Pravčická brána

A37. Povodně 2013 ve střední Evropě

Jiří Novák, Věra Talandová, Marie Mejdrová, Petra Nováková Vloženo 1.7.2013
Jiří Novák Věra Talandová Marie Mejdrová Petra Nováková

Dílčí katastrofy jsou výsledkem přetlaku nahromaděných nepříznivých energií, umožňují zabránit katastrofě globální. Planeta a Příroda už nemohou dále tolerovat rozmáhání se temných energií. Záplavy jsou výrazným impulsem k zamyšlení. Povodeň je hmotným projevem očisty na duchovní úrovni. Následky nevhodných lidských zásahů. Svazování Planety, Přírody, přírodních procesů magickými zásahy. Posláním Planety bylo spolupracovat s lidstvem, nikoliv mu sloužit. I Planeta dostává příležitosti nových energií na podporu očisty. Pro Planetu jsou záplavy možností očistit se. Teď je čas na razantní očistné zásahy. Dávné magické zásahy do vodních toků. Povodně jsou jedním ze způsobů, jak se Planeta čistí od pozůstatků magie. Magii nutně potřebujeme dostat pryč z Planety. Škodlivost magie se s prohlubováním nového vývoje extrémně zesiluje. Nestačí konat z dobré vůle, zásadní je výše duchovního nadhledu.

Jiří Novák

Skryté duchovní příčiny záplav

Prostřednictvím nezávisle vytvořených duchovních komunikací čtyř jednotlivců nacházejících se na cestě světelného duchovního vzestupu podáváme v tomto článku pohled na nedávno proběhlé záplavy na našem území i v celé střední Evropě. Snažíme se v nich odhalit, proč vůbec musí k něčemu takovému docházet, jaké jsou skryté duchovní příčiny těchto jevů pro lidstvo tak nepříznivých.

Články jsou srovnány v chronologickém pořadí podle toho, jak byly tyto komunikace vytvářeny.


Věra Talandová

Dílčí katastrofy jsou výsledkem přetlaku nahromaděných nepříznivých energií

Věra Talandová: Přírodo nebo Planeto, v posledních dnech sužují část naší země vydatné deště a povodně. Podle meteorologů způsobily vytrvalé deště tlakové níže, které se nepohybují z místa. Mají střed nad střední Evropou a jejich postup blokuje oblast vysokého tlaku vzduchu se středem nad Velkou Británií. Tlaková níže vypouští vodu, kterou nasála nad Atlantikem a Severním mořem. Letos víc než jindy. „Proč, to nevíme“, dodávají meteorologové. Můžete k tomu prozradit více? (Duchovní komunikace ze 4.6.2013)

Planeta Země: „Tady Země. Povodně a záplavy, to je popis jevu na fyzické úrovni. Tak to probíhá. Za každým takovým jevem však existuje duchovní pozadí. A to obsahuje skryté důvody, proč k takové události došlo. A proč v určité oblasti.

Obecně a zjednodušeně by se dalo říci, že ke katastrofám dochází v oblastech, kde je potřeba něco pročistit, upustit ventil s přetlakem nahromaděných negativních energií. A dojde k tomu právě v době, kdy pověstná poslední kapka dá celou situaci do pohybu.

Lokální katastrofy umožňují zabránit katastrofě globální

Vždycky má jednotlivec, či celá skupina jednotlivců, nebo celé lidstvo možnost vyřešit vše jinou cestou. Zatím však situace na Zemi není tak optimální, aby se vše mohlo vyvíjet bez lokálních katastrof. V současné chvíli je nejdůležitější, že světelný vzestup prozatím zabránil katastrofě globální. Ale na tom je zapotřebí neustále pracovat. Lidstvo tím získalo čas na to, aby svoji situaci pochopilo a snažilo se žít tak, aby nějaké lepší zítřky vůbec mohly nastat.

Situace však zatím neumožňuje vyvarovat se místním katastrofám a problémům. Na to je na Zemi příliš mnoho temnoty a příliš málo probuzených lidí, kteří se dostali na světelný vzestup.

K vybití negativních energií bude docházet tak dlouho, dokud se celá situace na Zemi výrazněji neposune. Pokud se počet lidí, kteří pochopí nutnost přejít od Temna ke Světlu, výrazněji nezvýší.

Ve všech takových situacích je smutné vidět tragické příběhy. To vše by mělo mé obyvatele místo lítosti nutit k zamyšlení. Zda by nestálo za to zvýšit čistotu a etiku svých životů, žít více v souladu a harmonii s Přírodou a se mnou. Aby se nashromážděné negativní energie vytvořené lidstvem mohly vyčistit mírnější cestou než přírodními katastrofami.

Planeta a Příroda už nemohou dále tolerovat rozmáhání se temných energií

Já ani Příroda už nehodláme tolerovat zvyšování temných záležitostí. Možná se očista takovými katastrofami zdá drsná. Ale to, co napáchalo lidstvo za svou existenci na Přírodě a na mně, je nesrovnatelně krutější. Navíc naše očista neznamená, že chceme něco vracet. Je to v podstatě obrana, abychom přežily. To naopak člověku se vrací, co zasel. Zároveň tyto katastrofy slouží k zamyšlení.

