Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 67A. Tři možné duchovní orientace člověka I

67A. Tři možné duchovní orientace člověka I

Jiří Novák Vloženo 12.12.2013
Jiří Novák

Hmotný svět má tři různá nehmotná duchovní doplnění. Různé varianty duchovní cesty – Astrální cesta, Světelná cesta, Temná stezka. Bytosti obývající trojici duchovních rovin za hmotou. Kontakty s bytostmi astrálního světa. Kontakty s andělskými bytostmi. Většina andělských úrovní je součástí Duchovního světa Světla. Nepravá použití názvu anděl. Kontakty s obřími přírodními bytostmi a vyššími světelnými sférami. Obrovská naléhavost magicky zesílených hlasů z astrálu. Jak se frekvenčně dostat nad úroveň vlivů z astrální roviny? Přírodní andělé. Bytosti na Temné stezce. Prvopočátky temné evoluce na Zemi. Vrcholy temné evoluce na Zemi. Temná evoluce svými výsledky postupně předčila evoluci světelnou. Rychlost temného vzestupu nemá žádnou hranici. Dnešní duchovní převahu Světla nad Temnem v rámci Nového vývoje je ještě potřeba potvrdit ve hmotě. Metody cesty k temnému vzestupu.

Čtyři světy v jednom

V článku 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty jsem vysvětlil, jak vlastně vypadá kompletní bytost dnešního člověka, v jakém hmotném a duchovním prostředí se nachází, žije a funguje. Na jaké duchovní světy, roviny, dimenze je svými energiemi vázána. A kam, jakým směrem by měla směřovat evoluce dnešního člověka. Zopakujme si odtud základní informace:

Náš životní prostor, ve kterém žijeme, působíme, fungujeme, a ve kterém navazujeme kontakty s dalšími bytostmi, není tvořen pouze hmotnou materiální rovinou. Ve skutečnosti představuje čtyři různé světy v jednom: 

 1. Hmotnou rovinu, tedy tu úroveň, kterou vnímáme svými pěti hmotnými smysly. A kterou vnímá současná věda svými přístroji. Převažujícími energiemi v tomto světě jsou energie elektromagnetického typu. A hmota je považována za zhutněné, zpomalené energie tohoto typu.
 2. Astrální svět tvořený živlovými energiemi. To je ta rovina, kam člověk odchází po fyzické smrti poté, co se energeticky transformuje do podoby astrálního ducha. V této rovině žijí bytosti, které mohou určitým způsobem zasahovat do našeho života.
 3. Duchovní svět Světla tvořený pravotočivými bioenergiemi. To je to skutečné duchovní pozadí našeho hmotného světa, do kterého žijící člověk zasahuje svými vnějšími energetickými těly. To je to duchovní pozadí, ve kterém můžeme najít anděly Dhyany, nebo ve kterém můžeme navázat spojení s planetou Zemí, Přírodou, Sluncem, Vesmírem - Kosmickým vědomím.
 4. Duchovní svět Temna tvořený bioenergiemi levotočivými. Do tohoto světa zasahuje každá bytost, která svými činy dopustila, aby se temné levotočivé bioenergie staly její součástí. Každá bytost, která se uchyluje ke lžím, kamuflování, ovládání druhých bytostí nebo manipulování s nimi a třeba i ke zjevnému hmotnému či duchovnímu energetickému násilí. Nebo která cokoliv z toho dělala v minulých existencích, ještě se nedokázala z těchto činů karmicky vyvázat, a proto má nepříznivé energie těchto skutků doposud uloženy ve svých karmických vrstvách.

Celkově tedy jde o jeden svět hmotný a v pozadí za ním tři duchovní světy nehmotné. Přitom tyto čtyři světy existují v tomtéž geometrickém prostoru, ale navzájem jsou odděleny svými nosnými energiemi, které mají naprosto rozdílný charakter. Na každý z těchto světů je naše bytost určitým způsobem energeticky vázána. A každý z těchto světů má pro nás jiný význam.

Při tom všem však dnešní člověk představuje jedinou celistvou komplexní bytost. Nejedná se o bytost složenou z několika částí, které se nacházejí v oddělených světech, dimenzích, jak je mylně vysvětlováno v některých teoriích Staré duchovní cesty, a jak nesprávně tvrdili třeba Vesmírní lidé. O nepříznivých důsledcích takto chápané vícedimenzionality i rozdělování bytosti člověka na několik částí je více právě v článku 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty.

Hmotný svět má tři různá nehmotná duchovní doplnění

Z tohoto přehledu je patrné, že hmotný svět, který především jsme schopni svými běžnými smysly vnímat, má tři různá nehmotná duchovní doplnění:

 1. Astrální svět tvořený živlovými energiemi,
 2. Duchovní svět Světla tvořený pravotočivými bioenergiemi,
 3. Duchovní svět Temna tvořený bioenergiemi levotočivými.

Navíc, v tomto pojetí není hmota oddělena od duchovního pozadí, jak to předkládá nesprávná mimozemská teorie o dvanácti dimenzích, jejímž rozborem jsem se detailně zabýval v tématu 48, které obsahuje sérii článků 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?, 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty, 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?, 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II, 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III.

Z pohledu Nové duchovní cesty jsou tyto tři různé duchovní roviny doplněním prostředí hmotného materiálního světa. A dohromady pak tvoří náš hmotný svět společně s těmito třemi duchovními světy jediný nedělitelný celek.

A případná duchovní evoluce člověka nemá nic společného s odchodem ze hmoty. Ale naopak souvisí s tím, na jaké duchovní doplnění hmotného světa se člověk naváže a o jaký způsob růstu, postupného zdokonalování se, bude ve svém jednom konkrétním životě, nebo ve svém dlouhodobém vývoji při průchodu celou sérií hmotných zrození, usilovat. A jestli přitom využije nástrojů, které mu poskytuje právě a jedině pobyt ve hmotě.

Různé varianty duchovní cesty

Budovat duchovní cestu nebo jít duchovní cestou představuje snahu člověka postupně se v tomto hmotném životě dopracovat ke spojení s jedním z těchto tří nehmotných duchovních doplnění hmotného světa. A z tohoto spojení čerpat impulsy, energie a důležité informace, kterými se pak začne řídit ve svém hmotném životě.

Z doposud předložených faktů vyplývá, že člověk může hledat duchovní napojení, těsnou duchovní vazbu své bytosti, na jeden ze tří nehmotných duchovních světů v pozadí za hmotou. A to tím, jaké metody duchovního rozvoje své bytosti bude používat, jaké knihy bude číst, jaké přednášky či semináře navštěvovat, jaké energie na sebe nechá dobrovolně působit, s jakými nehmotnými bytostmi bude navazovat informační spojení.

