Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 70G. Prolínání nesourodých genetických programů v minulosti

70G. Prolínání nesourodých genetických programů v minulosti

Jiří Novák Vloženo 21.6.2014
Jiří Novák

Křížení lidských bytostí s odlišnými GP. Dvě rasy v Egyptě – Synové bohů a Synové člověka. Snaha předat duchovní schopnosti do rukou hmotnějších ras. Konečný zlom od lidstva 1. typu k novému lidstvu 2. typu. Postupné zkracování věku nového člověka. Křížení pozemšťanů s mimozemskými lidmi. Paradox dnešní doby – duchovní schopnosti neodrážejí vnitřní čistotu člověka. Nevhodné zásahy vědy do GP. Pohled na spící sekvenci GP. Temné zavirování genetického programu. Problémem není výše frekvence, ale masivní uzemnění temných systémů ve hmotě. Jedině pokračování karmické očisty dává šanci změnit celkovou situaci. Postupně se oslabuje síla temného rezervoáru, který ovládá lidstvo. Důležitý je každý člověk, který našel cestu ke světelnému vzestupu. Základním úkolem každého z nás je trvalé zvyšování své vlastní vnitřní čistoty. I nadále se budeme držet vyšší úrovně pravdy.

Křížení lidských bytostí s odlišnými GP

Pokud jde o genetický program dnešního člověka, ještě jsme se nezmínili o následujících skutečnostech, které přispěly k jeho poškození, nevyváženosti, vychýlenosti, k doposud neopravitelnému zablokování určitých sekvencí. Jde především o to, že v minulosti docházelo k určitému křížení lidských bytostí s poněkud odlišnými genetickými programy. A to jednak ke křížení pozemšťanů 2. typu s pozemšťany 1. typu. A dále ke křížení pozemšťanů s mimozemskými bytostmi.

Dvě rasy v Egyptě – Synové bohů a Synové člověka

O dvou zcela odlišných typech lidských bytostí a jejich vzájemném křížení píše například Elisabeth Haich ve své knize Zasvěcení. Tam vysvětluje, z jakých pohnutek k tomuto křížení docházelo a jaké zásady přitom byly sledovány. Cituji z článků 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla:

Elisabeth Haich (Zasvěcení) vzpomíná na období, kdy v dávném Egyptě vedle sebe žily dvě rasy. Obyčejní lidé, kterým říkali Synové člověka. A pak menšina těch, kteří měli zvláštní schopnosti, nazývaní Synové bohů. Ti představovali zbytky původní duchovně velmi rozvinuté civilizace 1. typu, potomky rasy dlouholebých, kteří do Egypta přišli ze zničené Atlantidy. Ti si ještě po dlouhou dobu dokázali udržet své vědomí na božské úrovni. Dlouhá lebka u nich podporovala jiný způsob fungování. Viz následující rozhovor autorky, která byla tehdy v minulosti dcerou faraona, se svým otcem (str. 173 a 177):

„Máš zrcadlo a viděla jsi svou hlavu, že ano? A co ti bylo nápadné?“ tázal se otec. „Že mám mnohem delší lebku než ostatní lidi. Ale i ty a většina těch, kdož pocházejí z našeho rodu, jak nás nazývají Synové boží, mají toto zvláštní dlouhé záhlaví… Proč máme jiný tvar hlavy než synové člověka?…“

„My, kteří máme tuto dlouhou lebku, potřebujeme relativně málo rozum, neboť zažíváme pravdu vnitřním zřením. Naše čelo není silně klenuté, neboť mozková centra, v nichž sídlí schopnost myšlení, jsou vyvinuta natolik, nakolik je třeba vnímat zevní dojmy a vědomě je prožívat. Oproti tomu máme v záhlaví dokonale vyvinutá mozková centra, která jsou tělesnými nástroji duchovních projevů. Tato centra nám umožňují být vědomými na božské úrovni… Příslušníci této vysoko stojící rasy znali všechna tajemství přírody… Měli též schopnost ovládat a řídit přírodu svými mocnými silami… Znali také tajemství, jak se síla mění ve hmotu a obráceně, jak se ze hmoty stává síla…“

Snaha předat duchovní schopnosti do rukou hmotnějších ras

Synové boží si byli vědomi toho, že jejich výše stojící duchovní rasa postupně vymírá. Domnívali se však, že než zcela opustí Zemi a než předají moc do rukou hmotnějších ras, jejich úkolem je předat níže stojící rase své duchovní síly, aby jim byl po dlouhém vývojovém procesu opět umožněn vzestup z hmoty. Děti božských otců a lidských žen pak zdědily část původních duchovních schopností po svých otcích. Zděděné schopnosti po jistou dobu usnadňovaly potomkům přežití a pomáhaly přežívat v těžkých dobách tvrdého útlaku a nesmiřitelného potlačování všeho duchovního. Právě takto mnohé duchovní myšlenky a poznatky přetrvaly věky a přenášely se z generace na generaci nejrůznějšími formami.

