Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 55H. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti II

55H. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti II

Jiří Novák Vloženo 16.11.2012
Jiří Novák

Vlna nových zrození po roce 1950 a po roce 2000. Komerční pozadí mnoha duchovních nápadů. Kdy jsou výdělky v duchovní oblasti oprávněné a kdy jde o pouhý byznys? Které typy bytostí se v této době rodí na Planetě? Jakým směrem by měla jít výchova dětí se zvláštními schopnostmi? Optimální pro děti je, když sami rodiče nastoupí vzestupnou světelnou cestu. Kolik nových dětí se vlastně rodí na Zemi? Odhad procentuálního složení nově zrozených dětí. Dva typy bytostí, které se rodí s neobvyklými schopnostmi. Zásadní rozdílnost přehmatů mimozemšťanů a andělů Dhyanů. Co nejvíce narušuje přirozený vývoj člověka v dnešní době: Masivní rozšíření temných energií. Všudypřítomné nepříznivé technické vyzařování. Nepříznivý vliv zatemněných ideových směrů. Rostoucí chemizace našeho života. Očkování. Další rozšiřování geneticky modifikovaných plodin. Volně šířené magické pomůcky a počítačové hry.

Přirozená příčina narození většího počtu mimořádně nadaných dětí

Tento článek je pokračováním první části tématu o indigových dětech 55G. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti I, ve kterém jsem se zabýval tím, co se vlastně dnes ve světě o indigových dětech píše. A co by to pro lidskou civilizaci znamenalo, pokud by tyto odvážné teorie indigových a dalších dětí byly skutečnou pravdou.

V této navazující druhé části tématu vysvětlím z pozice nadhledu na NDC, že za tím, že dnešní děti se chovají jinak než před třiceti lety, není nic mimořádného. Že ve skutečnosti nejde o příchod nějakých zvláštních skupin nových bytostí na Zemi. Především k tomu právě v této době není žádný důvod. Všechny změny, které můžeme pozorovat v chování dnešních dětí, jsou jednoduše vysvětlitelné podmínkami a situací, která teď panuje v našem světě.

Přitom zde ve hmotě planety Země došlo vícekrát v minulosti k rozsáhlým výsadkům mimozemských bytostí. Některé z nich byly přímo řízeny nebo inspirovány anděly Dhyany, kteří tehdy odpovídali za vývoj lidské civilizace. Pak šlo o opatření, která byla z hlediska vývoje oprávněná. Například v článku 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I  jsem popsal výsadek hvězdného lidu – elfů ze sedmi planet v naší Galaxii, který proběhl v době před 700 – 800 tisíci lety.

Kromě toho však také docházelo k výsadkům neřízeným, které proběhly z vůle samotné mimozemské civilizace. Více o tom bylo v článku 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi. Pak šlo ovšem o neoprávněné vměšování do vývoje na Zemi a historie potvrdila, že takové výsadky měly obvykle nepříznivé následky. Podstatné je, že podle samotné planety Země v této době k ničemu podobnému nedochází, jak vysvětlím v dalším textu.

Změna vývoje lidstva od 50. let 20. století

První diskutovanou okolností je otázka narození většího počtu mimořádně nadaných dětí, které měly často i mimořádné duchovní vnímání. V článcích 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj  jsem uvedl následující informace:

Po ukončení 2. světové války začala 50. léta a s nimi nastupuje i cosi nového v tomto světě. Zřetelná změna vývoje, zrození dalších, jiných, podle příznaků duchovně vyspělejších bytostí, než byly ty, které se pravidelně rodily na Zemi v uplynulých staletích. Těchto nových bytostí však nebyly pouhé malé skupinky, ale rozsáhlé skupiny čítající desítky tisíc osob. To vše proto, aby přirozeným způsobem došlo k razantní změně ve vývoji člověka na této Planetě.

 

V polovině 20. století dochází k souběhu dvou akcí. Tou první je zásah Přírody, který má zajistit významnou změnu ve výbavě hlavních čaker pozemského lidstva. Tou druhou je plánovaná akce lidských Duchovních hierarchií, které také očekávaly, že na konci 20. století dojde k jakési formě dalšího otevřeného střetnutí mezi silami dobra a zla na Planetě. Že jde o období, ve kterém se bude lámat vývoj. Zkušenosti s nástupem nacismu pak naznačily, že nestačí řídit vývoj „shora“, ale že bude nezbytné být ve hmotě přímo u toho. A ze hmoty řídit běh nadcházejících událostí.

 

Výsledkem obou těchto akcí bylo, že se počínaje rokem 1950 na Planetě postupně zrodila drtivá většina mistrů lidských Duchovních hierarchií. Současně se začaly rodit desetitisíce zástupců dávných civilizací (Hyperborea, Lemurie, Atlantida), další bytosti z jiných civilizací tohoto Vesmíru, z jiných paralelních Vesmírů, z andělských sfér, stvořitelských a dalších vyšších duchovních úrovní.

Náznaky potvrzující zrození duchovně vyspělých bytostí

Existují důkazy nebo alespoň náznaky o tom, že něco se na Zemi od 50. let skutečně začalo dít? Doklady o této skutečnosti skutečně najdeme v řadě knih.

Například Jacques Bergier a Louis Pauwels (Jitro kouzelníků, str. 472) uvádějí následující informace:

„V roce 1956 se dr. J.Ford Thomson, psychiatr školské lékařské služby ve Wolverhamptonu, seznámil s případem sedmiletého chlapce, který znepokojoval rodiče tím, že znal odpovědi na velmi složité astronomické problémy, přestože nečetl žádná astronomická díla. Thomson za podpory dalších vědců i státních orgánů provedl průzkum pěti tisíc dětí z celé Anglie. Po téměř dvouletém úsilí se objevil zřejmý fakt, že došlo k prudkému vzestupu inteligence. Doktor Thomson o tom vypovídá: Z posledních 90 dětí, mezi sedmi a devíti roky, kterým jsme kladli otázky, mělo 26 inteligenční kvocient 140, což se rovná nebo téměř rovná genialitě.“

Autoři Jitra kouzelníků uvádějí i další podobné informace:

Např. americký vědec Sydney Pressey z Univerzity v Ohiu považoval postupné zrychlení duševních i tělesných schopností v 50. letech po celém světě za tak průkazné, že sestavil plán výuky předčasně vyspělých dětí, schopný podle něj přinést 300 tisíc mimořádně inteligentních jedinců za rok.“

Tehdy se vyrojila celá řada neuvěřitelných hypotéz, kterými se lidé snažili vysvětlit tento náhlý nárůst duševních i tělesných schopností. Například: Příznivá mutace vyvolaná radioaktivitou po prvním výbuchu atomové bomby, výsledek postupného zdokonalení lidského rodu technikou, nutnost přizpůsobit se radikální změně vnějšího prostředí. O dalších zhruba 10 let později vzniká další nová hypotéza – teorie Indigových dětí. To byl vlastně první pokus najít nejen hmotné, ale i duchovní důvody takové situace.

