Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III

48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III

Jiří Novák Vloženo 19.2.2012
Jiří Novák

Nad sférou Věčného Já je dnes třetí duchovní práh, 12. tělo. Tento práh je bariérou pro vstup na Novou duchovní cestu. Které dvě základní okolnosti jsou rozhodující pro vstup na NDC? Jak spojit příjem bioenergií a hmotné výživy dohromady? Závazný požadavek pro překonání tohoto třetího duchovního prahu. Proč tuto hranici překonali až lidé ve 20. století? Snazší je se na NDC udržet, než se tam dostat. Duchovní úrovně na Nové duchovní cestě: 13. duchovní úroveň – trvalé překročení hranice 95 % vyladění své bytosti. 14. duchovní úroveň – trvalé překročení hranice 99 % vyladění své bytosti. 15. duchovní úroveň – trvalé překročení hranice 99,9 % vyladění své bytosti. 16. duchovní úroveň – trvalá schopnost přijmout dotek Karmy. 17. duchovní úroveň – dosažení optimální hranice vyladění 100 %. Jaké jsou další perspektivy člověka na NDC? Proč se ani na NDC zatím neotevírá celý genetický program?

Prvních jedenáct duchovních úrovní člověka

V předcházejících pokračováních tohoto tématu o duchovních úrovních 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?, 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II  jsem se zabýval popisem jedenácti duchovních úrovní člověka na světelné vzestupné cestě. Podstatné je, že tyto duchovní úrovně jsou a byly dosažitelné i z pohledu Staré duchovní cesty. Skutečnost je však taková, že dosažení nejvyšších úrovní ve sféře Věčného Já bylo v posledních staletích velmi výjimečné. Proč a z jakého důvodu, když přece naše i světová historie obsahuje celou řadu významných postav, které byly považovány za duchovně mimořádně pokročilé?

Jednoznačně na vině je propagování a používání magie a magických forem duchovní práce po celou novodobou historii dnešního lidstva. Zkušenosti nejenom z dnešní doby, ale i z nedávné historie posledních staletí, totiž jednoznačně potvrzují následující:

 

Jakmile člověk 2. typu používá magii i jakékoliv magické typy duchovní práce, nebo i když nechává magii na sebe působit, a to bez ohledu na to, jestli cokoliv z toho provádí na vědomé nebo nevědomé úrovni, jeho vědomí se nemůže přirozeně dostat nad 5. duchovní úroveň. Protože takový člověk buď neoprávněně manipuluje s druhými bytostmi či energiemi nebo naopak nechává manipulovat se sebou. To obojí pak prokazuje, že 5. duchovní úroveň s tématem „hranice své bytosti“ ještě nedokázal plně zpracovat a dostatečně vyladit tak, aby jeho vědomí mohlo postoupit výše. Toto se však týká výhradně dnešního nového lidstva 2. typu na Zemi.

 

Od kterého období jsou morfická pole Planety stabilizována na nový typ člověka?

Od kterého období poutá jakékoliv používání nebo přijímání magie člověka na 5. tělo a brání mu v dalším světelném vzestupu? Když víme, že po dlouhé tisíce let na Planetě vedle sebe existovaly jak celé civilizace 1. typu nebo jejich roztroušené zbytky, tak také rozsáhlé skupiny nového lidstva 2. typu? Kdy se morfická pole Planety odpovídající lidstvu na Planetě srovnala natolik, aby už tyto souvislosti mezi magií a světelným vzestupem platily bez výjimky pro každého zrozeného člověka ve hmotné úrovni Planety?

Například Ivo Wiesner v knize Předpeklí ráje (str. 168) píše:

„Čtvrtý či Železný věk začíná rokem 6419 př. n. l., kdy ze Země odchází Mistr Elrond, kterého staří Egypťané uctívají jako Thowta. S ním odcházejí poslední Elfové (pozn.: tedy poslední mimozemští lidé 1. typu) a ponechávají lidstvo svému osudu …“

Dalším vodítkem je kniha Elisabeth Haich  „Zasvěcení“, ve které vzpomíná na období, kdy v dávném Egyptě vedle sebe žily dvě rasy: Obyčejní lidé, kterým říkali Synové člověka. A pak menšina těch, kteří měli zvláštní schopnosti, nazývaní Synové bohů. Ti představovali zbytky původní duchovně velmi rozvinuté civilizace 1. typu, potomky rasy dlouholebých, kteří do Egypta přišli ze zničené Atlantidy. Ti si ještě po dlouhou dobu dokázali udržet své otevřené duchovní vědomí. Podle vlastních slov autorky šlo tehdy o Věk býka, jehož začátek je datován zhruba do období  4300 – 4400 př.n.l.

Třetím vodítkem je dochovaný popis dynastií egyptských panovníků, který podle různých pramenů začíná v období 3100 – 2900 př.n.l. a končí rokem 343 př.n.l. A v té době už žádnou zmínku o Synech bohů s otevřeným duchovním vědomím nenajdeme. V období mezi těmito dvěma časovými údaji (Věk Býka, popisované dynastie v Egyptě) muselo nutně dojít k určitému zlomu. Jaká událost ukončila po dlouhé tisíce let panující dvojakost lidských bytostí?

 

Podle Přírody byla rozhodujícím historickým zlomem, který definitivně ukončil vládu lidstva 1. typu s otevřeným vědomím, poslední katastrofa vyvolaná průletem planety Nimiru. Ta definitivně vytlačila zbytky lidstva 1. typu z hmotné roviny planety Země.

 

Ivo Wiesner datuje tuto katastrofu spojovanou s potopou světa a legendou o Noemově arše do roku 3449 př. n. l. (viz kniha Bohové a apokalypsy, str. 41). Po této katastrofě začíná pro pozemské lidstvo doslova nový věk – období vlády lidstva 2. typu. My, nové lidstvo 2. typu, tak máme za sebou zatím pouze pět a půl tisíce let své vlastní samostatné historie.

Jak je možné, že lidé i s magií žili dříve na vyšší frekvenční úrovni?

Pokud dnešní člověk 2. typu i nadále používá magii, nebo nechává magii na sebe působit, pak je pro něj dosažení duchovních úrovní 9. – 11. těla, dříve považované za znak osvícení člověka, pouhou nedosažitelnou iluzí.

Dříve tomu tak nebylo. Lidé dávných civilizací žili na vyšší duchovní úrovni, dokonce i na úrovních Věčného Já. A to i přesto, že běžně používali magii. Na otázku, jak je to možné, jsem již jednou odpověděl v článku 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj.

Při zprostředkování karmické očisty řady osob jsme dostávali informace, že lidé v minulosti, i když třeba používali magii k ovládání Přírody a lidských bytostí, žili svojí vnitřní harmonií na úrovni dnešního 6., 7. nebo dokonce i 9. těla. Dále jsme zjistili, že například v době Atlantidy byla duchovní úroveň člověka mnohem vyšší, přestože byla běžně používána magie.