Je však smutné, že většina obyvatel si to se svým nevhodným chováním ať už v tomto životě, nebo v minulých, nespojuje. Máte jako lidstvo jednu nedobrou vlastnost. U všeho špatného, co se vám přihodí, hledáte viníky vně, okolo sebe. A nedochází vám, že špatné věci vás potkávají proto, že je přitahujete svými špatnými vlastnostmi, špatnými skutky a špatným nasměrováním v tomto životě. A také hlavně vlastními zásadními chybami v mnoha a mnoha minulých zatemněných existencích. A jedinou šancí, jak se temnoty a tragických záležitostí ve svých životech zbavit, je vyčistit si svůj současný život i svou temnou minulost.

Drtivá většina populace nechápe skutečné poslání člověka na této Planetě

Zdá se, že ještě mnozí z vás budou muset projít opakovanými těžkými zkouškami, než se probudí a pochopí, jaká je úloha člověka v současné chvíli, v současném vývoji. Aby většina jedinců pochopila co konkrétně dělat, aby se lidstvo jako celek dostalo na vyšší stupeň existence.

Z hlediska úrovní, na které je možné zatím dohlédnout, panuje zde na Zemi něco jako pravěk. Není to úplně přesné vyjádření, možná energeticky by lépe seděl středověk. Ale ani to není přesné. Toto velmi zjednodušené vyjádření je přizpůsobené, aby ho pochopila většina. Jinak opravdová situace je mnohem horší.

Záplavy jsou výrazným impulsem k zamyšlení

A dostáváme se znovu na začátek komunikace. To, že nějaká síla blokuje pohyb tlakové níže nad střední Evropou a v důsledku toho dojde k záplavám, je velmi silným impulzem k zamyšlení. Tato situace nevznikla proto, že by se Příroda nudila a chtěla si hrát. Tato situace vznikla jako důsledek temných energií, které lidstvo vyprodukovalo a nahromadilo v určitých oblastech. A je smutné, že s tím stále pokračuje.

Kéž tato situace povede k procitnutí dalších jednotlivců! Zvlášť když v zemi, kde žijete, jsou k tomuto procitnutí příznivé podmínky.“

Věra Talandová: Děkuji, Země.


Marie Mejdrová

Povodeň je hmotným projevem očisty na duchovní úrovni

Marie Mejdrová: Přírodo, prosím o informace o rozsáhlých povodních ve střední Evropě teď na přelomu května a června – Čechy, Německo, Rakousko, jižní Slovensko, Maďarsko. Týkající se těch základních velkých řek, které odvodňují toto území a řek z jejich povodí. To znamená, že v konečném důsledku jde o řeky Vltava, Labe, Dunaj, které tvoří osu tohoto geografického území v srdci Evropy. A mají samozřejmě i velký duchovní význam pro tuto oblast. Děkuji. (Duchovní komunikace z 9.6.2013)

Příroda: „Napadá Vás, že zde může jít o souvislost s celkovou duchovní očistou planety Země a duchovních sfér a systémů s ní souvisejících, která právě v této době probíhá. A zároveň, která je nyní první na pořadu dne z hlediska závažnosti a důležitosti pro další vývoj. To znamená především karmická očista od nejvyšších temných vědomí a útoků pocházejících od lidských bytostí, které jsou aktuálním uzemněním těchto temných vědomí ve hmotě. Ano, je tomu tak. Tu spojitost jste zažili i v přímé souvislosti s očistou určitých osob na NDC.

Povodeň z hmotného hlediska připomíná to, co se právě v té době děje v rovině duchovní. Kdy nejprve intenzivně po určité období prší, tato voda – čistá energie „shora“ - prosákne a promyje dané území, vyplaví nečistoty, hmotné i energetické. Steče ze všech konců do hlavního toku - kanálu pro tento druh energie. (A odplyne až do moře a oceánu, kde se teprve bude moci pročistit.)

Cestou ovšem ten velký objem očistné energie spolu s vyplavenou špínou - nepříznivými karmickými usazeninami z minulosti -  zasáhne i přilehlá území kolem řeky - energetického kanálu. Dostane se přitom tam, kam má a měla by, opět z karmických důvodů. Ovšem také tam, kam by se dostat nemusela, v případech, kdy se jednotlivci připletou do hromadného čištění kolektivní karmy.

I tímto způsobem se ukončuje další fáze duchovní očisty tohoto území a lidí, kteří zde žijí a pracují.

Následky nevhodných lidských zásahů

Dalším důvodem vylití řek ze současných koryt a následných škod jsou předchozí nevhodné zásahy, hmotného i nehmotného rázu:

Jako jsou nepatřičné regulace vodních toků – (některé) přehrady, násilné narovnávání koryt, změny tras řek, vytváření některých umělých kanálů a odboček, přílišná redukce ploch lesů a remízků, které zadržují dešťovou vodu, likvidace přirozených mokřadů a lužních lesů, kam se voda dříve při povodních rozlévala apod. Ale i neprozřetelná výstavba v tradičních záplavových územích, ve snaze využít maximum, i na úkor svobody přírody a jejích přirozených regulačních systémů.

