Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací

47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací

Jiří Novák Vloženo 9.12.2011
Jiří Novák

Někteří z příznivců našich stránek využili příležitost, se kterou se setkali. Většina příznivců si však doposud ponechala některá dogmata, teze, metody a návyky ze Staré cesty. I ponechání si jediné metody Staré cesty však člověku zabrání dostat se na vzestup. Každá změna cesty vyžaduje vynaložení značné energie nezbytné pro překonání odporu setrvačnosti starého. Postupnou změnu lze provádět pouze při dostatku času. V období probíhajícího zlomu změny musí být zásadní a okamžité. Stará duchovní cesta byla dříve jedinou možností. Snaha o využívání informací z dávné minulosti nám však v novém vývoji nepomůže. Protože místo poučení to vede k opakování chyb všech dávných civilizací. Vlastní dobré duchovní vnímání často brání člověku přijmout bez výhrad nové odlišné a průlomové informace. Jakákoliv revize čistých principů NDC z  pozice principů Staré cesty nezajišťuje světelný duchovní vzestup.

Příznivci našich stránek, kteří dokázali využít novou příležitost

Mnozí z příznivců našich stránek se jednoho dne osobně ozvou a ptají se nás, jak jsou na tom. Jak to vypadá s jejich světelným vzestupem. A poté, co dostanou od nás zprostředkované hodnocení od Přírody a další pokyny, co dál dělat, mnozí z nich skutečně směřují jednoznačně za svým cílem dostat se na světelný vzestup. A přitom naplno důvěřují našim informacím. Přijímají předkládaná doporučení a mění své životy v tom směru, jak o tom na našich stránkách píšeme. Případně nás požádají o pomoc s odbouráním stahujících vazeb a s nastartováním samotného světelného vzestupu a přirozené karmické očisty. To je to pravé využití příležitosti, kterou informace na našich stránkách předkládají lidem. Jednotlivci se tedy k Nové cestě skutečně přidávají. Není jich velké množství. Zatím stále ještě jde o rozhodnutí jednotlivců, nikoliv o masová rozhodnutí celých skupin pozemské populace. Protože drtivá většina duchovně probuzených zatím váhá s přijetím nového bez výhrad.

Většina příznivců našich stránek si však chce ponechat některé návyky Staré cesty

Tento a následující články 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně, 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti jsou určeny především pro širokou většinu těch dalších, kteří se sice také považují za příznivce našich stránek. Naše texty se jim líbí, rádi je čtou, pozitivně je hodnotí. Cítí, že je naše texty vnitřně oslovují. Ale celkově lze o nich říci, že naše informace nepřijímají úplně bez výhrad. Protože pokud by tak učinili, již by dávno začali den za dnem podle návodů na stránkách pracovat na posílení světelného základu své bytosti. A hledali by cesty, jak se dostat na vzestup. Zbývající článek tohoto tématu 47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já odpovídá na řadu otázek týkajících se pojmu Vnitřní Duchovní Já na Nové duchovní cestě.

Místo toho si ponechávají část návyků, metod, principů z dřívějších dob, které i v dnešní době považují za správné. A to je z pohledu cesty čistého světelného vzestupu zásadní chyba, která jim znemožní, aby příležitost kontaktu s novými informacemi na našich stránkách dokázali přijmout a využít. Protože to nové s ponecháním části starého už nefunguje. A proto jsem otevřel toto téma obsahující několik článků, abych vysvětlil proč.

I ponechání si jediné metody Staré cesty zabrání člověku dostat se na vzestup

Proč jsou zásadní teze, návyky, metody a principy duchovní práce, nebo i osobní vazby v duchovní komunikaci na původní duchovní instituce a informační zdroje Staré duchovní cesty, tak nevhodné? Proč stačí, aby si člověk ponechal třeba i jediný nevhodný návyk ze Staré cesty a na stabilní světelný vzestup se pak už nelze dostat? V čem především je Stará duchovní cesta se svými principy, metodami a návyky tak nevhodná a pro dnešní vývoj nevyhovující? Proč jakákoliv jednotlivá metoda Staré cesty brání člověku ve skutečném světelném vzestupu?

O tom jsem toho napsal již mnoho například v textu  20A. Největší omyly Staré duchovní cesty. Přesto se však k tématu Staré duchovní cesty a jejím vlivům na dnešní vývoj ještě jednou vracím v tomto dalším tématu 47. Protože v dnešní době nám přicházejí další nové informace o nepříznivých vlivech Staré cesty na dnešní vývoj.

