Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně

47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně

Jiří Novák Vloženo 11.12.2011
Jiří Novák

Řada jedinců s dobrým vnímáním si myslí, že svými kroky zásadně mění vývoj. Nestačí však zříci se otevřené magie, nezbytné je přestat používat i skrytou magii. Každé ovládání a ovlivňování energií vlastním vědomím a vůlí, tedy i myšlenkami a představami (vizualizací), je magií. To, co bylo dříve považováno za prospěšné, může dnes škodit. I magie „schválená“ shora už na této Planetě nemá co dělat. Pět Tibeťanů uvádí člověka do normálu, jen je potřeba přicházející náznaky správně pochopit. Není-li člověk na vzestupu, pak si duchovní náznaky může vyložit nesprávně. Vazba na informace Staré cesty dává deformovaný náhled na svět. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně. Každý pokus jednotlivce o revizi principů NDC by byl jejím zánikem. Za výhradami vůči NDC je skryto nepřijetí některého základního principu. Společná odpověď těm, kteří chtějí revidovat základní principy NDC.

Řada jedinců s dobrým vnímáním si myslí, že svými kroky zásadně mění vývoj

Jak už jsem uvedl v minulém pokračování 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací, řada jednotlivců velmi pozitivně přijímá informace v našich textech, ale zároveň ještě zůstávají ve vleku informací Staré duchovní cesty. A některé metody, postupy, principy, na které si ve svém dosavadním životě a nastoupené duchovní cestě zvykli, by si rádi jako návdavek k Nové duchovní cestě ponechali. Vlastně se jim principy NDC líbí až na to, že by k nim ještě dodali něco navíc ze Staré cesty a takto je vylepšili, revidovali.

Tito revidující lidé se často domnívají, že právě oni jsou těmi, kdo svým konáním výrazně zasahují do vývoje Planety a civilizace. Tyto jedince v tom ubezpečuje jejich duchovní napojení, které mají a duchovní informace „shora“, které dostávají. Uvedu jeden konkrétní příklad takového člověka, se kterým již řadu měsíců komunikuji prostřednictvím emailových zpráv.

Tomuto člověku se tímto zároveň omlouvám, že bez jeho svolení uveřejňuji krátké úryvky z jeho obsáhlejších zpráv. Dostal jsem však jasný impuls Karmy, že právě toto je potřeba v zájmu vývoje udělat a použít to jako typový příklad, který může oslovit mnoho dalších. Nikoliv kvůli tomuto člověku, který se snaží z ušlechtilých pohnutek pomáhat Planetě, Přírodě a vývoji. Dělá to však způsobem, který je již nepřijatelný pro dnešní dobu a nový vývoj zde probíhající. Tento člověk si svoji cestu prozatím zvolil a tímto jej nechci nijak přesvědčovat, ani kárat nebo mu jeho volbu vyčítat. Tento text píšu především kvůli velkému množství dalších, kteří uvažují obdobným způsobem a zatím ještě k jednoznačnému postoji nedošli.

Nestačí zříci se otevřené magie, nezbytné je přestat používat i skrytou magii

Poprvé mi tento člověk psal někdy v dubnu 2010, když popisoval, jak probouzí určitá místa v Přírodě. Později v mailové zprávě z 26.8.2010 uvádí:

„ Na Váš podnět v článcích jsem se zřekl(a) magie. Vždy mě ty knihy v knihkupectvích lákaly a děsily zároveň. Vědomě jsem nic nedělal(a) magicky, ale staré zvyky asi pracovaly automaticky. Ale jen usilovné myšlení, aby se nikomu z rodiny na cestě nic nestalo nebo aby se mi povedlo uvařit jídlo, co bude chutnat. Zřekl(a) jsem se magie a dost se mi ulevilo.“

Takže na vědomé úrovni se vzdal(a) magie, ale přitom ji i nadále používal(a) ve skryté formě. Protože v té samé zprávě píše o ustavení sítě lásky kolem Planety:

„Plním ji světlem, které mi projde srdeční oblastí… Dříve jsem to "hnal(a)" v protisměru od srdce směrem dopředu, po Vašich pozdějších článcích potřebě většího výkonu vysílám lásku směrem dozadu - mnohem menší odpor.“

Každé ovládání energií vlastním vědomím a vůlí je magií

Odtud je jasně patrné, že i nadále tento člověk ovládá energie svými myšlenkami a vůlí, což je typické právě pro magii. I nadále tak magii na nevědomé úrovni používá, i když si myslí, že to magie není. Napsal i o tom, jak zasahoval do temných rituálních obřadů. A dokonce začal mít pocit, že mi někdo ubližuje a začal mne ochraňovat:

„Kolem 23.7. a 24.7. začaly před satanskými obřady létat "cirkulárkové" kotouče. Byly sestaveny asi z 200 neviditelných bytostí, rotovaly velice rychle a taky byly v zraňování mnohem účinnější než bytosti s meči. Musel(a) jsem roztočit lásku do stejných otáček, v opačném směru. Dotknout se "cirkulárky", tak ji zastavit a v klidovém stavu rozrušit paprskem lásky a andělským paprskem světla. Myslím, že Vás tehdy taky nějaký ten kotouč "dostal". Posílal(a) jsem Vám "nádobu" s láskou a prosbou na anděla, aby Vám ránu omýval. (Pak mám pocit, že Vás zranily ještě jednou asi kolem nebo po 10 srpnu.)“.