Další vlna zvláštních zrození po roce 2000

Nárůst další rozsáhlé vlny zrození neobvyklých bytostí po roce 2000 zase odpovídá snaze konečně karmicky dořešit dlouhodobé neoprávněné zasahování mimozemských civilizací na Zemi, které nejvíce zatemnilo pozemský vývoj. A také dlouhodobou vládu magie nad tímto světem. Tyto bytosti tady nejsou s hlavním cílem převzít řízení vývoje na Zemi. Ani nesestoupily do hmoty s cílem znovu zde obnovit plnou sílu magie. Jsou zde především proto, aby se karmicky očistily ze svých dřívějších zásadních přehmatů spojených s pozemskou civilizací. Aby skryté magické systémy z minulosti vylezly na povrch a planeta Země a Síly Světla vedoucí vývoj tak měly příležitost konečně se této magie definitivně zbavit.

 

Mnohé z těchto bytostí nepřicházejí sem dolů do hmoty dobrovolně. Jde o vynucená zrození prováděná v zájmu uvolnění dalšího karmického čištění, jak naznačila duchovní komunikace s Centrální karmou nového vývoje uvedená v článku 55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes:

„Jednou z těchto výjimek jsou vynucená zrození prováděná v tomto období na počátku 21. století v zájmu dalšího vývoje Planety, Přírody, celé lidské civilizace i některých bytostí klíčových pro další vývoj… energie mohou vynutit zrození této bytosti i proti její vůli. Je to důležité proto, aby se karmicky silně zatížené bytosti nemohly někde dočasně ukrýt, přečkat tak určité kritické období a později vylézt až poté, co lidstvo ztratí svoji obezřetnost, kterou v tomto kritickém období vývoje má. A vytáhnout pak někdy v budoucnu na svět metodu, učení, vynález, magický systém, které by mohly nový vývoj zásadně ohrozit.“

Komerční pozadí mnoha duchovních nápadů

V poslední době se čím dál více potvrzuje, že rozšiřování mnoha pouhých duchovních nápadů, které byly s velkým halasem povýšeny na teorie a tyto teorie zase prohlášeny za novou pravdu, má komerční pozadí. Získat novou další příležitost výnosného byznysu. Protože ten, kdo se sveze na první vlně zájmu, na tom může mimořádně vydělat. V tomto světě se již dříve stala předmětem komerce a vysokých výdělků celá řada zcela nových nápadů v duchovní oblasti.

Například Zdeněk Vojtíšek v článku Děti nového věku pod nadpisem Indigová komerce naznačuje, že ani indigový byznys není výjimkou:

„Přijetí předpokladu Carolla a Toberové o existenci indigových dětí způsobilo v subkultuře Nového věku řadu komerčních aktivit. Na téma indigových dětí vyšly desítky knih, které se zabývají výchovnými otázkami či terapií indigových dětí i jejich rodičů a které obsahují i dopisy a jiné formy výpovědí indigových dětí… Specializace „indigových poradců" vznikla i u nás a na Internetu prezentuje vědomosti o indigových dětech např. výše zmíněná Kateřina Pokorná nebo Daniela Viplerová, která pro perleťové a diamantové děti („děti Nové země") pořádá i semináře a další formy setkání.“

Pokud jde o hmotné aktivity, vysloveně hmotné nápady, dobře lze vydělávat na tom, co prokazatelně funguje, co přináší výsledky, co je skutečně užitečné. Podvody, nepravdivá reklama, lživá tvrzení, nefungující zařízení - to se ve většině případů dříve nebo později prokáže a pamatuje na to občanský zákoník a reklamační řád.

V duchovní oblasti je to však zatím jiné. Lidé si mohou vymyslet kdovíjakou ptákovinu. A pokud s tím přišli jako první, prohlásí to mnohdy za novou teorii, která je pro svět, pro děti, pro rodiče důležitá a založí si na tom svoji výdělečnou činnost.

Kdy jsou výdělky v duchovní oblasti oprávněné?

Samozřejmě, i v duchovní oblasti jsou výdělky naprosto oprávněné, pokud člověk poskytující službu vychází z pravdivého hodnocení duchovního pozadí světa. Pokud to, co o svých službách tvrdí, odpovídá skutečné realitě. I když samozřejmě výdělky v řádech několika tisíc korun za hodinu duchovní práce by byly až nestoudné.

 

Ale vydělávat si prací, jejíž náplní je popularizace a rozšiřování informací, které odpovídají realitě sotva z 10%, je nezodpovědným, vysloveně neduchovním a především jednoznačně komerčně orientovaným činem. Není v tuto chvíli podstatné, jestli člověk sám věří tomu, co dělá, nebo jestli druhé obelhává vědomě. Karmickou odpovědnost za takovou práci si však nese v obou případech.

 

Tento svět však zatím stále ještě funguje tak, že ty, co získávají vysoké výdělky obelháváním mnoha lidí, nikdo a nic zatím nemá sílu zastavit. Nová Karma se zatím ve hmotě plně nestabilizovala natolik, aby takovéto jedince nejprve silnými náznaky a později vysloveně destrukčními událostmi zastavovala. To pak postupně vede k tomu, že oni svojí lživou reklamou získávají další a další prostředky na to, aby si postupně dokázali vybudovat dokonalé profesionální zázemí. To jim umožňuje zvyšovat svoji prestiž, dosahovat vyšší sledovanosti, většího vlivu na svět. Přitom málokdo z těch, ke kterým se jejich tvorba dostane, vytuší, že jde o pouhý byznys, v náplni kterého není rozšiřovat pravdu, ale naopak vykládat báchorky, které realitě tohoto světa neodpovídají.

Další příklady výnosného duchovního byznysu

Uvedu jiné příklady výnosného duchovního byznysu: Zasvěcení Reiki, Šambala. Podle inzerátů, kterými někteří léčitelé nabízejí své služby na webu je patrné, že cena zasvěcení se pohybuje v řádech tisíců českých korun, navíc mnohdy zasvěcují i několik osob najednou. To vede až k nestoudným výdělkům řádově 2 – 3 tisíce i více za jednu hodinu duchovní činnosti.

Ale to ještě není nic proti mnohem vyšším výdělkům, které inkasují některé zahraničí skupiny za výnosný byznys veřejných přednášek prováděných postupně na mnoha místech světa.

V článcích 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy jsem se například zabýval duchovním pozadím mimozemského učení MCEO, které bylo do dnešní doby přeneseno z dávné Atlantidy, když ve skutečnosti mělo svůj původ mimo Zemi. Také toto učení se stalo předmětem rozsáhlého byznysu. Když určité týmy objíždějí svět a za poměrně vysoké sumy organizují přednášky a dokonce zajišťují energetické zasvěcení do tohoto učení.

V případě semináře MCEO v Praze probíhajícího v angličtině neváhaly desítky jednotlivců zaplatit poměrně vysoký vstupní poplatek 5500 Kč. A mnozí z nich dokonce jen proto, aby se zúčastnili až závěrečného zasvěcení (viz článek Jiřího Maška Spojení spirituality a opravdové vědy, to je Svobodné učení MCEO, které konečně zavítalo o víkendu do Prahy na adrese https://www.osud.cz/spojeni-spirituality... z 29.3.2010, který je ovšem dostupný jen pro platící čtenáře). To vše přineslo oběma lektorkám po odečtu nezbytných nákladů opravdu slušný výdělek v řádu několika desítek tisíc a možná i stovek tisíc korun.

