvím „pozoruhodných“ informací o tom, co vše je možné nalézt v duchovním pozadí světa. Kam vlastně cesta nás lidí dlouhodobě směřuje a co dále můžeme od vývoje očekávat. Případně jak o nás pečují naši vesmírní bratři a jak nám pomáhají nasměrovat vývoj správným směrem. Tyto informace pak přebírá jeden zdroj od druhého.

Typické pro informace přenášené channelingem je to, že jsou považovány za „hotové“ informace o vysoké úrovni pravdivosti. A jako takové už není potřeba je dále prověřovat. Naopak za důležité je považováno jejich veřejné šíření, aby se s nimi mohla seznámit co nejširší oblast duchovně orientované veřejnosti. Právě z tohoto pohledu je pak nekriticky přebírá řada dalších autorů. A takto se stávají pro jednotlivce hledající světelnou cestu vyšší pravdou. Pro některé se stávají doslova základní abecedou na duchovní cestě.

Předkládaná shoda v informacích je pouze zdánlivá

Přitom by na místě mělo být přinejmenším pochybování o hodnotě takových informací. Obvyklé pochybnosti by měly vést k hledání jiných skutečně nezávislých zdrojů informací v duchovním pozadí světa, které by potvrdily totéž. To se však obvykle nestane.

Řada autorů pak považuje za prokázání hodnoty informací to, že jsou opakovány na mnoha nezávislých webových stránkách s duchovní tématikou. Až teprve důsledné pátrání dokáže odhalit, že třeba informace o určitém dávném duchovném učení sice publikuje řada nezávislých autorů ve hmotě, ale všichni přitom čerpali z jediného neprověřeného zdroje informací. Jeden z více takových případů připomenu v dalším textu.

Takže takovéto potvrzení objektivity informací jejich výskytem na mnoha webových stránkách i v řadě knih je pouze iluzorní, zdánlivé. Ve skutečnosti jde mnohdy pouze o rozšíření určitých informací z jednoho jediného zdroje. A právě takto postupně získávají původně pochybné informace punc nejvyšší pravdy.

Skutečná pravdivost některých na mnoha místech publikovaných informací přitom naopak bývá velmi nízká. Takové informace pak nejsou a nemohou být oporou žádoucího nového vývoje, ale naopak zavádějí hledajícího člověka do slepých uliček, na kterých klíč k nápravě své vlastní bytosti i celého světa nenajdou.

Zdokumentuji to na jenom z příkladů veřejně uznávané teorie, která byla přenesena z jednoho pochybného mimozemského zdroje a poté byla nekriticky přejata celou řadou duchovně orientovaných jednotlivců.

Historie vzniku jedné z nepravdivých teorií

Připomenu historii vzniku a rozšíření teorie, kterou jsem podrobně rozebral v rámci článku 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno? Jde o „Teorii dvanácti dimenzí“ spojenou s plánovaným odchodem lidstva do nehmotné 5. dimenze. Další pozornost jsem tomuto tématu věnoval v článku 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze.

Když jsem při pokusu zhodnotit toto učení pátral po skutečných zdrojích, zjistil jsem, že na počátku stojí úzká skupina Evin Starbuilders. Tato skupina byla založena 17.2.1990 v USA trojicí osob vzdělaných v různých oblastech duchovní problematiky Staré duchovní cesty. Vedení se ujal člověk, jehož tituly před jménem naznačují, že jde o doktora vzdělaného v teologických naukách. I to je dost průkazný náznak, že celé toto pojetí dimenzí vychází z náboženského naladění, z náboženského postoje k realitě. Tato skupina si vytvořila vlastní webové stránky. A postupně začala vydávat i vlastní časopis Federation Flash, ve kterém se vyjadřovala ke všem možným duchovním tématům. Některá čísla tohoto časopisu jsou doposud dostupná na Internetu.

Skupina sama o sobě napsala, že v březnu 1993, tedy 3 roky po vzniku skupiny, došlo k situaci, kdy mimozemské bytosti „vstoupily“ do členů skupiny a takto začaly „projektovat své vědomí do lidské formy“. Tvrdily o sobě, že jsou vyslanci Federace Světla, jakési Rady sdružující více než tisíc mimozemských mistrů. V úvodu této teorie její autor sám uvádí, že jde o mimozemský model duchovních dimenzí.

