Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 70A. Životní jiskra, hadí síla a jiskra vědomí člověka

70A. Životní jiskra, hadí síla a jiskra vědomí člověka

Jiří Novák Vloženo 20.4.2014
Jiří Novák

Tři životní síly v člověku – životní jiskra, hadí síla a jiskra vědomí. Zatímco první energie představuje oživující sílu bytosti a druhá je silou udržující duchovní růst člověka, třetí vyjadřuje sílu jeho individuality. Kde probíhal proces kompletování bytosti člověka? Kdo vložil energie Stvořitelů Ještěrů a Moudrých Draků do člověka? Zkušenosti Přírody dotvořily celý projekt člověka 2. typu a zajistily, že člověk získal tři základní typy energií. Poslové vyslaní shora přímo do hmoty měli narušit ustálené informace o světě. Nastartování nových změn ve fungování lidstva. Důsledky vložení tří vzorků energií do člověka. Zneužívání tří energií člověka. Frekvence životní jiskry a hadí síly na staré a nové cestě. Důležitost přirozeného probuzení centra hadí síly. Jiskra vědomí a karmický princip. Vzájemná priorita životní jiskry, hadí síly a jiskry vědomí. Obrácení priority tří energií na vzestupné světelné cestě.

Projekt vysazení nového lidstva 2. typu na Zemi

Tímto článkem začínáme nové téma, ve kterém se budeme detailněji než doposud zabývat otázkami vysazení nového lidstva 2. typu na planetě Zemi. Okolnostmi, které toto vysazení doprovázely, i konkrétně genetickým programem, který zatím ještě plně nefunguje podle předpokladů, které do něj byly vloženy.

Základními otázkami vysazování lidských civilizací na Zemi se již dříve zabývaly články 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III, 47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já.

V tomto úvodním textu nového tématu shrneme a připomeneme základní informace a zároveň upozorníme na nové poznatky, které se postupem času při pohledu z vyššího duchovního nadhledu postupně otevřely.

Zásadní odlišnosti lidstva 1. a 2. typu na planetě Zemi

Jaké jsou zásadní rozdíly ve výbavě lidstva 1. a 2. typu na Zemi? Jednak jde o tři základní odlišnosti v celkovém pojetí života. Lidstvo 1. typu se dožívalo dlouhého věku tisíců let a jeho tvořivé schopnosti byly ve srovnání s námi mnohonásobně vyšší.  Navíc mělo otevřené duchovní vědomí. Dnešní pozemský člověk 2. typu je již zřetelně jiný. Dožívá se krátkého věku, nemá běžně tvořivé schopnosti měnit a přetvářet svým vědomím hmotu a jeho počáteční duchovní vědomí je při vstupu do hmotné úrovně záměrně potlačeno. Ale zato má v sobě skrytou možnost neomezeného světelného duchovního vzestupu.

Toho všeho bylo dosaženo odlišnou počáteční výbavou člověka a jinou konstrukcí jeho bytosti. Jde především o následující trojici rozdílů. Způsob oživení člověka (životní jiskra), vzájemná poloha hmotného a duchovního těla a odlišnost genetických programů.

Způsob oživení lidské bytosti

Lidské bytosti 1. typu byly tvořeny zhušťováním energie Vesmíru a jejím oživením. Úroveň harmonie takto stvořených bytostí má svůj strop, který nemohou překročit. Nemohou se úrovní své vnitřní harmonie dostat ven z tohoto Vesmíru a jeho duchovních úrovní.

Naopak do člověka 2. typu byl vložen v podobě životní (božské) jiskry zárodek energie ze Sféry Stvořitelů, tedy z oblasti mimo tento Vesmír. To je ta síla, která mu umožňuje frekvenčně překročit nejen hranice našeho Vesmíru, ale postupně i další skryté duchovní bariéry a prahy, pokud ovšem bude správným způsobem posilovat světelné základy své bytosti.

Vzájemná poloha hmotného a duchovního těla člověka

Dalším rozdílem je vzájemná poloha hmotného a duchovního těla člověka. Při sestupu člověka 1. typu do hmoty byl jeho duch postupně obalován dalšími vrstvami. Posledním vnějším obalem, který chránil duchovní energetická těla uvnitř, se stalo hmotné tělo. Středem bytosti pak zůstal nehmotný duch, nejvyšší forma jeho existence.

Naopak středem bytosti člověka 2. typu ve hmotné úrovni se stává jeho hmotné tělo. Duchovním protějškem hmotného nezůstává vnitřní duch, ale stává se jím nově vybudované duchovní tělo. To je tvořeno systémem dvanácti vnějších energetických těl, která hmotné tělo pronikají a zároveň přesahují a obklopují. Hmotné tělo je pevným středem bytosti, duchovní tělo tvoří kolem něj ochranné energetické vajíčko. Duchovní vedení bytosti přebírá místo astrálního ducha Vnitřní duchovní já, viz článek 47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já.

Snadno přijdeme na to, jakou výhodu má pro člověka 2. typu odlišná vzájemná poloha hmotného a duchovního těla. Na rozdíl od člověka 1. typu jsme méně zranitelní vůči energetickému napadení zvenčí. Protože naše hlava a v ní umístěný mozek a vědomí jsou nejen pod ochranou tvrdé lebky. Ale navíc jsou ještě pod ochranou energií. Lépe proto odoláváme pokusům o vysávání a mentální ovládání. Druhá věc je, že hmotné tělo nelze jednoduše oddělit jako přebytečný obal. Proto fyzické úmrtí i nové zrození představují mnohem složitější proces, během kterého člověk automaticky prochází komplikovanou energetickou transformací.

Odlišnost genetických programů

Člověk 1. typu měl kompletně otevřený genetický program. Z našeho pohledu měl dokonalé tvořivé schopnosti - například schopnost telepatické komunikace, léčení energiemi, plně rozvinuté mimosmyslové vnímání. Neměl však žádné další rezervy v růstu a zdokonalování sebe sama. Bylo na vrcholu svých možností. A vlivem zla na planetě začal postupně duchovně upadat. Řada sekvencí původního genetického programu se stávala trvale nefunkční. Dávné lidstvo tak postupně ztrácelo své schopnosti a nemohlo je už znovu získat.