Svazování Planety a Přírody magickými zásahy

A dále magické zásahy, které jdou od současnosti až do dávné minulosti. Duchovní ovlivňování řek a dalších přírodních prvků s nimi souvisejících. Jako je např. ovlivňování toků bioenergií v krajině pomocí cíleného vztyčování magicky ovlivněných menhirů. Nebo magické příkazy a symboly ovlivňující přímo danou řeku jakožto přírodní bytost. A to navíc ze strany lidí, kteří nebyli na stabilním světelném vzestupu a nebyli tak schopni kvalitně duchovně komunikovat se samotnou Přírodou a Planetou.

Tím byla Příroda a Planeta svazována, násilně podrobována vůli člověka - mága. Který neměl a nemohl mít dostatečný nadhled nad celkovou situací a zároveň neměl ani právo takto do přírody zasahovat. Týká se to ovšem i (částečně) zatemněných přírodních duchů, andělů, kteří se v minulosti uchýlili k používání magie a dalších nevhodných praktik. I z takovýchto zásahů pak plynuly a stále ještě plynou mnohé neharmonie a chaos na rozsáhlých územích.

(Poznámka Jiří Novák: Více o problematice magických zásahů do vodních toků bude v závěru tohoto textu.)

Nedostatek respektu k Přírodě a Planetě

Všechny tyto jmenované zásahy hmotné i duchovní by se daly shrnout krátce takto: Nedostatek respektu k Přírodě a Planetě. Nejednání s nimi na partnerské úrovni, ale z nadřazené, až někdy jakoby vševědoucí a všemocné pozice. Spolu s nedostatkem komplexního poznání, jak věci skutečně fungují - v duchovní rovině světa a následně ve hmotě.“

Magické zásahy ve skutečnosti svázaly původní přírodní procesy

Tohoto tématu se také částečně týká komunikace s řekou Sázavou, viz Rozhovor s řekou Sázavou, ve kterém je mimo jiné uvedeno:

„U řek ve vysoce zalidněných oblastech bohatších států vlastně došlo k tomu samému jako u lesů. Staly se z nich „hospodářské lesy“ a hospodářské řeky. Byl velice zásadně změněn jejich původní charakter. Složení, tvar, živočišstvo a rostlinstvo. Změnil se tak samozřejmě i jejich charakter duchovní. Jejich energetické vyzařování bylo/je mnohem nižší než jak tomu bývalo původně. Jejich energetická síla se velice ztenčila, dokonce často, dá se říci, upadly do duchovního spánku. Nebyly duchovně probuzené, a tedy ani svéprávné, svobodné bytosti, které se o sebe dokážou po všech stránkách postarat. Někdy k tomu docházelo postupným oklešťováním původního přírodního charakteru, jindy to byl výsledek záměrného magického zásahu. A to třeba i ze strany přírodních bytostí, které podlehly Temným silám a ztratily čistou komunikaci s Přírodou.“


Petra Nováková

Rok 2013 je obdobím nového začátku pro lidstvo i Planetu

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát informace k posledním událostem, které se ve světě, u nás dějí. Nejdříve silné povodně, záplavy, teď zase neúnosná horka. Co to všechno znamená z duchovního pohledu, co nám to má jako lidstvu říci? Děkuji. (Duchovní komunikace z 20.6.2013)

Planeta Země: „Myslím, že na tuto otázku bude chtít odpovědět víc z nás, světelných bytostí. Mám na mysli sebe a jistě i Přírodu, protože i jí se právě tato situace velmi dotýká. Nejprve si tedy vezmu slovo já.

Už se vícekrát mluvilo o tom, že rok 2013 je zcela výjimečným rokem, který otevřel svým příchodem zcela nové možnosti. Takové možnosti, které svět nikdy neměl. Které jsou tak pro svět prvními novými krůčky v novém světelném vývoji. V čase, který je též nový, který vznikl jako optimální podmínky pro tento nový vývoj, pro tento svět. Tento čas je tak časem pro nový začátek. Pro nový svět, s jinou tváří, který jde dál, který dostal tu šanci díky bytostem, které našly cestu světelného vzestupu. A daly tak světu a sobě velký dar. Nový začátek.

Každý nový začátek přináší mnoho nových věcí. Nové příležitosti, učení se novým věcem, využívání všeho, co je nově nabízeno. Jako každé nové zrození přináší pro bytost nové, velké, neočekávané příležitosti. A stejně tak tento rok 2013 přináší nové příležitosti pro nás pro všechny. Každý nejprve zjišťujeme, poznáváme, co všechno je nové. Čemu všemu se musíme učit. Čím vším projít. Jak dál postupovat. Kam přesně nasměrovat své kroky. Abychom co nejlépe využili nabízený potenciál, který s sebou nová doba nese.

Rozhodnutí bytostí ovlivňují i prostředí kolem nich

Každý tak podle svých možností dostává impulzy, které ho vedou. Nabízené příležitosti, které může a nemusí využít. A svými rozhodnutími tak tvoří svůj další vývoj. A tím buď přispívá, nebo naopak brzdí celkový světelný vývoj. Tyto nové možnosti však nepřicházejí jen pro lidstvo. Ale i pro nás další, kteří se na vývoji podílíme. Nové možnosti přicházejí i pro nás všechny, světelné bytosti, velké přírodní celky, planety, zkrátka pro všechny součásti světelného vývoje. A je to tak spravedlivé.