Takže informace jim od té doby začínají „diktovat“ mimozemské bytosti z řad hnutí Vesmírní lidé, z civilizací sdružených do Galaktické konfederace, o jejichž metodách zásahů na Zemi bylo více v textech 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Pomocí internetové archivní služby jsem pak s přispěním jednoho čtenáře zjistil, že tato skupina zakončila existenci někdy na konci roku 2005, kdy vydala poslední dostupné číslo jejich časopisu. Je pravděpodobné, že ukončení existence jejich webu a tím i veřejné činnosti může souviset s postupným odchodem Vesmírných lidí ze Země, o kterém jsem psal v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmírua které začalo na jaře 2004.

Tato původně úzká skupina tak dokázala vytvořit jakési nové hnutí. Z jejich pohledu bylo zřejmě cílem tohoto hnutí rozšířit hodnotné informace, které by postupně přispěly k dosažení zásadních změn ve vývoji naší civilizace. A vzali to do rukou skutečně profesionálně. Vytvořili vlastní webové stránky a pravidelně vydávali časopis. Vytvořili tak centrum, na které se zřejmě v té době obracela řada čtenářů z celého světa. Tato činnost trvala 15 let, poté se však zcela odmlčeli.

Ze svého pohledu bych naopak považoval za důležité, když už se někdo rozhodne takto přispět ke změně vývoje na Zemi, že celé to hnutí nemůže trvale zůstat záležitostí organizátorské činnosti pouhých tří jedinců. Ale že po nich převezmou žezlo vedení tohoto směru další připravení lidé. Aby ti lidé, kteří se informačně na tento projekt napojili, nezůstali ze dne na den v jakémsi vzduchoprázdnu. Za 15 let činnosti té skupiny přece bylo více než dost času, aby takoví pokračovatelé byli mezi všemi příznivci této teorie nalezeni a dostatečně připraveni. Aby tak celý projekt, včetně třeba dalšího vydávání časopisu, mohl jejich prostřednictvím fungovat i nadále. To se však nestalo. A vysvětlení důvodu jejich odmlky jsem ani v archivu nenašel.

Přesto však tato převzatá teorie dvanácti dimenzí stále ještě „žije“. Dokonce se vyskytuje na mnoha webových adresách u nás i v zahraničí. Dokonce se dá říci, že doslova „ovládla“ myšlení celé řady duchovně aktivních lidí na Planetě. Nikoho už nezajímá, odkud ta teorie vlastně pochází. Kdo ji přenesl, kdo ji poprvé u nás ve hmotě sepsal. A co dál dělají její tvůrci, jak pokračují ve vedení světa ke světlým zítřkům. A co dál dělají Vesmírní lidé, od kterých byla taková teorie přenesena.

Údajnou vysokou hladinu pravdivosti této mimozemské teorie berou někteří duchovně orientovaní jednotlivci jako naprosto zjevný fakt. Tato teorie se tak stala pro tyto duchovně orientované jednotlivce podobným zásadním a klíčovým učením, jakým je pro materialisty Darwinova evoluční teorie. Obě tato učení však mají jedno společné. Ani jedno z nich neodpovídá skutečné realitě tohoto světa.

Toto byl pouze jeden z více podobných příkladů. Tento příklad naznačuje, jak informace přijaté z pochybných zdrojů stále přetrvávají, a dokonce získávají celosvětovou pozornost, velkou prestiž, vysoké ocenění. Lidé jsou takovými informacemi krmeni až do té míry, že jim tyto informace dokonale zaplní jejich nitro, tam se plně uchytí a vlastně tak zablokují, uzavřou toto nitro před možností přijmout nové informace, které již skutečně odpovídají pravdě. Navíc nejde jen o předsudky. Na takové nepravdy jsou obvykle nabalené temné energie, aktivní temná napojení. A to vše ty jednotlivce, kteří se tomuto učení bezvýhradně „oddají“, účinně stahuje do pádu k Temnu. Stačí k tomu i pouhé studium takových teorií, aniž by to člověk začal na sobě soustavně praktikovat.

Tři základní zdroje informací o dávné minulosti

V porovnání s původem některých informací uznávaných v rámci Staré duchovní cesty, které byly rovnou předloženy jako hotové, chci zdůraznit, že zveřejňované informace o Nové duchovní cestě nebyly přejaty naráz, ale byly vytvářeny, doplňovány, upřesňovány v průběhu let postupně. Informace se mně a dalším jednotlivcům, kteří stáli na počátku zrodu Nové duchovní cesty nebo se přidali v několika prvních letech, odkrývaly krok po kroku. A zpočátku byly některé z přicházejících detailů do jisté míry i rozporné.