Dnešní lidstvo má nový vícestupňový genetický program. Výchozím stavem u běžného člověka je dvouvláknová genetická šroubovice DNA, ve které je více než 95 procent sekvencí nefunkčních, jakoby dočasně uzavřených a oddělených. Člověk tak začal svoji evoluci na velmi nízké hladině svých tvořivých schopností. Vlivem postupného zvyšování své vnitřní harmonie se mohou některé doposud spící sekvence genetického programu začít probouzet a člověk tak získává další možnosti a schopnosti navíc.

Více o tom bude v dalším pokračování 70B. Genetický program člověka 2. typu na Zemi.

Tři životní síly v člověku

Před zhruba deseti lety jsem se na přednáškách a seminářích zmiňoval o tom, že na stvoření člověka, který byl vysazen ve hmotné rovině našeho Vesmíru, se především podíleli Stvořitelé ze tří různých nadsvětů existujících mimo náš Vesmír. Že každá z těchto tří stvořitelských úrovní předala lidstvu ve Vesmíru svůj jedinečný dar, určitou energii či sílu, která byla využita při závěrečném kompletování bytosti člověka. Těmito třemi energiemi jsou životní jiskra, hadí síla a jiskra vědomí. Zatímco první energie představuje oživující sílu bytosti a druhá je silou udržující duchovní růst člověka, třetí vyjadřuje sílu jeho individuality.

Část těchto dříve přijímaných informací jsem vložil do článku 56G. Sexuální energie a potřeba jejího uvolňování, v oddíle Tři energetické dary Stvořitelů. V dnešní době je každopádně zřejmé, že tři úrovně Stvořitelů se do dnešního člověka 2. typu promítají ve třech životních silách, které Alice A. Bailey označuje v knize Dopisy o okultní meditaci jako „tři ohně člověka“.

Články týkající se tří stvořitelských úrovní

Tehdy před deseti lety nám ovšem informace přicházely tak, jako kdyby tito Stvořitelé různých úrovní při nové tvorbě přímo spolupracovali. Od té doby jsme se touto záležitostí detailně nezabývali, protože bylo důležité řešit jiné vtírající se otázky. Až teď v tomto období se v souvislosti s podrobným zpracováním tématu tří sfér Stvořitelů k této záležitosti znovu vracíme, abychom konečně zjistili, jak to tehdy vlastně bylo.

Doposud publikované články týkající se tří stvořitelských úrovní jsou 68A. První zjištění o existenci tří úrovní Stvořitelů nad Vesmírem, 68B. Sféra Stvořitelů Moudrých draků a její postupný vývoj, 68C. Projevy energií Sféry Stvořitelů Moudrých Draků na Zemi, 68D. Minulost a současnost Sféry Stvořitelů Ještěrů, 68E. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo I, 68F. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo II, 68G. Pozitivní příběhy o dracích a ještěrech, 69A. Současná situace ve Sféře Stvořitelů Otců , 69B. Ilúvatar a Nejvyšší Svatyně na vrcholu našeho Vesmíru, 69C. Nejvyšší Svatyně ve hmotné rovině naší Planety, 69D. Obrazová duchovní návštěva Nejvyšší Svatyně , 69E. Nejvyšší Svatyně jako místo spojení se Stvořiteli Otci,69F. Sfinga jako strážce vědění a duchovních prahů .

Nově přicházející informace z vyšší úrovně nadhledu však naznačují, že tvorbu civilizací už prováděli pouze Stvořitelé Otcové. Zatímco Stvořitelé Ještěři, i Stvořitelé Moudří Draci, už neměli možnost do projektu nového člověka 2. typu zasahovat. Kdo tedy jejich energie do nového člověka 2. typu vložil, když oni sami to být nemohli? Jak to tehdy bylo, se pokusím zjistit prostřednictvím duchovních komunikací.

Kde probíhal proces kompletování bytosti člověka?

Navíc, z informací uvedených v předcházejících textech tématu 69 o Sféře Stvořitelů Otců vyplývá, že kompletování bytosti člověka probíhalo až uvnitř tohoto Vesmíru a jeho duchovních úrovní. Ne tedy tak, že by samotný Otec Stvořitel vytvořil někde mimo Vesmír vzor bytosti člověka a pak tento vzor do našeho Vesmíru shora dosadil. V pozadí za realizací projektu vysazení člověka 2. typu do hmoty byl „stavbyvedoucí“ Ilúvatar a andělé Dhyané, jak bylo naznačeno v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo.

Ještě zbývá dořešit otázku, jakým způsobem se do člověka dostaly energie dalších dvou úrovní Stvořitelů, Stvořitelů Ještěrů a Stvořitelů Moudrých Draků, kteří už ve skutečnosti neměli v té době možnost přímo zasahovat do projektu vysazení člověka ve hmotě. Využiju možnosti duchovních komunikací s bytostmi či duchovními institucemi, které mají tyto dávné události ve svých pamětech.

Kdo vložil energie Stvořitelů Ještěrů a Moudrých Draků do člověka?

JN: Jak se tedy do lidských bytostí dostaly energie dalších dvou sfér Stvořitelů? Kdo vlastně do lidí tyto energie vložil, nebo alespoň kdo o tom rozhodl? Jak k tomu vlastně došlo? Spojené Síly Světla, kdo mi může odpovědět na tuto otázku? Kdo zná odpověď na to, jak k tomu vůbec došlo? (Duchovní komunikace z 20.1.2014)

Ozývá se nějaká bytost, vnímám, že není součástí tohoto Vesmíru, je i frekvenčně nad trojicí úrovní Stvořitelů, není ani součástí Kosmického víru. Je tedy z oblasti světů nad Kosmickým vírem, ve kterých vznikla myšlenka vytvořit nový svět, dostatečně oddělený a ochráněný. Dát bytostem v tomto světě k dispozici všechny potřebné informace a nástroje. A poté tento svět důsledně oddělit, odizolovat, aby nemohl být infikován temnými energiemi a systémy. Aby v něm mohla být nalezena cesta, jak vzdorovat rozšiřujícím se temným systémům. Tak postupně vznikl Kosmický vír a tři sféry Stvořitelů v něm, viz článek 68B. Sféra Stvořitelů Moudrých draků a její postupný vývoj.