Atlantská civilizace jako celek frekvenčně fungovala někde na úrovni frekvencí dnešního 9. až 10. vnějšího energetického těla. Jak je to možné, když magie byla tehdy používána v masovém měřítku?

 

Rozdíl je v tom, že v době Atlantidy šlo o lidstvo 1. typu a žádné blokování vzestupu při používání magie tehdy nebylo na pořadu dne. Tato blokace přirozeně vznikla až po definitivním vytlačení zbytků lidstva 1. typu z hmotné roviny Planety, tedy před pěti a půl tisíci lety. Staré dávné původní metody duchovní práce však na Planetě přetrvaly. A nové lidstvo 2. typu je se vším všudy převzalo. A to je ten základní problém, nebo dokonce chyba, obrovský omyl.

 

Je třeba začít respektovat nové podmínky vývoje

Místo směřování vzhůru k vyšším frekvencím, k vyššímu přirozenému dosahu svého vědomí, doporučovaly tyto informace a metody Staré cesty postupné odpoutání se od hmoty. Určitého výsledku by tím bylo na první pohled dosaženo. Protože odchodem ze hmoty se člověk 2. typu zbaví zastření vědomí vlivem působení hmoty. Toho zastření, které bylo Tvůrci pro člověka 2. typu záměrně naplánováno. Ale vyšší dosah vědomí, ani vyšší vnitřní čistotu, ani vyšší frekvenci vnitřního naladění, tím nezíská. Takže ve skutečnosti při odchodu ze hmoty nejde o žádný vzestup, ani o vyšší fázi evoluce, jak je propagátory takových myšlenek hlásáno.

 

Nové lidstvo přece dostalo od Tvůrců zásadně odlišnou počáteční duchovní výbavu. I proto si postupně mělo vytvořit úplně jiné metody duchovní práce. K ničemu takovému však až do konce 20. století nedošlo. Stále tady hrály a doposud hrají prim dávné duchovní teorie, metody a postupy, které se přenášely z generace na generaci až do dnešního věku. Dnes přišla doba, kdy je konečně potřeba toto dlouhé období tápání a přežívání z podstaty duchovních teorií dávného lidstva přetnout a dospět tak k zahájení samostatné evoluce nového lidstva. Evoluce, která už nebude zatížena dávnými již neplatnými informacemi. Kdy už bude jasně pojmenováno a veřejně známo, jaké činnosti a metody jsou pro dnešního člověka vhodné a správné, pokud jeho záměrem je dostat se na vzestupnou světelnou cestu.

 

Jak velké počty jedinců se v minulosti dostaly nad druhý duchovní práh?

Šanci dostat se nahoru do úrovně Věčného Já a také tam dlouhodobě zůstat měl pouze člověk odtržený od nevhodných duchovních informací, rituálů, technik, symbolů, soch Staré duchovní cesty a mnoha náboženských systémů. Kolik asi takových jedinců mohlo být ještě před otevřením Nové duchovní cesty v roce 1999? Příroda naznačuje, že šlo o několik lidských jedinců, nejvýše o jednu až dvě desítky, a to za celou dochovanou historii několika tisíc posledních let až do vzniku NDC.

 

Podrobnějšímu rozboru této skutečnosti budu věnovat samostatný text 48J. Kolik jedinců dosáhlo v minulosti osvícení? V něm se pokusím na základě informací Přírody zhodnotit, na jakou duchovní úroveň se dostaly známé osobnosti během několika posledních tisíců let pozemské historie. Další informace najde čtenář v komunikaci Marie Mejdrové  Proč bylo v minulosti nereálné dosažení úrovně Věčného Já v masovějším měřítku? Termínu „osvícení“ typickému pro Starou duchovní cestu byl již dříve věnován článek Marie Mejdrové 19A. Tradiční a nové pojetí termínu osvícení.

Dosah temných systémů v pozadí za informacemi Staré cesty je velmi vysoký

Problémem při dalším světelném vzestupu přitom nejsou jen samotné informace Staré duchovní cesty. Ty přece člověk nemusí vnitřně přijmout jako vyšší úroveň pravdy. Kdyby šlo jen o informace, mohl by si i při studiu informací Staré duchovní cesty zachovat nezávislý pohled. Problémem však jsou především temné systémy v pozadí za těmito všemi naukami a náboženstvími. Které svými temnými vlivy skrytě napadají, ovládají a zneužívají každého člověka, který přijde do styku s těmito naukami. A které ho pak svojí energetickou silou účinně blokují v dalším světelném vzestupu.

 

Dosah těchto temných systémů v pozadí je velmi vysoký. Mnohé z nich sahají do úrovně Věčného Já, tedy do rovin, na kterých fungovala například civilizace Atlantidy. Další dokonce dosahují až do sfér a úrovní nad naším Vesmírem. Takže až donedávna je nikdo nedokázal plně identifikovat a už vůbec neměl možnost se plně očistit z jejich vlivu.

 

Identifikovat temné systémy v pozadí a dokázat se také od jejich působení očistit, to obojí umožnilo pro dnešního člověka 2. typu až probuzení skryté schopnosti neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. Teprve Nová duchovní cesta zahájená v roce 1999 přinesla informace o tom všem temném, co je navázáno na nejrůznější metody a praktiky Staré duchovní cesty i jednotlivých náboženství. A zároveň poskytla možnost, jak se od působení těchto temných systémů v pozadí očistit.

Stará duchovní cesta zablokovala lidstvo na 5. duchovní úrovni

Stará duchovní cesta sice teoreticky umožňovala člověku dosažení kterékoliv z jedenácti duchovních úrovní. Ve skutečnosti však veřejně šířenými informacemi a zejména tím vším, co důrazně doporučovala pro světelnou duchovní cestu, vlastně znemožnila v posledních staletích dosažení sféry Věčného Já. A spolehlivě a důsledně tak zablokovala většinu hledajících na 5. duchovní úrovni ve sféře Vyššího Já.

 

Nemůžeme se proto divit, že existence další oblasti lidské evoluce dokonce ještě výše nad sférou Věčného Já, tak jak o tom informujeme na našich stránkách, nevzbuzuje u kovaných propagátorů nejrůznějších variant Staré duchovní cesty pozitivní reakce. V lepších případech u nich tyto informace vyvolaly pouhý úsměv, kterým mají ve zvyku odměnit něco, co je podle nich tak zásadně nesmyslné, že je škoda času se tím dále zabývat. V horších případech pak bylo zveřejnění našich informací počátkem nevraživosti, nebo dokonce i úporné snahy o naše zesměšnění a zastavení.

 

Nová duchovní cesta – příležitost neomezeného světelného duchovního vzestupu

 

V dnešní době již zřetelně vyšlo najevo, že dosažení úrovně Věčného Já je pouze jedním z dílčích postupných cílů evoluce člověka ve hmotě. Zkušenosti řady lidí v tomto období prokazují, že rozhodně nejde o poslední a nejvyšší metu.

