Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy

55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy

Jiří Novák Vloženo 28.10.2012
Jiří Novák

Astrální duch se potřebuje energeticky vyvázat z právě dokončeného pobytu ve hmotě. Existují však okolnosti, které tomu účinně brání. Zajatci Planety. Bytost člověka zneužitá k posílení síly magického systému. Hromadný odsun civilizace do duchovního depozita. Dobrovolné vzdání se evoluce z důvodu vlastní pomýlenosti. Bytosti ovládané přímo v posmrtné dimenzi svými negativními schématy fungování. Instituce Pekla, Očistce a podsvětí. Očista a transformace čertů a Pekla. Kdo vytvářel instituce Pekla? Dnešní ovládání mezi blízkými osobami má obvykle své kořeny v dávné minulosti. Očistec a jeho původní poslání. Chycení astrálního ducha v podsvětí. A co sebevraždy dříve a v dnešní době? Žijící lidé někdy sami brání zemřelým v odchodu z tohoto světa. Také narušení fyzické smrti vede ke ztížení podmínek dalšího zrození. Co s lidmi, kteří se odmítnou v tomto životě karmicky čistit?

Astrální duch se potřebuje energeticky vyvázat z právě dokončeného pobytu ve hmotě

Při postupném zpracování tématu o odchodu lidských bytostí po fyzické smrti se ukázalo jako důležité zařadit mimo původní plán i tento text zabývající se problémy a překážkami, které brání běžnému člověku pokračovat po fyzické smrti v další evoluci.

 

Aby člověk mohl pokračovat v další evoluci své bytosti, potřebuje se energeticky vyvázat, oprostit, osvobodit od energií, které jeho identitu poutaly k právě dokončenému zrození ve hmotné rovině Planety. A v některých situacích, zejména když byl značně ovládán hmotou a materialistickým způsobem života, nebo když byl jeho život ukončen násilným způsobem, nebo pokud byl ovládán, doslova vlastněn jinými bytostmi, to vůbec není jednoduché.

 

Bod po bodu teď připomenu všechny možnosti a nepříznivé vlivy, které mohou člověku po fyzické smrti zásadně znesnadnit nebo dokonce zcela znemožnit další pokračování jeho evoluce. Podrobný rozbor některých z nich již patřil do náplně předchozích článků. Zde je proto pouze stručně připomenu a uvedu odkaz, kde lze najít detailní informace. K dalším nepříznivým vlivům se dostáváme až v tomto textu a budou proto probrány podrobněji.

Zajatci Planety

Člověk se může po průchodu přes práh smrti zaseknout ve své další evoluci několika různými způsoby. První z možností je, že vůbec neopustí hmotnou rovinu a s ní spojený pozemský astrální svět a neodejde do oddělené posmrtné dimenze. Zůstává pak zajatcem Planety, který vytváří nepříznivé energetické zóny pro obyvatele žijící ve hmotě.

 

Příklady rozsáhlých negativních zón vyplývajících z většího počtu uvězněných astrálních duchů a jejich následky pro žijící osoby byly uvedeny v článku 38D. Obětní rituály a jejich následky. Zde je popsáno místo husitské bitvy u Lipan z roku 1434 a Nový Hrádek v Krčském lese v Praze s nepříznivou zónou z keltských dob. A když zde nechal postavit své venkovské sídlo český král Václav IV, stavba v nepříznivé zóně měla velmi krátké trvání. Sám Václav IV. zde zemřel v roce 1419 na mrtvici a následující rok poté byla stavba definitivně rozbořena husity.

Tématu zajatců Planety jsem se již podrobně věnoval v části 55B. Procesy probíhající během fyzické smrti člověka. Zde byly naznačeny možné příčiny a situace, při kterých k tomu dochází. A vysvětleno, že astrální duch se z této situace obvykle nedokáže vyvázat sám a potřebuje, aby někdo z žijících ve hmotě pro něj zprostředkoval přivedení čistých energií, které jej dokážou z takové vazby odpoutat a zajistit jeho odvedení do odděleného astrálního světa – posmrtné dimenze.

Bytost člověka zneužitá k posílení síly magického systému

Ještě hůře je na tom bytost člověka, která byla po průchodu smrtí uchvácena, doslova ukradena a kompletně vyjmuta z evoluce. A stala se jedním z dalších dílků celkové magické síly určitého osobního magického systému jednotlivých mágů a některých léčitelů, ale také skupinových magických systémů určitých skupin, institucí, hnutí a také určitých léčebných esoterních systémů či duchovních teorií v rámci Staré duchovní cesty (Reiki, Šambala, SRT a další). A totéž jsme při karmické očistě zjistili i u všech náboženství, kterými jsme byli nuceni se při celkové očistě Planety zabývat.

Jak jsem vysvětlil v článku A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie, síla magických systémů pochází z parazitování na celých skupinách buď ovládnutých žijících bytostí, nebo na skupinách uvězněných a od vývoje oddělených astrálních bytostí všeho druhu, například lidských duchů, nebo i jiných forem života. Nebo je dokonce výsledkem ovládnutí samotné Planety a Přírody. Jde tak o zneužívání nakupené tvořivé a životní síly mnoha ovládnutých bytostí.

V souvislosti s tím je potřeba rozlišit dva stupně zneužití bytostí magickými systémy. Prvním stupněm je kompletní uchvácení bytosti. To znamená její uvěznění na odděleném skrytém místě, kde společně s mnoha dalšími bytostmi přispívá její životní síla k nakupené energetické moci určité magie. Taková bytost šanci na další evoluci zcela ztratila do doby, než bude systém zneužívající její vnitřní sílu zcela zlikvidován. Jestli ovšem její poškození v té době již nedosáhne takového stupně, že bytost již nebude možné opravit, rekonstruovat do původní podoby.

Více o tom bylo v textech A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie, A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi, P5. Systém komunismu čerpal svoji sílu z milionů osob, které mu padly za oběť, 55B. Procesy probíhající během fyzické smrti člověka.