Při pokusech získat informace vyšší úrovně pravdy o fungování duchovního pozadí tohoto světa jsme se neorientovali na jediný informační zdroj. Naopak jsme se snažili soustavně využívat tří základních zdrojů informací:

První možností bylo využít informací z karmického čištění nás i dalších jednotlivců na cestě světelného vzestupu. Karmická očista přitom není jednorázovým procesem, ale naopak dlouhotrvající cestou. Při frekvenčním postupu vzhůru v rámci Nové duchovní cesty stále pokračuje karmické čištění bytostí na NDC. V závislosti na výši frekvence, na kterou bytost na své světelné cestě právě dosahuje, se jí postupně otevírají a obnažují karmické vrstvy se zážitky v minulosti, které se odehrávaly na těchto frekvencích. Například z období hmotného života v dávné Atlantidě, nebo z období fungování jako anděl Dhyan, případně dokonce z období existence ve sférách Stvořitelů nad Vesmírem.

Takové karmické vrstvy se pak stávají zdrojem dalších a dalších informací, které jsou mnohdy překvapivé. Informace z tohoto karmického čištění byly pro nás rozhodujícím zdrojem získávání nových informací. Naznačovaly nám, po čem dále máme pátrat, odpovědi na jaké otázky máme dále hledat.

Druhým zdrojem informací pak byly záměrně zadávané duchovní komunikace s konkrétními otázkami. Člověk však potřebuje být dostatečně trpělivý na počátku své duchovní komunikace. A počítat s tím, že hned nebude schopen takto získat informace o vysoké úrovni pravdy. Protože na začátku své cesty se napojuje na instituce, které jsou ještě příliš frekvenčně nízko a nemají dostatečnou úroveň nadhledu. Přesto je důležité na zdokonalování své duchovní komunikace pravidelně pracovat den za dnem a počítat s tím, že zpočátku budou přicházet především všeobecně známé informace.

Na počátku Nové duchovní cesty byl navíc problém v tom, že některé duchovní instituce, které se ozývaly, nebyly dostatečně čisté. Informace od nich nám pak situaci příliš neusnadnily (více o tom bude v následujícím oddílu). Takto předávané informace si totiž často protiřečily, k vyšší úrovni pravdy jsme tak zatím stále ještě neměli přístup. Střípky informací z karmického čištění a odkrývaná minulost nás i dalších bytostí zůstávaly celé roky tím nejzásadnějším zdrojem informací.

Až v posledních letech vystoupalo čelo Nové duchovní cesty dostatečně vysoko a získalo tak vysoký duchovní nadhled nad celkovou situací. A celý systém NDC se navíc tímto vzestupem dostatečně vyladil a stabilizoval. Proto už nové informace přicházející z duchovních komunikací mají dostatečnou pravdivostní hodnotu.

A třetí možností bylo využít informačního odkazu dávných legend a bájí dostupných ve hmotné rovině planety Země. Informací publikovaných jinými autory, kteří se tímto odkazem dávné minulosti zabývali. Proto byly na počátku světelné cesty pro nás tak důležité například knihy Ivo Wiesnera. Také takové informace výrazně napomáhaly dalšímu a dalšímu upřesňování našeho pohledu na fungování tohoto světa a jeho duchovních úrovní.

Na cestě světelného vzestupu jsou přicházející informace postupně upřesňovány

Pokud jde o duchovní komunikace v rámci vzestupné světelné cesty, znovu zdůrazňuji, že jde o něco jiného, než shora inspirovaný channeling. Blíže jsem se zásadním rozdílům oboustranně svobodné duchovní komunikace a channelingu zabýval v článku 60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě.

Během postupu čela Nové duchovní cesty směrem k vyšším frekvencím jsme se snažili duchovně komunikovat s nejrůznějšími bytostmi z vyšších světů. Ale jejich náhled na problémy našeho světa až úplně dole na žebříčku světů se mnohdy i značně lišil.

Je to naprosto pochopitelné a logické. Protože člověk se dostává k vyšším hladinám pravdy postupně v závislosti na tom, jak frekvenčně stoupá. Při této cestě vzhůru jsme míjeli jak bytosti, duchovní instituce a světy relativně čisté, tak také jiné silně zašpiněné, nebo i zcela propadlé Temnu. Navíc vzestup čela NDC směrem vzhůru byl doprovázen alespoň dílčí základní očistou všeho, s čím se toto čelo setkávalo. To čistější bylo vylaďováno, aby se mohlo spojit se systémy NDC a stát se součástí světelné evoluce. To zcela temné bylo naopak odstraňováno z vývoje.