Poté posílal(a) lásku zařízením HAARP a také začal(a) s probouzením přírodních bytostí. Dokonce se snažil(a) narušit chemtrails:

„Ještě jsem asi před 3 dny "posunul(a)" a "upravil(a)" síť lásky níž, do úrovně chemtrails, aby se rychleji rozpadaly…  Možná si řeknete, že těmi představami, jak se chráním láskou a posílám ji, dělám magii, ale já myslím, že ne.“

To, co bylo dříve považováno za prospěšné, může dnes škodit

Mnoho jedinců vyznávajících teorie, metody a principy Staré duchovní cesty by činnost tohoto člověka hodnotilo jako mimořádně pozitivní, prospěšnou, chvályhodnou. Jenomže dnešní svět už potřebuje jít dále bez magie. Ne každý si však dokáže uvědomit, které všechny lidské činnosti v sobě obsahují prvky magie. A co to vlastně znamená, pokud by se měl kdokoliv z nás vzdát magie se vším všudy.

 

Magické prvky v sobě obsahuje každá lidská činnost, kdy člověk svojí vůlí nebo vědomím, to znamená i silou svých myšlenek, nebo představ, tedy vizualizací, se snaží jakkoliv směrovat, řídit nebo dokonce sám vytvářet tok energií odněkud někam.

 

Není tedy podstatné, jestli si člověk myslí, že dělá magii nebo nedělá. Podstatný je způsob jeho přístupu k energiím. Zda jen požádá čisté Síly Světla a nechá energie plynout, odkud a kam chtějí. A on přitom zůstává pouze pozorujícím prostředníkem, který sice může vnímat a sledovat tok energií, ale do ničeho nezasahuje. Za této situace se o magii nejedná. Nebo jestli naopak energie a jejich proudění usměrňuje vědomím, vůlí, představami, vizualizací – pak naopak jde o typické způsoby používání otevřené nebo skryté magie.

Moje reakce na nepochopení, co všechno je magií

Ze zprávy tohoto člověka, co všechno dělá a jak mne dokonce ochraňuje, aniž bych sám něco takového vnímal, jsem byl doslova konsternován. V následujících dnech jsem proto poslal odpověď s hodnocením podobných činností z pohledu principů NDC (vybírám pouze dílčí úryvky):

Vaše slova „posílám lásku“, „vysílám lásku“, „tlačil(a) jsem to v protisměru“ svědčí o tom, že stále máte tendence ovládat energie svojí vůlí a vědomím a to vše je magie, ať to děláte za jakýmkoliv účelem…

Nejde přece o to, jestli já si něco řeknu nebo co si Vy o tom rozumem myslíte. To, jestli je určitá činnost magií nebo není, je objektivně dáno tím, jestli energie ovládáte vůlí a vědomím nebo nikoliv – jestli jen požádáte o energie a necháte je proudit, kam si ony samy chtějí a kde jsou skutečně potřeba.

Z Vašich slov je patrné, že si hrajete na spasitele světa nebo spíše cosi v duchovním pozadí Vás vede k tomu, abyste si na spasitele hrál(a), jak naznačují Vaše slova: „Musím říct, že kdykoliv mě jen napadne, že to celé je nesmysl a jsem blázen, dostávám ujištění, že je to reálnější než hmotný svět a že musím vytrvat, nemůžu nechat celý svět ve štychu, přijde mi to absurdní…“ Dokonce máte pocit, že ochraňujete i mne.

Předávám Vám slova Přírody, které mi řekla na vaši adresu:

 

Příroda: „Prosím sděl tomu člověku, že jeho činnost není pro vzestup Planety, Přírody a lidstva v té formě, jak ji provádí, žádoucí. Z jeho strany jde především o uspokojování jeho vlastního duchovního ega, které touží viditelně pomáhat. Ale způsob, kterým to vzal do rukou, není optimální. Chce-li pomoci Planetě, lidstvu a světu, musí nejprve v prvé řadě pomoci sám sobě srovnat se na duchovní cestě a dostat se na (světelný) vzestup. Bez vzestupu jsou informace zjištěné duchovním vnímáním nepřesné, deformované, manipulující člověka.“

