Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Sdělování duchovních vnímání a snů druhým

Sdělování duchovních vnímání a snů druhým

Petra Nováková Vloženo 3.8.2016
Petra Nováková

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová


Impulzy k následujícímu textu vzešly z vícero zkušeností s tím, že lidé si někdy sdělují i takové informace ze svých duchovních vnímání o druhých, či ze svých snů, které by měly zůstat informací pouze pro ně samé. A jejich sdělení může způsobit spíše nepříjemnosti než pomoc s karmickou očistou.

Navíc je potřeba nezapomínat, že tato vnímání mohou být do různé míry vychýlená, nepřesně vyložená a pochopená. To samé platí o snech. Touto variantou se však v tomto textu zabývat nebudeme.

 

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím o informace, jak sepsat to, co je vhodné říci lidem ohledně sdělování svých vlastních snů, duchovních vnímání, které se týkají druhých. Děkuji. (Duchovní komunikace z 26.12.2015)

Příroda: „Někdy bytost duchovně vnímá, nebo se jí zdají ve snu, určité prožitky, situace z minulých existencí, související s určitou bytostí. Člověkem z jejího okolí.
 

Různé důvody takových vjemů a komu jsou určeny

 1. Tato informace může být určena pouze bytosti, která vjem zaznamená. Je to možnost, jak se dál posunout. Protože se takto pročišťují vazby z minulosti s bytostí, které se vjem týká. Bytost, která vjem zachytila, zřejmě potřebuje tuto souvislost z nějakého důvodu znát. Může to být pro ni potřebné. Proto dostala impulz. Druhá bytost nemá tuto událost uloženu v karmických vrstvách tak, aby ji musela na vědomé úrovni zaznamenat. Informace tak má cenu pro bytost, ke které přišla. A není potřeba, a mnohdy ani nemusí být vhodné, ji předávat dál.
   

 2. Jindy naopak sdělenou informací lze druhému pomoci, protože třeba sám takový impulz zatím nezachytil. 
  Nebo ho zachytil v trochu jiné podobě, ale zatím na něj nereagoval. A proto předání takové informace může být pro dotyčného přínosné, důležité. Aby se mohl posunout dál, vše vhodně zpracovat. 
  Nebo může jít o potvrzení jeho vlastních impulzů. 

 1. Někdy to mohou být i druhy zkoušek. Které trénují vaše postoje. A sdílenou informací se mohou posunout oba, kterých se týká. Oba vylaďují své postoje v určitých oblastech.
   

Pokud jde o informace určené pouze pro vás, je vhodné zachycený vjem zařadit do samo-očisty. A při ní se takto na dálku duchovně bytosti omlouvat a zároveň odpouštět. Není zásadní a někdy ani vůbec vhodné, omlouvat se tomu druhému člověku ze snu na hmotné úrovni. Protože v tomto případě nám sice může tato hmotná omluva konkrétnímu člověku ulehčit, ale druhého může uvést do zmatku, případně jej vychýlit, nevhodně zatížit.

Pokud jde o něco silnějšího, co se má třeba i tendenci opakovat, je vhodné tuto informaci zařadit do prosby o pročištění směrované k bytosti s vyladěním na vyšší hladiny světelných frekvencí, která je pověřená k pomoci s karmickou očistou. Která může zprostředkovat takovou očistu a přivést energie umožňující důkladnější zpracování souvislostí. Pročištění všeho z úrovně vyššího duchovního nadhledu a odhalení hlubší příčiny.

 

Přehmaty a partnerské vztahy z minulých existencí

Je rozdíl, když se bytosti zdá sen o světelných přátelích, o společných harmonických chvílích, o řešení některých situací. Podělit se o takové zážitky je většinou v pořádku.

Ovšem, když se bytosti zdá ve snu nebo vnímá situaci z minulosti, kdy si navzájem s jinou bytostí například ubližovaly, je to zcela odlišné. Nebo dokonce když bytost vnímá, že s určitou bytostí byly v minulosti partneři.

