Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VIII: 90 - 99 | 90A. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho I

90A. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho I

Jiří Novák Vloženo 25.12.2020
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková


Kdo je Clemens Kuby? Život nás váže na lineární strukturu času. Nakolik můžeme ovlivnit minulost a budoucnost? Ke Kubyho modelu Mental Healing. Pojmy Duch, Duše a Tělo, jak je používá Kuby. Naše volba při přejímání informací. Kuby píše o našem vnímání pěti smyslů. Náš rozum můžeme použít k tomu, abychom přetvořili svět. Pět obrazů člověka, jak je popisuje Clemens Kuby. Připravenost k provádění metody Mental Healing. V jaké situaci je bezpečné aplikovat metodu Mental Healing?

Kdo je Clemens Kuby?

Úvodem ocituji úryvky z obálek tří Kubyho knih o sebeléčení:

Z obalu knih Mental Healing - Tajemství sebeléčení a uzdravení  a  Zázračné zdraví - návod k jinému myšlení:

Jedny z nejdůležitějších otázek našeho života znějí: Jak se mohu uzdravit? Jak je možné si udržet trvalé zdraví?

Clemens Kuby (1947) je světově proslulý německý režisér, nositel řady filmových cen a autor ojedinělé řady knih, které vycházejí česky v nakladatelství Eminent.

Je uznávaným evropským expertem na problematiku mentálního léčení, uzdravovacích procesů spuštěných a podporovaných silou naší mysli. Díky své dlouholeté zkušenosti a zázraku tzv. spontánního uzdravení, který sám zažil, dokonale pochopil, že pozitivní změny a procesy sebeléčení se uskutečňují duchovní cestou.

Sám se vyléčil z ochrnutí způsobeného přerušením míchy a nyní využívá toho, co se během let dozvěděl o procesech samoléčení a o svém vlastním uzdravení. To, co po dvě desetiletí považoval za zázrak, nyní rozšifroval a rozvinul v metodu, která ukazuje i ostatním lidem cestu k jejich samoléčebným silám.

Mnoho let navštěvoval šamany a léčitele po celém světě a vytvořil úchvatný dokumentární film a stejnojmennou knihu o duchovním léčení Na cestě do sousední dimenze.

Metoda, kterou popsal v zasvěcených publikacích o sebeléčení, nabízí způsoby, jak dosáhnout životní proměny a osvobození od tělesných, psychických, pracovních, finančních a vztahových problémů.

Clemens Kuby: „Věříme, že svět musí být za každou cenu řízen naším rozumem. Jenže ten je omezen prostorem a časem a zvládne jen určité úkoly. Pro pochopení plnosti života ve vztahu ke kosmickému bytí potřebujeme intuici. A té se nejlépe naučíme díky mentálním léčebným procesům.“
 

Z obalu knihy Léčení - Zázrak v nás:

Společně se svou manželkou Astrid Kuby založil Evropskou akademii pro procesy samoléčení (SHP®), která slouží k dokumentování a publikování nejrůznějších nemedicínských léčebných metod. Je odrazovým můstkem pro ty, kteří se chtějí naučit léčit se vlastními silami nebo si zachovat zdraví, a vzdělává experty, kteří vedou ostatní k tomu, aby si dokázali pomoci sami.

Každá doba bez ohledu na situaci je příležitostí k tomu, aby každý člověk převzal odpovědnost za své léčení a zdraví. Osud Clemense Kubyho a mnoha dalších lidí dokazuje, že zdraví je především otázkou rozšíření vědomí. Autor dnes praktikuje tento poznatek se stovkami účastníků svých seminářů a má přitom vynikající výsledky.

Tato kniha vás krok za krokem dovede k vaší vnitřní samoléčebné síle. Během její četby a prožívání jejího obsahu odhalíte netušený léčebný potenciál. Pochopíte, že vyléčení leží v nitru každého člověka – a tedy i ve vašem. Všechny zkušenosti, které v procesu samoléčení získáte, budou vaše vlastní. Dodají vám odvahu a důvěru, propůjčí vám sílu a svobodu. Můžete začít, třeba hned teď. 