„Ano, potvrdily se mé obavy, že tento člověk je v pádu. Že nedrží svůj život pevně ve svých rukou, a že se nevědomě stává nástrojem skrytých sil, které začaly skrze něj ovlivňovat svět ve směru, který se hodí jim. Ne tak, aby to bylo vhodné a optimální pro samotnou Přírodu a Planetu. Jeho energie lásky, kterou kamsi vůlí posílá, znamená manipulaci a skryté ovlivňování systémů Přírody a Planety. A jako každé takové ovlivňování s sebou přináší značné procento temných levotočivých energií. Vím, že dělá totéž, co mnoho dalších lidí na Zemi. Ale já Příroda prosím, aby s tím přestal. Aby začal věnovat své úsilí především sám sobě a svému vzestupu ve Světle. Pokud to neudělá, bude i nadále fungovat jako nástroj nepříznivých temných (zatemněných) sil. Jak absurdní – mluvit o lásce a přitom skrytě ovládat, manipulovat a svazovat. Dělá to však mnoho lidí na této Planetě. Takže ti (mnozí z těch), co si myslí, že pomáhají, ve skutečnosti ještě více přitlačují na stupeň ovládnutí Přírody a lidstva.“

A na závěr jsem tehdy dodal:

Jedině člověk na (světelném) vzestupu totiž dokáže objektivně naslouchat skutečným impulsům původní Přírody. Jedině člověk na vzestupu může Přírodě pomáhat tak, jak to Příroda skutečně potřebuje. A obráceně, kdo správně pomáhá, ten ve Světle stoupá. Naopak, kdo manipuluje, ubližuje, ten klesá. Váš dost rychlý pokles, už téměř pád, jasně potvrzuje, že to, co děláte, není vůči Přírodě v pořádku. Prosím, zamyslete se nad těmito slovy, které Vám píšu. A změňte to, co děláte, dokud to ještě můžete změnit. Dokud stupeň Vašeho ovládnutí nedosáhne té hranice, kdy už to změnit nebudete moci.

Zahájení a ukončení cvičení Pěti Tibeťanů

Z pozdějších zpráv tohoto člověka vyplynulo, že dokonce cvičil 3 týdny pět Tibeťanů. Jenže zřejmě v té době jsem odeslal opožděnou odpověď, kde jsem sdělil informaci Přírody, že není na vzestupu. Možná po tomto sdělení Přírody s cvičením přestal.

Později po několika měsících, 2.5.2011, pak píše:

„K 5 tibeťanům jsem se už nevrátil(a), necítil(a) jsem to jako to pravé, i když musím říct, že v létě mi pomohli. Začal(a) jsem cítit nad sebou strop. Prostě, podle mě i 5T má svůj duchovní strop, nad který nechtějí nikoho pustit. Je pro většinu lidí dost vysoko, takže opravdu pro většinu lidí je 5T velice přínosných, ale nevím jak každému říci, kdy přestat, aby nezačal být pod sice relativně čistým, ale přece jen manipulativním tlakem 5T. Prostě 5T není na celý život, je to prospěšné, ale jen do určitého bodu. Cítím, že budoucí vývoj na Zemi nebude 5T potřebovat, i když by bylo fajn podobně účinné a jednoduché cviky pravidelně cvičit, ale už se nechci napojovat na 5T.“

Pět Tibeťanů uvádí člověka do normálu

Tento člověk sám vnímal, že mu cvičení Pěti Tibeťanů pomohlo. A také mu to zřejmě v té době nebo o něco později pomohlo dostat na dočasný světelný vzestup. Přesto od dalšího pokračování upustil. Proč? Uvnitř sebe jasně cítil, že cvičení mu do jisté míry blokuje, omezuje jeho dosavadní způsob duchovní práce.

 

Na tom není nic divného, protože Pět Tibeťanů uvádí člověka do normálu, do harmonie s Přírodou a Planetou. A pokud člověk v období pravidelného cvičení vykonával činnosti, které Planetu narušovaly, pak napojování se na systém Pěti Tibeťanů dává člověku jasné impulsy, že něco není správné, že není vhodné pokračovat v určitých činnostech.

 

Navíc, pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů tlačí na obnažování karmických vrstev z minulosti. A pokud se ten člověk nezačne přirozeně, systematicky a důsledně karmicky čistit ve smyslu článku  39G. Principy přirozené karmické očisty, pak bude jeho nitro zavaleno nepříznivými energiemi plynoucími z těchto vrstev. Člověk těmto energiím začne podléhat, může se jimi dokonce nechat na podvědomé úrovni zásadně ovlivnit a začne se pak chovat tak, jako kdysi v oné obnažené dávné minulosti. Logickým důsledkem tohoto vnitřního přijetí minulosti místo jejího zásadního odmítnutí je duchovní pád. Nelze se pak divit, že energie za Pěti Tibeťany přestanou tomuto člověku imponovat v důsledku rozvírající se frekvenční propasti mezi ním (jeho nitrem) a energiemi systému Pěti Tibeťanů.

Není-li člověk na vzestupu, pak si duchovní náznaky může vyložit nesprávně

Za takové situace by stačilo správně si takové pocity vyložit. Případně si své domněnky ještě pro jistotu prověřit poradou s někým, kdo je na světelném vzestupu. Nic z toho tento člověk neudělal a naopak si rozumem vytvořil závěr, který z objektivního pohledu není správný. A místo aby přestal s činnostmi, které ohrožují Přírodu, nebo aby věnoval více pozornosti případnému karmickému čištění, raději přestal s cvičením pěti Tibeťanů.