Aby se komerce nezastavila, je potřeba nápad dále rozvíjet

Připomenu další slova Zdeňka Vojtíška týkající se indigové komerce:

„Pozornost čtenářů, diskutujících i klientů udržují stále nové typy dětí: křišťálové (narozené po roce 1995), smaragdové, diamantové, perleťové, zlaté či snad i jiné.“

Je to stále v duchu základní myšlenky platné pro oblast byznysu. Protože jedna nosná myšlenka nemůže udržet fungující byznys věčně, přicházejí další nové stupně. Aby se výdělky nezastavily, je potřeba včas přicházet s novými nápady.

A tak se ti, kteří podrobně zvládli problematiku indigových dětí, dozvídají, že tyto děti byly pouze předvojem, který připravil půdu pro narození dětí nové generace, křišťálových, diamantových, smaragdových, perleťových, duhových, zlatých, platinových, slunečních, atd. (jaké asi budou další?) A oni tak mají další zásadní důvod kupovat další nové knihy, navštěvovat další placené přednášky a semináře. Vyhledávat pomoc nových a nových poradců pro své geniální děti s vyššími duchovními úkoly. Jak jednoduchý způsob zajišťující, aby byznys neustrnul, aby se stále hýbal, aby zisky pokračovaly nebo se dokonce zvyšovaly.

Které typy bytostí se v této době rodí na Planetě?

JN: Spojené Síly Světla, jaké typy lidských bytostí se v této době rodí na Planetě? Odkud pocházejí? Jde o běžné obyvatele Země? Nebo snad o zvláštní bytosti z vyšších duchovních sfér připravené na následující Věk Vodnáře, jak to naznačuje řada autorů zabývajících se problematikou tzv. indigových dětí? (Duchovní komunikace z 25.10. a 2.11.2012)

 

Planeta Země: „V tomto období vnímám, že převážná část nově zrozených dětí pochází z duchovních rovin této planety Země. Jedná se tak převážně o bytosti, které již zde na Zemi prošly celou řadou předcházejících zrození. Jejich výběr je uskutečňován podle pravidla připravenosti pro nový vývoj. Na základě předpokladů, aby tyto bytosti byly schopné přijmout principy nového vývoje a aktivně se zapojit do jeho budování. Energie toto dokážou zajistit automaticky podle určitých energetických charakteristik dané bytosti. Právě takové bytosti tvoří drtivou část nově se rodící populace.

 

Do nového zrození se naopak v tomto období nedostanou ti, kteří i nadále přijímají magii jako hlavní metodu duchovní práce. Ani ti, kteří by chtěli i nadále obnovovat působení lidských Duchovních hierarchií na probíhající vývoj na Zemi.

Když Vesmírní lidé plánovali evakuaci obyvatel Země na konci 20. století, připravovali se na výběr těch, které budou evakuovat, podle převažující barvy aury. Modrá barva zajišťovala určitou oddanost jejich ideálům, naznačovala možnost předělat takové jedince k obrazu svému v duchu ideologie Vesmírných lidí.

 

Naproti tomu dnešní výběr bytostí, které dostanou příležitost nového zrození, funguje převážně na základě frekvence vnitřní energie, na kterou je bytost naladěna.“

 

JN: A kde se takové bytosti berou, když předcházející vývoj na Zemi nabízel spíše duchovní pád než pokrok?

Planeta Země: „V tuto chvíli je jedno, kdy naposledy byla taková bytost ve hmotě. Příležitost dostávají kompletně všechny zbývající bytosti v duchovním obalu Země, i když třeba dlouhé věky odpočívaly v duchovním depozitu.

 

Vůbec přitom nemusí jít o duchovní mistry, o dřívější duchovní pracovníky ve hmotě. Často jde o běžné lidské bytosti, které doposud spořádaně a poctivě žily své životy a o duchovním pozadí světa neměly většího ponětí. To je v dnešní době značná výhoda, protože jsou v minimální míře zasaženi duchovními předsudky Staré duchovní cesty. A takových jednotlivců, kteří doposud stáli v pozadí vývoje, a jsou proto méně zasaženi temnými energiemi přítomnými v mnoha duchovních učeních, metodách a pomůckách, je na Planetě mnoho.

 

Určitou dílčí část, zlomek procenta zrozených bytostí, pak tvoří ti jedinci, kteří přicházejí z karmických důvodů, a to zejména bytosti mimozemských civilizací, které se zde na planetě Zemi během historie neoprávněně vměšovaly do vývoje. Jejich zrození a předpokládané karmické vyvázání umožňuje posílit nový směr vývoje, který byl na Planetě nastoupen.

Speciálních bytostí z vyšších duchovních sfér se v této době rodí minimum, pouze několik jednotlivců dostane tuto příležitost z důvodu zajištění určité návaznosti zdejšího vývoje na změny probíhající ve vyšších světech. Rovněž andělské bytosti, které ještě nebyly ve hmotě, se už teď rodí na Zemi minimálně.

 

Není tedy pravdou, že by se zde na Zemi rodily ještě v dnešní době velké počty nějakých zvláštních bytostí pocházejících z jiných světů či dimenzí.“

 

Mohou ještě mimozemšťané prostřednictvím nových zrození zmanipulovat vývoj?

JN: Spojené Síly Světla, existuje přesto ještě nějaká možnost, aby v tomto případě mohlo jít o organizovaný pokus zatemněných vesmírných sil pokusit se takto zásadně ovlivnit a zmanipulovat vývoj na Zemi, jako tomu bylo v knize Midwichské kukačky?

 

Planeta Země: „Vnímám, že celá tato situace, tak jak je u vás na Zemi prezentována, je především nafouknutou bublinou. Přestože mimozemšťané otevřeně fungovali v oblasti Země až do roku 2004, v této době již neměli možnost takovýmto hromadně organizovaným zásahem vloupat se přímo do vnitřních procesů Země, a mít tak možnost znatelně ovlivnit vývoj na Zemi. Taková možnost skončila nástupem Nové duchovní cesty a zlomem letopočtu do 21. století a 3. tisíciletí.

 

Pokud se v tomto období na Planetě zrodily bytosti mimozemského původu, v drtivé většině případů mají tato zrození běžné, čistě karmické důvody. Dát těmto bytostem příležitost očistit se ze svého neoprávněného a mnohdy i násilného vměšování na Zemi v dřívějších obdobích a v jejich předchozích existencích. A tím dát zároveň také celé Planetě a pozemskému lidstvu možnost tuto nepříznivou záležitost karmicky uzavřít a její následky definitivně očistit.

 

Přenesení neoprávněné výbavy do hmoty komplikuje vývoj bytosti

Jinou věcí je, že v období na počátku 21. století ještě morfická pole Planety nebyla pevně stabilizována natolik, aby se každá nově zrozená bytost musela plně bez výjimek podřídit existujícím zákonům této Planety. Naopak se v tomto přechodném období řadě bytostí podařilo protlačit do nového zrození duchovní schopnosti, které na Zemi nepatří. V současné době se s postupující stabilizací centrálních morfických polí Planety stává tato možnost čím dál méně reálnou.

 

Tyto bytosti si však příliš nepomohly tím, že do zrození na Zemi dokázaly protlačit neobvyklé schopnosti jako pozůstatek toho, že v minulé existenci byly mimozemským nebo pozemským člověkem 1. typu. Protože cokoliv přeneseného v dnešní době mimo pořadí razantně ztěžuje světelnou evoluci dané bytosti. Místo hledání a respektování čisté vzestupné světelné cesty vedou tyto schopnosti dotyčné bytosti k pocitům určité nadřazenosti, privilegovanosti, apod. A ještě navíc jsou v tom ubezpečovány svým okolím.