Druhým šetrnějším způsobem je zneužívání pouze části životní síly chyceného člověka. Člověk tak má možnost sice pokračovat v evoluci, ale to za značně ztížených podmínek. Kdy ovládající systém mu určuje mantinely, ve kterých se může pohybovat. Zpravidla pak jde o nasměrování vývoje ve směru k Temnu.

Takto fungují osobní magické systémy některých léčitelů, nejrůznější systémy zasvěcení, také léčebné esoterní systémy v rámci Staré duchovní cesty (Reiki, Šambala, SRT, rodinné konstelace a další) a pořádání společných duchovních akcí (např. hromadných meditací) v rámců rituálů Staré cesty. A takto fungovala jednoznačně také některá temná hnutí, systémy, skupiny – Černé Bratrstvo, démoni a další. Více o tom bylo v textech Jak fungují systémy Reiki a Šambala?, Hromadné skupinové meditace na podporu Planety, 16. Magie z pohledu historie, Černé bratrstvo parazitovalo na všech formách života na Zemi.

Posmrtné astrální linky Vesmírných lidí

Jak jsem už podrobně popsal v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace,

Vesmírní lidé měli na Zemi i dalších planetách, kde neoprávněně zasahovali, vlastní linky do posmrtné dimenze. Tudy odváděli mrtvé, aby je ve skutečnosti ukradli a poté zneužili k dalšímu rozšiřování své moci nad mnoha civilizacemi. Ve své posmrtné lince tyto bytosti zmanipulovali a z mnohých z nich pak přímo vytvořili bioroboty (roboty s lidskými orgány nebo naopak lidi s umělými orgány, lidské stroje s centrálně řízeným vědomím, vyznačující se agresivitou a mimořádnou vojenskou silou). Tedy ve všech případech ovládnuté přetvořené lidi bez vlastní vůle. A ti se pak stali řadovými vojáky okupačních vojsk. A třeba pak dokonce na své původně domovské planetě bojovali proti vlastní rase. Nebo je odsouvali do jimi vytvořených umělých světů, kde je uschovali buď za účelem využívání jejich životní síly, nebo jako energetickou zálohu pro další použití.

Například Ivo A. Benda hovořil o tom, že takto odchytávají mrtvé po katastrofách (např. vlna tsunami v Indonésii na Vánoce 2002) a odvážejí je do jimi vytvořených „lepších čistých světů“. Hovořil o tom, že obyčejných vrabců je čím dál méně proto, že i je odvážejí na tyto jejich planety s „dokonalým životem“. Zkusili jsme do jednoho z takových světů nahlédnout: temný ponurý svět, bytosti mentálně ovládnuté tak, aby nevnímaly skutečnost, ale pouze uměle promítanou přikrášlenou virtuální realitu. V období 2004 a 2005 jsme takových základen nacházeli celou řadu. Připomenu zde znovu jeden z více konkrétních příběhů uvedených v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace:

14.3.2005:  Jedna ze spolupracovnic na Nové duchovní cestě se vzbudila v 5 hodin ráno. Něco za ní přišlo. Drželi jí hlavu, otevírali pusu. Posílala je pryč. Cítila, že jí něco strkají do nosu. Vyšetřením zjišťuji, že na štítné žláze má polohmotnou anténu, v nose implantát, na zádech jakési špionážní zařízení. Podle energie sleduji, odkud přišli. Linie se ztrácí v našem světě a přechází do paralelního umělého světa. Je tam asi jedna miliarda bytostí. Z toho 50 milionů těch, co to řídí. Jedno z míst, kam tahali lidi pod slibem dokonalého světa. Teď jsou z nich otroci, kterým promítají umělou realitu (viz film Matrix). Vesmírní lidé tedy dělali přesně to, před čím sami varovali.

Hromadný odsun civilizace do duchovního depozita

Další možností zaseknutí lidských bytostí ve vývoji je hromadný odchod do duchovního depozita celé civilizace, která nezvládla vývoj ve hmotě a byla z hmotného světa vytlačena. Většina bytostí této civilizace pak zůstane celé věky uzavřena mimo vývoj v duchovním depozitu, dokud nepřijde příležitost pro zrození pouze pro některé z nich, například aby posílily vývoj v jiném období. Nebo se nenaskytne šance odsunu celé civilizace do jiné dimenze, jiného světa, kde dostanou příležitost nové evoluce.

Více o tom bylo v textech 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze. Na příkladě Hyperborejské civilizace byly tyto záležitosti podrobně rozebrány v článku 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka.

Dobrovolné vzdání se evoluce z důvodu vlastní pomýlenosti

Stejným způsobem dopadnou všechny bytosti, které vyznávají teze, že člověk se po dosažení určitého stupně vývoje ve hmotě může přesunout do jakési vyšší formy evoluce, konkrétně do údajné 5. nehmotné duchovní dimenze. Výsledek je stejný, jako při nuceném odsunutí civilizace do duchovního depozita. Tentokrát jde ovšem o dobrovolný odchod jedinců nebo určitých skupin či hnutí podmíněný, zdůvodněný jejich nesprávnými názory na vývoj a naprosto nesprávným hodnocením důležitosti hmotné úrovně v další evoluci pozemského člověka. Také tento dobrovolný odchod by znamenal další zablokování evoluce dotyčného jedince.

Podrobně jsem se vychýleností těchto teorií zabýval v sérii článků o duchovních úrovních: 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?, 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty, 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?, 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II, 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III.

Jsou však i jiné možnosti, jak se astrální duch člověka může pro svůj další vývoj zcela zablokovat, o kterých jsem se v jiných článcích ještě nezmínil.

Bytosti ovládané přímo v posmrtné dimenzi svými negativními schématy fungování

Pobyt v nehmotném posmrtném světě vypadá na první pohled lákavě - co si přeji, to se stane skutečností. Kdo by v tom světě nebyl šťasten? Tento svět však může mít i své stinné stránky. Člověk může tvořit i negace, negativní bytosti, příšery, pekla. Pro některé lidi se i snový astrální svět stává utrpením, ze kterého nemohou nalézt úniku.