Něco uvnitř jeho bytosti nebo naopak napojení na informační zdroje Staré cesty jej dovedly k odmítnutí jednoho ze základních principů Nové duchovní cesty. Je důležité ještě podotknout, že požadavek pravidelného cvičení Pěti Tibeťanů nebyl jediným sporným bodem. Protože tento člověk je také například příznivcem homeopatie, jejíž pomoc v té době opakovaně vyhledával. Což je další metoda typická pro Starou cestu, která je založena na skrytém použití magie – viz článek 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit, a poznámky v diskusi k článku 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody.

Vazba na informace Staré cesty dává deformovaný náhled na svět

Tato situace jasně naznačuje, jak může být pohled člověka vázaného na staré informační struktury pozoruhodně převrácený ve srovnání s dnešní realitou, ze které vycházejí principy NDC. My jsme totiž naopak zjistili, že přesně v této poloze – umět do jisté míry pomoci člověku a zároveň mu nastavit strop, který nelze překročit - je například jóga i další mnohé systémy, pomůcky, metody Staré duchovní cesty – viz rozhovor s andělem Pěti Tibeťanů uveřejněný v článku 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry. Zatímco naopak cvičení Pěti Tibeťanů je tím systémem, který napomáhá otevřít cestu stabilního světelného vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy, na které na takové cestě narazí.

To, že určité cviky pomáhají očistě člověka, se ví od nepaměti. V mnoha obdobích lidé přijímali inspirací návody na určité soubory cviků. To, co se jim podařilo přenést, však bylo většinou poplatné celkové filozofii doby a panujícímu uspořádání ve světě – tomu, která ze stran vesmírné síly, zda dobro či zlo, měla převahu.

Nejde přitom jen o samotnou fyzickou podobu cviků. Především jde o energie za jednotlivými systémy, o to, čím jsou tyto systémy v pozadí skrytě ovlivněny nebo dokonce zneužívány. Na řadě cvičebních systémů se temné vlivy uchytily a vloupaly se dovnitř proto, že do těchto systémů samotných byl zanesen princip manipulace. Což je například typické u nabírání energie z okolí v systému Taiči. Nebo takové systémy byly založeny na deformovaných nepravdivých informacích, nepříznivé minulosti, byly poplatné celkové filozofii doby a panujícímu společenskému uspořádání v dané zemi, kde vznikly - což je například typické pro jógu spojenou s indickými náboženskými tradicemi a indickou minulostí.

Proto bylo potřeba dodat v pravý čas metodu odjinud, zvenčí, mimo dosah tradičních informačních systémů Staré duchovní cesty. Přenést ji na Zemi „shora“ z oblasti dostatečné čistoty - jako impuls a nutnou podporu k duchovnímu zlomu vývoje zpět ke Světlu.

 

Na systému cvičení Pěti Tibeťanů je unikátní právě čistá energie bez jakékoliv známky manipulace. Která je za tímto systémem, a která proudí ke každému, kdo se na tento systém pravidelným cvičením napojí. Systém Pěti Tibeťanů má ohromnou harmonizační sílu, která přirozeně tlačí čakry k tomu, aby fungovaly optimálně. A tím optimálním stavem je otevřenost čaker člověka vůči příjmu bioenergií i informací z okolního prostředí.

 

Jak je tedy možné, že někteří jedinci to vnímají jinak? Co je v pozadí za jejich vnímáním? Nic jiného než to, že jsou jednoduše napojeni na jiné duchovní informační struktury. A svému vlastnímu vnímání budou přece logicky věřit více než slovům jiných lidí, které navíc nejsou dalšími informačními zdroji potvrzovány. Osobnímu postoji těchto lidí vůči našim informacím se proto nemůžeme divit.

Člověk s dostatečným sebevědomím přece obvykle více věří tomu, co sám vnímá, než tomu, co mu předává někdo druhý. Jenomže vlastní napojení na staré informační struktury není tím nejlepším zdrojem informací. Tyto struktury jsou již odtržené od reality, navíc jsou zatemněné temnými vazbami a zaslepené svojí vlastní dřívější magickou mocí. Přestože již tyto staré struktury nemají vliv na celkový směr dnešního vývoje, stále ještě mohou nepříznivě ovlivňovat a zatemňovat všechny, kteří jsou na ně aktivně napojeni.

Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně

Přitom postoj tohoto člověka, i přes jeho výhrady ohledně Pěti Tibeťanů a homeopatie, stále ještě byl vůči NDC poměrně pozitivní. I jeho úsilí pomáhat stále vycházelo z čistých pohnutek. Jenže o přijmutí filozofie Nové duchovní cesty lze mluvit až poté, co člověk principy nového vývoje přijme kompletně – bez snahy o jejich změny.

