Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 78A. Světelné meče a žezla

78A. Světelné meče a žezla

Jiří Novák, Marie Mejdrová Vloženo 5.2.2016
Jiří Novák Marie Mejdrová

Duchovní cesta ve Světle zahrnuje i ochotu boje proti všemu, co Světlo narušuje. Světelné meče a žezla. Tvořivá žezla andělů Dhyanů. V Novém vývoji nahradí magii čistá tvořivá síla. Nové lidstvo 2. typu potřebuje jiné podmínky pro vývoj. Omyl Dhyanů po pádu Atlantidy – další podpora magie. Síla dávné magie v období Egypta. Magickou sílu bylo možné využít i k destrukci. Dodnes je magie protlačována do běžného života. Královské koruny a Korunovační klenoty. Magie církevní mše, církevních pomůcek a svěcených pokrmů. Berle Krakonoše. Další magicky ovlivněné předměty. Magie usiluje o návrat k dávným schopnostem. Naše setkání s žezly a meči v karmické očistě. Žezla jako dar za pomoc. Pomoc bytostem z Liliputu. Příklady dalších specializovaných žezel z dávné minulosti. Používání žezel v prvních letech NDC. Použití žezel při naší karmické očistě na začátku NDC. Přepsat nepříznivé tendence z minulosti změnou vnitřního postoje a fungování ve hmotě. Čistá tvořivá síla postupně sílu žezel plně nahradila. Automatické vzdávání se veškeré umělé výbavy z minulosti. Uměle nakupená síla nemůže dlouhodobě obstát ve zkoušce čistoty. Úroveň tvořivé síly musí odpovídat vnitřní čistotě bytosti.

Tento text navazuje na články A42. Filmy Hvězdné války I – souboje Světla a Temnoty  a  A43. Filmy Hvězdné války II – dar v podobě energií týkající se série filmů Hvězdné války. Zvláště zatím posledního dílu s podtitulem Síla se probouzí, který jsme nedávno zhlédli. V tomto článku bychom chtěli rozvinout téma světelných mečů a žezel, o nichž jsme se dozvěděli v průběhu naší karmické očisty v minulých letech.

Marie Mejdrová
 

Duchovní cesta ve Světle zahrnuje i ochotu boje proti všemu, co Světlo narušuje
 

Úvodem připomeňme princip nutnosti boje s Temnotou. Dobře ho ilustruje sdělení jednoho z prvotních vědomí v určitém úseku duchovních sfér Světla, které jsme míjeli na cestě světelného vzestupu v začátcích Nové duchovní cesty (NDC) a pomohli ho očistit. (Duchovní komunikace ze 17.7.2005):

„Odhalím teď úplnou pravdu. Polovina mého vědomí je temná. Neudělalo jsem totiž, co jsem mělo, pro moji zbabělost a neochotu bojovat a brát se za svá práva. Tváření se, že láskou se vše zmůže. Díky vám jsme pochopili, že duchovní cesta ve Světle neznamená jen výhradně šíření lásky a pozitivity, ale musí zahrnovat i ochotu tvrdého a nesmlouvavého boje proti všemu, co chce duchovní cestu Světla narušit a vnutit jí jakýkoli temný přívažek – temnou nerovnoprávnou smlouvu. Já i všichni z vás jsme tuto chybu udělali a vy jste dokázali tam dole ve hmotě pochopit, že je také třeba tvrdě bojovat, být ochoten tvrdě bránit NDC. Že láska a harmonie nestačí, že
je třeba čas od času razantně vystoupit na ochranu sebe a světelné cesty. Protože pokud sám nevyvinu včas dostatečně silný odpor vůči násilí útočníka, budu ovládnut druhou stranou a ztratím svoji svobodu. A nebudu už mít možnost pokračovat ve světelné cestě.“


Světelné meče a žezla
 

Světelné meče ve filmech Hvězdné války nejsou pouhou pohádkou, fikcí scénáristy. Vycházejí z reality. Zrovna tak jako mocenská žezla s koncentrovanou magickou silou, která jsou obecně známá v určitých odvětvích Staré duchovní cesty a esoterických kruhů.
V duchovních vizích dávných událostí a také v duchovních komunikacích s nejrůznějšími institucemi NDC a dříve také Staré duchovní cesty
(lidské Duchovní hierarchie, umělé duch. systémy a bytosti za Vesmírnými lidmi, apod.) jsme se setkávali s nehmotnými žezly např. andělů Dhyanů a Stvořitelů na různých hladinách vývoje.

Dodnes se běžně používá slovní obrat: předal pomyslné žezlo (vlády) svému nástupci. Dnes už je toto myšleno symbolicky jen ve smyslu zvolení do určité funkce nebo pověření určitou funkcí, například úřadem prezidenta republiky, funkcí předsedy vlády apod. V dávné minulosti však mnohdy nešlo jen o pouhé pověření a s tím spojené speciální výsady, výhody, privilegia, které takto pověřené osoby obvykle měly. Někdy šlo o předání skutečného žezla moci a umělé tvořivé síly.
 

Jiří Novák
 

Tvořivá žezla andělů Dhyanů
 

Například v článku 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu jsem uvedl následující informace o magických schopnostech andělů Dhyanů:

Andělé Dhyané ovládali schopnost tvořivé transformace hmoty i různých forem energie prostřednictvím myšlenky a vlastní vůle. Dokonale tedy využívali toho, co dodnes označujeme jako magii. A prostřednictvím této božské tvořivé magie pak dokázali zformo­vat povrch planety (pevniny, moře, ovzduší, faunu, flóru) a připravili Zemi na první generaci lidského osídlení. Pro svoji magickou tvorbu používali žezla (dordže), která se později objevila na Zemi i ve hmotné podobě. Těžko si dnes dokážeme představit ohromnou magickou sílu, kdy jedním mávnutím žezla vyroste les na pusté planině. Nebo jedním pohybem se zpustošený les obnoví a zazelená novou zdravou energií. Ano, toto někteří z nás viděli ve vizích z minulosti, které nám byly anděly Dhyany promítnuty.