 

Každá taková i skrytá myšlenka, tendence, záměr vyzdvihující údajné mimořádné poslání těchto bytostí a jejich domnělou vyšší čistotu však přináší kladné body pro temnou duchovní cestu. Naopak nastoupení čisté vzestupné světelné cesty je pro každou z těchto bytostí těžké a problematické. Nebude totiž jednoduché překonat nepříznivé vlivy umělé výbavy, kterou si do dnešní pozemské identity neoprávněně přenesly.“

Jakým směrem by měla jít výchova dětí se zvláštními schopnostmi?

JN: Jaký by měl být postoj k  dětem s mimořádnými duchovními schopnostmi v období jejich dětství a dospívání?

 

Planeta Země: „Vést je k čistotě záměrů, k pokoře, skromnosti, pravdomluvnosti, neubližování, atd. Naopak zásadně vynechat jakékoliv vzbuzování v nich pocitů výjimečnosti, nadřazenosti, převahy nad ostatními, apod.

 

Rozhodně tedy není vhodné brát narození dětí s neobvyklými duchovními schopnostmi jako něco výjimečně pozitivního. Naopak je důležité si uvědomit, že tyto bytosti jsou zde, aby napravily své minulé chyby. Aby se vzdaly tendencí povyšovat se nad běžné obyvatele Země. Aby si nehrály na privilegované bytosti s vyšším posláním. Aby se naopak naučily větší pokoře, skromnosti. Aby se dokázaly plně podřídit závazným zákonům pozemského hmotného světa a vzestupné světelné cesty.“

 

Optimální pro děti je, když sami rodiče nastoupí vzestupnou světelnou cestu

I s těmito dětmi jsem se setkal ve své praxi. Některé měly možnost projektovat si realitu ve snech, jak se jim to líbilo. Naučily se žít ve svém snovém virtuálním světě, a to je čím dál více odtrhovalo od reality. Další mají neobvyklé vnímání. Vnímají například detailně veškeré ovládání, které v rámci rodin probíhá. Jsou schopny pozorovat napadení člověka vysávajícím temným klonem, jak jsem se o tom vícekrát zmínil.

 

Pokud se jejich rodič, který je má ve své péči, sám dostane na vzestupnou světelnou cestu, obvykle dokáže nenásilně převést na tuto cestu i své děti. Dovést je ke cvičení Pěti Tibeťanů, nenásilně upravovat k optimu jejich stravu a zajistit, aby se v životě vyhýbaly škodlivým stahujícím záležitostem. A jejich neobvyklé schopnosti, pokud na Zemi v této době nepatří, začnou postupně mizet. Nebo se naopak tyto schopnosti přetransformují do nové čisté světelné podoby. Takový dospívající člověk se respektováním principů Světla čím dál více podřizuje zákonům pozemského vývoje.

 

Kolik nových dětí se vlastně rodí na Zemi?

Podle statistiky Worldometers se v tomto roce na Zemi narodilo zatím něco přes 110 milionů nových dětí (ke dni 30.10.2012), tedy za jeden měsíc zhruba 11 milionů. To jsou velká čísla. Někdy na začátku října 2012 tak počet nově narozených dětí v tomto roce na Zemi byl právě 100 milionů. A za celý tento rok to bude téměř 140 milionů.

 

Kdyby jen pouhé jedno procento nově narozených tvořily nějaké zvláštní mimozemské bytosti vybavené mimořádnými schopnostmi, šlo by o rozsáhlou invazi čítající více než jeden milion narozených členů této civilizace. A to jen za necelý jeden rok. Nové tisíciletí však už letos ukrajuje dvanáctý rok. Takže to vše bychom ještě museli násobit dvanácti a výsledné číslo by překročilo 16 milionů jen za období počínaje rokem 2001. A to už by bylo rozhodně dost na to, aby tyto bytosti se zvláštními schopnostmi a mimořádnou tvořivou silou dokázaly poté, co dosáhnou dospělosti, zvrátit vývoj pro ně žádoucím směrem. A znovu opakuji, že se jedná o odhad pro případ, když by zvláštních bytostí bylo pouhé jedno procento mezi všemi nově zrozenými.

 

Jak nezodpovědná jsou z tohoto pohledu tvrzení, že zvláštních dětí odjinud, z jiných světů a dimenzí, se zde rodí dokonce 80%. Protože v takovém případě by takto narozených dětí s mimořádnými schopnostmi jen za prvních 12 let nového století byla více než jedna miliarda. Každý si jistě uvědomí, jaké následky by to mohlo mít pro celou pozemskou populaci.

Odhad procentuálního složení nově zrozených dětí

JN: Spojené Síly Světla, je možné alespoň odhadnout procentuální zastoupení nově zrozených dětí v rámci následujících oddělených skupin: současní obyvatelé Země, bytosti dávných civilizací na Zemi, bytosti z astrální roviny Planety, bytosti jiných vesmírných civilizací, andělé z tohoto světa, bytosti ze zcela jiných světů a vesmírů, bytosti z duchovních rovin o vyšších hladinách energie, než má náš svět, které ve hmotě ještě nebyly, bytosti protlačené do zrození temnými systémy, bytosti jiných forem života nebo i jiné? (Duchovní komunikace z 31.10.2012)

 

Planeta Země: „Procentuální složení nové populace na Zemi za období počínaje rokem 2001 až do současnosti je zhruba následující:

Kolem 90% tvoří tradiční obyvatelé Planety, kteří již byli vícekrát zrozeni ve hmotě.

Dalších 9% tvoří bytosti dávných civilizací na Zemi, které dostaly novou příležitost zrození a nápravy svých tehdejších zásadních chyb.

Z nových obyvatelů Země po roce 2000 jsou zde zhruba 3% nuceně z karmických důvodů, aby se dostaly na světlo magické systémy a magické tendence duchovní práce z minulosti.

Necelou polovinu procenta tvoří astrální bytosti z oblasti Planety, které se zde také zrodily z karmických důvodů. Například víly, rusalky, vodníci, čerti, trpaslíci a další.

Další necelou polovinu procenta pak tvoří mimozemské bytosti, které se zde neoprávněně vměšovaly, nebo měly určitou vazbu na toto vměšování (zajišťovaly zázemí pro invaze v kosmických lodích nebo na domovských planetách) a potřebují zpracovat svoji karmu nahromaděnou svým podílem za tyto neoprávněné vesmírné zásahy.

Pak už zbývají jen zlomky procent na ostatní skupiny, zejména na ty bytosti, které sestupují do hmoty poprvé. Zde jde jen o výjimečné jednotlivé případy. Podstatné však je, že právě tyto bytosti pocházející z vyšších duchovních světů, stejně jako andělé zrození ve 20. století, se však obvykle z duchovních důvodů plně podřizují zákonům Planety a nedisponují proto ve hmotě žádnými zázračnými schopnostmi. Jejich schopnosti se teprve začnou postupně probouzet až poté, co se dostanou na vzestupnou světelnou cestu.

Další menší skupinky rodících se bytostí představují bytosti jiných forem života z jiných planet, světů, Vesmírů, například zástupci civilizace delfínů apod.