Stávalo se pak i to, že některé z bytostí, sfér, institucí, se kterými jsme se pokoušeli jeden den duchovně komunikovat, tam už další den nebyly. Protože je očistné světelné energie doprovázející vzestup čela NDC automaticky odstranily z vývoje, když u nich zjistily nevratnou úroveň zatemnění, kterou již nelze očistit. Zůstávalo jen to, co svědčilo světelné evoluci. Situace se měnila den za dnem. Měnilo se okolí čela Nové duchovní cesty, měnila se povaha energií a světů, na které toto čelo naráželo. A stejně tak se někdy měnily i přicházející informace.

Stávalo se i to, že ty duchovní úrovně, instituce, které nás podporovaly, dokud jsme byli pod nimi, na nás naopak začaly útočit, jakmile zjistily, že začínáme stoupat až nad ně. To už ego těchto systémů nedokázalo ustát.

Systém Nové duchovní cesty je samoopravný a dokáže reagovat na nově vzniklé situace a skutečnosti. Viz texty 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu. Tento systém tedy není předem hotový a tím i ztuhlý, nehybný, neohebný, bez jakéhokoliv vývoje. Naopak je schopen neustále se přizpůsobovat potřebám vývoje, neustále reagovat na nové skutečnosti a tvořící se vyšší etické zásady. V tomto systému nemá nikdo zajištěné privilegované místo na výsluní navěky, jak to předpokládají teorie Staré duchovní cesty.

Viz například duchovní komunikace Magie jako pozůstatek bývalé moci, slávy a postavení a odpovědi v diskusi pod touto komunikací.

Každopádně jsme už v té době na počátku cesty vnímali, že mnohé z teorií předkládaných v rámci původní Staré duchovní cesty jsou omylem. Protože realitě našeho světa neodpovídají. Jejich pravdivost Příroda hodnotila jako velmi nízkou, někdy až na úrovni pouhých 10 – 15% souladu se skutečnou realitou a nastoupeným směrem vývoje.

První kolo získávání informací, pokus napsat knihu

Najít vyšší úroveň pravdy, jak vlastně struktura našeho světa vypadá, však nebylo vůbec jednoduché. Nové informace nepřicházely naráz, ale postupně se upřesňovaly a někdy i v dílčích situacích zcela měnily.

V období prvních let po roce 2000 jsem měl touhu co nejdříve vydat knihu s těmito přicházejícími novými informacemi. Stejně tak jako mnozí další, když poprvé navázali duchovní spojení a získali odtud nové, neobvyklé informace. A skutečně jsem na této knize pracoval. Jak už jsem však vysvětlil v článku 45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II, ta kniha již sice byla dokonce připravena k tisku v roce 2001, ale nakonec nevyšla.

V té době byla v mém uvažování stále ještě řada rozumových prvků. Ještě jsem se nenaučil plně řídit svůj život přicházejícími impulsy. Nebo jsem sice impulsy respektoval, ale rozumově jsem jejich význam deformoval. A navíc kvalita a čistota přicházejících impulsů ještě nebyla dostatečná. A tak jsem sice vědomě usiloval o vydání knihy, ale vnější okolnosti nakonec toto vydání znemožnily. A naznačily tím, že vhodná doba ještě nenastala.

Až později jsem pochopil, že informace v připravené knize stále ještě obsahovaly určité procento nepřesností, nepochopených souvislostí i menších omylů. Že tyto informace bude ještě nezbytné dále upřesnit, než bude vhodné předložit je širokému okruhu zájemců.

A navíc, v té době jsme ještě nebyli připraveni čelit otevřeným útokům zastánců magie a jiných propagátorů Staré duchovní cesty. Neměli jsme dostatek argumentů na obhajobu naší cesty. Tehdy stále ještě na naší Planetě převažovaly staré tendence ve fungování hmotné úrovně i jejího duchovního pozadí. Nové principy se teprve začínaly nenápadně prosazovat, a to nejprve v duchovním pozadí světa. Dnes už je situace zásadně jiná. Principy Nového vývoje už jsou v duchovním pozadí světa pevně uchyceny a dostatečně stabilizovány. Teď už jde o přenos těchto nových principů přímo do hmoty.

Z dnešního pohledu byl podle Přírody celkový soulad těchto informací s realitou kolem 90 – 95%. To je sice relativně dost vysoké ve srovnání s jinými knihami, ale ještě to není optimum. V té době jsme však nebyli dostatečně vnitřně čistí na to, abychom dokázali informace dále upřesnit a vyladit. A také těch jednotlivých střípků informací nebylo zatím ještě dostatek, ještě z nich nebylo možné vytvořit dostatečně pravdivý jednotný celek.