Takové informace sdělené druhému mohou způsobit chaos, určité narušení kamarádského vztahu. Oslabení důvěry. Může se zkomplikovat očista, která mohla proběhnout ve větším klidu. Může to vyvolat nepříznivé emoce. Druhý neví, jak s takovou informací naložit. Může se cítit do něčeho natlačen, že se má omlouvat a vlastně neví, za co. Že je osočován, že se takto choval, přitom jde o dávnou minulost, o které nemá ani tušení. Nic podobného sám nevnímá. Může dále vnímat pocity viny, nebo naopak křivdy, nebo celou směsici různých střídajících se emocí.

(Něco jiného je případ, kdy bytost prochází karmickou očistou a jsou jí sdělovány informace obsažené v jejích karmických vrstvách. Které se týkají přímo jí. Které jí mají pomoci s očistou, s pochopením dávných chyb. A přicházejí od bytosti, která pomáhá tuto karmickou očistu zprostředkovat. Která pomáhá přivedením vyšších světelných energií tento blok, vrstvu, toto zatížení z minulosti pochopit a vyčistit.)

Mnohdy ve sdělení takové informace druhému může hrát roli vaše ego. Nikoli snaha pomoci druhému, která by tam měla být především. Někdy touha pomoci, být potřebný, může být tak silná, že zaslepí správnou intuici. A vede vás k dělání chyb. I to jsou vlivy ega. I když více maskované za potřebou pomoci. Ve skutečnosti však bytost může sledovat svůj prospěch, cítit se dobře, potřebná, ohodnocená. Také třeba zajímavá, když sděluje takové informace, které druhý nevnímá. Nebo utíká podvědomě před řešením sebe sama. Svých vychýleností. Protože pomáhat druhému, řešit druhé, se zdá být snazší než řešit sama sebe.

 

Zodpovědnost za sdělení druhému

Je potřeba přijmout zodpovědnost za sdělení takové informace druhému. Zvážit, zda jste ji dostali kvůli své vlastní očistě. Která má proběhnout pro vás na vědomé a pro druhého na nevědomé úrovni v klidu. Bez společného sdílení daného vjemu.
Anebo jde o impulz, který máte ve vhodnou chvíli sdělit druhému. Který mu může pomoci. Ovšem nejprve je důležité mít ověřeno, že dané vnímání a jeho výklad jsou správné.

Zodpovědným přístupem z výše duchovního nadhledu si člověk může ulehčit očistu, předejít zbytečným komplikacím a zklamáním.

 

Návaznosti na partnerské vztahy minulé a současné

Obzvláště zamotané to může být, když se obnaží něco mezi bytostmi opačného pohlaví z oblasti dávných partnerských vztahů, jak již bylo řečeno. Když se situace nenechají přirozeně vyvinout, pročistit, ale pouštíte se do okamžitého sdělení svých emocí, prožitků, vnímání, snů. Namísto obezřetnosti a spíše držení odstupu, než se situace vyjasní, pročistí, se necháváte tímto unášet, necháváte na sebe působit momentální pocity, které vycházejí z obnažených společných vrstev. A místo rozpletení vazeb se tím vše naopak ještě více zauzluje.

Můžete to zkomplikovat sobě i druhému. Zvlášť v případě, když se mají vazby pouze pročistit a nesměřují k vzájemnému harmonickému světelnému partnerskému vztahu v současnosti. Abyste to rozpoznali, je potřeba udržet si duchovní nadhled, dostatečnou vnitřní rovnováhu a stabilitu, sledovat impulzy. A to v každém případě.