Ano, tehdy takovým žezlem disponovali ti andělé Dhyané, kteří k tomu byli pověřeni. A pokud toto pověření přešlo z jakéhokoliv důvodu na dalšího nástupce sféry Dhyanů, součástí předání takového pověření bylo i předání mocenského žezla. V tomto počátečním období Nové duchovní cesty jsme se ještě domnívali, že nebude problém očistit planetu Zemi a její zdevastovanou Přírodu. Že až přijde vhodná doba, pak nám v tom andělé Dhyané svými žezly pomohou.

 

V Novém vývoji nahradí magii čistá tvořivá síla
 

Až teprve postupně v dalších letech jsme začali chápat, že veškeré formy a projevy magie, umělé tvořivé síly, a tedy i jakákoliv žezla, to vše musí pryč. A to nejen přímo ze hmotné roviny planety, z výbavy pozemských velitelů, vládců, králů. Ale také ze všech duchovních sfér nad hmotou. Všechny světelné duchovní instituce, které budou mít i nadále právo ovlivňovat současný vývoj, a energeticky do něj zasahovat, tak budou moci činit jen přirozenými energiemi. Využitím síly své vnitřní čistoty, svého relativně vysokého frekvenčního naladění. Ale už nikoliv s možností využití síly magie koncentrované do žezel.

Takže nakonec jak nám lidem dole ve hmotě, tak také duchovní bytostem a institucím v pozadí za hmotou nezůstane nic jiného, než každodenní trpělivá práce na sobě samých, na své vnitřní čistotě, na svém zázemí, na svém okolí, i na okolní Přírodě. Že žádné další podobné příležitosti v podobě umělých tvořivých žezel nebo světelných mečů už nebudou pro světelný vývoj k dispozici.

Více o tom všem jsme uvedli v článku 10. Sílu čistého vzestupu nelze na rozdíl od magie zneužít proti Světlu.

 

Nové lidstvo 2. typu potřebuje jiné podmínky pro vývoj
 

Tyto nové trendy současného vývoje jsou přirozeným důsledkem situace, kdy pomyslná vláda nad Zemí byla z dávného lidstva 1. typu disponujícího magickými schopnostmi přenesena na nové lidstvo 2. typu. Na takovou variantu lidstva, která nedisponuje umělou tvořivou výbavou. Jde o lidstvo, kterému by už mělo být cizí jakékoliv používání magie.

Aby toto předání pomyslné vlády nad Zemí přineslo své pozitivní ovoce, bylo nutné postupné přizpůsobení všech dalších okolností vývoje. Definitivní vymizení magie ze všech rovin a úrovní života na Zemi. Nejen z bytostí ve hmotné rovině Země i v pozadí za hmotou. Ale i z prostředí, předmětů, používaných postupů, rituálů. K tomu však doposud nedošlo. Historický přechod od lidstva 1. typu k novému lidstvu 2. typu nebyl jednoznačně přímým a pro všechny aktéry vědomým procesem. Ani andělé Dhyané vedoucí tehdy lidskou civilizaci sami netušili, že jakékoliv pozůstatky magie zásadně brání novému lidstvu ke splnění cíle, kvůli kterému bylo vysazeno. To znamená k tomu, aby konečně dosáhlo stabilní vzestupné evoluce. Aby využilo své předpoklady a soustavnou prací na sobě dokázalo otevřít skrytý dar uvnitř sebe – schopnost neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy.

 

Omyl Dhyanů po pádu Atlantidy – další podpora magie
 

Po pádu Atlantidy se Dhyané mylně domnívali, že problém nespočívá v magii samotné, ale ve způsobu jejího používání. Svědčí o tom vývoj další civilizace vybrané Dhyany k tomu, aby převzala otěže světového vývoje. Ano, jedná se o Egypt. Jde o civilizaci vedle sebe žijících obou variant lidských bytostí. Kdy původní lidstvo 1. typu mělo postupně předat své historické zkušenosti svým následníkům, novému lidstvu 2. typu. Více o tom jsem uvedl v textu 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla.

Místo definitivního a konečného odklonu lidstva od magie se však v dávném Egyptě děje po pádu Atlantidy něco jiného. Vzniká vrstva vyvolených zasvěcenců disponujících nejvyšší magií. Jde o snahu znepřístupnit magii běžným lidem. Jak ukázal další vývoj, tento krok na nápravu situace nestačí. Dochází k obrodě magie na novém vědeckém základě. K povýšení magie na vyšší hladinu dokonalosti. Vzniká hermetismus, dávná soustava několika věd.

Hermetismus je v dnešní době popisován jako vědecky propracovaný systém řízení společnosti, který zahrnoval nejen etiku a duchovní teoretické znalosti o člověku i Přírodě. Ale také astrologii, alchymii a další fyzikální a technické aplikace. Navíc i mentální přípravu, schopnost práce s energiemi, magii a léčitelství jako problematiku působení mentálních polí na člověka a Přírodu. Jeho součástí byla i „theurgie svatého ohně“, dávná věda o zasvěcování, o duchovní a tělesné přeměně člověka prostřednictvím duchovních energií nejvyšší frekvence. Pro nezasvěcence bývaly hermetické knihy nepřístupné a odtud zřejmě pochází pojem „hermeticky uzavřený“, který se používá dodnes. Podrobnější informace o této etapě vývoje najdeme v knize Ivo Wiesnera „Alchymie a teurgie svatého ohně“.

Zásadní problém spočívá v tom, že andělé Dhyané jednoznačně neutnuli další používání magie lidmi ve hmotě. Z karmické očisty jsme se dozvěděli, že andělé Dhyané nenásledovali přicházející impulsy shora, které naznačovaly potřebu ukončit používání magie a přestat vytvářet privilegovanou kastu lidí – mágů.  Místo toho dali magii zelenou a inspirovali lidské duchovní mistry ve hmotě k jakési obrodě magie. Starý Egypt se tak stal kolébkou novodobého hermetismu, novodobé magie, nauky o zasvěcování. Tyto věci měly být zapomenuty, místo toho však byla vyzdvižena a mimořádně zdůrazněna jejich důležitost. Toto učení se promítlo do vytváření hmotných mocenských žezel, která byla ještě dlouho po vymizení posledních zástupců lidstva 1. typu (označovaných jako Synové boží) zneužívána v nejrůznějších formách magických rituálů spojených s mučením, obětováním a sexualitou.

Toto vše je důsledkem nepřirozeně vyzdvižené magie v dávném Egyptě. Toto byla největší chyba, která drtivě poznamenala nástup éry nového člověka 2. typu. Dodnes se nemůžeme zbavit pozůstatků magie. I v dnešní době představují jednotlivé typy magie ukryté ve všech možných vrstvách stále ještě značný problém.