Toto „naočkování“ duchovních schopností v přechodné době, kdy spolu koexistovaly lidské bytosti 1. i 2. typu, se může do jisté míry projevovat tak, že někteří z nás mají i v dnešní době vyšší předpoklady pro rozvinutí duchovního vnímání a většina dalších takové předpoklady nemá. Na první pohled vypadá tento způsob genetického předávání určitých schopností zdánlivě nižší rase velmi pozitivně.

Zásady při uzavírání smíšených manželství

Přitom bylo v minulosti důsledně dbáno na genetickou čistotu smíšených manželství:

„Synové boží si vybírali ženy lidí za manželky, aby předávali potomkům své duchovní síly… Proč plodili děti pouze Synové boží s dcerami lidí, ne však dcery boží se syny lidí?… Krev čistokrevného Syna božího zůstává čistá i tehdy, když zplodí děti s dcerou lidí. Ale krev čistokrevné dcery boží by se stala smíšenou, kdyby uzavřela manželství se synem lidí.“ (Zasvěcení, str. 179).

Z jakých pohnutek a důvodů vznikla tato zásada? Muž jen oplodní, předá spermii, ale do svého těla nic nepřijímá. Z hmotného pohledu se tedy s jeho bytostí nic neděje, jeho krev zůstává čistá. Naproti tomu pokud by žena vyšší rasy přijala od muže nižší rasy spermii, která oplodní vajíčko, pak výsledkem je smíšený potomek. Tento potomek zůstává součástí matky po dobu devíti měsíců a jeho krev se mísí s krví matky. Krev matky tak přestává být čistou a stává se smíšenou s krví nižší rasy. Celková frekvence a duchovní čistota její bytosti proto zplozením potomka s mužem nižší duchovní čistoty automaticky klesá.

Samozřejmě, toto je pouze jedna rovina pohledu. Roli tady hrají i duchovní energie, takže předcházející názor je jen určitým zjednodušením. Ve skutečnosti pohlavním spojením a početím potomka s ženou nižší vnitřní harmonie vždy do jisté míry poklesne i vnitřní harmonie muže. Protože i muž je určitým způsobem svázán se svým potomkem, v tomto případě však pouze energeticky, a to ještě na dálku prostřednictvím vazeb přes čakry. Z hmotného pohledu šlo u něj jen o jednorázový akt, jeho celkové ovlivnění tímto skutkem je tedy relativně menší.

U ženy jde o dlouhodobější několikaměsíční působení jednak hmotné a jednak i působení jiných energií, a to obojí přímo v jejím těle. Její hmotné i energetické pouto s potomkem je mnohem pevnější. A proto také její ovlivnění početím tohoto potomka je celkově podstatně výraznější.

Důsledek: Nerovnoprávnost žen, chápání žen jako méně čistých

Tento názor přenášený z minulosti se stal základem pro majetnický přístup k ženám, které byly z duchovního pohledu hodnoceny ve srovnání s muži jako méně čisté, nebo i celkově méněcenné. Uvažovalo se tak, že právě ženy jsou ve srovnání s muži snáze přístupné nepříznivým temným vlivům, ovládnutí temnou silou. Jejich schopnosti duchovního vnímání a duchovního léčení pak byly často považovány za posednutí ďáblem, apod. Vznikla z toho celá vlna „upalování čarodějnic“ pod dohledem církevní inkvizice.

Například viz příběh Jany z Arku uvedený v textu 51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva I.

Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Protože přirozeností žen jsou spíše tendence k duchovnímu zaměření než k používání síly, nátlaku (viz článek 56A. Mužský a ženský princip tvoření). Proto právě ženy mají větší šanci odolávat temným nástrahám, nacházet čisté cesty, čisté způsoby a metody.

Z těchto úvah vycházel také odlišný přístup k nevěře mužů a žen. Proto dodnes mnohé společnosti nevěru muže tolerovaly a tolerují, nebo dokonce uplatňují institut mnohoženství. Přirozeností člověka je však život v páru. Proto mnohoženství můžeme z duchovního nadhledu chápat jako státem, zákonem či náboženstvím uzákoněnou nevěru. Zatímco nevěra ženy byla a doposud je v těchto typech společností tvrdě odsuzována a mnohdy i drasticky trestána:

„Žena přistižená při manželské nevěře může být ukamenována, a to před očima celé své rodiny včetně malých dětí. Za krádež hrozí useknutí ruky nebo jiné části těla, za požití alkoholu se veřejně bičuje.“

Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/52457-tresty-podle-prava-saria-ukamenovani-bicovani-nebo-useknuti-ruky/

A z těchto hodnocení také zřejmě vychází pravidlo katolické větve křesťanské církve, podle které božskou moc ve hmotě zastupují výhradně muži. Také proto byla hned na počátku ženská větev křesťanství, která se vydala cestou duchovní čistoty, záměrně vytlačována. A vůdčí roli postupně převzala tvrdá neduchovní větev mužská zaměřující se na moc, magii, zázraky a sílu vlivu.