Vybírám další úryvek z mailové zprávy z 2.5.2011:

„Pro mě je NDC jakási nadstavba a důležitý zdroj informací, nádherně skládaný obraz světa. Ale mnohá svá minulá provinění i provinění blízkých a zároveň na nás uvalená prokletí jsem musel(a) zvládnout bez NDC. Na druhou stranu informace z NDC dnes už nezbytně potřebuji. Nejsem tak systematický člověk jako Vy a spousta informací mi nepřijde důležitá, abych je zjišťoval(a) sám(sama), na druhou stranu uznávám, že některé jsou velice důležité a využívám je. Díky za ně. Na druhou stranu je jasné, že 2 NDC by byly nesmysl, na co něco dvojmo. Každý pracujeme na svém díle a jednou to zapadne do sebe, pracujeme tak jak jsme na to každý vybaven.“

Každý pokus o revizi principů NDC by byl jejím zánikem

V minulé části tohoto tématu 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací, jsem vysvětlil, že NDC nemůže nikdy zapadnout do jednoho celku s jakýmkoliv pokusem někoho jiného provést její revizi. Protože to by ve skutečnosti znamenalo zánik principů NDC a její návrat do náruče Staré cesty. A vše by zůstalo při starém - náš svět s ovládáním, jaké známe, i neustále se opakující drtivé katastrofy. Tudy ale přece nechceme jít.

Pokusů o vytváření nových cest z pozice nedostatečného duchovního nadhledu už proběhlo v minulosti nepočítaně a všechny skončily z dlouhodobého pohledu neúspěchem. Žádné nové návody nedokázaly zastavit pokračující duchovní úpadek lidské civilizace i dlouhodobě narůstající vliv temných systémů na celkový vývoj světa.

Informace ode mne však přece jen měly určitý dopad. Tento člověk začal být opatrnější v zásazích do Přírody, nezúčastňoval se veřejných meditací, dokázal správně reagovat na určité impulsy, co není vhodné:

„Pokud byla ohlášena nějaká hromadná meditace, bylo mi zabráněno se toho účastnit (zapomněl(a) jsem, usnul(a) jsem) i když jsem chtěl(a) pomoci. Později jsem získal(a) vhled, jak je s takto posílanou láskou nakládáno a už jsem se přestal(a) snažit. Je pravda, že po Vaší odpovědi jsem neúplně myšlené dotazy, jestli mám svolení, případně jestli je to, co chci udělat, opravdu nutné a nevyhnutně to mám učinit, začal(a) důsledně formulovat a přineslo to i více pokory. Ale nikdy to nebylo tak, že teď tam pošlu to a tam to. Vždy tam byl ten tušený dotaz, zda ano, jen ne tak jasně formulovaný a odpovědi, které jsem dostával(a), od té doby více prověřuji.“

I magie „schválená“ shora už na této Planetě nemá co dělat

Je tady však stále ještě jedno ALE! Zásahy magického typu, i když jsou potvrzeny a schváleny komunikací člověka s určitou duchovní institucí Staré cesty, stále jsou a zůstávají magií. Zajímavé je, že v té době byl tento člověk podle informací Přírody na světelném vzestupu s momentem kolem +30%. V tom směru mohlo pomoci cokoliv - dřívější cvičení Pěti Tibeťanů, dobrá výživa, upřímná snaha pomáhat, zvýšení obezřetnosti a pokory při vlastních zásazích nebo veřejná podpora našich stránek v diskusích proti názorům mágů. A možná i doposud fungující stará karmická imunita. To vše mohlo vykonat své.

 

Aby se však člověk na světelném vzestupu stabilně udržel, musel by se krok za krokem postupně vzdávat všeho, co odporuje principům NDC. A to jsou především další podobné zásahy magického typu do Přírody i dobrovolné přijímání dalšího působení homeopatie na sebe.

Další pokus zásahu do celoplanetárních záležitostí

Po několika měsících,  18.11.2011, však přišla další emailová zpráva tohoto člověka, ve které naznačuje, že i nadále pokračuje v zásazích do fungování Planety a Přírody.

„Dobrý den pane Nováku! Mám pro Vás sdělení, doufám, že přínosné. Poslední noc, t.j. z 17. na 18. listopadu 2011 došlo k vývojovému energetickému předělu. Předpokládám, že něco tušíte, možná i víte, třeba doplním nějaké informace…

Vše bylo samozřejmě duchovními sférami pečlivě připravováno, byl ovšem potřeba podnět z hmoty k jeho uskutečnění. Mně byla propůjčena zrovna tato aktivita - prosbou - rozhýbat zřejmě poslední skokovou očistu zde na Zemi. Po několika dnech, kdy sílil můj pocit vyčerpání a krátkodobé bezvýchodnosti, jsem pochopil(a) včera před půlnocí, že je potřeba "něco" udělat…“

Zajímavé, takže jsem se dozvěděl, že právě tento člověk podle jeho vlastních slov spustil, rozhýbal skokovou očistu zde na Zemi. To je opravdu obrovská sebedůvěra člověka, který si o sobě myslí, že je tím, kdo zde doslova spouští svými pokyny a impulsy celoplanetární záležitosti.