Pokud se ukáže, že situace k partnerskému vztahu směřuje, v určitém bodě to vnímají obě bytosti. I přesto, že u jedné mohly být do té doby, nebo zpočátku pochybnosti nebo toho druhého jako potenciálního partnera/ku ani nevnímala. A zároveň světelné impulzy hmotné a duchovní do sebe postupně zapadají, vztah je jimi podporovaný.
Pokud se souvislosti stále dlouhodobě sekají, nenavazují, jakoby vztahu nepřejí, nevycházejí vstříc, ale spíše se cesta k sobě navzájem komplikuje, pak je to impulz ke zvážení. K prověření, jak se věci mají z duchovního nadhledu. Protože je opět více možností:

Buď tento partnerský vztah v současnosti není Přírodou podporovaný. Bytosti spolu dostatečně neladí, jejich vztah by nebyl v dané době přínosem pro jejich světelný vývoj. Jde o různé situace, kdy se bytosti mezi sebou potřebují pouze vzájemně karmicky rozvázat. Učí se různým postojům, zpracovávají chybné vzorce chování, procházejí nejrůznějšími zkouškami. Takové zkoušky pomáhají obnažit, zpracovat a přepsat nezpracované karmické vrstvy, emoce, postoje.

Nebo jde o vztah, který je Přírodou podporovaný, mezi oběma bytostmi však je mnoho bloků z minulosti. Chyb, vzájemných ublížení, nesrovnaných postojů atd. Velké karmické zatížení, které je každopádně nutné pročistit. Obě bytosti a jejich vztah tak může být těmito nepříznivými vlivy silně ovlivňován. Je však důležité vytrvat, vrstvy a společný vztah neustále pročišťovat, vylaďovat. Postupně odhalit a zpracovat bloky bránící prožívání vzájemné harmonie nebo i bránící harmonickým partnerským vztahům obecně.

Může se přitom stát, že v určitém bodě partneři dospějí k tomu, že za daných podmínek je pro ně neúnosné dál ve vztahu pokračovat. Protože snaha spolu zůstat je stojí neúměrně sil, když jeden z nich nebo oba očistu dlouhodobě nezvládají. Kdy nedokážou vyvinout dostatečné úsilí, aby se karmické vrstvy a vychýlené postoje čistily optimální rychlostí a nepůsobily neustále závažné potíže a neshody. A proces vzájemné těžké karmické očisty spojené se snahou udržet partnerský vztah je tak velmi psychicky a duchovně zatěžuje, stahuje. V takové situaci je vhodné ověřit si společné vyladění a zjistit, jak doporučují celou záležitost řešit Spojené Síly Světla, Karma, Příroda. Co je pro oba z hlediska jejich světelného vývoje v danou chvíli z duchovního nadhledu optimální. Zhodnocení v takových případech může ukázat, že společné sladění kleslo pod hranici, kdy je vztah Přírodou podporovaný. Je tedy vhodné vztah ukončit, v některých případech dočasně přerušit a čistit se odděleně. Dál se uvidí.

Po pročištění zásadních vrstev z minulosti se může ukázat, že jejich současné vzájemné energetické vyladění stále klesá. Nebo že dokonce bylo uměle magicky vyladěno výš ještě z minulosti. A dosažení potřebné úrovně partnerského souladu není reálné.

Nebo naopak, že po pročištění vzájemných vazeb z minulosti a odstranění zásadních vychýleností v postojích vzájemné sladění opět stouplo a je možné vztah navázat. (Tato situace však zatím nastala v minimu případů, kdy bylo doporučeno světelnými silami vztah pouze přerušit s možností jeho případného obnovení v budoucnu.)

*****

Ještě lze doplnit následující. Když se dozvíte, že někdo měl s vámi duchovní vnímání o společné minulosti nebo k vám cítí více než přátelské sympatie. A není to ani jedno na základě přirozeného vnímání, ale v důsledku obnažených karmických vazeb z minulosti. Pak takové sdělení vám může vyvolat mnohé emoce. Například rozpaky, protože se můžete cítit sdělenou informací svázaní, omezovaní, protože nic takového sami nevnímáte. Tím pádem můžete mít pocit, jako byste byli tlačeni k něčemu, co sami nechcete.