Viz článek 52A. Počátky budování křesťanské církve.

Toto byl zásadní omyl nově se rodícího křesťanského hnutí, který postupně vydal vznikající křesťanské náboženství do rukou temným silám.

Viz články 52C. Postupný odklon křesťanství od skutečné duchovnosti, 53A. Temné pilíře křesťanství I, 53B. Temné pilíře křesťanství II.

Duchovní schopnosti nejsou dokladem, že člověk je na světelném vzestupu

Jak jsem však vysvětlil v článku 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?, existence mimořádných duchovních schopností u dnešního člověka není jednoznačným dokladem toho, že osoba je duchovně na světelném vzestupu, ani z nich nelze usuzovat na případnou vyšší karmickou čistotu. Naopak lidé s dobrými předpoklady pro duchovní vnímání často mnohem hůře přijímají informace o Nové duchovní cestě. A pokud už tyto informace přijmou, mají větší problém se na cestě stabilního světelného duchovního vzestupu udržet.

Zkušenosti mnoha osob tak prokazují, že stopy dědičného přenosu určitých duchovních schopností, které se v nás za dlouhé tisíce let udržely, nejsou vhodnou pomocí pro otevření cesty neomezeného světelného duchovního vzestupu u člověka 2. typu.

Naopak můžeme v tuto chvíli usuzovat, že podobný způsob pozitivně myšlené snahy o přenesení části duchovní výbavy lidstva 1. typu na nové lidstvo 2. typu zhoršil celkovou genetickou situaci nového člověka. Vychýlil jeho genetický program, narušil jeho strukturu, a do jisté míry tak mohl trvale zablokovat otevírání dílčích sekvencí.

Konečný zlom od lidstva 1. typu k novému lidstvu 2. typu

V článku 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III jsem hledal mezník, který již znamenal definitivní odchod zbytků lidstva 1. typu ze Země. Vodítkem byly dva historické časové údaje.

Elisabeth Haich popisuje ve své knize Zasvěcení podle vlastních slov období Věku Býka, jehož začátek je datován zhruba do období 4300 – 4400 př. n. l. (více o Platónském roku, který se dělí na jednotlivé věky, je v článku 69F. Sfinga jako strážce vědění a duchovních prahů ).

Druhým vodítkem je dochovaný popis dynastií egyptských panovníků, který začíná v období 3100 – 2900 př. n. l. a končí rokem 343 př. n. l. A v té době už žádnou zmínku o Synech bohů s otevřeným duchovním vědomím nenajdeme. V období mezi těmito dvěma časovými údaji (Věk Býka, popisované dynastie v Egyptě) muselo nutně dojít k určitému zlomu. Jaká událost ukončila po dlouhé tisíce let panující dvojakost lidských bytostí?

Podle Přírody byla rozhodujícím historickým zlomem, který definitivně ukončil vládu lidstva 1. typu s otevřeným vědomím, poslední katastrofa vyvolaná průletem planety Nimiru. Ta definitivně vytlačila zbytky lidstva 1. typu z hmotné roviny planety Země. Ivo Wiesner datuje tuto katastrofu spojovanou s potopou světa a legendou o Noemově arše do roku 3449 př. n. l. (viz kniha Bohové a apokalypsy, str. 41).

Po této katastrofě začíná pro pozemské lidstvo doslova nový věk – období vlády lidstva 2. typu. My, nové lidstvo 2. typu, tak máme za sebou zatím pouze pět a půl tisíce let své vlastní samostatné historie.

Postupné zkracování věku nového člověka

Opakovaná křížení lidských bytostí s odlišnými genetickými programy způsobila, že délka věku nového člověka neklesla u všech žijících jedinců naráz. Mnozí si stále v sobě zachovávali určité genetické ovlivnění od svých dlouhověkých rodičů a prarodičů. Věk takových bytostí proto klesal postupně.

Je to například patrné na linii tzv. hebrejských patriarchů před potopou, o kterých se píše v Bibli, První kniha Mojžíšova (Genesis), viz Wikipedie pod heslem Metusalém. Věk těchto patriarchů kolísal v rozmezí několika stovek let, nejdelší byl u Metusaléma 900 let. Tato linie končí jeho vnukem nazývaným Noe a třemi syny Noeho, kteří jsou spojeni s legendou o potopě a Noemově arše.

Ti, kteří přežili katastrofu, například právě Noe a jeho synové, se po katastrofě ještě dožili několika stovek let (Noe 950 let). A tím zřejmě tato linie končí. Historické prameny už jiné zmínky o věku dosahujícím několika stovek let nehovoří. Vypadá to tedy tak, že po této katastrofě vyvolané příletem Nimiru, skutečně dochází k radikálnímu snížení věku, tentokrát už u všech nově zrozených pozemšťanů. Morfická pole se pevně ustálila na nové hranici věku pro pozemského člověka.