 

Síla dávné magie v období Egypta
 

O síle tehdejších magických želez svědčí úryvek z knihy Zasvěcení autorky Elisabeth Haich. Ve své vizi z minulosti v knize popisuje, jak s tehdejším otcem, kterým byl samotný faraon, a to někdy v době 6 – 7 tisíc let před n. l., objevili na moři ztroskotanou loď (str. 234):

„Hubený, asi desetiletý, až dvanáctiletý chlapec se pevně drží rozbitých prken. Už je polomrtvý, jeho nohy visí malátně dolů a jeho tělo je spolu s několika prkny váleno vlnami sem a tam. Jeho oči už jsou bezvýrazné, jen ruce jsou jako srostlé s prkny a drží ho nad vodou…

Tak se nám konečně podaří přetáhnout polomrtvého chlapce do naší loďky. Zdá se být v bezvědomí… Otec nese dítě do domu… Nyní se děje něco zvláštního: otec vyjímá z kazety, kterou jsem viděla i doma vždy v jeho komnatě a která ho doprovází kamkoliv cestuje, hůlku podobnou kříži a nahoře končící kruhem. Uchopí hůlku za tento kroužek, drží ji pevně v ruce a začíná s ní dělat tahy nad chlapcovým tělem všemi směry. Vidím, že se otec při tom silně soustřeďuje a věnuje chlapci plnou pozornost. Drží hůlku nejdříve chvíli na temeni chlapcovy hlavy, pak ji táhne pomalu přes obličej až k srdci, tam chvíli zastavuje, pak dělá tahy od srdečního důlku přes trup až dolů k pohlavním orgánům, pak opakuje stejné pohyby přes paže až k rukám a nakonec přes nohy až k chodidlům. Ihned, jakmile otec pokládá hůlku na temeno dítěte, toto vydechne, pak - zatímco otec dělá pravidelné tahy – dýchá pravidelně dál a jeho tělo sebou škube. Pak přichází pomalu k sobě, a když otec dělá poslední tah tohoto ošetření, chlapec náhle otevírá oči, posadí se, zřejmě zcela zdráv a bez jakéhokoliv přechodu padá před otcem na kolena, objímá jeho nohy, pokládá na ně čelo a hořce pláče a vzlyká…“

Ano, toto byl autentický popis magického zákroku, který se z dnešního pohledu jeví jako zázrak. Protože při něm byl okamžitě oživen a uzdraven chlapec ze stavu hlubokého bezvědomí a naprostého vyčerpání.

 

Magickou sílu však bylo možné využít i k destrukci
 

Tehdejší účinek této magické hůlky zakončené právě egyptským křížem anch s obloukem byl ohromující, protože tento předmět byl napojen podobně jako legendární archa úmluvy na určitý energetický zdroj. Podstatné však je, že tehdejší žezlo faraónů bylo možné použít nejen k zázračným vyléčením, ale také k drtivé destrukci, k ničení, rozkladu a zkáze. Toho všeho jsou dějiny Egypta plné. A řada lidí zaplatila ještě v nedávné době životem za pouhou zvědavost pokusit se odhalit dávná magická tajemství Egypta a hrobek dávných faraonů.

Pokračuji v citaci z knihy Zasvěcení (str. 248) popisem, ve kterém velekněz předává základní informace o této hůlce:

„Hůlka může být požehnáním i kletbou. To závisí na tom, kdo ji dostane do rukou… Zasvěcenec použije hůlky vždy správně a bude vyzařovat vždy tu sílu, která je třeba k vytvoření něčeho dobrého… S pomocí hůlky může zasvěcenec ovládat všechny přírodní síly, zvětšovat je nebo je neutralizovat.“

 

Dodnes je magie protlačována do běžného života
 

Takto to tedy vypadalo v dávné minulosti. Podstatné ovšem je, že dodnes je symbol egyptského kříže (nilského kříže) nazývaného anch používán některými lidmi v běžném životě. Více o tom je v článku A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody, kde uvádíme konkrétní příklady. V textu například vysvětlujeme, že pověřené státní orgány se dokonce rozhodly prosazovat komplexní přístup k ochraně přírody za použití dávného egyptského magického symbolu. Nepochopitelné, proč cpát magii do Přírody, když Přírodu naopak potřebujeme od veškeré magie očistit. V textu vysvětlujeme, že tento dnešní magický symbol sice zdaleka nemá původní tvořivou sílu z období dávného Egypta, ale zbytková magie v něm zůstává. Takže člověku používajícímu tento symbol spolehlivě zablokuje možnost nastoupení světelného vzestupu.

Je možné uvést i používání dalších magických činností, tvarů, předmětů. Typický je například tvar pyramidy, který je dodnes používán k zázračnému uchování čerstvého ovoce, k nabroušení žiletek, apod. Více o tom je v textu 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody.

Takže i v dnešní době je magie stále ještě zatahována do řady běžných činností ve hmotné rovině planety Země. Z toho důvodu podmínky pro plné rozvinutí možností nového lidstva 2. typu ve hmotné rovině Země ještě nenastaly. Proto změna původního lidského osídlení na lidstvo 2. typu zatím ještě nepřinesla zřetelně viditelné pozitivní změny ve hmotné rovině planety. Nalezení vzestupné světelné cesty proto v dnešní době stále ještě nemůže být masovou záležitostí. Jak z toho ven?

Je potřeba jít dál a udělat vše pro to, aby se existující okolnosti plně přizpůsobily potřebám a možnostem nového lidstva. To znamená především, že ze Země musí definitivně zmizet všechny pozůstatky staré magické moci. K těm patří i světelné meče a magická žezla.

Jenže ve hmotné rovině Země je dodnes řada zmenšených kopií těchto magických předmětů. Běžní lidé je používají jako určité talismany na svoji ochranu nebo z jiných důvodů. Co s tím? Je důležité, aby původní magické systémy i masově rozšířené magické tvary a předměty kompletně ztratily svoji původní magickou moc. Aby se staly energeticky neutrálními předměty. Na následujících příkladech naznačím, že těch pozůstatků dávné magie je mezi námi ve hmotě stále ještě dost.