Právě tak, jak o tom píše například James Redfield (Desáté proroctví, str. 134). Protože i v tomto světě mohou astrálního ducha zcela ovládat jeho negativní schémata jednání spojená s hmotným světem. Zde se mu navíc každá negativní představa okamžitě realizuje:

„Když jsem pohlédl do šedivé mlhy kolem, přeběhl mi mráz po zádech. Zlověstný pocit, který jsem měl předtím, se měnil v odcizení a zoufalství… Najednou jsem byl vtažen do velmi intenzivní temnoty… Ucítil jsem vůni opia. Kolem mne byli desítky lidí, kteří na mě nepřítomně zírali…“

 

Lidé, kteří se duchovně neprobudili ve hmotě, mohou mít i potíže probudit se v posmrtné dimenzi. Prožívají pak totéž, co je ve hmotě dovedlo ke smrti. Doslova vnitřní peklo – drogy, přepadení, násilí, vraždy. A některé z těch událostí se dokonce stále znovu a znovu opakují, jako hudba na jedné drážce obehrané gramofonové desky, aniž by se z toho vychýlený astrální duch dokázal odpoutat. Každé takové místo, kde jsou tito lidé, představuje energetický vír, propad, díru, ze které není možné se vlastním úsilím dostat. Pomoci mohou pouze bytosti, které se nacházejí mimo tento energetický propad:

 

„Byl jsi pryč dlouhou dobu, posílali jsme ti energii, nic víc jsme nemohli dělat. Koho myslíš tím my? Všechny tyto duše, ukázal Wil kolem sebe.“ (Desáté proroctví, str. 141)

Instituce Pekla

Jsou ještě další situace, kdy se astrální duch dostal po překročení prahu smrti mimo vývoj. Jsou jimi instituce Pekla, které byly v určité fázi vývoje lidstva kýmsi uměle vytvořeny.

 

Na jaře roku 2004 jsme byli nuceni vyjednávat a posléze i energeticky zápolit s mimozemskými bytostmi jiných vesmírných civilizací, které zde na Zemi neoprávněně zasahovaly do vývoje. A které nás kontaktovaly proto, že energie Nové duchovní cesty začaly narušovat jejich do té doby poklidný a stabilní život v neoprávněně zřízených skrytých základnách na Zemi. Podrobnosti o tom byly uvedeny v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Ve stejné době nás k našemu všeobecnému překvapení začali navštěvovat a kontaktovat také čerti a něco po nás chtít. Napřed jsme je ignorovali. Ale protože jejich objevování se v nehmotné astrální podobě pokračovalo, nakonec jsme je oslovili, co vlastně po nás chtějí, proč za námi chodí. Uvedu jednu z jejich reakcí ze 16.4.2004:

„Jsme zástupci čertů a belzebubů. My čerti bychom se také rádi vyvíjeli. Proč jsme už tisíce let uvězněni jako čerti v pekle? Už jsme z toho unaveni, co s tím můžeme udělat?“

Jenže kdo by chtěl mít něco společného s čerty a dokonce se jimi nějak zabývat? Když jsme navíc v té době pořádně nevěděli, jak vlastně Peklo vzniklo a jaké nebezpečí nám z kontaktů s čerty hrozí? Přitom už v té době jsem věděl, že někteří čerti jsou zrozeni v dnešním světě jako běžní lidé. A dostali takto příležitost karmicky očistit sebe (a případně i samotné instituce Pekla), jako mnoho dalších duchovních bytostí z nejrůznějších duchovních sfér a úrovní tohoto světa ve druhé polovině 20. století, viz článek 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj. Mnozí z nich přitom působili pozitivně a měli jsme možnost diskutovat s nimi o duchovních záležitostech.

Někteří se dokonce dostali na moje semináře v letech 2003 a dále. Nikdo z nich se však neodhodlal nastoupit Novou duchovní cestu. Nedokázali tehdy ze sebe dostat určité vnitřní zmatky, které v tomto životě jejich bytosti díky neuspořádané vlastní minulosti provázely.

První kontakty s čerty

Zpočátku jsme se do komunikace s čerty v původní astrální podobě zrovna nehrnuli, bylo to vlivem určitých zábran, které jsme vůči čertům jako většina běžných lidí měli. Proto jsme také zpočátku odmítali následovat vnitřní impulsy, že bude potřeba čertům nějak pomoci. Čerti se však nenechali odbýt. Když jsme dostatečně rychle nereagovali, začali nám škodit a snažili se nás donutit, abychom pro ně našli nějaké řešení. Některým z nás se pokoušeli nasadit na hlavy temné neviditelné ovládací helmy. Další měli v břiše vloženou tmavošedou osmicípou hvězdu s hadem uprostřed, která byla symbolem pekla. Nepůsobilo to na nás zrovna příjemně, běžnou energetickou léčbou jsme to však tehdy nedokázali zcela odstranit.

Nakonec jsem se kontaktům s čerty nevyhnul ani sám. Následující den jsem v místnosti vnímal dva čerty. Našli si dvě místa s největším nepořádkem a tam se usadili. Snažil jsem se na ně mluvit a zjistit tak, jestli jim vůbec budu rozumět. A chtěl jsem po nich, aby také oni něco řekli.

První řekl: „Vidím tě.“ A vzápětí i druhý: „Vidím tě.“

Pochopil jsem, že to zřejmě je jejich obvyklý pozdrav.

Čerti pokračovali: „Nejsi ty ten člověk, který nám může poradit nebo pomoci?“

 

Odpověděl jsem jim, že se pokusím pro ně najít cestu pomoci. Vysvětlil jsem však, že jsou dvě možnosti. Vzhledem k tomu, že nás napadli, jednou možností je, že s nimi budu jednat z pozice síly za pomoci energií, ke kterým máme přístup. A oni na to doplatí. Druhá možnost je, že dobrovolně odejmou své hvězdy pryč z břicha všech jednotlivců na NDC a já s nimi budu jednat jako rovný s rovnými.

Čerti souhlasili a dali hvězdy pryč. Ale přece jen si mne chtěli otestovat. A za chvíli jsem cítil, že i mně dávají svoji hvězdu do břicha. Důrazně jsem je varoval, ať toho nechají. Tak ji zase vytáhli, ale přece jen mi tam nechali malý pekelný kamínek, který byl pro mne nepříjemný, aby si mne pojistili. Ten už však světelné energie dokázaly ze mne po požádání dostat.