Situace, ve které se dnes nacházíme

Připomeňme si znovu situaci, ve které se dnešní lidstvo nachází:

Celkový vývoj vyžaduje čas od času nahrazení starého novým. Staré způsoby, metody, principy, návyky potřebují uvolnit místo novým metodám. Aby u člověka, civilizace, instituce, nedošlo ke stagnaci na světelné cestě nebo dokonce k následnému propadu. Aby mohli pokračovat ve vývoji dál. Jenže vývoj každého celku i každé jednotlivé bytosti určitým směrem, třeba i směrem naprosto nevhodným z pohledu Světla, má obrovskou setrvačnost.

Například vývoj civilizace představuje doslova vlak s miliardami vagonů, který se řítí stabilní rychlostí určitým směrem. Na to, aby vlak uhnul jiným směrem a přitom aby nevykolejil, nepřevrátil se, potřebuje nejprve zpomalit, zbrzdit nastoupené tempo a poté na výhybce odbočit novým směrem. K tomu je však potřeba vynaložit obrovské množství energie, protože síla setrvačnosti vlaku je nesmírná. Kde vzít tu energii? Je potřeba dát dohromady dostatek energie, síly, dobré vůle těch, co mají právo do vývoje mluvit i těch všech ostatních, kterých se to týká.

Varovných impulsů vyzývajících ke změně si málokdo všimne

Pokud je dostatek času, změnu je možné provádět postupně. Civilizace samozřejmě dostává včas s velkým předstihem, ještě dlouho před dosažením kritického bodu ve vývoji, náznaky k tomu, že je potřeba provést zásadní změny v nastoupené cestě. Jenže těch náznaků si obvykle někdo všimne jen výjimečně. Hlas osamělého však nebývá vyslyšen. Nikdo z těch, kteří by měli více možností dovést civilizaci ke změně, nepovažuje tento osamělý hlas za podstatný. A tak všichni pokračují v klidu dál nežádoucím směrem. Tlačí je setrvačnost starého.

Na toto téma přece bylo v poslední době natočeno mnoho katastrofických filmů. Lidé ani netuší, jak jsou takové filmy pro dnešní vývoj aktuální. Blížící se výbuch sopky, hrozící drtivá epidemie, nebezpečí tornád, možnost obrovských klimatických změn – obvykle o tom vždy někdo předem věděl. Na základě svých životních zkušeností dokázal předem odhadnout, co se bude dít. Stál však proti většině. Stál osamocený proti těm, kteří měli rozhodovací pravomoc. Pověření funkcionáři přece nebudou zbytečně šířit paniku, když to nemají ověřené z deseti různých stran. A tak se neudělá včas nic, co by mohlo následné obrovské ztráty a přicházející zkázu odvrátit nebo alespoň zmírnit.

Dnešní lidé neradi přijímají zásadní změny

Přesně taková je i celková filozofie dnešního lidstva jako celku. Taková je i životní filozofie té části lidstva, která si je vědoma existence duchovního pozadí světa a jeho důležitosti pro celkový vývoj. Raději pokračovat v tom starém, než dělat nějaké „nezodpovědné“ experimenty jen na základě neověřených informací jednoho člověka nebo několika jednotlivců. To staré přece tak dlouho fungovalo. Proč by to nemohlo fungovat i nadále? Ale to je právě ten zásadní omyl. Protože v situaci probíhajících zlomů ve vývoji, které čas od času vždy nutně přicházejí, dochází k naprosto zásadním změnám ve všech oblastech lidského života.

 

Je jednoduché podvolit se setrvačnosti starého vývoje a pokračovat takto dál. Protože ta setrvačnost člověka vede sama. Je to pro něj velmi pohodlné poddat se setrvačnosti, ničím se nezabývat, jen takto plynout dál. Naopak změna cesty vyžaduje vynaložení velké energie, překonání odporu setrvačnosti starého, překonání konfliktů, rozporů i destrukcí, které k člověku provádějícímu změnu plynou z okolí i ze zdeformované části vlastního nitra.