 

Nad sférou Věčného Já je dnes další duchovní práh, 12. tělo. Ještě před deseti lety tam nebyl, protože v celé historii až do konce 20. století nebyla dostatečně připravena situace na otevření dalšího vzestupu. Nikdo nahoře v duchovních úrovních ani dole ve hmotě nepřišel s tím, jak se dostat dál. Lidé byli zablokováni předsudky starých učení, která nedohlédla výš. A také byli záměrně blokováni temnými silami, aby nenašli další cestu vzhůru. Nebyla ani vhodná energie doby na zásadní změnu ve vývoji, atd.

Až v posledním desetiletí 20. století se všechny příznivé okolnosti seskupily v jeden celek. A otevřela se tak nová příležitost pro zásadní změnu:

„Pro nalezení skutečného neomezeného světelného vzestupu a pro proražení bariéry tehdy posledního 11. vnějšího energetického těla. Nová duchovní cesta nemohla být dříve proražena, protože k tomu nebyly příznivé podmínky. Až kvalita života ve 20. století a příležitosti, které tato doba poskytovala, umožnily cestu neomezeného vzestupu prorazit a tím se o ní i poprvé dozvědět. Jako o něčem zcela novém, co je součástí projektu nového člověka 2. typu, ale nikdo si doposud nedokázal představit, jak tato možnost bude fungovat a především jak se otevře.“  (Viz duchovní komunikace s anděly Dhyany z článku 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla.)
 

Dnes tam už tento další duchovní práh je a tato skutečnost naznačuje, že je možné v duchovním vzestupu pokračovat. Že nad jedenácti duchovními úrovněmi a závěrečným duchovním prahem – 12. úrovní, se nacházejí další vyšší duchovní úrovně počínaje třináctou. Které byly doposud až do roku 1999 doslova nedosažitelnou tajemnou třináctou komnatou, o jejíž existenci nemělo lidstvo nejmenší ponětí.

 

Dnes už víme a svými zkušenostmi máme jednoznačně potvrzeno, že tyto další možnosti vzestupu lidských bytostí existují a jsou reálně dosažitelné. Že vše je již připraveno pro další vzestup pokročilých lidských bytostí. Že nová cesta dál a výš směrem nahoru je proražena. Od samého počátku v roce 1999 používáme pro tento další vzestup název Nová duchovní cesta. Zkušenosti i zcela nové informace získané z pozice Nové duchovní cesty předáváme dalším lidem na těchto webových stránkách od 29.1.2010. A předtím to bylo v letech 2003 – 2007 formou veřejných přednášek a seminářů.

 

Závěr: Těchto doposud popsaných jedenáct duchovních úrovní neznamená kompletní popis stupňů a úrovní duchovního vývoje člověka od úplného začátku až po strop, který již nelze překročit. Toto je pouze soupis běžných úrovní, na které bylo lidstvo zvyklé z dřívějška. Duchovní vzestup však může pokračovat v rámci Nové duchovní cesty dále a výše.

 

12. duchovní úroveň – bariéra pro vstup na Novou duchovní cestu

 

Dejme tomu, že člověk uvnitř sebe dobře vyladil a prožil úroveň Věčného Já a začíná být připraven na další duchovní vzestup. Co se začne dít? Frekvence jeho vědomí se začne rozšiřovat do 12. úrovně, která je duchovním prahem nad sférou Věčného Já. Aby k zahájení dalšího rozšiřování jeho vědomí směrem k ještě vyšším frekvencím mohlo dojít, člověk potřebuje nejprve vnitřně pochopit a přijmout, že tato možnost je naprosto reálná. A k tomu potřebuje základní vysvětlení a argumenty, které mu existenci této možnosti potvrdí. Právě proto jsme v roce 2010 otevřeli tyto webové stránky, abychom zveřejnili zkušenosti, kterých dosáhli během deseti let lidé jdoucí po Nové duchovní cestě.

Skeptici důrazně zavrhující vše zásadně nové existují i v duchovní oblasti

Jaké byly první reakce na informace o Nové duchovní cestě? Zhruba takové, jako když první člověk vyslovil někdy na počátku 20. století smělou myšlenku, že přístroje těžší než vzduch mohou létat. Celá plejáda tehdejších vědeckých akademiků začala důrazně protestovat, že to je naprosto nemožné, protože to přece jasně odporuje „vědeckým zákonům“.

Jak se ukázalo a ukazuje i v dnešní době, skeptici existují a budou existovat nejen ve hmotě – viz článek 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?  Lze je dokonce najít i v řadách těch, kteří počítají sami sebe k duchovně nejvyspělejším a myslí si o sobě, že ještě dnes vedou zde na Zemi duchovní vývoj – viz články 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?

Člověk se potřebuje vzdát všech metod, postupů, principů Staré cesty

Tento třetí duchovní práh funguje tak, že nahoru výše nepustí žádného člověka, který se beze zbytku nedokázal zbavit všech metod, rituálů, postupů Staré duchovní cesty, které se dlouhodobě v evoluci neosvědčily.

 

Problém je v tom, že z výše nadhledu Staré cesty není patrné, že se tyto metody neosvědčily. Rozpozná a pochopí to až člověk, který se na Nové duchovní cestě dostal nad hranice tohoto Vesmíru. Přitom nahoru se může samovolně dostat pouze člověk, který vnitřně žádné metody Staré cesty nepřijal a nenechal se jimi v životě ovlivnit. Pro ty zbývající je jen jediná rada. Plně důvěřovat informacím předávaným na našich webových stránkách až do té doby, než budou sami schopni se o tom všem prakticky přesvědčit - budou to sami zřetelně vnímat svojí vnitřní intuicí, vnitřním pocitem, vyplyne to z duchovní komunikace, karmického čištění, náhlých koincidencí a dalších náznaků, např. ve formě snů.

 

Více o tom, čeho všeho se člověk potřebuje vzdát, aby se pro něj Nová duchovní cesta otevřela, bylo detailně probráno v článku 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj.  Zde jsem uvedl přehled dřívějších textů, ve kterých jsem se problematickými vlivy Staré duchovní cesty na vzestup člověka zabýval. A ve kterých jsem uvedl soupis toho všeho, u čeho se nám zkušenostmi potvrdilo, že to brání stabilnímu světelnému vzestupu člověka. Podrobné zdůvodnění, proč je ke vstupu na Novou duchovní cestu nezbytná naprostá jednoznačnost postojů, bylo uvedeno v sérii článků 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V a dále v článcích  47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací, 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně .

Které dvě základní okolnosti jsou rozhodující pro vstup na NDC?