A stále ještě se v jednotlivých případech daří určitým temným silám prosazovat do zrození na Zemi své temné zástupce.“

Dva typy bytostí, které se rodí s neobvyklými schopnostmi

Mé vlastní zkušenosti z mnohaleté praxe naznačují, že pokud si v tomto období přenesla zrozená bytost do tohoto života nezvyklé, naprosto výjimečné schopnosti, jsou dvě možnosti:

 1. Buď se jedná o bytost mimozemského původu, která se zde zrodila z karmických důvodů. Nebo která sem do zrození byla ještě ve 20. století vecpána přímo Vesmírnými lidmi. Ale v tomto přechodném období si ještě dokázala do zrození přenést část své minulé umělé tvořivé výbavy. A i nadále si udržuje vazby na mimozemskou technologickou magii.
 2. Nebo se jedná o běžného obyvatele Země, u kterého se postupně během jeho karmické očisty prokáže silné spojení s magií v minulosti, nebo vysoký stupeň ovládnutí Temnem spojený s úpisy a Temnem propůjčenou umělou magickou výbavou.

Zásadní rozdílnost přehmatů mimozemšťanů a andělů Dhyanů

V posledních letech našla ke mně cestu řada bytostí, které byly původně anděly Dhyany. A teď se tady dole ve hmotě zrodili ve druhé polovině 20. století jako běžní lidé. A to buď zcela poprvé, nebo tady již byly dříve jednou nebo v kratší sérii životů v období Atlantidy. Při jejich vyšetření jsem opakovaně zjistil následující. Obvykle nedisponovali žádnými pozoruhodnými duchovními schopnostmi. Typické pro ně bylo jasné rozhodnutí bez pochybností a jednoznačné nasměrování na vzestupnou světelnou cestu. A navíc byla u nich patrná relativně vysoká čistota a mimořádná úroveň fungování u obou vyústění srdeční čakry, která vždy přesahovala 90% vůči optimu. Což je u běžných pozemšťanů a stejně tak i u zrozených mimozemských bytostí jen výjimečné.

Vesmírní lidé sice neustále mluvili o lásce, svými činy však prokazovali něco jiného. Jejich láska znamenala manipulaci, skryté i otevřené ovládání, zastírání a kamufláž. A dokonce ve jménu této lásky i vraždili a demonstrativně popravovali obyvatele Země. Historie Planety prokazuje, že mimozemšťané se opakovaně dopouštěli otevřeného násilí na pozemských lidech i na bytostech jiných vesmírných civilizací. Podrobnosti o tom jsem uvedl v článcích 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

 

Povaha přehmatů andělů Dhyanů, pokud zcela nepropadli Temnu, je však zcela jiná. Oni na nikoho nevyvíjeli přímé násilí. Obvykle jen něco zanedbali, opomenuli, nezasáhli včas. Následky pak byly drtivé. Výsledkem byla mnohdy zkáza celé civilizace. A tím i jejich obrovské karmické zatížení. To vše ale za situace, aniž by někomu úmyslně ubližovali. Proto si zachovali svoji relativně vysokou vnitřní čistotu. Proto jsou zvyklí a berou jako samozřejmost plně se podrobit vesmírnému řádu při zrození ve hmotě naší Země. Ano, někdy mívají detailní vnímání energií. Ale speciálními schopnostmi, jako dokonalé barevné vidění aury, jasně vidět astrální bytosti, schopnost měnit počasí a měnit povahu událostí, něčím takovým v drtivé většině případů nedisponují.

 

Více o tom bylo v článku 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla.

Složitější situace přírodních andělů

Složitější je to v případě přírodních andělů. Ti jsou zvláštní kapitolou. Přírodní andělé obvykle nejvíce pochybili tím, že se zhlédli v lidské magii a začali jim svěřený úsek Přírody řídit pomocí magie.

Pokud přírodní andělé sestoupili z karmických důvodů do hmoty, jejích zatíženost magií bývá obvykle vysoká. Mnozí z nich se stávají „odborníky“ na přírodní záležitosti. A obvykle pokračují v tom samém, v čem pochybili ve své dřívější andělské existenci. Znovu provádějí umělé magické zásahy, které Přírodě nepomáhají. A přitom to propagují jako pomoc Přírodě. Někteří dokonce napsali řadu knih o takové pomoci Přírodě. Karmické čištění osob, které je na současné cestě tímto životem dočasně provázely, a které byly jimi opakovaně ovládány v tomto životě i v andělské minulosti, však svědčí o něčem jiném. Více o tom bylo v článku 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě.

A ještě jedno je typické pro bytosti, které byly minulosti po dobu dlouhých období přírodními bytostmi. Příliš úzké zaměření pozornosti na Přírodu. Mnohdy jim uniká komplexní pohled na problematiku duchovního pozadí světa. Chybí jim dostatečná obezřetnost při vnímání a rozlišování Světla a Temnoty. A také připravenost utkat se s Temnotou, je-li to nezbytné. Nehledě na to, že pro boj s Temnem nemají dostatek zkušeností z minulosti.

Co nejvíce narušuje přirozený vývoj člověka v dnešní době?

Co nejvíce narušuje dnešní přirozený vývoj člověka? Proč se dnešní děti tolik liší od dětí před desítkami let? Co způsobuje na jedné straně urychlené dospívání a na druhé straně nejrůznější vady v běžném chování? Pro které lékaři a psychologové vymysleli celou řadu diagnóz? Například ADHD (nezvladatelné, hyperaktivní dítě), nebo dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha grafického projevu), dysortografie (porucha pravopisu), dyskalkulie (porucha počítání), dyspraxie (porucha v pohybových dovednostech) a další.

Proč tolik dětí není schopno zařadit se do normální výuky, a potřebují asistentku, která je doprovází ve školním vyučování, protože jinak nezvládají běžné tempo výuky? Co vyvolává tendence dětí ovládat druhé, šikanovat je? Co je živnou půdou pro prožívání nadřazenosti jedněch nad druhými? Co vyvolává i otevřené fyzické násilí? Proč dnes již v 1. třídě jsou děti schopné se postavit učiteli a pokoušet se s učitelem manipulovat?

Základní důvody podílející se na zvyšování poruch u dětí

Vnímám následující základní záležitosti, které se nejvíce podílejí na rostoucím výskytu nejrůznějších poruch v dětském věku. S příchodem zvláštních bytostí z jiných světů to však nemá nic společného. Jsou to čistě naše pozemské skutečnosti, které mají co dělat se způsobem našeho života, s naším životním prostředím a s nepříznivými vlivy, kterým jsme trvale vystaveni.

 1. Zvyšující se procento temných energií v našem prostředí.
 2. Narůstající množství nepříznivého technického vyzařování v prostředí všude kolem nás.
 3. Vliv zatemněných ideových vlivů – náboženství, dávná duchovní učení, obětní rituály apod.
 4. Rostoucí stupeň chemizace našeho života. Znečišťování našeho životního prostředí, které obýváme, i potravin které jíme, nejrůznějšími chemickými doplňky. A to přímo v masovém měřítku.
 5. Povinné očkování, kterým se do těla dostává značné množství vysloveně škodlivých látek.
 6. Neoprávněné genetické zásahy do užitkových zvířat i kulturních plodin – ovoce, zeleniny, obilí, atd.
 7. Neoprávněné přenesení magických schopností, umělých privilegií do tohoto hmotného života. A tím pádem neobvyklé schopnosti, které se vymykají běžnému stavu.
 8. Volné zanášení našeho prostředí magií a magickými pomůckami.