Každý však svými rozhodnutími, svými činy samozřejmě mění do určité míry prostředí okolo sebe, ovlivňuje bytosti, které jsou v jeho blízkosti. Ať už je to negativně v případě nesprávně volené cesty nebo naopak pozitivně. Pro okolí, prostředí i okolní bytosti to však znamená určitý tlak na ně. Na změnu, která by byla vhodná udělat, co se týká jejich životů. Některé bytosti však tento pozitivní tlak nechápou, nevidí možnosti světelného vývoje a to, co jim takový vývoj nabízí. Místo toho si chtějí nechávat to své, staré, zajeté, co však je ze světelného vývoje vytlačováno. To jim však přináší nepříjemné události, vyvolává nepříjemné pocity.

A to přesto, že povaha toho všeho, co kolem nich probíhá, má ve skutečnosti pozitivní náboj. A samozřejmě, čím větší bytost se rozhodla využívat nových příležitostí světelného vývoje, tím větší dosah mají její rozhodnutí. Svým chováním pak ovlivňuje mnoho dalších bytostí, i širší oblast, území, prostředí, ve svém okolí. A pokud se takové chování týká například mě, planety Země, nebo Přírody, pak takový vliv, tlak na okolní bytosti a prostředí, je opravdu hmatatelný a viditelný.

Rozhodnutí Planety mají pozitivní dopad na bytosti na světelném vzestupu

Popisuji to všechno hodně obšírně, abyste si dokázali všechny důležité aspekty uvědomit. Každá bytost na světelném vývoji, pokud správně naslouchá, dostane příležitost k dalšímu vývoji a je schopna ji využít. A má to jistě určitý dopad i na její okolí. Pozitivní dopad pro ty, kteří též pracují na svém světelném vzestupu. Méně příznivý a mnohdy nepříjemný naopak pro ty, kteří zatím jakoukoli aktivitu a zodpovědnost vůči celkovému vývoji odmítají.

Nebylo by však správné, aby světelná bytost dostávající nové možnosti je nepřijala z důvodu, že právě tito další, kteří zatím svou zodpovědnost odmítají, by mohli pocítit nepříjemný tlak, nepříjemné důsledky. Takové rozhodnutí by nebylo pro světelnou bytost správné, a to ani pro její vývoj, ani pro vývoj celku. Takový přístup by vedl jen ke stagnaci, k degeneraci. A světelný vzestup by se postupně změnil v pád.

Ne každý je však takový postup světelné bytosti schopný chápat, rozumět mu, respektovat ho, akceptovat, natožpak ho schvalovat. A pokud se takové rozhodnutí děje v rámci velkých světelných bytostí jako jsem třeba já, Planeta, je obvyklý o to větší nesouhlas s takovým počínáním. O co menší práva mám však já oproti vám všem, lidským bytostem? Mám nadále bez jediného mrknutí oka snášet nesnesitelné zacházení některých vůči mně? Mám nadále mít zavřená ústa a být jen Planetou, která se ve všem podřizuje lidstvu, svému pánovi? Mám setrvávat v této podřadné pozici, do které mě lidstvo staví a bez reptání mu zajišťovat dokonalé prostředí, co nejvhodnější pro jeho život a činnost? Pro ten způsob života, který lidstvo považuje z pozice ega pro sebe za ten nejlepší? Má tohle být mým posláním, jak si někteří myslí?

Posláním Planety bylo spolupracovat s lidstvem, nikoliv mu sloužit

Dlouho jsem se takto chovala. Moc dlouho jsem přehlížela své potřeby a dávala lidstvu znovu a znovu další šance. Ale nejde to donekonečna a jsem šťastná, že jsou tací, kteří to pochopili. Moc dlouho jsem byla vůči lidstvu i vůči temným silám v podřízené poloze. Tak dlouho, až jsem veškeré své možnosti vlastního růstu a vývoje ztratila. Ale naštěstí se našly bytosti, které mi pomohly mé síly obnovit, vrátily mě zpátky do vývoje. A proto i já můžu dnes žít a jít svým vlastním vývojem.

Mým úkolem nikdy nebylo sloužit lidstvu. Mým posláním bylo s ním spolupracovat, ukazovat mu cestu a zajišťovat ideální podmínky pro světelný vývoj ve hmotě. S tím, že lidstvo naopak svou činností zase pomáhá mně a můj světelný vývoj urychluje.

Tato spolupráce však již dávno přestala fungovat a nebylo to mou vinou. Já jsem světelné principy spolupráce neporušila. Ale lidstvo ano. Proto i v zájmu zachování své existence, svého vývoje nebudu dále dodržovat principy spolupráce s těmi, co jen drancují, ničí a podmaňují si. Kteří tyto principy již dávno přestali ctít, pro které ztratily svou hodnotu. Ale naopak jdu po světelné cestě s těmi, kteří stejně jako já zastávají světelné principy spolupráce. A s těmi buduji nový svět, jeho novou podobu. Těm pomáhám, stejně jako oni pomáhají mě.