 

Pokud by člověk nebo civilizace zaregistrovali impulsy k nezbytné změně včas, změna by mohla proběhnout postupně, nenápadně, nenásilně. Pokud však lidé nereagují na první jemné nenápadné náznaky, přicházejí postupně náznaky silnější. A tak to jde dál, až se jednoho dne situace zcela vyhrotí. V takovém okamžiku už pak není čas na pomalé postupné změny. Chce-li se zachránit další vývoj a další cesta vpřed, zásadní změny je již nutné přijmout okamžitě, naráz.

V předvečer zlomu musí být změny zásadní a okamžité

Vysvětlil jsem to již jednou v textu 11. Uvolnit nebo nadále tajit informace o duchovním pozadí světa?

Tehdy jsem naznačil, že 2 tisíce let před katastrofou stačí přijmout relativně malé změny, aby to dokázalo odklonit vývoj na novou správnější cestu. V situaci za pět minut dvanáct je však potřeba přijmout naprosto zásadní, radikální změny v chápání tohoto světa, pokud ještě vůbec chceme mít šanci na další pokračování.

 

Právě v takto vyhrocené situaci se ocitlo lidstvo na konci 20. století. Kdekdo předpovídal katastrofy. Přitom skutečné změny, které v té době v duchovním vývoji lidstva probíhaly, byly pouze dílčí, částečné a pro změnu vývoje nedostačující. Až přišel rok 1999 a s ním i poslední šance zachránit vývoj. V té době už pomoci mohla pouze naprosto zásadní změna. A ta nakonec také přišla.

 

Byla nastartována Nová duchovní cesta, která svými principy doslova popřela, vyvrátila, zřejmě více než devadesát procent starých duchovních tezí, dogmat a metod, kterými se doslova pyšnila Stará duchovní cesta a její jednotlivé varianty. Poznatků, které byly z generace na generaci, z věku na věk, přenášeny až do dnešní doby z dávné minulosti, z éry vyspělých civilizací lidstva 1. typu i z dob dávno předtím. Samozřejmě, část těch poznatků tenkrát skutečně platila, ale dnes tomu tak již není. Protože duchovní pozadí nejen tohoto světa, ale i celého systému světů ve Stvoření, se v posledních letech radikálně změnilo.

I dnes se stále ještě nacházíme v přelomové době

Dnes v roce 2011 jsme stále ještě v přelomové době. V době vyžadující přijímání zásadních změn. Stále ještě není dost času nahrazovat staré novým pomalu, postupně, zdlouhavě. Není čas na dlouhosáhlé přesvědčování a veřejné diskuse. Celková situace je již natolik vyhrocená, že nové, pokud vůbec je nalezeno, je potřeba přijmout naráz, kompletně, dostatečně rychle. A stejně tak je potřeba se naráz zbavit toho minulého, co nás zavedlo do nezáviděníhodného dnešního duchovního stavu civilizace. A totéž platí i pro jednotlivce.

Navíc veřejné diskuse o tom, kudy vést vývoj, by v dnešní době stejně nikam nevedly. Tady nepomáhají argumenty, logika nebo dosavadní životní zkušenosti člověka. V tomto směru je rozhodující vnitřní naladění člověka, jeho vnitřní otevřenost tomu, co se skutečně dnes děje v duchovním pozadí tohoto světa. A právě z této skutečnosti vychází Nová duchovní cesta – viz články 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V.

Rozhodující je však praxe svých životů, nikoliv pouhé informace

Neříkáme druhým: „Naučte se nazpaměť tyto nové informace. Toto je nová duchovní věda, jejíž znalost vám změní životy“.

 

Říkáme naopak: „Začněte dělat to a to, abyste posílili světelný základ své bytosti. Abyste se sami svým vnitřním vnímáním, svojí vnitřní čistotou stali součástí Planety a Přírody. Protože pak budete sami vnímat, co je správné, kudy je potřeba jít, jaké další zásadní změny ve svém životě udělat. Další informace na našich stránkách jsou pouze dokreslující. Aby se hledající dokázal lépe orientovat v nové situaci. Ale tím hlavním základem je návod, jak se dostat na stabilní světelný vzestup.“

Většina obyvatel Planety však není ochotna zbavit se naráz starého

Jenže zbavit se naráz starého, to je přesně to, co většina obyvatel této Planety není ochotna udělat. Člověk má rád své „jistoty“, spoléhá na ně, chce si je co nejdéle ponechat. Jeho jistotou na duchovní cestě jsou stovky knih, přednášek, seminářů, které hovoří stále o tom samém. Dnes však jsou již tyto informace z pohledu skutečných změn, které proběhly v duchovním pozadí světa, již staré a pouze přežívající.