Život nás váže na lineární strukturu času
 

Clemens Kuby ve své knize Zázračné zdraví-návod k jinému myšlení píše o našem vnímání světa: Vysvětluje, že my, co žijeme ve hmotě, máme lineární hmotný model světa. Ten je charakteristický tím, že čas plyne na přímce. Minulost už byla, současnost je teď a máme možnost si ji nějakým způsobem tvořit, budoucnost teprve bude. 

Naproti tomu kvantová fyzika vnímá svět jinak. Má jakoby rozostřené vnímání. Vychází z principu neurčitosti. Částice je tady nebo támhle, nikdo neví přesně kde. Podle principu neurčitosti není možné přesně změřit současně polohu částice a rychlost jejího pohybu. Známe-li přesně jedno, druhé je rozmazáno do neurčitosti. Změříme-li třeba přesně rychlost jejího pohybu, nemůžeme určit, v jakém místě právě je. Vědomí pozorovatele – člověka – ovlivňuje chování částic, a to dost zásadně. Naše očekávání ovlivňuje chování mikroskopických částic – elektronu, fotonu, dalších. Jde o známou věc, že pozorovatel ovlivňuje svým vědomím realitu kvantového světa. Někteří badatelé z toho usuzují, že stejnou možnost máme my lidé i ve hmotě vůči běžným hmotným situacím. Například film Tajemství a některé publikované články se zabývají tím, že můžeme kompletně měnit realitu. Není to ovšem vůbec jednoduché, odkazuji na naše články 86D. Pozitivní myšlení a prohlášení I a 86E. Pozitivní myšlení a prohlášení II.

Problém je v tom, že já jako člověk vůči kvantové miniaturní realitě vystupuji jako obrovské vědomí. Mohu to vzít přes hmotnost. Hmotnost člověka je pro jednoduchost 100 kg, hmotnost protonu je 1,7x10-27 kg. Hmotnost člověka vůči protonu pak lze vyjádřit přibližně poměrem 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000:1 (to první číslo má 29 nul). Já člověk proto představuji obrovský komplex vůči elementární částici. Proto i moje myšlenka má obrovskou tvořivou sílu vůči této částici a dokáže ovlivnit to, co se s částicí děje a bude dít. Naproti tomu já vůči stolu vystupuji jako 1:1. Moje myšlenka proto nemá dostatečnou sílu na to, aby přímo pohnula stolem. Mohu ovlivnit chování fotonu, ale ne chování stolu. Podobnou pozici vůči nám lidem má třeba planeta Země nebo Vesmír – Kosmické vědomí. Hmotnost Země je přibližně 6x1024 kg. Poměr hmotnosti Země vůči člověku je pak 60.000.000.000.000.000.000.000:1 (za číslem 6 je 22 nul). Také Země, a tím spíš i vesmír, vystupují vůči nám lidem jako nepředstavitelně obrovská síla. A ta může s námi rozhodně něco udělat. V jediném okamžiku může zásadně ovlivnit, změnit naši realitu.

Někteří čtenáři mohou namítnout, že porovnávám nesouměřitelné veličiny – hmotnost bytosti, entity či objektu vůči tvořivé síle myšlenky určitého vědomí. Nicméně hmota i myšlenka jako tvořivá síla představují určitou energii. Zkušenosti na cestě čistého světelného vzestupu nás přesvědčují o tom, že síla čistého tvoření člověka, bytosti vůči hmotě, vůči hmotným bytostem či předmětům vychází z tvořivé síly Přírody, které jsme součástí. Více o tom bylo v naší poslední Knize 4: Cesta ke světelnému vzestupu, Kapitola 4: Čisté světelné tvoření versus magie, str. 55.  Logicky je tato tvořivá síla nějakým způsobem úměrná kvalitě a pevnosti uzemnění bytosti ve hmotě. Neboli nakolik je vyladěna ve hmotném životě, nakolik vnáší do svého hmotného života čisté světelné principy. A do jisté míry také tím, jak velkou součástí Přírody je, měřeno například hmotností, velikostí apod. Podotýkám, že tyto úvahy se týkají tvořivé síly čistého světelného vzestupu. Zcela jiným způsobem je odvozována tvořivá síla adepta magie a magického systému, na který je napojen.