Zeptal jsem se Přírody, jaká je duchovní situace této bytosti. Podle Přírody je moment světelného vzestupu té bytosti +65% a vztlak na světelný vzestup je +82%, obojí vůči jejím optimům +100%. V celkovém vyzařování této bytosti je 0,1% temné energie a 0,2% temné síly. Naznačuje to, že bytost je relativně velmi čistá. A navíc minimální úroveň temné síly potvrzuje, že se tato bytost již dříve vzdala jakýchkoliv umělých tvořivých schopností. A je již součástí Nové duchovní cesty.

Bytost nad Kosmickým vírem: „Ano, pocházím ze světů, ve kterých bylo inspirováno vytvoření oddělené struktury Kosmického víru. Vnímám tvé myšlenky a pokusy o vysvětlení událostí v dávné minulosti. Mohu ti k tomu říci základní informace. Už dříve jsi přejal informace o tom, proč došlo k vytvoření oddělené struktury světů a úrovní, kterou vy dole označujete jako Kosmický vír. Řeknu ti teď více o tom, co bylo dál z našeho pohledu shora nad touto tvořící se strukturou.

Stvořitelské úrovně postupně ztratily možnost informačního spojení nahoru

Zpočátku jsme dokázali udržet oboustranné informační spojení s úrovní Stvořitelů Moudrých Draků pod námi a vzájemně jsme konzultovali další kroky. Během dalšího vývoje však čistota úrovně Moudrých Draků poklesla. Vzájemné spory, boje o moc pak i do této struktury přitáhly Temné síly shora. Projekt však již nebylo možné zastavit. Zároveň Moudří Draci na nás definitivně ztratili spojení a o dalším vývoji již začali rozhodovat výhradně sami. My už je pouze mohli shora sledovat bez jakékoliv další možnosti předat jim informace. Nebylo ani jednoduché seslat dolů další bytosti, protože pevná bariéra mezi námi a jejich úrovní tuto možnost blokovala.

Informačně k nám doléhaly i další peripetie vývoje ve spodních dvou nově vytvořených sférách Stvořitelů, i ve světech dole pod nimi. Vše jsme byli schopni pouze sledovat zpovzdálí, ale naše zásahy už nebyly možné. Vnímali jsme destrukční působení ještěřích vlivů i nadřazenost síly vědomí. Chápali jsme, že po neúspěchu civilizací 1. typu bude potřeba do nových lidských bytostí 2. typu vložit jiné energie, které by jim umožnily nebo alespoň usnadnily čelit temným vlivům přicházejícím shora. Energie, které by novým lidem pomohly nastartovat světelný vzestup, aby poté dokázali svým vzestupem vystoupat nejen ke Stvořitelům Otcům, ale postupně aby dokázali překonat i vlivy dalších dvou stvořitelských úrovní a dosáhli svým vědomím až nad hranice Kosmického víru.

Zkušenosti Přírody dotvořily celý projekt člověka 2. typu

Zkusili jsme proto určitým způsobem zasáhnout do Druhého plánu Stvořitelů. Naše energie působící shora však na to nestačily. Přesto jsme však vnímali, že něco z našich záměrů se splnilo. Do nového člověka byly skutečně vloženy tři základní typy energií vysoké frekvence z vyšších úrovní, které jej měly nějakým způsobem duchovně nastartovat a dále jej vést při postupném vzestupu k vyšším světelným duchovním úrovním a světům. Nebyli jsme to ale my, kdo tyto energie do nového člověka vložil. Nebyli to ani Tvůrci tohoto člověka, Stvořitelé Otcové. Ani jimi pověřený Ilúvatár a andělé Dhyané, kteří projekt člověka 2. typu vnášeli až do hmoty. Přesto však k tomu došlo. Kdo to tedy zajistil?

Můžeme se domnívat, že o tom rozhodlo něco, co bychom mohli nazvat jako „zkušeností prostředí“. Samotná Příroda i Vesmír totiž byly živoucími strukturami, které měly svoji paměť. A ze kterých vycházely samovolně v rámci evoluce určité změny, zásahy, které byly přínosné. Tyto obří živoucí systémy sice nedisponovaly možností vědomě zacházet přímo s energiemi tak vysokých frekvencí. Měly však určité páky na to, jak do člověka vložit dávné zkušenosti s budováním lidských civilizací 1. typu a jak do nich určitým způsobem promítnout jakousi imunitu proti opakování stejných chyb. Příroda je totiž živoucí struktura, ve které se vše opravuje jakýmsi automatickým procesem, který na nevědomé úrovni využívá všech přecházejících zkušeností.

Zkušenosti prostředí zajistily, že člověk získal tři základní typy energií

Sami Stvořitelé Otcové vědomě zajistili, aby se součástí člověka 2. typu stal kousek jejich energie v podobě životní jiskry. Oni však už neměli možnost disponovat energiemi zbývajících dvou úrovní Stvořitelů. A ani samotní Stvořitelé Ještěři a Stvořitelé Moudří Draci možnost zásahů do hmoty neměli. Pokud se o ještěřích bytostech hovořilo jako o mistrech genetiky, šlo o zásahy nikoliv ze stvořitelských úrovní, ale přímo od bytostí zrozených nebo jiným způsobem vysazených přímo ve hmotné úrovni.

S určitou nadsázkou se dá říci, že to bylo přímo prostředí, Příroda, Kosmické vědomí, které zajistily či inspirovaly to, k čemu došlo. A sice že nový člověk 2. typu získal kromě životní jiskry ještě dvojici dalších energií – hadí sílu a jiskru vědomí.

Ani tato výbava však dlouhé tisíce let dole ve hmotě nedostačovala k dosažení žádoucích změn. Lidé ve hmotě s původně zastřeným duchovním vědomím se neměli čeho chytit. Ti, co se duchovně probudili, byli od samého počátku doslova zaplaveni nepřesnými vychýlenými starými informacemi o tom, co je třeba dělat, aby jejich svět dosáhl žádoucí změny. Jejich nitro bylo doslova zablokováno takovými informacemi. Bylo třeba se pokusit tuto poměrně stabilní hladinu zcela špatných informací ve vašem světě nějak rozbouřit, rozčeřit. Pokusit se tam propašovat další nové informace o vyšší úrovni pravdy.