A podle toho, která z těchto tří možných duchovních vazeb bude u člověka převažovat, pak můžeme rozlišovat tři možné duchovní cesty člověka. Ty představují tři možné duchovní orientace člověka ve hmotném světě:

 1. Astrální duchovní cesta (zkráceně Astrální cesta),
 2. Duchovní cesta Světla (zkráceně Světelná cesta),
 3. Duchovní cesta Temna (zkráceně Temná stezka).

V tuto chvíli již první oponenti těchto informací zareagují: Ale vždyť přece magie, která byla celé věky hlavní metodou světelné duchovní práce, vedla lidi ke Světlu. A je to přitom vazba na astrální živlový svět. Nepředstavuje tedy Astrální cesta a Světelná cesta vlastně to samé?

Ve zbývající části tohoto článku a zejména v následujícím pokračování 67B. Tři možné duchovní orientace člověka II  detailně vysvětlím a doložím to i mnoha argumenty, že vazba na astrál ve skutečnosti doposud lidstvo nedovedla a ani v budoucnosti nedovede, nemůže dovést, ke stabilní světelné evoluci, tedy na Světelnou cestu. Napřed se však podívejme blíže na to, jaké typy bytostí obývají tři nehmotné duchovní světy v pozadí za hmotou.

Bytosti obývající trojici duchovních rovin za hmotou

V každém ze tří nehmotných duchovních světů v pozadí za hmotou mohou existovat odlišné formy bytostí, které se za běžných podmínek navzájem nevnímají, přestože se ve skutečnosti mohou jakoby potkávat. A navíc na sebe také mohou do jisté míry energeticky a informačně působit. Ani my lidé ve hmotě tyto nehmotné bytosti svými smysly běžně nevnímáme.

Někteří lidé s rozvinutým duchovním vnímáním jsou však schopni nehmotné bytosti v duchovním pozadí za hmotou zahlédnout, podobně jako vnímají duchovní energetický obal člověka, pro který je běžně používán název aura. Nebo alespoň zaregistrují přítomnost nehmotné duchovní bytosti svým vnitřním pocitem. A případně mohou od těchto nehmotných bytostí přenášet určité informace k nám do hmotného světa.

Proč převažují duchovní vazby na astrální rovinu?

Nejlépe popsány byly bytosti astrálního světa, a to z více důvodů. Zaprvé proto, že k astrální rovině má dnešní lidstvo svým duchovním nasměrováním nejblíže. Bytost člověka přece do tohoto světa běžně odchází po překročení prahu fyzické smrti, aby poté pokračovala v přechodu do oddělené posmrtné dimenze. Přitom tyto přechody přes práh smrti byly dobře popsány, protože někteří jedinci se ještě dokázali vrátit zpět do hmotného života. Například americký lékař Raymond A. Moody uvedl ve své knize Život po životě desítky zážitků klinické smrti u osob, které se vrátily do života. Také Joel L. Whitton a Joe Fisher se zabývali zkoumáním období mezi dvěma zrozeními člověka v knize Život mezi životy.

Druhým důvodem je to, že někteří lidé se naučili stávat se součástí astrálního světa i během hmotného života prostřednictvím tzv. astrálního cestování, kdy jejich astrální duch i s vědomím dočasně opustil hmotné tělo. Jiná věc ovšem je, že pro dnešního člověka 2. typu představuje astrální cestování nepřirozenou techniku, která blokuje skutečný světelný vzestup, viz články 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III, 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka.

Třetím důvodem je to, že k astrální rovině má člověk frekvenčně velmi blízko. V astrálním světě jde sice o energie jiného typu, ale ty svojí úrovní harmonie, čistoty a tím i výše frekvence odpovídají přibližně tomu, s čím se setkáváme ve hmotě. K získání kontaktů na bytosti astrálního světa člověk nemusí dosáhnout mimořádného vyladění své vnitřní čistoty. Naopak jde jen o určitou techniku, o transformaci vnímání na odlišný typ energie, pro jehož zvládnutí existují návody v některých knihách.

Podrobným informacím o astrálním světě, o oddělené nadzemské posmrtné dimenzi i o přechodech mezi hmotným světem a posmrtnou dimenzí jsme se již na těchto webových stránkách věnovali v sérii článků 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka, 55B. Procesy probíhající během fyzické smrti člověka, 55C. Nadzemská posmrtná úroveň a její úloha v novém vývoji, 55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy, 55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození, 55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes.

Kontakty s bytostmi astrálního světa

Běžné astrální bytosti známe z pohádek: čerti, víly, rusalky, vodníci, trpaslíci, atd. Celá řada bytostí zrozených v tomto hmotném světě má vnitřní schopnost vnímat tyto astrální bytosti a případně s nimi i duchovně komunikovat. Například o čertech a našimi kontakty s nimi je více v článku 55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy. Nebo rozhovor s královnou víl a studánek v textu A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá. Všeobecně rozšířený je a byl zejména kontakt s lidskými duchy po smrti, tedy spiritismus. Více o tom je ve výše uvedených článcích tématu 55 a také v duchovní komunikaci Proč nemáme udržovat kontakt s duchy zemřelých?

Také mnohé z astrálních bytostí se často zapletly nepříznivým způsobem do celkového vývoje na Zemi. V dnešní době část z nich dostala příležitost zrození v tomto světě v lidské podobě. Tímto dostávají příležitost se ze své nepříznivé minulosti očistit. V dnešní době jsem zaregistroval víly, trpaslíky, vodníky i čerty zrozené v lidské podobě. Některé z těchto bytostí jsou dnes známými osobnostmi. Nemám však právo o nich takto veřejně psát. Jejich hmotná podoba i to, čím se ve svém životě zabývají, to vše vnímajícímu člověku naznačuje, odkud vlastně pocházejí. Jaký svět zde ve hmotné rovině Země zastupují.

Mistři lidských Duchovních hierarchií působící z astrální roviny

Z astrální roviny působili donedávna také mistři lidských Duchovních hierarchií nacházející se v některém z duchovních center v astrální sféře Planety, Sluneční soustavy, Galaxie, celého Vesmíru. Ve 20. století byla vydána řada knih o rozhovorech s těmito duchovními mistry, například Jane Roberts: Sethovy promluvy, Graham Bernard: Co je člověk – metapsychické rozmluvy. První autorka dosahovala spojení ve stavu určitého tranzu. Pak skrze ni promlouval Seth a vlastně tuto knihu po dobu necelých dvou let 1970 a 1971 nadiktoval. V tomto případě je naprosto zřejmé, že promlouvající astrální duch přímo vstoupil do jejího těla. Taková situace není výjimkou. Něco podobného popisuje slavná herečka a spisovatelka Shirley MacLaine ve své knize Na tenkém ledě.