Nebo naopak to ve vás může vzbudit jakýsi falešný zájem. Když o vás někdo stojí a vy jste ho přitom až do té chvíle nevnímali v tomto smyslu. Každá bytost touží po vztahu. A tohle jí může lichotit. Anebo prostě na chvíli zmást. Zaměříte tedy pozornost nevhodným směrem. Třeba na základě touhy být někým milován, přijímán… Což opět může vést k vychýleným postojům v oblasti vztahů.

Takové situace tak mohou přecházet do zkoušek obou zúčastněných bytostí. Zda dokážou tentokrát vše správně rozkódovat. Zachovat se jinak, než jak jim automaticky velí jejich doposud přetrvávající vnitřní vychýlení. Svůj postoj lépe vyladit do optimální podoby.

Nebo sdělená informace u vás nevzbudí ani jedno ani druhé, ani odpor ani zájem, můžete se cítit na chvíli třeba polichoceni, ale máte v tom vnitřně jasno. Přesto byste si třeba přáli tu informaci nevědět, protože aniž byste chtěli, může ovlivnit vaše chování k druhému. Buď se začnete také více snažit, nechcete podvědomě o zájem druhého přijít, i přesto, že vědomě do vztahu s ním nechcete. Nebo naopak nevíte, jak se chovat, aby si druhý nemyslel, že je to projev vašeho zájmu. Aby si vaše chování nevyložil jako kladný impulz.

Přirozenost, spontánnost a kamarádský vztah se pak může hůře obnovovat. Než se vše pročistí a zpracuje.

*****

Do této kategorie do jisté míry spadá i určitý způsob projevení zájmu, lichotky atd. směřované k bytosti opačného pohlaví. Můžete cítit potřebu udělat druhému radost, povzbudit ho. Ale pokud jde o opačné pohlaví, může být reakce druhého na takovýto způsob potěšit jiná, než jste předpokládali a zamýšleli. Při abnormálních projevech zájmu, až flirtování, jde emocionálně a duchovně o víc. A protějšek na to může reagovat. I tímto na sebe berete určitou zodpovědnost za to, jak se druhý bude cítit. A i zde je potřeba mít na paměti určitou obezřetnost. Aby nebyla vzbuzena u druhého zbytečná naděje. Nebo abyste nepůsobili tak, že to zkoušíte na každého, že za každou cenu hledáte partnera/partnerku, jste jakoby na lovu, apod.

(To se netýká situací, kdy dáváme zájem najevo postupně, vše je přirozené a podporované Spojenými Silami Světla a Přírodou, a může to vést k harmonickému vztahu.)

Každá forma zájmu má svůj duchovní a hmotný podtext. Hranice oproti minulosti se přitom posouvají. Určité záležitosti v minulosti považované z hmotného pohledu za nemorální nebo nemravné, zavánějící něčím nepříznivým, se dnes často berou jako běžné.

Pokud máte tendenci o určitou osobu/osoby druhého pohlaví přehnaně pečovat formou, která spíše odpovídá partnerovi/partnerce než kamarádovi/kamarádce, je potřeba to vylaďovat.
Stejně tak, až přehnané pochvalné věty určitého typu vůči konkrétnímu člověku opačného pohlaví, ač třeba myšlené zcela nevinně, ve skutečnosti mohou působit jako signál zvýšeného zájmu. Někteří takovou pochvalu, zájem, dokážou zpracovat v pohodě. Chápou pravý smysl. Na jiné to ale může působit zmatečně. A může dojít k nedorozuměním. Jsou obecnější témata, když třeba chválíte jídlo uvařené tím druhým, a témata, ve kterých už může jít o víc.