I Planeta dostává příležitosti nových energií na podporu očisty

A abych se tedy dostala k tomu hlavnímu. I já jsem v tomto novém roce dostala nové příležitosti, nové možnosti k vlastní očistě. Stejně jako je dostávají všechny bytosti, které pracují na svém světelném vzestupu, dostala jsem je i já. Energie mi pomáhají obnažovat to, co mou bytost nejvíce trápí, co ji drtí, brzdí a brání jí v dalším rozvoji. I u vás přece někdy dochází ke zvýšené fyzické očistě, někdy formou různých fyzických obtíží. Kdy se doslova celá bytost na duchovní i hmotné rovině zbavuje všeho nepříznivého. Doslova to ze sebe vytlačuje působením přicházejících energií.

I já, Planeta, jsem dostala stejnou šanci. Energie mi umožnily projít silnou očistou, která čistila má duchovní i hmotná těla. Protože jsem však veliká, má očista se týká daleko většího počtu lidí, které nějakým způsobem ovlivní. Tak, jak jsme o tom mluvili na začátku.

Já však již dál nechci a nemůžu brát zřetel na čistě hmotné, sobecké, egoistické představy a přání lidských bytostí, kterými nahrazují své skutečné potřeby. Potřebuji na prvním místě bránit hlavně potřeby své. Tím nejvíce pomáhám sobě, světelnému vývoji i lidstvu. Protože v rámci světelných principů platí, že co je dobré pro mě, je zároveň tím nejlepším i pro ostatní. Pokud budu já čistá, světelná a budu se neustále čistit, bude vzrůstat harmonie prostředí. A tím lepší příležitosti budou mít i všechny bytosti pracující na svém světelném vzestupu. I ony budou dostávat lepší, čistější energie, i ony budou moci žít v lepším, čistějším, harmoničtějším prostředí. A to je přece cíl, o který usilujeme všichni společně.

Pro Planetu jsou záplavy možností očistit se

Takže záplavy pro vás představovaly nepříjemné události na hmotné rovině, naopak pro mě to byly možnosti se očistit. Byly pro mě stejnou možností, jakou dostáváte vy všichni. A já jsem za tuto možnost vděčná a plně ji využívám. Alespoň částečně se tedy i na hmotné rovině čistím.

A skrze mě, skrze přicházející energie dostáváte stejnou možnost očisty i vy ostatní. Také se můžete čistit prostřednictvím těchto událostí, které probíhají. I vám přinášejí tyto události nové energie, možnosti nových začátků, změnu zajetých pořádků. I přesto, že většina bytostí v tom spatřuje jen nepříjemnosti a lamentuje nad svým osudem. Místo, aby využila příležitost změny, která se jim nabízí.

Není lehké žít ve hmotě, která vás mnohdy drtí svým nekompromisním způsobem. Kdy je nutné si nejprve zajistit základní životní podmínky, než se můžete věnovat duchovním záležitostem. Mnozí však v honbě za stále lepšími hmotnými podmínkami zapomínají na důležitost těch duchovních. Hmota pak přestává být prostředkem k duchovnímu růstu, tím hlavním, čím má být. Ale naopak se stává jeho záhubou. Moc dobře to znáte z různých příběhů, které jste přenesli z různých etap vašeho vlastního vývoje.

Lidstvo si neváží daru hmoty a i proto se ze hmoty stal nástroj zla

Každý dar, který není správně využíván, který se ocitne v nepřipravených rukách, přestává být darem, ale stává se zbraní. Zbraní, která postupně veškerý duchovní i hmotný vývoj zabíjí, ničí. S každým darem je potřeba naučit se zacházet. Porozumět tomu, proč ho lidstvo dostalo, jaké jsou jeho hlavní přednosti a jak tento dar rozvíjet. Aby dar sloužil správné věci, to znamená světelnému vývoji. Jinak se z něj velmi snadno stane nástroj zla.

Stačí se podívat kolem sebe. Lidstvo si nedokázalo daru hmoty vážit a správně s ním nakládat, rozvíjet ho. Proto se toho chytli temní a udělali ze hmoty nástroj ovládání a destrukce. A pár světelných bytostí má plné ruce práce s tím, aby to změnilo. Jen se podívejte kolem sebe.

Temno ovládá stále více hmotných pomůcek, nástrojů, prostředků. Za mnoha hmotnými maličkostmi se dnes skrývá ovládání, úpisy. A lidstvo dobrovolně tohle všechno přijímá. Pyšní se tím a ještě si myslí, jak je vynalézavé a co všechno dokáže. Stává se sobeckým, neuznává žádné mantinely. Naopak je posouvá stále dál na úkor všeho ostatního, ostatních bytostí, Přírody, Planety, na úkor Světla.

Čím více však lidstvo bere prostor Světlu, tím větší ho dává Temnotě. Už nestačí, že si lidstvo buduje nepříznivé temné prostředí, plné násilí, ovládání, nechutných reklam, bez přírody, bez přirozenosti. Všechno dělají stroje, technika, jen aby lidstvo mělo zajištěné co největší pohodlí. A nemuselo se o nic starat. Jen se mohlo bavit. Vše vzniká pro zábavu.