Druhý autor Graham Bernard napsal svoji knihu formou automatického psaní, když od roku 1964 byl několik let ve spojení se svým dávným přítelem Richardem, který zemřel za 2. světové války. Více o těchto případech je v článku 55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes.

Umělé bytosti astrálního světa

V astrální rovině se však nevyskytují pouze astrální bytosti přirozené povahy, jako jsou víly, čerti, vodníci, trpaslíci a další. Z astrálu působí i pouhé energetické tvary označované jako larvy, které jsou při životě udržovány vášněmi a silnými závislostmi člověka. Součástí astrálního světa se stávají také umělé bytosti či struktury vytvářené mágy, nazvané elementál či elementár - podrobněji o nich píše např. František Bardon (Brána k opravdovému zasvěcení). Více o tom je v článku 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka, v oddíle Magické možnosti v ovlivnění astrálního světa.

Jak už jsem vysvětlil v jednom z úvodních článků 3. Jak lze proniknout do duchovního pozadí světa, poznání astrální roviny nevede automaticky ke štěstí a pohodě. To, co na nás působí z astrálu i obecně z duchovního pozadí světa, nebylo vždy vedeno s cílem pomoci nám ve vývoji, zlepšit naše zdraví, zpříjemnit náš život. Odtud na nás působí i to temné, ovládající, parazitující a škodící.

V těchto dnech jsem například dostal následující SMS zprávu, která vypovídala o podobných vlivech: „V noci po ulehnutí jsem až do půlnoci vnímala něco rušivého, mělo to bílou barvu, doprovázel to pocit, jakoby na nás dělaly nálety. Jednou jsem se tomu podívala do tváře, vypadalo to jako nějaká papírová skládačka s očima a pusou, snažila jsem se to odpudit.“

Druhý den jsem tyto vlivy identifikoval jako uměle vytvořené primitivní astrální bytosti, které na tohoto člověka posílal jiný dlouhodobě na něm parazitující člověk ve hmotě se skrytou magií v sobě.

Kontakty s andělskými bytostmi

V mnoha knihách i ve filmech jsou popsány také kontakty s andělskými bytostmi. Vzpomínám si například na televizní seriál Dotek anděla nebo film Město andělů. Ve většině případů jde o reálné příběhy z dávné i nedávné minulosti, které někdo prožil, zaznamenal a někdo jiný tvůrčím způsobem později umělecky zpracoval.

Jak jsem vysvětlil v článku 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, podle bájí a legend sepsaných Johnem R. R. Tolkienem v knize Silmarillion – Mýty a legendy Středozemě, se kdysi dávno na počátku Světa andělské bytosti oděly do hmotných těl a sestoupily dolů, aby Svět učinily obyvatelným. I později pak nad pozemským lidstvem bděli v duchovních sférách nejvyšší andělé Dhyané a nižší andělé, jako jeho učitelé, ochránci a průvodci. Andělé fungovali jako poslové a vyslanci, kteří přenášeli do našeho hmotného světa prvotní záměry Stvořitele z vyšších duchovních rovin nad tímto světem. Za dlouhé věky se pak stali přirozenou součástí duchovního pozadí Přírody, Planety a Vesmíru.

Většina andělských úrovní je součástí Duchovního světa Světla

Některé z andělských bytostí byly sice součástí astrálního světa, např. andělé smrti, andělé posmrtné dimenze. Tedy ti andělé, kteří pomáhali s přechodem bytosti zemřelého člověka do posmrtné dimenze. To jsou však pouze dílčí výjimky.

Většina andělských úrovní však je nebo byla součástí nikoliv astrální úrovně, ale Duchovního světa Světla. Rozpoznat to lze podle typu energií, na kterých dané bytosti fungují. Zda jsou to živlové energie astrální sféry nebo světelné pravotočivé bioenergie vyšších duchovních úrovní.

Možnost napojení se na skutečné anděly vyžaduje dosažení dostatečné vnitřní čistoty a vyrovnanosti daného člověka. Není to tedy záležitostí určité naučené techniky nebo uměle propůjčeného duchovního vnímání, jako je tomu v případě kontaktů s bytostmi astrální úrovně.

Více o andělech je například v článku 36B. Stvořitel, andělé, Kosmická inteligence, mimozemšťané. V rámci našeho Vesmíru jsou nevyššími anděly andělé Dhyané. Duchovní kontakty s anděly Dhyany jsou zaznamenány v řadě článků na našem webu. Například důležitý rozhovor s Dhyany o předávání žezla vývoje lidským Duchovním hierarchiím v rámci článku 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla. Na své cestě jsme se však postupně setkávali i se světelnými anděly z vyšších světů nad naším Vesmírem, například s andělem Pěti Tibeťanů – rozhovor s ním je uveden v článku 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry.

Nepravá použití názvu anděl

Aby to však nebylo tak jednoduché, názvem anděl či archanděl jsou v dnešní duchovní literatuře označováni také mistři lidských Duchovní hierarchií. Tedy lidské bytosti přebývající toho času v astrální sféře, obvykle v určitém duchovním centru nad Planetou či Sluneční soustavou.

Jako anděl v astrální podobě se uměli lidem zjevovat také Vesmírní lidé, viz například kniha Giorgia Dibitonta Andělé v hvězdných lodích. Ve skutečnosti nešlo v příbězích této knihy o anděly, ale o mimozemské lidské bytosti. Viz články 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace. Tyto mimozemské bytosti běžně žijí v jiné úrovni hrubosti či hutnosti hmoty a navíc mají jiné energetické složení bytosti než my pozemšťané, protože částečně fungují i na astrální energie. Z těchto důvodů jsou pro nás často běžně neviditelní, jak jsem vysvětlil v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, v oddíle Úrovně hrubosti hmoty ve Vesmíru a v dalším článku 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace v rámci oddílu Bioenergetické a živlové fungování.

A ještě jedna nepříjemná věc, kterou sem zanesli Vesmírní lidé.  Lidem jsou předkládány pomůcky, například karty andělů, další metody, rituály, kterými se mají údajně napojovat na andělské bytosti, duchovní mistry, Stvořitele, apod. Ve skutečnosti se tím však napojují na uměle vytvořené automaty, majestáty, které jsou také součástí astrální úrovně. Více o tom je v článcích 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

Jak orientace na lidské duchovní mistry, tak také orientace na mimozemské Vesmírné lidi i na umělé automaty, majestáty vede člověka k vazbě na astrální svět a nikoliv ke skutečným andělům do vyšších světelných duchovních rovin našeho světa.