Někdy také můžete chtít druhému pomoci, ale uděláte to formou, která není optimální. Která může signalizovat jiný podtext než pouze pomoc. Což se týká zvláště situací mezi lidmi opačného pohlaví. Je vhodné sledovat i tyto skryté informace, pozadí za vaším chováním. Aby vše bylo přehlednější, a vy jste si byli jistější tím, co se za vaším chováním opravdu skrývá. A vylaďovali jste své postoje, přístupy k druhým tak, aby vaše chování k nim bylo vždy etické. Nejen na vědomé, ale i podvědomé a duchovní rovině. Abyste vyčistili, přepsali vychýlené tendence, které v sobě z minulosti máte. A nahradili je těmi optimálními. Pro vás i pro ostatní. Abyste nevědomky nevysílali signály, které vysílat nechcete. A nepůsobili tím komplikace sobě i druhým.

Jindy může jít o tendenci nosit příliš vyzývavé oblečení, záměrně zvolený silný parfém, velmi výrazné doplňky atd. s cílem se co nejvíce zviditelnit, zaujmout, doslova provokovat. Můžete tím vysílat signály, které mohou druhé rozhazovat. Způsobovat tím zbytečné problematické situace sobě i okolí. A nemusíte to ani tušit na vědomé úrovni. Tyto tendence se mohou vyskytovat u žen i u mužů.

Ty hranice jsou velmi individuální, co je ještě optimální a co už ne mezi dvěma konkrétními bytostmi. Jak co kdo podá, co je pro něj přirozené a co už strojené. Co z něj vyzařuje. Jaké jsou jeho silné tendence z mnoha minulých existencí, které potřebuje vyladit. Jakého druhu jsou vzájemné karmické vazby s daným protějškem. Atd.

*****

Zcela jiná situace je mezi partnery.
Tam je naopak důležité informace ve většině případů společně sdílet. Protože když máte nějaký vjem, který se týká společného vztahu, může být i negativní, a nesdělíte ho partnerovi, může to mezi vámi vyvolávat napětí, bloky. To většinou druhý vnímá, ať už na vědomé nebo podvědomé úrovni. I když danou informaci nedostal. Protože zde funguje daleko silnější propojení. V partnerském vztahu je proto ve většině případů potřeba informace, vnímání sdílet, protože to pomáhá společnému pročištění a udržení harmonie. Podporuje to společný světelný růst. Důležité je ale dbát na vhodnou formu sdělování takových informací. Vzájemné omluvy, odpouštění, pochopení pak udržují a upevňují společný vztah. A pomáhají zpracovat nepříznivou minulost současným láskyplným, vstřícným chováním a vzájemnou podporou.

Záleží zde i na partnerech a jejich společné domluvě. Někdy může být pro oba příjemnější, lepší pouze sdělit, že máte ošklivé vnímání a zadat ho do karmické očisty, aniž byste podrobnosti sdělovali partnerovi.

 

Nenechte se nadmíru vychylovat okolnostmi

Pokud se dostanete do situace, že vám takto bylo sděleno něco nepříjemného, je dobré na to druhého upozornit vhodnou formou. Sdělit správný postup. A naučit se nenechat se nadmíru vychylovat okolnostmi, které nemůžete sami zcela ovlivnit. Abyste nebyli jen hříčkou v rukách událostí a okolností kolem vás. Abyste se naučili je co nejlépe a nejrychleji zpracovat, aniž by vás hluboce zasáhly a ovlivnily tak váš světelný vzestup. Abyste sami za sebe drželi zodpovědnost ve svých rukách a nebyli odkázáni na to, jak se k vám zachovají druzí. A nebyli vychylováni jejich případnými nevhodnými kroky. Abyste se postupně naučili být sami za sebe pevní, udržet si svou harmonii v každé situaci a byli tak příkladem i pro druhé. Dokázali si držet hranice vlastní bytosti, aby je nikdo na váš úkor nepřekračoval. A tím ukázali a zároveň pomohli druhým držet ty jejich.