Křížení pozemšťanů s mimozemskými lidmi

V článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi jsem se zmínil o následující situaci, která je popsána ve více dochovaných zdrojích:

Zejména Plejáďané cítí určitou spoluzodpovědnost za vývoj na Zemi. Už v dávné minulosti se tu vměšovali a výsledky byly mnohdy hrozivé. Například výsadek 200 andělů, ve skutečnosti Plejáďanů, kteří se proti všem zákazům sexuálně sblížili s pozemskými ženami a záměrně je oplodnili. Výsledkem tohoto zkřížení genotypů byly podle Bible i knihy „Óm“ telepaticky přenesené z Plejád Eduardem Albertem Meierem obří bytosti, agresivní zrůdy.

V textech 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru jsem naznačil, že na planetě Zemi došlo v minulosti ke křížení pozemských ras s mnoha různými mimozemskými rasami. To se týkalo zejména původního lidstva 1. typu, ale zřejmě i nového lidstva 2. typu.

Paradox dnešní doby – duchovní schopnosti neodrážejí vnitřní čistotu člověka

Toto křížení, které nebylo podporováno Silami Světla vedoucími vývoj, logicky zanechalo stopy na původním genetickém programu nového člověka a narušilo jeho původní vnitřní strukturu. Stopy, jejichž skutečné následky nedokáže dnes nikdo odhadnout. Výsledkem se stal program modifikovaný mnoha dílčími způsoby. Což vedlo k řadě nejrůznějších nežádoucích jevů.

Například lidé s probuzenými nejrůznějšími duchovními schopnostmi, a to při nízké hladině jejich celkové vnitřní čistoty. Zatímco podle původních záměrů programu by se tyto schopnosti měly otevírat až na mnohem vyšší úrovni frekvence vnitřní pravotočivé bioenergie. Nebo naopak: Lidé s relativně velmi vysokou hladinou vnitřní čistoty, u kterých se určité základní schopnosti neotevírají, ačkoliv by k tomu podle původních záměrů programu mělo už dávno dojít.

To vše dává okolí nesprávné signály. A na Zemi je taková situace doposud většinově vnímána tím způsobem, že lidé s mimořádnými duchovními schopnostmi patří mezi duchovně nejpokročilejší, viz článek 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu? Ačkoliv jejich schopnosti o jejich skutečné vnitřní čistotě nic nenaznačují.

Toto vše by se mělo postupně v Novém vývoji srovnat. Aby duchovní schopnosti měli jen ti, jejichž hladina vnitřní čistoty je na dostatečně vysoké úrovni. Tak jak to bylo původně zamýšleno v genetickém programu dnešního člověka. Aby schopnosti dané přenosem z minulosti, genetickým či duchovním, postupně vymizely.

Nevhodné zásahy vědy do GP

Směrem nevhodných zásahů do genetického programu se však vydala i novodobá věda. Například rozvíjení myšlenky, že miniaturní nanoroboti budou automaticky opravovat jednotlivé buňky a možná také struktury genetického programu. Aby toto vše směřovalo k zásadním změnám v životě člověka, ovšem ke změnám uměle vyvolaným. A dokonce ke změnám propagovaným jako komerce. Například k prodloužení věku pro každého, kdo si to zaplatí.

Dokonce se uvažuje o tom, že tito miniaturní roboti o velikosti lidských buněk se budou sami duplikovat, množit. Budou dostatečně inteligentní, budou komunikovat mezi sebou a dokonce by mohli být napojeni na bezdrátovou internetovou síť. Takže by je někdo zvenčí mohl řídit. Jedna hrůza za druhou. Dokážete si představit, kdo všechno by mohl tímto způsobem člověka kompletně skrytě řídit a ovládat? K čemu všemu, k jak dokonale skrytým formám ovládání, by mohly být v tomto zatemněném světě podobné způsoby zneužity?

Přitom nanoroboty dostanete do sebe injekcí, například třeba s jakýmkoliv očkováním, které u nás stále patří mezi povinné kroky. Nebo i pouhým spolknutím pilulky, třeba pilulky proti kašli, proti běžnému nachlazení. Postupně by to mohlo být přidáváno bez veřejné kontroly do vybraných léčebných prostředků. Je neskutečnou iluzí, že by nějaká instituce dokázala zabránit všem možným formám zneužívání takových objevů.

Ano, mnohé z takto zaměřených vědeckých výzkumů mohou vypadat jako významná pomoc pro lidstvo. Ve skutečnosti jde o to, že člověk si začíná hrát na Přírodu, na samotné Tvůrce civilizací. A pokud k takovým tendencím v minulosti docházelo, nikdy to s příslušnou civilizací nedopadlo dobře.

Jen si vzpomeňme na dávnou Atlantidu s vysoce rozvinutou vědou, technikou, a nejrůznějšími, pro nás v dnešní době až fantastickými, technologiemi. Zavřel se za ní čas. Věda ještě oficiálně existenci Atlantidy nepotvrdila. A přitom to je z pohledu dlouhé lidské historie zde na Zemi relativně nedávno, pouhých 12 tisíc let. Co teprve civilizace existující zde na Zemi před stovkami tisíc a dokonce miliony let, nad kterými se zavřela opona.