Jaké bylo duchovní pozadí vzniku Pekla?

Potřeboval jsem nejprve zjistit další alespoň základní informace o pekle a jeho vzniku. Přímo od Planety mi tehdy přišly následující informace:

Planeta Země: „Čerti byli součástí podsvětí, byl to jejich karmický úkol, který dostali za minulé prohřešky. Vše už dávno a mnohonásobně odpracovali. Proto si už teď zaslouží očistu a možnost návratu do evoluce. Teď jde o to, jakým způsobem ji provést, aby to bylo co nejrychlejší.

Čerti byli původně v dávných dobách lidmi 1. typu – Elfy. Pak z nich Melkor udělal znetvořené a zákeřné skřety a ti ubližovali lidem. Po smrti neodešli do posmrtné dimenze, ale stali se z nich čerti.

Vyšší čerti – belzebubové, to byli původně andělé, které Melkor zkazil a zneužil jako dalšího nástroje v boji proti lidem. Také oni byli nuceni po smrti sestoupit do podsvětí.

Jejich osmicípá tmavošedá hvězda s hadem uprostřed je symbolem jejich moci a postavení, podobně jako pozemská žezla andělských nebo lidských bytostí. Tento symbol jim propůjčuje určitou magickou moc, aby s její pomocí mohli působit na lidi, kteří příliš škodili. Jejich úkol byl tedy zpočátku víceméně pozitivní.“

 

Tehdy v roce 2004 jsem se touto záležitostí dále do větší hloubky nezabýval. Na další informace o Pekle jsem se zeptal až při zpracování tohoto článku v dnešní době.

JN: Kdo to v té době takto zařídil? Kdo navrhl vytvoření Pekla? (Duchovní komunikace z 22.10.2012)

Planeta Země: „Vytvoření původního Pekla z takto znetvořených bytostí, které nebylo vhodné převádět do běžné posmrtné dimenze, navrhli samotní andělé Dhyané. V tuto chvíli by se dalo z dnešního pohledu říci, že to byla zásadní chyba. Andělé Dhyané však v té době neměli přístup k tak vysokým světelným energiím, aby dokázali pro znetvořené skřety zajistit očistu a návrat do evoluce. Potřebovali je proto odklidit kamsi mimo vývoj, protože jejich přesunem do běžné posmrtné dimenze by mohly nastat vážné problémy A instituce Pekla, která bude navíc fungovat jako místo potrestání největších hříšníků ve hmotě, se zdála být vhodným nápadem.“

Očista a transformace čertů a Pekla

Poté, co se čerti hromadně vzdali svých symbolů moci, dobrovolně je složili a předali Spojeným Silám Světla, jsme zprostředkovali jejich energetickou očistu a transformaci, aby se mohli navrátit do své původní andělské nebo lidské podoby. A andělé je poté přesunuli do běžné posmrtné dimenze nebo do andělských sfér, aby po dalších očistách mohli za určitou dobu pokračovat ve své další evoluci nebo původním poslání. Tehdy se jednalo celkem o 8 vyšších čertů - belzebubů  a několik tisíc řádových čertů.

A co s Peklem? Prostory Pekla nacházející se kdesi v podzemí Planety byly očištěny a transformovány do světelné podoby. A prostor byl poté navrácen samotné Planetě.

Tím však celá záležitost ještě neskončila. Za několik dnů, 29.4.2004, za mnou přišly zvláštní tmavé bytosti vedené jedním belzebubem. Ukázalo se, že to byli zakletí čerti, zavržení z Pekla. Zaklel je kdysi vrchní belzebub za to, že nadržovali lidem. A když se po dlouhé době dokázali působením tehdejších nových energií v prostředí osvobodit, zjistili, že Peklo, kam dříve patřili, už neexistuje. Také ty bylo potřeba očistit.

Kdo vytvářel instituce Pekla?

JN: Spojené Síly Světla, prosím o další informace týkající se institucí Pekla a dnešní situace. (Duchovní komunikace z 13.10.2012)

Centrální karma nového vývoje: „Různé formy Pekla začaly být nejprve vytvářeny tehdejšími světelnými institucemi – buď přímo anděly Dhyany nebo později lidskými Duchovními hierarchiemi. Například Duchovní hierarchie používaly Peklo pro výstrahu těm, kteří odmítali přijmout světelnou cestu, nedbali důrazných rad a stále více se odchylovali od tehdejších principů Světla.

Tento systém Pekla vytvořený tehdejšími Silami Světla postupně zdegeneroval. A to se odrazilo v pohádkách o relativně hodných, slušných, ale nemohoucích čertech, kteří ještě nějakou dobu škodili, strašili ve hmotné rovině Země. Než zcela zapadli do karmických vrstev a jakoby se po nich postupně slehla zem.

Instituce Pekla však neměly svůj původ jen u tehdejších světelných institucí. Své varianty Pekla postupně vytvořily i temné síly. A výsledkem pak byla ta mnohem zákeřnější podoba Pekla, kterou také známe z pohádek. Čerti v myslivecké kamizole nebo v jiném přestrojení sestupující do hmoty, aby provokovali a lákali další bytosti na úpisy. Takto získávali další a další duše, které jim za poskytnutou službu po uplynutí určité lhůty propadly svým životem. Později, třeba po uplynutí slíbených dvaceti, třiceti let pozemského života, si pak čerti pro ně přišli, aby měli další oběti do svých pekelných kotlů, kde z nich získávali potřebnou energii. Lidé se příliš nezdráhali využívat takových služeb, protože vidina bohatého života se splněnými nejtajnějšími přáními jim připadala jako něco, za co se vyplatí obětovat své stáří. Aspoň tak si to mysleli, protože o věčné existenci bytosti člověka neměli nejmenší tušení. Závazky vůči čertům za poskytnutou službu však mohly mít i zcela jiný charakter. Například si čert vyžádal slib, že mu člověk daruje to, co bude u něj doma nového, a co mu první padne do oka, až se vrátí. On přitom vůbec netušil, co čert už věděl. Že jeho manželka mezitím porodila dítě.  A že tímto slibem to své dítě vydal dobrovolně Peklu.