Naše myšlenka sice přímo jen nepatrně ovlivní realitu, ale můžeme si pomoci tím, že myšlenku budeme posilovat. Ne magií. Ale můžeme ji posílit opakováním, výrazně pozitivní silnou emocí.

Ve svém životě zde ve hmotné rovině potřebujeme brát v úvahu, že život nás váže na lineární strukturu času, i když nejsme materialisté. Ale pokud jsme duchovně založeni, máme tu výhodu, že používáme intuici, máme duchovní komunikaci. A ta intuice nám umožní sledovat minulost a částečně i budoucnost. Kvantová fyzika tvrdí, že minulost, současnost, budoucnost, to vše existuje v tomto okamžiku. Běžný člověk se ale nemůže napojit na minulost a budoucnost stejně, jako vnímá současnost. Žije v lineárním čase a minulost pro něj už byla, zatímco budoucnost ještě nenastala. Duchovně založený člověk je schopen sledovat přes duchovní komunikaci minulost, ale nemůže ji měnit.


Nakolik můžeme ovlivnit minulost a budoucnost?
 

Zajímalo mne, co se vlastně děje při přepisování minulosti metodou Clemense Kuby. Na položenou otázku se mi ozvala jakási duchovní síla (instituce) hodně vysoko, která odpovídá za hranice dimenzí, za strukturu času apod.

Řekla mi, že pro nás je minulost pevná na 98 %.
Např. pohádali jsme se s otcem. Nemohu zajistit, abych se s ním tehdy v minulosti toho dne nepotkal. Ale mohu změnit v duchovních rovinách své bytosti, obvykle ve svých vnějších energetických tělech, otisk (záznam) průběhu toho rozhovoru. Mohu z toho negativního průběhu udělat pozitivní. To je princip metody Mental Healing Clemense Kubyho. Pomocí této metody můžeme určitým způsobem ovlivnit otisk dávné reality do našich pamětí. Samotný průběh dávné události tím ale nezměníme. Změníme pouze energie, které v nás ta dávná událost zanechala. 


A co budoucnost? Moji budoucnost mohu ovlivnit z 85 %. Pouze zbývajících zhruba 15 % je vázáno na prostředí, na lidstvo. Například chystá-li se katastrofa, pak zvířata den před katastrofou opustí území, které bude poškozeno. Vědí to, jsou napojena na energie přírody. (Viz případ tunguzské katastrofy.) My to můžeme také tušit. Když budeme duchovně komunikovat a budeme v napojení na energie Přírody. Uvádí se, že duchovně vyspělé bytosti věděly, že čeká Atlantidu katastrofa a přesunuly se včas do Egypta.
Takže z 85 % mohu ovlivnit svoje budoucí události, ale z 15 % jsem vázán na karmu místa, karmu národa, karmu lidstva. A pokud nebudu slyšet impulsy, pak ta karma na mě dopadne.
Ale pokud jde o celkové události, jestli katastrofa ano nebo ne, tak tady toho mnoho nezměníme, protože tady rozhoduje karma lidstva. Nemohu tu událost zastavit, nemohu katastrofu zrušit nebo zajistit, aby se nestala. Ale pokud budu v napojení, mohu zajistit, abych já tu katastrofu přečkal.