Toto staré se však stále ještě drží na vrcholu právě tím, že těmto informacím doposud naplno důvěřuje, doslova v ně „věří“, drtivá většina duchovně probuzených. A „věří“ jim nadále i přesto, že právě tato všeobecná „víra“ v informace starých mistrů dovedla lidstvo k dnešnímu naprostému vyhrocení duchovní i hmotné situace ve světě. Každý, kdo chápe zásadní principy vývoje lidstva, už dnes ví nebo alespoň tuší, že na pomalé postupné změny již není dost času. Není už čas na další dlouhé váhání. A co je důležité, dnes jsou již veřejně k dispozici nové informace, které naznačují, jak je vhodné situaci řešit.

S tím novým však logicky přijde nejprve jeden, pak je jich deset, sto, tisíc, atd. Ale to je stále příliš málo proti sedmi miliardám pozemské populace, které se nadále valí setrvačností starým směrem, protože si chtějí udržet ty své staré zažité „jistoty“. Které jsou jim stále ještě podsouvány jako nejvyšší pravda téměř na všech současných informačních fórech.

Lidé nové principy nepřijímají kompletně bez výhrad

A přesně takovéto postoje má většina osob, když se seznámí s novými informacemi a principy Nové duchovní cesty. Mnohým se to líbí, ale zatím v sobě vnitřně cítí, že je to pro ně příliš radikální. Že oni potřebují postupovat pomalu. Že si nejprve ponechají část starého, své staré dobré jistoty, než se definitivně přesvědčí o tom, že to nové opravdu funguje. Jenže na to teď v roce 2011 už není čas. Vývoj tlačí lidstvo i jednotlivce k přijetí velkých změn.

Téměř všichni dnes vnímají, že se něco děje, že se něco velkého skrytě připravuje. Proto si vymýšlejí teorie o tom, o co zde vlastně jde a kam má nový vývoj směřovat. To jsou však většinou pouze oprášené staré teorie vycházející z toho, jak lidstvo v podobných situacích uvažovalo v minulosti. Nebo jde o předem naprogramované myšlení vycházející z Mayského kalendáře a dalších proroctví. Mnohé dnešní veřejně šířené závěry mají původ v chybném pochopení a vysvětlení dávných informací nebo přímo vycházejí z vadných informací záměrně zasetých temnými silami.

Při „víře“ v tato zdánlivě dokonalá poselství, směrovaná z hluboké minulosti pro budoucí věky, by nás především mělo zarazit, že dávné civilizace minulost nezvládly. Již tady nejsou. Zmizely, jsou nenávratně pryč. A to přece jasně prokazuje, že jejich tehdejší uvažování nebylo správné. Nebylo tou cestou, která by je dokázala vyvést z tehdejší krize. A tak přišla další katastrofa. A za nějaký čas se totéž znovu opakovalo s podobným výsledkem. Protože lidé přenášením nevhodných informací z minulosti opakovali stále tutéž chybu.

Nová cesta již byla nastoupena

 

Chceme-li změnit dnešní svět k lepšímu, chceme-li přetnout tento těžký úděl opakovaných katastrof, potřebujeme konečně zvolit jinou cestu. A taková cesta skutečně byla zástupci lidského rodu v roce 1999 nastoupena. Dnešní výhodou je, že teď v roce 2011 je tato nová cesta již dostatečně stabilizovaná a pevná. Dostat se na ni je dnes mnohem jednodušší, než před deseti lety.

Stará duchovní cesta byla dříve jedinou možností

V tuto chvíli považuji za důležité připomenout a osvěžit některé dřívější základní myšlenky z našich předchozích textů a spojit je s novými informacemi, ke kterým jsme dospěli po dvanácti letech Nové cesty. Nejprve připomenu některé dílčí úryvky z textu  Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou?:

Až do konce 20. století byla Stará duchovní cesta jedinou možností, kterou lidstvo mělo. Proto díky i za ni. Právě Stará duchovní cesta dokázala udržet a přenést duchovní informace z dávné minulosti až do 20. století. A to mnohdy v prostředí útlaku, v podmínkách pronásledování všech těch, kteří propagovali duchovní pohled na svět. Samotná znalost, nebo dokonce další rozšiřování duchovních informací byly po dlouhé období životu nebezpečné. Logicky proto byly tyto duchovní informace přenášeny utajenými společnostmi a řády. To vše jako nezbytná podmínka zachování bezpečnosti nositelů těchto myšlenek. Přesto za to mnozí zaplatili svým životem. Za to všechno poděkujme a projevme svoji vděčnost všem známým osobnostem i neznámým jedincům, kteří se na tomto přenosu duchovních informací z generace na generaci podíleli…

Informace Staré cesty vykazují značné rozpory

Na konci 20. století však vyplývá najevo, že informace přenášené Starou duchovní cestou z dávné minulosti už nejsou v mnohém aktuální. Už nepopisují dnešní fungování duchovního pozadí světa dostatečně přesně. Většina duchovně zaměřených knih obsahuje celou řadu rozporů, i jednotliví autoři si protiřečí. V mnohém jde o intelektuální duchovní teorie, jejichž popis fungování duchovního pozadí světa je nepřesný a někdy dokonce zcela chybný. Uvedu několik zásadních příkladů.

Zaprvé, informace přenesené z minulosti se týkají spíš fungování člověka 1. typu. Svět se však od té doby zásadně změnil. My jsme noví lidé 2. typu se zcela jinou duchovní výbavou. Stará cesta tak vůbec nic netuší o dvou etapách vysazení člověka na Planetě (viz články 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I až 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III).

Zadruhé, drtivá většina dnešních knih popisuje špatně fungování čaker dnešního člověka. A vůbec nechápe princip fungování čakry a její otevřenost nebo uzavřenost pro vstupující bioenergie. Téměř všichni duchovní učitelé v dnešním světě prezentují tyto nesprávné informace jako Pravdu. Jedna z mála knih informujících o čakrách alespoň v hlavních rysech pravdivě je kniha „Ruce světla“ Barbary Ann Brennan. Já jsem tomuto tématu věnoval několik článků – 28A. Princip fungování čaker člověka, 28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie?, 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka, 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I, 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II, 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru.

Zatřetí, Stará cesta nenašla způsob, jak dovést lidstvo ke skutečnému duchovnímu vzestupu ve Světle (zatímco k temnému vzestupu se jí to nevědomky povedlo dokonale). Naopak po celou dobu historie dochází k pomalému, ale nezadržitelnému pádu celkové duchovní a etické úrovně lidstva. Nemluvím teď o vědě a technice, ale o duchovní čistotě. A společně se Starou cestou jsou v pádu i všichni učitelé, kteří dodnes informace této Staré cesty propagují a prezentují jako nevyšší dostupnou Pravdu.

Duchovní pád znamená, že člověk i celé lidstvo na sebe nabalují další a další nové karmické vrstvy. Místo toho, aby se čistili, a aby se jejich karmická zátěž postupně snižovala. Takto se zároveň neustále snižuje duchovní nadhled i dosah na vyšší pravdu všech, co jsou v pádu, a to jak veřejně působících duchovních učitelů, tak i těch ostatních, kteří „věří“ jejich informacím. V důsledku toho u nich narůstá vnitřní zaslepenost i celková míra ovládnutí temnými energiemi. To je velmi vážná situace. Protože právě extrémní nahromadění nezpracované karmické energie i všech druhů temných energií v prostředí naší Planety přitahuje opakovaně stále další a další kosmické katastrofy.

Stará cesta splnila svůj úkol, ale přišel čas změny

Stará cesta tak splnila svůj úkol, aby lidstvo zcela nezapomnělo na existenci duchovního pozadí světa. Nemá však již dostatek informací na to, aby dokázala přetnout kruh opakovaných katastrof na planetě Zemi. Potřebujeme proto nezbytně nové informace. Už to tak bude, přichází nová doba a nové informace jsou již na světě. Jen je najít, přečíst si je a vzít je vážně.

Stará duchovní cesta – to je například magie, zasvěcování, cvičení vědomí, ovládání energií vůlí, manipulování s energiemi i bytostmi, používání umělých pomůcek a technik na duchovní cestě. To všechno nezavedlo lidstvo nikam dál, než k opakovaným pádům a katastrofám a k trvalému duchovnímu pádu… V článku 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů vysvětluji, proč už se nemůžeme spoléhat na to, že po případné další katastrofě by přišla šance dalšího nového začátku. Musíme to vyřešit teď a tady.