Masivní rozšíření temných energií vede k urychlenému dospívání

Právě pro temnou stezku je typické vyhledávání, nabízení a přinášení nepříznivých zkratek, neoprávněných průniků, nepřirozených způsobů urychlování běžných situací, A to ve všech oblastech života a v nejrůznějších formách. Předbíhat, dostat se někam dříve, než je obvyklé, a než je i eticky správné. Urychlovat vývoj, běžný průběh událostí, nepřirozenou stimulací výrazně temnými prostředky. Mít možnost nahlédnout tam, kam se ještě nemá. Získat schopnosti, pro jejichž využívání ještě nejsem vnitřně připraven. Získat převahu nad druhými, abych na ně při své cestě nemusel brát ohled. Aby nebránili mé touze být více důležitý, mít více možností, nemuset se při uskutečňování svých tužeb na nic ohlížet, na nikoho brát ohled. Abych mohl co nejvíce a nejrychleji ochutnat všechny slasti tohoto světa.

 

Temná stezka přináší tlakem svých energií zkratky k rychlejšímu dosažení sexuální plodnosti, sexuální dospělosti, k rychlejšímu získání zvláštních schopností. K možnosti dřívějšího užívání všech slastí života. Nemá to však nic společného s větší vnitřní čistotou, vyšší světelnou duchovní vyspělostí, ani s vyšší úrovní etiky dané bytosti.

 

Nepříznivě působí také skryté podprahové temné energie, které jsou v pozadí za mnohými filmy, výrobky, reklamami. Tento vliv na člověka přechází mnohdy i v případě, že si jen výrobku nebo reklamy všimne, nebo že něco nabízeného zadarmo ochutná apod. Jenom tím, že člověk žije, všímá si věcí kolem sebe, sleduje televizi, atd., jsou na něj den za dnem nakládány další a další drobné energetické úpisy. Člověk se jejich prostřednictvím nedobrovolně a nevědomě zavazuje poskytovat vlastní energii k účelům, o kterých nemá ponětí.

V článku 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody jsem uvedl vlastní zkušenost, kdy jsem na ochutnání přijal zdarma rozdávanou tyčinku v metru. A než jsem dorazil domů, už jsem na břiše jasně cítil skrytý úpis, který jsem tím přijal. Proto pozor na přijímání služeb zdarma. Pozor na sledování reklam v televizi, které jsou lidem vnucovány na některých kanálech během každého pořadu.

Dobrovolné přijmutí temného závazku – příklad tetování a piercingu

Lidé však mnohdy sami dobrovolně nastrčí hlavu do temné oprátky. A to často kvůli módním vlivům, módním trendům. Kvůli potřebě vyrovnat se ostatním.

Typickým příkladem jsou všechny nepřirozené zásahy do vlastního těla. Například tetování, které v mnohých případech funguje jako temný úpis natrvalo vypálený do těla člověka. Dříve se takto označovaly prostitutky a vězni. Dnes mnohé z těchto osob označené tetováním vlastně na nevědomé úrovni říkají: „Propůjčil jsem své tělo Temnu.“

Podobné výrazně nepříznivé vlivy přináší i umělý piercing. To znamená propíchávání kůže různých částí těla a její zdobení kroužky, bodáky, cvočky i jinými předměty.

 

Na příkladě dvou bytostí, které se se mnou o tom poradily, jsem jednoznačně vnímal, jak jim relativně drobné tetování brání v nastoupení světelné cesty. A co teprve ti, jejichž povrch těla je téměř plně obsazen nejrůznějšími vypálenými symboly a znaky? Ano, dnes se sice již člověk může tetování zbavit pomocí laseru. Jde však o finančně náročnou a především opakovanou, několik měsíců trvající záležitost.

 

Všudypřítomné nepříznivé technické vyzařování

Člověka také výrazně vychyluje a sráží ze světelné čistoty i všudypřítomné mikrovlnné záření – v domácnostech neustále používané mikrovlnné trouby, všemi směry pronikající záření sítí mobilních operátorů, samotné vyzařování mobilů přikládaných těsně k hlavě. Dále záření televizních vysílačů, radarů a dalších zařízení vojenského typu, nebo jiných zařízení zaměřených na manipulování s přírodou a lidskou civilizací.

Přitom mobil dnes již u nás má i každé malé dítě, přestože některé jiné státy to zákonem omezily nebo zakázaly (Francie, Švédsko). Mnohé děti navíc tráví většinu svého volného času před televizními obrazovkami a u počítačů.

Nepříznivý vliv zatemněných ideových směrů

Nepřehlédnutelný je i vliv zatemněných náboženství ovládajících značnou část populace na Zemi. Systémy víry, které neodpovídají realitě dnešního duchovního pozadí světa.

A také vliv mnohých zatemněných mimozemských učení a mimozemšťany inspirovaných metod energetické léčby, viz článek 55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození, kde byl uveden stručný přehled mimozemšťany inspirované tvorby, i odkazy na další texty zabývající se touto problematikou. Kontakty s tím vším výrazně vychylují člověka.

Dokonce i celá řada alternativních metod léčby je magické povahy, a proto přispívá k většímu zatemnění člověka nepříznivými energiemi. K rozšiřování temné energie tak přispívá i masové rozšíření léčitelů, kteří ve své práci používají otevřené nebo skryté formy magie. Kolika už lidem jsem pomáhal s opakovaným ovládáním, energetickým zneužíváním, které plynulo od člověka, u kterého kdysi v minulosti vyhledali pomoc. Kolik takových osobních magických systémů těchto lidí se posiluje trvalým parazitováním na klientech, kteří je třeba jen jednou navštívili.

Nepříznivý vliv mají i pomůcky, léčebné prostředky doporučované takovými léčiteli s magickou orientací. Nepříznivě na světelnou cestu působí i homeopatie, tolik doporučovaná mnohými duchovními pracovníky. Více o skutečném vlivu homeopatie bylo v textu 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit.

Rostoucí chemizace našeho života

Uvedu několik příkladů toho, jak vysoce stoupla chemizace našeho života, a to jak v našem životním prostředí, tak i u většiny potravin.

Například běžné desetistupňové pivo. Dříve vydrželo týden a pak se zkazilo. Dnes vám běžné pivo vydrží řadu měsíců. Jsou v něm další látky chemické povahy, které to zajistí. To samé u mléka, jogurtů a většiny dalších potravin. Sladké barevné limonády nadopované umělými sladidly, které jsou přece levnější než běžný cukr. A dokonce jsou vydávány za zdravější než cukr. Protože k jejich výrobě není potřeba nic pěstovat a řadu měsíců se starat o určitou plodinu. Stačí přece pouhá chemická reakce.

A když už se něco pěstuje, tak se to „zlepšuje“ radioaktivním ozařováním (o kterém jsme se zmínili již v článku A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky), stříkáním chemickými látkami proti parazitům, hnilobě, plísním. Částečně zpracované živé plodiny se zase konzervují vším možným. Když už nemohu přímo jíst živou stravu, pak je podle Přírody relativně nejméně škodlivé ze všech těchto možností zpracování živých potravin běžným zavařováním, pasterizací, tedy ohřátím potravin na určitou teplotu. I když se tím zničí určité procento enzymů a citlivých vitamínů.