Další věc, rozhodující pro další vzestup na vyšší duchovní úrovně však nejsou teoretické poznatky o tom, co všechno je špatné. Rozhodující jsou výsledky. Jakou úroveň vyladění příjmu bioenergie čakrami i příjmu hmotných živin ve srovnání s optimem člověk dosáhl. Proč právě toto?

 

Člověk ve své hmotné existenci potřebuje den za dnem uspokojovat dvě základní potřeby nezbytné pro život: přijímat dostatečné množství bioenergií a současně přijímat dostatečné množství hmotné výživy, a to obojí ještě navíc ve správné skladbě. Jsme totiž hmotně duchovní bytosti. Proto je bláhové se domnívat, že ke správnému vývoji nám může stačit pouze uspokojování jedné z těchto dvou základních potřeb. Dosavadní zkušenosti z karmické očisty jasně naznačují, co se ve skutečnosti děje s člověkem, který zanedbal jednu z těchto dvou základních oblastí.

Jak žijí lidé bez dostatku nebo vhodné skladby přirozených bioenergií?

Příkladem lidských bytostí s trvale nedostatečným a nevyrovnaným příjmem bioenergií byli Vesmírní lidé žijící dlouhodobě v kosmických lodích mimo své domovské planety. Kam jejich vývoj dlouhodobě směřoval, jsem naznačil ve více článcích tématu 37: 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?, 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Z původních mírumilovných bytostí Světla snažících se o vytvoření rovnoprávného společenství civilizací ve Vesmíru postupně vznikly velmi zatemněné bytosti připojující další planety ke své Galaktické říši za cenu nátlaku, okupací a vojenského násilí.

Podobné nepříznivé prostředí na naší Planetě je v oblastech pouští a polopouští se zásadním nedostatkem živé vegetace. Lidé na těchto územích mají nevyrovnaný příjem jednotlivých druhů bioenergií. A to je vnitřně vede k zásadním výchylkám od běžného etického normálu. Například k extrémní nadřazenosti mužského prvku nad ženským, a to jak uvnitř bytostí, tak i navenek. Výsledkem je pak určitá podřízenost žen, a to jak v rámci mnoha rodin, tak i v rámci států. Typické je mnohoženství - manžel může mít oficiálně více žen. Pro mnohé z obyvatelů těchto oblastí je také typická agresivita, sklony k válkám, násilí, terorismu apod. To vše jsem vysvětlil v článku 27. Vitální, životní a informační bioenergie.

Jaká je souvislost otevřenosti čaker s vnitřním vyladěním člověka?

Jaká je souvislost otevřenosti čaker a příjmu bioenergií čakrami s celkovým vnitřním vyladěním člověka, jsem vysvětlil v článcích o čakrách 28A. Princip fungování čaker člověka, 28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie?, 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I, 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II.  Bytost člověka 2. typu byla vytvořena tak, že každá hlavní čakra odpovídá za určitou oblast života člověka.  A její způsob fungování pak odráží úroveň, s jakou má člověk tuto oblast vnitřně zpracovanou.

 

Jakmile je člověk v  životní oblasti odpovídající určité čakře nedostatečně vyladěn, pak tato čakra není zcela čistá, plně funkční a dokonale otevřená příjmu bioenergií z okolního prostředí. Příjem bioenergií touto čakrou se postupně procento za procentem snižuje. Čakra se dokonce může zcela „ucpat“ stagnujícími energiemi, pokud má člověk zásadní problémy s vnitřním prožíváním odpovídající životní oblasti. Nebo čakra obrátí svoji rotaci a místo příjmu bioenergií pak slouží k vyzařování vlastní projekce reality směrem ven.

 

Například nová čakra 1A vpředu v první nejnižší úrovni souvisí s vyladěním hranic bytosti člověka vůči druhým lidem a okolí (podrobnosti o jejím vzniku jsem uvedl v článku 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka). A protože drtivá většina duchovně probuzených je na 5. duchovní úrovni, kde zpracovává a dosud nezpracovala právě toto téma, znamená to, že u většiny probuzených bude čakra 1A jednou z těch, s jejichž fungováním mají tito lidé obvykle problémy.

Proč je nezbytná také hmotná výživa?

A pak je tady druhá základní potřeba – příjem hmotné výživy. Bytost člověka potřebuje hmotnou výživu jako základní stavební kameny na obnovu, regeneraci a každodenní fungování celé své bytosti. Poškozené buňky se průběžně opravují nebo nahrazují novými. Aby k tomu mohlo docházet, bytost člověka potřebuje mít denně dostatek náhradního stavebního materiálu na obnovu poškozených buněk a vytváření nových. A protože buňky představují hmotné objekty, proto i na jejich opravu jsou potřeba náhradní stavební prvky, součásti, doslova náhradní hmotné díly, stejného druhu. A těmi jsou určité složky hmotné výživy, které člověk dostává do těla prostřednictvím stravy.

 

Lidské tělo, které funguje přirozeným způsobem a neparazituje na jiných bytostech, nedokáže tyto náhradní hmotné díly vyrobit z pouhé energie. Každá bytost proto má optimální množství a skladbu živin, které potřebuje k zajištění potřeb regenerace, údržby a obnovy svého hmotného těla – také to je jeho osobních 100%. A toto jeho osobní optimum závisí na celkovém stylu života, na vnější i vnitřní situaci, ve které se právě nachází – jestli život probíhá v klidu nebo naopak ve shonu a celkovém chaosu, jaký je jeho zdravotní stav, jaký typ práce vykonává, atd. Například potřebné množství živin se výrazně zvyšuje, pokud člověk prochází vysoce stresovým obdobím nebo obdobím výrazné karmické očisty.

 

Více o výživě a celkovém životním stylu bylo v článcích 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě, 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, 42A. Očištění biopotravin od temných nánosů, 42B. Přirozená živá strava, 42C. Život v souladu s Přírodou a Silami Světla, 42D. Voda - základ života.

Jak žijí lidé bez hmotné výživy živící se „pránou“?

Zkušenosti z karmické očisty nám naznačily, jak ve skutečnosti žijí lidé, kteří o sobě tvrdí, že se živí pouhou „pránou“ a již dávno přestali přijímat hmotnou stravu. Někteří jedinci na Nové duchovní cestě totiž s určitým obdivem navštívili přednášku takového člověka. Protože si původně mysleli, že toto by mohl být nový směr vývoje lidstva – přestat potřebovat hmotnou stravu. Jak by se tím mnohé zjednodušilo. Ale to, co se s nimi pak dělo v následujících dnech, nebylo příliš pozitivní. Nepříjemné pocitové problémy, vjemy nedostatku energie, dojmy, že cosi na nich parazituje.