Musíme vycházet z toho, že jsme vázáni oběma modely – jak lineárním, že ten čas nám plyne, tak také duchovním, že máme určité možnosti dozvědět se, co bylo dříve a očekávat, co bude později. Ale musíme dávat pozor, aby nás ta současnost nepohltila. Proto čteme noviny jen přiměřeně, zprávy totéž. Potřebujeme věnovat více pozornosti duchovní komunikaci, naší duchovní cestě, světelnému vzestupu, karmické očistě. Potřebujeme, aby hmotné a duchovní bylo v našich životech vyvážené. Abychom nežili ve vzduchoprázdnu, kdy nevíme, že kolem je nějaká pandemie apod. Měli bychom vědět, co se kolem nás děje, v jakém světě žijeme. A pokud jsme napojeni na určité informace, aby to byly informace popisující realitu pravdivě. Abychom nehltali vychýlené informace, že celá pandemie je výmysl. Že přece nikdo neumřel. Že si to vymysleli, aby v nás vyvolali chaos apod. Neměli bychom ani připustit, aby nás negativní informace o realitě naprosto pohltily, aby nás ovládl strach a obavy z budoucnosti. 

Ke Kubyho modelu Mental Healing


Kuby používá pojmy Duch, Duše a Tělo. Používá je ale více nebo méně posunutým způsobem oproti tomu, jak je to běžné v ezoterice, nebo jak tyto pojmy používáme my v textech zaměřených na Novou duchovní cestu. Proto připomenu, jak to říká Kuby:

Duch – univerzální, všeobjímající a všeprostupující vědomí. Můžeme si to představit jako nějaké Univerzum anebo Vesmír nebo můžeme připustit, že jsou i nad Vesmírem další světy. Čili je to všechno, co nás obklopuje. Je to přítomno v každé částečce. Do jisté míry to na nás působí.
Duch je vše, to všeobjímající, neviditelné kolem nás. Jsme toho součástí a ono to na nás působí.

Duše – individualizovaná část Ducha. Jako když vezmu z toho oceánu nekonečné energie šálek a naliju ho do nějaké formy. Ta forma je naše tělo. Duše je individualizovaný kousek univerzálního vědomí a tělo je nádoba pro tu duši.
Duch je třeba Příroda, Vesmír, karmická instituce. Jako Duši si mohu představit moje Vnitřní Já.

Tělo – to, co vnímám ve hmotě.

Rozum – je vázaný na materialismus a odpovídá mu levá hemisféra mozku. Zatímco duchovní vnímání je orientováno na pravou hemisféru.
Ovšem tento koncept nevnímám jako úplně správný. Více o tom bude v druhém díle tohoto textu. 


Naše volba při přejímání informací

Neměli bychom přebírat automaticky to, co říkají ostatní lidé. To je to společenské nebo všeobecně uznávané vědomí. Což je dnes obvykle materialismus a to, co se týká jen našeho hmotného těla. Když to vezmeme prostorově podle běžných modelů struktury hmoty a elementárních částic, pak hmota zabírá jen necelé 1 % reality a ten zbytek, duchovní „nic“, vzduchoprázdno, více než 99 %.

Komentář JN: Nepřijímejme jako pravdu všeobecné mínění. Nezkoumejme, co kdo řekne. Co si o vás budou myslet, co o vás řeknou. Neměli bychom se stále ptát, co říkají ostatní lidé. My jsme Příroda. Měli bychom se ptát, co říká Příroda na to, co děláme. Jestli je to správné. Ptejme se Přírody, Planety, Vesmíru. A ptejme se přes naše Vnitřní Duchovní Já. To je to, co bychom měli zkoumat.