Kontakty s obřími přírodními bytostmi a vyššími světelnými sférami

Jaké všechny bytosti jsou součástí Duchovního světa Světla? Nejen nejvyšší andělé Dhyané, ale také přírodní andělé, bytost Planety, Příroda, Kosmické vědomí, vyšší světelné sféry, se kterými jsme během postupu čela Nové duchovní cesty vzhůru postupně navázali spojení. A tímto myslím skutečnou bytost planety Země, která mluví sama za sebe. Nikoliv magické zástupce Planety, kteří si přivlastnili právo za Planetu hovořit.

Z rozhovorů s těmito „obřími“ přírodními bytostmi, jako je Země, Příroda na Zemi, Slunce, Vesmír (Kosmické vědomí) čerpáme důležité informace, které jsou pro náš další vývoj zásadní.

Viz například texty 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 57B. Vazba ženského plodného cyklu na Měsíc není přirozená , Výzva Přírody: Lidstvo není a nikdy nemělo být vládnoucím prvkem, Výzva Kosmického Vědomí: Kritické množství a kvalita proráží cestu k masovým změnám, Postoj planety Země k magii, Postoj Přírody k magii a mnoho dalších.

Aparát umělé magie neumožňuje hovořit přímo s planetou Zemí nebo Přírodou

Podle magie jsou skutečnými představiteli a mluvčími planet, sluncí, galaxií, vesmírů ve Stvoření bytosti označené jako Logos (Kristus). A k těmto bytostem, funkcím, je možné se dostat právě přes astrál. Jde vlastně o bytosti, které byly uměle postaveny do magické funkce mluvčího, představeného nad touto Planetou, o jakési magické vládce této Planety. Ano, magie funguje na bázi živlových energií a proto nemůže navázat spojení se samotnou Planetou, která je bytostí fungující na bázi bioenergií. Na místo Planety si proto dosadila svoji bytost, která pak za tuto Planetu bez jejího vědomí hovoří. Více o tom bylo v článku 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty.

Možnost navázat spojení se skutečnou planetou Zemí však poskytuje jedině cesta světelného vzestupu. Dřívější komunikační metody Staré duchovní cesty fungující přes astrál tuto možnost nedávají.

Obrovská naléhavost magicky zesílených hlasů z astrálu

Hlasy andělů, výzvy planety Země a Přírody, bývají jemné, často neznatelné a snadno přehlédnutelné. Mnohem silněji a tím i naléhavěji obvykle na člověka působí hlasy z astrálu, mnohdy ještě uměle zesilované použitím magie. Proto tolik lidí bylo schopno komunikovat s mimozemskými Vesmírnými lidmi nebo s mistry lidských Duchovních hierarchií. Právě takovéto magicky zesílené hlasy často přehlušily vše ostatní, co k člověku přicházelo. Dokázaly svojí silou a naléhavostí překrýt třeba i jejich osobní pud sebezáchovy a násilně je tak dovedly i k dobrovolnému ukončení životů, tedy k mučednictví.

Více o tom bylo v článcích 51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva I, 51B. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva II.

Jak se frekvenčně dostat nad úroveň vlivů z astrální roviny?

Všimnout si andělských hlasů nebo impulsů Planety, Přírody, Kosmického vědomí a dokázat je správně rozpoznat, to dokáže jen člověk s vysokou hladinou vnitřní čistoty a harmonie. Takový člověk se dostane frekvencí své vnitřní energie nad vlivy přicházející z astrální úrovně, takže ty jej přestanou v jeho duchovním vnímání rušit.

Dostat se nad frekvenční úroveň vlivů z astrálu dokázali lidé, kteří svým světelným vzestupem prorazili frekvenční bariéru svého 12. vnějšího energetického těla a stali se tak součástí Nové duchovní cesty. V rámci Staré duchovní cesty však není možné dostat se frekvenčně nad všudypřítomné vlivy z astrálu a takto se jich zbavit. U jedinců s běžnou hladinou vnitřní harmonie a čistoty pak tyto astrální vlivy dokážou svojí silou a naléhavostí přehlušit všechny další duchovní vlivy.

A protože lidstvo za dlouhé věky dál a dál pokračovalo ve směru duchovního pádu, původní schopnost informačního spojení s planetou Zemí a Přírodou se čím dál více vytrácela, až u drtivé většiny zrozené populace na Zemi zcela vymizela. Jedinou možností tak na dlouhé tisíce let zůstávalo duchovní spojení z astrálu, mnohdy ještě posilované magií.

Otevření cesty neomezeného světelného duchovního vzestupu

Až otevření nové cesty neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy v roce 1999 nám dává možnost znovu se duchovně napojit na planetu Zemi. Pokud se dokážeme ztišit, přijmout jemné náznaky přicházející k nám z Duchovního světa Světla a věnovat jim dostatečnou pozornost, dokážeme jednoho dne pomocí těchto informací otevřít pohled na náš svět z vyšší roviny pravdy. A nemusíme čekat až na silné náznaky a urgentní varování katastrofické povahy.

Problematikou duchovní komunikace se zabývají články 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě, 60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě, 60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace, 60C. Jak správně začít duchovně komunikovat.

Nepravé duchovní komunikace s Planetou a Přírodou

Mnozí jedinci využívající metod a praktik Staré duchovní cesty, a používající ve své duchovní práci otevřeně nebo skrytě magii, sice tvrdí, že komunikují se Zemí, s Přírodou, atd. Tak tomu však není. Protože s použitím magie a s využitím napojení přes astrál nelze na skutečnou bytost planety Země dosáhnout. Jednak proto, že se skutečnou Planetou je možné se spojit pouze na bázi bioenergií. A zadruhé proto, že planeta Země jako bytost se nalézá frekvenčně velmi vysoko ještě nad anděly Dhyany, na které lidské bytosti vyznávající Astrální cestu již dávno ztratily duchovní spojení (viz schéma uvedené v článku 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy). Takto se obvykle adept magie napojí na jiné bytosti či instituce, které jsou součástí astrální roviny, a které si osobují právo zastupovat Planetu a Přírodu. Uvedu k tomu dvě konkrétní situace, se kterými jsem se sám osobně setkal.