Když takovou podobnou zprávu dostanu, ověřím si dotazem na Přírodu, jak na tom ten člověk na své duchovní cestě v současné době je. Jestli skutečně splňuje předpoklady pro to, aby mohl doslova hýbat událostmi. To znamená, je-li na cestě stabilního světelného vzestupu a svojí vnitřní úrovní harmonie se již stal součástí planety Země a Přírody. A to tím spíše, že z pohledu NDC jsme situaci vnímali poněkud jinak, jak jsem podrobně vysvětlil v článku A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá. Dostal jsem odpověď, že moment světelného vzestupu tohoto člověka je již v této době opět záporný, konkrétně -25% vůči jeho osobnímu optimu +100%. Takže z dočasného světelného vzestupu opět přešel do lehkého pádu ze Světla směrem k Temnu, ale zatím nijak výrazným způsobem.

Pochvala NDC s výhradami k pozitivnímu vývoji nevede

V další zprávě z 26.11.2011 opět jasně naznačuje svůj pozitivní postoj k naší duchovní práci a článkům na webu:

„Děkuji za poslední, nejen Vaše, články na NDC. Jsou velice podnětné, vysvětlující a aktuální… Vaše práce s karmickým čištěním je naprosto zásadní a bez ní by nemohl pokračovat další vývoj…

Děkuji, pane Nováku za NDC, Vaši práci i Vašich kolegů. Děkuji Světlu i Karmě za vedení, i když v posledních dnech rozkolísané mou částečnou ztrátou sil a tím i části důvěry.“

Současně nám tento člověk navrhl, že by bylo vhodné začít se zapojovat více i do hmotných aktivit:

„Jak píšete, je potřeba zastavit ovládání lidstva prostřednictvím vyšších správních celků. Nevím, zda existuje nějaká aktivita zde v ČR, ale na Slovensku už ano: www.99percent.sk. Myslím, že je potřeba začít budovat základy nové společnosti - právě setkáváním odborníkům s širším pohledem na věc, vypracováním nového systému - třeba i více konkurenčních skupin a pak výběr nejlepšího řešení. Rozhodně nemyslím, že by tento úkol měla na sebe vzít NDC a lidé kolem ní sdružení, ale jako lidstvo je potřeba začít podnikat kroky pro obrodu společnosti i ve hmotě…

Myslím, že je potřeba, aby se už do práce na novém světě zapojili i odborníci jiných oborů. Tvorba nového uspořádání i ve hmotě je klíčová… aby po zhroucení starého systému, zůstaly zachovány funkce společnosti - péče o méně schopné, zajištění zásobování, vzdělávání,… nutných služeb. Nahradit staré novým nemusí být šok, ale skončení "provozu" starého, bez alespoň provizorní náhrady, by mohlo být problematické.“

Jistě zajímavé názory, ale posláním NDC je nejprve zajistit sestup Nové Karmy a čistých principů Nové duchovní cesty dolů do hmoty. Až teprve pak, kdy vše nečisté, neetické bude zásahy Karmy bezprostředně zastavováno, nastane vhodná doba pro budování základů nové společnosti. A to nevybuduje pár lidí zdola. K tomu bude potřeba získat soulad na všech rovinách společnosti, včetně těch nejvyšších, které mají v rukou řízení a vedení státu. Zatím situace na takové změny ještě není příhodná (viz aféry našich současných a bývalých členů vlády, poslanců parlamentu, senátorů).

Za výhradami vůči NDC je skryto nepřijetí některého základního principu

Tento člověk má na první pohled velmi pozitivní přístup k Nové duchovní cestě. Při bližším zkoumání však zjistíme, stejně jako u mnoha dalších, že zásadní principy Nové duchovní cesty nepřijímá bez výhrad. A vkládá si do nich své vlastní úvahy a principy, jak potvrzují předcházející citace. Nejde o to, že si nikdo nesmí dovolit revidovat jakési „svaté“ učení, které vytvořil jediný člověk nebo určitá skupina stojící za těmito webovými stránkami. 

 

Nová duchovní cesta není cestou jednoho samozvaného vůdce nebo samozvané skupiny, kterou si tito vymysleli ve své přebujelé fantazii v roce 1999. Je to cesta, kterou si na základě zkušeností získaných během předchozího nepředstavitelně dlouhého vývoje a po dlouhých a složitých přípravách zvolily planeta Země, Příroda, Vesmír (Kosmické vědomí) i světelné duchovní sféry vysoko nad naším Vesmírem i jeho stvořitelskými úrovněmi. Nejde tedy o žádné ukvapené rozhodnutí, pouhý pokus, který by vznikl najednou a z ničeho. My lidé zůstáváme pouze prostředníky přenosu tohoto nového konceptu do hmoty. Z toho všeho vyplývá, že nikdo z nás lidí nemá právo, pravomoc, ani dostatečnou čistotu a nadhled, aby mohl opravovat zásady této pečlivě připravované a samotnou praxí prověřované cesty. Cesty, pro kterou se rozhodl Vesmír, Příroda, nová čistá karmická instituce, duchovně probuzená Planeta i mnoho dalších světů ve Stvoření.