Druhé kolo – pořádání veřejných seminářů a přednášek

Potřebovali jsme ještě nutně projít dalšími zkouškami, které by nás posílily, dále vyčistily a posunuly na vyšší hladinu vnitřní harmonie. Ještě v průběhu roku 2002 přicházející impulsy naznačovaly, že stále není vhodná doba na zveřejnění těchto informací jakoukoliv formou. Že nepřišel čas ani na jakékoliv veřejné vystupování. Až teprve na jaře roku 2003 jsem začal dostávat impulsy, že přichází čas změny. Že se mám začít připravovat na další období.

Během léta 2003 jsem začal se soustavnou přípravou na veřejné semináře o principech fungování duchovního pozadí světa i o novém vývoji, který se na přelomu tisíciletí před lidstvem otevřel. A současně jsem také využil šance mít první veřejné přednášky v Kulturním domě Vltavská v Praze pro podzimní běh přednáškového roku 2003/2004, který časově kopíroval školní rok ve školách. Ke každému semináři jsme pak vydávali a množily zhruba 40 – 60ti stránkové texty o dané problematice. Těch seminářů bylo nakonec devět a přednášek dvacet čtyři. Už tehdy jsme čelili silné kritice, když přednášky navštívili členové klubu Sisyfos a také například minulý předseda České Akademie věd. Více o tom bylo v textu 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?

Nebyl jsem však jediným, kdo v té době měl přednášky na duchovní téma. Na podobné téma mělo i v tom samém místě přednášky několik dalších autorů. Hledající pak dělali totéž, co jsem absolvoval já během let 1998 – 2000. Hledali, chodili postupně na přednášky více autorů, vstřebávali informace získané na přednáškách, porovnávali. Snažili se vycítit ve svém nitru, které z předkládaných informací jim více sedí. Se kterými vnímají hlubší vnitřní rezonanci. Většina z nich však z rozumového pohledu dávala přednost informacím, které měly v té době oporu v uznávaných autoritách, ve vydaných knihách, apod.

K Nové cestě se přidávali další jednotlivci

Podstatné bylo, že při přípravě těchto veřejných akcí v období 2003 – 2005 se informace dále upřesňovaly. Jejich shoda s realitou již překročila hranici 95%. Ale stále ještě nešlo o naprosto věrný popis duchovního pozadí světa, který je přesný do všech detailů.

Přesto tyto veřejné semináře a přednášky znamenaly první veřejnou propagaci Nové cesty. Právě vlivem těchto veřejných akcí se k první skupince jednotlivců na vzestupné světelné cestě postupně přidávali další a další lidé. Někteří z nich začali pomáhat s hledáním nového pohledu na svět a jeho duchovní pozadí. A především se také začali soustavně karmicky čistit. Většina z nových zájemců však zase postupně odpadala. Přicházeli a odcházeli.

V tomto počátečním období byla situace jedinců na vzestupné světelné cestě nestabilní z více důvodů. Bylo nás málo. Tato cesta ještě nedokázala prokázat svoji životaschopnost a nezávislost. Energeticky byla zatím stále ještě slabá, jako klíčící opuštěná mladá květinka v poušti, obklopená pískem a nehostinným nepřátelským prostředím.

V té době ještě Nová cesta vývoje neprokázala svoji sílu a odolnost

Navíc ještě nevznikl důvod, aby principy této cesty začaly přepisovat existující tradiční záznamy v morfických polích planety Země. Stará cesta měla i nadále převahu v myslích duchovně orientovaných jedinců.

Nová cesta naopak čelila nedostatečné propagaci a popularitě. Nikdo ji neznal, o její prezentaci se pokoušelo jen několik na veřejnosti neznámých jedinců. Nikdo z nich v duchovní oblasti ještě nepublikoval. V té době jsme ani nemohli používat internet, který pro nás představoval velké energetické riziko. Podobným rizikem pro nás v té době bylo i používání mobilních telefonů. Museli jsme se vystříhat všech rizikových skutečností, abychom sami tu cestu a přicházející těžkosti ustáli. To vše podporovalo dojem, že je to příliš amatérské. Že jde pouze o dočasný výkřik několika pomýlených jedinců. Že je život postupně srovná a vrátí tam, kde by měli podle ostatních být.