Vyšlo tak najevo, že lidé bez hmotné výživy žijí na úkor značného počtu druhých lidí, na které se prostřednictvím magie napojí, aby je pak trvale zneužívali a odčerpávali z nich určité procento jejich energií. Stačí, aby zájemce o tento styl fungování navštívil veřejnou přednášku, na které je propagován život bez stravy. Nebo aby dokonce v klidu svého domova “obdivoval“ webové stránky na téma „výživa pránou“ a referující o lidech, kteří takto žijí. A energetické ovládání může být navázáno.

Takové je tedy skryté pozadí toho, když se člověk živí pouhou „pránou“. A zmínky o takovém způsobu života stále ještě v dnešní době vzbuzují spíše obdiv, místo aby to vedlo člověka k pátrání po pravém důvodu takového způsobu fungování. Ve skutečnosti nejde o nic nového. Lidé to dělali i v dávné minulosti. A teď se pouze vracejí ke své dřívější magické výbavě, která jim umožňuje tento „na pohled čistý“ způsob existence. Jde o další „hrůzu“, která byla přenesena z minulosti do dnešní doby.

Jak spojit příjem bioenergií a hmotné výživy dohromady?

Každý člověk má jednak své optimum příjmu bioenergií, které může denně dostávat, když všechny jeho čakry budou plně otevřené příjmu bioenergií z vnějšího prostředí. To představuje jeho osobních 100 % v oblasti příjmu bioenergií. A pak má také své optimum příjmu hmotné výživy, které odpovídá jeho celkovému životnímu stylu a vnitřní duchovní situaci. Také to představuje jeho osobních 100% v oblasti hmotné výživy.

A jak teď tyto dvě na pohled nesouměřitelné části srovnat dohromady v jediný celek? Podle Planety a Přírody je optimální vytvořit vážený průměr, kdy váha bioenergií bude dvě třetiny z celkového příjmu a váha hmotné výživy jedna třetina z celkových 100 %. Tím se vytvoří celkové optimum příjmu bioenergií a hmotné výživy pro každého člověka - jeho osobních 100 %. To je právě to množství, které by mohl denně dostávat, kdyby byl naplno otevřený vnějším světelným bioenergiím a informacím a kdyby každá z jeho hlavních čaker optimálně fungovala. A pokud by jedl takové potraviny v potřebném množství a skladbě, které den za dnem potřebuje.

K propadům celkového vyladění člověka vůči jeho osobnímu optimu však dochází velmi snadno. Například nevhodně srovnané vlastní hranice Já - Ty, ubližuje druhým nebo nechá druhé žít na úkor sebe – první nedostatečně fungující čakra, první odečet několika procent. Další problém – netuší, kým je, nechápe své duchovní poslání na tomto světě – další vychýlená čakra, druhý odečet, atd. A výživa? Sice má třeba dostatek nebo dokonce přebytek bílkovin, ale denně mu chybí ty a ty vitamíny, minerály či jiné potřebné složky výživy a především jeho strava nemá vhodné doprovodné živé bioenergie – třetí odečet dokonce několika desítek procent. A výsledkem pak už zdaleka nebude optimální stoprocentní příjem bioenergií a hmotné výživy, ale třeba příjem pouhých 55 % vůči optimu. Který je typický pro běžného dnešního člověka na Zemi – viz článek 33C. Osm stupňů energetického fungování člověka.

Úroveň vyladění potřebná k překonání prvních dvou duchovních prahů

V článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru  jsem uvedl následující odhady úrovní vyladění, které jsou dostačující k překonání jednotlivých duchovních prahů.

Na dosažení duchovního probuzení přirozeným čistým způsobem orientačně dostačuje příjem bioenergií a výživy nad 60 % vůči optimu. Což v tomto období podle Přírody splňuje zhruba každý dvacátý první člověk na Zemi (počet takových lidí však vytrvale klesá).

Pro překonání druhého duchovního prahu, 8. těla, a proniknutí do oblasti Věčného Já, je potřeba orientačně vyladění příjmu nad 80 % vůči optimu. To dnes přirozeně splňuje už pouhý zlomek pozemské populace. Podle Přírody nejde o miliony, ale dokonce ani o tisíce lidských jedinců.

Obě tato čísla jsou pouze orientační a pro překonání duchovního prahu nejsou závazná. Očistné mechanismy prvních dvou duchovních prahů jsou orientovány jiným způsobem – na dostatečné zvládnutí duchovních témat a na vytěsnění nevhodných mechanismů myšlení, prožívání citů i rozhodování.

Závazný požadavek pro překonání třetího duchovního prahu

Pro překonání třetího duchovního prahu, 12. těla, je potřeba vyladění celkového příjmu bioenergií a výživy nad 95 % vůči osobnímu optimu. A toto je navíc závazný požadavek, bez jehož trvalého splnění se člověku bariéra 12. těla neotevře. Právě toto je prakticky jediná a zároveň základní podmínka pro vstup na Novou duchovní cestu.

 

Pro bytost patřící ke Světlu jsou vhodné především pravotočivé bioenergie pocházející z rostlinné sféry Planety a do jisté míry i bioenergie přímého vlákna produkované neorganickou sférou. Více o tom, které druhy bioenergií jsou pro světelnou bytost přirozené, a které bioenergie má člověk čakrami a výživou přijímat, je v článcích 49A. Tři úrovně života ve hmotném světě I, 49B. Tři úrovně života ve hmotném světě II.

 

Naše osobní zkušenosti naznačují, že Nová duchovní cesta se dnes automaticky otevře každému, kdo se dokáže nepřetržitě po dobu tří dnů udržet nad hranicí vyladění 95 % vůči svému osobnímu optimu.

 

Nejde tedy o jednorázové překročení této hranice. Zdůrazňuji, že musí jít o stabilní udržení se nad touto hranicí po dobu několika dnů. Spíše než o velké a mnohdy i drastické čištění na 1. a 2. duchovním prahu jde tady o vyladění se do optimálního středu ve všech oblastech fungování své bytosti. Asi už chápete, že toto není zas tak úplně jednoduché a samozřejmé. A především to není možné žádným způsobem obejít nebo nahradit ničím jiným.

Znovu v tomto směru připomínám, že například Buddha dosáhl během svého života podle informací Přírody nejvyššího vyladění kolem 85 %. Přitom on byl jednou z mála známých bytostí, které dosáhly osvícení přirozeným vzestupem, postupným vylaďováním se do středu mezi opačnými extrémy - a nikoliv pomocí metod používajících magii. Chybělo mu však celých 10 %, aby se mu hranice Nové duchovní cesty automaticky otevřela.

Proč tuto hranici překonali až lidé ve 20. století?

Proč bylo dříve dosažení hranice 95 % vyladění tak nesnadné, dokonce až nemožné? A proč se to podařilo až lidem na konci 20. století?

 

Dnešní lidstvo dostalo ve 20. století k dispozici dva dary. Především bylo na Zemi přeneseno cvičení Pěti Tibeťanů na každodenní očistu čaker. Cvičení, které je napojeno na čisté energie duchovních sfér mimo tento svět. Cvičební systém, který má tak mimořádné vnitřní ochrany, že se žádnému temnému systému nepodařilo jej ovládnout a zlomit.