 

Královské koruny a Korunovační klenoty
 

Dávná magická síla králů je v nich v tomto období utlumena, jakoby ve spícím tvaru. I v těchto předmětech najdeme zbytkovou magii.  Stále ještě tam zbytková část této původní síly je. A mohla by nastat situace, že někdo se speciálními schopnostmi tuto sílu probudí a využije nebo spíše zneužije ve prospěch jakýchsi záměrů.

 

Magie církevní mše, církevních pomůcek a svěcených pokrmů
 

Také církevní mše představuje určitý magický rituál, při které kněz, biskup, papež, farář a další církevní hodnostáři používají nejrůznější předměty, nástroje a dokonce i svěcené pokrmy: žezlo, kříž, kadidlo, svěcenou vodu, mešní víno, svaté hostie. Více o hodnocení těchto církevních pomůcek a postupů, při kterých jsou využívány, je v článku 53A. Temné pilíře křesťanství I.

 

Berle Krakonoše

Mocenská magická žezla jsou známa z bájí mnoha národů o jejich bozích, což byly ve skutečnosti vůdcové dávného lidstva 1. typu. Z pohádek známe i berlu Krakonoše, pomocí které dokázal ovlivňovat počasí. Totéž známé i z ruského filmu Mrazík. Jakési formy žezel tedy používali i přírodní andělé a duchové. A tato skutečnost se odrazila v dnešních pohádkách a bájích.

 

Další magicky ovlivněné předměty

Nejrůznější talismany, ochranné prvky, ochranné nálepky na mobily, ornamenty údajně bránící působení geopatogenních zón. Magicky ovlivněné kapky, ve kterých má magie zvyšovat přirozené působení původních bylinných energií. Myšlenkou impregnované potraviny, dárkové předměty, atd. To vše představuje magii vnesenou do našich životů. Člověk dostatečně stabilizovaný na světelném vzestupu obvykle dokáže působení takových předmětů rozpoznat a vyhne se jim, vyhodí je, případně zničí. Běžný člověk je naopak používá a dokonce se domnívá, že si tím nějak pomáhá. Ve skutečnosti na sebe nabaluje další a další magické nánosy, které ho ještě více vzdalují od možnosti dosáhnout jednoho dne světelného vzestupu.

 

Magie usiluje o návrat k dávným schopnostem

Co vlastně s sebou přináší každé používání magie? Ať už magie v podobě speciálních postupů, rituálů nebo magie umělých pomůcek, žezel, světelných mečů, kadidel a podobně? Vždy jde o návrat ke starým dobrým časům, kdy ještě lidé běžně používali magii. Ve více textech vysvětlujeme, proč tyto dávné časy pro nás nemohou být přitažlivým motivem. Například viz texty 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.

Mág sice také pracuje na zlepšování svých vlastností, na své vnitřní očistě. Používá k tomu ale magie. Například impregnuje jídlo, pití i vdechovaný vzduch tvořivou myšlenkou. Tato jeho čistota tak znamená především lepší připravenost pro magii. Protože používáním magických postupů se stává nasáklým, jakoby impregnovaným magií. A především se vytrvalým magickým výcvikem vrací ke schopnostem dávného lidstva 1. typu. Toho lidstva, které bylo z hmotné roviny planety jako neúspěšné vytlačeno. My jsme přece novým lidstvem. Potřebujeme si najít svoji vlastní variantu duchovní cesty a evoluce. Potřebujeme se dívat dopředu směrem k vlastní nové budoucnosti. A nikoliv se stále obracet k dávnému lidstvu, které ve vývoji na Zemi z dlouhodobého pohledu selhalo. Více o tom je v naší první knize Cesta za hranice hmotného světa. Detaily o ní jsou uvedeny na webové stránce Kniha 1 - Cesta za hranice hmotného světa.

Závěr: V dalším článku 16. Magie z pohledu historie jsem vysvětlil, že jakákoliv umělá výbava z minulosti brání světelnému vzestupu. Energie stojící za Novým vývojem automaticky zabrání využít předností člověka 2. typu každému jednotlivci, který by si chtěl ponechat v sobě zbytky magické tvořivé výbavy lidstva 1. typu.

Každá odrůda magie, magické žezlo, magické symboly nebo jiné nástroje tvořivé síly – to vše brání dnešnímu člověku ve hmotné rovině Země stabilizovat se na cestě přirozeného světelného vzestupu. To první, co při vstupu na cestu světelného vzestupu potřebujeme v dnešní době udělat, je proto zbavit se důkladně všech pozůstatků minulosti. Ať už jde o jakékoliv umělé tvořivé schopnosti, zvláštní výbavu nebo mocenská privilegia.
Marie Mejdrová

 

Naše setkání s žezly a meči v karmické očistě
 

V počátcích Nové duchovní cesty se nám mnohokrát při očistách obnažily z duchovní výbavy v minulosti také různá žezla a meče. Některé z nich byly propůjčeny zatemněnými Silami Světla nebo přímo Temnými silami. Obnažovala se však také dávná výbava, která se jevila z pohledu Sil Světla vedoucích Nový vývoj jako výjimečně čistá.

Šlo o světelné meče, které jsme používali při boji s temnými bytostmi, systémy a institucemi všeho druhu. A také o světelná žezla s očistnou, léčivou a transformační silou, žezla na likvidaci temných systémů a napojení. Během nesčetných očist se obnažovala žezla mnoha druhů a specializací, z mnoha různých období dávné minulosti.

Některá se vynořovala při očistných operacích po jednom.  Nebo se obnažovala v sadách jako dary od určitých světelných sfér či bytostí pro skupinovou práci. Spolu s informacemi k čemu a odkdy je lze použít. Jiná byla přizpůsobená našim konkrétním úkolům jako jednotlivců v určitém období v minulosti. Podle toho, k čemu jsme měli největší talent, v jakém prostředí jsme se typicky pohybovali, k čemu jsme měli nejužší osobní vztah, v jakých oborech jsme měli nejvíce zkušeností a kontaktů, za co jsme bojovali – jaký cíl jsme si vytkli a plně s ním souzněli. Například žezlo na speciální léčbu, žezlo na obnovu Přírody, žezlo proti magii, atd. Nebo také speciální žezla pomáhající vzdorovat temným útokům. Například žezlo, které dokázalo libovolně zmenšovat. A to nejen velikost předmětu, bytosti, systému, ale třeba i sílu jejich magie.