Lidé si dokonce vědomě ničí i své hmotné tělo

Lidstvu však přestává stačit, že ničí prostředí kolem sebe. Ničí už dokonce i prostředí, které je součástí jeho vlastní bytosti. To znamená své tělo. Už mu nestačí do něj cpát mnoho léků, aby co nejlépe fungovalo. A živit ho temnými potravinami. Ale už ho do nepříznivých temných energií i obléká. A jde to stále dál. Ověšuje ho temnými věcmi, náušnicemi, tetováním, přívěsky. Dělá do něj díry, vsouvá cizí předměty, tělesa. V rámci prevence odstraňuje zdravé části a nahrazuje je umělými…

Jak má světelná duchovní bytost přežít, když veškeré okolí, domov pro ni, to znamená hmotné tělo i místo, ve kterém žije na hmotné rovině, je stále více zatemňováno. Pak i duchovní bytost tomuto Temnu zcela podlehne. A stále více bytostí se stává temnými. Proto svět vypadá teď takto.

Ale naštěstí jsou tady bytosti, které se rozhodly tuto vzrůstající tendenci zatemňování změnit. A mezi ně patřím i já, Planeta. A dělám proto pro svou očistu, i pro očistu prostředí maximum. Aby hmota přestala být nástrojem temných sil, ale vrátila se do pečující náruče světelných bytostí. A v rámci světelných principů byla nadále rozvíjena. Nikoli zneužívána, jak tomu činí temná strana. A veškeré mé úsilí o navrácení hmoty ke světelným principům, boj o její očištění, to všechno je doprovázeno všemi těmi pro vás nepříjemnými událostmi, jako jsou záplavy, horka a další živelné katastrofy.

Teď je čas na razantní očistné zásahy

Tyto nepříznivé děje probíhají, protože boj s temnými o hmotu není jednoduchý. Naopak je velmi náročný. A já do osvobození hmoty i sebe sama musím dát všechny možnosti, které mám k dispozici. Protože jiná cesta už není. Čas na pokojné, mírné cesty již dávno minul. Teď je čas na razantní očistné zásahy, má-li očista přinést pozitivní efekt a příznivý výsledek.

Pokud by očista neprobíhala takto razantním způsobem, kdy je to sice velmi nepříjemné, ale stále ještě únosné, pokud by minul čas razantnějších změn a očistných impulzů, znamenalo by to jen jediné. Příchod konečné, jediné zásadní, razantní celoplanetární očisty, která jediná by si s tím vším rozšířeným Temnem dokázala poradit.

Pokud by přišel čas nezbytnosti takového kroku, znamenalo by to, že jiná cesta už není, že všechny selhaly. Že lidstvo selhalo a přichází tedy čas jeho odchodu, a tím i násilné ukončení vývoje další lidské civilizace. Taková možnost však naštěstí nenastala, protože se našla v poslední chvíli jiná cesta. Ale už mnohokrát bylo řečeno, že tato možnost se našla poprvé, nikdy jindy předtím. Předtím svět vždy skončil stejně. Drtivou katastrofou.

Proto takovýto průběh očisty, který nyní probíhá, je darem. Čistí nás všechny, dává nám možnost jít dál, stoupat ve Světle, bojovat o hmotu, o prosazení světelných principů i do hmoty. Nejen do duchovního pozadí. Takže snad jsem odpověděla tobě i jiným, jaký je význam událostí, které teď probíhají. Jaké jsou skryté příčiny náhlých zvratů v počasí a dalších neobvyklých meteorologických jevů. Energie slunovratu už začínají mít sílu. A já jejich očistný impulz plně využívám k očistě své i k očistě prostředí a tím i k očistě vaší. Jestli dokážete takto očistné impulzy slunovratu využít i vy, už zajistit nedokážu. Od toho má každá bytost svou svobodnou vůli, svou možnost volby. Ale naštěstí už ji mám i já. A za to děkuju těm světelným bytostem, které mi pomohly ji zpět získat.“

Petra Nováková: Moc děkuju, Planeto Země, za tvá slova, rozumím jim, chápu je a respektuju. A cením si toho, co dokážeš pro sebe, svůj vývoj i pro nás a pro vývoj lidstva udělat. A moc za to děkuju.

Je důležité optimálně propojit duchovní nadhled nad hmotou s hybnou silou hmoty

Ještě vnímám, že se ozývá Příroda: „Už nemám mnoho, co bych dodala. Planeta Země to všechno krásně vystihla za nás za obě. Protože i má úloha ve světelném vývoji je podobná jako její. To znamená svým rozvojem pomáhat rozvíjet lidstvo po duchovní i hmotné stránce a ve spolupráci s lidstvem zajišťovat světelný vývoj pro lidstvo, pro Planetu, Vesmír a vše ostatní, co se na světelném vývoji podílí, co ho tvoří.

Protože Planeta Země je pro celkový vývoj zásadní, je úloha nás všech na Zemi výjimečná a o to důležitější i pro ostatní světelné síly, bytosti, sféry, světy, planety, které světelný vývoj tvoří. Jedině ve vzájemné spolupráci dokážeme vytvořit silný spolupracující celek. Který má jednak nejvyšší duchovní nadhled, který zajišťujeme my světelné duchovní síly a bytosti. A současně má i nejvyšší hybnou sílu, která se nachází ve hmotě a kterou disponuje člověk, lidské bytosti, které kráčí po světelné cestě, a které pracují na svém světelném vzestupu. A jedině, když se toto obojí propojí v jediný celek, jedině tehdy můžeme společně dosahovat těch nejlepších výsledků. Výsledků, které jsou stejně dobré, spravedlivé a poctivé pro nás pro všechny.