V té době Nová cesta ještě neprokázala svoji sílu a odolnost. Stát se v tomto počátečním období součástí této Nové cesty bylo obtížné a přinášelo to mnohá rizika, kterým někteří jedinci nebyli schopni čelit. Chtělo to pořádný kus odvahy jít do toho a hlavně pak vydržet a projít obdobím těžkostí, které musely nutně přijít. Velice náročná karmická očista, časté silné energetické útoky od zástupců temných sil všeho druhu, kterým byla NDC trnem v oku. Přesvědčování z okolí, že jde o nesmysl, že skutečná duchovní cesta přece směřuje ke svobodě a nikoliv k omezení člověka dodržováním a respektováním pevných zásad.

Takové názory si ovšem pletou svobodu ega se skutečnou duchovní svobodou, viz článek 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě? Mnozí jednotlivci nás proto přirovnávali k sektě, kde je potřeba plnit přísná pravidla a ani o krok od nich neuhnout.

Jenže sekty jsou typické uchopením člověka, jeho držením za každou cenu. A odmítáním pustit ho pryč mimo sektu. Případně i zásadou odevzdat majetek, atd. Nic takového Nová cesta přece nedělala. Naší snahou bylo jen předávat nové informace. Které si mohl vyslechnout či přečíst kdokoliv, kdo k nim našel cestu. A bylo v jeho vlastní vůli, jestli začne podle těchto informací měnit svůj život nebo ne.

Až počínaje rokem 2004 získávala Nová cesta první ostruhy v bojích s manipulujícími zatemněnými silami. Byli jsme nuceni čelit snahám některých mimozemských civilizací, které nás chtěly zastavit. Abychom přestali „mařit“ jejich úsilí dotlačit pozemskou civilizaci k vývoji, který je správný z jejich pohledu. V tomto období Nová cesta konečně prokázala svoji důležitost i dostatečnou vnitřní sílu v bojích proti manipulujícím vlivům v rámci celé Planety. Více o tomto období, kdy jsme čelili mimozemským vlivům, jsem uvedl v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Proč v počátečním období hodně lidí z této cesty odešlo?

Lidé v tomto obtížném období odcházeli z více důvodů. Někteří proto, že soustavná duchovní práce na sobě den za dnem se jim nezamlouvala. Pro jiné byla zase běžnou součástí jejich života určitá činnost, která se postupně ukázala z pohledu světelné cesty jako neetická. A nebyli ochotni se takových návyků vzdát, protože to nepovažovali za zásadní překážku na světelné cestě.

Další zase nebyli jednoznační ve svém úsilí o světelnou cestu a chtěli si ponechat v záloze vazby na některá duchovní učení, metody, praktiky v rámci Staré duchovní cesty. To pak vyvolávalo určité nepříznivé situace v jejich životě (více o potřebě jednoznačnosti na světelné cestě bylo v textech 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně, U15. O úrovni vnímání pravdy rozhoduje vnitřní čistota člověka).

Mnozí další chtěli výsledky hned a po vyskytnutí se prvních potíží, prvních kritických okamžiků a osobních zkoušek na jejich duchovní cestě, pak tento tlak neustáli. A raději se znovu pohroužili do studia a propagace metod Staré cesty. Nebo se přiklonili zpět k materialismu.

Z dnešního pohledu je naprosto jasné, proč tomu tak bylo. S většími problémy a vážnějšími zkouškami se člověk začne potkávat až teprve v situaci, kdy se začne soustavně karmicky čistit. Stará duchovní cesta jej však k soustavné karmické očistě dovést nedokázala. To se uskutečnilo až vstupem na cestu skutečného světelného vzestupu, stabilního a dostatečně rychlého.

Někteří se pak přicházejících zkoušek zalekli. Protože v mnoha knihách byla duchovní cesta líčena jako cesta ke štěstí, klidu, harmonii. A my jsme naopak byli den za dnem stavěni do situací, kdy jsme byli nuceni čelit temným systémům vynořujícím se z našeho nitra v rámci karmických vrstev, i temným systémům ze současnosti, které na nás útočily, aby nás zastavily. Aby vláda Temna nad lidmi Země nebyla nijak ohrožena.

Je snazší kráčet po dobře zajetých kolejích

Materialismus i Stará duchovní cesta představují dobře zajeté a částí veřejnosti uznávané koleje. Je proto snazší principy těchto cest přijmout, protože v tom má člověk podporu okolí. Naopak pokusy jít zcela novou cestou mnohdy vyvolávají vysoce nepříznivé reakce.

Stačí se jen kolem sebe podívat, jak jsou někdy vegetariáni se svými výjimkami považováni za podivíny. Že prý škodí sobě a svým dětem.  Mnozí dokonce pochybují o zdravém rozumu vegetariánů, když odmítají jíst maso včetně ryb.