V textu Hromadné skupinové meditace na podporu Planety jsem popsal následující zážitek:

Někdy na počátku roku 2004 jsem byl na jedné z přednášek organizovaných hnutím Vesmírní lidé a osobně Ivo Bendou v Kulturním domě Vltavská. Ivo Benda zahájil meditaci na podporu Planety. Za ním se objevil vysoký anděl a snažil se mu všemožně říkat do ucha, že Planeta protestuje proti takové akci. Ať toho nechá, protože Planetu to svazuje, zvyšuje stupeň jejího ovládání. „Duchovně hluchý“ Ivo Benda však nic z toho nevnímal a dál svojí vůlí podpořenou radami mimozemských přátel pokračoval ve zprostředkování posílání energie stovek lidí v sále Planetě, ovšem proti svobodné vůli Planety. Dělal tedy totéž, co mimozemšťané tisíce let na Zemi – manipulace, ovládání, neoprávněné zasahování do vývoje z pozice ega a rozumu člověka, který je v duchovním pádu.

Jiným příkladem magického působení na Přírodu je „litopunktura“ Marko Pogačnika, známého slovinského autora řady knih s tématikou přírodních a elementárních bytostí. A jím vztyčované menhiry s magickými symboly, jeden například na Šibeničním vrchu v Praze, blízko Olšanského náměstí. Zmínku o tom jsem uvedl v článku 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody. Jejich tvůrce to prováděl v dobré víře, že takto probouzí a posiluje Přírodu, že k provedení těchto akcí dostal pokyny přímo od Planety, Přírody, nebo jiných odpovědných bytostí. Že tyto akce jsou důležité pro celkovou pomoc světelnému vývoji planety Země. Ve skutečnosti tím však Přírodu a Planetu ovládá, svazuje je, tlačí do podřízenosti člověku.

Přírodní andělé

Součástí Duchovního světa Světla je také další rozsáhlá skupina andělů, která i nadále zůstává součástí Nového vývoje. A to jsou přírodní andělé, neboli přírodní duchové, jejichž úkolem je starat se, bdít, nad určitými úseky Přírody, nad částmi Planety, případně i nad celou Zemí či její Přírodou. Takto může člověk navázat kontakt s přírodním andělem, duchem, určitého území, kontinentu, ale také vodního toku, moře, pohoří nebo dílčího vrcholu, atd. Také kontakty s přírodními anděly nás vedou nahoru do vyšších sfér, k vyšším hladinám vnitřní harmonie.

I s tímto typem andělů jsme v rámci své duchovní cesty často komunikovali. Viz například text Komunikace s hlavním duchem Velkého Javoru. Nebo rozhovor s hlavním přírodním andělem planety Země v textu Cesta světelného vzestupu vrací lidem a Přírodě svobodu. Plus další články A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody, 60E. Rozhovory s přírodními anděly a mnoho jiných textů, například v oddíle Zážitky v přírodě.

Andělé, kteří selhali ve svém poslání

Dávné legendy a báje mnoha národů, naše vlastní karmická očista i naše osobní zkušenosti se zprostředkováním karmické očisty řady dalších bytostí, to vše umožňuje nahlédnout do minulosti na naší Zemi. Tyto pohledy jednoznačně potvrzují, že mnoho andělů ve svém údělu selhalo, postupně ztratilo svoji původně vysokou světelnou čistotu a harmonii a podlehlo lákadlům temné strany světa. Karmická očista naznačila, že celé úrovně andělů kompletně vypadly z nové evoluce. Dokonce i sféra nejvyšších andělů Dhyanů byla v rámci nového vývoje kompletně rekonstruována. Dnes se proto již například nesetkáme s nejnižšími anděly průvodci, kteří dříve vedli jednotlivé lidské bytosti. Tuto úlohu přebírá pro jednotlivce na světelném vzestupu bytost nazvaná Osobní Karma.

Například celé skupiny andělů „byly předělány“ temnými bytostmi či systémy na agresivní démony, další se stali zástupci a posly Temné Karmy i jiných systémů škodících straně Světla. První andělskou bytostí na Temné stezce se v rámci Sluneční soustavy stal jeden z prvotních andělů Dhyanů nazývaný Melkor (v jiném podání Lucifer). Náznak jeho příběhu překlopení do Temna je uveden v článku 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu.

Prvopočátky temné evoluce na Zemi

Melkor představoval otisk ega Ilúvatara, jeho pocit být nejvyšším, jediným, hlavním. Být tím, jemuž bylo dáno právo vše řídit. V každém egu je zdůrazněna nejvyšší úloha svého Já. Ego proto v sobě neobsahuje podporu spolupráce, ale naopak je zárodkem levotočivé energie, pro kterou je typické soupeření a nenávist. Zárodkem, který může za vhodné situace vyklíčit i navenek. A tak se také stalo.

Melkor byl prvním Dhyanem. Jemu byly propůjčeny největší dary moci a poznání. Postupně se však stal tím, kdo nebyl schopen spolupráce s ostatními, přestal se podřizovat svému otci Ilúvatarovi. Chtěl vlastní samostatné téma. Jeho závist vůči společnému dílu ostatních narůstala a on se začal soustředit na ničení všeho, co oni vytvořili. Svým vývojem vykrystalizoval v dokonalou temnou levotočivou bytost.

Později, když byli na Zemi vysazeni lidé 1. typu – Elfové, Melkor je v těžkých bojích zajímal a ze zajatých Elfů vypěstoval zrůdné nelidské skřety. A ti se pak stali nejkrutějšími nepřáteli Elfů. Více o tom je v knihách J.R.R. Tolkiena Silmarillion – Mýty a legendy Středozemě, Pán prstenů I, II, III a také ve filmovém ztvárnění těchto příběhů.

Toto nejsou pohádky a fikce. John R. R. Tolkien byl sám v dávné minulosti jedním z dvanácti prvních Dhyanů, kteří sestoupili do hmoty. Proto není náhoda, že právě on dokázal zpracovat dávné mýty a sepsat příběhy o tom, jak to na Zemi vypadalo v dávné minulosti. Historická pravdivost jeho knih překračuje podle Přírody hranici 70%. Zatímco pravdivost detailního popisu dávné minulosti podle esoterních učení, z nichž nejvýznamnější jsou Rosenkruciánská Kosmokoncepce Maxe Heindela, Teosofie Heleny Petrovny Blavatské, Antroposofie Rudolfa Steinera, je velmi nízká. Podle Přírody je například pravdivost popisu historie podle Rosenkruciánů zhruba pouhých 15 %. Jinými slovy – skoro nic z toho neodpovídá minulosti, tak jak skutečně probíhala. Viz text 38E. Informační pole a duchovní knihovny.

Nástupcem Melkora se později stala další temná bytost, Sauron (Satan), původně jeden z nižších andělů. Ten se stal v prosazování temného typu člověka ještě agresivnější a cílevědomější.