My lidé máme svobodnou vůli, ale za svá rozhodnutí neseme zodpovědnost

Na nás lidech je, abychom se naučili do svých hmotných životů vnášet tyto nové duchovní principy. Aby se pro nás stalo běžným zvykem žít v souladu s planetou Zemí, Přírodou, Vesmírem a spolupracovat s nimi na společném díle. Ne však se jim příčit – například tím, že se budu napojovat na starou již překonanou minulost a budu tlačit další bytosti i celý svět k tomu, aby byly přijímány stejné chyby jako v minulosti. Jít proti těmto obřím bytostem a strukturám už mnohokrát pro lidstvo přineslo cestu k vlastní záhubě.

 

Jistě, my lidé přece nejsme pouhými loutkami a máme právo se svobodně rozhodovat. Ale za své rozhodování vždy po určité době neseme následky. I když magie dokázala dlouhé věky tyto následky od jednotlivých bytostí, i od duchovních institucí oddělovat, zakrývat, jednoho dne vždy přichází okamžik účtování. A pokud dlouhodobě selhávala místní zatemněná karmická instituce, Vesmírná Karma to vždy čas od času vyřídila za ní a náhle tu byl další asteroid znamenající konec, zánik éry příliš sebevědomé civilizace. Další civilizace, která ztratila jakoukoliv duchovní pokoru a svými rozhodnutími a činy začala jít proti Planetě a Přírodě.

Připravená odpověď nakonec nebyla odeslána

Původně jsem zamýšlel, že po dvou obdržených emailech napíšu tomuto člověku odpověď. A skutečně jsem ji také 19.11.2011 napsal, ale nakonec neodeslal. Měl jsem pocit, že to je již zbytečné. Po několika dnech jsem však začal vnímat jasné impulsy Karmy, že mám napsat tento článek, ve kterém podrobněji rozeberu postoje člověka, který pozitivně přijímá NDC, ale současně by chtěl některé základní principy NDC změnit, revidovat. Protože právě takto zřejmě uvažuje většina čtenářů našich stránek a takový článek by je mohl oslovit a dodat další argumenty k tomu, aby dokázali přijmout pro sebe správné rozhodnutí.

Budiž teď tato napsaná a neodeslaná odpověď informací i impulsem pro všechny, kdo se sice cítí být příznivci Nové duchovní cesty, ale přitom mají potřebu některé základní principy této cesty změnit, revidovat. Domnívají se tak, že si vytvářejí svoji vlastní jinou Novou cestu. A že se jednoho dne spojíme a společné poznatky dáme dohromady. Rozuměno tím z jejich pohledu, že konečně naše „omyly“ na NDC nahradíme něčím jiným, lepším, tím, co zjistili oni.

Společná odpověď těm, kteří chtějí revidovat základní principy NDC

Připravená emailová zpráva, kterou jsem původně zamýšlel jako odpověď na předchozí názory jednoho z podmíněných příznivců Nové duchovní cesty, a která nebyla odeslána, je následující:

„Vaše informace jsou jako z jiného světa a ne všechno je možné brát jako věrohodnou informaci. Problém je v tom, že už dříve jste se rozhodl(a) nepřijmout čisté principy NDC se vším všudy, například Vaše odmítnutí Pěti Tibeťanů jako zásadní klíčové věci. Je to samozřejmě vaše věc, nemám ve zvyku kohokoliv lámat. My pouze následujeme duchovní impulsy, které dostáváme a pokračujeme podle nich ve své práci. A ti „správní“ lidé jak z hlediska pohledu jednotlivců, tak i z pohledu celkového vývoje, se přihlásí sami. Naším úkolem je oslovit ty, kteří jsou schopni a ochotni kompletně přijmout čisté principy nové cesty a přispět tak osobním úsilím ke stabilizování a upevnění nového vývoje zde na Zemi. A máme řadu konkrétních zkušeností v tom, že kdo tyto principy přijímá pouze částečně a zbytek si nahrazuje svými osobními záležitostmi, se dříve nebo později překlápí ve svém vývoji ze Světla na opačnou stranu.

Napsal(a) jste mi dva dlouhé maily, měl bych tedy nějak reagovat. Jinak si lidí, kteří zvolili jinou cestu, nevšímám. A plně respektuji, že volba duchovní cesty je jejich záležitostí a nevměšuji se do toho. A jsem si vědom toho, že nemá smysl někoho násilím přesvědčovat a tlačit jej do jiné cesty. Jiná je ovšem situace, když mi někdo z pozice takové jiné duchovní cesty píše informace, nebo dokonce radí, doporučuje, navrhuje, co dále dělat. Protože za takové situace je mojí povinností reagovat a pokusit se informace uvést na pravou míru.

Nemám sice dost času, ale přesto dostávám impulsy, abych Vám napsal, jak jste na tom s duchovní cestou teď. Je to pro Vás určitá zpětná vazba, kterou ovšem asi nebudete brát zcela vážně. Tak tedy Vaše dnešní situace je podle Přírody následující: Moment světelného vzestupu je -25% vůči Vašemu optimu +100%. Opět jste tedy již přešel(la) do pádu, který zatím není nijak hrozivý. Takže se vlastně zatím držíte kolem nuly. Jste pořád ještě světelnou bytostí s určitými umělými ochranami a možná i umělou karmickou imunitou, které Vás doslova drží nad vodou. A to proto, že zatím neděláte nic vysloveně špatného.