Kuby píše o našem vnímání pěti smyslů


To, co předkládá materialistický model a náš mozek, sestává z 90 % z víry, charakterů, předsudků, očekávání a z toho, co se píše v novinách a na internetu. Takže naše smysly vlastně nevnímají realitu, ale vnímají a potvrzují jenom naše předsudky. (Například, když mi řekne někdo, že žádný duch neexistuje, tak si to běžný člověk potvrdí, protože ducha nikde neuvidí. Jiný naopak duchy vnímá a je to pro něj realita.)
Berme to tak, že u materialisty představuje 90 % jeho poznatků víra, všeobecné mínění a vše další, co mu mozek převzal z okolí nebo sám vytvořil. A to vnímání, které mu něco říká, to není přesným obrazem reality.
Pro nás je proto důležité vnímat i duchovní pozadí, duchovní příčiny. Jedině tak můžeme svůj život změnit. Pokud se ovšem budeme informacemi z duchovního pozadí řídit.


Náš rozum můžeme použít k tomu, abychom přetvořili svět
 

Na počátku byl nápad (myšlenka). Některé nápady dokázal náš rozum převést do tvaru plá­nu či projektu (slovo). A některé projekty jsem vlastní vůlí, například činností svých rukou, realizoval v praxi (čin): napíšu knihu, postavím dům, zasadím strom. Myšlenka – slovo – čin. To je třístupňový tvůrčí proces, kterým vznikají nejen jednotlivé předměty, objekty či systémy, ale také odrůdy rostlin a plemena zvířat, tedy i živé bytosti ve Vesmíru. To je proces, kterým člověk mění realitu tohoto světa.

Mozek je velmi důležitý prostředek, abych ty věci dokázal realizovat. Ale potřebuji duchovní vnímání, abych přijímal správná rozhodnutí. Víme, že když používáme špatné informace, tak může rozum pomocí těch informací vytvořit nesmyslné projekty nebo třeba vyvolat nemoc. Bude nám špatně. Protože se poddáváme chaosu a máme strach z toho, že nás něco, ta nemoc, ovládne.
Informace mohou pokazit zdraví, ale naopak mohou zdraví také obnovit, zachránit. Informace mohou opravit zdraví, pokud najdu příčiny, pochopím je, porozumím jim a začnu dělat změny ve svém životě. Nestane se to tím, že to za mne někdo udělá. 

Pět obrazů člověka, jak je popisuje Clemens Kuby
 

Následující citace jsou převzaty z knihy Zázračné zdraví - návod k jinému myšlení, str. 28 - 29 (obdoba je v knize Mental Healing - Tajemství sebeléčení a uzdravení, str. 48 - 50):

Clemens Kuby: „Existuje nekonečně mnoho možností, jak kategorizovat filozofie, jejichž prostřednictvím člověk vnímá sebe a svůj svět. Následujících pět kategorií vám umožní blíže určit svou úroveň vědomí. Položte si otázku: Který obraz člověka mám ve svém nitru? Bez vyjasnění této otázky je další rozvoj spíše náhodný. Začněme tím nejhrubším obrazem člověka:

 • Při hrubohmotném obrazu člověka se postupuje čistě mechanicky, například v chirurgii. Ta se během 120 let mimořádným rozvojem zručnosti propracovala z léčitelské pozice pod úrovní lazebníků mezi špičku medicínských intervenčních opatření. V chirurgickém myšlení se člověk podobá stroji, který je možné opravovat a částečně mu i vyměňovat součástky. Lékař hovoří o otěru a opotřebení, o špatném výchozím materiálu atd.“

Komentář JN: V tomto čistě hmotném mechanickém pojetí je bytost člověka redukována na jeho hmotné tělo. Člověk je zde chápán jako stroj, který je možné opravit, vadné součástky nahradit jinými atd. Lékař je pak opravář, stavitel, který to nové vytváří.