Vrcholy temné evoluce na Zemi

Tato dávná minulost však ještě není vrcholem Temnoty na Zemi. K dalšímu pozvednutí evoluce Temna došlo v Novém věku, vrcholem Temnoty na Zemi se stal nacismus a Černé bratrstvo.

Nacismus se na rozdíl od tehdejších „světelných“ teorií přestal orientovat výhradně na astrál a živlové energie. Ale našel cesty, jak se napojit na mnohem dokonalejší temné systémy fungující na bázi levotočivé temné bioenergie. Odtud pak plynula zrůdná teorie „vyšší rasy“, která se nevědomě zhlédla v systému Černého bratrstva. Detailní rozbor vzniku a zdrojů nacismu uvádí ve své knize Jitro kouzelníků autoři Jacques Bergier a Louis Pauwels. Já jsem se tématem nacismu a Černého bratrstva zabýval v článcích 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět, 16. Magie z pohledu historie, 59B. Rozšiřování temné nákazy Černého bratrstva na Zemi.

Uměle vytvořené temné bytosti

Na své duchovní cestě jsme se během uplynulých čtrnácti let setkali kromě Černého bratrstva a agresivních démonů také například s vysoce zatemněnými nebo zcela temnými nehmotnými roboty či bioroboty uměle vytvořenými Vesmírnými lidmi (podrobnosti o tom uvádí článek 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace). Vnímali jsme také okřídlené balrogy známé z Pána prstenů.

Dojem dalšího naprostého vrcholu Temnoty budili agresivní leviatani, kteří vylézali na povrch z komůrek uvnitř lidských bytostí. Uměle vytvořená bytost nazvaná leviatan představuje svojí energií koncentrovaný zmar a zkázu, totální ovládnutí a zničení. Podle informací uvedených v článku 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj měl být temný projekt leviatanů protiakcí, která v budoucnu zajistí temné straně světa úplné „potopení“ projektu člověka 2. typu a definitivní ovládnutí nového lidstva, pokud by k tomu do té doby nedošlo jiným způsobem.

Temná evoluce svými výsledky postupně předčila evoluci světelnou

Na seminářích v letech 1998 – 2000 nám bylo zdůrazňováno, že temné bytosti mají zablokovánu duchovní cestu nahoru. Ano, tak tomu jistě bylo a stále ještě je, pokud bychom chtěli posuzovat snahu temných bytostí o světelnou evoluci. Jenže strana Světla nedokázala rozpoznat, že temná strana vesmírné síly má svůj vlastní duchovní vzestup. Že má svoji vlastní temnou cestu vzestupu, na které došla mnohem dále a výše než ty duchovní struktury a systémy strany Světla, které byly frekvenčně dostupné na Staré duchovní cestě. Viz například text A19. Dokonalá Temnota je skrytá, ale o to více záludná a hůře rozpoznatelná.

Ve skutečnosti bytosti na Temné stezce dospěly k mnohem vyšší jednoznačnosti vnitřního vyladění, protože špičky temné evoluce ze sebe dokázaly zcela vypudit poslední střípky Světla. A tím také dosáhly podstatně vyššího frekvenčního naladění a dopracovaly se k vyšším tvořivým schopnostem ve srovnání s těmi, kteří sami sebe považovali za světelné bytosti.

Naopak světelné bytosti tím, co všechno dělaly, jaké všechny metody duchovní práce používaly, přestávaly být energeticky jednoznačné. Do jejich nitra se čím dál více nenápadně vkrádaly temné levotočivé bioenergie a začaly vytlačovat původní energie světelné. Z původních jednoznačných bytostí Světla se stávaly bytosti smíšené se světelnou i temnou bioenergií ve svém nitru. A tato nejednoznačnost vedla k celkovému poklesu frekvence světelné energie, na kterou byly naladěny, a kterou byly schopny přijímat a využívat.

Logickým důsledkem pak bylo také postupné snižování úrovně tvořivých schopností těchto původně světelných bytostí. Proto se stávalo, že původní vysoce postavené bytosti Světla, jejichž úkolem bylo dohlížet nad duchovním vývojem civilizací a národů ve hmotě, už nebyly schopné konstruktivně zasáhnout do vývoje ve hmotě. Zatímco temná strana i nadále dokázala vývoj ve hmotě zásadním způsobem ovlivnit.

Existence temné vesmírné síly byla naznačena i v případě světelných a temných rytířů Jedy, typických svými souboji se světelnými meči, viz filmová sága Hvězdné války.

Konkrétní doklad toho, že i tehdejší špičky světelné evoluce na Zemi, dostupné v rámci magie a Staré duchovní cesty, neměly šanci vzepřít se například Černému bratrstvu, jsme sami na sobě poznali v období vzniku Nové duchovní cesty. Vrcholný mág nedokázal rozpoznat černého bratra přisedlého na člověku, jen vnímal, že tam je něco nabaleno, ale nevěděl, o co jde. Naproti tomu již na začátku Nové duchovní cesty dokázaly světelné energie vysoké frekvence tohoto černého bratra odříznout a zahájit boj proti strukturám Černého bratrstva. Zatímco vrcholná magie po celé tisíce let pozemské historie nenašla způsob, jak Černému bratrstvu vzdorovat. Více o likvidaci Černého bratrstva bylo v článku 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc.

Rychlost temného vzestupu nemá žádnou hranici

Další příčinou toho, že Temno se ve své evoluci dostalo v rámci našeho Vesmíru dále než systémy strany Světla, dostupné v rámci magie a dalších metod Staré duchovní cesty, je následující skutečnost, ke které jsem postupně na své cestě dospěl.

Při vyšetřování celé řady bytostí, které se na mne obracely s prosbou o pomoc, jsem zjistil následující skutečnost. Když jsem zkoumal moment světelného vzestupu řady bytostí, potvrdilo se to, co je naprosto logické. Že na straně Světla člověk nemůže stoupat ke Světlu rychleji, než je jeho osobní optimum +100%. Jeho moment vzestupu tedy nabývá pouze kladných hodnot od 0 do +100%. Nemůže tedy ve Světle stoupat rychleji, než kolik mu to umožní jeho vytrvalá a soustavná práce na sobě. Nemůže překročit své osobní maximum. Pokud tedy jeho moment světelného vzestupu nabývá například hodnoty +99%, znamená to, že ve svých činnostech podporujících Světlo v sobě je maximálně důsledný a víc už toho prakticky dělat nemůže.