 

Jiří Novák
 

Žezla jako dar za pomoc
 

Vrátím se do minulosti, abych vysvětlil, jakým způsobem jsme přišli k tomuto žezlu, které dokázalo zmenšovat. A jakou klíčovou roli toto žezlo v následujících týdnech sehrálo. O těchto událostech jsem už jednou psal v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru. Teď doplním další detaily týkající se tohoto žezla a jeho následného použití v bojích.

Cituji z tohoto dřívějšího textu:

První kontakt s Vesmírnými lidmi

10.4.2004 v noci útok na nás. Byli jsme zcela odstíněni temným pancířem. Nefungovala žádná komunikace, nechodily žádné duchovní energie, nemohli jsme se čistit, léčit, jednoduše jsme byli zcela paralyzováni. Volali jsme o pomoc všem silám Světla do éteru. Asi po půl hodině se slaboučce ozvali Arkturiané a z temného obalu nás postupně vysekali. Pak pomocí přístrojů pomohli vytvořit silové pole kolem Země. Podobné pole u nich doma je dokázalo ochránit před vojsky Galaktické říše.

15.4.2004 večer: společná akce pracovního týmu NDC. Jedna členka přinesla v sobě implantát od Vesmírných lidí. Společnou akcí byl zlikvidován. Mezitím předvedli Arkturiané skupinu zajatých modrých Plejáďanů, Vesmírných lidí, abychom s nimi jednali. Opět jim sděluji nejdůležitější informace. Upozorňuji je, že víme o veškerém jejich vměšování na Zemi – Sodoma a Gomora, božská zjevení, Adamski, Dibitonto, Ivo Benda. Byli překvapeni a zděšeni, že všechno víme a začínali brát moje slova vážně.

Šly od nich myšlenky, že oni měli pocit, že Planetě pomáhají. Že vše bylo schváleno jejich Radou Galaxie. Že se snažili někoho poslouchat a teď najednou je všechno špatně. Chtěli se zavděčit plejádskému bohovi a splnit úkol. Řekl jsem jim, že jejich bůh není skutečný Stvořitel. Že si na to místo dosadili umělou jimi vytvořenou bytost. Byli vzteklí a dopálení, že jim sahám na jejich boha. Sami přiznali, že Vesmírní lidé nekomunikují s anděly Dhyany. Vysvětlil jsem jim, že Stvořitel je ještě mnohem výše než Dhyané, takže se skutečným Stvořitelem nemají šanci komunikovat.

A teď to nejpodstatnější. Dostáváme impuls od vyšších Stvořitelů, abychom dali Galaktické konfederaci lhůtu dvou týdnů na to, aby stáhla všechna okupační vojska nejen ze Sluneční soustavy, ale i ze všech dalších planet ve Vesmíru. Aby zrušila okupační režimy, opustila planety. Stáhla všechny lodě s invazními vojsky zpět na své planety a přestala se vměšovat. Dále aby byla rozpuštěna kontaktérská hnutí na planetách a přestala jejich vesmírná podpora. Důležité je však odejít v klidu, bez násilí, ne jako ze Sodomy. Pokud toto provedou, bude duchovními silami vedoucími vývoj vyhlášena všeobecná amnestie na všechny jejich násilné činy a bránění civilizacím ve svobodném vývoji. Pokud to neudělají, bude následovat tvrdá odplata za všechny minulé činy. Likvidace všech invazních vojsk ve volném Vesmíru nebo na cizích planetách.

Vůbec jsme v tu chvíli nepřemýšleli o tom, co uděláme, když tisíce kosmických lodí s miliardovými vojsky zaútočí na Zemi. Teď šlo o to, nakolik budou brát naše ultimátum vážně. Za dva týdny měla proběhnout kontrola stavu ve Vesmíru. My jsme pak v klidu pokračovali ve svých dalších akcích.

Doplňuji další informace o tom, že cesta se během následujících dnů ukázala sama. Tento příklad naznačuje, jak je důležité vnímat přicházející impulsy, včas na ně reagovat a dělat dostatečně rychlá rozhodnutí týkající se dalšího postupu ve hmotě. V tomto případě šlo skutečně o zásadní záležitost, což jsem v té chvíli ještě netušil.

 

Pomoc bytostem z Liliputu
 

Uvedu zde příběh, který jsem poprvé vyprávěl na veřejné přednášce v Kulturním domě Vltavská v Praze 24. 4. 2006. Přednáška měla název Hnutí Vesmírných lidí a jejich snahy o manipulaci se Zemí. Podstatná část této přednášky již byla zveřejněna v rámci článků 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru. Teď uvedu další detaily, které na webu doposud zveřejněny nebyly.

22. 4. 2004 přišla na kontrolu čaker a očistu nová klientka. Vyprávěla příběh, který se odehrál před 17 lety. Mají chatu v oblasti Klobuk, kde je známý menhir. O Velikonocích se vraceli autem z chalupy a za vesnicí na kopci uviděli vedle silnice nad příkopem malé kulaté UFO – jako bochník chleba. Otáčelo se, červeně blikalo, svítila okénka. Pes zalezl pod sedačku. Vrátili se na chalupu pro fotoaparát. Mezitím se UFO přemístilo na druhou stranu, tak ho vyfotografovali. Tehdy se ještě nepoužívaly digitální fotoaparáty, takže vyvolání fotek trvalo nějakou dobu. Zkoušeli se ptát dalších lidí, co to mohlo být. Protože o mimozemšťanech se u nás v 80. letech ještě příliš nehovořilo, ani nepsalo. Jeden člověk jim tehdy řekl, že pokud to UFO bude i na snímku, pak si z nich někdo vystřelil a zřejmě jde o nějakou montáž. Pokud tam ale nebude nic, pak to skutečně mohl být reálný zážitek překračující hranice hmotné reality. Po vyvolání bylo na snímcích jen zrnění. Pro ně to nadále zůstalo jako záhada, které příliš nerozuměli a tehdy nebyli schopni s tím cokoliv dalšího dělat. Paní pokračovala ve vyprávění a sdělila mi, že dodnes cítí nepříjemný pocit na chalupě v rohu obýváku, jako když se tam dusí. Okamžitě jsem měl impuls, že musím jednat. A domluvil jsem svoji osobní návštěvu na jejich chatě o nejbližším víkendu.