Vědě a jejímu vztahu k duchovní rovině života jsme již dříve věnovali články  40A. Je věda skutečně nástrojem vyššího poznání?, 40B. Důležitost postoje vědy k duchovní rovině života, 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?  Také téma vědeckých objevů a možností jejich zneužití je velmi obsáhlé a v budoucnu mu budeme věnovat samostatný článek. Budeme přitom vycházet částečně i z knihy Conversations on the Edge of the Apocalypse (volně přeloženo Rozhovory na okraji/na hraně katastrofy), vydané v r.2005. Autor David Jay Brown v této knize uveřejňuje své rozhovory s významnými světovými vědci, mysliteli, vizionáři na téma vědeckých výzkumů a rizik, které by to mohlo lidstvu přinášet.

Pohled na spící sekvenci GP

JN: Požádám Přírodu, aby mi zprostředkovala duchovní pohled na sekvenci GP, která odpovídá za spouštění vyšší úrovně regeneračních schopností dnešního člověka (27.4. a 30.5.2014)

U některých jedinců na NDC vnímám, že tato sekvence jakoby svítí. U dalších je v klidu, nesvítí, nic se neděje. U některých jakoby bliká. Co tyto rozdíly mohou znamenat? Přírodo, co znamená toto vnímání?

Příroda: „To, že sekvence svítí, naznačuje, že je nebo měla by být spuštěná. Že podmínky pro její otevření jsou již splněny. Sekvence je jakoby zapnutá. Podívej se na úvodní a koncovou závorku, které oddělují tuto sekvenci a měly by už být obě odstraněny.“

JN: Vnímám, že obě závorky zůstávají na místě, což znamená, že sekvence se nachází ve stavu mimo zpracování lidským systémem. Něco tedy zabránilo odstranění obou závorek, takže sekvence neběží. Přestože je jakoby spuštěná. Jako když motor auta je nastartován, ale auto nejede, protože není zařazená rychlost. Přírodo, co brání tomu, aby závorky byly odstraněny? Jde o světelné opatření nebo temné? Co udělat, aby se jakoby zařadila rychlost a sekvence skutečně začala fungovat?

Příroda: „Jednoznačně jde o temný vliv. Zprostředkuji ti detailnější pohled.“

Temné zavirování genetického programu

JN: Pokouším se tento vliv najít. Vnímám temný bod někde uprostřed sekvence. Funguje to jako temné razítko, které sekvenci takto zablokovalo.

Požádám Přírodu o další zvětšení obrazu. Vypadá to pak jako živoucí temný brouk, jakýsi organismus, který je v pozadí napojen na obrovský temný rezervoár. Tento rezervoár zřejmě představuje samotnou podstatu Temna. To, co vyzařuje jak ze samotného rezervoáru, tak také z dílčího temného „brouka“, je ve 100% temná levotočivá bioenergie, která má 100% temnou sílu. Zařízení je tedy výsledkem temného zákroku vrcholné temné síly. A je chráněno nakupeným obrovským množstvím temné energie vrcholné síly.

JN: Přírodo, dá se ta temná podpora v pozadí odříznout a poté celé zařízení uvnitř GP zničit?

Příroda: „Jednorázově odříznout ano. Ale ono se to okamžitě napojí znovu. Předtím, než bude možné tento „temný vir“ z GP odstranit, bude nejprve nutné zničit nebo alespoň podstatně zeslabit ten temný rezervoár v pozadí za ním.“

Problémem není výše frekvence, ale masivní uzemnění temných systémů ve hmotě

JN: Na jakých frekvencích tento temný rezervoár pracuje?

Příroda: „Ve Světle jsme již mnohem výše. Problém tedy není ve výši frekvence. Ale v tom, že tento systém má pevné uzemnění v mnoha bytostech ve hmotě. V jedné hlavní, která si doposud osobuje právo vést zde prostřednictvím magie duchovní vývoj. (Poznámka JN: Viz článek A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi). A v mnoha dalších, které tato bytost celé věky ovládala. A do jejichž nitra je tento rezervoár prostřednictvím mnoha karmických vrstev z minulosti i doposud existujícího aktuálního on line vysávání doposud napojen.  

Tato vrcholná temná síla je tak uzemněná v miliardách lidských bytostí současné civilizace na Zemi. A u každé z nich se jedná o tisíce, spíše desítky tisíc jednotlivých karmických vrstev s otiskem tohoto temného vrcholného systému. Nebude proto jednoduché to vylomit.

Podobné razítko bude zřejmě i na dalších zásadních doposud spících sekvencích, které by měly otevírat určité duchovní nebo hmotné schopnosti. Mohou tam však být i razítka jiných typů, která například umožňují spustit sekvenci výhradně temnou bioenergií určité frekvence.

Jedině pokračování karmické očisty dává šanci změnit celkovou situaci

JN: Jaká je cesta k řešení této situace?