Pokud je moment světelného vzestupu člověka záporný, znamená to naopak, že ve Světle padá, a že tedy svým vývojem směřuje k Temnu. Při žádostech o zjištění, jak jsou na tom další rodinní příslušníci, ze kterých lidé usilující o Světelnou cestu měli pocit přicházejícího parazitování, jsem zjistil neobvyklou skutečnost. Že v situaci pádu moment vzestupu ve Světle nenabývá pouze záporných hodnot od 0 do -100%, ale u některých již překročil kritickou hranici -100% a dosahuje například hodnoty -250%. Co to znamená, jsem vysvětlil v textu U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?

Při postupu na temné straně začne člověk jednoho dne ubližovat druhým bytostem, energeticky je skrytě vysávat, manipulovat, jakkoliv zneužívat. V tom okamžiku začne stoupat k temnému vrcholu i na úkor druhých bytostí. Protože na temné straně je přece vše povoleno. Jeho moment světelného vzestupu pak dokonce klesne pod hranici pádu -100%, dosáhne například hodnoty -250%. To už jednoduše naznačuje, že člověk se stal spolupracovníkem temné strany. Že stoupá k temnému vrcholu na úkor jiných bytostí, jejichž energetickou sílu k tomu využívá. Buď tyto bytosti přímo energeticky zneužívá, odsává, nebo alespoň do okolí rozšiřuje temné energie a tím druhé znásilňuje a manipuluje k nepříznivému směru vývoje.

Toto poznání prokazuje, že na Temné stezce může bytost za běžných situací dosáhnout takové rychlosti vzestupu, která je pro světelné systémy svojí rychlostí nebývalá a nedosažitelná. A to proto, že ke svému vzestupu neváhá používat duchovní energie mnoha dalších bytostí. Rychlost temného vzestupu tak nemá hranic.

Při karmické očistě jsme dokonce poznali, že někteří mágové zrození v dnešním světě dokázali v minulosti parazitovat prakticky na všech bytostech Planety. A tuto možnost se snaží přenášet i do dnešní doby, jak prokazují karmické očisty z posledních týdnů a měsíců.

Duchovní převahu Světla nad Temnem v rámci Nového vývoje je ještě potřeba potvrdit ve hmotě

Až Nový vývoj na Zemi zahájený v rámci Nové duchovní cesty dokázal tuto převahu temné evoluce nad evolucí světelnou obrátit na ruby a vede k postupné duchovní převaze Světla nad Temnotou. Teprve otevření cesty neomezeného světelného vzestupu dává bytostem na této vzestupné světelné cestě možnost dostávat se postupně nad jakékoliv špičky temného vývoje v oblasti Země a Vesmíru.

Zdůrazňuji, že zatím stále ještě jde pouze o duchovní převahu Světla nad Temnem. Ale již i to stačí na určení směru dalšího vývoje na Zemi. Temná evoluce má však mnoho svých zástupců ve hmotné rovině Planety. Ti představují dokonalé uzemnění temných systémů nacházejících se v duchovním pozadí za hmotou. Dostat hmotu kompletně pod světelnou kontrolu proto představuje tvrdý oříšek. Na pořadu dne je v tomto období další úsilí Spojených Sil Světla o prosazení sestupu Nové Karmy do hmoty.  Tento proces stále ještě probíhá a není dokončen.

Viz texty A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá, 65A. Příprava Karmy na převzetí kontroly nad hmotným světem, 65B. Jak vlastně vypadá zlom ve vývoji?, Každý jednotlivý člověk na světelném vzestupu se stává oporou Nové Karmy.

To, že v případě karmické očisty bytostí na vzestupné světelné cestě, i v procesu sestupu Karmy do hmoty nejde o procházku růžovým sadem, naznačuje další série článků 66A. Doprovodné jevy karmické očisty I, 66B. Doprovodné jevy karmické očisty II, 66C. Doprovodné jevy karmické očisty III, 66D. Doprovodné jevy karmické očisty IV.

Metody cesty k temnému vzestupu

Světelný vzestup je z pohledu dlouhodobé evoluce cestou k vyšší vnitřní čistotě, k dokonalejší etice jednání, ke spolupráci mezi světelnými bytostmi i ke spolupráci s Přírodou a Planetou, k obhajování zájmů nejen jednotlivců, ale i celku. Naproti tomu Temná stezka je cestou nárůstu ega, nárůstu touhy po bohatství, majetku, absolutní vládě a kontrole nad vším. Nad svým tělem, nad druhými bytostmi, nad Planetou, Přírodou, celým světem. Prostředkem k tomu jsou jakékoliv prostředky manipulace sám se sebou, s energiemi kdekoliv se vyskytujícími, i s druhými bytostmi. Ovládání a zneužívání druhých bytostí ke svým egoistickým cílům.

Na světelné cestě člověk získává zásluhy šlechetnými činy, pomocí sobě i druhým bytostem ve světelné evoluci, pomocí samotné Planetě a Přírodě. Temná stezka má jiná měřítka zásluh. Fungují zde jiné žebříčky činů, které tlačí člověka k vyšší temné dokonalosti. Zneužití světelné výbavy k temným cílům, zrada svého světelného duchovního poslání (osobního a světového úkolu, viz texty U13. Proč je důležité vzepřít se vysávání?, 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I), manipulace a kamufláže, vraždy, zrady, masakry jednotlivců i celých skupin, nebo dokonce i národů. Jedním z kritérií temného vzestupu může například být vražda blízkého člověka. Obětování života a prolití krve vlastního rodiče, partnera či partnerky nebo vlastního dítěte. Brány k dosažení temného osvícení otevírá hrůznost činů, obětí a masakrů.

Příklady vrcholných temných systémů

Uvedu několik příkladů z historie. Křesťanství představuje temný systém, který dosáhl vysokého stupně dokonalosti. Klíčem k tomu byly války rozpoutané ve jménu Boha, likvidace celých skupin bezvěrců, popravy pokrokově smýšlejících lidí, léčitelů, myslitelů, odsouzených náboženskou inkvizicí. Těch osob, kterým temné systémy za křesťanstvím násilně ukončily život, jsou podle odhadů miliony. Viz například článek Dva tisíce let křesťanství - historie plná zločinů proti lidskosti | OSUD.cz. Na našem webu je více o této temné povaze křesťanství v článcích 53A. Temné pilíře křesťanství I, 53B. Temné pilíře křesťanství II.

Ještě výše se dostal temný systém fašismu. Ten dokonce dokázal téměř zlikvidovat formou holokaustu jeden celý národ. Během genocidy za druhé světové války bylo vyvražděno kolem šesti milionů Židů. A to byl jistě zásadní vklad k dosažení výšin temné evoluce. Jak za křesťanstvím, tak také v pozadí za fašismem a dokonce i za komunistickým režimem Stalina v Rusku, stálo Černé bratrstvo, vrcholná temná duchovní síla v oblasti Země. Dokážeme si pak jistě představit, jak vysoké úrovně dokonalosti ve svém vývoji Černé bratrstvo dosáhlo.