Přichází proto doba obratu, nezbytnost radikální změny. Nutnost nového vývoje podpořeného úplně novými informacemi. Já s dalšími tomu říkáme Nová duchovní cesta, cesta čistého vzestupu. Nová duchovní cesta se otevřela v roce 1999. Ano, tehdy jsme ještě tápali, protože mnozí z nás byli úplnými začátečníky na duchovní cestě. Dostávali jsme z několika stran informace, které si navzájem odporovaly a každou naši nohu vedly jiným směrem. Trvalo měsíce a pár let, než se situace vyjasnila a stala se jednoznačnou. A než Ti, co vstoupili na Novou duchovní cestu, získali stabilní napojení na zdroje nových čistých informací o vyšší úrovni Pravdy. To co dnes předkládáme na těchto webových stránkách, je již mnohokrát prověřená a zkušenostmi potvrzená vyšší úroveň Pravdy.

Stará cesta odpovídala dávnému lidstvu 1. typu

Teorie, informace a metody Staré duchovní cesty odpovídaly lidstvu 1. typu na Zemi (viz článek 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu). My jsme však noví lidé 2. typu (článek 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo). Máme jinou výbavu, jiné možnosti. Magie je pro nás hrobem, zkázou. Naší živou vodou je cesta čistého duchovního vzestupu. Vzestupu bez privilegií, magických schopností a ovládání. Čistá duchovní síla, čistý vzestup. Jedině tak v sobě probudíme schopnost, kterou máme navíc. Možnost neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. Já jsem ji v sobě dokázal probudit. A i mnoho dalších lidí dokázalo totéž.

Civilizace, která nepochopí potřebu změny, skončí v propadlišti dějin

 

V každém vývoji jednoho dne přichází nové a odchází staré. Kdo to nedokáže pochopit, skončí v propadlišti dějin. Takto skončili v minulosti nejen jednotlivci, ale dokonce i celé civilizace – Atlantida, Lemurie, Hyperborea. Nedokázaly včas přijmout a rozpoznat impuls k provedení razantní změny. První ztroskotala na černé magii a zneužívání sil Přírody k ovládání bytostí i celých národů. Druhá zase na přílišné podřízenosti druhým a neschopnosti se vzepřít. A třetí na podceňování spojení s hmotným světem, na přílišnou zahleděnost do duchovního pozadí.

Dnešní lidstvo opakuje chyby všech dávných civilizací

Dnešní lidstvo opakuje všechny tyto chyby, protože Stará cesta mu informace o těchto chybách neposkytla. A tak část lidstva ovládá druhé, další část pokorně sklání hlavu před ovládáním a zbytek hledá způsob, jak opustit hmotu a přesunout se konečně do nehmotných sfér. To všechno je špatně…

Je potřeba přestat lpět na starém a dokázat přijmout novou příležitost. Jinak bude lidstvo mít velké problémy. Je třeba opustit magii. Proto se stalo, že magie vypadává z morfických polí lidstva a Planety. To znamená, že noví lidé ztratí možnost naučit se magii a i těm dříve vycvičeným mágům magie přestane jednoho dne fungovat. Tak to přece je ve vývoji, že je nutné přijímat nové příležitosti a dokázat odhazovat vše staré, přežité. Ani ve hmotě nebudete v dnešní době záplatovat celý život jeden starý kabát. Ale jednoho dne ho odhodíte a pořídíte si nový. Stejně tak nahrazujeme staré překonané přístroje novými, modernějšími, lépe fungujícími.

Éra vědomých magických zásahů zde končí

Jsme přece ve 21. století. Svět se změnil a dále se mění. Hmotné násilí stejně jako magické duchovní násilí se postupně stává zcela nepřijatelným. Éra vědomých násilných magických zásahů na této planetě pomalu končí. Vzpomeňme se na film Avatar (viz duchovní komunikace Poselství filmu Avatar, Nadřazenost a pýcha člověka ve filmu Avatar). A možná pochopíme jeho poselství. Totiž to, co dokáže síla čistého vzestupu spojená se silou čisté duchovní komunikace a se silou Přírody. A jak je proti ní slabá jakákoliv umělá technika. Ať už jsou to hmotné vojenské zbraně nebo duchovní magie. Vývoj jde dnes novým směrem.