 

Dále víme, jak si zajistit optimální výživu, jak ohromně důležitá je konzumace dostatečného množství přirozené živé stravy přesně s takovou bioenergií, kterou naše bytost potřebuje. Živou stravu nám v tomto světě poskytuje Planeta a Příroda, a ani tu se temným systémům nepodařilo kompletně ovládnout. To je naše druhá záchrana.

 

Cvičební systém Pěti Tibeťanů a přirozená živá strava – to jsou ty dva základní stavební kameny, na kterých mohlo dnešní lidstvo zahájit cestu za novým vývojem. Cestu, která již skutečně směřuje ke Světlu. Zatímco dosavadní Stará cesta, kterou lidstvo předvádělo, představovala trvalý pád ze Světla. Cestu od jedné katastrofy ke druhé, od jedné nevyužité příležitosti k další.

 

A zásadní v tomto období navíc je, že Nová duchovní cesta je již proražena, a že část obyvatel planety už po této Nové duchovní cestě kráčí po dobu několika let. Tito lidé již získali na Nové cestě mnoho osobních zkušeností a navíc z výše nového nadhledu dokázali přenést sem do hmoty již velmi rozsáhlé množství zcela nových informací o našem světě a jeho duchovním pozadí. Čím více takových osob je a bude, tím větší stabilitu celkový systém NDC postupně získává. A tím snáze se lidé dokážou na této cestě třeba i přes ne zcela příznivé životní podmínky udržet. Jen podmínky vstupu na NDC zůstávají pro člověka stále stejné a neměnné.

 

Dosažení Nové duchovní cesty vyžaduje i nadále vytrvalost, jednoznačnost nasměrování, důslednost, opravdovost a plnou důvěru v informace o Nové duchovní cestě. Jakékoliv pošilhávání za minulou výbavou, za teoriemi Staré cesty, za náboženskou vírou, za nevhodnými vzory, snaha sedět na dvou židlích najednou, nebo snaha revidovat principy Nové cesty z pozice svého rozumu nebo z pozice náboženství nebo předchozích informací Staré cesty – to vše člověku spolehlivě znemožní překročit bariéru 12. duchovní úrovně.

 

Snazší je se na NDC udržet, než se tam dostat

Celkově lze říci, že dnes je jednodušší se na NDC udržet, než se tam dostat. Přechod na NDC představuje uskutečnění zásadních změn v řadě oblastí – doslova obrovský zlom v životě člověka. Ve zlomových situacích člověk potřebuje zvýšené množství bioenergií i hmotné výživy, aby dokázal překonat setrvačnost svých vnitřních návyků i setrvačnost fungování jednotlivých částí své bytosti.

Dlouhá léta bylo téměř nemožné se na NDC dostat bez pomoci druhého člověka. A to především proto, že většina hledajících v první fázi narazila na informace, metody a principy Staré duchovní cesty. Na staré informace, které v posledních desetiletích 20. století doslova zaplavily svět. A tím na sebe tito lidé dobrovolně navázali temné energie a temné systémy v pozadí, které informace Staré cesty doprovázejí. A to většinu lidí zablokovalo na úrovni 5. těla z důvodů, které opakovaně připomínám. Všichni tito lidé potřebovali pomoc s odbouráním všech nepříznivých vazeb, zásahů, zasvěcení a podobně, které v tomto životě nachytali. Pak teprve získali šanci se dopracovat k překročení hranice 95 % jejich celkového vnitřního vyladění.

Situace se však postupně mění. A v dnešní době se již podle Přírody dostávají další lidé na NDC i samovolně. Tím, že se sami dopracovali k takovému stylu života, který dostatečné vyladění podporuje. Zatím jich není mnoho. Protože to mohou být pouze ti, kteří se dokázali během tohoto života vyhnout vnitřnímu přijmutí stahujících metod Staré cesty. Ale celkový počet lidských jednotlivců na NDC přesto desítku po desítce trvale nezadržitelně narůstá.

 

Duchovní úrovně na Nové duchovní cestě

Zkušenosti s dvanáctiletým postupem na Nové duchovní cestě nám naznačují, že také na této cestě lze rozlišit dílčí stupínky, dílčí duchovní úrovně, jejichž překonání vždy přináší určitý rozdíl zásadního rázu. Každý z těchto stupňů vyžaduje trvalé udržení bytosti člověka nad určitou hranicí celkového vyladění.

 

13. duchovní úroveň – trvalé překročení hranice    95 % vyladění své bytosti

Po proražení 3. duchovní prahu, 12. duchovní úrovně, se člověk stává součástí Nové duchovní cesty. Co nového to do jeho života přináší? Především se stává úrovní své harmonie a čistoty součástí Přírody a Planety, viz článek 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III.  Získává tím vyšší stabilitu i dokonalejší ochranu. Už není cizorodým prvkem, který žije na úkor druhých a okolního prostředí. Stal se bytostí, která žije v souladu s Přírodou a Planetou. I když ještě dělá drobné chyby, které vedou k poklesu celkového vyladění, nevypadává ihned z NDC. Nejprve dostane výrazné signály, že udělal chybu. Že je důležité provést určité změny. Teprve až po opakovaném provádění téže chyby nebo po ignorování výrazných duchovních signálů, nereagování včas, systém NDC uvolní své ochrany a člověk padá dolů a veškeré dosavadní výhody na NDC tím ztrácí.

Z toho důvodu má snazší přístup k běžným morfickým polím Planety a Přírody. Lépe a snáze se na něj přenášejí všechny okolnosti nového vývoje. Začínají se mu vytvářet nové čakry, jak jsem naznačil v článku 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?  Krok za krokem se zlepšuje jeho duchovní vnímání a vnitřní citlivost vůči jednotlivým druhům energií. Při dostatečné soustavnosti a vytrvalosti si dokáže otevřít a postupně stabilizovat kvalitní duchovní komunikaci.

 

Pokud někdo energeticky útočí proti němu, útočí tím i na samotnou Přírodu. Ochranou takového člověka se tak stávají ochrany samotné Přírody a Planety. Jediné, co jej stále dělá i na NDC zranitelným, jsou jeho nepříznivé karmické vrstvy, které má doposud v sobě uloženy. A zbytky dřívějších zlozvyků, které ještě nedokázal plně ze svého života odstranit. Proto člověk ví, že dokonalou ochranu před nepříznivými vlivy zvenčí získá až poté, kdy dokáže své nitro beze zbytku karmicky vyčistit.