Neděle 25. 4. 2004. Byl jsem na té chalupě. Četli jste Gulliverovy cesty? Kde asi existovaly ty jeho neobvyklé světy, když se do nich najednou dostal? Samozřejmě v jiné dimenzi. A na té chalupě jsem se přesvědčil o tom, že to i pro tohoto autora mohla být realita. Buď v tomto životě, nebo v jeho minulých existencích. Zjistil jsem totiž, že v koutě místnosti dosud přežívají miniaturní mimozemské bytosti vysoké asi 20 cm, odněkud z paralelního světa. Po vzoru Gulliverových cest jsem pro jejich svět použil označení Liliput. 

Jak se k nám dostali? Kdysi před stovkami let se propadli do naší dimenze a měli poruchu lodi. Protože se nemohli vrátit, našli si místo, kde byl příznivý vývěr energie ze Země a tam přežívali. Byli v nižší hrubosti hmoty, tedy pro nás neviditelní.  Tehdy v době jejich ztroskotání tam ještě nebyly žádné stavby. Až později vznikla chata a oni se přestěhovali do chráněného prostředí uvnitř. Podstatné je, že pro nás byli neviditelní, protože se nacházeli v hutnosti hmoty o několik stupňů nižší, než máme my. Proto jsem mohl jednoduše léčit nejen je, ale i jejich loď se stoprocentním výsledkem. Stejně jako když opravuji čakry člověka nebo potrhaný energetický obal a energie přicházející během léčby automaticky zajistí plnou obnovu obalu i plnou obnovu optimální funkčnosti čaker. V tomto případě bylo pro ně zásadní, že přicházející energie dokázala zajistit i plnou obnovu původního funkčního stavu jejich kosmické lodi. Léčba v naší hrubé hmotě je samozřejmě těžší a takto to nefunguje. Protože samotnou hmotu nelze změnit okamžitě. Po dokončení léčby vyzkoušeli opravenou loď, nastartovali ji, nasedli a odletěli. Za pomoci andělů Dhyanů jim poté byl dočasně otevřen průchod do jejich dimenze.

Při každé takové pomoci se stávalo, že jsem dostal speciální dar. Když mimozemšťané z Liliputu viděli, že vše funguje, předali mi jako dar jejich žezlo. Vysvětlili mi, že jej často používají v boji proti obrům, když je napadají. To žezlo umožňovalo zmenšovat nebo zvětšovat – cokoliv na jejich úrovni hutnosti hmoty nebo řidší než byli oni, nejen velikost předmětů, bytostí, systémů, ale také úroveň útočící magické síly. Anebo také naopak zvětšovat sílu naší ochrany. Toto byl pro nás v té době nejdůležitější nástroj, pomocí kterého jsme dovedli naše snažení o jiné uspořádání Galaxie do vítězného konce. To žezlo totiž skutečně fungovalo. Ne přímo v naší hrubé hmotě, ale v případě bytostí a systémů, které se nacházejí v řidší hutnosti hmoty. Což byli právě Vesmírní lidé sdružení do Galaktické konfederace a především všechny jejich bojové prostředky.

Právě toto žezlo nám pak pomohlo čelit v následujícím období útokům nejrůznějších vysoce zatemněných systémů. S jeho pomocí pro nás tehdy nebylo problémem vzdorovat pokusům o napadení, energetické ovládnutí. Jeho používání však bylo pouze dočasné.

Už tehdy na přednášce v dubnu 2006 jsem uvedl: Teď už řadu měsíců taková žezla nepoužíváme, protože je v nich určitá magie. Energie systémů NDC se razantně posílila. Proto už můžeme všechny bojové operace vést čistou světelnou silou bez magie, bez jakýchkoliv umělých pomůcek.

 

Marie Mejdrová
 

Příklady dalších specializovaných žezel z dávné minulosti
 

Dostávali jsme tedy také žezla od přírodních duchů, dávných civilizací nebo civilizací z jiných světů, z jiných dimenzí, kterým jsme určitým způsobem pomohli. Byl to dar za určitou službu, pomoc této civilizaci nebo konkrétní duchovní bytosti. Obvykle šlo o odkaz toho nejlepšího z oněch civilizací, od stvořitelů různých úrovní, od světelných institucí z počátku Vesmíru, apod.

Pro zajímavost uvedu jednu informaci z očist v červenci 2005. O tom, jaká speciální žezla se vynořila v několika bytostech spolu s hesly k otevření, po sledu souher událostí a zakódovaných duchovních komunikací:

Jedno představovalo pravomoc vystupovat ve světě dole jako bytost, které jsou propůjčeny schopnosti z jisté sféry nahoře, z níž jsme v určitém bodě pocházeli a sestupovali dolů, abychom nalezli řešení k její očistě a záchraně před destrukcí (řádově několik tisíc miliard let zpět). (Tento princip se opakoval v historii nesčetněkrát a je popsán např. v článku
6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů. Nebo v dopise z jiného období dávné minulosti nalezeném při očistě v únoru 2005 – viz článek 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.)
Dalším darem ze sady žezel z této sféry bylo žezlo pro odstraňování následků neetických činů pod podmínkou, že bytost si je plně vědoma přestupku, pochopila ho, udělala určité závazky a prohlášení, za což je jí karma zmírněna nebo odstraněna - čím dříve po činu, tím lépe se následky odstraní. (Bylo to z období, kdy automaticky fungující systém Karmy ještě neměli, ale uměli odstraňovat následky činů.) Dále žezlo na podporu optimálního fungování bytostí, systémů, sfér, přírody – léčitelské žezlo, které vnímá původní podstatu bytosti a přizpůsobí ji evoluci, pokud evoluce směřuje vzhůru ve směru Světla. A nakonec žezlo k podpoře vnitřního duchovního vzestupu – na ladění energie do vyšší frekvence a čistoty.

 

Používání žezel v prvních letech NDC
 

V prvních letech existence Nové duchovní cesty jsme vybrané duchovní nástroje nějakou dobu používali, ale zásadně vždy pouze na pokyn Sil Světla vedoucích tehdy Nový vývoj. Bylo to vždy pod jejich vedením, ony zajišťovaly koordinaci a respektování pravidel. Použití probíhalo pouze do té míry, se kterou kolektivně souhlasili andělé Dhyané, nejvyšší úroveň Přírody a všechny další tehdejší karmické síly a duchovní síly Světla, kterých se to týkalo. A to buď při týmových globálních očistách, nebo na konkrétní úkoly nás jako jednotlivců přenesené z naší minulosti, které byly v souladu i se současným Novým vývojem.