Poslové vyslaní shora přímo do hmoty měli narušit ustálené informace o světě

To se nám nakonec skutečně podařilo. Přestože vyslání dalších bytostí do sfér Stvořitelů se ukázalo jako nemožné, nakonec se našla cesta, jak určitým způsobem zajistit sestup bytostí z naší úrovně přímo dolů do hmoty. To byl onen autor knihy Posel a několik dalších jednotlivců. Jejich posláním bylo přenést dolů určité informace o povaze vašeho světa a jeho skutečné struktuře. Inspirovat, nadhodit veřejně nové myšlenky, zatím nic víc.

Také oni byli zatím ještě vybaveni určitou formou magie, aby dokázali předvést určité duchovní jevy. Aby to vneslo první pochybnosti do ustálených názorů o bozích a jejich úloze. Sami však nebyli připraveni na to, aby dokázali na Zemi nastartovat čistý duchovní vzestup bez magie a dalších umělých pomůcek. Jejich magická výbava, kterou měli v sobě, jim to znemožňovala. Svým působením však byli schopni inspirovat další jednotlivce, kteří měli dlouhodobé zkušenosti s životem ve vaší hmotě. A kteří měli šanci najít v sobě vnitřní sílu a možnosti, které by jim umožnily nastartovat určité nové změny.

Toto se nakonec skutečně povedlo. Váš projekt nastartování možnosti neomezeného duchovního vzestupu ve Světle přes všechny bariéry a duchovní prahy i skutečné výsledky, kterých jste na této vzestupné světelné cestě dosáhli, jsou toho jednoznačným dokladem.

Nastartování nových změn ve fungování lidstva

První výsledky jsou naprosto zřetelné: Vytvořený projekt předávání nových informací veřejně dostupných pro kohokoliv, kterého svými energiemi přitáhne. Postupné změny probíhající v duchovním pozadí vašeho světa. I první změny probíhající přímo ve hmotě. Stovky bytostí, které se nechaly inspirovat vámi předávanými a zprostředkovanými informacemi a vykročily správným směrem na cestě ke Světlu. Která vede bytosti na této cestě krok za krokem k tomu, aby se postupně zbavovaly všech dalších návyků, záležitostí, pomůcek, které sice na počátku příliš nevadily, ale v dalším postupu se už stávají brzdou.

Vytvořená Nová duchovní cesta, která sama sebe postupně opravuje a zpřesňuje. Je tedy samoopravná, soběstačná a má v sobě dostatek síly bránit se přicházejícím temným útokům. Její energie pak v těchto bojích krok za krokem likvidují temné systémy parazitující nejen na lidech nejen na vaší Planety, na samotné planetě Zemi a její Přírodě. Likvidují také temné systémy v dalších světech, sférách, úrovních, větvích Stvoření, které požádaly o pomoc a přidávají se k celému systému Nové duchovní cesty.

To vše je jednoznačným dokladem, že jste vykročili správným směrem. Že semínko inspirací zasetých na vaší Planetě prvními Posly dopadlo na živnou půdu a skutečně vyklíčilo. Není k tomu co dále dodat. Jen popřát dostatek síly k tomu, abyste své úsilí dokázali dovést až do výsledku jednoznačně viditelného i přímo ve hmotné úrovni.“

Jakým způsobem zajistit, aby se do člověka dostaly energie tří stvořitelských úrovní?

JN: Jaký mělo smysl, aby člověk získal od Stvořitelů Ještěrů hadí sílu, když už v době vytváření projektu člověka 2. typu byla Sféra Stvořitelů ještěrů již dávno výrazně zatemněná? Nebylo to přílišné riziko, že zatemnění Stvořitelé Ještěři začnou prostřednictvím hadí síly uplatňovat na nového člověka své vlivy? Nebo to snad naopak měla být ochrana proti jejich vlivu? A jak se vůbec hadí síla do člověka 2. typu dostala? Kdo, jaká bytost či instituce toto zařídila? Byla snad někde uchována tato energie jako vzpomínka na původní čistotu Stvořitelů Ještěrů? (Duchovní komunikace z 29.1.2014)

Příroda Vesmíru: „Projekt člověka 2. typu vytvářeli Stvořitelé Otcové. Ti měli oproti Stvořitelům Ještěrům výrazně posílenou vnitřní čistotu a etiku. Oni si však uvědomovali, že nad nimi je Sféra Stvořitelů Ještěrů, a z této sféry vnímali plynutí výrazně nepříznivých duchovních energií.

Stvořitelé Otcové si uvědomovali, že je důležité, aby do projektu nového člověka byly nějakým způsobem vloženy zastupující energie všech tří úrovní Stvořitelů. Bylo to důležité z pohledu určitého otcovství či dědictví. Aby člověk mohl využít předností všech tří stvořitelských sfér. Předností, které byly pro tyto sféry typické ještě předtím, než se začaly výrazněji zatemňovat nebo dokonce než zcela propadly Temnu, jako se to stalo u Stvořitelů Ještěrů.

Jak to však udělat a kde tyto vzorky vzít? Když v době vytváření projektu nového člověka 2. typu již byla Sféra Stvořitelů Ještěrů zcela ovládnuta Temnem a ani se Sférou Stvořitelů Moudrých Draků už to dávno nevypadalo dobře?

Bytosti sestupující dolů si s sebou nesly otisk energie domovské sféry

Dříve se to vysoko nad vaším světem dělalo při sestupech do nižších světů tak, že každá sestupující pověřená bytost dostala k dispozici určitý otisk energie úrovně, ze které sestupovala dolů. Byl to jakýsi vzorek, klíč, který této bytosti umožňoval obnovit duchovní napojení nahoru do domovské sféry v případě nouze. Tento klíč v podobě vloženého vzorku energie nebyl přímo součástí bytosti, byl pouze jednou z částí propůjčené výbavy. A to kromě různých stupňů magie, zvláštních pověření, schopností, atd.