A aby tohle všechno mohlo fungovat, je nutné, abychom na sobě každý pracovali podle svých možností a schopností. A možnostmi Planety a Přírody je takovýto druh očisty, který zaznamenáváte vy prostřednictvím různých přírodních procesů. Protože to je naše oblast, naše sféra působení, přes kterou se čistíme, přes kterou můžeme přispívat do celkového světelného vývoje. Kdyby to nemělo čistící a ve Světle posouvající efekt, věřte, že by se to nedělo.“

Petra Nováková: I tobě děkuji, Přírodo za tvá slova. My nepochybujeme o správnosti procesů, které probíhají. Jen nás zajímalo lépe porozumět jejich duchovním příčinám. Co znamenají tyto jevy pro nás, co si z aktuálního dění můžeme vzít pro náš osobní vývoj. Abychom lépe chápali duchovní situaci, ve které se společně nacházíme. Děkuju za vysvětlení.


Jiří Novák

Dávné magické zásahy do vodních toků

Mnozí si nedokážou představit, jaké magické zásahy do Přírody a toků řek byly jak v dávné minulosti, tak i v nedávné době prováděny. Cituji z knihy Pavla Kozáka Posvátná geometrie Čech a Moravy, str. 101 – 103, který naznačuje magické zásahy do vodních toků v období Keltů a jejich duchovního předvoje, druidů:

„Jednou z nejvýznamnějších zásad při práci s energií je, že od určité úrovně již nelze pracovat člověku samotnému a potřebuje účast opačného pohlavního principu. Pak je možné vykonat mnohem více, práce s řekami patří k onomu „více“. Druidi zajisté využívali toků k pozitivnímu ovlivňování regionů a to vkládáním energií do soutoků, respektive vytvářením jejich zdrojů ve dně tam, kde se setkávají proudnice. Bylo nutno při tom pracovat v páru, který ovšem musel splňovat dvě podmínky. Každý z oněch dvou lidí měl schopnost vkládat energie prakticky kamkoliv a dvojice prošla zvláštním zasvěcením pro práci s toky. Zasvěcení probíhalo na určitém soutoku…

Jakkoliv se to zdá neuvěřitelné, znalý a zasvěcený druid mohl společně s drusadou příznivě ovlivňovat zemi kolem vodního toku. Dnes je výsledkem těchto poznatků to, že ve Vltavě „teče“ od soutoku s Malší v Českých Budějovicích energie grálu a od zvíkovského připojení Otavy energie grálu vyššího.

Otázkou zůstává dosah intenzivního působení síly z řek do okolí. Zdá se, že zatímco v horním toku může jít o desítky metrů, ve středním již o stovky a Labe v profilu Děčín může „dosáhnout“ až do jednoho kilometru. To je významné pro lidi ve městech žijících na březích…

Je pravděpodobné, že budoucnost od nás bude žádat, abychom se zabývali těmito možnostmi duchovního zacházení s řekami. Možná i s potůčky v místním zájmu. Měli bychom, nebo aspoň někteří z nás, začít s praktickým studiem takových věcí a se získáváním schopností je uskutečnit.“

Povodně jsou jedním ze způsobů, jak se Planeta čistí od pozůstatků magie

Co k těmto informacím říci? Nový vývoj, který zde v oblasti planety Země byl započat v roce 1999, vyznává zcela jiné etické zásady. Místo dalšího vytahování dávné magie na povrch, místo dalšího studia, jak magicky zasahovat, zakončeného zasvěcením, se naopak dokázat všech pozůstatků této magie vzdát. A navíc ještě důkladně očistit od dávných magických zásahů jak jednotlivé bytosti, tak také území v Přírodě, vodní toky, i celou planetu Zemi.

Právě povodně jsou jedním ze způsobů, jak se sama Planeta čistí od pozůstatků magie, která kdysi ovlivnila vodní toky a jejich okolí. Od magie, která vlastně vzala původně přirozeným tokům, které fungují jako živé bytosti, jejich svobodu, samostatnost, nezávislost. A svázala je magickými pouty, skrytě je přizpůsobila potřebám člověka, podobně jako se to i dnešní mágové snaží provádět v jiných oblastech přírody.

Jiným příkladem magického působení na Přírodu je „litopunktura“ Marko Pogačnika, známého slovinského autora řady knih s tématikou přírodních a elementárních bytostí. A jím vztyčované menhiry s magickými symboly, jeden například na Šibeničním vrchu v Praze, blízko Olšanského náměstí. Zmínku o tom jsem uvedl v článku 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody. Jejich tvůrce to prováděl v dobré víře, že takto probouzí a posiluje Přírodu a napomáhá celkovému světelnému vývoji planety Země. Ve skutečnosti tím však Přírodu a Planetu ovládá, svazuje je, tlačí do podřízenosti člověku.

O rituálech spojených s krví, o síle krve, o nepříznivém vlivu magických rituálů na vývoj, bylo více v textech 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj, 38D. Obětní rituály a jejich následky, Proč magie nedokáže rozpoznat skutečné principy fungování světa?