Příroda: „Opakujeme to stále dokola. Jedinou možností je karmicky čistit sebe, další jednotlivce na NDC, okolí, Přírodu, Planetu, svět. Jedině to postupně zeslabuje celkovou sílu tohoto vrcholného temného systému, který stojí v pozadí za vychýlením GP. Není jiná, okamžitě a zázračně fungující možnost. Spíše je možné, že takových systémů bude existovat více a cesta k nim se bude odkrývat postupně.

Klíčem k řešení je tedy opět vytrvalá karmická očista co největšího počtu bytostí, přírodních a planetárních systémů na Zemi. A překonání určité kritické hladiny množství rozvázaných karmických vazeb, což poté umožní odříznout tento systém z možnosti dalšího vlivu na svět.

JN: Přírodo, co znamená, že u některých jedinců sekvence nesvítí, ale pouze bliká?

Příroda: „Jde o jakýsi přechodný stav, kdy bytost právě úrovní své vnitřní čistoty začíná zasahovat do oblasti, ve které by se sekvence měla otevírat a spouštět. Ale zatím ještě není v této pozici plně stabilizovaná.“

Postupně se oslabuje síla temného rezervoáru, který ovládá lidstvo

JN: Přírodo, je možné alespoň odhadnout, jak se tento temný rezervoár v čase oslabuje? Například když položíme jeho celkovou sílu na počátku roku 1999 ještě před vznikem Nové duchovní cesty a před zničením rozhodující části Černého bratrstva na Zemi jako 100%, jak to vypadalo dále?

Příroda: „Po zlomení moci Černého bratrstva nad Zemí a po přechodu k novému letopočtu 2000 to již bylo kolem 85%. Následujícím mezníkem bylo znemožnění dalších manipulací Vesmírných lidí s lidstvem na Zemi v letech 2004 a 2005. Poté tato hodnota klesla na 55%. Následovala karmická očista z mnoha neúspěšných světelných misí na Zemi a celé řady temných zásahů do GP během dalších let. Poté v roce 2010 celková síla temného rezervoáru klesla na 42%. 

Dalším zásadním bodem bylo překonání kritického zlomu, který představoval letopočet 2012 a mnohé nepříznivé předpovědi spojené s tímto rokem. Při přechodu k roku 2013 klesla temná síla na 35%. Poté došlo k uveřejnění mnoha dalších detailních informací o fungování duchovního pozadí tohoto světa: Další prohloubení informací o duchovní komunikaci, o karmické očistě, o temných vědomích a dalších vrcholných temných systémech ovládajících lidstvo na Zemi, o třech úrovních Stvořitelů, až nakonec přišly na řadu detailní informace o projektu člověka 2. typu, o jeho genetickém programu. Teď v tomto období po zveřejnění všech těchto informací je již celková temná síla toho systému na úrovni kolem 8%.

Proces soustavného oslabování temné strany světa stále pokračuje

Celý tento proces postupného oslabování Temna na Zemi se s postupujícím časem zrychluje. Důkladný rozklad a zveřejnění každé nové situace v duchovním pozadí světa přináší okamžité výsledky. Výsledky také přináší masivní karmická očista většiny jednotlivců na NDC, která v současné době probíhá. Kdy se ze všech bytostí na NDC, které pokračují v soustavné práci na posílení své vnitřní čistoty, pod tlakem obnažují jejich největší slabiny. Slabiny, které jsou pro ně typické tisíce i mnohem více let, a kterých se nikdy předtím nedokázaly zbavit. Naopak je ještě více posilovaly a upevňovaly dalším a dalším opakováním stejných chyb.

Sami však víte na základě svého vnitřního vylaďování, že napřed se situace zlepšuje o desítky procent a je to zřetelně znatelné na fungování člověka i ve hmotě. Později se to zlepšuje o jednotlivá procenta a nakonec jde o pouhé desetiny. A přitom ve hmotě už jsou doprovodné změny méně patrné. Tyto závěrečné desetinky však někdy představují tu nejúpornější, nejtěžší, nejvíce problematickou práci na očištění svého nitra.

Takže nelze odhadnout, jak dlouho ještě bude tento proces celkového oslabování Temna pokračovat, než dojde k zásadnímu zlomu. Bude to ještě týden, měsíc, rok nebo několik let? To, že zásadní změna ve vývoji je již na spadnutí, vnímají mnohé bytosti a světelné instituce již několik let. Minimálně od překročení kritického roku 2012. Takže uvidíme. Nic jiného se zatím říci nedá.“

Důležitý je každý člověk, který našel cestu ke světelnému vzestupu

JN: Ilúvatare, co dalšího by ještě bylo vhodné sdělit lidem na NDC a dalším zájemcům, kteří budou číst tento článek?