Podstatné v dnešní době je, že všechny druhy Pekel byly v rámci postupující očisty prostředí Planety postupně očištěny a zrušeny. A místa, na kterých se Pekla nacházela, byla navrácena Přírodě.“

Dnešní ovládání mezi blízkými osobami má obvykle své kořeny v dávné minulosti

Z jedné z léčeb si pamatuji následující příhodu. Když mne jedna rozvádějící se paní požádala o kontrolu a pomoc s tím, že jí bylo velmi špatně, vnímal jsem obnažené karmické vrstvy, ve kterých se „rozbalila“ následující scéna z minulosti, která se kdysi odehrávala v jakémsi polohmotném stádiu vývoje: Její bývalý ji táhl po schodech dolů do jakéhosi podzemí či podsvětí a tam se ji pokoušel vhodit do vařícího se kotle, aby ji potrestal za to, že neposlouchala, že se snažila vzepřít jeho vůli.

Tento a řada dalších podobných příkladů, se kterými jsem se ve své praxi setkal, jen naznačují, že dnešní ovládání a zneužívání v rodinách je pokračováním dřívějších a na první pohled mnohem drastičtějších forem nátlaku, které lidské bytosti používaly vůči svým nejbližším, aby je donutili k naprosté oddanosti a úplné podřízenosti.

Při karmické očistě takových problémů se ukazuje, že totéž v určitých obměnách se dělo už vícekrát v minulosti. A že ovládaný se opakovaně nedokázal podobnému nátlaku vzepřít a zachovat si svoji lidskou svobodu a plnou osobní identitu. Jeho úkolem v dnešním životě proto není snažit se za každou cenu udržet vztah, ve kterém je ovládán. Ale naopak dokázat z takového vztahu včas odejít a postavit se konečně na vlastní nohy. Více o ovládání mezi blízkými osobami bylo v článcích U11. Jaké je skutečné pozadí vysávání mezi blízkými osobami?, U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách, U13. Proč je důležité vzepřít se vysávání?

Očistec a jeho původní poslání

V křesťansky orientované literatuře jsou uváděny následující informace:

Duše lidí, kteří se po křtu svatém nedopustili hříchu, anebo, kteří sice zhřešili, ale své hříchy si již na zemi odpykali, přicházejí ihned do nebe. Ti pak, kteří zemřeli ve smrtelném hříchu, jsou odsouzeni na věky do Pekla. A duše těch, kteří sice zemřeli bez smrtelného hříchu, avšak hříchy své ještě zcela neodpykali, přijdou na čas do očistce, kde se očišťují. Očistec je tak považován za stav, proces očišťování a někdy také za místo, kde taková očista probíhá. V Bibli se dokonce naznačuje, že Očistec je žalářem, neboť duše jsou tam tak dlouho, dokud nenavrátí poslední haléř (Mt5,26). Očistec je však také místem milosti, neboť jím Bůh poskytuje hříšníkům příležitost odpykat své viny.

 

JN: Spojené Síly Světla, jak je to s očistcem? Což je pojem, který byl a ještě je otevřeně používán mnohými náboženskými systémy i duchovními směry. Jaké bylo poslání očistce v minulosti? Kdo jej vytvořil? Jak se změní úloha očistce při přechodu k novému vývoji? (Duchovní komunikace z 13.10.2012)

 

Centrální Karma nového vývoje: „Minulost a karmická očista prostředí Planety Země, jejího povrchu i nitra, potvrdily, že pojem Očistce měl skutečně v minulosti reálný základ. Zárodek instituce Očistce vytvořilo křesťanské hnutí a lidské Duchovní hierarchie, aby tam mocenským magickým zásahem odesílaly po průchodu smrtí lidské bytosti, které se podle mínění těch, co tehdy rozhodovali o vývoji, příliš prohřešily. Například tím, že opakovaně kradly nebo se dopouštěly násilí. Aby zde byly nuceny tyto „pokleslé“ bytosti strávit určité období a projít jakýmsi centrálně řízeným magickým očištěním spojeným s jejich pokáním, upřímným litováním svých hříchů.

Netřeba k tomu dodávat, že výsledky, kterých bylo tímto způsobem dosaženo, nebyly pozitivní v tom smyslu, že by pomohly dostat bytost, která zhřešila, na světelnou cestu. Že by ji pomohly napravit. Naopak, umělé zákroky magií ji ještě více a pevněji spojily s cestou temnou. To však tehdy nikdo netušil. Protože jasné a jednoznačné rozlišení Světla a Temna, světelné a temné cesty, nebylo v tu dobu možné.

Dnešní situace s Očistcem je následující. Po nástupu NDC byl zpočátku celý systém Očistce jakoby zakonzervován v tehdejším stavu. Aby bylo uzavřeno jeho fungování, aby již nemohl dále škodit. A aby bylo možné přistoupit k jeho postupné očistě a uvolnění tam uvězněných bytostí, jakmile budou k dispozici světelné energie dostatečné výše frekvence. Po několika letech pak skutečně došlo k této zásadní očistě. Během které byly bytosti uvolněny, celý systém očištěn a nakonec uzavřen, zrušen."

Chycení astrálního ducha v podsvětí

V řecké mytologii je podsvětí považováno za říši mrtvých. Vládne jí bůh Hádes, syn Titána Krona, bratr Dia a Poseidona. S nimi si po vítězství nad Titány rozděluje vládu nad Vesmírem, jemu náleží panovat v temné podsvětní říši. Na začátku vstupu do podsvětí projde duše kolem trojhlavého psa, který do říše mrtvých nepustí nikoho živého. Duše poté potká převozníka, kterému musí zaplatit dvěma mincemi. Převozník ji převeze přes řeku Styx. Na druhé straně se napije z řeky Léthé a zapomene na pozemský život. V podzemí si buď odpykávají tresty udělené bohy, nebo odpočívají. (Zdroj: Wikipedie)

Podle dávných tradic řady národů světa bylo podsvětí považováno za říši, kam odcházejí mrtví, a která se nachází kdesi v temných hlubinách Země. Od svého vzniku tak podsvětí mělo nepříznivý nádech. Jako návod, který má doprovázet zemřelého po smrti, pomáhá mu odhánět zlé duchy a obstát v této podsvětní říši, byly v tradicích mnoha národů vydány Knihy mrtvých – Egyptská, Mayská, Germánská, Akkadská, Sumerská a další.