Karma se nedá věčně někam odkládat

Karma se nedá věčně odkládat, jak to vždy dokázala zajistit magie. Protože hory odložené a nahromaděné karmické energie přitahují katastrofy všeho druhu. Stačí se podívat na Haiti – výbuch karmické nádrže nahromaděné v tomto místě za stovky let. Drtivá katastrofa, kolem 200 tisíc mrtvých (viz článek 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit). Dnes proto přišla doba, kdy je potřeba nahromaděné hromady, nádrže i celé hory karmické energie začít zpracovávat. Nové přicházející energie proto tlačí karmicky silně zatížené jedince, instituce a národy k tomu, aby se svým životem začali konečně něco dělat. A když se nepohnou, následuje katastrofa.

Magie nedokáže rozpustit a zpracovat karmu. Dokáže ji pouze odložit a ukrýt. Ale hromady kamkoliv odkládaných a pečlivě ukrývaných odpadků se jednoho dne vyvalí ven a je zle. Hledá se původce. V duchovním pozadí je původce znám okamžitě, protože spojení se svojí hromadou karmy nelze zakrýt. A dějí se pak události, které pro nikoho nejsou příjemné – viz článek 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit.

Dobré duchovní vnímání nemusí být zárukou přísunu pravdivých informací

Prostřednictvím mailových zpráv se dnes ozývají lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou příznivci Nové duchovní cesty a našich informací. K tomu, aby se však stali přímo součástí NDC a aby svým úsilím přispěli k novému vývoji na Planetě, jim však vždy něco chybí. Obvykle odmítají některé ze základních principů NDC, které člověka vedou ke skutečnému vzestupu. Často to bývá způsobeno tím, že sami mají dobré duchovní vnímání a napojují se na určitý okruh informací, které principům NDC neodpovídají.

Zbytky dávných privilegií a umělé výbavy jim dodávají dokonalejší duchovní vnímání, než mají běžně duchovně probuzení lidé. Navíc jim to poskytuje i možnost informačního napojení na instituci, která jim tuto výbavu propůjčila. A to obojí jim dodává osobní pocit, že oni jsou dále než ostatní. Že právě informace od nich, pokud je veřejně sdělí ostatním, by mohly pomoci zásadně změnit svět. A co je ještě důležité, toto staré napojení jim dodává i určitý stupeň magické ochrany, kterou tehdejší instituce měla. A také určitou úroveň karmické imunity proti následkům vlastních činů.

 

Jenže doba magie, umělých privilegií, umělé výbavy, umělých ochran i umělé karmické imunity společně s magií končí. Nejdůležitější na tom je, že tito lidé tak postupně ztrácejí svoji karmickou imunitu, která je dokázala držet v dostatečné vzdálenosti od následků svých činů. A najednou se ocitnou ve vzduchoprázdnu. Vliv dávné instituce na ně přestává fungovat. Informace sice již mají ve svých hlavách a šíří je kolem sebe dál, ale „ochrana“ jejich bytostí před principem karmy se postupně vytrácí. To, co svým jednáním vytvářejí, se začíná dostávat do nejtěsnější blízkosti jejich bytostí.

 

A dochází pak k tomu, co jsem už zpozoroval na více veřejně známých jednotlivcích, kteří třeba sami vlastní hodně navštěvované webové stránky. Dlouhé měsíce zůstával jejich moment vzestupu kolem nuly, přestože informace jimi šířené neměly vysoký stupeň pravdy. Protože pokud vysloveně neparazitovali na jiných bytostech, jejich skrytá karmická imunita jim poskytovala určitou ochranu před duchovním pádem. A najednou v dnešní době Příroda naznačuje, že jejich situace se po uplynutí několika měsíců razantně změnila. Že dnes jsou již v hlubokém pádu směrem k Temné straně světa. Tato skutečnost naznačuje, že spravedlivý karmický princip začíná čím dál více fungovat i v tomto hmotném světě.

 

Příkladů o tom, že se celková karmická situace v tomto světě mění, máme kolem sebe dost. Pro mne je takovým příkladem situace mágů, kteří již přešli ze své původní cesty, kterou sami označovali jako „světelnou“, do krkolomného pádu k Temnu (jak jsem naznačil v článcích 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?). Dalším příkladem jsou korupce, podvody, zpronevěry a jiné vrcholně neetické činy nejvyšších státních úředníků tohoto státu, které najednou jakoby zázrakem začínají vyplouvat na povrch. Nejde přitom o bezvýznamné osobnosti. Jde přímo o ministry vlády a jejich náměstky, o poslance parlamentu, senátory. Tedy o ty nejvyšší ze státního aparátu, kteří se přísahou zavázali sloužit lidem této země.