 

 • Clemens Kuby: „Poněkud jemnohmotnější je biochemický obraz člověka. Z tohoto úhlu pohledu se člověk určitým způsobem podobá laboratoři, v níž vznikají a přeměňují se chemické látky. U buněk se sleduje vstup a výstup a ovlivňuje se přírodními a/nebo umělými substancemi. Toto myšlení sdílejí farmaceuti a většina lidí na zeměkouli, nejen lékařů.“

Komentář JN: Zde už jsou uvažovány i přirozené pochody probíhající v těle člověka. Opět ale víceméně mechanicky. Uvažuje se v prvé řadě o tom, jak tyto pochody vylepšit nejrůznějšími uměle dodanými látkami. Tato oblast je doménou farmaceutických koncernů, jejich hlavním motivem fungování obvykle bývá zisk. To vnáší do této oblasti nebývalé množství temných levotočivých bioenergií, které doprovázejí většinu takových zásahů do života člověka. Takže to, co na jedné straně může pomoci, pak na druhé straně skrytě škodí. Člověk dovedený k trvalé konzumaci léků se stává rukojmím farmaceutických koncernů. A rukojmími jsou i někteří lékaři povzbuzovaní těmito koncerny ke spotřebě určitých léků pro své pacienty.

 

 • Clemens Kuby: „Na ještě jemnohmotnější úrovni je člověk považován za energetickou bytost. Tento obraz člověka je rozšířen u více než jedné čtvrtiny lidstva – hlásí se k němu především 1,5 miliardy Číňanů a většina ostatních obyvatel Asie, ale dnes již i mnoho lidí ze Západu. Podle této filozofie lze člověka zredukovat na 4 nebo 5 hlavních energií, které se nacházejí v rovnováze, když je člověk zdravý. K těmto léčebným metodám je možné počítat mimo jiné i homeopatii, protože v homeopatických přípravcích se nepodávají žádné prokazatelné chemické látky, ale člověk je ovlivňován energetickým způsobem.“

Komentář JN: Tradiční čínská medicína je srovnání s dnešní medicínou blíže ke skutečným příčinám nemocí. Stále ale jde jen o určitý model, který se snaží napodobovat a tím současně i zjednodušovat fungování přírodních procesů. Nejde ještě o respektování přírodních pochodů v jejich původní komplexnosti a šíři. Čínská tradiční medicína vychází z živlového popisu světa, má tedy základ společný s magií.
 

 • Clemens Kuby: „Homeopatie se svými vyššími potencemi dostává na ještě jemnohmotnější úroveň, na níž se na člověka pohlíží jako na informační bytost a k jeho léčení není potřeba „nic“ jiného než dodávat tělu náležitě léčivé informace. Od potence D 25 nebo dokonce D 60 se totiž už nedá hovořit o substanci, látce či energii. Stupeň zředění takovýchto přípravků odpovídá poměru jedné kapky účinné látky k množství vody v oceánu. Tím, co působí, může být v takových případech jedině informace, která je s účinnou látkou spojena. 
  K těmto ryze duchovním formám léčby patří i všechny rezonanční terapie, při nichž se nepodávají žádné látky, nýbrž pouze frekvence (například původní ruský přístroj Prognos a následné přístroje od něho odvozené). Frekvence se při tomto použití vybírají podle informačního spektra. Nová homeopatie proto důsledně pracuje už jen se symboly, které se pacientům malují na kůži, a s placebem, které pouze přenáší informační obsah léku. Ve hře přitom nejsou žádné chemické látky. Informační medicína je nelátková, a patří tedy do kategorie duchovního léčení.“

Komentář JN: Takto pracuje hlavně homeopatie a magie – za podstatu léčby považují dodání informací. Například mág tvrdí, že nepotřebuje hmotnou výživu, že sejme informaci z výživy, dodá ji do člověka a funguje to. Není to pravda. Protože naše tělo je hmotné a zatím nikdo neprokázal, že by šlo pouhou energií zajistit obvyklou regeneraci buněk. A výživa „pránou“, tedy pouhou energií (neboli brethariánství)? Je založena na magickém parazitování na jiných bytostech a dalších formách života. Pokud jde o přístroje zajišťující umělé energetické terapie (v Česku například Zapper, Bicom a další), vnímáme je podobně jako čínskou medicínu, magii, homeopatii jako prostředky, které jdou jednoznačně proti světelnému vzestupu. Jakákoliv forma léčby by ale naopak měla duchovní situaci člověka z pohledu Světla zlepšovat. Žádná z výše uvedených metod proto není použitelná pro stabilní a trvale udržitelnou světelnou evoluci.
 