Všechny Knihy mrtvých vycházejí z nevěrohodného a skutečnosti neodpovídajícího pojetí posmrtné dimenze a způsobu existence člověka po průchodu přes práh smrti. Pojem podsvětí získal podle těchto knih nepříznivý temný nádech, který jej provází dodnes.

Ve hmotě je v dnešní době za podsvětí považována ta vrstva civilizace, která žije v rozporu s platnými zákony (zločinecké podsvětí). V duchovní oblasti pak temné nitro Planety označované jako podsvětí sloužilo jako úkryt mnohých skupin bytostí, které chtěly uchvátit tuto Planetu pro sebe. Například v podzemí jsme při karmické očistě během minulých let nacházeli úkryty Démonů (původně andělů, kteří byli zkaženi, ovládnuti Temnem), dále různých výsadků temných mimozemských skupin, některé funkční v probuzeném stavu, jiné v hibernaci v očekávání příchodu pro ně příznivějšího období, kdy se automaticky probudí a převezmou vládu nad touto Planetou a civilizací. V podzemí byly také různé varianty Pekla.

Současná duchovní situace v souvislosti s podsvětím

JN: Spojené Síly Světla, jak je to v současné době s podsvětím? Ovlivňuje dříve vytvořené duchovní pojetí podsvětí i dnešní vývoj pozemské civilizace? (Duchovní komunikace z 23.10.2012)

 

Centrální Karma nového vývoje: „Všechny doposud vytvořené koncepty podsvětí neudělaly příliš dobrou službu planetě Zemi a jejímu nitru. Přitom podzemí Planety nebylo vždy pouze domovem temných forem života. V podzemí jste během karmické očisty nacházeli i pozitivně fungující světy, říše trpaslíků, nádherné vodní říše i místa existence jiných forem pozitivních astrálních bytostí. Tehdejší lidské zkušenosti vycházející z chápání podsvětí jako nepříznivé oblasti však měly, a doposud do jisté míry ještě mají, zásadní vliv na samotnou Planetu a její nitro.

V dalším vývoji bude potřeba cílenou očistou odstranit všechno nepříznivé, co je možné stále ještě v nitru Planety nalézt jako pozůstatky mnohých myšlenkových konstrukcí, které byly silou magie prosazeny do existence – podsvětí, očistec, peklo, nepříznivé vodnické říše a další. A stejně tak se zbavit všech bytostí v nitru Planety se záměry, které jsou v rozporu se světelnou evolucí této Planety a lidstva na jejím povrchu. Bytostí, které využily nitro Planety a nepříznivý nádech připisovaný této oblasti k vytváření svých základen a úkrytů. Aby odtud uchvátily pod svoji moc a kontrolu celou Planetu a dění na jejím povrchu. Tato cílená soustavná očista je dalším předpokladem, aby se nový světelný vzestupný vývoj na planetě Zemi dostatečně stabilizoval. A aby nové duchovní principy vytvářené na této nové duchovní cestě byly konečně naplno protlačeny do fungování i ve hmotné rovině Planety.“

A co sebevraždy v dnešní době?

JN: Spojené Síly Světla, stane se dnes něco zvláštního s člověkem, který ukončí svůj život sebevraždou? Nebo jako většinu ostatních astrálních duchů jej energie po smrti převedou do běžné posmrtné dimenze? Například v nedávné době bylo několik sebevražd známých osob v oblasti hudby a herectví. (Duchovní komunikace z 22.10.2012)

 

Centrální Karma nového vývoje: „Ano, na příkladech právě těchto bytostí lze sledovat, co se děje se sebevrahem po smrti. Dříve tomu bylo tak, že takový člověk zpravidla zůstal vázán, energeticky upoután, v prostředí, ve kterém žil, a ve kterém neunesl tíhu na něj se valících problémů. Většina z nich se svým činem dostala do energetického propadu, jakoby propasti s výrazně nižší frekvencí energie, ze kterého bez cizí pomoci nebylo pro ně úniku. A tím se z nich stali pevně upoutaní zajatci Planety v oblasti hmoty a pozemského astrálního světa. A dál to nešlo bez pomoci čistých světelných energií vysoké frekvence.

 

V současné době je již situace jiná. Automaticky působící světelné energie nového vývoje mají ve srovnání s minulostí podstatně vyšší úroveň čistoty a výše frekvence. A jsou proto již samy schopné zabránit tomu, aby člověk, který sám násilně ukončil svůj život, zůstal upoután ve hmotě. A takto aby vytvořil další nepříznivou energetickou zónu ve hmotě.

 

Takže i ti, co v této době sami dobrovolně ukončili svůj život, jsou energiemi donuceni přejít do posmrtné dimenze. A tam už záleží na nich, na jejich vnitřní situaci, do jaké úrovně se zařadí. Mnozí z nich pokračují ve vytváření svého vlastního vnitřního Pekla, které je poutá do energetické díry, propadu, přímo v posmrtné dimenzi. Tak jak to bylo naznačeno v první části tohoto článku. Nemají pak možnost pokračovat v další evoluci. Ale co je podstatné, neškodí už dále hmotnému světu vytvářením nepříznivé energetické zóny v místě chycení své bytosti.

Jen některým z nich se před odchodem do posmrtné dimenze dostane možnosti zprostředkování základní energetické očisty, pokud o to požádají pozůstalí nebo pokud je to v zájmu dalšího vývoje Planety a lidstva. A člověk, který může v tomto směru pomoci, pak dostane jednoznačný impuls od Centrální Karmy nového vývoje, že to je důležité udělat. Tito lidé pak mají snazší orientaci v posmrtné dimenzi.“

Příklad nepříznivé energetické zóny v domě

Uvedu jeden z příkladů ze svého vlastního života. V domě, ve kterém trvale žiji, byla negativní zóna, které jsme si dlouhou dobu nebyli vědomi. Během duchovního probouzení jsme však stále více v jedné oblasti bytu, kde byla tehdy ložnice a koupelna, vnímali nepříjemné pocity, a cosi, co vzbuzuje strach, nervozitu a depresivní myšlenky. Výsledkem byl neklidný spánek. A také různé nepříjemné události, které se tam čas od času odehrávaly – například uklouznutí v koupelně a vyražení dechu, spadnutí kladiva při rekonstrukci koupelny, což rozbilo nové dlaždice nebo nové umyvadlo, atd.