Přirozená soustavná karmická očista u Vás neprobíhá a ani nemůže probíhat. Ta se obvykle startuje, až když se člověk dostane na stabilní světelný vzestup s momentem vzestupu alespoň +50% vůči svému osobnímu optimu +100%. O nějakém vedení skutečným Světlem a Novou Karmou u Vás nemůže být řeči. Jste veden(a) jinými duchovními strukturami mimo NDC, které už dnes stojí mimo nový vývoj.

Jenomže vše umělé a nepřirozené bude z tohoto světa postupně odstraňováno. Tím i Vy ztratíte svoji umělou ochranu a karmickou imunitu, které Vás zatím chrání před Temnem. A budete plně vydán(a) napospas skutečným výsledkům vaší duchovní práce a svých aktivit, které někdy (a možná většinou) nejsou v souladu s novým vývojem zde probíhajícím. Jednoduše proto, že jste principy nového vývoje vnitřně nepřijal(a) a tvoříte si své vlastní principy, svoji vlastní cestu, která Vás ovšem ke světelnému vzestupu nevede.

Zatím se tedy dá říci, že stagnujete. Ale žádná stagnace netrvá věčně, a kdo nepochopí, jak je potřeba stagnaci překonat, dříve nebo později přechází do výrazného pádu. To je moje zkušenost a realita, kterou vnímám všude kolem sebe (viz také například články 43D. Nevyužití příležitosti může vést k nepříznivé změně situace, 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit.

Další věc: Pravdivost předaných informací od Vás o tom, co se děje v duchovním pozadí dnešního světa, je podle Přírody pouze kolem 30%. Zhruba jedna třetina pravdy, ostatní jen Vaše osobní úvahy a vjemy, případně informace odkudsi shora, neodrážející však to, co skutečně v duchovním pozadí světa dnes probíhá. S takovými informacemi nelze nic udělat. Nelze jich k ničemu využít. Pravdivost Vašich informací je jen o něco vyšší než informace Staré duchovní cesty, jejichž pravdivost již klesla pod úroveň 20 %.

Samozřejmě, i lidé plně nebo částečně důvěřující Staré cestě vnímají, že se něco děje. Jen každý hledá příčiny a skutečné důvody těchto změn jinde. A mnoho jedinců si dělá vlastní zásluhy na tom, co teď probíhá. Například i vy jste napsal(a): „Mně byla propůjčena zrovna tato aktivita - prosbou - rozhýbat zřejmě poslední skokovou očistu zde na Zemi.“ Takže i Vy jste sám(sama) sebe pasoval(a) na zachránce světa, podobně jako to dělají ti, kteří na dnešní sobotu připravili obrovskou akci ve velkém kongresovém sále bývalého Paláce Kultury v Praze.

Nemám k tomu co dalšího dodat. Jen že je škoda, když člověk, který to myslí se světem dobře, a který ještě nepřešel do drtivého pádu k Temnu, stále odmítá přijmout naplno čisté principy nového světelného vývoje. A místo toho se utápí v osobních zásazích do duchovního pozadí z příliš nízké úrovně duchovního nadhledu, které ne vždy tomuto světu pomáhají.

Samozřejmě, jste duchovně napojen(a) na určité informační zdroje. Jejich kvalita však není na to, aby na jejich základě kdokoliv prováděl zásahy do duchovního pozadí tohoto světa, již dostačující. Takové instituce již ztratily právo vést vývoj a jakýmkoliv způsobem do vývoje zasahovat.

Budiž toto pro Vás důrazným a jasným impulsem, že stále ještě je čas změnit svoji duchovní cestu a to, na co se duchovně vážete, a na co se duchovně napojujete. Ale taková situace nepotrvá věčně. Možná ještě pár týdnů, možná dokonce méně. Vše staré již přežité bude postupně odstřihováno a jedinci doposud využívající tyto informační zdroje se začnou ocitat v pomyslném vzduchoprázdnu, které nebudou mít čím naplnit. A pokud nepřijmou čisté principy nového vývoje, jednoduše jim toto osobní vzduchoprázdno vyplní přežívající temné systémy, aby cestu takové bytosti překlopily směrem k Temnu. Stejně tak jako se to stalo mágům, kteří se nedokázali včas odpoutat od podpory magie, která je postupně z tohoto světa vytlačována. Jejich dnešní pád k Temnu je již přímo drtivý.

S pozdravem

Jiří Novák


Na tuto druhou část tématu 47 o skutečném vlivu Staré Duchovní cesty na dnešní vývoj volně navazuje další článek 47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já. V něm odpovím na řadu dotazů týkajících se rozdílů astrálního ducha člověka a Vnitřního duchovního Já. V dalších článcích 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti se zaměřím na podrobný rozbor těch zásadních a nejdůležitějších skutečností a prvků ze Staré duchovní cesty, které každému, kdo si část principů Staré cesty ponechal, spolehlivě zabrání dostat se na stabilní a dlouhodobý světelný vzestup.

© Jiří Novák, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 220
  • 27
  • 25
  • 22
  • 28

Celkový počet hlasů: 322