Další příklad: Dřívější běžný volně dostupný lék Paralen, který jsme před léty ještě před nastoupením duchovní cesty dávali dětem proti teplotě, pro případy nachlazení. Později zlepšený na variantu Paralen Plus. Ten je navíc obohacen pseudoefedrinem a dextromethorfanem. Pseudoefedrin je látka, která je při určité zvýšené koncentraci stále ještě na seznamu dopingových prostředků. Dextromethorfan zase byl zneužíván jako droga pro svůj halucinogenní efekt. Nový Paralen Grip nahradil pseudoefedrin jinou látkou – fenylefrinem. Což je látka podobné povahy jako adrenalin, která stimuluje činnost srdce. A to vše je volně dostupné a určeno již pro malé děti. Chemie, a zase chemie. Podněcování orgánů našeho těla k vyššímu fungování chemickými látkami nejrůznější povahy.

A takto je tomu i u mnoha dalších dříve běžných léků. Vše je zdokonaleno, posíleno dalšími chemickými látkami. Aby výsledná látka lépe, rychleji a více fungovala. Aby to lidé více kupovali. Tyto látky často působí přímo na nervový systém a metabolismus člověka. Proto se tak často stává, že sportovec, který si vzal obyčejný lék na nachlazení, byl usvědčen z dopingu. A následovalo složité soudní řízení, které obvykle prohraje, protože se marně snažil dokázat, že vůbec neměl v úmyslu dopovat.

Všudypřítomné umělé sladidlo aspartam a umělý ochucovač glutaman sodný

Například co píše o dvou umělých chemických látkách, o umělém sladidlu aspartamu a ochucovadle potravinářských výrobků glutamanu sodném, které obě dosáhly masového používání v oblasti dnešního stravování, David Icke? Člověk, který se zabývá otázkami manipulace lidské rasy v dnešní době? Ve své knize Jen nekonečná láska je skutečná (... a vše ostatní je iluze!), str. 157, uvedl následující:

„Aspartam můžete najít v instantních snídaních, bonbonech pro svěží dech, cereáliích, žvýkačkách bez cukru, sladkostech, desertech, džusech, multivitaminech, mléčných nápojích, farmaceutických lécích a doplňcích výživy, nealko nápojích, vinných nápojích, jogurtech. Aspartam je 200 krát sladší než cukr…

Aspartam obsahuje metanol, jed, který způsobuje slepotu a smrt. Dvě čajové lžičky jsou považovány za smrtící. Menší dávky pomalu poškozují mozek, kousek po kousku, protože efekt je kumulativní…

Laboratorní testy také prokázaly, že aspartam mění DNA…

Aspartam nazýváme neurotoxinem a tím je také vylepšovač chuti glutaman sodný. Najdete jej téměř ve všech masově vyráběných potravinách, které tak oblbnou mozek, že chutnají lépe, než ve skutečnosti jsou.

Samotní Američané zjevně zkonzumují každý rok 75 milionů kilogramů těchto věcí a to je ještě navíc i nervový jed.

Jako u aspartamu, glutaman také vzbuzuje chuť do jídla a pomáhá tak lidem tloustnout. Epidemie obezity propukající po celém světě je hodně způsobena právě těmito doplňky.“

 

Všechny tyto umělé chemické látky, které hromadně konzumujeme, a kterým jsme volně vystaveni v prostředí kolem nás, vyvolávají skryté mutace i dílčí deformace člověka. Lidský druh se nenápadně mění. Možná jste viděli film o obrovském krokodýlu, který terorizoval město. A který zmutoval a dorostl do nepřirozeného stavu poté, co kdosi vylil do odpadu jakýsi umělý růstový hormon používaný ve výzkumu laboratorních zvířat. Podobné záležitosti probíhají ve skrytu s lidmi, s celou lidskou civilizací. Nemůžeme se proto divit tomu, že dnešní děti jsou jiné, než tomu bylo dříve.

Koktejlový efekt

Navíc ještě k tomu všemu je podstatné, že nepříznivé účinky se v kombinaci několika chemických látek mohou extrémně zesilovat. Například Anna Strunecká a Jiří Patočka ve své knize Doba jedová 2 uvádějí následující informace:

„Koktejlový efekt znamená, že látky ve směsi přispívají k celkové toxicitě této směsi a posilují toxicitu těch ostatních. Toxická látka ve směsi s jinou toxickou látkou působí již třeba v tisíckrát nižší koncentraci, než když se vyskytuje izolovaně.

Koktejl obsahující malou dávku rtuti, která by zabila jednu ze 100 krys a dávka hliníku, která by zabila jednu ze 100 krys, má překvapující účinek: Všechny krysy zemřou.“

To znamená, že vzájemnou kombinací dvou nepříznivě působících látek, rtuti a hliníku se jejich jedovatost více než stonásobně zvýšila. A teď si vzpomeňme na všechny možné informace či hypotézy týkající se tzv. chemtrails – údajnému práškování naší planety baryem, oxidy hliníku a dalšími chemickými sloučeninami.

John Holmgren, vědecký poradce amerického prezidenta Obamy, v jednom z rozhovorů pro tisk otevřeně naznačil:

„Existují různá schémata, která byla v geoinženýrství diskutována. Klasickým případem je vypouštění reflexních částic do orbitu Země, které by odklonily část slunečního světla… a tímto způsobem se pokusit vytvořit ochlazující efekt…“

O rozprašování je veden záznam i v oficiální dokumentaci amerického patentového úřadu:

„Tato metoda redukuje atmosférické oteplování pomocí rozprašování mikroskopických částeček z materiálů jako některé oxidy a kovy do atmosféry z výšky mezi 7 a 13 kilometry nad zemským povrchem.“ (Zdroj: Wikipedie)

Duchovní obec velmi rychle reagovala a přispěchala se zjištěním, že účinnou pomocí proti chemtrails jsou zázračné kapky MMS (Miracle Mineral Supplement), o kterých jsem se již zmínil v článku Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup. Tyto zázračné kapky jsou ve skutečnosti další chemickou směsí obsahující silně toxické látky používané běžně k bělení tkanin a papíru a také k dezinfekci. Rozumný člověk by řekl, že něco takového je k vnitřnímu použití nevhodné. Takže žádná zdravá výživa, ale opět jen další chemie.

Očkování jako obchod se strachem

V anotaci ke knize Gerharda Buchwalda Očkování – obchod se strachem, se píše:

„Přední německý odborník na očkování a odborný poradce německého „Svazu poškozených očkováním“ napsal obsažnou knihu, v níž vyvrací oficiální dogmata výrobců vakcín. Na údajích německého spolkového statistického úřadu a dalších nezávislých zdrojů informací ukazuje, že nakažlivé choroby ustoupily z jiných příčin, a očkování tento ústup nijak neovlivnilo. Naopak, v některých případech bylo příčinou epidemií. Zároveň uvádí případy vážných poškození zdraví a úmrtí následkem očkování… Podrobně se zabývá různými formami poškození. Radí, jak rozpoznat „symptomy poškození očkováním“.“

Kolik už vyšlo článků i vědeckých pojednání na téma očkovacích vakcín, ve kterých dávky jedů vysoce překročily zákonem povolenou mez a přesto se povinně aplikují. Kolik lidí na Zemi má osobní zkušenosti s tím, že jim očkování podlomilo nebo zcela zničilo zdraví a původní životní rovnováhu. Přes všechny tyto skutečnosti se v dnešní době stále ještě vyvolává ve sdělovacích prostředcích psychologie strachu: Když se nedáš očkovat, jsi vyřízený. Navíc tě společnost jako nebezpečného vyloučí z řady běžných aktivit.