Přitom lidé, kteří ze světelné cesty dobrovolně odešli nebo odpadli, to začali mít snazší. Přestali se karmicky čistit. Přestaly jim přicházet těžké osobní zkoušky. Přestali provokovat Temnotu kolem sebe a útoky proto ustaly. Nemuseli se vzdávat mnoha věcí, kontaktů i osobních vazeb, které se staly pro další světelný vzestup neudržitelnými.

Navíc na počátku jsme ještě neměli dostatek zkušeností, jak si poradit při energetických propadech během očist. Neměli jsme ani dostatek znalostí, co vše škodí světelnému vzestupu a co vše jej naopak podporuje. K těmto znalostem jsme se dostávali teprve postupně, učili jsme se z vlastních chyb, tak jak přicházely nové doplňující informace z karmického čištění a z duchovních komunikací.

Zrádné myšlenky vedoucí jednotlivce ke smířlivosti s Temnem

Lidem se nezamlouvala duchovní cesta spojená s opakovanými boji. A to jednak s boji sám se sebou, se svojí nepříznivou minulostí, se svými nevhodnými starými návyky. Se svojí chronickou podřízeností vůči vnějším tlakům. Nebo naopak se svojí nadřazeností vůči druhým bytostem a jiným formám života. A také s opakovanými boji vůči útokům zvenčí, ve kterých se jiné bytosti zrozené dnes ve hmotě, nebo i temné systémy v duchovním pozadí karmicky se čistících jedinců, pokoušejí udržet nebo obnovit v plné míře své dávné ovládání druhých, své mocenské pozice.

Ještě v letech 1998 – 2000, v období začínajícího zlomu ve vývoji, někteří na seminářích propagovali myšlenky, že přece ti temní jsou také našimi bratry. A nemůžeme proto proti nim bojovat nebo je dokonce zatratit. Ale naopak, že bychom jim měli pomoci. Že se potřebujeme s nimi smířit. Vzájemně se omluvit, odpustit si.

I při řešení problematických vazeb dvou lidí ve hmotě je vzájemná omluva a odpuštění jen prvním krokem. A už vůbec pouhá omluva a odpuštění nefungují, pokud člověk vzdoruje útokům organizovaných temných sil. Z energeticky nepříznivých vazeb je potřeba se karmicky vyvázat soustavnou očistou, karmickým rozvázáním vazeb a nápravou chyb. Když však ten druhý Temnu podlehne a neustále na mě duchovně útočí, snaží se mě ovládat, manipulovat, energeticky na mně parazitovat, pak se musím začít odpovídajícím způsobem bránit. Jinak přijdu o svoji cestu ve Světle, o svůj světelný duchovní úkol, o svoji šanci karmické očisty a harmonizace.

Takže i pro celkovou neochotu bojovat někteří odpadali. Smířlivost s Temnem je nakonec dovedla k návratu k myšlenkám typu, že ten, kdo bojuje s Temnem, je vlastně duchovně velmi nízko. Protože skutečně duchovně vyspělý člověk se podle starých teorií nad Temno povznese a nepotřebuje s ním přece bojovat.

Rysy a tendence podkopávající základy světelné cesty

Souhrnně lze říci, že základy světelné cesty člověka podkopávají jeho následující rysy a tendence jednání:

Vnitřní nechuť bojovat, nechuť vnášet do svého života žádoucí zásadní změny, neochota soustavně zápolit se svými starými špatnými návyky, problém ustát velice náročnou karmickou očistu a někdy i nepříznivé vnější podmínky, laxnost při každodenním posilování světelných základů své bytosti, nedostatečná obezřetnost vůči temným nástrahám, které nás v životě potkávají, neochota odříznout se od silně zatemněných lidí, neochota vzdát se všech starých zatemněných praktik a metod Staré duchovní cesty, nedostatečná pozornost věnovaná světelným impulsům a včasným odpovídajícím reakcím na ně, tendence nechat se strhnout na podvědomé úrovni temnou výbavou, temnými energiemi, temnými napojeními, které se dostávají na povrch současně s obnažujícími se karmickými vrstvami.

Tyto všechny důvody trvají dodnes. I dnes lidé ze světelné cesty odpadají v důsledku svých chyb, nebo z ní dobrovolně odcházejí. A to i přesto, že Nová cesta je již proražená a dostatečně prošlapaná desítkami a stovkami jedinců. Že je celkově snazší po ní jít, když všichni máme k dispozici spoustu zkušeností. Také že Spojené Síly Světla již mají mnohem větší energetickou sílu nejen v duchovním pozadí světa, ale i ve hmotě.