Když sestupovali Stvořitelé z úrovně Moudrých Draků níže, dostali také takový otisk energie původní čistoty Sféry Stvořitelů Moudrých Draků. Takové úrovně čistoty, která byla v začátcích. Takto uchovaný vzorek pak bylo možné dělit, duplikovat. A použít jej pro určitý počet sestupujících bytostí. Ale nebylo možné jej využít v takové míře, aby takto šlo v případě zatemnění sféry obnovit z tohoto vzorku původní čistotu této sféry. Byl to jen vzorek, který bylo možné použít pro individuální účely jednotlivých bytostí. Nikoliv však na zajištění zlomu ve vývoji celé sféry.

Vzorky čistých energií tří úrovní Stvořitelů k dispozici byly

Takže sestupující Stvořitelé Ještěři měli v sobě svůj vzorek energie Sféry Moudrých Draků, a stejně tak i Stvořitelé Otcové. Takže vzorek čisté energie Stvořitelů Moudrých Draků u Stvořitelů Otců byl. A stejně tak u nich byl k dispozici čistý vzorek energie Stvořitelů Ještěrů ještě z prvotní doby před zatemněním. Jak se tam dostal? Někteří Stvořitelé Ještěři hned na počátku sestupovali ke Stvořitelům Otcům. Bylo to dáno snahou o záměrné uplatňování vlivu na tuto sféru, která byla umístěna na žebříčku úrovní frekvenčně níže pod Sférou Ještěrů. V té době se mohli Stvořitelé Ještěři domnívat, že je jejich právem nebo dokonce povinností, aby Sféru Stvořitelů Otců shora určitým způsobem jistili, případně usměrňovali a regulovali její činnost.

Takže oba vzorky energií ze dvou vyšších sfér Stvořitelů u Stvořitelů Otců k dispozici byly. Stačilo už je pouze vložit záměrným zásahem do nového člověka a předat mu takto ve formě tří vzorků energií odkaz tří stvořitelských sfér. V obou případech se však jednalo o energie vyšších frekvencí, které přesahovaly nosné frekvence ve Sféře Stvořitelů Otců. A tím tyto energie překračovaly i tvůrčí možnosti samotných Stvořitelů Otců. Proto Otcové již neměli možnost s těmito dvěma vzorky energií z vyšších sfér volně disponovat, manipulovat s nimi, záměrně je vkládat do projektu nového člověka. Oni to udělat nemohli, ale dokázalo to zajistit prostředí, Příroda, jak už bylo řečeno v dřívější duchovní komunikaci.“

Důsledky vložení tří vzorků energií do člověka

Cituji z článku 56G. Sexuální energie a potřeba jejího uvolňování:

Každá z těchto tří energií (životní jiskra, hadí síla, jiskra vědomí) je mimořádným pozitivním darem pro lidstvo 2. typu. Mimořádnou příležitostí využít tento dar k nalezení stabilního světelného vzestupu. V dosavadní historii to však zatím fungovalo naopak. Ke stabilnímu trvalému světelnému vzestupu lidstvo cestu až do konce 20. století nenašlo. Naopak však pro každou z těchto tří významných energetických sil našli lidé způsoby, jak ji zneužívat pro temné účely.

Zneužívání tří energií člověka

Životní jiskra, oživující síla bytosti, byla kradena po kouskách nebo kompletně celá druhým lidem. A ti, co ji kradli, si takto uměle zlepšovali své pozice, aby získali vyšší tvořivou nebo léčebnou sílu, mohli snáze ovládat druhé, snáze zasahovat do fungování světa (viz například články Jak fungují systémy Reiki a Šambala?, A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie.

Hadí síla zase byla zneužívána v temných rituálech ke vzývání extrémně silných temných bytostí a vlivů, k přenášení temné podstaty z jednoho člověka na další, k dosažení temných zlomů ve vývoji. Dobře to bylo naznačeno ve filmu Indiana Jones a chrám zkázy z roku 1984, ve kterém je názorně předveden obětní rituál prováděný v rámci kultu bohyně Kálí. Více o nepřirozeném využívání i přímo zneužívání hadí síly je například v článku 56F. Tantra vede člověka k nepřirozenému využívání sexuality.

Síla vědomí zase začala být uměle zesilována magickými cvičeními, a byla pak zneužívána na manipulaci a přímé ovládání druhých bytostí, ale také Planety, Přírody, celého vývoje. A také běžné magické rituály bývaly spojovány s oběťmi a proléváním krve, čímž se jejich účinek ještě více zvyšoval (viz články 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj, 38D. Obětní rituály a jejich následky, A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi).

Životní jiskra

Připomeňme základní informace týkající se této trojice mimořádných energií.

Životní jiskra je energií, která oživuje člověka a dává mu možnost, aby on sám dosáhl duchovní dokonalosti a vnitřní čistoty svého duchovního Otce. A aby postupně dosáhl z pohledu frekvencí a své vnitřní naladěnosti úroveň Stvořitelů poté, co projde určitou duchovní cestu.

Jde přitom o vyrovnání se Stvořiteli úrovní své vnitřní čistoty, a tím i etiky a dosažené frekvence bioenergie, na kterou je nitro člověka ve hmotném zrození naladěno. Teorie Staré duchovní cesty však nesprávně vysvětlují tuto skutečnost tak, že člověk má na své cestě postupně opustit hmotu a navrátit se zpátky do nehmotných duchovních sfér ke Stvořiteli.

Vysvětlení, proč takové teze jsou zásadně nesprávné, je uvedeno v textech 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?, 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty, 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?, 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II, 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III, 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze.

Detailní informace o životní jiskře člověka 2. typu jsou uvedeny v článku 27. Vitální, životní a informační bioenergie.

Životní stvořitelská jiskra 2. typu nás váže na úrovně harmonie překonávající tento Vesmír. A jejím posláním logicky je otevírat nám cestu výše mimo hranice tohoto Vesmíru, ve kterém žijeme. Tato jiskra funguje jako doutnající plamének, který člověka táhne vzhůru. To je ona skrytá touha, která jej povede až za hranice tohoto světa. To je síla, která dnešnímu člověku umožňuje překračovat skryté duchovní bariéry a prahy, pokud se dostane na cestu neomezeného světelného duchovního vzestupu. To je ta obdivuhodná skrytá schopnost, kterou máme dnes v sobě my všichni na Zemi, lidé 2. typu, a kterou nemělo dávné lidstvo na Planetě. A až na výjimku, kterou jsou Arkturiané, viz článek 37E. Transformace Arkturianů do nové podoby, ji nemají ani dnešní mimozemské civilizace.