 • Clemens Kuby: „Čistě duchovně-duševní obraz člověka, při kterém se nepoužívají žádné prostředky (žádné přístroje, globule, vůbec nic), působí v duševní rovině. Nepodávají se žádné látky – ať už jakékoliv potence nebo frekvence -, ani se neprovádějí žádné fyzické zásahy nebo fyzioterapie. Neexistuje zde žádný nosič informace. Všechny nezbytné informace člověk získává ze své komunikace s duší. Duše je přitom definována jako kontinuum bez začátku a bez konce a tělo jako dočasný výraz duševního stavu. Tento obraz člověka je základem Mental Healing.“

Komentář JN: Jde vlastně o totéž, co v našich textech a knihách označujeme jako duchovní pohled na svět. Toto je nejvyšší forma vnímání světa a své bytosti. Nepoužíváme žádné přístroje, žádné umělé prostředky, žádné chemické látky, jen čistou hmotnou výživu s doprovodnými světelnými bioenergiemi. Komunikujeme s naším Vnitřním Já (podle Kubyho s duší), komunikujeme s Přírodou, Planetou Zemí, Kosmickým vědomím (podle Kubyho s duchem). Fungujeme jako člověk, který žije plnou svou bytostí, nejen hmotným tělem, ale i duchovními rovinami své bytosti.
 


Citace z knihy Mental Healing - Tajemství sebeléčení a uzdravení, str. 49 - 50:

„Duše je přitom definována jako kontinuum bez začátku a bez konce a tělo jako dočasný výraz duchovního jsoucna.

Změna obrazu člověka od jednoho stupně vědomí ke druhému představuje velký evoluční proces vývoje lidstva. Člověk tak nalézá spiritualitu v hmotě a usmiřuje se s ní. Jinými slovy: Na hrubém stupni vědomí na úrovni školské medicíny se hmota ničí, manipuluje se s ní, bojuje se proti ní, odstraňuje se nebo se uměle nahrazuje. Teprve když jsme do jisté míry „nuceni“ léčit se sami, protože nám žádná jiná metoda nepomohla, stává se hmota (tělo) naším přítelem, protože ji bereme jako výraz svého myšlení.

Když se hmota (tělo) změnou myšlení osvobodí od bolesti a utrpení, je usmíření završeno. Samozřejmě ale ne na věčné časy, protože se neustále dále rozvíjíme, a proto jsme na dalším stupni vědomí znovu vyzýváni k tomu, abychom rozpoznali duchovní příčinu svého materiálního symptomu a odpovídajícím způsobem ji duchovně odstranili. Ve smrti této výzvě samozřejmě neujdeme. Předtím jsou možné kompromisy, přestože v žádném případě nevedou k cíli. Kompromis nastává, když není (nemůže být) překonán odpor vůči rozpoznání duchovní příčiny. Tento odpor může mít naprosto rozdílné důvody.

ČLOVĚK JE TÍM, ČÍM SI MYSLÍ, ŽE JE.“
 

Komentář JN:

Lidé potřebují dojít ve vnímání světa a sebe samých co nejdále, ideálně až k pátému obrazu. Mnozí z nich se ale brání dospět až k duchovnímu pohledu na svět. Obávají se, že budou postaveni tváří v tvář vlivům, kterým nerozumí. Které mohou být i strašidelné, až nebezpečné.