V článku 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě jsem uvedl následující odhady o počtu obětí těchto systémů:

Ty nejodvážnější odhady uvádějí, že církevní útlak, inkvizice, války ve jménu Boha, zničily ve středověku 10 miliónů životů od 10. století do dneška, tedy za dobu zhruba 1000 let. Za druhé světové války padlo za oběť fašismu 60 miliónů lidí za dobu 6 let. Celosvětový počet obětí komunismu za 90 let je podle Wikipedie 100 miliónů.

K získávání vyšší temné pokročilosti sloužily jakékoliv oběti spojené s proléváním krve. Více o tom bylo v článcích 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj, 38D. Obětní rituály a jejich následky. Z období vlády Saurona (Satana) pocházejí metody přenášení temné podstaty z jednoho člověka na druhého – sexuální magie a satanské rituály. Zneužívání posvátného sexu k přenosu temné energie. Další temné rituály spojené s obětí čisté bytosti, ženy nebo dítěte. Hromadná skupinová znásilnění čisté bytosti.

Na toto všechno jsme narazili při karmické očistě bytostí z dávné minulosti. Toto známe i z některých filmů. Např. v jednom z dílů Angeliky je popsán temný obětní rituál, oběť malého dítěte. Temný obětní rituál byl ztvárněn také ve filmu Indiana Jones a chrám zkázy.

Jak se na planetu Zemi dostalo křesťanství, fašismus, komunismus?

Křesťanství, fašismus, komunismus – proč vůbec tyto všechny vychýlené směry na Zemi vznikly? Jak se sem dostaly? Čím byly skrytě inspirovány? Jak už jsem uvedl v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, v oddíle Inspirování komunistických a fašistických režimů na Zemi:

Nejenom zásady fungování křesťanské církve, ale i komunistická a fašistická ideologie na naší Planetě byly inspirovány civilizacemi z Vesmíru. A zřejmě se vším všudy, tedy i s komunistickými a fašistickými nápravnými a koncentračními tábory, odkud pro mnoho lidí nebylo návratu.

Nejhorší na tom je skutečnost, že v dnešní době je tento nepříznivý vliv mimozemských ideologií zde na Zemi i nadále protlačován v rámci veřejně propagovaných teorií Staré duchovní cesty. Například prostřednictvím řady duchovních učení mimozemského původu, které jsou veřejně vyzdvihovány: Učení MCEO, mimozemská teorie o dvanácti dimenzích a odchodu do vybájené nehmotné 5. dimenze, teorie o indigových dětech, nepravdivé líčení historické úlohy Galaktické konfederaci a lidských Duchovních hierarchií, atd.

Kritikou těchto mimozemských duchovních učení z nadhledu Nové duchovní cesty jsme se zabývali v textech 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy, Postoj planety Země k učení MCEO (učení MCEO), 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?, 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze (učení o dvanácti dimenzích a odchodu lidstva do nehmotné 5. dimenze), 55G. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti I, 55H. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti II (teorie indigových dětí převzatá od Informační struktury Vesmírných lidí označované jako Kryon).

Kterou ze tří možností duchovní cesty volit?

Pokud čtenář dospěl až sem a prošel všechna základní zhodnocení týkající se tří možností nabízené duchovní cesty, jistě si uvědomuje, že i pro něj jednoho dne nastane okamžik zásadního rozhodnutí. Kterou ze tří možností duchovní cesty zvolit? Poskytneme mu k tomu ještě další informace.

Rozhodnout se vědomě pro Temnou stezku je pro většinu rozumně uvažujících bytostí naprosto nepřijatelné. Taková volba je příležitostí jen pro temné špičky, pro bytosti bez citů, bytosti naprosto morálně zvrácené, které již mají velmi blízko k vrcholu temné evoluce.

Jenže mnozí další po Temné stezce kráčejí, aniž by to tušili. Zvolili si ji na nevědomé úrovni tím, že na sebe nechali dobrovolně působit celou řadu nepříznivých temných vlivů z okolí – nevhodné šatstvo a doplňky oblečení (například magicky ovlivněné prsteny, náramky, přívěšky), tetování, piercing, nevhodnou hudbu, nevhodné filmy, zatemněnou literaturu. Nebo tím, že běžnou součástí jejich života se stalo kamuflování, zakrývání pravé podstaty věcí, lži, snaha o manipulování druhých bytostí a jejich ovládání, různé formy násilí na druhých bytostech – fyzické, psychické, sexuální násilí, apod.

Pokud celkové množství těchto nepříznivých vlivů překročí u člověka určitou hranici, která je pro každého člověka jiná, pak se ten člověk stane aktivním spolupracovníkem temné strany světa, aniž by o tom měl tušení. Začne kolem sebe rozšiřovat temné energie, začne energeticky parazitovat na druhých bytostech, mnohdy energeticky vysává právě své nejbližší v rámci rodiny. A přitom třeba o duchovní pozadí světa a situace v něm probíhající nejeví nejmenší zájem.

I toto je způsob, jak se spolehlivě dostat na Temnou stezku – duchovní pasivita spojená s dobrovolným vystavováním své bytosti řadě nepříznivých vysoce zatemněných vlivů. Které jsou lidem předkládány a doporučovány prostřednictvím reklam a dalších lákadel. Nebo duchovní pasivita doprovázená vysoce neetickými způsoby jednání vůči druhým lidem.

Pro běžného člověka, který pro sebe hledá tu správnou duchovní cestu, pak zbývají pouze dvě možnosti: Astrální duchovní cesta, což je vlastně totéž, co na mnoha jiných místech označujeme jako Stará duchovní cesta. A druhou možností je Duchovní cesta Světla reprezentovaná Novou duchovní cestou. Vedou obě tyto cesty nakonec ke Světlu? Je jedna z nich rychlejší a druhá třeba pomalejší? Nebo je tomu snad úplně jinak?

Podrobným rozborem těchto dvou možných duchovních orientací člověka se budeme zabývat v následujícím pokračování 67B. Tři možné duchovní orientace člověka II. Tam najde čtenář odpovědi na tyto a další podobné otázky. Ve třetí části 67C. Tři možné duchovní orientace člověka III  budou uvedeny konkrétní příběhy.

© Jiří Novák, prosinec 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 180
 • 22
 • 21
 • 20
 • 21

Celkový počet hlasů: 264