Frekvence životní jiskry na staré a nové cestě

Využívá-li člověk v dnešní době návodů a postupů Staré duchovní cesty propagovaných ve většině knih s duchovní tématikou, pak místo nalezení cesty skutečného vzestupu se řídí pro dnešní dobu nevhodnými radami například o tom, jak je důležité opustit hmotu. Nebo se nechává zlákat různými formami umělých zasvěcení, aby si probudil jakési mimořádné „duchovní schopnosti“. Případně používá nejrůznější umělé prostředky a pomůcky, které mu mají zajistit větší duchovní čistotu.

Skutečným výsledkem pak obvykle bývá trvalý duchovní pokles a pouze výjimečně nepatrný a dočasný duchovní vzestup, viz články 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody.

Za této situace člověk vnitřní výhodu nové životní jiskry, kterou v sobě má, nevyužívá. Nedokázal se dostat na cestu vzestupu a jeho životní jiskra zůstává uvnitř utlumena, zakryta neharmonickými nánosy z minulosti, a mnohdy dokonce i zneužívána duchovními silami, jejichž pokřivené učení člověk na své cestě následuje. Frekvence jeho životní stvořitelské jiskry se za takové situace může měnit pouze směrem dolů k nižším úrovním harmonie, a to vlivem ovlivnění, vychýlení nebo i kompletního zatemnění temnými systémy vysokých frekvencí.

Jiná situace nastává, když člověk dokázal vstoupit na cestu neomezeného duchovního vzestupu (viz článek 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru) a dokázal již překonat duchovní hranice tohoto Vesmíru. Na této cestě už úroveň sfér Stvořitelů není konečnou metou, ale jen jednou z dílčích úrovní harmonie, kterou má člověk možnost při svém vzestupu dosáhnout, aby poté pokračoval dál a výš.

Životní jiskra takového člověka nacházejícího se na cestě neomezeného světelného vzestupu je duchovními silami vedoucími vývoj opakovaně přelaďována na vyšší frekvence. Aby stále byla motorem, poutem, lanem, které je schopno člověka při správném způsobu života táhnout k vyšším a vyšším hladinám světelné frekvence a vnitřní harmonie.

Životní jiskra není jedinou podporou, kterou máme k dispozici

Životní jiskra však sama o sobě postup po duchovní cestě nezajišťuje. K tomu potřebuje spolupráci dalších dvou energií, které jsou součástí člověka. Na cestě ke svému duchovnímu probuzení by však člověk měl začít právě oblastí, která ve hmotném životě pod tuto oživující energii spadá.

Měl by tedy v prvé řadě usilovat o dosažení fyzického i psychického zdraví. O získání pevné stability ve svém hmotném životě. Ne tím, že bude usilovně meditovat. Ale že bude v prvé řadě pečovat o svoji hmotnou výživu i o fungování energetického systému své bytosti. A vyhýbat se všemu, co by mohlo jeho úsilí blokovat a vychylovat směrem k Temnu.

Hmotná výživa sledovaná i z pohledu doprovodných bioenergií, optimalizování fungování čaker a energetického systému své bytosti každodenním cvičením Pěti Tibeťanů a vyhýbání se problematickým záležitostem. To jsou tři základní opěrné body pro každého člověka, který je odhodlán vstoupit na vzestupnou světelnou duchovní cestu při svém zrození zde ve hmotném světě.

Dvě základní poslání hadí síly

Hadí síla člověka označovaná také jako Kundalini, je odvozena z energie Sféry Stvořitelů Ještěrů. Představuje ještěří verzi životní síly. Také tato energie je zaměřena především na duchovní růst člověka. V případě přirozeného způsobu života by měla fungovat jako jeden z motorů postupného duchovního probouzení člověka. A poté dále jako jeden z motorů dalšího světelného duchovního vzestupu.

Projevuje se přitom přesně v duchu životního projevu plazů. Ti představují zdánlivě netečné, mírné a pomalé bytosti, ve kterých je však ukryta obrovská impulsivní síla, která se náhle po určitém impulsu naplno projeví. Celé hodiny bez pohybu leží, aby náhle překvapily svojí mrštností a dokonalou pohyblivostí.

Hadí síle jsme se detailně věnovali v sérii článků o lidské sexualitě: 56C. Energetické pozadí přitažlivosti muže a ženy, 56D. Duchovní úloha pozemské sexuality, 56E. Zdeformované postoje k lidské sexualitě dříve i dnes, 56F. Tantra vede člověka k nepřirozenému využívání sexuality, 56G. Sexuální energie a potřeba jejího uvolňování, 56H. Hadí síla a orgasmus, 56i. Hadí síla na cestě neomezeného světelného vzestupu.

Hadí síla má dvě základní poslání. Zaprvé, zajistit pokračování lidského rodu prostřednictvím lidské sexuality a generativního rozmnožování. Děje se tak spuštěním orgasmu muže, při kterém dojde k výstřiku oplodňujícího semene. A zadruhé, dovést postupně člověka k duchovnímu probuzení, k nastoupení cesty světelného vzestupu. A na takové cestě zajistit jeho dostatečnou stabilitu. Posouvat jej na vyšší hladinu jeho duchovního a případně i hmotného fungování. Aby se s její pomocí člověk jakoby znovuzrodil na dokonalejší úrovni svých vlastností i tvořivých schopností.

Přirozeně probuzená hadí síla člověka se čas od času uvolňuje k pozvolnému čištění jeho bytosti a celého energetického systému. Stoupá páteřním kanálem nahoru až do hlavy, proniká i do dalších energetických drah a postupně zaplavuje celé tělo. To člověku přináší mimořádnou možnost očisty energiemi vyšší frekvence, než na jaké je nitro jeho bytosti běžně naladěno, a které je tedy schopen přijmout zvnějšku z vyšších duchovních úrovní.

Pro dosažení světelného vzestupu je zásadní přirozené probuzení centra hadí síly

Důležité ovšem je, aby člověk dospěl na své životní cestě k přirozenému probuzení centra své hadí síly a k přirozenému uvolňování zlomků hadí síly. Jenže mnohé metody a postupy v rámci Staré duchovní cesty jsou zaměřeny na umělé nepřirozené probuzení hadí síly. Tyto pokusy o umělé urychlení své duchovní cesty jsou vlastně klínem, kterým člověk svůj pokus dostat se na světelný vzestup od začátku maří.