Léčitel nás upozornil na negativní energetickou zónu v této oblasti a vytvořil ochrannou značku, která měla údajně působení zóny neutralizovat. V dalších měsících jsme pak náhodou zjistili, že v místnosti sousedního bytu se před desítkami let oběsila mladá žena a tím zabila sama sebe i své nenarozené dítě, které počala jako svobodná s tehdejším majitelem domu. Na tom místě pak ona i její dítě zůstaly připoutány jako zajatci planety a to byla pravá příčina vzniku této negativní zóny. Po pozdějším osvobození obou bytostí, které jsme již dokázali zprostředkovat sami, se místo teprve energeticky pročistilo.

Na vzestupné světelné cestě jsme samozřejmě postupně přestali používat jakékoliv magické symboly údajně chránící a čistící prostředí. Připomínám, že v dnešní době lidé stále ještě masově používají celou řadu podobných pomůcek – například na odstraňování „elektrosmogu“, zmírnění vlivu negativního vyzařování mobilů, počítačů a dalších elektronických zařízení, atd. Skutečnost je taková, že magie dokázala do jisté míry překrýt nebo odstínit uvedené jevy, ale vyčistit místo nebyla schopna. Do jisté míry tak nahradila působení jedné nevhodné energie nepříznivým magickým vlivem, což má v dnešní době na duchovní vývoj člověka mnohem zásadnější, i když na první pohled skryté, nepříznivé účinky.

Žijící lidé někdy sami brání zemřelým v odchodu z tohoto světa

Nejen lidské bytosti samy z vlastní vnitřní vychýlenosti zůstávají upoutávány zde ve hmotě jako zajatci Planety. Vliv na takové připoutání mohu mít i doposud žijící osoby. Nepřiměřené truchlení nad ztrátou blízkého člověka. Pokračující touha ponechat si jeho energie, zbytky jeho bytosti co nejdéle. Ponechávání si předmětů, které dotyčný často používal, které si oblíbil. A které jim pak dotyčného symbolizují. Do kterých jsou jakoby vtěleny jeho energie, otisk jeho bytosti. A tak dále. To všechno i mnohé další záležitosti mohou výrazně ztížit odchod člověka v podobě astrálního ducha a jeho konečné vyvázání se od energií právě skončeného zrození.

 

A ještě jeden příklad, impuls, který mi přišel emailem od Věry Talandové:

„Napadla mě taková jedna drobnost v souvislosti s tím, jak píšete o smrti. Když s manželem jedeme na sever  Moravy, míjíme desítky pomníčků a náhrobků podél cest. Mezi některými vesnicemi třeba i tři v různých místech. Právě jsme se o tom nedávno bavili, že určitě není dobré tam ty pomníčky stavět, protože to může některé duchy držet u místa. A mohou potom negativně ovlivňovat toto místo. Kdysi dávno nám nějaký známý, který právě různé duchy a anděly viděl, říkal, že nemůže řídit auto, protože se mu prolíná občas fyzická realita s tou astrální, vidí ty bývalé řidiče podél cest, občas mu skočí na auto a tak. Když někdo zemře doma, taky si tam nepostavím pomník.“

Ano, podle Přírody mají pravdu. Také stavění pomníčků v místě násilného úmrtí spojené s nepřiměřeným truchlením v minulosti často dokázalo vychýlit energie natolik, že astrální duch po smrti nedokázal hmotný svět opustit.

Také narušení průběhu fyzické smrti vede ke ztížení podmínek dalšího zrození

K tomu, aby předcházející přehled byl úplný, zbývá probrat ještě jednu závažnou situaci. Jaké následky má na další vývoj průběh fyzické smrti, pokud během ní nebo těsně po ní dojde určitým způsobem k zásadnímu narušení linie života.

Co tím mám na mysli? Například násilnou popravu, při které jsou zničeny, znetvořeny části těla nebo odděleny některé části od celého těla ještě prakticky během života – například setnutí hlavy, rozčtvrcení, rozsápání dravou zvěří, někdy též upálení. Anebo takovou smrt, při které dojde k závažnému poškození nebo dokonce úplnému zničení některých základních orgánů energetického systému člověka, tedy čaker, vnějších energetických těl apod.

V článcích 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty, 51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva I, je uveden příklad z léčitelské praxe Barbary Ann Brennan: Scéna z minulosti, kdy oštěp zabodnutý do solárního plexu poškodil nejen tuto čakru, ale i páteř. A to se plně projevilo v deformaci bytosti člověka v dnešním zrození (viz též Barbara Ann Brennan: Ruce světla, str. 302).

Další možností jsou dříve používané procesy mumifikace, balzamování. Ty symbolicky naznačovaly připoutání astrálního ducha ke hmotě, k jeho postavení, k mocenským pozicím, k předmětům. Nebo také neochotu pozůstalých „pustit“ toho člověka ze hmotného života, snahu udržet celou kompletní bytost i po smrti v původním celku. A ještě navíc se linie života narušovala tím, že při procesech mumifikace byly vnitřní orgány zemřelého odděleny od zbytku těla a uchovány ve zvláštní nádobě. I v těchto případech se při karmické očistě osob potvrdilo, že takový zákrok může mít závažné následky, které se projeví v dalších zrozeních člověka. Celkové duchovní oslabení bytosti vyvolané uvězněním části své bytosti natrvalo v mumii i neobvyklé zdravotní problémy.

A zapomenout nelze ani na procesy vrcholného zasvěcení v pyramidě. Které nedostatečně vnitřně připravený člověk nepřežil. A během nichž došlo ke zničení, spálení mnoha částí jeho energetického systému. Výsledkem pak může být určitá rozpolcenost, například záchvatové stavy takového člověka v tomto životě.