Ilúvatar: „To nejpodstatnější již bylo řečeno v celé této sérii článků o projektu nového člověka 2. typu a jeho genetickém programu. Snad ještě to, že v tomto období záleží na každém jednotlivém člověku, který našel cestu k otevření své schopnosti neomezeného světelného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. Který dokázal vstoupit na Novou duchovní cestu, vytrvale se tam drží a den za dnem aktivně pracuje na dalším posilování a stabilizování světelných základů své bytosti.

V tomto období není čas na pouhé přežívání, na stagnaci spojenou s nejednoznačným pohledem na sebe, na tento svět, na celkový vývoj. Naopak však těm, kteří na sobě i nadále soustavně pracují správným způsobem, doba nahrává k překročení dalších kritických bodů ve vývoji sebe samých. K překonání dalších postupných mezníků na vzestupné světelné cestě.

My, duchovní Síly Světla odpovídající za vedení Nového vývoje, děkujeme všem lidem ve hmotné rovině Země, kteří přistoupili se zodpovědností ke svému vlastnímu vývoji. U nichž soustavná, jednoznačně nasměrovaná práce na sobě přináší zřetelné výsledky.

Nenechte se odradit od dalšího pokračování své cesty některými buditeli, kteří silou moci peněz, svého vlivu a líbivých slov vytvářejí na první pohled lákavé projekty na změnu současného života. Kolik už Vás takových oslovilo. A vždy byla v pozadí snaha převzít celou NDC jako svoji součást. Připojit NDC ke svým zatemněným aktivitám. A když jste odmítli, často pak následoval temný útok na samotnou podstatu Nové duchovní cesty. Útok na Vás, kteří si jdete svojí vlastní cestou. Kteří nikomu dalšímu nic nevnucujete. Jen si jdete svojí cestou a informace předkládáte těm, kteří si je dokážou sami najít.

A také obráceně. Kdykoliv se některý z jednotlivců na NDC pokusil tyto zásady nevnucování se druhým porušit a snažil se tuto cestu nabízet vehementně dalším, přesvědčovat je, lákat, psát jim nevyžádané dopisy, emaily o NDC, doplatil na to duchovním energetickým útokem, dílčím ovládnutím, vynucenou nepříjemnou karmickou očistou. Pracujte každý sám na sobě. To je základní úkol každého z Vás. Tím nejvíce pomůžete v tomto období vývoji celého světa.

Základním úkolem každého z nás je trvalé zvyšování své vlastní vnitřní čistoty

A vy, kteří jste nedočkaví, až konečně budete moci začít také pomáhat dalším lidem, celému světu, tento čas také přijde. Ale až teprve poté, co sami sebe dokážete vytáhnout na své cestě dostatečně vysoko.

Sami přece víte, jak působí nepřesvědčivě, když druhým lidem chce se vztahy pomáhat někdo, kdo sám žije v chaosu a nemá své vztahy v pořádku. Když pomáhat s odstraněním nemocí druhým se pokouší člověk, který sám není zdravý. Když pomoc s dosažením světelné cesty proklamuje veřejně člověk, který se chová agresivně a je z něj patrné, jak potřebuje druhé ovládat. Takový člověk je ve skutečnosti v hlubokém pádu k temné straně světa a těžko může někomu pomoci najít cestu ke Světlu.

Typické pro dnešní dobu je to, že téměř nic není takové, jak se to propaguje

Vzestupná světelná cesta není o pouhých slovech. Naopak typické pro vaši Planetu je, že většina slov je velmi vzdálena od skutečné pravdy. Že téměř nic není takové, jak se to propaguje, jak se o tom hovoří, jakými výhodami je to prezentováno. Světelná cesta je však o Pravdě, o konkrétních správně zaměřených činech a také o prokazatelně dosažených výsledcích. Podle proklamovaných slov na všech možných fórech jdou vlastně téměř všichni lidé světelnou cestou. Kdyby tomu tak skutečně bylo, celkový vývoj by nebyl v té situaci, v jaké jsme teď. Byli bychom jinde a řešili bychom naprosto jiné problémy.

Nenechte se zlomit nepříznivými vlivy kolem Vás. Budou se vám smát, dokonce vámi budou i opovrhovat, jak si zbytečnými pravidly ochuzujete a omezujete život. Nebo dokonce jak si podlamujete své zdraví třeba tím, že nejíte maso, atd. Jak se svojí tvrdohlavostí vydělujete z kolektivů. Budou vám tvrdit, že přece jakékoliv duchovně zaměřené úsilí vede ke Světlu. Proč nepoužít nabízené pomůcky, když si jimi můžete cestu urychlit. Proč nepřijmout zasvěcení, když to nabízí zjednodušení další cesty.

I nadále se budeme držet vyšší úrovně pravdy

Vy už o tom ale víte své. Nikoho nenutíte, aby informace na těchto webových stránkách přijal. Ale vy sami se ve svých životech i nadále těchto informací držíte. Protože je vnímáte jako vyšší úroveň pravdy. A nenecháte se vychýlit jinými, dokonce třeba „absolutními pravdami“, přenášenými z úrovní velmi nízkého duchovního nadhledu. Hluboko pod hranicemi, na které frekvenčně dosahují jednotlivci na Nové duchovní cestě.