Pro duchovní cestu dnešního člověka totiž platí jednoduchá duchovní zásada. Cokoliv umělého, nepřirozeného brání člověku nastoupit světelnou cestu a naopak se stává jeho průvodcem a rádcem na cestě Temna. Chceme-li si zajistit a trvale udržet vzestupnou světelnou cestu, potřebujeme se zaměřit na metody, které jsou pro dnešního člověka naprosto běžné a přirozené. Které by měly být pro člověka každodenní přirozeností. A od všeho, co i okrajově zavání magií, potřebujeme dát důsledně ruce pryč.

Jakékoliv doporučované metody, postupy, rituály vedoucí k předčasnému probuzení hadí síly člověka mohou mít dokonce výrazné destrukční účinky na celý energetický systém člověka a tím i jeho fyzické zdraví, jak je naznačeno na konkrétních příkladech v článku 56H. Hadí síla a orgasmus.

A ještě jedna informace převzatá z dřívějších textů na těchto webových stránkách. Pokud člověk na vzestupné světelné cestě překoná harmonii tohoto Vesmíru a rozsahem svého vědomí začne stoupat k frekvencím dalších vyšších světů, pak by jej pevná úroveň frekvence hadí síly začala brzdit. Včas tedy dochází u jednotlivců, kteří nastoupili cestu světelného vzestupu k tomu, že frekvence hadí síly člověka je duchovními silami vedoucími vývoj opakovaně přelaďována na vyšší frekvence. Tímto způsobem je zajištěno, že hadí síla bude společně s životní jiskrou i nadále poutem, lanem, které je schopno člověka při optimálním způsobu života neustále táhnout směrem k vyšším hladinám frekvence a vnitřní harmonie.

Jiskra vědomí a karmický princip

Jiskra vědomí vyjadřuje sílu individuality člověka, schopnost vnímat okolí a sebe sama, uvědomovat si realitu, rozpoznávat. A také ovšem schopnost vědomě se rozhodovat a vědomě tvořit silou svého vědomí.

Člověk se tak může pokoušet o cokoliv, k čemu se jeho bytost rozhodne. Jeho bytost je koncipována takovým způsobem, že na tento přístup má jakoby plné právo. Je tady však jedno zásadní ALE! Za každé své rozhodnutí a každý svůj čin člověk ponese plnou karmickou zodpovědnost. A z tohoto pohledu je pak naprosto zásadní, jestli svá rozhodnutí řídí především svým rozumem, který obvykle hledá cestu buď obvyklosti, běžnosti. Někdy také také cestu nejvyšší výhodnosti v životě. Případně cestu co největšího urychlení, a to i za cenu používání všech možných nepřirozených pomůcek, bez ohledu na duchovní následky takové činnosti. Nebo jestli jsou jeho rozhodnutí a následné činy ovlivňovány a usměrňovány světelnou duchovní stránkou své bytosti a člověk takto řídí svůj život podle světelných etických zásad.

Přítomnost magie na Zemi doposud narušuje spravedlivé fungování karmy

Pokud jde o karmické souvislosti, pak je důležité připomenout, že právě doposud všudypřítomná magie dokázala princip plné karmické odpovědnosti výrazně zdeformovat. Prostřednictvím magie si lidé přisvojili právo dělat cokoliv, ale přitom se vyhnout karmické zodpovědnosti za své jednání.

Dnešní stav civilizace na Zemi jednoznačně ukazuje, kam až lidstvo tímto způsobem došlo. Část lidstva sklání trpělivě hlavu před dalším ovládáním, zatímco křičící většina parazituje na všem možném. Na svých nejbližších v rodinách, na dalších lidech, zvířatech i jiných formách života, na planetě Zemi, na Přírodě. A magie hluboce zakořeněná v nich je zatím stále ještě částečně nebo plně chrání před karmickými dopady jejich činů. Toto však nebude trvat věčně.

Jedním ze zásadních cílů Nového vývoje je, aby na Zemi a ve Vesmíru byl vytvořen nový, skutečně spravedlivý karmický systém, který bude měřit všem stejně. Bez ohledu na duchovní či hmotné funkce, magické hodnosti, privilegia, uměle propůjčené duchovní schopnosti, dávné smlouvy potvrzené nejrůznějšími úpisy, atd.

Viz texty 39A. Karma jako duchovní a etický princip, 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty, 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?, 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti, 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 39G. Principy přirozené karmické očisty, 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj, 39J. Principy nového karmického pořádku, 39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC, A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá, A30. Kam směřuje svět a lidstvo na začátku roku 2013? – část I, 65A. Příprava Karmy na převzetí kontroly nad hmotným světem, 65B. Jak vlastně vypadá zlom ve vývoji?, 65C. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti I, 65D. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti II, 65E. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti III, 66A. Doprovodné jevy karmické očisty I 66D. Doprovodné jevy karmické očisty IV.

Vzájemná priorita životní jiskry, hadí síly a jiskry vědomí

Životní jiskra představuje sílu srdce, sílu svědomí, sílu etiky a duchovní čistoty. Hadí síla je silou frekvenčního duchovního vzestupu (světelného či temného), silou hmotné sexuality a hmotného rozmnožování, a tím i silou posilující partnerský vztah. Jiskra vědomí je silou svobody, svobodné vůle, silou svobodného rozhodování.

Původem těchto tří energií, tedy tím, z jakých úrovní původně pocházejí, je dána jejich jednoznačná vzájemná provázanost a podřízenost. Z nejvyšší stvořitelské úrovně pochází jiskra vědomí. Proto tato energie má z celé trojice nejvyšší frekvenční postavení, nejvyšší privilegovanost. A odrazem toho je skutečnost, že svobodná vůle člověka na Zemi je nejvyšším principem, který je v jeho životě uplatňován.

Hadí síla pochází z druhé nejvyšší sféry Stvořitelů. Je proto podřízena jiskře vědomí. Naznačuje to skutečnost, že člověk může tuto hadí sílu svými vědomými rozhodnutími ovlivňovat, využívat ve prospěch rozhodnutí svého rozumu.