Právě Kubyho metoda Mental Healing otvírá lidem zážitky, situace, o kterých nechtějí slyšet. Různá traumata z minulosti ve vztahu k jiným lidem. Nevyřčené a nedořešené křivdy apod. Něco, co si hluboko uvnitř sebe uložili a dlouhá léta se vyhýbají dořešení takové situace. Nechtějí o tom hovořit, nechtějí se tím zabývat, a přesto je to uvnitř tíží, ovlivňuje. Může to mít zásadně nepříznivý vliv na jejich zdraví. Jakákoliv zmínka o určitém tématu může být pro ně být bolestivá, nepříjemná. Proto se zdráhají to téma otevřít. Naopak se dokonce mohou snažit takové zážitky trvale zablokovat.
Pokud Kubyho metodou přepíšeme jednu extrémně zásadní událost, počítejme s tím, že se budou obnažovat další bloky.

Ale jak píše Clemens Kuby: „Nestačí přát si zdraví, je potřeba se pro to zdraví rozhodnout a jít do akce.“
 

Připravenost k provádění metody Mental Healing
 

Při používání metody Mental Healing je vždy bezpečné, pokud ji budu provádět pod vedením zkušeného terapeuta. Pokud chci tuto metodu využívat sám, je potřeba si uvědomit, že je nezbytné, aby u mne byly splněny určité předpoklady:

 • Potřebuju umět navázat kontakt s duchovním pozadím, se svým Vnitřním Já, s Přírodou.
 • Potřebuju se dokázat zeptat na příčiny, proč mám ten a ten problém.
 • Potřebuju požádat Přírodu, aby mi třeba obnažila určité situace z minulosti. Například když nám někdo něco provedl.
 • Potřebujeme poté dané situaci z minulosti správně porozumět. Rozpoznat svou úlohu, pochopit, co jsme měli udělat jinak. A pomocí metody Mental Healing se pokusit přepsat pocitovou náplň té situace, jednotlivá slova. (Ne tu událost.) Například z agrese udělat omluvu.
 • Mental Healing je pro jednotlivce, kteří jsou připraveni a schopni převzít zodpovědnost každý sám za sebe. K tomu čím dál více na cestě světelného vzestupu směřujeme.


V jaké situaci je bezpečné aplikovat metodu Mental Healing?
 

 • Člověk, který je v zásadních věcech srovnaný, je na světelném vzestupu a jde dopředu.
 • Měl by být v dostatečně stabilní situaci v karmické očistě. Ne kousek od duchovního pádu mimo frekvenční mantinely Nové duchovní cesty.
 • Požádat vždy Spojené Síly Světla o světelné vedení při duchovním psaní.
 • Nesnažit se o přepisování minulosti v situaci, kdy se nám obnaží silně nepříznivá karmická vrstva a jsme vychýlení. K tomu dochází, když nevydáváme kompletně obnaženou starou duchovní výbavu a vazby. Máme proto snížené vyladění a vztlak na světelný vzestup. Za takových okolností nemůžeme ani spolehlivě duchovně komunikovat. Může na nás působit naše ego. A touha, že něco musíme přepsat, může být dokonce tak silná, že pak můžeme na nevědomé úrovni přijmout magii z karmických vrstev a použít ji k násilnému přepisu minulosti.
 • Mít v pořádku výživu, po stránce hmotné i bioenergetické.
 • Mít dobrou duchovní komunikaci.
 • Být dobře uzemněný ve hmotě. Dokázat si ve většině situací udržet správnou rovnováhu mezi rozumem, emocemi, intuicí a případným duchovním vnímáním.
 • Naopak nedoporučujeme používat tuto metodu samostatně bez zkušeného terapeuta lidem v pádu se zbytkovým duchovním vnímáním. Protože oni často nedokážou rozlišit skutečnou intuici od vjemů virtuálních realit, které jim podsouvají zatemněné systémy na ně napojené.Tento článek bude pokračovat druhým dílem.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.

© Jiří Novák, prosinec 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 134
 • 10
 • 9
 • 10
 • 6

Celkový počet hlasů: 169