Vy, co jste se stali součástí Nové duchovní cesty, jste v sobě dokázali otevřít cestu neomezeného světelného duchovního vzestupu. Proto vnímáte svět i současný vývoj jinak, než většina ostatních. To však není vaše vada. To je naopak vaše zásadní přednost a výhoda. Držte se této výhody a nenechte si ji vzít pochybovačnými a rozkladnými hlasy ze svého okolí.

Je mnoho těch, kteří by nás chtěli zastavit

Ve svém okolí byste vždy dokázali najít dost těch, kteří by vám pokračování v této cestě důkladně rozmluvili. Mnozí z vašich příbuzných a známých, kamarádů, se to snaží dělat při každém setkání s vámi. Nemohou se pak divit, že jste je přestali vyhledávat. Protože další kontakty s nimi jsou pro vás nepříjemné. Při kontaktu vám tito lidé energeticky ubližují. Vyvolávají ve vás nepříznivé tělesné situace, což naznačuje pokusy o parazitování těchto bytostí na vás.

Někdy dojde toto vyhrocení v kontaktu s druhým člověkem až do krajní polohy. Buď se mu nadále vyhnu, nebo svoji další světelnou cestu a stabilitu svého zdraví nadále neustojím. Člověk pak musí volit, co pro něj představuje vyšší prioritu, jestli vlastní zdraví a pokračování vlastní vzestupné světelné cesty nebo pokračování kontaktu s tímto člověkem. Pokud je to jen nezávazný kamarád z práce, není těžké se od něj odpoutat. Ale co když je to vlastní rodič? Nebo vlastní dospělý potomek, co pak? I do takových situací se někteří lidé na NDC dostávají a musí je nějak vyřešit.

Někteří se dokázali vzdát takového kontaktu s člověkem, který na nich parazitoval, aby jejich duchovní cesta mohla pokračovat. Jiní ale dali přednost pokračování kontaktu s člověkem, který je vytrvale energeticky vysává, a naopak se vzdali své další světelné cesty. Protože přece právě tak je to všeobecně hodnoceno jako slušné a správné. Takoví obvykle dopadnou stejně. Nechce-li na tom jejich bytost doplatit zdravotně, pak se dříve nebo později naučí na nevědomé úrovni přenášet vysávání na další bytosti. Neboli stanou se sami aktivními spolupracovníky Temna a začnou temnou vysávací strukturu rozšiřovat dále.“

Pokračujeme dál na cestě stabilního světelného vzestupu

Téma o projektu člověka 2. typu a jeho genetickém programu tímto pokračováním prozatím uzavíráme. Není však vyloučeno, že v budoucnu se k tomuto tématu opět vrátíme, objeví-li se další zásadně nové informace. Nebo pokud Nový vývoj na Zemi zaznamená viditelné výsledky právě v této oblasti.

Na cestě k novému způsobu fungování lidské civilizace na Zemi čeká jednotlivce nacházející se na Světelné cestě ještě celá řada zkoušek, nástrah. A také lákadel, která by nás chtěla odvést z této cesty do dalších slepých uliček. Je na nás, abychom se jimi nenechali ovlivnit nebo dokonce ovládnout. Abychom dál směřovali dopředu na své cestě neomezeného a stabilního světelného vzestupu přes další duchovní bariéry a prahy.

Zesílená karmická očista v posledních dnech

Karmická očista jednotlivců v tomto období před přicházejícím letním slunovratem 2014 zřetelně zesílila. Silné energie tlačí na jednotlivce, kteří jsou součástí NDC (například díky svým partnerům, kteří je tam vytáhli) a přitom mají vychýlené názory. Tlačí na ně, aby se srovnali.

Objevují se situace, kdy ti nepevní, s nejednoznačnými postoji, jsou energiemi a jasnými náznaky vyzýváni k tomu, aby zaujali více jednoznačný postoj ke světelným principům. Aby i oni začali soustavně posilovat světelné základy své bytosti. A pokud to neudělají, energie je začnou ze světelné vzestupné cesty vytlačovat.

Každá taková nejednoznačnost, nedůslednost, nevhodné postoje uvnitř systému vzestupné světelné cesty totiž brání zanořování Karmy do hmoty. Systém Nové duchovní cesty nepotřebuje za každou cenu, aby jeho součástí bylo co nejvíce jednotlivců. Naopak potřebuje, aby jeho součástí byli lidé jednoznační, pevní v tom co dělají, vědomí si důležitosti procesu přeměny světa. Procesu, který v tomto období zde na Zemi již probíhá, zatím však ještě skrytě.

Na rozhovor s Ilúvatarem, který byl uveden v tomto článku, navazuje duchovní komunikace Najít optimální rovnováhu mezi přijímáním pomoci a zvládnutím úkolu sám.

© Jiří Novák, červen 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 178
  • 25
  • 22
  • 20
  • 26

Celkový počet hlasů: 271