Současně je hadí síla nadřazena životní jiskře. Je tedy nadřazena síle srdce, a tím i duchovní čistotě a etice. Hadí síla proto může deformovat duchovní cestu člověka. Způsob probuzení a fungování hadí síly člověka rozhoduje o tom, kterou z variant duchovního vzestupu se člověk vydá – zda Světelnou cestou nebo naopak Temnou stezkou.

Více o možných duchovních orientacích člověka je v textech 67A. Tři možné duchovní orientace člověka I67D. Tři možné duchovní orientace člověka IV, 67E. Možnosti zásahů z duchovních sfér do hmoty.

Nemá význam zabývat se úvahami o tom, jestli právě tato vzájemná priorita tří energií v člověku je vhodná nebo správná. Takto to historicky vzniklo a takto je to dáno vzájemným postavením tří sfér Stvořitelů nad naším Vesmírem. A už s tím nemůže žádná duchovní síla či instituce nic udělat. Je už na člověku, jakými zásadami se ve svém životě bude řídit.

Cílem vysazení lidských civilizací bylo snáze vzdorovat Temnu

Důležité je však uvědomit si, že posláním lidských civilizací nebylo, aby se staly nástrojem Temnoty a aby zajistily kompletní přerod světů do temné podoby. V článku 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru? jsem vysvětlil, že člověk na Zemi a ve Vesmíru není náhodou:

Že lidské civilizace jsou výsledkem záměrného aktu stvoření. A pokud se někdo, nějaká duchovní síla či instituce rozhodla člověka na Planetu umístit, musela tím něco sledovat. Muselo to mít význam, který nám lidstvu uniká. Význam, o kterém se veřejně nemluví. Proč jsme tady? Přitom odpověď je jasná a jednoduchá. Stačí se zeptat Přírody či Planety a tyto živoucí systémy nám odpoví.

Člověk ve Vesmíru funguje jako katalyzátor evoluce obřích vesmírných bytostí. Je tou příměsí, která dokáže evoluci Vesmíru mnohonásobně urychlit, optimalizovat, stabilizovat nebo také naopak ještě více zpomalit či úplně zastavit, zničit. Chemici vylaďují příměsi, katalyzátory, aby urychlili chemické reakce. A stejně tak Tvůrci Vesmíru, andělé Dhyané, Stvořitelé a vyšší duchovní síly, šlechtili katalyzátor, kterému říkáme člověk, aby se rozjela evoluce planet a Vesmíru. Aby se našel způsob, jak vzdorovat šířícím se silám Temna. Vysazovali postupně na mnoha místech ve Vesmíru odlišné civilizace a ty měly vzájemně se lišící počáteční tvořivé a duchovní výbavy. Jiné vnitřní síly a pohnutky, které by je měly dotlačit k evoluci.

A pokud civilizace selhala, nenašla evoluci, ale naopak parazitovala, vesmírné zákony zajistily, aby taková civilizace z povrchu světa zmizela – dopad asteroidu, výbuch planety i jiné katastrofy. V dávné minulosti se však také stávalo, že samotní Tvůrci se pokusili takovou civilizaci magickým pokynem spláchnout, aby mohli zkusit další nový pokus. Netušili, že i za tyto své činy ponesou karmickou zodpovědnost, a že se nepříznivé karmické následky jednoho dne samy ohlásí.

Obrácení priority tří energií na vzestupné světelné cestě

Pokud člověk není na vzestupné světelné cestě, pak je tato vzájemná priorita trojice základních energií plně zachována. Člověk pak může všechno, tedy i to, co pro jeho duchovní cestu životem není právě optimální. Může svobodně i to, co jej místo na Světelnou cestu dovede na Temnou stezku. Může škodit sám sobě. Může škodit druhým lidem. Může škodit také samotné Planetě a Přírodě.

Je jen jedna možnost, jak všechno obrátit. A jak zajistit, aby šel člověk svým životem správným způsobem. Aby šel cestou, která je optimální pro něj a zároveň i pro všechny další světelné bytosti v okolí, i pro celou planetu Zemi a Přírodu. Tou možností je volit své kroky takovým způsobem, aby se člověk dostal na stabilní vzestupnou světelnou duchovní cestu. A také aby se na této cestě trvale udržel, přes všechny přicházející dílčí výkyvy, nesrovnalosti, problematické životní situace.

Jedině člověk trvale kráčející po vzestupné světelné cestě dokáže zcela obrátit vzájemnou prioritu tří energií v sobě. Jedině takový člověk respektuje jako nejvyšší vzor sílu svého srdce, sílu svědomí, etiky a duchovní čistoty. Síle svého srdce podřizuje svoji sexualitu, partnerské vztahy. Nesnaží se uměle manipulovat se svojí hadí silou, nevyhledává osoby druhého pohlaví jen pro pouhý sex oproštěný od citových prožitků a vzájemného duchovního souladu. Síle svého srdce podřizuje i své rozhodování a udržování své svobody v těch mezích, aby jeho svoboda nebyla na úkor svobody druhých. Aby jeho svoboda byla v plném souladu s evolucí celku.

Zároveň však prochází svým životem tak, aby se nepřeklopil do opačného extrému. Aby se nestal podřídivým otrokem jiných parazitujících bytostí. A dokázal se vzepřít jakýmkoliv pokusům o parazitování na něm nebo dokonce pokusům o kompletní vnitřní ovládnutí své bytosti. Aby si hájil svoji svobodu, která mu přísluší podle vesmírných světelných zákonů.

 

V následujícím pokračování 70B. Genetický program člověka 2. typu na Zemi se zaměříme na důkladný rozbor informací ze zajímavého článku publikovaného na mnoha místech o způsobu fungování genetického programu dnešního člověka. A na pátrání po profesoru Samu Changovi, o jehož výzkumech se v tomto článku píše. A dále se budeme zabývat úvahami o tom, jak by mohl a měl genetický program dnešního člověka fungovat, pokud by nebyl záměrnými zásahy temných sil poškozen.

© Jiří Novák, duben 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 211
  • 15
  • 19
  • 17
  • 18

Celkový počet hlasů: 280