Co s lidmi, kteří se odmítnou karmicky čistit?

Dnešní doba a nový vývoj skrytě probíhající na Planetě však přinášejí ještě jeden další zásadní problém. Co bude s lidmi, kteří se odmítnou otevřít novému vývoji? A kteří tím odmítnou karmickou očistu od svých nepříznivých minulých skutků? Budou také oni mít možnost pokračovat ve své další evoluci? Problémem totiž je, že v hloubi jejich karmických nádrží zůstanou uloženy stovky, tisíce, nebo dokonce ještě mnohem více otisků jejich magických systémů, mnohdy i magické systémy samotné nebo alespoň přesné adresy na ně.

 

Tím, že se mnozí odmítnou očistit od magie, jejich magie zůstane po jejich odchodu ze života kdesi v ústraní zachována. A oni by pak měli v případném dalším zrození možnost se na tuto magii opět napojit a znovu ji začít využívat proti druhým lidem, proti samotné Planetě a Přírodě. Pokud by se s touto záležitostí nic neudělalo, nebylo by pak možné nový vývoj vůbec nikdy stabilizovat. Stále znovu a znovu by se objevovaly další a další magické systémy, předtím dokonale ukryté. Ve vzduchu by tak neustále visela hrozba Damoklova meče kdesi ukrytých magických systémů, které jejich autoři a provozovatelé odmítli v tomto životě vydat k likvidaci.

 

Jak budou Spojené Síly Světla řešit tuto otázku? Najde se v budoucnu možnost, jak všechny zbylé magie zničit celoplošným zásahem? Nebo je spíše reálnou možností nějakým zásadním způsobem omezit lidské astrální duchy, kteří odejdou z tohoto života ve výrazně zatemněné podobě?

 

Centrální Karma nového vývoje: „Ano, tato záležitost je předmětem opakovaného zkoumání, jak dále směrovat další vývoj, aby už nikdy v budoucnu nemohlo dojít k jeho jednoduchému vychýlení nebo dokonce úplnému zmaření. Nejdrastičtější variantou, která byla původně uvažována, bylo, že pro každou bytost, která se odmítne karmicky čistit, bude konec jejího hmotného života současně naprostým koncem její věčné existence.

V současné době však již mají světelné energie mnohem větší převahu nad přítomnými temnými energiemi než dříve. Takže je možné začít uvažovat i o méně drastických možnostech řešení.

Rozhodně to však nebude tak, jak lidem slibují mnozí zastánci útěku vyspělé části lidstva do nehmotné 5. dimenze. Oni tvrdí, že všichni údajně dostatečně vyspělí opustí tento vychýlený hmotný svět a přejdou na lepší, čistou, dokonalou Novou Zemi. Která je již pro ně kdesi ve sférách připravena, a někteří se tam již chodí dívat, aby na sobě pocítili dotek pro ně dokonalé čistoty a energie. Zatímco tento náš pokleslý extrémně znečištěný hmotný svět ponechají těm ostatním, co cestu k údajné vyšší evoluci nenajdou.“

 

Vložená poznámka – JN: O jejich Nové Zemi jsem se zmínil v článku A6. Proč je náš svět prosycen parazitujícími formami života? a také sám na sobě jsem si vyzkoušel dotek energie z tohoto území. Mé dojmy byly naprosto jednoznačné a popsal jsem je v závěru článku A6:  Vnímám v náznacích zcela černý svět, jakoby nedodělané prázdné černé území, ohraničený prostor, kam se přemístí, a kde si magicky vytvoří svoji novou virtuální realitu. Dokonalý matrix podle svých magických představ. Kde budou společně žít otrokáři s otroky, kteří jejich slovům uvěří. A společně pak dojde k naplnění tohoto nového temného světa, který bude navíc energeticky parazitovat na tomto našem světě.

 

Centrální Karma nového vývoje: „Každopádně tato planeta Země, tento hmotný svět, který teď obýváte, zůstanou i nadále zachovány pro další evoluci rozhodující větve pozemské civilizace, tentokrát již konečně směrem ke Světlu. Takže pokud se má někdo, určitá část lidstva odsouvat jinam, nebudou to ti skutečně vnitřně nejčistší a tím i duchovně nejvyspělejší, kteří budou tlačit vývoj ke Světlu. Naopak to budou ti, kteří i nadále budou světelnou evoluci rezolutně odmítat. Kteří budou i nadále usilovat o zachování magie a principů Staré duchovní cesty na Planetě. A nepůjde přitom o pouhá slova, ale především o jejich činy, o jejich způsob života, o jejich energie, které budou ze sebe vyzařovat. Protože dnes na Zemi přece tvrdí téměř všichni, že jdou cestou Světla. Většina z nich se však v tomto svém vyjádření hrubě mýlí.

Nejpřijatelnější varianta, která se zdá být v současné době reálnou, je naprosté zablokování jakékoliv další evoluce těch, kteří se odmítnou karmicky vyčistit. To znamená jejich kompletní oddělení od jakékoliv možnosti další evoluce, dalšího nového zrození. A to do té doby, než se najde cesta, co s nimi udělat dále.

Nebezpečím této varianty ovšem zůstává, že pokud bude těchto lidí mnoho (a zatím v této době jde o drtivou většinu lidské civilizace), jejich společné vysoce nepříznivé energetické vyzařování, ať už budou umístěni kdekoliv, může vyvolat vznik vysoce nepříznivého temného vředu, který může začít negativně ovlivňovat nový vývoj.

Tato otázka však zatím není do všech důsledků vyřešena. Takže je zatím předčasné ptát se na to, jak to přesně bude s takovými lidmi dál. Spojené Síly Světla budou ještě zkoumat další varianty. Aby nakonec našly tu, která bude pro cestu Světla po všech stránkách nejvhodnější a nejpřijatelnější. A současně aby splňovala požadavek dostatečné etické čistoty.“

© Jiří Novák, říjen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 212
  • 23
  • 22
  • 20
  • 25

Celkový počet hlasů: 302