 

Neomezený vzestup v sobě skrývá jediné zásadní nebezpečí. Při hloubkové karmické očistě se na povrch obnažují i vysoce nepříznivé vrstvy z dávné minulosti. Z období, kdy tento člověk pracoval pro temné síly, měl k dispozici nejvyšší magii, kterou zneužíval proti druhým bytostem, i proti Planetě a Přírodě. Pokud za takové situace udělá opakovaně zásadní chyby, může se pak stát následující. Opakovanými chybami se do jeho nitra dostávají temné energie a ty začnou uvnitř silně ovlivňovat jeho Vnitřní duchovní Já. Místo dobrovolného vydání magické výbavy z minulosti se pak jeho vychýlené Vnitřní Já začne této výbavy chytat. Začne tuto výbavu zkoumat, obdivovat ji, může mít touhu si ji opět přivlastnit. Nevzdá se jí, naopak ji z očistného procesu vyjme, odloží ji stranou, uschová si ji nebo se dokonce pokouší ji opět používat. Člověk pak začne vypadávat z NDC. Doslova směřuje k tomu, aby se stal černým mágem s temnou výbavou z minulosti a hlubokým pádem se překlopil na temnou stranu vývoje.

 

14. duchovní úroveň – trvalé překročení hranice 99 % vyladění své bytosti

Vyladění celkového příjmu vhodných bioenergií a výživy vůči osobnímu optimu 100 % konkrétního člověka na NDC se postupně krok za krokem zvyšuje s postupující karmickou očistou jeho nitra. Toto celkové vyladění příjmu odráží stupeň čistoty čaker i osobní přístup k otázkám výživy. Charakterizuje tak celkové vnitřní vyladění člověka a jeho přístup ke světelné duchovní cestě. Pro člověka na NDC jednoho dne toto vnitřní vyladění trvale překročí hranici 99 % vůči svému osobnímu optimu. Stabilita takového člověka na NDC se výrazně posílila. Už nemůže vypadnout ani vlivem jediné zásadní chyby. Systém ho drží nahoře a nejprve dostane výrazné signály, ze kterých je možné rozpoznat, jaké chyby se dopustil, a jakým způsobem má tuto chybu napravit. Pokud reaguje včas a optimálním způsobem, dokáže se vždy udržet.

Zásadní problém opět vzniká až při opakování téže chyby. Při nesledování impulsů. Při příliš pozdní reakci na zásadní impulsy. Při ignorování náznaků a výzev, které mohou přicházet jakýmkoliv způsobem.

 

15. duchovní úroveň – trvalé překročení hranice 99,9 % vyladění své bytosti

Další významnou hranicí je dosažení vnitřního vyladění nad hranicí 99,9 % vůči vlastnímu osobnímu optimu. Z pohledu procent to už vypadá jako téměř dokonalé vyladění člověka. Ale i takový člověk se stále ještě karmicky čistí. I on je nucen se na své cestě opakovaně vracet k tématům předcházejících úrovní. A znovu například pracovat na upevnění hranic své bytosti. Nebo na vzájemném vyvážení hmotného a duchovního v sobě do optima.

I v této pozici jej znovu čekají zkoušky, zda v případě vychýlení, zdravotního problému, půjde tradiční cestou konzumací léků nebo zda bude hledat a odstraňovat především duchovní příčiny nemocí. Nebo člověk opět potká bývalého partnera, který jej dříve energeticky zneužíval. A nepříznivé myšlenky se opět rozjedou. To naznačuje, že je ještě potřeba na svém úplném odpoutání pracovat.

Lidé mají pevné přesvědčení, jakou cestou mají jít. Najednou však udělají chybičku a obnažení nepříznivých karmických vrstev vyvolává nepříznivé zdravotní pocity. Pod vlivem strachu raději navštíví lékaře, vezmou doporučované léky a problém tak opět zatlačí dovnitř. Překonání problematického vnitřního postoje, který daný problém vyvolal, se však dříve nebo později stejně nevyhnou. Ano, člověk dostává obvykle i další příležitosti. Nedá se však očekávat, že další možnosti budou jednodušší a méně problematické. Obvykle tomu bývá právě naopak.

 

16. duchovní úroveň – trvalá schopnost přijmout dotek Karmy

Pokud člověk dosáhl vyladění 99,9 % vůči svému osobnímu optimu a dokáže se již nad touto hranicí trvale držet, po určité době se na něj přímo napojí Karma pro hmotný svět. To je velmi významný posun, který naznačuje, že karmická očista tohoto člověka již překročila určitou kritickou hranici. Tento člověk již snese přímý dotek Karmy. Stává se jakoby přímo napojeným do karmické zásuvky – jako kdyby byl pod neustálým proudem očistných energií karmické instituce.

Je to možné proto, že jeho úroveň etiky se výrazně zvětšila. Stává se tím určitým vzorem čistoty pro své okolí. Stává se tím karmicky stabilním. Jeho očista probíhá čím dál více automatickým způsobem. Stal se také jedním z uzemnění hmotné Karmy. Stal se tak člověkem, který způsobem svého života napomáhá sestupu nových karmických principů do hmotné úrovně našeho světa – viz článek A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá. To je pro něj velmi významné, ale současně také zavazující.

 

17. duchovní úroveň – dosažení optimální hranice vyladění 100 %

Zatím poslední úrovní, na kterou několik jedinců na Nové duchovní cestě vystoupilo, je dosažení výjimečného vyladění 100% vůči svému osobnímu optimu. Tím rozhodně není míněno, že takový člověk je již ideální po všech stránkách. Z jeho strany však již jde o téměř ideální přístup k duchovní cestě ze všech pohledů. Znamená to plnou otevřenost přicházejícím světelným impulsům, včasná reakce na impulsy, mimořádně přesná duchovní komunikace, plné otevření očistným energiím všeho druhu.

Lidé to obvykle vnímají jako zvláštní nesmírně silné a pocitově zcela nové formy očisty, které u sebe opakovaně pozorují. Pocity přeplnění nesmírně čistou energií. Pocity silného nahušťování energie do jejich bytostí doslova „co to dá“ a „co ten člověk je ještě schopen unést“.

Podstatné je, že i v této fázi stále ještě pokračuje karmická očista. Převážně běží v automatickém režimu, ale čas od času se vynoří nepříznivý blok vrstev, při jehož zpracování je nezbytná vnější pomoc. Celkově lze říci, že na této úrovni vyladění jsou z člověka vytlačovány zbytkové karmické vrstvy obsahující doslova kritické dílčí slabosti, které jej v mnoha existencích opakovaně provázely, a právě kterých nebyl schopen se během dlouhého vývoje zbavit. Například nevyrovnané prožívání partnerských vztahů – opakovaně si ve vztazích nechat ubližovat, dopustit zneužívání svých energií. Nebo opakované podléhání Temnu, atd.

Jaké jsou další perspektivy člověka na NDC?

Tato doposud poslední 17. duchovní úroveň určitě nebude na Nové duchovní cestě konečnou. Z mnoha impulsů vnímáme, že náš genetický program umožňuje i zcela jiné možnosti fungování – například podstatně vyšší regenerační schopnosti, zásadní prodloužení celkového věku člověka, podstatné zvýšení schopností duchovního vnímání.