 

Sdílení zkušeností, učení se od druhých, přijímání impulzů urychluje cestu

Je to dlouhé sdělení, přesto je v plném rozsahu důležité. Každý z vás se v tom někde může najít. A takto předanou zkušenost může zařadit do praxe, aniž by těmito chybami sám musel procházet. Postup je pak rychlejší. Vlastní zkušenost je cenná. Ne vždy je však potřeba si vše vyzkoušet na vlastní kůži. Kdyby nebylo zkušeností druhých a každý k jednotlivým poznáním musel dojít sám, byl by to velmi zdlouhavý proces. Díky možnosti sdílení zkušeností a učení se od druhých, přijímání impulzů, můžete být na světelné cestě daleko rychlejší, vaše práce na sobě daleko efektivnější.

Je to opět o spolupráci, která dává možnost mnohonásobného urychlení, zefektivnění. Minimalizování zbytečných chyb. A tím harmoničtější cesty bez extrémně náročných zkoušek a propadů. Na každém z vás záleží, kterou cestu si vybere. Zda cestu spolupráce, učení se od druhých, vzájemného předávání si impulsů a zkušeností. Nebo cestu za každou cenu si vše sám projít, vyzkoušet a učit se pouze z vlastních chyb. Taková cesta je však extrémně náročná. A ne každý ji dokáže projít, nevzdat ji. A přitom volba takové extrémní cesty je na každém dobrovolně. Záleží na vašich vlastních krocích, kam je povedete. Kterými principy se rozhodnete řídit. Jak moc těžkou sami pro sebe si svou vlastní cestu uděláte. Jak se říká, největší překážkou je pro sebe člověk sám. Jeho postoje, jeho nastavení, přesvědčení…

Je na každém, zda si takové vychýlenosti v podobě brzd v sobě bude držet, nebo se rozhodne se jich definitivně jedné po druhé zbavit. Jako těžkého závaží, které může nechat za sebou a konečně volně vzlétnout.“
 

Poznámka Marie Mejdrová:
Osobně myslím, že bez spolupráce to zvlášť při velkých osobních vychýleních, těžké zauzlované karmě a ve světě hodně zaneseném Temnem ani nelze. Je to jednoduše iluze. Jak jsme psali v jiných článcích. Jedinci samotnému se nepodaří vyladit dostatečně vysoko ve světelných frekvencích. Nebude schopen zachytit a správně zpracovat všechny potřebné impulsy. Ani k němu všechny nemohou dojít. Jedna bytost v sobě nemá veškeré potřebné předpoklady – dostatečnou paletu zkušeností, potřebných schopností, duchovních vazeb atd. Nemůže být sama schopná těžkou karmickou očistu duchovně, psychicky ani fyzicky zvládnout. Nebude proto možné se karmicky plně rozvázat s dalšími bytostmi a systémy všeho druhu. Vůbec celá strana Světla je založená na spolupráci. Je to její základní charakteristika, podmínka fungování a zároveň záměr, pojistka proti zatemnění.
Poznámka Jiří Novák:

Obecně, člověk by se měl karmicky čistit sám za sebe a s druhými probírat pouze ty přehmaty, které vůči nim udělal v tomto životě. Někomu ublížil, byl nečestný, něco zapřel, vzal mu jeho příležitost, atd. Naproti tomu, co se současného života netýká, je nyní jen jeho záležitost a měl by to probírat pouze s tím, kdo mu pomáhá v karmické očistě. Sdělování určitých informací ze vzájemných vztahů (někdy třeba až hororových, jako je třeba zabití jednoho druhým v dávné minulosti), které se mu objevily ve vnímání z minulých existencí, může na druhého negativně působit, psychicky ho rozložit. Případně i způsobit dílčí propad jeho duchovního vzestupu.
(Pozn.: Další souvislosti ohledně karmické očisty s partnerskými protějšky z minulosti jsou např. v článku 83B. Impulsy pro řešení dávných karmických vazeb)
 

© Petra Nováková, srpen 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 181
 • 32
 • 27
 • 25
 • 25

Celkový počet hlasů: 290