Očkování je velký podvod, říká bývalý farmaceutický magnát

Přezdívá se mu zrádce farmaceutického průmyslu. Čtyřicet let pracoval v oboru a přiznává, že sám korumpoval lékaře, vědce i vlády. Teď o tom všem napsal knihu, která se okamžitě stala světovým bestsellerem. "Největším podvodem farmaceutického průmyslu je očkování," říká John Virapen.“

"Vrcholem absurdity je například očkování proti běžným dětským nemocem, jako jsou neštovice, spalničky nebo zarděnky. Všichni jsme je prodělali, jakmile je někdo měl, máma nás k němu dokonce záměrně vzala na návštěvu. Bralo se to jako prostředek posílení imunity. Očkování proti chřipce už je úplný nesmysl. Náš imunitní systém je jediná věc, která nás může ochránit. Když si jej rozhodíme očkováním, můžeme se dostat do velkých problémů," říká Virapen.

Zdroj: https://ona.idnes.cz/ockovani-je-velky-podvod-rika-byvaly-farmaceuticky-magnat-pnk-/zdravi.aspx?c=A110316_095115_zdravi_pet

Pro úplnost dodávám, že u nás vyšly dvě knihy Johna Virapena:

Nežádoucí účinek: SMRT -- Přiznání bývalého ředitele velké farmaceutické společnosti,

Lék jako modla -- Předpis na nežádoucí účinky a na smrt.

Další rozšiřování geneticky modifikovaných plodin

Tématu geneticky modifikovaných plodin jsem se podrobně věnoval v článku 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě.

 

Co je nejzásadnější na škodlivosti neoprávněných genetických zásahů? Plíživým způsobem dochází k narušování genetické struktury člověka. Do lidské DNA jsou zanášeny sekvence pocházející od bakterií a dalších agresivních forem života. Člověk se tak nenápadně stává křížencem původního člověka s agresivními a extrémně odolnými bakteriemi. Tyto stopy vnímáme dnes již na chování malých dětí. Agrese již od raného věku. Nezvladatelnost, nevychovatelnost, neochota podřídit se základním zákonům společnosti a běžným pravidlům v rodinách i školách.

 

Zvláštní schopnosti nemusí být dokladem vyšší duchovní čistoty a pokročilosti

Zde nemluvím o schopnostech, ke kterým se člověk přirozeným způsobem dopracuje na vzestupné světelné cestě. Ale o zvláštních schopnostech, které si bytosti s sebou přinesly do tohoto hmotného světa již z minulých existencí. Takové obvykle nejsou dokladem vyšší světelné pokročilosti. Ale jsou naopak znakem silné vnitřní magické schopnosti obcházet standardní zákon zrození Planety i obvyklé karmické zákony. Obvykle tak zvláštní schopnosti souvisejí s tím, že jejich nositel se v dřívějších existencích soustavně zabýval magií. Nebo byl Vesmírným člověkem, který měl k dispozici technologickou magii.

 

Také tomuto tématu jsem se již podrobně věnoval v dřívějším článku 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu? Zkušenosti potvrzují, že na vzestupné světelné cestě takové schopnosti často vyvolávají značné potíže. Jsou příčinami, které člověka často vytlačí ze světelné cesty pryč. Protože nemají eticky čistý základ, nejsou ani dokladem vyšší vnitřní duchovní čistoty. Ale spíše dokladem vyšších uměle propůjčených privilegií a určitého vnitřního přesvědčení této bytosti o nadřazenosti, povýšenosti nad běžnými lidmi.

Volně šířené magické pomůcky a počítačové hry

Mezi rizikové faktory, které přispívají k zaneřádění našeho prostředí nevhodnými energiemi, patří i volné rozšiřování nejrůznějších magicky orientovaných pomůcek, knih, filmů, atd. Obrovská popularita čarodějnické ságy H. P. o mnoha dílech, jejíž účinek jsem zhodnotil v článku 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti. Z těchto nepříznivě energeticky působících knih se dokonce běžně čte v základních školách v hodinách běžné výuky českého jazyka. Záměrně neuvádím plné jméno, aby nemohlo dojít ke spuštění určitých magických reakcí, se kterými jsou tyto knihy i filmy dokonale provázány.

Agresivní počítačové hry, které jsou dnes volně dostupné. Hry hrané v režimu on line. Kdy je dítě trvale připojeno k Internetu a sdílí energie s dalšími podobně zaměřenými jedinci. Na jedné straně je tak odváděno od běžného života. Oddělováno od Přírody. Vedeno k tomu, aby větší část svého života trávilo ve spojení s umělými zatemněnými energiemi. Přitom podobné energie se přitahují, spojují a posilují. Temnota uvnitř každého z nich tak narůstá. Celá situace mnohdy vyústí až v závislost, které se nelze jednoduše zbavit. Tito lidé se stávají skrytě ovládnutými a energeticky zneužívanými ze strany temných systémů v pozadí za těmito hrami.

Dalším rizikem jsou magicky ovlivněné pomůcky, magické prsteny, náramky, magický způsob ovlivnění pitné vody a dalších potravin, viz texty A6. Proč je náš svět prosycen parazitujícími formami života?, A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků, A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky, A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody, A19. Dokonalá Temnota je skrytá, ale o to více záludná a hůře rozpoznatelná.

Pozornost naladěnou na vyšší dimenzi u dnešních nevychovatelných dětí nepozoruji

Znovu opakuji informace z předcházejícího článku. Ke vzniku ADHD, jedné z nejobvyklejších poruch nervového charakteru u dětí, se z větší části podílí dědičnost. V ostatních případech ke vzniku poruchy přispívá problémové těhotenství, vystavení alkoholu a tabákovému kouři během těhotenství i v raném dětství, extrémní množství olova v těle, nadměrné užívání cukru, přídatných látek, zejména některých umělých barviv, nadměrné sledování televize. (Zdroj: Wikipedie)

V tomto textu jsem uvedl celou řadu dalších hmotných i skrytých duchovních důvodů, které jsou v pozadí za neobvyklým chováním dětí zrozených v posledních letech. A mnozí mi možná dokonce řeknou, že tento výčet ještě zdaleka není úplný. Pozornost zaměřenou na vyšší dimenze, jak to tvrdí teorie indigových dětí, však u drtivé většiny takových dětí rozhodně nevnímám.

A není to jen můj názor. Vycházím ze zkušeností několika jednotlivců na Nové duchovní cestě, kteří učí na základní škole, na střední škole, jsou vychovatelkou ve školní družině nebo vychovatelkou v mateřské škole. Dalších slov již není potřeba. Planeta Země i Centrální Karmická instituce budou usilovat o to, aby nejen indigovou komerci, ale i další jiné nejkřiklavější případy komerce v duchovní oblasti postupně zastavily.

© Jiří Novák, listopad 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 272
 • 29
 • 25
 • 21
 • 22

Celkový počet hlasů: 369