Magie je tím činitelem, který nutně potřebujeme dostat pryč z Planety a Přírody

Jiří Novák: Planeto Země, jak vnímáš sílu a význam dávných magických zásahů do vodních toků a přilehlých území? Jakou roli tyto zásahy hrají ve srovnání s celkovým karmickým zatížením oblastí, ve kterých došlo k záplavám?

Planeta Země: „Dávná lidská osídlení se vždy z logických důvodů soustřeďovala nejvíce právě do oblastí vodních toků. Lidé si okolí řek upravovali podle svých potřeb, ale obvykle tím řekám neškodili. Mnohem více nepříznivý vliv už mají umělé zásahy, umělé regulace řek a dílčích území v Přírodě prováděné v posledních desetiletích pozemského vývoje. A zdaleka nejsilnějším, nejvýrazněji působícím nepříznivým vlivem, jsou právě dávné magické zásahy. Jejichž energetická síla a výsledek přetrvávají až do dnešní doby.

Kdybychom to chtěli vyjádřit v procentech nepříznivého vlivu, bude to vypadat zhruba takto. Právě současné i minulé nepřirozené magické zásahy do prostředí a Přírody se podílejí na karmě řek a přilehlých území ze 42%, magické činy manipulující s dalšími bytostmi žijícími u těchto toků a karmické vrstvy uvnitř těchto bytostí nesoucí otisky dávných zásahů magie ze 32%, umělé hmotné regulace toků a okolní přírody z 24%, zatímco nemagické působení běžných lidí žijících na březích řek vytvořilo pouhá 2% celkové karmy území.

Takže z tohoto pohledu vše vypadá jednoznačně. To, co v současném období vyvolává pro lidstvo nejvíce nepříznivé přírodní jevy, je spojeno s očistou Planety, Přírody a lidských bytostí zde žijících především od vlivů magie. Magie je tím činitelem, který potřebujeme nutně dostat pryč z Planety, pryč z Přírody, pryč z nitra jednotlivých bytostí a také pryč z tendencí jednání těchto bytostí. A jedině pak bude možné hovořit o skutečně světelné cestě.

Škodlivost magie se s prohlubováním nového vývoje extrémně zesiluje

Roli v tomto hodnocení hraje i skutečnost, že čím více se nový vývoj na planetě Zemi prohlubuje, čím zřetelněji zasahuje do dalších území a oblastí života, tím více začínají vadit veškeré pozůstatky dávného magického vlivu. Dá se dokonce říci, že nepříznivý vliv pozůstatků magie se s tokem času a s prohlubováním nového vývoje násobí, extrémně zesiluje.

Totéž znáte i z průběhu své osobní duchovní cesty. Jevy, metody, záležitosti, které ještě v určitém období vypadaly jako bezproblémové, najednou začínají světelnou cestu nenápadně nepříznivě ovlivňovat. Začínáte dostávat jemné impulsy, že těchto záležitostí je důležité se vzdát. A pokud s tím včas nic neuděláte, najednou už začnou extrémně vadit a člověk se jich pod tlakem vnějších nepříznivých okolností musí konečně vzdát, chce-li vůbec na světelné cestě setrvat.

Nestačí konat z dobré vůle, zásadní je výše duchovního nadhledu

Navíc se znovu potvrzuje skutečnost, že nestačí konat „z dobré vůle“, s pocitem, že tím člověk nebo jiná bytost pomáhá vodním tokům a Přírodě. Důležité je jednat z dostatečného duchovního nadhledu, který se dokáže vyrovnat pozici samotné Planety a Přírody.

Takový nadhled však lidem poskytuje pouze překonání stropu Staré duchovní cesty a frekvenční překonání hranic, které byly celé miliony let pro lidstvo na Zemi stropem. Nebo jinými slovy probuzení skryté schopnosti neomezeného světelného duchovního vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy, kterou do svého vínku dostalo nové lidstvo 2. typu.

Aby však tato schopnost mohla být probuzena, ještě předtím se člověk nejprve potřebuje vzdát magie ve všech jejích podobách. Magie již do nového vývoje nepatří. Důvodů k tomu je celá řada. Síly Světla nedokázaly za pomoci magie čelit stále se rozšiřujícím a posilujícím temným silám. Naopak magické zásahy na Zemi již vyvolaly celou řadu katastrof i sebezničení civilizací. Chceme-li bludný kruh opakovaných katastrof konečně překročit, nepůjde to jinak, než bez magie.

Také proto jsou v novém vývoji tím, co nejvíce tíží planetu Zemi a Přírodu, jakékoliv pozůstatky vlivu magie na vodních tocích, na územích, v lidech a jejich činech, v práci přírodních andělech i dalších bytostí, pro které je planeta Země domovem.“


Tématem povodní v roce 2013 se zabývá také duchovní komunikace Magdalény Malé Povodně 2013 - Promytí vodou je ideálním způsobem očisty.

© Jiří Novák, červenec 2013
© Věra Talandová, červenec 2013
© Marie Mejdrová, červenec 2013
© Petra Nováková, červenec 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 141
  • 16
  • 15
  • 13
  • 17

Celkový počet hlasů: 202