Čistota energií těchto nástrojů totiž v danou chvíli odpovídala čistotě plynoucích energií z duchovních sfér, které byly součástí NDC. A aby se celkový vývoj mohl posouvat dál optimální rychlostí, potřebovali jsme na pomoc tyto prostředky ze silně koncentrovaných světelných energií.

Byli jsme přitom pod neustálou křížovou kontrolou těchto Sil Světla a také vzájemně mezi sebou v týmu spolupracovníků. Takže v případě zneužití nebo duchovního pádu by nám byla tato duchovní výbava Silami Světla neprodleně odejmuta.

 

Jiří Novák
 

Použití žezel při naší karmické očistě na začátku NDC
 

Jedním z nejrychlejších způsobů, jak zajistit rozvázání karmických vrstev a současně i změnu svých dávných návyků, popíšu v tomto úseku. Dejme tomu, že z minulosti se obnaží blok karmických vrstev, ve kterém jsem byl podřízen. Například jsem místo boje vše předem vzdal, sklonil jsem hlavu a ze strachu, z obavy, že stejně musím prohrát, jsem zbaběle přijal plné mentální ovládnutí od agresora. Takové vrstvy mne pocitově drtí. Protože v těchto vrstvách z minulosti jsem zcela paralyzován a toto se plně promítá i do současné reality. Člověk pak v takové situaci nemusí mít sám sebe, své duchovní nitro, pod kontrolou. Chce vydat dávnou podřídivost i třeba magickou výbavu, kterou měl k dispozici, ale jeho nitro jej neposlouchá. Vydávání minulosti je tak na nízké úrovni. Místo potřebných 100 % vydání všeho člověka vydává 80 %, 70 %, nebo ještě méně. Co s tím?

Situace se rychle změní, pokud se člověk dokáže vžít do té situace a vlastně ten naznačený boj, od kterého v minulosti utekl, teď přijmout a úspěšně vybojovat. Tím přepíše v obnažených vrstvách dávnou situaci, ve svém nitru se zbaví ovládnutí, vzepře se a přejde do boje. A tento boj vybojuje. Navíc tím, že se vzepře situaci v minulosti, vlastně hned při rozvazování karmických vrstev prochází zkouškou změny svého návyku. Jeho bytost pak vše z minulosti vydá bez problémů, protože má celou situaci pod kontrolou.

Tehdy na začátku NDC jsme k opakování našich minulých prohraných bojů mohli využívat i vybraná žezla. Znovu se nám zobrazovaly situace, kdy jsme selhali a dostávali jsme možnost vybojovat boj s temnými bytostmi a systémy znovu. A tentokrát s vítězným koncem. V dnešní karmické očistě už to probíhá jinak.

 

Přepsat nepříznivé tendence z minulosti změnou vnitřního postoje a fungování ve hmotě
 

Využití možnosti změnit nepříznivou náplň dávných vrstev však stále hraje zásadní roli ve zjednodušení a ulehčení očisty. Člověk se potřebuje vzepřít dávné podřídivosti, potřebuje to jednak doložit změnou svého fungování ve hmotě vůči lidem, kteří se jej snaží manipulovat a ovládat. Zároveň to potřebuje potvrdit také změnou svého vnitřního rozpoložení. Opuštěním myšlenek, kterými svoji podřídivost, například vůči minulému partnerovi, stále přiživoval a posiloval. Pokud člověk tímto způsobem dokáže zvrátit nepříznivou situaci v obnažených vrstvách, jeho duchovní nitro se tím zásadně posílí. Jeho očista pak probíhá šetrně bez větších pocitových výkyvů, bez nepříznivých doprovodných jevů.

 

Marie Mejdrová
 

Čistá tvořivá síla postupně sílu žezel plně nahradila
 

Vývoj šel rychle kupředu. Netrvalo dlouho a čistota těchto žezel a dalších podobných nehmotných duchovních nástrojů se postupně ukázala jako již nedostačující. Začali jsme chápat, že to byly svým způsobem umělé prostředky, i když byly nabity čistými energiemi. Patřily k typu duchovní výbavy, který je již přežitý. Ačkoli tyto konkrétní nástroje nebyly typickými magickými žezly a meči (to by se automaticky vylučovaly s principy Nového vývoje), přesto obsahovaly uměle koncentrovanou energii, sílu. Představovaly tak určitou umělou zkratku. Navíc, když dám impuls mocenskému nástroji, je v tom moje vůle. A to vše znamená jisté stopy magie. I za těchto striktních podmínek popsaných výše. Tím pádem se nedá plně vyloučit jejich zneužití či nevhodné použití, ať už jejich právoplatným držitelem nebo někým jiným, kdo se k nim dostane. Pokud by padly do nepovolaných rukou, kterým se podaří je aktivovat. Jako se tomu stalo v minulosti nesčetněkrát.

Jakmile jsme se tedy při postupném budování Nové duchovní cesty dopracovali v karmické a globální očistě k frekvenčnímu dosahu na dostatečně čisté, silné a průrazné světelné bioenergie, pominula nutnost používání těchto nástrojů.

Nový vývoj směřuje k tomu, aby byly postupně eliminovány všechny takové rizikové prvky, které byly již tolikrát v minulosti kamenem úrazu. Směřuje k tomu, aby umělé nástroje i individualizované bytosti s karmickými pravomocemi nahradily nezkorumpovatelné, automaticky působící, vysoce inteligentní a čisté světelné bioenergie.

 

Automatické vzdávání se veškeré umělé výbavy z minulosti
 

Proto jsme všechny tyto nástroje v určitém bodě (zhruba před 10 lety) dobrovolně odevzdali Silám Světla vedoucím Nový vývoj. Na základě jejich pokynu, že poskytnutá žezla již používat nemáme a že už je ani nepotřebujeme. A nadále máme pracovat bez žezel, pomáhat čistit, léčit, harmonizovat čistou světelnou silou. Vyladili jsme se totiž postupnou očistou až k napojení do vyšších duchovních sfér Světla, kde bylo používání žezel již nepřijatelné. A zároveň síla čistoty těchto energií, na které jsme získali dosah, dokázala magickou sílu dřívějších žezel nejen nahradit, ale i překonat.