Staré duchovní návyky brání přijetí nových informací

V čem lidé nepřijímají základní principy NDC? My propagujeme jako základní výchozí věc na duchovní cestě zásadní změnu hmotného životního stylu – cvičení pěti Tibeťanů, změnu stravy a vyhýbání se škodlivým věcem. Oni jsou však přece zvyklí na „skutečnou duchovní práci“, za kterou považují meditace - napojování se přes své nitro na zdroje dávných informací. Uvažují pak, že proč by jejich informace měly být vadné, když přece mnoho dalších lidí tvrdí téměř totéž?

Takže zásadním problémem je získání jiných informací, kterým svojí vírou a dosavadními zkušenostmi propůjčili punc pravdy. Když já a se mnou pár dalších „nevýznamných“ jednotlivců šíříme jiné informace, tak to podle nich ještě nemáme vše dost prožité. Ještě jsme z jejich pohledu nedospěli ke skutečnému osobnímu prožitku reality dnešního světa. K tomu, co oni ze své pozice jasně vnímají, že už zvládli.

Někteří z nich však přesto většině informací Nové duchovní cesty důvěřují. Mají pouze potřebu některé ze základních principů změnit, revidovat, opravit. A vytvořit tak poněkud odlišnou Novou cestu, do které sami vloží ty „správné“ dílčí opravy. A jsme zase u toho, odkud kdo získává informace. Odkud čerpali informace lidé na Staré duchovní cestě a odkud přejímá informace Nová duchovní cesta. To je další základní rozpor dvou protikladných variant duchovního vývoje, který blíže rozeberu v článcích 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti.

Nová duchovní cesta představuje ostrý odklon od Staré cesty

Ještě jednu poznámku. Nová duchovní cesta se nebuduje tak, že se několik lidí dohodne, každý vloží to své a nějak se to sloučí dohromady, aby všichni zúčastnění byli spokojeni. Nová duchovní cesta je samoopravná v tom smyslu, že celý kolos Nové duchovní cesty sám vysílá impulsy, náznaky, informace o tom, co již nevyhovuje, co je potřeba nahradit novým, aby vzestup celého systému mohl pokračovat dál. Nejde tedy o posuzování z pozice ega jedné nebo několika bytostí. Jde o impulsy, které k nám přicházejí skrze Planetu, Přírodu a světelné sféry na špičce Nové duchovní cesty.

Je důležité si uvědomit, že Nová duchovní cesta představuje skutečně revoluční ostrý odklon od starých duchovních principů. Protože jedině to ještě může lidstvu zajistit pokračování vývoje. Snaha o jakoukoliv revizi Nové cesty a její přizpůsobení určitým pravidlům Staré cesty není ničím jiným, než pokusem navrátit Novou duchovní cestu do náruče „všeobsahující a všeobjímající“ Staré cesty. Stará cesta je totiž mimořádně tolerantní k temným výchylkám, když tvrdí, že „je mnoho cest“, že „všechny cesty vedou k cíli“, a že „každý si vybere tu svou, která mu vyhovuje“.

Chceme-li skutečně nový čistý svět a v něm spravedlivě a bez výjimek fungující novou karmickou instituci, pak při nápravě starého a již přežitého nelze uhnout ani o píď. Na místě není přijetí ani jediného kompromisu, jediné výjimky, protekce, jakési nové imunity, nebo nadřazenosti jedněch nad druhými. Jakákoliv revize čistých principů NDC z pozice ega určitého člověka nebo i z pozice principů Staré cesty už toto nezajišťuje.

Tito revidující lidé se často domnívají, že právě oni jsou těmi, kdo svým konáním výrazně zasahují do vývoje Planety a civilizace. Tyto jedince v tom ubezpečuje jejich duchovní napojení, které mají. V následující části tohoto tématu nazvaném 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně, uvedu jeden konkrétní příklad názorů takového člověka.

© Jiří Novák, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).1

  • 187
  • 26
  • 19
  • 19
  • 27

Celkový počet hlasů: 278