Připomínám, že věda dokázala, že běžný člověk využívá pouze zhruba 5 % možností svého genetického programu. Těch zbývajících 95 % je označováno jako „nadbytečná“, někdy dokonce jako „odpadová“ DNA. Jiná bádání, sledující více duchovní podstatu problému, prokázala, že jde ve skutečnosti o úseky programu, které jsou pouze dočasně vyřazeny pro „lidský počítač“ ze zpracování. Nutně tedy musí existovat možnost, jak tyto doposud vyřazené sekvence plně zapojit, aby se pro člověka staly funkčními.

Například podle Přírody se na 11. duchovní úrovni otevírá až 20 % sekvencí DNA. Což mimo jiné přináší schopnost rozpoznávat bioenergie a směr jejich proudění. A tím i schopnost zprostředkovat pro druhého člověka základní energetickou léčbu a třeba i obnovu poškozených čaker, nebo potrhaných vnějších energetických těl.

Proč se ani na NDC zatím neotevírá celý genetický program?

Důvody, proč se zatím na jednotlivých úrovních Nové duchovní cesty plně neotevírají zbývající desítky procent genetického programu, nespočívají podle Přírody v nedostatečném vnitřním vyladění. Ale v tom, že čas k tak hlubokým změnám ve vývoji lidstva ještě nedozrál. Prozatím k tomu nejsou vytvořeny dostatečně příznivé a především dostatečně pevné a stabilní celkové podmínky. Protože celkové prostředí Planety, Přírody a lidské civilizace se ještě zásadně nezměnilo.

Dosavadní převažující směr drtivé většiny pozemské populace stále ještě směřuje k hlubokému pádu směrem k temné straně světa. A z toho důvodu by bylo nebezpečné předčasné plné otevření genetického programu třeba i u několika mimořádně vyladěných lidských jedinců. Protože stále ještě existuje možnost pádu lidských bytostí do Temna v důsledku zásadních a opakovaných zanedbání na duchovní cestě. Celkové prostředí na naší Planetě to stále ještě umožňuje.

 

Ochrany proti jakémukoliv pádu do Temna stále ještě neexistují. A to z toho důvodu, že přestože jsme jako lidstvo byli koncipováni na světelné bázi a vybaveni určitou počáteční světelnou výbavou, přes to všechno má drtivá většina populace v sobě vysoké procento temných levotočivých energií a je tak na duchovní cestě opačným směrem k temné straně světa.

 

Takže pokud jde například o možnost dosažení vyšší regenerace, zatím vnímáme pouze v náznacích, že se něco pod povrchem děje. Viz například článek A4. Příležitost příjmu mimořádně čistých světelných energií.  To však nemění nic na tom, že k plnému otevření vysokých regeneračních schopností pro člověka 2. typu zatím ještě nedošlo.

 

Takže na NDC můžeme postupem času očekávat odkrytí nových úrovní, které budou souviset s otevřením dalších úseků našich genetických programů. Není důvodu být nedočkavým. Události se objeví včas a ve správnou chvíli, aby to bylo pro vývoj nejen jednotlivců, ale i lidstva jako celku optimální a především již naprosto bezpečné.

 

Nikdo neví, jak bude vývoj dál přesně pokračovat. Jaké další možnosti můžeme na této cestě očekávat. To všechno, co přichází, je teď úplně nové a vše se buduje za pochodu. Celý komplex Nové duchovní cesty však za sebou má Planetu, Přírodu i celý Vesmír – Kosmické vědomí. A to je ohromná záruka i síla v pozadí navíc, která pomáhá všem jednotlivcům na NDC ustát svoji karmickou očistu a dotáhnout ji až do úplného konce.

Kompletní schéma duchovních úrovní člověka

Na závěr uvádím kompletní schéma duchovních úrovní člověka na cestě neomezeného světelného vzestupu. A to v té podobě, jak se nám dnes jeví z výše nadhledu, kterého jsme doposud na NDC dosáhli.

 

Souvislost frekvence a zvyšující se vnitřní čistoty člověka

Tak jak se postupně zvyšuje vnitřní čistota bytosti člověka, tak se současně zvyšuje i frekvence bioenergie, na kterou je vnitřně naladěn. Jak k tomu může docházet, když jsou základní frekvence jeho hlavních čaker i vnějších energetických těl dané a běžně se nemění? Jedna věc je základní frekvence, na kterou je čakra naladěna. A druhá věc je frekvence bioenergie, kterou taková čakra může z vnějšího prostředí přijímat.

 

Například každá čakra má určitou základní (nejnižší) frekvenci, kterou přijímá. Základní frekvence všech čaker jsou u člověka pevně dány a tvoří součást jeho stabilní energetické výbavy. A mohou se přenášet i z jedné hmotné inkarnace do druhé. Kromě bioenergií základní frekvence však může čakra přijímat i všechny vyšší harmonické frekvence - dvojnásobek, čtyřnásobek, osminásobek, atd. frekvence základní.

 

O tom, které z přijímaných frekvencí pak u čakry převažují, rozhoduje úroveň vnitřní harmonie člověka pro danou životní oblast. Obecně lze říci, že s duchovním růstem člověka bude stále více převažovat přijímání vyšších harmonických frekvencí pro každou čakru. A totéž co pro čakry platí do jisté míry i pro vnější energetická těla a jejich frekvence. Více o tom bude v článku Frekvence sfér a duchovní růst člověka.

Zvyšující se frekvence, Kristovo vědomí a údajná neviditelnost

V mnoha textech je naznačeno, že zvyšováním své vnitřní čistoty a frekvence, na kterou je člověk naladěn, může dojít až k přechodu k tzv. Kristovu vědomí a člověk se pro další běžné lidi stává neviditelným. Jako kdyby se hutná hmota jeho těla ředila až do podoby světelného energetického pole. Kritickému zhodnocení podobných informací z pohledu Přírody a současného vývoje je věnován článek 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze.

Další texty tématu o duchovních úrovních

Jako volné pokračování tématu 48 o duchovních dimenzích, sférách a úrovních budou ještě postupně doplněny články 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze, 54B. Kolik jedinců dosáhlo v minulosti osvícení?

K této problematice patří také články 49A. Tři úrovně života ve hmotném světě I, 49B. Tři úrovně života ve hmotném světě II.

Zbývající témata o úrovních, sférách a dimenzích Astrální svět a nadzemská posmrtná dimenze, Tři možné duchovní orientace člověka na duchovní cestě, Tři úrovně Stvořitelů a tři verze životní síly v člověku, Frekvence sfér a duchovní růst člověka budou dokončena později.

© Jiří Novák, únor 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 242
  • 20
  • 17
  • 17
  • 25

Celkový počet hlasů: 321