V pozdějším období už si očistné energie přebíraly ke zpracování automaticky všechny další nástroje z naší minulé světelné duchovní výbavy, které se při očistách obnažovaly z duchovních vrstev a napojení. Tak, aby nás tyto nástroje energeticky nestahovaly, nelákaly, neohrožovaly. Aby v nás nemohly probouzet nevhodné tendence z minulosti. Karmická instituce, spolu s dalšími Silami Světla vedoucími Nový vývoj, nejlépe posoudí ze svého nadhledu, jak naložit s tím, co se obnažuje z našich karmických vrstev a dalších duchovních vazeb. Tak, aby to bylo optimální pro vývoj nás jednotlivců a zároveň i pro vývoj celkový.

Každá energeticky stahující vazba na minulost, kterou si chci ponechat, brání dalšímu karmickému čištění. Blokuje můj další vzestup ve Světle. Způsobuje mi duchovní, psychické a fyzické problémy. Brání řádnému splnění mých světelných úkolů.

Pro každého člověka, který se stává součástí Nové duchovní cesty v tomto období, je důležité vzdávat se automaticky jakékoliv umělé tvořivé výbavy, která se obnažuje při karmické očistě. Na světelné cestě nic z toho už nepotřebuje. Protože energie ze špičky systému Nové duchovní cesty dokážou magickou sílu jakýchkoliv dávných mocenských předmětů překonat čistou světelnou silou.

Celý systém NDC poskytuje jednotlivcům dostatečnou ochranu na to, aby sami nebo s pomocí druhých dokázali čelit magickému útoku jakékoliv síly. Na NDC máme přece schopnost neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. To znamená i možnost frekvenčně se vyladit nad úroveň síly daného magického útoku. Pokud ovšem jednotlivec neudělá zásadní chybu, přehmat, což může být například ponechání si a použití určitého magického nástroje, který se obnažil v dávné minulosti. Protože tím se oslabuje světelná síla a odolnost jeho bytosti. Mohou se mu otevřít další následné karmické vrstvy a duchovní napojení, na jejichž zpracování ještě není připraven. A jejichž uvolnění a aktivace vyvolává silné destrukce, frekvenční propady, nepříjemné prožitky. 

Uměle nakupená síla nemůže dlouhodobě obstát ve zkoušce čistoty
 

Marie Mejdrová:  Přírodo, co bys mi k tomu mohla ještě říci? (Duchovní komunikace z 10.1.2016)

Příroda:  „Ano, mohu potvrdit to, co je naznačeno výše. Uměle nakupená a zkoncentrovaná energie, ať už kýmkoli a do jakékoli formy nástroje či metody, není něco, co může dlouhodobě obstát ve zkoušce čistoty a spolehlivosti. K tomu jsme se společně jednoznačně dobrali po všech těch věcích, kdy probíhal boj mezi stranou Světla a Temnoty.

Znáte princip, že na čím vyšší frekvence světelných bioenergií bytost přirozeně dosahuje, tím má k dispozici energie s vyšší čistotou, silou a informačním nadhledem.

Jestliže je jakákoli duchovní energie uměle soustředěna a zkoncentrována do určitého nástroje, znamená to, že uživatel jí nedisponuje za přirozeně vzniklých podmínek. Jaký byl totiž důvod k její umělé koncentraci? Protože bytost, instituce nebo systém, který ji používá, zatím samy nemají frekvenční dosah na energie s potřebnou čistotou a z ní odvozenou silou. Nedisponují zatím takovou vnitřní čistotou, která by jim takový dosah umožnila. Umělý energetický nástroj tak překlenuje rozdíl mezi vnitřním vyladěním uživatele a silou umělého energetického nástroje.

 

Úroveň tvořivé síly musí odpovídat vnitřní čistotě bytosti
 

Vnitřní čistota a harmonie uživatele zároveň určují, zda bude schopen správně vyhodnotit kdy, kde, k čemu a do jaké míry je vhodné a etické takový nástroj použít. Z toho vyplývá velké riziko. Vždy v minulosti bylo jen otázkou času, kdy nějaký takový prvek selhal a došlo k nevhodnému použití nebo přímo k vědomému zneužití takto propůjčených schopností a pravomocí.

Žezla byla využívána v dobách, kdy se běžně používala magie. V dobách, kdy se postupně vytrácela původní čistota bytostí a prostředí, a tím i přirozená přírodní očistná, transformační a tvořivá síla. Do Nového světelného vývoje již tyto umělé nástroje jednoznačně nepatří. Protože jsou destabilizačním prvkem, který vnáší neúnosné riziko a nerovnováhu. Jsou mocenským nástrojem, který rozbíjí žádoucí rovnítko mezi výší vnitřní čistoty a úrovní duchovních (tvořivých) schopností dané bytosti či instituce.

Při jejich používání se nedá vyloučit riziko destrukcí, neoprávněných a nevhodných zásahů. Škod na subjektech v okolí a sám na sobě. Z toho plyne nepříznivá karma i pro sféry či bytosti, vědomí, které takové nástroje zhotovily a propůjčily. Postupně tak klesá stabilita a čistota celého systému, narůstá jeho chybovost. Systém se při používání takových pomůcek stále více vzdaluje od původního světelného nastavení a směřuje k chaosu a nepředvídatelnému chování. Výsledkem je zatemňování, úpadek vedoucí v některých případech až ke katastrofám.

Existovala samozřejmě i magická žezla v temné variantě používaná zástupci strany Temnoty. Tam se pochopitelně etika použití neřešila, šlo pouze o mocenské boje v rámci hierarchie temných hodností a pozic.“


V následujícím článku  78B. Dávné Světlo pomáhající směrovat vývoj  jsou uvedeny mimo jiné duchovní vnímání a komunikace, které se odvinuly z publikování tohoto článku o světelných mečích a žezlech. Spolu s informacemi o další vysoké světelné energii - průvodci - z dávné minulosti, na kterou jsme získali v tomto období opět napojení.

© Jiří Novák, únor 2016
© Marie Mejdrová, únor 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 161
  • 28
  • 25
  • 24
  • 28

Celkový počet hlasů: 266