Nakonec však otázka udržení se na vzestupné světelné cestě závisí vždy na přístupu toho konkrétního člověka. Protože Nová duchovní cesta není jako společenská organizace nebo církevní systém, kam se člověk dostane křtem či podepsáním přihlášky a pak už tam vydrží třeba po celý život. Nová duchovní cesta představuje nikoliv pouze jednorázové rozhodnutí, jde o nový způsob cesty dalším životem. Pokud člověk z tohoto způsobu života výrazně sleví, automaticky přestane být po určité době součástí této cesty. K odpadnutí obvykle nedochází naráz, ale až poté, co člověk dlouhodobě ignoroval a neřešil výrazné signály, že s jeho cestou není něco v pořádku.

Některé příklady z poslední doby: K odpadnutí z cesty přispěla neochota začít důkladně řešit nebo dovést k určitým zásadním změnám situaci, když tohoto člověka vysává někdo blízký (například životní partner nebo vlastní matka). Tak dlouho řešení takové situace odkládali, až dochází k vyhrocení. Dlouho neřešený rozpor v jejich životě, kdy se navzdory světelným principům a přicházejícím zřetelným varovným náznakům dál a dál nechávali dobrovolně energeticky vysávat, je tlačí k duchovnímu pádu. A pak už jde o buď, anebo. Buď přijmou okamžité zásadní řešení, nebo světelnou cestu opouštějí.

Třetí kolo upřesnění informací – články na internetu

Po dalších letech přípravy se až teprve na podzim 2009 rozjelo další, tentokrát již třetí kolo upřesňování informací o duchovním pozadí našeho světa. První články s tématikou Nové duchovní cesty začaly být veřejně publikovány na internetu, nejprve na webovém portálu www.osud.cz. To bylo pro nás na začátku významnou pomocí. Zejména proto, že to přitáhlo první čtenáře.

První ohlasy těchto článků byly většinou vysoce pozitivní. Objevily se však i první prudké výpady proti nám, jaké to vlastně píšeme nesmysly. Nejprudší z těchto výpadů k nám směřovaly zejména od aktivních mágů nebo i od dalších obhájců magie a propagátorů dalšího pokračování dosavadního duchovního vývoje na Zemi. A někdy měly podobu až okázalého vyhrožování trestem, jakousi magickou fackou, za naši troufalost. Některé z nich jsou citovány v textu 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?

Zhodnocení všech těchto prvních reakcí na naše texty jsem uvedl v článku 10. Sílu čistého vzestupu nelze na rozdíl od magie zneužít proti Světlu a v doprovodných přílohách Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou?, Reakce čtenářů na naše texty - Příloha 1, Reakce čtenářů na naše texty - Příloha 2, Reakce čtenářů na naše texty - Příloha 3.

Postupně nám však začalo vadit, že publikování nemáme ve svých rukou. Že jsme schopni vytvářet další články rychleji. Že tempem další článek ne dříve než po dvou týdnech to bude trvat velmi dlouho, než se zveřejní zásadní informace, které máme k dispozici. Proto jsme po několika měsících otevřeli dne 30.1.2010 naše vlastní webové stránky www.novaduchovnicesta.cz.

Při přípravě veřejně publikovaných textů na internetu jsme vlastně rozjeli třetí kolo upřesňování informací dříve předávaných na veřejných seminářích a přednáškách. A tentokrát jsme si již laťku přesnosti souladu s okolní realitou položili velmi vysoko – na úrovni kolem 99%. Během prvního roku tohoto webu jsme postupně přijali zásadu vnitřního hodnocení každého článku v rámci našeho týmu. A tak dlouho jsme pracovali na zpřesnění předávaných informací, až úroveň předávané pravdy byla na hranici 99% souladu se skutečnou realitou.

Připomínám, že dosažení souladu 100% s realitou je prakticky nemožné, protože na světelném vzestupu není žádná pravda konečná a definitivní. Trvalý světelný vzestup vede k dalšímu a dalšímu postupnému upřesňování detailů dosažené úrovně pravdy.

V tomto období přišel čas sdělit více informací také o úrovních Stvořitelů nad naším Vesmírem. Toto téma bude po tomto úvodním článku pokračovat částí 68B. Sféra Stvořitelů Moudrých draků a její postupný vývoj.

© Jiří Novák, leden 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 184
  • 28
  • 23
  • 22
  • 22

Celkový počet hlasů: 279